EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták a Benczúrfalváért Kulturális, Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület létrehozását. A Benczúrfalváért Kulturális, Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület legfőbb szerve február 25. napján az alábbi Alapszabályt fogadta el. Az Alapszabályt - a Balassagyarmati Törvényszék március 28. napján kelt hiánypótló végzésében meghatározottak szerint módosította és egységes szerkezetbe foglalta április 15. napján: I. Az Egyesület neve: Benczúrfalváért Kulturális, Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület Rövidített elnevezés: Benczúrfalváért Egyesület II. Az Egyesület székhelye: 3170 Szécsény, Fő út 62. III. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy. IV. Az Egyesület célja: A Cserhát hegység festői környezetű településének, Benczúrfalvának a felvirágoztatása, a helyi önkormányzattal közösen a falu és a lakosság érdekében kulturális programok szervezése, hagyományok felkutatása, ápolása, helytörténeti adatgyűjtés, Faluház létrehozása, faluszépítő és környezetvédő akciók, műemlékápolás, valamint szabadidőprogramok szervezése. Az Egyesület az alábbi közfeladatok teljesítése irányuló közhasznú tevékenységeket végzi: 1. kutatási tevékenység keretében a Benczúrfalvához kapcsolódó hagyományok felkutatása és ápolása, valamint helytörténeti adatgyűjtés. Ezen közhasznú tevékenységet a települési önkormányzat által végzett helyi közszolgáltatások körében meghatározott tudományos tevékenységként végzi. A közfeladat teljesítését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény írja elő. 1

2 2. oktatási tevékenység: ismeretterjesztés, képességfejlesztés, kulturális örökség, néphagyományok megismertetése a falu lakosságával. Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület a települési önkormányzat által végzett helyi közszolgáltatások körében meghatározott oktatásról való gondoskodás, mint helyi közfeladat keretei között végzi. A közfeladat teljesítését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény írja elő. 3. kulturális tevékenység keretében az önkormányzattal közösen kulturális programok szervezése, a turizmus fejlesztése, faluház létrehozása, faluszépítő akciók, szabadidőprogramok szervezése, valamint műemlékápolás, népművészet és néphagyományok ápolása, kulturális örökség megőrzése a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény alapján. Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület a települési önkormányzat által végzett közművelési tevékenységhez, mint helyi közfeladathoz kapcsolódóan végzi. A közfeladat teljesítését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény írja elő. 4. szabadidős és hobbitevékenység: fenti tevékenységgel kapcsolatban szabadidőprogramok szervezése. Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület a települési önkormányzat által végzett közművelési tevékenységhez, mint helyi közfeladathoz kapcsolódóan végzi. A közfeladat teljesítését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény írja elő. 5. sporttevékenység: helyi sportélet támogatása. Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület a települési önkormányzat által végzett, a sport támogatásával kapcsolatos feladathoz, mint helyi közfeladathoz kapcsolódóan látja el. A közfeladat teljesítését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény írja elő. 6. környezetvédelmi tevékenység: természetvédelem, környezetvédelem, valamint az épített környezet védelme, állagvédelem és műemlékvédelem, műemlékápolás, faluszépítő környezetvédő akciók szervezése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény alapján. Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület a települési önkormányzat által végzett köztisztasági, valamint az épített környezet védelméhez, mint helyi közfeladathoz kapcsolódóan látja el. A közfeladat teljesítését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény írja elő. 7. szociális tevékenység: családvédelem, idősek támogatása, gondozása családsegítés. Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület a települési önkormányzat által végzett szociális ellátáshoz, mint helyi közfeladathoz kapcsolóan látja el. A közfeladat teljesítését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény írja elő. Az Egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 2

3 Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági- vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. V. Az egyesület szervezeti felépítése: - Közgyűlés Ügyintéző és képviseleti szervek (Vezetőség): - elnök, - alelnök VI..Az Egyesület szervei, működésük, hatáskörük A Közgyűlés: 6.1. Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége, a Közgyűlés. A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a) az alapszabály megállapítása és módosítása (szükséges szótöbbség 50 % + egy fő) - b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, a közhasznúsági jelentés elfogadása (50 % + egy fő) - c) a Vezetőség éves beszámolójának elfogadása (50 % + egy fő) - d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, vagy feloszlásának kimondása (kétharmados szótöbbséggel) - e) a Vezetőség megválasztása és visszahívása (50 % + 1 fő) - f) munkaviszony keretében, tiszteletdíjas, vagy eseti megbízás alapján végzett tevékenység díjazásának megállapítása (50 % + 1 fő) - g) éves munkaterv jóváhagyása (50 % + 1 fő) - h) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét (50 % + egy fő) 3

4 - i) tagdíjból és rendkívüli hozzájárulásból, stb. befolyt összeg felhasználásáról való döntés (kétharmados szótöbbséggel) - j) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal (50 % + 1 fő) Az egyesület többi szerve a Közgyűlésnek felelősséggel tartozik A Közgyűlés köteles visszahívni az Egyesület tisztségviselőit az alábbi esetekben: - ha a tisztségviselő az Alapszabály, az egyesülési törvény, illetve egyéb jogszabályban foglalt rendelkezéseket súlyosan megsért, - ha az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat, vagy magatartást tanúsít, - ha a tisztségből eredő kötelezettségeinek nem tesz eleget - ha a tisztségviselővel szemben összeférhetetlenségi ok merül fel vagy ilyen korábbi okra fény derül A visszahívott tisztségviselőt meg kell hallgatni, és biztosítani kell részére, hogy az ellene felhozott érvek ellen védekezhessen. A Közgyűlés döntésével szemben annak megsemmisítése iránt a volt tisztségviselő a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel élhet Az egyesület szervei által hozott jog-vagy alapszabálysértő megsemmisítése iránt bármely tag- a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben- a tag kérelmére- a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik Évente egyszer, az év első hónapjában, rendes Közgyűlést kell tartani, ahol egyebek között, napirendi pontként szerepel a vezetőség beszámolója a végzett munkáról, az éves beszámoló jóváhagyása, ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elkészítése, valamint a következő évi tervek megtárgyalása, jóváhagyása Az Egyesület működése, szolgáltatásai nyilvánosak. Az Egyesület működéséről és szolgáltatásaink igénybevételi módjáról és a támogatási lehetőségekről az Egyesület honlapján (www.benczurfalvaert.hu) olvasható tájékoztatás. Az iratokba való papíralapú betekintés iránti igényt az Egyesület számára előzetesen írásban jelezni kell és a betekintés időpontját az érintett felek közös megegyezéssel állapítják meg. Az Egyesület a beszámolóit, határozatait és a közhasznúsági jelentést, valamint a közgyűlési ülés napirendi pontjait, a Vezetőség határozatait köteles nyilvánosságra hozni a Benczúrfalváért Egyesület honlapján (www.benczurfalvaert.hu), valamint Benczúrfalva Közösségi Házánál lévő hirdetőtáblán az elfogadástól számított 30 napon belül. A közgyűlési ülés napirendi pontjait legalább az ülés 4

5 időpontját 8 nappal megelőzően kell közzétenni. A hirdetőtábla pontos címe: 3170 Szécsény, Fő út Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a szavazati joggal rendelkező tagok minimum 10 %-a azt az ok és a cél megjelölésével igényli vagy azt a bíróság elrendeli A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A Közgyűlés határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza mindazon kérdésekben, amelyek tekintetében jelen Alapszabály a szótöbbség magasabb arányát nem írja elő. A határozathozatal nyílt szavazással történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban kifejezetten tájékoztatták. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés időpontját követő 3 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető A közgyűlések nyilvánosak. A vezetőséget nyílt szavazással kell megválasztani A Közgyűlés összehívásáról az elnök, írásban, a napirendi pontok ismertetésével, a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal gondoskodik. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és két tagnak mint hitelesítőnek alá kell írni. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha megállapítható, akkor személyüket). Vezetőség A Vezetőség az Elnökből és az Alelnökből áll A Vezetőséget a közgyűlés 3 évre választja, tagjai újraválaszthatók. A Vezetőség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, operatív döntéseket hoz és hajt végre. Gazdasági vezetőt és titkárt választhat a működés segítésére. A vezetőség a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban meghatározza a gazdasági vezető és a titkár feladatait és hatáskörét A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozóan az egyesület a évi CLXXV. törvény 38. -ának (1) bekezdésében és az évi IV. törvény 62. (5) bekezdésében foglaltakat tekinti irányadónak. 5

6 Az Egyesület tisztségviselője az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság korlátozta a képviseleti joggal érintett ügycsoportban b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva c) és aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább 1 évig a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte Az Egyesület Elnöke: képviseli az egyesületet a bíróságok és más hatóságok előtt. vezeti a közgyűlést, beszámol a közgyűlésnek az elnökség tevékenységéről aláírja az egyesület szerződéseit és okiratait. ellátja az egyesület szervezésében zajló rendezvényekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat intézi az egyesület levelezését nyilvántartja a határidőhöz kötött feladatokat. a Közgyűlést bármikor összehívhatja a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja Az Egyesület Alelnöke: két közgyűlés között intézi az egyesület ügyeit a testület határozatainak és az egyesület céljainak megfelelően. előkészíti a vezetőségi üléseket végzi az egyesület igazgatási, szervezési teendőit. feladata az egyesület működésével kapcsolatban felmerülő gazdasági ügyek szakszerű intézése. az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt, az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 6

7 6.16. A Vezetőség évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze legalább 8 nappal az ülés napja előtt, írásban. Az ülés 100%-os részvétellel határozatképes. Az érvényes határozathozatalhoz az Elnök és az Alelnök egyhangú szavazata szükséges. A határozathozatal nyílt szavazással történik. Az ülésekre esetenként meghívást kapnak a különböző programok szervezésében, lebonyolításában részt vevő tagok, segítők is. Az ülések nyilvánosak. Az ülésen hozott határozatokról minden esetben jegyzőkönyv készül. Az elnök és az alelnök képviseleti jogának terjedelme általános, képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. Az elnök és az alelnök csak együttesen jogosult gyakorolni kiadványozási és utalványozási jogokat, valamint együttesen rendelkezhetnek az egyesület bankszámlája felett. Választások esetén a közgyűlés 3 tagból álló jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság feladata, hogy a megválasztandó tisztségviselők személyére javaslatot tegyen. VII. Tagsági jogviszony: 7.1. Az egyesület tagja lehet minden nagykorú magyar vagy nem magyar állampolgár, természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, akik az egyesület céljaival egyetértenek, s az alapszabályban foglaltakat elfogadják Az Egyesületi tagság formái: - rendes tagság - tiszteletbeli tagság - pártoló tagság 7.3. Az egyesületbe való rendes tag felvételéről a Vezetőség egyhangúlag dönt. A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökéhez kell benyújtani Az Egyesület pártoló tagja az a magyar és külföldi természetes- vagy jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely, készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tagi jogviszony az egyesület elnökéhez intézett írásbeli felajánlási nyilatkozat és annak a vezetőség által vezetett nyilvántartásba vétele útján jön létre. Költségvetési szerv az egyesület pártoló tagja nem lehet. A pártoló tag különleges jogállású tagnak minősül. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási és észrevételezési joggal részt vehet az Egyesület testületi ülésein és egyéb rendezvényein, nincs szavazati joga, tisztség viselésére nem 7

8 választható, az általa vállalt összegű havi pártoló tagdíj megfizetésére köteles, a felvételére vonatkozó eljárási szabályok megegyeznek a rendes tagokéval. A pártoló tag rendszeres és folyamatos, havi összegű vagyoni támogatásának minimális mértékére a Vezetőség ajánlást bocsát ki Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet a Vezetőség felkérése alapján az a személy, aki Benczúrfalva területén az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tagnak szavazati joga nincs, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kötelező fizetnie, a felvételére vonatkozó eljárási szabályok megegyeznek a rendes tagokéval A rendes tagok vonatkozásában az egyesületi tagsági jogviszony az alábbi módokon szűnik meg: o Kilépéssel: a kilépési szándék írásbeli bejelentésével a Vezetőség felé. A bejelentést a Vezetőség megvitatja, s ha a tag ebbéli szándékát változatlanul fenntartja, úgy a kilépést tudomásul veszi. o Törléssel: A tag köteles a Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni. Ha a tag három havi tagdíj összegét meghaladó tagdíjhátralékkal bír, és azt felhívás ellenére sem fizeti meg, a Vezetőség törli az egyesület tagjainak a sorából. Egyidejűleg dönteni kell az Egyesület és a volt tag közti tartozásokról is. o Kizárással: a Vezetőség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal az Egyesület bármely tagját kizárhatja, aki az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, vagy az Egyesület céljait veszélyezteti. A tagot meg kell hallgatni az összehívott vezetőségi ülésen, és biztosítani kell részére, hogy az ellene felhozott érvek ellen védekezhessen. A tagkizárás ügyében első fokon a Vezetőség dönt. A kizárt tag a Vezetőség határozatával szemben fellebbezésre jogosult az Egyesület Közgyűléséhez. A Közgyűlés határozatával szemben az Alapszabály VI. 1. pontjában meghatározott jogorvoslat vehető igénybe. o jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével. A pártoló és tiszteletbeli tagok tagsági jogviszonya is megszűnhet kilépéssel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint, illetve kizárással. A pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnik továbbá törléssel akkor, ha három hónapon keresztül nem teljesíti a pártoló tagdíj megfizetésére vonatkozó vállalását. A pártoló és tiszteletbeli tagok kizárással kapcsolatos jogorvoslati jogosultsága a rendes tagokéval megegyező A rendes tagságú tagok jogai - részvétel az egyesület tevékenységében és rendezvényein, részvétel az Egyesület Közgyűlésén 8

9 - a közgyűlés összehívásának kezdeményezése: a szavazati joggal rendelkező tagok 10 %-ának kérelmére az Elnöknek a Közgyűlést össze kell hívni - tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi, indítványozási jog és szavazati jog az Egyesület Közgyűlésén (minden tagnak egy szavazata van, a szavazati jog csak hivatalos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottra ruházható át) - az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja - betekintési jog az Egyesület irataiba - az Egyesület vezetőségének ellenőrzése, beszámoltatása a Közgyűlésen - bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatóak - a Vezetőségtől tájékoztatást kaphatnak bármely kérdésben - javaslatot tehet új tag felvételére, régi tag törlésére, kiléphet az Egyesületből - közreműködnek a támogatók körének bővítésében. A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogaira az Alapszabály 7.4. és 7.5. pontjai irányadóak A rendes tagságú tagok kötelességei: a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását c) az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal évente meghatározott mértékű tagdíjat havonta előre, a tárgyhónap 10. napjáig megfizetni az Egyesület pénztárába. A rendes tag a tagdíj megfizetését meghaladó hozzájárulás megfizetésére nem kötelezhető. Az a) és b) pontban megjelölt kötelezettségek a pártoló és a tiszteletbeli tagokat is terhelik. A tiszteletbeli tagnak nem kötelezettsége az egyesületi tagdíj megfizetése. A pártoló tag köteles az általa felajánlott összegű havi pártoló tagdíjat havonta előre, a tárgyhónap 10. napjáig megfizetni az Egyesület pénztárába. VIII. Az egyesület gazdálkodása: 8.1. Az egyesület bevétele 1. tagdíj 2. pártoló tag által szolgáltatott pártoló tagdíj 3. közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel 4. egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel 5. gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel 6. költségvetési támogatás 9

10 7. pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás 8. Az EU strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás 9. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege 10. a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel 11. más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, támogatás 12. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel IX. Az egyesület megszűnése: 9.1. Az egyesület megszűnik, ha: 1. a legfőbb szerv döntése alapján átalakul 2. legfőbb szerve a feloszlásáról határoz 3. a bíróság feloszlatja 4. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését 5. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. A jogutód nélkül megszűnt egyesület-hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonát- a évi CLXXV. törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. Záró rendelkezések: Az Alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény idevonatkozó szabályai az irányadók. AZ EGYESÜLET TAGJAIRÓL KÉSZÜLT NYILVÁNTARTÁS / MELY NEM NYILVÁNOS/ AZ ALAPSZABÁLY MELLÉKLETÉT KÉPEZI. Ezen Alapszabályt a Benczúrfalváért Kulturális, Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, Szécsény- Benczúrfalván, február 25. napján fogadta el, majd április 15. napján foglalta a módosításokkal egységes szerkezetbe. Szécsény Benczúrfalva, április Az Egyesület Elnöke 10

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület tevékenységét Magyarország egész területén fejti ki, gondoskodik a Magyarországon

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú )

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület teljes neve:..... Az Egyesület rövidített neve:.. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése:... 2. Az Egyesület székhelye:.. 3. Az

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2890 Tata, Ady E. út 9. telefon: +36-34/586-045 e-mail: tata@tourinform.hu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014)

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) I. Az egyesület megnevezése, adatai: Az egyesület neve: Zöld Akció Egyesület (Green Action) Székhelye: H-3525 Miskolc, Kossuth

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y Leon-Cavallo Sportegyesület 6764 Balástya, Fehértó 28. Tel.:+36 309431389, +3630274 4560 e-mail: info@leon-cavallo.hu Adószám:19560519-2-06 Bankszámla szám:10700536-48669405- 51100005 WEB: www.leon-cavallo.hu

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható.

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. felnőttoktatás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) n) pontja

ALAPSZABÁLY. felnőttoktatás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) n) pontja ALAPSZABÁLY Bevezetés A 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület közgyűlése az egyesület alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben