A BIZOTTSÁGOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE. Általános feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁGOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE. Általános feladatok"

Átírás

1 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A BIZOTTSÁGOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE I. Általános feladatok 1. Döntés a hatáskörébe tartozó ügyekben. 2. A testületi döntések előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben. 3. Előkészíti a munkatervben meghatározott előterjesztéseket. 4. Közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezeteinek a kidolgozásában. 5. Ellenőrzi feladatkörében a Polgármesteri Hivatal munkáját, a képviselő-testületi döntések előkészítésében, illetve annak végrehajtásában. 6. Javaslatot tesz a testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben Véleményezi a bizottság feladatkörébe tartozó önkormányzati társulásokkal kapcsolatos előterjesztéseket. II. Az egyes bizottságok sajátos feladatai Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság Az Ötv. 92. (14) bekezdésében szabályozottakon túl: 1. A többi bizottságtól érkező pénzügyi javaslatokat megvizsgálja, s annak eredményét a képviselő-testület ülésén ismerteti. Véleményezi az önkormányzat ellenőrzési tervét és a végrehajtásról szóló beszámolót. 2. Véleményezi a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék felhasználásra irányuló javaslatokat. 3. Dönt - átruházott hatáskörben - a pénzeszközök átcsoportosításáról. 4. Megvitatja és véleményezi a helyi adó kivetésére és mértékére vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetét. 4 10/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet

2 2/5 5. Folyamatosan figyelemmel kíséri a város terület- és településfejlesztési lehetőségeinek és gyakorlatának alakulását. 6. Folyamatosan figyelemmel kíséri a város foglalkoztatási helyzetének és az önkormányzati tulajdon helyzetének alakulását, kezdeményezi ezen területek fejlesztését célzó programok kialakítását. 7. Kezdeményezi a területfejlesztést célzó programokat, és közreműködik azok kidolgozásában. 8. Meghatározza a város épített környezete védelme érdekében teendő intézkedéseket, elősegíti az ehhez kapcsolódó programok megvalósítását 9. 4 Rendszeres kapcsolatot tart a bizottság munkáját segítő Pénzügyi Osztállyal. Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság 1. Elemzi a város területén az oktatási, a művelődési lehetőségeket, az ifjúságpolitikai, gyermekés ifjúságvédelmi feladatok megvalósítását, a városi sajtó és tömegkommunikáció helyzetét. Javaslatot dolgoz ki az ellátás javítására. 2. Véleményezi a tevékenységi körével kapcsolatban az önkormányzat elé terjesztett javaslatokat, így különösen a.) a művelődési, oktatási, ifjúsági intézmények alapítására, megszüntetésére, és tevékenységének módosítására irányuló döntés tervezeteket, b.) a vezetői megbízásokra tett javaslatokat, c.) a művelődési, oktatási és ifjúsági ágazat költségvetési tervezetét,, d.) a művelődési, oktatási és ifjúsági intézmények önkormányzat elé terjesztett beszámolóit, ezekhez szükség szerint határozati javaslatot készít. 3. Figyelemmel kíséri, koordinálja a közművelődés, a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetét, véleményezi a hozzá tartozó ágazatok költségvetési tervezetét. 4. Véleményezi és koordinálja az önkormányzat által kiadott és támogatott sajtótermék és egyéb kiadványok megjelenését, Véleményezi az Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díj adományozására szóló javaslatot. 4 Véleményezi az éves városi rendezvény- és kiadványtervre készült javaslatot. 4 Segíti tevékenységi körében az egyházakkal való együttműködést. 4 Rendszeres kapcsolatot tart a bizottság munkáját segítő Intézményi Osztállyal. Ügyrendi és Jogi Bizottság 1. Közreműködik az SZMSZ kidolgozásában, végrehajtásában, javaslatot tesz módosítására. 2. Ellátja az önkormányzat működéséhez kötődő titkos szavazás lebonyolítását. 3. Elvégzi a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek vagyonnyilatkozatának vizsgálatát 4 10/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet

3 3/5 a.) felhívja a kötelezettet a vagyonnyilatkozat-tételre b.) Igazolást ad ki a nyomtatványok átvételéről és a kitöltött vagyonnyilatkozatok átvételéről; c.) tájékoztatja a kötelezettet a következő vagyonnyilatkozat-tétel időpontjáról; d.) nyilvántartást vezet az átvett vagyonnyilatkozatokról, továbbá az azokhoz kapcsolódó egyéb iratokról; e.) nyilvánosságra hozza, gyakorlatilag hozzáférhetővé teszi a polgármesteri, alpolgármesteri és a képviselői vagyonnyilatkozatokat; f.) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás estén felhívja az érintettet az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok közlésére; g.) ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 4. Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést. 5. Rendszeres kapcsolatot tart a bizottság munkáját segítő jegyzővel. 6. Állást foglal az Ötv ában szabályozott felterjesztési jog gyakorlását megelőzően a konkrét ügyben. 7. Javaslatot tesz a polgármester illetményének, egyéb juttatásának, jutalmának megállapítására. 8. Javaslatot tesz az alpolgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának megállapítására Véleményezi az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről beterjesztett rendeletmódosítást Figyelemmel kíséri és elemzi a város közrendjének és közbiztonságának helyzetét. Szükség esetén jelzéssel, javaslattal él az önkormányzat felé Koordinálja a nemzetközi, partnervárosi kapcsolatokat, együttműködést Véleményezi az önkormányzat elé kerülő Díszpolgári Címre, Pro Urbe Díjra és a Pro Communitate Urbis emlékérem adományozására szóló előterjesztést Véleményezi a "Nagykunságért" Díj ra vonatkozó, önkormányzat elé kerülő előterjesztést Véleményezi a Jász-Nagykun-Szolnok megyei díjakra vonatkozó, önkormányzat elé kerülő előterjesztést Véleményezi a Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára Cím adományozására vonatkozó előterjesztést Véleményezi a köztisztviselők adott évi egyéni teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározásáról szóló előterjesztést Véleményezi az éves városi rendezvény- és kiadványtervre készült javaslatot 4 10/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet

4 4/5 Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság: 1. Közreműködik az önkormányzat területén a gazdasági adottságok, erőforrások feltárásának vizsgálatában, részt vesz az ezek hasznosítását célzó koncepciók, vállalkozások előkészítésében, létrehozásában. Figyelemmel kíséri ezek megvalósulását, működését. 2. Meghatározza a város természeti környezete védelme érdekében teendő intézkedéseket, elősegíti az ehhez kapcsolódó programok megvalósítását. 3. Javaslatot tesz a helyi természeti értékek védelmére. 4. Elemzi a város és kistérség - agrártermelését, a földhasználat alakulását, - értékesítési, a feldolgozási lehetőségét, - az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrát, földutak helyzetét, rendjét - környezetvédelmét, - vízgazdálkodását. 5. Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és a szolgáltatások városi helyzetét, részt vesz az idegenforgalomhoz kapcsolódó programok kialakításában 6. Véleményezi a tevékenységi körével kapcsolatos önkormányzat elé terjesztett javaslatokat, így különösen : - termőföldek, földterületek rendjét; - a termőföldekkel, földterületekkel kapcsolatos adók, bérleti díjak, járulék megállapítása; - az önkormányzati tulajdonú termőföldek, erdők hasznosítása; - mezőőri szolgálattal kapcsolatos döntések előkészítése; - környezetvédelmi, köztisztasági előterjesztések, programok, pályázatok; - idegenforgalom, falusi-, lovas-, gyógy- és ökoturizmus fejlesztése; - a belterületi vízgazdálkodás, belvízkezelési lehetőségek fejlesztése. 7. Együttműködik a falugazdásszal, segíti a mezőgazdasági vállalkozásokat, őstermelőket Rendszeres kapcsolatot tart a bizottság munkáját segítő Építési és Városüzemeltetési Osztállyal törlésre került Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság: 1. Elemzi a város területén az egészségügyi és szociális ellátottságot, valamint a sport lehetőségek helyzetét. 2. Véleményezi a tevékenységi körével kapcsolatban az önkormányzat elé terjesztett javaslatokat, így különösen: - az önkormányzati egészségügyi, szociális és sport intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére irányuló döntés tervezeteket, - fenti intézmények esetében a vezetői megbízásokra tett javaslatokat, - az egészségügyi, szociális és a sport ágazat költségvetési tervezetét, 4 10/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet

5 5/5 - az egészségügyi, szociális és a sport ágazatot érintő önkormányzati rendelettervezeteket, - a nehéz szociális körülmények között élők /különösen az időskorúak, a fogyatékkal élők, a csökkent munkaképességűek, a nagycsaládosok és a cigány lakosság/ helyzetének javítását szolgáló kezdeményezéseket, - az egészségügyi, szociális és sport intézmények önkormányzat elé terjesztett beszámolóit, ezekhez szükség szerint határozati javaslatot készít. 3. Figyelemmel kíséri és koordinálja a tömegsport tevékenységet, a foglalkoztatási feszültségekből, munkanélküliségből és egyéb szociális körülményekből eredő gondokat, ezek megoldását segítő lehetőségeket. 4. Feladata a város civil szervezeteinek, kisebbségi önkormányzat munkájának segítése, összehangolása. 5. Átruházott hatáskörében javaslatot tesz a társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának pályáztatására és felosztására. 6. Kisebbségi ügyek tekintetében feltárja a kisebbség helyzetét, életkörülményeit, javaslatot tesz annak tartalmi és formai elemeire, módjára. Meghatározza a kisebbséggel történő kapcsolattartás lehetőségeit, javaslatot tesz annak fejlesztésére. Programot készít a kisebbség életkörülményeinek javítására, fejlesztésére, helyi társadalomba való integrálására Véleményezi a Kisújszállás Város Sportjáért Díj adományozásáról szóló előterjesztést. 4 Rendszeres kapcsolatot tart a bizottság munkáját segítő Intézményi és Igazgatási Osztállyal. 4 10/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet

6 A 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete AZ ÖNKORM ÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI I. Kötelező feladatai 1. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján a.) egészséges ivóvízellátás b.) óvodai nevelés biztosítása c.) általános iskolai oktatás és nevelés d.) egészségügyi alapellátás Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján - házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás - fogorvosi alapellátás - az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás - védőnői ellátás - iskola-egészségügyi ellátás e.) szociális alapellátás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján - étkeztetés - támogató szolgáltatás - - szociális információs szolgáltatás * - házi segítségnyújtás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás * - közösségi ellátás * - családsegítés - idősek nappali ellátást nyújtó intézményi szolgáltatás - idősek átmeneti elhelyezését szolgáló intézmény szolgáltatás - szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátás - az aktív korú nem foglalkoztatott személy szervezett foglalkoztatása f.) közvilágítás g.) helyi közutak fenntartása A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény alapján - a helyi közutak biztonságos közlekedésének biztosítása, esztétikus és kulturált környezet biztosítása. - a közút tisztántartásáról, hó eltakarításáról az út síkosság elleni védekezéséről való gondoskodás - a közút forgalmi rendjének kialakítása, és legalább 5 évenkénti felülvizsgálata h.) köztemető fenntartása i.) nemzeti és etnikai kisebbség jogai érvényesülésének biztosítása 2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a.) gyermekjóléti szolgáltatás b.) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülői hálózattal ) c.) gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek pénzbeli és természetbeni támogatása d.) a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás szervezése és közvetítése * kötelező december 31-ig megszervezni *

7 2/3 3. A kultúrális javak védelméről és a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről CXL. törvény alapján a.) általános nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása b.) a helyi közművelődési tevékenység támogatása, ezen belül - az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási,felnőttoktatási lehetőségek,népfőiskolák megteremtése - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, a művelődési közösségek tevékenységének támogatása - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése - a különböző kultúrák közötti kapcsolat kiépítésének és fenntartása segítése - a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása c.) közművelődési intézmény biztosítása 4. Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény alapján a.) az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása b.) a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátása 5. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény alapján a) a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása b) a helyi víziközművek működtetése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás d) a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása e) a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő vízfelületének kijelölése f) a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés g.) az ivóvízminőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátása h.) a szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezése i.) a hulladékgazdálkodásról szóló külön törvény szerint nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalom mentes elhelyezésének szervezése és ellenőrzése 6. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény alapján a.) a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn 7. A környezetvédelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény alapján a.) környezetvédelmi program kidolgozása b.) a környezet állapotának elemzése értékelése 8. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján a.) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról való gondoskodás

8 3/3 b.) rovarok és rágcsálók irtásának biztosítása c.) a település környezet - egészségügyi helyzetének alakulásának figyelemmel kisérése d.) gyógyiszap és gyógyforrás termék kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és a gyógyforrás termék palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról való döntés, illetve e tevékenységek engedélyezése 9. A sportról szóló évi I. törvény alapján a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit e.) biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket II. Önként vállalt feladatok 1. Oktatás a.) kollégiumi ellátás b.) középiskolai és szakiskolai ellátás c.) felnőttoktatás d.) alapfokú művészeti oktatás e.) pedagógiai szakszolgálat és logopédia 2. Szociális ellátás a.) tartós bentlakásos intézmény fenntartása, működtetése 3. Egészségügy a.) kiegészítő alapellátási szolgálat ( laboratórium működtetése) b.) járóbetegek szakorvosi ellátása és gondozása - szemészeti szakrendelés - reumatológiai és fizioterápiai szakrendelés - belgyógyászati szakrendelés - nőgyógyászati szakrendelés - UH diagnosztikai szakrendelés 4. Sport a.) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése b.) szabadidő sport-programok támogatása c.) gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatása d.) sportszervezetek működésének támogatása e.) sportorvosi tevékenység támogatása 5. közbiztonság a.) a rendőrség támogatása b.) a Városi Polgárőrség támogatása 6. Egyéb feladatok a.) vásár és piac fenntartása b.) strand-, termál-,illetve gyógyfürdő üzemeltetése c.) tűzoltás és műszaki mentés ( köztestület működtetéséhez hozzájárulás) d.) parkgondozás e.) TURINFORM Iroda működtetése f.) Civil szervezetek támogatása g.) mezei őrszolgálat h.) közterület-felügyelet

9 2/a. számú melléklet 9 Az önkormányzat hatásköreinek átruházásáról 1. Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (3) bekezdése alapján a következő hatáskörét a polgármesterre átruházza: 1.1. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 78. (5) a.) pontjában biztosított hatáskörét, mely alapján meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait; 1.2. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 78. (5) b.) pontjában biztosított hatáskörét mely alapján jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét; 1.3. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés f.) pontjában biztosított hatáskörét, mely szerint jóváhagyja az önkormányzat által alapított és fenntartott közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét; 1.4. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. (7) és 17. (3) bekezdése alapján a fenntartó részéről képviselőt delegál az érettségik vizsgabizottságaiba, és amennyiben az iskolaigazgató vizsgáztató tanár, megbízást ad számára; 1.5. az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásának hatáskörét, 1.6. az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, mint kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önkormányzat által alapított, gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó munkamegosztási megállapodás jóváhagyásának hatáskörét. 2. Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9 (3) bekezdése alapján a következő hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra átruházza: 2.1. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés f.) pontjában biztosított hatáskörét, mely szerint jóváhagyja az önkormányzat által alapított és fenntartott a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját, minőségirányítási programját 9 17/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet

10 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete 3 ÖNKORMÁNYZAT (Képviselő testület) JEGYZŐ POLGÁRMESTER ALPOLGÁRMESTER BIZOTTSÁGOK Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság ALJEGYZŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐI FELADATOK (A KARCAGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSON BELÜL) Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság Ügyrendi és Jogi Bizottság Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság Szervezési Osztály Intézményi Osztály Pénzügyi Osztály Építési és Városüzemeltetési Városfejleszté si Osztály Igazgatási Osztály Gyámhivatal 3 29/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelet Költségvetési csoport Adócsoport Építési és gazdálkodási csoport Üzemeltetési csoport Igazgatási csoport Okmányirodai csoport

11 A 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4/a. számú melléklete 7 Önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények I./ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK J E G Y Z É K E Az intézmény neve, székhelye 1./ Városi Óvodai Intézmény Székhelye: Pitypang Óvoda 5310 Kisújszállás, Ifjúság útja 2. Feladatellátás hoz kapcsolódó funkciója önállóan működő Tagintézményei/ Telephelyei 1. Petőfi Óvoda Kisújszállás,Széchenyi u Sásastó úti Óvoda Kisújszállás, Sásastó u Béla király úti Óvoda Kisújszállás, Béla k. u Vasvári Óvoda Kisújszállás, Erdő u Bocskai úti Óvoda Kisújszállás Bocskai u / Arany János Általános Iskola Székhelye: 5310 Kisújszállás, Kálvin u / Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon Székhelye: 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1. önállóan működő önállóan működő 1. Napköziotthon és könyvtár Kisújszállás, Vásár u Szabadság téri iskola Kisújszállás, Szabadság tér Kossuth úti iskolaépület, Kisújszállás, Kossuth L. u Általános Iskolai Diákotthon Kisújszállás, Deák F. u /2009. (X.28.) önkormányzati rendelet

12 4./ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 5310 Kisújszállás, Rákóczi u / Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola Székhelye: 5310 Kisújszállás, Arany János u. 1/a. 6./ Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székhelye: 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. önállóan működő önállóan működő önállóan működő 2 1. Arany János Általános Iskola Kisújszállás, Kálvin u. 3. sz. alatti épülete 2. Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon, Kisújszállás, Rákóczi út 1. sz. alatti épülete 3. Művelődési és Ifjúsági Központ, Kisújszállás, Rákóczi u. 3/d. sz. alatti Nagykun Klub elnevezésű épülete Önkormányzati tulajdonú telephelyek: 1. Rézműves iskola szakképző hely, Kisújszállás, Vásár u Tankonyha és tanétterem Kisújszállás, Dózsa Gy. u. 2. Nem önkormányzati tulajdonú, bérelt telephelyek (tanműhelyek) 1. Faipari tanműhely Kisújszállás, Északi Ipartelep Fémipari tanműhely Kisújszállás, Kossuth u Építőipari tanműhely Kisújszállás, Kossuth u Szobafestő tanműhely Kisújszállás, Nagy Imre u Széchenyi úti kollégium Kisújszállás, Széchenyi u Dózsa György úti kollégium Kisújszállás, Dózsa Gy. u.4.

13 3 II./ KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Az intézmény neve 7./ Művelődési és Ifjúsági Központ Székhelye: 5310 Kisújszállás, Deák F. u / Arany János Városi Könyvtár Székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 2/a. Gazdálkodási jogköre önállóan működő önállóan működő Tagintézményei/ Telephelyei 1. Néprajzi Kiállító-terem Kisújszállás, Petőfi u Tájház Kisújszállás, Széchenyi u Papi Lajos Alkotóház Kisújszállás, Nyár u Nagykun Klub Kisújszállás, Rákóczi u. 3/d. 1. Galéria Könyvtár Kisújszállás, Szabadság tér l.

14 A 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4/b. számú melléklete ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKELTSÉGGEL MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JEGYZÉKE A cég neve Székhelye Telephelyei Alapító megnevezése, címe 1. Kisújszállási Vízmű Kft. Kj., Vásár u Kj., 0139 hrsz Kisújszállás Város 2. Kj., 3895 hrsz Önkormányzata 3. Kj., Rákóczi u. Kj., Szabadság tér l Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 3. Kisújbusz Közlekedési Kft. 4. Lignin Faipari és Kereskedelmi Zrt. Kj., Kossuth L. u Kj., Külterület 0747/2. hrsz. Kj.,Szabadság tér l. - Kj., Északi Ipartelep - Kisújszállás Város Önkormányzata Kj., Szabadság tér Kisújszállás Város Önkormányzata (153 szavazat) 1. INVEST-CASH 2.Consulting Kft. Miskolc, Széchenyi u. 94. II/6. (147 szavazat) 27 részvényes, ebből Kisújszállás Város Önkormányzata Kj., Szabadság tér l. 10,2% részvényérték, 10,2% szavazat

15 A 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEINÉL RÖVIDÍTETT HATÁRIDŐBEN INTÉZENDŐ ÜGYEK JEGYZÉKE A képviselő-testület - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 33. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a következő ügyek intézésére állapít meg rövidebb ügyintézési határidőt: Azonnal intézendő ügyek: - adóigazolások kiadása, - anyakönyvi kivonatok és anyakönyvi másolatok kiadása, - talált tárgyak átvétele, - a végrehajtás felfüggesztése a tartozás befizetésének igazolása esetén, - intézkedés életveszély, balesetveszély és kárveszély elhárítása ügyében, - gyermek ideiglenes hatályú intézeti elhelyezése, - lakcím ki- és bejelentés, - vállalkozói engedélyről való lemondás tudomásul vétele, - méhekre veszélyes növényvédő szer alkalmazása esetén a méhészek értesítése, - robbanóanyag biztosítása, tűzszerész alakulat értesítése. Három napon belül intézendő ügyek: - elemi károsultak szociális segélyének megállapítása

16 A 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 8 7. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörök 1. közterület- felügyelő 8 35/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet

17 KÉPVISELŐ TESTÜLET A 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1.számú függeléke Polgármester Kecze István Kisújszállás, Vas u / egyéni választókerület Tuka Antal Kisújszállás, Deák F. u. 2/B. I/ / egyéni választókerület Tatár Zoltán Kisújszállás, Ady E. u. 4/B. 0630/ egyéni választókerület Dr. Ducza Lajos Mihály Kisújszállás, Ifjúság u / egyéni választókerület Molnár Imre Kisújszállás, Táncsics u. 8/A. 0630/ egyéni választókerület Gönczi Károly Csaba Kisújszállás, Tavasz u / egyéni választókerület Nagy István Zoltán Kisújszállás, Ostrom u / egyéni választókerület Szepesi Jenő Kisújszállás, Munkácsy u / egyéni választókerület Demeter Jánosné Kisújszállás, Árpád u. 5/a. 0620/

18 KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL 1. Dr. Malatinszky András Kisújszállás, Szabadság téri ltp / Máthé Zsolt Lajos Kisújszállás, Ifjúság u / Nagy Lajosné Kisújszállás, Vörösmarty u /

19 A 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2. számú függeléke EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖK: TUKA ANTAL KISÚJSZÁLLÁS, DEÁK F. U. 2/B / KÉPVISELŐ TAGOK: DR. MALATINSZKY ANDRÁS KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉRI LTP / MOLNÁR IMRE KISÚJSZÁLLÁS, TÁNCSICS U. 8/A. 0630/ NAGY LAJOSNÉ KISÚJSZÁLLÁS, VÖRÖSMARTY U / NEM KÉPVISELŐ TAGOK: BONCZ LAJOS KISÚJSZÁLLÁS, LEHEL U. 15/ / JUHÁSZ ATTILA KISÚJSZÁLLÁS, DÓZSA GY. U. 5/ / SZÉNÁSI LÁSZLÓ KISÚJSZÁLLÁS, KERT U /

20 KÖRNYEZETVÉDELMI, VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELNÖK: KÉPVISELŐ TAGOK: SZEPESI JENŐ KISÚJSZÁLLÁS, MUNKÁCSY U / DR. DUCZA LAJOS KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U / MÁTHÉ ZSOLT LAJOS KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U / NAGY ISTVÁN ZOLTÁN KISÚJSZÁLLÁS, OSTROM U / NEM KÉPVISELŐ TAGOK: KOVÁCS LUKÁCS KISÚJSZÁLLÁS, ARANY J. U. 23/A / OLÁH MIKLÓS KISÚJSZÁLLÁS, ILLÉSSY U / OROS IMRE KISÚJSZÁLLÁS, DÓZSA GY. U. 67/A /

21 ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG ELNÖK: KÉPVISELŐ TAGOK: DR. DUCZA LAJOS KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U / DEMETER JÁNOSNÉ KISÚJSZÁLLÁS, ÁRPÁD U. 5/A / MOLNÁR IMRE KISÚJSZÁLLÁS, TÁNCSICS. U. 8/A. 0630/

22 MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖK: KÉPVISELŐ TAGOK: GÖNCZI KÁROLY KISÚJSZÁLLÁS, TAVASZ U / DEMETER JÁNOSNÉ KISÚJSZÁLLÁS, ÁRPÁD U. 5/A / NAGY LAJOSNÉ KISÚJSZÁLLÁS, VÖRÖSMARTY U / TUKA ANTAL KISÚJSZÁLLÁS, DEÁK F. U. 2/B. I/ / NEM KÉPVISELŐ TAGOK: JANÓ LAJOS KISÚJSZÁLLÁS, ORGONA U / SZABÓ TAMÁS KISÚJSZÁLLÁS, HAJNAL U / DR. VINCZE SÁNDOR KISÚJSZÁLLÁS, MÉSZÁROS U

23 PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG ELNÖK: NAGY ISTVÁN ZOLTÁN KISÚJSZÁLLÁS, OSTROM U / KÉPVISELŐ TAGOK: GÖNCZI KÁROLY KISÚJSZÁLLÁS, TAVASZ U / SZEPESI JENŐ KISÚJSZÁLLÁS, MUNKÁCSY U / MÁTHÉ ZSOLT LAJOS KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U / NEM KÉPVISELŐ TAGOK: KOLICS KÁROLY KISÚJSZÁLLÁS, DEÁK F. U / OLÁH BALÁZS KISÚJSZÁLLÁS, SZÉCHENYI U. 44/A. 0620/ TÓTH JÓZSEF KISÚJSZÁLLÁS, BÉLA K. U /

24 A 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL KÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A társulás neve Az alapítás ideje Társuló felek: Önkormányzati határozat száma: 1./ Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége önkormányzat 139/1992. (IX.29.) 2./ Magyar Fürdővárosok Szövetsége Magyar Fürdővárosok Szövetsége, Gyula és Kisújszállás Város Önkormányzata 112/1993. (XI.30.) 3./ Nagykun Hagyományőrző Társulás Kisújszállás, Karcag, Túrkeve, Mezőtúr, Kenderes, Kétpó, Berekfürdő, Kunmadaras 247/2002. (XII.19.) 200/2007. (V.29.) 4./ Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Köztestület Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva, Fegyvernek, Örményes Önkormányzata, Kj. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115/1996.(XII.19.) 5./ Kunszövetség tag (ebből öt települési önkormányzat) 186/1999. (IX.31.) 6./ Környezetvédelmi megállapodás 7./Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal Kisújszállás Város Önkormányzata és Kisújszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 124/2000. (VII.11.) 353/2006. (XII.14.)

25 2/3 8./ Önkormányzati Társulás az Észak- Alföldi Régió Ivóvízminőségénekjavításáért 9./ Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Iskolarendszerű szakképzés összehangolására Kisújszállás Város Önkormányzata és 37 település önkormányzata Kisújszállás Város Önkormányzata és 14 település önkormányzata, JJNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, JNSZ Megyei Agrárkamara, Alternatív Szakképző Iskola fenntartója, Mezőtúri Református Egyházközség, JNSZ Megyei Munkaügyi Tanács, JNSZ Megyei Önkormányzat, JNSZ Megyei Munkaügyi Központ 200/2003. (VIII.28.) 239/2004. (X.4.) 197/2003. (VIII.28.) 10./ Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 11./ Tíz Kun Település helyi akciócsoport tagjai közötti együttműködési megállapodás 12./ Magyar Önkormányzatok Szövetsége 13./ Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás 14./ Jász-Nagykun- Szolnok Szakképzésszervezési Társulás Karcag Város Önkormányzata 177/2004. (VI.28.) Kisújszállás Város Önkormányzata Kunmadaras Község Önkormányzata Kenderes Város Önkormányzata Berekfürdő Község Önkormányzata Mesterszállás, Kétpó, Kuncsorba, 276/2005. (VIII. 3.) Tiszatenyő, Mezőhék, Örményes, Kisújszállás, Túrkeve, Mezőtúr, Kenderes Önkormányzata Továbbá 15 magánszemély, illetve gazdasági társaság, alapítvány, egyesület 150 tagönkormányzat 296/2007. (VIII.28.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Fegyvernek, Jászberény, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunszentmárton, Marfű, Mezőtúr, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Fegyvernek, Jászberény, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszfüred, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász 418/2007. (XII.18.) 47/2008. (II.26.)

26 3/3 15./ Kun Összefogás Konzorcium 16./ Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület konzorciumi tag 155/2008. (IV.29.) tag + Kisújszállás Város Önkormányzata 406/2008. (XII.19.) 17./ Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület /2008. (XII.19.) 18./ Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Kisújszállás Város Önkormányzata Kenderes Város Önkormányzata Ecsegfalva Község Önkormányzata 61/2009. (III.19.) A testvérváros neve: Eberschwang Ausztria Igló Szlovákia (Szepesség) Négyfalu /Románia (Erdély) Pacsér Szerbia (Vajdaság) Szernye Ukrajna (Kárpátalja) Wilamowice Lengyelország T E S T V É R V Á R O S I K A P C S O L A T O K Az együttműködési megállapodást jóváhagyó önkormányzati határozat száma: 64/1992.(V.26.) 97/1998.(VII.25.) 139/1999.(VI.24.) 79/1996.(IX.3.) 150/2000. (VIII.14.) 84/2004. (IV.19.)

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a Magyarország

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 22. szám 2010. október 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 38/2010. (X. 18.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a3/2007.(ii.06.), a 16/2009.(XI.2.), a

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata Napirend megállapításáról 1.) Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások végleges eredményéről Előadó: Dr. Pető

Részletesebben

A szocio-demográfiai elemzéshez felhasznált adatok

A szocio-demográfiai elemzéshez felhasznált adatok . sz. Melléklet A szocio-demográfiai elemzéshez felhasznált adatok Nemzetiségek 00. évi adatok Berekfürdő Karcag Kenderes Kisújszállás Kunmadaras Népesség összesen 858 574 546 76 580 Hazai kisebbséghez

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2012. évi 23. szám 2012. december 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 68/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

A település fontosabb adatai

A település fontosabb adatai 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Szerep, Püspökladány, Biharnagybajom, Báránd, Füzesgyarmat A település jellege: mezőgazdasági A településen a főbb

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/13-7/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 26/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/145 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én (kedden), 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

FŐBB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKÁJÁBÓL MEGYEI ÖSSZESÍTŐ (2003-2007) (művelődési otthonok és civil szervezetek együtt)

FŐBB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKÁJÁBÓL MEGYEI ÖSSZESÍTŐ (2003-2007) (művelődési otthonok és civil szervezetek együtt) FŐBB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKÁJÁBÓL MEGYEI ÖSSZESÍTŐ (2003-2007) (művelődési otthonok és civil szervezetek együtt) 1. számú melléklet Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi közművelődésről (a módosításokkal egységes szerkezetben)

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi közművelődésről (a módosításokkal egységes szerkezetben) SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi közművelődésről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-32/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i közgyűlés üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

közművelődési feladatairól

közművelődési feladatairól 13/2002. (XII. 10.)Kt. számú rendelet a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzat 9/1999.(VI.1.) számú rendelete a helyi közművelődésről

Galambok Község Önkormányzat 9/1999.(VI.1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Galambok Község Önkormányzat 9/1999.(VI.1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Galambok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Részletesebben

Megalakult az új képviselő-testület

Megalakult az új képviselő-testület XVIII. évfolyam, 2010. november 6. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Megalakult az új képviselő-testület Hallottad a szót: rendületlenül - e szavakkal kezdődött október

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 32/1999.(X.28.)rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 32/1999.(X.28.)rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/1999.(X.28.)rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2005/XI.01/ rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2005/XI.01/ rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005/XI.01/ rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv. hatálybalépése miatt szükséges

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/1998.(IV.30.) rendelete. a helyi közművelődésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/1998.(IV.30.) rendelete. a helyi közművelődésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998.(IV.30.) rendelete a helyi közművelődésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

V. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

V. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 4/2003. (03.03.) sz. rendelete a közművelődésről, egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2004. (03. 29.), 9/2009. (IV. 28.) és 10/2012.(II.28.) sz. önkormányzati

Részletesebben

d) 5. sorában a tanácskozási joggal állandó meghívottak és a meghívottként részt vevők, akik az a), b), c) és d) pontban nem kerültek szabályozásra,

d) 5. sorában a tanácskozási joggal állandó meghívottak és a meghívottként részt vevők, akik az a), b), c) és d) pontban nem kerültek szabályozásra, Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete. a helyi közművelődésről

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete. a helyi közművelődésről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a helyi közművelődésről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI KALAUZ

KÖZMŰVELŐDÉSI KALAUZ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI KALAUZ 2006. A HÍRMONDÓ KÜLÖNSZÁMA HÍRMONDÓ KÜLÖNSZÁM A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet kiadványa 5000 Szolnok, Szabadság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy.

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-110/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: JAVASLAT I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja II. a 113/2011. (X. 14.)

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek. Nóráp Község Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek. Nóráp Község Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenységtámogatásáról Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 50/2011.(IV.18.) 51/2011.(IV.18.) 52/2011.(IV.18.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/44/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 24. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2004.(IV.22) rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2004.(IV.22) rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004.(IV.22) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/13/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási MEGÁLLAPODÁSA Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. november 5. (alakuló ülés), december 2. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2002. (VIII.30.) rendelete a KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2002. (VIII.30.) rendelete a KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2002. (VIII.30.) rendelete a KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) közművelődés finanszírozási

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-11/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 2. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/1999. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/1999. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/1999. (IV.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a 20/2002. (VI.1.)

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006. ( VI. 28.) rendelete a nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatellátás megállapításáról

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Általános rendelkezések. Alapelvek

Általános rendelkezések. Alapelvek Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Üllő Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Szirák Község Önkormányzat Polgármesterétől. 3044 Szirák Petőfi u. 31 sz. Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 e-mail: szirakpolgarmester@szirak.

Szirák Község Önkormányzat Polgármesterétől. 3044 Szirák Petőfi u. 31 sz. Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 e-mail: szirakpolgarmester@szirak. Szirák Község Önkormányzat Polgármesterétől 3044 Szirák Petőfi u. 31 sz. Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 e-mail: szirakpolgarmester@szirak.hu Meghívó A 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben foglaltaknak megfelelően,

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben