BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben"

Átírás

1 BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel jelölve.) 1/12. oldal

2 A BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület Alapszabálya Alapító tagok október 26. napján az évi II. tv. rendelkezéseinek megfelelően létrehozták a BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesületet, melyet az évek során hozzáigazították a hatályos jogszabályokhoz, különös tekintettel évi CLXXV. törvényre, valamint évi V. törvényre a Polgári Törvénykönyvről. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület 2. Az Egyesület rövid neve: BOTAFOGO Táncegyüttes Az egyesület neve angolul: BOTAFOGO Dance Ensemble 3. Az Egyesület székhelye: 1181 Budapest, Szélmalom u Az Egyesület emblémája: 5. Az Egyesület működése kiterjed az ország egész területére, továbbá az Európai Unió területére is. 6. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján, önkormányzati elven működik, közhasznú szervezet. 7. Az Egyesület jogi személy. 8. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait tagjai körén kívül is bárki igénybe veheti. 9. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2/12. oldal

3 AZ EGYESÜLET CÉLJA 10. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseivel összhangban a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységeket végzi: kulturális tevékenység. Ezen belül különös tekintettel az alábbiakra: TEVÉKENYSÉG KÖZFELADAT JOGSZABÁLY MEGJELÖLÉSE A szabadidő kulturált eltöltésének az elősegítése, elsősorban táncfoglalkozások tartása által. Művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. A Botafogo Táncegyüttes működésének elősegítése (előadások létrehozása, versenyeztetés, fellépések szervezése, utaztatás, jelmezek elkészíttetése, stb.). Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének) a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b) évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. (1) alapján Rendezvények (versenyek, fesztiválok, bemutatók, táncelőadások) tartása. Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 7. és 23. alapján Az egyesület mindezeken túlmenően céljainak megvalósítása érdekében támogatja a nemzeti- és a nemzetközi táncszövetségek munkáját, kapcsolatok alakít ki nemzetközi táncegyesületekkel. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 11. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére. A tagsági viszony felvétellel kezdődik, amelyet a tiszteletbeli- és pártoló tagság, valamint a jogi személy esetét kivéve, az egyesület bármely szerve intézhet. 12. Az egyesület tagja lehet nem magyar állampolgár és kiskorú személy is. Jogi személy tagként felvehető, ha szerződésben vállalja az egyesület anyagi támogatását. 3/12. oldal

4 13. Az Elnökség javaslata alapján tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki az egyesületért kiemelkedő munkát végzett. 14. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. 15. A tagsági viszony megszűnik önkéntes elhatározáson alapuló kilépéssel, a tag halálával, a tagsági díj, ill. az anyagi támogatás fizetésének hat hónapnál tovább tartó elmulasztásával, valamint kizárással. 16. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével. (Írásban tett közlésnek minősül, ha az egyesületi tag a kilépést az éves rendes közgyűlésen szóban bejelentette, és azt jegyzőkönyvezték.) 17. A közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére- titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, az Egyesület célkitűzéseit hátráltatja, vagy azzal ellentétesen cselekszik, illetve az Egyesület tevékenységét visszatérően vagy folyamatosan akadályozza, és tevékenységét felszólításra sem fejezi be. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárást kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, halasztó hatályú fellebbezésnek van helye az Egyesület Elnökéhez. vagy amelyet 30 napon belül személyes meghallgatás során adhat elő, amelyről jegyzőkönyvet kell felvenni. Mindezek eredménytelensége esetén, nem halasztó hatállyal, a Közgyűléshez fordulhat panaszával a kizárt tag. Tagsági viszony visszaállítására a közgyűlés jogosult. 18. Az Egyesület jelenlegi tagjainak nevét és lakcímét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 19. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 20. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. 21. Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtásának előmozdításáért. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.. 4/12. oldal

5 AZ EGYESÜLET SZERVEI A KÖZGYŰLÉS 22. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnökség, vagy az Elnök hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A meghívókat ajánlott levélben kell elküldeni, vagy a meghívó átvételét igazoló nyomtatványt a tagnak személyesen kell aláírnia. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, helyszínét, a tervezett napirendi pontokat, valamint az ahhoz kapcsolódó esetleges dokumentumokat. Ha egy tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a közgyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az elnökkel. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja, illetve ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlésre a szavazati joggal nem rendelkező pártoló tagokat is meg kell hívni. 23. A közgyűlés lebonyolításának menetrendje a következő. A közgyűlésen az Egyesület elnöke elnököl. A jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel megválasztják a levezető elnököt (amennyiben az elnök nincs jelen), a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjait, majd elfogadják a napirendi pontokat, illetve azok tárgyalási sorrendjét. 24. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. 25. A közgyűlés azon határozata, amelyet a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozott - kivéve ha jogszabály kifejezett rendelkezése, az Egyesület Alapszabálya ettől eltérő többséget kíván meg - az Egyesület által hozott határozatnak minősül. Minden a közgyűlésen előterjesztett kérdés tárgyában nyíltan, kézfeltartással történik a szavazás, kivéve, ha az elnök titkos szavazást rendel el vagy a titkos szavazást legalább tíz (10) tag kéri. A közgyűlés határozatairól az Egyesület tagjai a közgyűlést követő 3 napon belül ben kapnak értesítést, továbbá a közgyűlés határozatait azok meghozatalától számított 8 napon belül az Egyesület honlapján közzé kell tenni. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. 26. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik: a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása, (egyszerű szótöbbséggel), az éves beszámoló, és közhasznú jelentés, elfogadása, (egyszerű szótöbbséggel) tag kizárása, (minősített szótöbbséggel), az alapszabály jóváhagyása és módosítása, (minősített szótöbbséggel) az évi költségvetés, megállapítása, valamint elfogadása (egyszerű szótöbbséggel), az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása, (minősített szótöbbséggel). 5/12. oldal

6 27. A közgyűlésről jegyzőkönyvet, határozatairól nyilvántartást kell vezetni (Határozatok könyve), amelyből a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A közgyűlésen hozott határozatok a meghozataluk időpontjától hatályosak. AZ EGYESÜLET KÉPVISELŐ SZERVEI 28. Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai a közgyűlés által megválasztott elnök és két elnökségi tag. 29. Az Egyesület elnöke: Dalotti Tibor (an: Detre Adrienne, szül: Budapest, május 11., lakcím: 2092 Budakeszi, Reviczky u. 40.) Az Egyesület első elnökségi tagja: Horváthné Krizsa Mária (an: Bali Mária, szül.: Budapest, okt. 15., lakcím: 1171 Budapest, Réti csík utca 10/5.) Az Egyesület második elnökségi tagja: Horváth Zoltán (an: Nyéky Márta, szül.: Budapest, október 24., lakcím: 1171 Budapest, Réti csík utca 10/5.) 30. A közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja. 31. Az elnökségen kívül a közgyűlés évente 3 főből álló felügyelő- és számvizsgálóbizottságot választ, melynek feladata az elnökség működésének felügyelete, az éves pénzügyi beszámoló előzetes és részletes átvizsgálása, az Elnökség döntéseinek segítése. 32. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. 33. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni. 34. Az Elnökség három elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes. Amennyiben valamelyik elnökségi tagot az elnökség ülésére nem lehet meghívni, (elérhetetlen, külföldön tartózkodik, stb..) abban az esetben az elnökség ülésére valamelyik felügyelőés számvizsgáló bizottsági tagot kell helyette (ennek megjelölésével) meghívni. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább havonta egyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden elnökségi tagot a napirend közlésével kell meghívni. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökség ülései az Egyesület tagjai számára nyilvánosak. 35. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 6/12. oldal

7 36. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet, határozatairól nyilvántartást kell vezetni (Határozatok könyve), amelyből az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, a személye is) megállapítható. Az elnökségi ülésen hozott határozatok a meghozataluk időpontjától hatályosak. 37. Az Elnök jogai és kötelességei: harmadik személyekkel való szerződések megkötése, harmadik személyek és hivatalos szervek felé az Egyesület képviselete munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott módon a Közgyűlést bármikor összehívhatja a tagság pénzéről az azt kezelőket rendszeresen elszámoltatja a kiadások számláit ellenőrzi, Százezer forint összeg felett jóváhagyja megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése. 38. Az első elnökségi tag jogai és kötelességei: az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt, az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 39. A második elnökségi tag (vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelességei: az Egyesület pénzállományának kezelése, a számlák kezelése és nyilvántartása, a pénztárkönyv vezetése, mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, a számlák hitelességének ellenőrzése harmadik személyekkel való kapcsolattartás, szerződések előkészítése, felhatalmazás esetén szerződések és előszerződések megkötése, minden egyéb adminisztratív tevékenység elvégzése koordinálása. 40. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag. 41. A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A közgyűlésen hozott határozatok a meghozataluk időpontjától hatályosak. 42. Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. 43. Az Egyesület iratait az elnök kezeli. 7/12. oldal

8 44. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 45. Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult. Az elnökségi tagok olymódon jogosultak az egyesület képviseletére, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt ketten közösen tehetnek. 46. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök, vagy a két elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni. 47. A közgyűlés által 5 évre megválasztott képviselők neve: 1. Dalotti Tibor (elnök), 2. Horváthné Krizsa Mária (első elnökségi tag), 3. Horváth Zoltán (második elnökségi tag). A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 48. Amennyiben az Egyesület bevételei elérik az évi 50 millió forintot, Felügyelő Bizottság választása kötelező. 49. A Felügyelő Bizottság szükséghez képest - de legalább félévente egyszer - tart ülést, melyet az Egyesület Elnöke, vagy bármelyik felügyelő bizottsági tag hívhat össze. A Felügyelő Bizottság ülésére minden felügyelő bizottsági tagot a napirend közlésével kell meghívni. Bármely -a Felügyelő Bizottság döntésében érdekelt egyéb- személyt az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. A Felügyelő Bizottság három felügyelő bizottsági tag jelenléte esetén határozatképes. 50. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 51. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet, határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amelyből a Felügyelő Bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, a személye is) megállapítható. A Felügyelő Bizottság ülésen hozott határozatok a meghozataluk időpontjától hatályosak. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 52. A taggyűlés és a vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 8/12. oldal

9 53. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztatozását nem egyenlítette ki. 54. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt. 55. A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki a) az Egyesület elnöke, vagy az elnökség tagja, b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 56. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből, elnyert támogatásokból és pályázati pénzekből, saját rendezvények bevételeiből és egyéb bevételekből származik. Az Egyesület nem gazdasági tevékenység végzésére jött létre, de gazdasági tevékenységet is végezhet. Az ebből származó nyereségét céljainak megvalósítására kell fordítania. Az Egyesület gazdasági tevékenység végzése céljából non-profit gazdasági társaságot alapíthat. 57. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. 58. A tagsági díj mértéke a évben 500,- Ft/hó, azaz Ötszáz forint havonta, amelyet az adott évben félévente június 30-ig, vagy évente december 31-ig bezárólag kell megfizetni. A fizetés lebonyolítható az Egyesület pénztárában, vagy az Egyesület sz. bankszámlájára banki átutalással. 59. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelősek. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 60. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, illetve az Egyesület 9/12. oldal

10 jogutód nélkül szűnik meg, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a jelen alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. Konkrét szervezetet a jelen Alapszabály nem jelöl meg, kijelölését az Egyesület a nyilvántartó bíróság hatáskörébe utalja. 61. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 62. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel. 63. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. ÉVES BESZÁMOLÓ 64. Az éves beszámoló tartalmazza: - mérleg (egyszerűsített mérleg) - eredmény-kimutatás (eredmény levezetés) - kiegészítő mellékleteket - közhasznúsági melléklet - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentést 65. A közgyűlés köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági mellékletet is jóváhagyni. 66. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 67. Az egyesület az éves beszámolóját a közhasznúsági melléklettel együtt a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig letétbe köteles helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál. Ezzel egy időben saját honlapján is közzé teszi az éves beszámolót. NYILVÁNOSSÁG 68. A taggyűlés és a vezetőség határozatait az Egyesület elnöke az érintettekkel a döntés meghozatalától számított 8 napon belül ajánlott levélben, a nyilvánossággal pedig az Egyesület Internetes honlapján közli. 69. Az Egyesület elnöke előzetes bejelentésre az Egyesület székhelyén minden érdeklődő számára biztosítja az Egyesület működése során keletkezett iratokba való betekintés jogát. 70. Az Egyesület a működése módját, szolgáltatásai igénybevételének módját, valamint beszámolóit az Egyesület Internetes honlapján hozza nyilvánosságra. 10/12. oldal

11 71. Az Egyesület közgyűlései és vezetőségi ülései nyilvánosak. Zárt ülés csak személyiségi jogok vagy adatvédelmi jogok védelme esetén rendelhető el. VEGYES RENDELKEZÉSEK 72. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártot a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat a választásokon. 73. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha a tagok kimondják megszűnését, vagy az arra jogosult szerv megszünteti, vagy az egyesület megvalósította célját, vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, feltéve, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 74. Ezen Alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 75. Az Alapszabályt a Közgyűlés 2/3-os (minősített) többséggel módosíthatja. Budapest, március 27. Az alábbiakban igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt 11 oldalnyi szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.. az Egyesület elnöke Előttünk, mint tanúk előtt: Dalottiné Bágyoni-Szabó Zsuzsanna 2092 Budakeszi, Reviczky u. 40. Dr. Bágyoni-Szabó Attiláné 2092 Budakeszi, Reviczky u /12. oldal

12 TARTALOMJEGYZÉK Oldal: Általános rendelkezések 2. Az egyesület célja.. 3. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 3. A tagok jogai és kötelezettségei. 4. Az egyesület szervei: a közgyűlés.. 5. Az egyesület képviselő szervei Az egyesület képviselete A felügyelő bizottság működésének szabályai Összeférhetetlenségi szabályok. 8. Az egyesület vagyona, gazdálkodása.. 9. Éves beszámoló Nyilvánosság 10. Vegyes rendelkezések Tartalomjegyzék /12. oldal

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.) Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1. - 3:38. egyesületekre vonatkozó

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben