ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON 1

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje, a téma választása A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A dolgozat fejezetei és azok tartalma Formai követelmények A munka ütemezése Mellékletek az útmutatóhoz sz. melléklet: Jegyzőkönyv a szakdolgozat megvédéséről sz. melléklet (belső címlap) sz. melléklet (külső címlap) sz. melléklet: Szakdolgozati témalap sz. melléklet: A hivatkozás módjai

3 1. Általános rendelkezések 1. Ez az útmutató 2001-től érvényes, először a 2001-ben témát választó hallgatókra. 2. A Természettudományi Főiskolai Kar alapképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónak szakdolgozatot (szakdolgozatokat) kell készítenie (TVSZ, ). 2.1.A természettudományi szakokra vonatkozó 166/1997.(X.3.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 5.1. pontja szerint a szakdolgozat önálló munkán alapuló dolgozat, amely a hallgató alapos tárgyi ismereteit bizonyítja Az informatikus és könyvtár szak számára a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi szakokra vonatkozó 129/2001. (VII. 13.) Kormányrendelet fogalmazza meg a szakdolgozat rendeltetését A tanári képesítést adó szakokon (szakpárokon) tanuló hallgató a 111/1997.(VI.27.) Kormányrendelet szerint köteles a tanári képesítő vizsga részét képező szakdolgozato(ka)t készíteni. A melléklet 4.3. pontja szerint a szakdolgozat olyan szakterületi vagy oktatásinevelési témájú szakmai feladat megoldása, amelyben a hallgatónak tanúsítania kell, hogy tanulmányaira alapozva, a témájához kapcsolódó szakirodalom, illetve empirikus vizsgálatok vagy tapasztalatok feldolgozásával képes a neveléssel összefüggő ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. A szakdolgozat azonos lehet a természettudományi szakterületen elfogadott szakdolgozattal, amennyiben az a fenti követelményeknek megfelel. 3. A szakdolgozat készítését a témavezető (konzulens) irányítja, aki az intézmény főállású vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatója. Nem főállású egyetemi diplomával rendelkező szakember is lehet témavezető, de ebben az esetben a tanszékvezetőnek főállású, belső konzulenst is ki kell jelölnie. 4. Elégtelenre minősített szakdolgozat esetében a hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint kell eljárni. 5. Szakdolgozatonként az adott szak követelményeinek megfelelő TDK-dolgozat is elfogadható (TVSZ ). 6. A hallgató, ha szakdolgozatát elfogadták, köteles azt megvédeni. A védés a záróvizsga első része (TVSZ, ). A szakdolgozat védése a témafelelős tanszék vezetője által kijelölt bizottság előtt történik a TVSZ és a Záróvizsga Szabályzat előírásai szerint. A védésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv formai kivitelezését ezen útmutató 1. mellékletében közöljük. 7. A tanszékvezetőnek gondoskodni kell az elfogadott és megvédett szakdolgozatok nyilvántartásáról és megőrzéséről. 8. A szakdolgozat benyújtására és megvédésére az abszolutóriumot követő 3 éven belül kerülhet sor azokban a vizsgaidőszakokban, amelyekben az intézmény záróvizsgát és tanári képesítő vizsgát egyaránt szervez. 3

4 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje, a téma választása 1. A hallgató 4 éves képzés esetén a 5. félév szorgalmi időszakának végéig témaválasztásra kötelezett. 2. A szaktanszékek a meghirdetendő szakdolgozati témák címe után az alábbi jelöléseket alkalmazzák a konzulensek nevének feltüntetésével: A: Csak az adott szakhoz kapcsolódó, szakterületi téma (szaktanszéki konzulens) B: a másik szak szaktanszéke által is elfogadott, ill. szak(ok) képesítési követelményei által megengedett szakterületi téma (két konzulens) C: oktatási-nevelési téma (tanári képesítéshez, pedagógia-pszichológia tanszéki konzulens) AC: a tanári képesítés feltételeinek is megfelelő szakterületi és oktatási, nevelési (szakmódszertani) téma (egy szaktanszéki, a szakmódszertant is oktató vagy művelő konzulens) BC: a tanári képesítés feltételeinek és mindkét szak képesítési követelményeinek megfelelő téma (két szaktanszéki konzulens, egyikük a szakmódszertan oktatója vagy művelője) Azon hallgató, akinek mindkét szakja természettudományos képzési szakcsoportba tartozik (biológia, fizika, földrajz, háztartásökonómia-életvitel, kémia, környezetvédelem, matematika, számítástechnika, technika) szakdolgozati témát AC vagy A+C módon is választhat (összesen egy vagy két szakdolgozat). 3. Az alábbi táblázatban közöljük, hogy a 4 éves képzésben, szakpáron, egyik vagy mindkét szakját az új képesítési követelmények szerint végző hallgatónak szakterületi és oktatásinevelési témá(k)ban hány szakdolgozatot kell elkészíteni és hová kell a témalapot leadni. Témaválasztás módja Dolgozatok száma, témalapok száma A témalap irattározási helyei A + A + C 3 (3+3+3 témalap) Szaktanszékek, AC + A 2 (4+3 témalap) Pedagógia Tanszék, TO, B + C 2 (4+3 témalap) hallgatók BC 1 (5 témalap) 4. A szakdolgozati témalapot ezen útmutató 3. sz. mellékletében közöljük. A hallgató a témalapot köteles kitölteni és aláíratni a témalapon szereplő személyekkel, valamint az előző táblázatban megjelölt irattározási helyekre eljuttatni az 5. félév szorgalmi időszakának végéig. 5. Szükséges, hogy a szaktanszékek vezetői a témák meghirdetése előtt (8 féléves képzésben március 31-ig) egyeztessenek a 2. pont elvárásainak teljesítése érdekében. Az egyeztetés eredményeként minden téma csak egy-egy szaktanszék, vagy a pedagógia, ill. pszichológia tanszék hirdetőtábláján szerepelhet. A téma felelőse a meghirdető tanszék. 6. Azonos című téma egy képzési cikluson belül (4 év) szakdolgozati témaként nem adható ki. 4

5 3. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének célja az, hogy tájékoztasson a hallgató természettudományos irodalmazásban, adatgyűjtésben, a szaknyelv használatában, a kísérleti módszerek és elméleti ismeretek alkotó jellegű alkalmazásában, az eredmények értékelésében szerzett jártassági fokáról, valamint a tanári végzettséget adó szakokon hogyan tudja az előzőeket pedagógiai és módszertani ismereteivel szintetizálni A dolgozat fejezetei és azok tartalma Bevezetés: Tartalmazza az előzményeket, problémafelvetést, célkitűzést. Irodalmi áttekintés: Bemutatja a célkitűzés megvalósításához szükséges legfontosabb ismereteket, hangsúlyozza az új tudományos felfedezéseket, valamint új szempontok szerint értelmezi és a szaktudománya rendszerébe integrálja azokat. Kiemeli a megoldott és megoldatlan problémákat, hangsúlyt fektet a gyakorlati alkalmazásokra. A tankönyvi szövegek összeollózása kerülendő. Anyag és módszer: Vizsgálati anyag bemutatása: a szakágnak megfelelő objektumok (személyek, elvont dolgok, tárgyak, földrajzi objektumok, vegyi anyagok stb.) általános jellemzése. Vizsgálati módszer: mérési módszerek, mérőeszközök, didaktikai eszközök, feldolgozási módszerek, módszer- és eszközfejlesztés, stb. Eredmények: Tartalmazza a vizsgálati adatok ismertetését (táblázatok, ábrák, grafikonok, képek, stb. formájában), rendszerezését, összehasonlítását, az összefüggések felfedezését. Az értékelést számítások, statisztikai eljárások stb. támasztják alá. Tartalmazza továbbá az alapvető következtetéseket. Diszkusszió: Az eredmények által szerzett felismeréseket beilleszti a meglévő ismeretek, a tudomány rendszerébe. Megállapítja, hogy mások vizsgálatai hogyan erősítik meg a kapott eredményeket, mi lehet az eltérések magyarázata, az adott feladat megoldása milyen új problémákat vet fel. Javaslatot tesz arra nézve, hogy milyen újabb vizsgálatok szükségesek a jövőben a téma még tökéletesebb kifejtéséhez, és milyen módon hasznosíthatók az eredmények a gyakorlatban. Összefoglalás: Tartalmazza a vizsgálat célját, röviden bemutatja a vizsgálati anyagot és módszert, legfontosabb eredményeket, következtetéseket. Irodalomjegyzék: Az adott szaknak megfelelő tudományág legelterjedtebb szokásait alkalmazzuk. Legkisebb a hiba lehetősége, ha a jegyzékben a szerző(k) nevét ABC sorrendben tüntetjük fel, a dolgozat szövegében előforduló hivatkozásoknál pedig zárójelben közöljük a nevet és a megjelenés évszámát. A jelölésekben legyünk következetesek. A 4. sz. mellékletben javaslatot adunk az irodalmi hivatkozás egyik lehetséges módjára Formai követelmények 1. A dolgozatot bekötve és elektronikus adathordozón is be kell adni. 2. Az első lapra kerül a dolgozat címe, készítő neve, konzulens neve, az intézmény neve, az elkészítés időpontja (2. sz. melléklet). 3. A dolgozat részei: 5

6 Tartalomjegyzék az oldalszámok feltüntetésével. Bevezetés. Irodalmi áttekintés. Anyag és módszer. Eredmények. Diszkusszió. Összefoglalás. Irodalomjegyzék. Mellékletek. 4. Terjedelme minimum 30 oldal, szövegszerkesztett formában, as méretű Times New Roman betűtípus, másfeles sortávolság, margók bal oldalon 4,5 cm, jobb oldalon 3 cm, alul és felül egyaránt 2,5-2,5 cm; vagy LaTeX book dokumentum osztály szerint. 5. Decimális struktúrát és tartalomjegyzéket alkalmazzunk. 6. Az ábrák a szövegben legyenek elhelyezve, és az ábrákat a szöveg magyarázza meg. Az ábrákat arab számokkal számozzuk és a cím az ábra alatt legyen feltüntetve. Az ábrákat lehetőleg számítógép segítségével készítsük el. A táblázatokat római számokkal lássuk el és a címet a táblázat felett helyezzük el. 7. Tárgyi eszköz melléklet esetén annak fényképe legyen a szakdolgozathoz mellékelve, magát a mellékletet nem kell külön a dolgozathoz csatolni, de a tanszéken álljon az érdeklődők rendelkezésére. 8. Számítógépi program készítése esetén a programot megfelelő adathordozón (CD-n vagy mágneslemezen) kell mellékelni, és fontos, hogy egyes ún. mintaképernyők kinyomtatva legyenek a dolgozatba bekötve. A programindítás módját a dolgozatban és a lemezen is fel kell tűntetni. 4. A munka ütemezése 4.1. A témaválasztást követően a hallgatók vegyék fel a kapcsolatot a konzulens tanárral, és kérjék a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges útmutatásokat A konzulens oktatók feladata a szakdolgozó hallgatók szakmai, módszertani irányítása, segítése, ösztönzése a témaválasztástól a szakdolgozat beadásáig terjedő időszakig. Adjanak tájékoztatást a magyar és idegennyelvű szakirodalom tanulmányozásának lehetőségeiről (szakkönyvek, folyóiratok, internet, stb.). Biztosítsák a hallgatók kísérleti munkájához szükséges tárgyi feltételeket. Ellenőrizzék, hogy a hallgatók eredményesen és biztonságosan tudják-e alkalmazni a feladat megoldásához szükséges eszközöket, vizsgálati módszereket, kísérleti eljárásokat, számítógépi programokat, stb. A szakdolgozat beadásáig adjanak meg minden segítséget ahhoz, hogy a hallgató igényesen összeállíthassa és végleges formába önthesse szakdolgozatát A hallgatók a 6. félév első felében önállóan készítsék el a szakdolgozat vázlatát és számoljanak be az irodalmazásban elért eredményeikről. Az ezt következő időszakban a témavezető segítségével sajátítsák el a téma kidolgozásához szükséges eljárásokat, tevékenységeket (kísérleti eszközök használata, vizsgálati módszerek, számítógépi programok alkalmazása, az adatgyűjtéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, a kérdőívek, 6

7 tesztek elkészítéséhez szükséges tudnivalók, stb.), majd a 6. félév további részében és a 7. félévben folyamatosan hajtsák végre a feladatokat és végezzék el az értékelést A hallgatók a 7. félév végén kötelesek a témavezetőnek bemutatni az irodalom feldolgozásában és a dolgozathoz szükséges adatok összegyűjtésében, értékelésében elért eredményeket A hallgatók a szakdolgozatot a formai követelményeknek megfelelően készítsék el, és a tanulmányok utolsó félévében március 31-ig adják le egy példányban az esetleges tárgyi mellékletekkel együtt arra a tanszékre, ahol a témaválasztás történt. A dolgozathoz csatolni kell a szakdolgozati témalap hallgatói példányát is A konzulensek kérjék számon a téma és szak jellegének megfelelő tevékenységi formák eredményeit, valamint a hallgató adott témához tartozó témalapján aláírásukkal igazolják a konzultációk megtörténtét. (Konzulensenként legalább két konzultáció ajánlott). A leckekönyvnek tartalmaznia kell a témavezető igazolását arról, hogy a hallgató a konzultációkon részt vett (TVSZ, ) Ha a konzulens(ek) nem fogadják el a szakdolgozatot, közöljék ezt a tényt a Tanulmányi Osztállyal a megadott időpontig. A témavezetők készítsék el a szakdolgozat bírálatát, értékelését, amit közösen írjanak alá. A bírálat szempontjai lehetnek a következők: A dolgozat szerkesztése, stílusa. A szakirodalom feldolgozása és elemzése. A témafeldolgozás módszere és tartalmi kidolgozása. Az eredmények értékelése, következtetések, javaslatok. Egyéb észrevételek. Kérdések, melyekre a választ a védésen kell megadni. 5. Mellékletek az útmutatóhoz Jegyzőkönyv a szakdolgozat megvédéséről (1. sz.) Fedőlap (2. sz.) Szakdolgozati témalap (3. sz.) Irodalmi hivatkozás módja (4. sz.) 7

8 1. sz. melléklet Jegyzőkönyv a szakdolgozat megvédéséről 1/ A jelölt neve: szakja, szakpárja: IV.. 2/ A szakdolgozat címe: 3/ A témavezető(k) neve: 4/ A szakdolgozat megvédésének helye: időpontja: Bizottság elnöke: tagja: tagja: 5/ A témavezető írásbeli értékelése (mellékelve) 6/ A szakdolgozat bemutatásának rövid szöveges értékelése. 7/ A szakdolgozat minősítése: ( ) 8/ Aláírások: A bizottság elnöke: tagja: tagja: Dátum. 8

9 2. sz. melléklet (belső címlap) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK A ÉVI TISZAI ÁRVÍZ ELŐZMÉNYEI Konzulens: Dr. Nagy András főiskolai tanár, kandidátus Készítette: Nagy Péter Tamás matematika-földrajz szakos hallgató NYÍREGYHÁZA,

10 3. sz. melléklet (külső címlap) SZAKDOLGOZAT Nagy Péter Tamás NYÍREGYHÁZA, sz. melléklet 10

11 NYÍREGYHÁZI FOISKOLA 4401, Nyíregyháza, Pf A téma jelzése SZAKDOLGOZATI TÉMALAP Név: Évfolyam: szak: 1. címu szakdolgozati témát választottam. A fenti címu szakdolgozati téma a képesítési követelményekben foglaltaknak megfelelo: 200 hó nap. témavezeto aláírás dátum 200 hó nap. tanszékvezeto aláírás dátum Konzultációk idopontjai: 1. Konzulens aláírása: címu szakdolgozati témát választottam. A fenti címu szakdolgozati téma a képesítési követelményekben foglaltaknak megfelelo: 200 hó nap. témavezeto aláírás dátum 200 hó nap. tanszékvezeto aláírás dátum Konzultációk idopontjai: 1. Konzulens aláírása: címu szakdolgozati témát választottam. A fenti címu szakdolgozati téma a képesítési követelményekben foglaltaknak megfelelo: 200 hó nap. témavezeto aláírás dátum 200 hó nap. tanszékvezeto aláírás dátum Konzultációk idopontjai: 1. Konzulens aláírása: 2. Nyíregyháza, 200 év hó nap foiskolai hallgató 11

12 5. sz. melléklet A hivatkozás módjai Minden tudományos munkában így a főiskolai hallgatók szakdolgozataiban is hivatkozni kell az adott téma gondolati előzményeire. Nem nélkülözhetjük a hivatkozásokat azért sem, mert állításainkat bizonyítékokkal kell alátámasztani, valamint így tudjuk összekötni más szerző munkáját saját kutatásunk eredményeivel. Az olvasó számára akkor biztosítjuk az eredeti forráshoz való hozzáférést, ha hivatkozásaink pontosak, korrektek, tartalmazzák az azonosításhoz szükséges bibliográfiai adatokat. Vegyük sorra a hivatkozás alapvető ismereteit! Kire hivatkozzunk? Gondosan válogassuk meg hivatkozásainkat. Mindig a legjelentősebb források szerepeljenek hivatkozásjegyzékünkben. A választott téma szakirodalmának gondos tanulmányozása során kiszűrhetők a legfontosabb közlemények. A szakma jó nevű folyóirataiban közölt hivatkozásjegyzékek megbízható kiindulópontot jelenthetnek a kezdő kutató számára. Hogyan hivatkozzunk? Szöveg közben az idézetet vagy átvett gondolatot követően jelölhetjük az idézet vagy átvett gondolat forrását utalásszerűen röviden, a szerző vezetéknevével, a mű kiadásának évszámával és a hivatkozott mű oldalszámával (Tanneh [1995] 140. old.). A tanulmány végén a hivatkozások jegyzékében azután pontosan megadjuk a bibliográfiai adatokat is az alábbi módon: Hivatkozások Tanneh, D. [1995]: The Power of Talk. Harvard Business Review, Vol. 73, No. 5. September- October, p Gyakori, hogy ugyanazon szerzőre többször is hivatkozunk, ezért célszerű ezt a módszert választani. A lábjegyzet formájában való hivatkozás bonyolultabbá teszi a szövegszerkesztést és megnehezíti a nyomdai munkát. 12

13 Ügyeljünk arra, hogy: - Szövegközi hivatkozásunk ne legyen félreérthető. - A szakirodalmat kellő hosszúságban kell idézni. Általában öt-hat soros idézetek esetén nem fenyeget az a veszély, hogy az idézet elnyomná a szerző saját szövegét. - A dolgozat végén hivatkozásjegyzékbe kerülnek a szövegben tételesen is szereplő hivatkozások. Az irodalomjegyzékben vagy a felhasznált irodalomban általában mindent feltüntetnek, amit a kutatás során, a téma kidolgozásához felhasználtak, fontosnak tartanak, függetlenül attól, hogy közölnek-e belőlük szó szerinti idézetet. - A hivatkozások formáját az ISO 690: 1987-es szabvány szabályozza, melyet világszerte elfogadnak. (Hazánkban július 1-től MSZ ISO 690 néven hatályos.) A magyar gyakorlatban a szabvány elfogadása még nem általános. A hivatkozások rendezése alfabetikus rendszerben (szokás Harvard-rendszerként is emlegetni) és sorszámozott bibliográfiában (más néven számozási rendszer) történhet. Az alfabetikus rendszerben a fejezet, a dolgozat végén található hivatkozások az elsőként megjelölt szerzők betűrendjében tartalmazzák a hivatkozásokat. A sorszámozott bibliográfiában, mely visszaszorulóban van, a hivatkozásokat első előfordulásuk sorrendjében számozzuk meg. Pl.: Inzelt (19) megállapította, hogy. A hivatkozás ismétlődés esetén megtartja az első alkalommal kapott számot. A tanulmány végén szereplő hivatkozások rendje A hivatkozott mű adatai: - Szerző(k) - Kiadási év - Cím, alcím - Kiadás - Kötet - Kiadási hely - Kiadó v. folyóirat, periodika - Oldalszám, terjedelem kezdünk. Az irodalomjegyzékben minden hivatkozást külön sorban és 3-5 betűhellyel beljebb 13

14 Ha nincs szerző vagy szerkesztő, akkor a könyv, folyóiratcikk stb. címével helyettesíthetjük a szerző nevét, a névelőt figyelmen kívül hagyva. Több szerző esetén legalább az elsőt feltüntetjük, a társszerzőket pedig az et al (munkatársai) kifejezéssel jelöljük. Pl.: Galasi és munkatársai vagy Galasi et al. Ha a kiadás évszáma hiányzik, körülbelüli évszámot tüntetünk fel, megkérdőjelezve. Pl.: Torino (s. a. sine anno), 1943? Elektronikus forrásokra hivatkozva fontos az anyag elérési címének megadása. Pl.: Konferenciára is hivatkozhatunk. Pl.: Tudományos-technikai innovációk keleten és nyugaton. A Friedrich Ebert Alapítvány konferenciája. Berlin, november Könyvekre, monográfiákra való hivatkozás leírására példaként szolgálhat a témához kapcsolódó ajánlott irodalom jegyzék. Ez az összeállítás Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Budapest, Kossuth K., p kiadványa alapján készült. Ajánlott irodalom - Dezső Zsigmondné: A szellemi munka technikája. Bp., OMIKK, p Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp.: Gondolat, p Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy : Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó p Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon (Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?). Bp.: Kossuth K., p Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. (Ford. Kende Gábor és Szaitz Mariann) Bp., Balassi K.,

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA I. Szakdolgozat készítése Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA A BME TVSZ 20 alapján: A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az MSc/MA képzésben,

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez I. Általános tudnivalók 1. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit bizonyítja.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL 1. Az útmutató hatálya kiterjed a kar valamennyi képzésére, ahol a képesítési követelmények

Részletesebben

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére Alapelvek Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére 1. A szakdolgozat a hallgatói számonkérés sajátos formája, melyben a hallgató

Részletesebben

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A hallgatók szakdolgozatának elkészítését a tanszékek által szervezett formában (szakszemináriumokon), vagy egyéni foglalkozások

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások A Tanulmányi Ügyrend V. része a Terméktervező Intézet kiegészítésével (Az intézeti kiegészítések más színnel és betűtípussal olvashatók.) SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 8/c. sz. melléklet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 1. A DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A diplomamunka célja: a fogorvos- és a szakképzéshez szükséges

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Sarbó Gyöngyi 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ELŐSZÓ... 2 ALAPOK... 3 TERJEDELEM ÉS MÉRET... 3 FORMAI

Részletesebben

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2602-06/4 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON A BSc ALAPSZAKOKON

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON A BSc ALAPSZAKOKON ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON A BSc ALAPSZAKOKON NYÍREGYHÁZA 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. A szakdolgozati témák jóváhagyása, meghirdetésének

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Pedagógiai Intézet SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal kapcsolatos formai követelményeket tartalmazza. A dolgozat

Részletesebben

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Bioenergia tehetséggondozási műhely 1. előadás Összeállította: Prof. dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Támogató: Oktatásért Közalapítvány, Felsőoktatási,

Részletesebben

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára -

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - - 2014 Pszichológiai Intézet A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA Utazás és turizmus középszint gyakorlati vizsga 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Gyakorlati

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010.

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Intézet neve A SZAKDOLGOZAT CÍME Belső konzulens (+beosztása): Intézeti igazgató (+beosztása): Külső konzulens

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri és Művészeti Konferencia 2016.

BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri és Művészeti Konferencia 2016. BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri és Művészeti Konferencia 2016. 2016. április 18. kedd 14 óra K.210. BME Építészmérnöki Kar Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2016. évi nyitónap 2016.

Részletesebben

a diplomamunka elkészítéséhez

a diplomamunka elkészítéséhez Ú T M U T A T Ó a diplomamunka elkészítéséhez Debrecen 2016. Bevezetés A módszertani útmutató célja, hogy a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem Szent István Egyetem 12. melléklet A DOKTORI ÉRTEKEZÉS FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 1. Az értekezés témája és célja A doktori értekezés témája egy olyan tudományos feladat, amelynek alapproblémája

Részletesebben

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük.

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. A záróvizsga menete Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. Miután a hallgató belépett a záróvizsga termébe, húz két tételt:

Részletesebben

Simon Ferenc: A tudományos munka technikája

Simon Ferenc: A tudományos munka technikája Simon Ferenc: A tudományos munka technikája Az én egyszer elképzelésem szerint a tudományos elmélet csupán a világegyetem modellje vagy éppen részleges modellje; olyan szabályok gy jteménye, melyek megfigyeléseinkhez

Részletesebben

PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet SZAKDOLGOZAT. Név FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK TOLMÁCS SZAKIRÁNY Évszám

PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet SZAKDOLGOZAT. Név FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK TOLMÁCS SZAKIRÁNY Évszám PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszék TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZATRÓL FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK, TOLMÁCS SZAKIRÁNY 1. A szakdolgozat leadása A képzés végén

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

GYAKORLATI BESZÁMOLÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI- ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

GYAKORLATI BESZÁMOLÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI- ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK GYAKORLATI BESZÁMOLÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI- ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A dolgozat mellékletekkel együtt maximum 20 oldal, melyet spirálkötéssel kell leadni. I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 1. A dolgozat

Részletesebben

A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelményei

A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelményei 2. sz. melléklet A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelményei A szakdolgozat terjedelme minimum 25, maximum 50 oldal lehet, ábrákkal és táblázatokkal együtt, de a hivatkozások nélkül. Az oldalszámozást

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 2. melléklet Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 1. A diplomamunka készítésének feltételei A diplomamunka elkészítésével kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Pénzügyi-Számviteli Kar Budapest. SZÁMVITEL mesterszak PÉNZÜGY mesterszak nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola. Pénzügyi-Számviteli Kar Budapest. SZÁMVITEL mesterszak PÉNZÜGY mesterszak nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi-Számviteli Kar Budapest SZÁMVITEL mesterszak PÉNZÜGY mesterszak nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév 2. félév 1 Tantárgy megnevezése: Kutatásmódszertan

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások A szakdolgozat készítésének célja A szakdolgozat elkészítésével és megvédésével a jelölt bizonyítja, hogy az adott szakmában

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Diplomamunka készítésének követelményei

Diplomamunka készítésének követelményei Diplomamunka készítésének követelményei 2015. november 12. KÖVETELMÉNYEK Formai Tanévkönyv 2015/2016. 360. oldal Tartalmi FORMAI KÖVETELMÉNYEK Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési

Részletesebben

http://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft16a/!fft/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=s Hitéleti

http://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft16a/!fft/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=s Hitéleti 1 of 46 2016-01-12 14:24 Hitéleti AOF Mester Saját vizsgák Vizsgaidőpontok ELTE-ÁJK - Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar FELVÉTELI VIZSGA Állami ösztöndíjjal támogatott / Önköltséges

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016.

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős

Részletesebben

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 LEADÁSI HATÁRIDŐ: A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak határozata értelmében az államvizsgázó hallgatónak 2015. máj.

Részletesebben

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán A Műszaki Földtudományi Karon a végzős hallgató (továbbiakban jelölt) csak olyan diplomamunkát / diplomatervet

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

KOMPLEX KORTÁRSOKTATÓ KÉPZÉS 1 KÉPZÉSI REND

KOMPLEX KORTÁRSOKTATÓ KÉPZÉS 1 KÉPZÉSI REND KOMPANIA ALAPÍTVÁNY 1092 Budapest, Ráday u. 50. Tel: 06 (1) 299-0471 www.kompania.hu kompania.alapitvany@gmail.com KOMPLEX KORTÁRSOKTATÓ KÉPZÉS 1 KÉPZÉSI REND 1. Általános rész: A képzési program megnevezése:

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat_zarovizsga http://kgk.uni-obuda.hu/zarovizsga http://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat

http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat_zarovizsga http://kgk.uni-obuda.hu/zarovizsga http://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat A szakdolgozatírást úgy kell tekinteni, mint valami egyedülálló alkalmat arra, hogy olyan dolgot gyakoroljunk, amelyre egész életünkben szükség lesz. (Eco) http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat_zarovizsga

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓINAK Hódmezővásárhely 2010. TARTALOMJEGYZÉK A szakdolgozat készítésének törvényi háttere, indoka

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei (1) A Tudományos Diákköri dolgozatnak tartalmaznia kell az áttanulmányozott irodalmat, valamint a vizsgálati módszer és a kapott eredmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK Melléklet a kari Záróvizsga Szabályzathoz DIPLOMAMUNKAKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ A mérnök- és gazdaságinformatikus alap- és mesterképzést lezáró

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELİÍRÁSAI, HATÁRIDİK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony mőködtetése

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ARABISZTIKA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ARABISZTIKA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND Békéscsaba 2013 A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KŐNYVTÁRÁNAK ÜGYRENDJE

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1016

Postai irányítószám: 1016 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A doktori disszertáció és szakdolgozatok kivitelezésének követelményrendszere

A doktori disszertáció és szakdolgozatok kivitelezésének követelményrendszere Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Történelem és Filozófia Kar Filozófiai Doktori Iskola A doktori disszertáció és szakdolgozatok kivitelezésének követelményrendszere I. Felépítés, elrendezés: - Címlap

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

2015.10.15. TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

2015.10.15. TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015.10.15. TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A Vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben