VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya"

Átírás

1 VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: VeteránOT.Pécs Egyesület Székhelye: 7632 Pécs, Eszék u. 2. Telephelye: 7632 Pécs, Eszék u. 2. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. 2. AZ EGYESÜLET CÉLJA 2.1. Az egyesület önkormányzati elven működő, szakmai, érdekvédelmi és érdekképviselet civil szervezet. Az egyesület jogi személy Az Egyesület célja: A veteránautózás és motorozás iránti érdeklődés felkeltése, valamint azok számának növelése, akik ezt szervezett körülmények között kívánják végezni Az egyesület elsősorban a Pécs város és környéke veteránjármű-tulajdonosait szeretné összefogni, azonban tagja lehet a jelen alapszabályt elfogadó, az egyesület céljai érdekében tevékenyen résztvevő más személy is Az egyesület célja, hogy segítse a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését, sportra, barátkozásra, szakmai tapasztalatcserére és művelődésre egyaránt adó sportversenyeket szervezzen, illetőleg más egyesületek által szervezett sportversenyeken való részvételt elősegítse és anyagilag támogassa Muzeális járművek és alkatrészeinek felkutatása, gyűjtése, restaurálása, megóvása és bemutatása Szponzorok, támogatók felkutatása. 3. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 3.1. Az egyesület rendes és tiszteletbeli tagokból áll. Az egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Jogi személy tag esetén az egyesületben képviseletére a jogi személy képviselője jogosult.

2 Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival, szakmai tevékenységével vagy az egyesület külföldi kapcsolatainak létesítésével az egyesület céljainak megvalósítását, az egyesület munkáját segíti, támogatja, de abban tagként nem kíván részt venni. A tiszteletbeli tagságról, illetőleg annak megszűnéséről a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés dönt. A tiszteletbeli tag csak tanácskozási joggal vesz részt az egyesület szerveinek ülésén. A továbbiakban tag szó alatt rendes tagot értünk Az egyesületi tagsági viszony belépési nyilatkozattal jön létre. A belépési nyilatkozat tudomásul vételéről, a tagsági viszony megszűnéséről a vezetőség határoz. Határozata ellen a közgyűléshez lehet fordulni. 4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással, ha fegyelmi helyzetben az elnökség úgy határoz, például tagdíj nem fizetése esetén, az elnökség felszólítására 30 napos fizetési határidő eltelte után. (Az Automatikus szó törlésre került) Kizárásra kerülhet sor, ha a tag alapszabály-ellenes magatartást tanúsít. Az eljárás rendje: az elnök kezdeményezi, az elnökség bonyolítja le azzal, hogy hoz egy határozatot, amit írásban kell közölni az érintettel, felhívva a figyelmét, hogy jogorvoslatért a közgyűléshez lehet fordulni. Jogi személy tagsági viszonya továbbá megszűnik annak jogutód nélküli megszűnésével. 5. A tag kilépési szándékát írásban kell közölnie az egyesület valamelyik tisztségviselőjével. 6. A közgyűlés minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. 7. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. Kiskorú tagot csak teljes cselekvőképességet nem igénylő, életkori sajátosságaiknak megfelelő tisztségekre lehet megválasztani. A tag részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein. Köteles eleget tenni az alapszabályban felsorolt egyéb kötelességeinek. Ptk. 6. (6) bekezdésében rögzítettek szerint az egyesület szervei által hozott jogvagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat.

3 - 3 - Az egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása és a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. 8. Az egyesület tiszteletbeli tagjai jogosultak részt venni az egyesület közgyűlésén, ott felszólalhatnak. A tiszteletbeli tag a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot nem tehet, szavazati joga nincs, vezető tisztségviselőt nem választhat és tisztségviselővé nem választható. A tiszteletbeli tag az egyesület gazdálkodásába és a határozatok nyilvántartásába betekinthet, az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehet. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles, köteles azonban közreműködni az egyesületi célok megvalósításában. A tiszteletbeli tagoknak tanácskozási joguk van. A tiszteletbeli tagság megszűnik: a kilépés írásbeli bejelentésével a tiszteletbeli tag halálával. 9. AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK 9.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. A meghívóban az elnökség szó alatt, azt az egyesület elnöke írja alá és látja el kézjegyével. A napirendet folyamatos számozással és annak előadójának megjelölésével kell közölni. A meghívónak tartalmaznia kell, hogy amennyiben az első közgyűlés nem határozatképes, úgy azt ismét össze kell hívni és az eredeti napirend tekintetében a jelenlévő tagok létszámától függetlenül az határozatképesnek minősül. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok kétharmada azt az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja, illetve, ha a bíróság elrendeli. Ha az elnökség a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget az egyesület tagjai maguk is jogosultak az összehívásra A közgyűlés eltérő rendelkezés hiányában határozatait kétharmados szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg.

4 - 4 - Ptk. 62. (5) Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés és tagdíj megállapítása és az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához az egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok szavazata (minősített szótöbbség) szükséges. Az elnökség tagjainak, a tisztségviselőknek visszahívását a közgyűlés kezdeményezheti. A napirend kérdéseiben kötelező külön elnökségi határozatot hozni. A közgyűlés napirendjére kerülő kérdéseket az elnökség készíti elő és tesz javaslatot az arra vonatkozó döntésre, a közgyűlésről egyidejűleg jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az ott választott jegyzőkönyvvezető és az egyesületi elnök, valamint két hitelesítő írja alá. A közgyűlésen hozott határozatokról az 1. sz. titkár vezet nyilvántartást Az egyesület képviselő szervei: Az egyesület operatív szerve, a közgyűlés ülései között ellátja az egyesület irányítását, a közgyűlés és az alapszabály rendelkezései szerint. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni. Vezető tisztségviselők: az elnökség és a pénztáros, aki az elnök irányítása alá tartozik. Az elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és két titkár. A közgyűlés az egyesület tisztségviselőit 4 évi időtartamra választja. Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról a közgyűlés, ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.

5 - 5 - Az elnökség minimum három tagja jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest de legalább évente négyszer tart ülést, melyet az elnök rövid úton, távbeszélőn vagy elektronikus úton hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely, az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Levezetője az egyesület elnöke. A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. A nyilvántartásból a döntést támogatók és az ellenzők számaránya, személye is megállapítható, valamint a működés során keletkezett iratokra való betekintésre bárki jogosult a tagok közül. Az iratokba történő betekintés helye: 7632 Pécs, Eszék u Az elnök jogai és kötelességei: a közgyűlést bármikor összehívhatja, a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja, a kiadások számláit ellenőrzi, megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez, harmadik személyekkel való szerződések megkötése, a tagság észrevételeit figyelembe véve, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie, a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelése, illetve felhasználásának ellenőrizése, az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése, szervezi az egyesület céljainak megvalósítását, az éves beszámolót a közgyűlés elé terjeszti, az éves költségvetést a közgyűlés elé terjeszti. Az elnök önálló képviseleti joggal rendelkezik Az elnökhelyettes jogai és kötelezettségei: az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt, az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges A pénztáros jogai és kötelességei: az egyesület pénzállományának kezelése, a számlák kezelése és nyilvántartása, a bevételi és kiadási bizonylatok kezelése, mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, a számlák hitelességének ellenőrzése

6 10.5. A titkárok feladata és hatáskörei: 1. titkár feladata és hatáskörei: - köteles az egyesület működése során hozott határozatokról nyilvántartást vezetni. Az iratokba való betekintést lehetővé kell tennie. - az egyesület iratait kezeli. 2. titkár feladata és hatáskörei: - köteles ellenőrizni a határozatok nyilvántartásának helyességét és pontosságát, - a tagdíjakat beszedi. 11. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE Az egyesület képviseletére az elnök jogosult. Képviseleti joga önálló. Bankszámla felett rendelkezni a mindenkori pénztárossal együtt az elnök jogosult. 12. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 12.1 A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Az egyesület tevékenysége során a jogszabályok és az alapszabály keretei között céljainak megvalósítása, működési feltételeinek biztosítása végett, kiegészítő jelleggel reklámtevékenységet is folytathat, különös tekintettel közszerepléseire, rendezvényeire. A tagsági díjakat az egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. Az egyesület vezetősége az egyesület vagyonát a célja szerinti tevékenységek költségeinek fedezésére fordíthatja, így különösen veterán- és egyéb járműrendezvények, csererendezvények szervezésére, járműtörténeti célú kiadványok szerkesztésére és kiadására, az egyesület emblémáját, zászlaját, egyéb jelképét viselő tagok találkozón való részvételéhez, felszerelésének és költségeinek nevezési díj anyagi fedezetére. Kifizetések csak bizonylat ellenében, a számviteli előírásoknak megfelelően, elnöki jóváhagyással történhetnek

7 12.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról nem rendelkeznek, továbbá, ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a bíróság ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. Az egyesület megszűnésekor a meglévő egyesületi vagyont először az esetleges köztartozások fedezetére kell fordítani, majd a taggyűlés megszűnéskori döntésének megfelelően kell felosztani Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az egyesület elnöke az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány-összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel. 13. MEGSZŰNÉS 64. (1) Az egyesület megszűnik, ha a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. (2) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. 14. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az egyesület a bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. 15. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselő-jelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon és a továbbiakban sem fog

8 16. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései és a évi CLXXV. tv. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló rendelkezések mérvadóak. Ezt az alapszabályt-módosítást az egyesület április 8. napján összehívott közgyűlésén fogadta el. Pécs, április 8. Káplán János az egyesület elnöke Záró rendelkezés: A VeteránOt.Pécs Egyesület 12/2013. (IV.8.) számú közgyűlési határozata szerint, A Pécsi Törvényszék 14.Pk /2013/5. számú végzése alapján, mely az 5/I. számú végzésével emelkedett jogerőre, az alábbi pontok módosítására került sor: 2.1. pont : társadalmi szervezet helyett civil szervezet került feltüntetésre. 3.2, illetve 3.3 pont: taggyűlés szó közgyűlésre lett javítva. 4. pontból az automatikus szót töröltük. 4. pontban az elnökség tagkizárással kapcsolatban hozott döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs javítva lett azzal, hogy jogorvoslattal a közgyűléshez lehet fordulni. 7. pont második bekezdésében feltüntetésre került a Ptk. 62. (6) bekezdésére való utalás. Káplán János az egyesület elnöke

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Javaslat Szövetség működésére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a célját, a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a Szövetség szervezeti

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben