TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016."

Átírás

1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016.

2 A büntetőeljárás-jog oktatásának célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a jogterület legfontosabb részeit, sajátítsák el a törvényben és a hozzá kapcsolódó más jogszabályokban rögzített rendelkezéseket, tanulmányaik befejezésekor jussanak el olyan szintre az anyag ismeretében, hogy azt készség szinten tudják alkalmazni gyakorlati munkájukban. Ennek érdekében a tantárgy feldolgozásának módszere a teljes idejű képzésben az előadásokat követő gyakorlatokon történő ismeretmélyítés, illetve a már megtanult és elsajátított ismeretek gyakorlatra történő átültetése. A részidős képzésben csak előadások tartására van lehetőség, az anyag további feldolgozása önállóan történik. A Büntetőeljárás-jog 2 előfeltétele a Büntetőeljárás-jog 1 eredményes teljesítése. A tantárgy részletes tematikája: 1) Bevezető ismeretek A büntetőeljárás fogalma, célja, szakaszai. A büntető eljárásjog fogalma és kapcsolata más jogágakkal. A büntetőeljárási törvény hatálya. 2) A büntetőeljárás alapelvei Az alapelvek fogalma, rendszere, szerepe. Az eljárási feladatok megoszlása. A bíróság eljárásának alapja. Jog a bíróság eljárásához és a jogorvoslati jog. A bizonyítási teher. A védelem joga. A hivatalból való eljárás. Az ártatlanság vélelme. Az önvádra kötelezés tilalma. Az anyanyelv használata. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása. A büntetőeljárás megindítása és az eljárási akadályok. 3) A büntetőeljárás alanyai Az alanyokkal kapcsolatos általános megjegyzések. Az alanyok fogalma, csoportosítása. A büntetőeljárási hatóságok: a nyomozó hatóság, a nyomozó hatóság feladatai. Az ügyész, az ügyész feladatai. A bíróság, a bíróság feladatai. A büntetőeljárás résztvevői: a terhelt, a védő, a sértett (a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél). Az egyéb érdekeltek, a képviselők és a segítők. 4) A büntető ügyekben eljáró hatóságok hatásköre és illetékessége A kizárás szabályai A hatásköri és az illetékességi szabályok szerepe és jelentősége. A hatáskör fogalma és fajtái. Az illetékesség fogalma és fajtái. A nyomozó hatóságok hatásköre és illetékessége. A bíróság hatásköre és illetékessége. A nyomozó hatóság tagjára vonatkozó kizárási szabályok. 2

3 5) A büntetőeljárás általános szabályai A határidő és a határnap. Az igazolás. Az idézés és az értesítés, az idézéssel szembeni mulasztás következményei. A kézbesítés. Másolat készítése az eljárás során keletkezett iratokról. A minősített adat megismerése. Megkeresések. Intézkedés az ismeretlen személy, ismeretlen helyen tartózkodó személy és ismeretlen helyen lévő tárgy felkutatására. Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása a büntetőeljárás során. 6) Bizonyítás A bizonyítás általános szabályai. A bizonyítás meghatározása. A bizonyítás célja. A bizonyítás elvei. A bizonyítás tárgya. Bizonyítási alapfogalmak: bizonyítási eszköz, bizonyíték, bizonyító erő. A bizonyítás eszközei: a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat, a terhelt vallomása. A bizonyítási eljárások: a szemle, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, a szembesítés, a szakértők párhuzamos meghallgatása. 7) Kényszerintézkedések A kényszerintézkedésekről általában. Az őrizetbe vétel. Előzetes letartóztatás és feltételei. A lakhelyelhagyási tilalom. A házi őrizet. A távoltartás. Az ideiglenes kényszergyógykezelés. Az óvadék. A házkutatás, a motozás és a lefoglalás. Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezés és elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele. A zár alá vétel. A rendbírság. Az elővezetés. Testi kényszer alkalmazása. 8) A nyomozás megindítása A feljelentés kiegészítése A feljelentés elutasítása A nyomozás lefolytatása A nyomozásról általában. A büntetőeljárás megindítása nyomozással. A hatóság tudomásszerzésének formái. A feljelentés. A magánindítvány, a kívánat és a kizárólagos feljelentési jog. A hatóság saját észlelése. A feljelentés kiegészítése. A feljelentés elutasítása. A nyomozás lefolytatása. A nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége. A gyanúsított kihallgatása. A szaktanácsadó közreműködése. A hatósági tanú. Jelenlét a nyomozási cselekményeknél. A nyomozás részbeni mellőzése. 9) A nyomozás felfüggesztése. A nyomozás megszüntetése. A nyomozás iratainak megismerése. A nyomozás felfüggesztésének okai. Elrendelése. Határideje. A nyomozás megszüntetése. Általános szabályok. Akadálya. Jogkörök. A nyomozás továbbfolytatása. A nyomozás megszüntetésének speciális esetei. 3

4 10) Jogorvoslat a nyomozás során Bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés A nyomozási bíró eljárása A jogorvoslati jog. A panasz. A felülbírálati indítvány. A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés. Feltételei és alanyai. Engedélyezése. Időtartama. Megszüntetése. Eredményének felhasználása. A titkos információgyűjtés eredményének felhasználása. A nyomozási bíró eljárása. 11) A vádemelés A közvetítői eljárás. A vádemelés elhalasztása. A vádemelés jelentősége és feltételei. A törvényes vád. A vádirat. A vádemelés részbeni mellőzése. A vádképviselet. 12) Az elsőfokú bírósági eljárás A bírósági eljárás általános szabályai. A tárgyalás nyilvánossága. A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása. A tárgyalás előkészítése. Az elsőfokú bírósági tárgyalás. Az elsőfokú bíróság határozatai. 13) A másodfokú és a harmadfokú bírósági eljárás A fellebbezés. A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya. A felülbírálat terjedelme. A másodfokú bíróság döntési jogköre és a súlyosítási tilalom. A másodfokú bíróság eljárásának formái. A másodfokú bíróság határozatai. A harmadfokú bírósági eljárás. 14) A rendkívüli perorvoslatok A perújítás. A felülvizsgálat. Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi eljárás. Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén. 15) Külön eljárások A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. A katonai büntetőeljárás. A magánvádas eljárás. A bíróság elé állítás. Eljárás a távollévő terhelttel szemben. Lemondás a tárgyalásról. A tárgyalás mellőzése. Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében. A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai. A vagyon-visszaszerzési eljárás. 4

5 A büntető eljárásjogot tanító oktatók: Dr. habil Fantoly Zsanett III-V. ép. átjáró I./5. (19-331) egyetemi docens Dr. Budaházi Árpád r. őrnagy PhD V. ép. 1. tanári (19-336) adjunktus dr. Gergi-Horgos Livia III-V. ép. átjáró I./5. (19-331) tanársegéd dr. Vári Vince c. r. őrnagy V. ép. 1. tanári (19-336) tanár Kötelező irodalom: Fantoly Zsanett Budaházi Árpád: Büntető eljárásjog I. Statikus rész. Egyetemi tankönyv. NKE Szolgáltató Kft. Budapest, Fantoly Zsanett Budaházi Árpád: Büntető eljárásjog II. Dinamikus rész. Egyetemi tankönyv. NKE Szolgáltató Kft. Budapest, évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 23/2003.(VI. 24.) BM-IM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2010/64/EU irányelv) A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2012/13/EU irányelv) A büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, október 22-i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv Ajánlott irodalom: Cséka Ervin Fantoly Zsanett Károlyi Judit Lőrinczy György Vida Mihály: A büntetőeljárási jog alapvonalai. Bába és Társa Kiadó. Szeged, Király Tibor: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó. Budapest, A számonkérés formája: első félév végén kollokvium, második félév végén kollokvium, illetve szigorlat (büntetés-végrehajtási szakirányon, valamint a vám- és jövedéki igazgatási szakirányon a második félévben csak kollokvium van, nincs szigorlat). A teljes idejű képzésben résztvevő hallgatók a két félév során egy-egy zárthelyi dolgozat megírására kötelezettek, melynek eredményes teljesítése egyik feltétele a vizsgára bocsátásnak! A sikertelen zárthelyi dolgozat javítására két alkalommal van lehetősége a hallgatónak, mindkét esetben írásban. A harmadik eredménytelen ZH az aláírás megtagadását vonja maga után! 5

6 Szintén aláírás megtagadással jár mindkét félévben, ha a hallgató a Büntetőeljárás-jogból tartott előadások, gyakorlatok több mint 30%-áról igazolatlanul távol marad. Az előadásokon, illetve a gyakorlatokon röpdolgozat íratható, amely eredményes megírása az aláírás másik feltétele, egyébként a gyakorlatvezető saját hatáskörben dönt az aláírásról vagy annak megtagadásáról. Döntése ellen nincs jogorvoslati lehetőség! A gyakorlatvezető oktató annak a hallgatónak ad aláírást, aki a zárthelyi dolgozat eredményes megírásán túl a féléves követelményeknek mindenben eleget tett. A követelményeket évfolyam szinten, az első előadáson, szakasz szinten az első gyakorlati foglalkozáson közöljük és értelmezzük. A teljes idejű és a részképzésben részt vevő hallgatók szóban és írásban is vizsgázhatnak, és legfeljebb két alkalommal utóvizsgázhatnak. KOLLOKVIUMI, ILLETVE SZIGORLATI KÉRDÉSEK I. félév 1./ A büntetőeljárás fogalma, feladata, jogforrásai, menete A büntetőeljárásról szóló törvény hatálya 2./ A büntetőeljárás alapelveinek fogalma, szerepe, rendszere A hivatalból való eljárás alapelve 3./ Az ártatlanság vélelme Az önvádra kötelezés tilalma A bizonyítási teher 4./ Az eljárási feladatok megoszlása A bíróság eljárásának alapja. Jog a bíróság eljárásához és a jogorvoslati jog 5./ A védelem joga Az anyanyelv használata A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása A büntetőeljárás megindítása és az eljárási akadályok 6./ A büntetőeljárás alanyainak fogalma, csoportosítása A nyomozó hatóságok (feladat, hatáskör) A nyomozó hatóság tagjának kizárása 7./ A rendőrség nyomozó hatóságának felépítése, hatásköre, illetékessége 8./ Az ügyész feladatai, jogi helyzete a büntetőeljárásban 9./ A bíróságok szervezete, hatásköre, illetékessége 10./ A terhelt eljárás-jogi helyzete 11./ A védő személye A védő eljárásjogi helyzete A kötelező védelem esetei 12./ A sértett eljárásjogi helyzete A magánfél 6

7 13./ A magánvádló és a pótmagánvádló. A pótmagánvádló fellépése 14./ A határidő és a határnap Az igazolás 15./ Az idézés és az értesítés Az idézéssel szembeni mulasztás következményei A kézbesítés 16./ Másolat készítése az eljárás során keletkezett iratokról A minősített adat megismerése 17./ Intézkedés ismeretlen személy, ismeretlen helyen tartózkodó személy és ismeretlen helyen lévő tárgy felkutatására 18./ A bizonyítás fogalma, általános szabályai A bizonyítás tárgya, eszközei, törvényessége, bizonyítékok értékelése Bizonyítási alapfogalmak: bizonyítási eszköz, bizonyíték, bizonyító erő 19./ A tanú személye, vallomása, vallomástételének akadályai 20./ A tanúvédelem 21./ A szakértő igénybevétele A szakértői vizsgálat A szakvélemény 22./ A tárgyi bizonyítási eszköz és az okirat 23./ A terhelt vallomása 24./ A szemle, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, a szembesítés, a szakértők párhuzamos meghallgatása 25./ A kényszerintézkedésekről általában Az őrizetbe vétel 26./ Az előzetes letartóztatás 27. A lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet és a távoltartás 28./ Az ideiglenes kényszergyógykezelés. Az óvadék 30./ A házkutatás és a motozás 31./ A lefoglalás 32./ Információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezés és elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 33./ A zár alá vétel 34./ Az elővezetés, a rendbírság és a testi kényszer alkalmazása 35./ Rendes eljárás, külön eljárás, különleges eljárás (fogalomkör és felsorolásuk) 7

8 II. félév 1./ A nyomozással kapcsolatos alapvető rendelkezés Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata A jegyzőkönyv, a jelentés, a határozat 2./ A nyomozás megindításának alapja A feljelentés A feljelentés kiegészítése 3./ A feljelentés elutasítása 4./ A nyomozás lefolytatása (határidő, határozat nélküli nyomozási cselekmények, nyomozás részbeni mellőzése) 5./ A nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége 6./ A gyanúsított és a tanú kihallgatása 7./ A szaktanácsadó és a hatósági tanú részvétele 8./ Jelenlét a nyomozási cselekményeknél 9./ A nyomozás felfüggesztése 10./ A nyomozás megszüntetése 11./ A nyomozás iratainak megismerése 12./ Jogorvoslat a nyomozás során 13./ Bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés 14./ A nyomozási bíró feladata, eljárásának szabályai Jogorvoslat a nyomozási bíró határozata ellen 15./ A vádemelés A vádemelés részbeni mellőzése A vádképviselet 16./ A vádemelés elhalasztása 18./ A közvetítői eljárás 19./ A bírósági eljárás általános szabályai. (eljárás formái, nyilvánosság, résztvevők, tárgyalás vezetése, rendfenntartás ) 20./ Az elsőfokú bírósági tárgyalás előkészítése 21./ Az elsőfokú bírósági tárgyalás. Az elsőfokú bíróság határozatai 22./ A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya. A felülbírálat terjedelme. A súlyosítási tilalom 26./ A másodfokú eljárásban a tanácsülés, nyilvános ülés, tárgyalás esetei Az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása Az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése 8

9 28./ A harmadfokú bírósági eljárás általános szabályai A harmadfokú bíróság határozatai 29./ A perújítás. A felülvizsgálati eljárás 30./ Jogorvoslat a törvényesség érdekében A jogegységi eljárás Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén. 31./ A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 32./ A katonai büntetőeljárás 33./ A magánvádas eljárás 34./ A bíróság elé állítás. Eljárás a távollévő terhelttel szemben 35./ Lemondás a tárgyalásról. A tárgyalás mellőzése 36./ Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai A vagyon-visszaszerzési eljárás. SZAKDOLGOZATI TÉMAJEGYZÉK 1. A sértett mint magánvádló és a magánvádas eljárás 2. A sértett mint pótmagánvádló és a pótmagánvádló fellépése 3. A terhelt eljárásjogi helyzete, szerepe a büntetőeljárásban 4. A védő eljárásjogi helyzete, szerepe a büntetőeljárásban 5. A szakértő és szaktanácsadó alkalmazása a büntetőeljárásban 6. A tanú eljárásjogi helyzete a büntetőeljárásban 7. A tanúvédelem elméleti és gyakorlati kérdései 8. A nyomozási bíró szerepe a büntetőeljárásban 9. Az őrizetbe vétel feltételei, szabályai, azok érvényesülése a gyakorlatban 10. A lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet érvényesülése a gyakorlatban 11. Az előzetes letartóztatás feltételei, szabályai, azok érvényesülése a gyakorlatban 12. A távoltartás feltételei, szabályai, azok érvényesülése a gyakorlatban 13. Az óvadék jogintézménye 14. A büntetőeljárás megindításának elméleti és gyakorlati problémái 15. A gyanú és a megalapozott gyanú kérdése a magyar büntetőeljárásban 9

10 16. A nyomozás felfüggesztésének gyakorlati kérdései 17. A nyomozás megszüntetésének gyakorlati kérdései 18. A közvetítői eljárás 19. A vádemelés 20. A vádemelés elhalasztása 21. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 22. A katonai büntetőeljárás 23. A bíróság elé állítás 24. A sajtó és a büntetőeljárás kapcsolata 25. A vádemelés 26. Jogorvoslat a nyomozás során 27. Őszinteségvizsgálat a büntetőeljárásban 28. Műszeres vallomásellenőrzés a büntetőeljárásban 29. Igazságkeresés a büntetőeljárásban 30. A TASZ eljárásjogi felhasználhatósága 31. Lemondás a tárgyalásról 32. A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai A hallgató a jegyzékben nem szereplő témát is választhat szakdolgozata címének, ezt írásbeli kérelem alapján a tanszékvezető engedélyezi. 10

11 ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSÉHEZ Ezen útmutató olyan információkat tartalmaz, amelyek betartása a Büntetőeljárásjogi Tanszékhez benyújtandó szakdolgozatok, illetve diplomamunkák tekintetében kötelező. 1.) A szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének általános követelményei A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) képzési dokumentumai alapján, a hatályban lévő Rektori Utasításoknak megfelelően minden végzős hallgató a tanszék (amelyik szervezetben nincs tanszék, ott a tanszéken szakcsoportot kell érteni) által összeállított szakmai irányító szervvel egyeztetett címjegyzékből kiválasztott témakörben szakdolgozatot/diplomamunkát (a továbbiakban: dolgozat) készít. A hallgató a tanszéken dolgozó oktatóval, mint leendő konzulensével egyeztethet a címjegyzéktől független olyan témáról, amelyet szakdolgozatának választani kíván. Amennyiben a tanszék oktatója vállalja a konzulensi feladatot, úgy a közösen kijelölt témában a konzulens iránymutatása alapján kell a hallgatónak szakdolgozati téma címét a tanulmányi osztálynak leadni, illetve e címhez kötötten szükséges a szakdolgozatát megírni. A téma leadását követően a továbbiakban a téma címén változtatni már nem lehetséges. 2.) Formai követelmények A dolgozatot számítógépen szövegszerkesztővel kell elkészíteni: betűtípus Times New Roman. 2.1.) Beállítások egy oldal: sor egy sor: leütés. Fejezetek: arab számokkal 12-es vastag betűnagysággal. A normál szöveg: 12-es betűnagysággal. Margó: bal szélen: 3 cm jobb szélen: 2 cm alul és felül: 2,5 cm Sortávolság: 1,5 Oldalszámok: jobboldalon fenn A lapoknak csak egyik oldalára kerül szöveg 2.2.) A fejezetek tagolása 1. VASTAG, 12-ES BETŰNAGYSÁG, NAGYBETŰ, ÁLLÓ 1.1. Vastag, 12-es betűnagyság, Vékony, 12-es betűnagyság, dőlt a szöveg aláhúzva 2.3.) A hivatkozás szabályai - Könyv idézése Példa: 11

12 FANTOLY Zsanett: A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, o. - Tanulmány idézése Példa: BUDAHÁZI Árpád: Poligráf a büntetőeljárásban. Belügyi Szemle, 59. évfolyam, 2011/12. szám o. - Gyűjteményben megjelent cikk idézése Példa: TÓTH Mihály: Közvetett bizonyítás, prekoncepciók és előítéletek. In: ERDEI Árpád (Szerk.): A büntetőítélet igazságtartalma. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Budapest, o. - Amennyiben az előző lábjegyzet nyomban ismétlődik, úgy Ibid megjelölést kell használni, ha más oldalra utal, akkor: Ibid + oldalszám. Példa: 22. FARKAS Ákos: A falra akasztott nádpálca avagy a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátai. Osiris Kiadó. Budapest, o. 23. Ibid, 58. o., vagyis a 22. lábjegyzet 58. oldalára utal a 23. lábjegyzet. - A fentiekből kitűnik, hogy minden művet csak egyszer kell a leírtaknak megfelelően idézni, a többi esetben pedig utalni kell az első idézési helyre. Példa: 22. FARKAS Ákos: A falra akasztott nádpálca avagy a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátai. Osiris Kiadó. Budapest, o. 23. Ibid, 58.o. 24. BÓCZ Endre: Krimináltechnika és büntetőeljárási rend. Rendészeti Szemle, 54. évfolyam, 2006/7-8. szám. 31. o. 25. Farkas Ákos, 22., 57.o. Tehát a 25. lábjegyzet a 22. lábjegyzetben jelzett műnek az 57. oldalára utal. - Internetes forrás idézése Példa: 22. ALDER, Ken: The Lie Detectors. (letöltés ideje: január 8.) - A hivatkozások esetében mellőzni kell a titulusokat (Dr., PhD, dr. habil., Prof. Dr. stb.), illetve a rendfokozatokat 2.3.) A dolgozat felépítése Tartalomjegyzék (ha lehet, automata beállítással készüljön) Bevezető rész: a témaválasztás indokolása; a téma helye, szerepe, kapcsolódásai, jelentősége, aktualitása; a célkitűzések megfogalmazása; 12

13 a dolgozat gyakorlati alkalmazásának lehetséges esetei - amennyiben ilyen van. Fő rész (fejezetenként): problémafelvetés; elemző, vizsgáló munka; következtetések levonása; konkrét ajánlások megfogalmazása. Befejező rész: a téma rövid összegzése, a lényeg kiemelése; indokolt esetben utalás a jövőbeni változásokra (új szabályzókra, stb.); a szükséges esetben utalás a kidolgozó témával kapcsolatos jövőbeni szándékaira (továbbgondozza, továbbfejleszti, stb.). Mellékletek 2.4.) A dolgozat terjedelme Az összterjedelem a csatolt mellékletek nélkül legalább szakdolgozat esetében legalább , diplomamunka esetében legalább karakter szóközzel. 3.) A dolgozat megvédése Az elkészített és az előző pontokban meghatározottak szerint összeállított, két példányban legépelt dolgozatot és a dolgozatot tartalmazó felcímkézett 1. db. CD vagy DVD adathordozót, a tanszék által meghatározott időpontban, a kidolgozó által beszerzett konzulensi véleménnyel együtt, az illetékes tanszéken kell leadni, ahol azt ellenőrzik, majd átadják az előzetesen felkért bírálónak. A szakdolgozat/diplomamunka megvédése a szakmai záróvizsga része, amely általában a szakmai záróvizsgát megelőző héten kerül végrehajtásra. A záróvizsga bizottság tagjai előzetesen áttanulmányozzák az elkészített dolgozatokat. (Ezért kell két példányban. A záróvizsgát követően a 2. sz. példány visszaadásra kerül a készítőnek, az 1. sz. példányt a tanszékek leadják az Egyetemi-, Kari Könyvtárnak, ahol nyilvántartásba veszik és 10 évig tárolják). A dolgozat bemutatására 10 perc áll rendelkezésre. A védés során ismertetni kell: A szakdolgozat címét, készítőjének nevét, konzulens nevét; A témaválasztás indoklását, a szakdolgozat felépítését, a tárgyalt téma fontosabb összefüggéseit; A készítő által legfontosabbnak tartott fejezet, rész ismertetését; A bíráló által feltett kérdésekre adott választ. Az értékelést a záróvizsga bizottság hajtja végre, ahol szempontként szerepel a bíráló(k) véleménye, a jelölt tárgyhoz kapcsolódó ismeretei, okfejtése, indokolása, vitakészsége és beszédkultúrája. Ez alapján a szakdolgozat végleges osztályzatát a záróvizsga bizottság állapítja meg. 13

14 4.) Egyéb szabályok a) Amennyiben a kidolgozó minősített anyagokkal, adatokkal kíván dolgozni, akkor a vonatkozó jogszabályok és titokvédelmi szabályok betartásával kell eljárni. (Minősített anyagot csak az egyetemen, az adatvédelmi szabályok betartásával /zárt gépen, titkos ügykezelést végző könyvtárban, helyiségben, stb./, nyílt anyagot bárhol lehet gépelni, gépeltetni.) b) Minden szakirodalom szellemi termék, amely a szerző tulajdonát képezi, és amit a szerzői jogi törvény véd (1999. évi LXXVI. tv.). A más műből történő idézés során be kell tartani a szerzői jog védelmére hivatott szabályokat. Idézés esetén tilos úgy idézni, hogy az idézett szöveg értelme megváltozik (pl: nem igaz, hogy a "..."), pontosan fel kell tüntetni az idézet, hivatkozás feltalálási helyét és a szerző nevét. Az idézett szövegrészt idézőjel közé kell tenni, dőlt betűvel kell írni. Az idézés általános szabályainak meg kell felelni. c) Más szövegből történő nem szószerinti idézés esetén parafrázis is fel kell tüntetni a művet, a hivatkozás teljes megjelölésével. d) Hivatkozások (idézések). A hivatkozások listáját nem kell tüntetni a tanulmány végén, azt lábjegyzetben kell szerepeltetni, azonban az irodalomjegyzékben minden lábjegyzetben szereplő hivatkozott forrásműnek szerepelnie kell. e) A védés előtt a szakdolgozatot plágiumkereső szoftveren ellenőriztetni kell. f) A szakdolgozat bekötött és leadásra tervezett könyvtári példányában (1. sz. példány) - annak minden egyes lapját - a szerzőnek szignálnia kell. 5. A konzulensi vélemény ajánlott szempontjai: a kidolgozás mennyiben felel meg a feladatlapon meghatározott tartalmi és formai követelményeknek; a témával kapcsolatos szakirodalom feldolgozása; milyen fokú a hallgató szakirodalmi tájékozottsága, rendszerező és lényeglátó képessége, probléma felismerése, érzékenysége a probléma megoldására tett javaslatainak értelmezése; a kidolgozó által alkalmazott kutatási módszerek; a konzultációkon történő megjelenés, a konzulens javaslatainak, észrevételeinek bedolgozása; a megválaszolandó kérdések érvekkel, számvetésekkel, indoklással történő alátámasztásának helyességét; a dolgozat formai kivitelezése; a téma jellegéből adódó sajátos szempontokat. 6. A bírálat ajánlott szempontjai: a kidolgozás mennyiben felel meg a feladatlapon meghatározott tartalmi és formai követelményeknek; a téma kifejtésének logikus felépítése, a szaknyelv helyes alkalmazása; a hallgató szakirodalmi rendszerező és lényeglátó képessége; az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása; a megválaszolandó kérdések érvekkel, számvetésekkel, indoklással történő alátámasztásának helyessége; a dolgozat formai kivitelezése; 14

15 a téma jellegéből adódó sajátos szempontok. 7. A leadás feltételei A tanulmányi osztály által meghatározott végső dolgozat leadási határidő előtt két hónappal a dolgozatot minimum 50%-os, egy hónappal előtte 80%-os készültségi állapotban a konzulens részére elektronikus vagy nyomtatott formában véleményezésre rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a hallgató dolgozata határidőre ezt a készültségi szintet nem éri el, úgy egy esetben a konzulens hiánypótlásra, kiegészítésre határidőt hosszabbíthat, ezt követően a dolgozat bírálatra nem fogadható el. A hallgató e határidős leadási kötelezettségének külön konzulensi felhívás nélkül is eleget kell tegyen. A szakdolgozat legalább 10, a diplomamunka 15 felhasznált szakirodalmi forrást tartalmazzon, amelyet a lábjegyzetben, illetve a felhasznált irodalomjegyzékében szerepeltessen. Budapest, szeptember 1. 15

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére Alapelvek Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére 1. A szakdolgozat a hallgatói számonkérés sajátos formája, melyben a hallgató

Részletesebben

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II.

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II. Dobrocsi Szilvia Büntetőeljárási jog II. P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y Wesselényi - sorozat Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai TVSZ. 5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai 1. Az alapképzésben részt vevő hallgató a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott szakdolgozatot, a mesterképzésben

Részletesebben

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások A Tanulmányi Ügyrend V. része a Terméktervező Intézet kiegészítésével (Az intézeti kiegészítések más színnel és betűtípussal olvashatók.) SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELİÍRÁSAI, HATÁRIDİK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony mőködtetése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL 1. Az útmutató hatálya kiterjed a kar valamennyi képzésére, ahol a képesítési követelmények

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez I. Általános tudnivalók 1. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit bizonyítja.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató. Kontaktórák száma: 14. A tantárgy kreditértéke: 3. A tantárgy előtanulmányi rendje: -

Tantárgyi útmutató. Kontaktórák száma: 14. A tantárgy kreditértéke: 3. A tantárgy előtanulmányi rendje: - Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Közbeszerzés KOZB1K0MPZP előadás és Kontaktórák száma: 14 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 A tantárgy

Részletesebben

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük.

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. A záróvizsga menete Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. Miután a hallgató belépett a záróvizsga termébe, húz két tételt:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Sarbó Gyöngyi 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ELŐSZÓ... 2 ALAPOK... 3 TERJEDELEM ÉS MÉRET... 3 FORMAI

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA I. Szakdolgozat készítése Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA A BME TVSZ 20 alapján: A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az MSc/MA képzésben,

Részletesebben

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A hallgatók szakdolgozatának elkészítését a tanszékek által szervezett formában (szakszemináriumokon), vagy egyéni foglalkozások

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 6 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 6 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 6

Részletesebben

Diplomamunka készítésének követelményei

Diplomamunka készítésének követelményei Diplomamunka készítésének követelményei 2015. november 12. KÖVETELMÉNYEK Formai Tanévkönyv 2015/2016. 360. oldal Tartalmi FORMAI KÖVETELMÉNYEK Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 8/c. sz. melléklet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 1. A DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A diplomamunka célja: a fogorvos- és a szakképzéshez szükséges

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Pedagógiai Intézet SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

Közbeszerzési referens

Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens OKJ 52 343 01 TEMATIKA 2015. I. A közbeszerzés alapjai 1. Közbeszerzési szabályozás A közbeszerzési kötelezettség meghatározása, a közbeszerzési jogszabályok A közbeszerzési jogforrások

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete )

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 70-72.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje, a téma választása...4 3. A

Részletesebben

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3.

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Méliusz Juhász Péter Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI, HATÁRIDŐK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára -

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - - 2014 Pszichológiai Intézet A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ARABISZTIKA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ARABISZTIKA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

DSc: Solymosi József, J. publikáci. Budapest, 2010. 10.. november 16. 1

DSc: Solymosi József, J. publikáci. Budapest, 2010. 10.. november 16. 1 Solymosi József, J DSc: Tudományos közlemények: publikáci ciók, disszertáci ciók Budapest, 2010 10.. november 16. 1 Az előadás tartalma A tudományos közlemények tartalmi és formai követelményei, minőségi

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri és Művészeti Konferencia 2016.

BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri és Művészeti Konferencia 2016. BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri és Művészeti Konferencia 2016. 2016. április 18. kedd 14 óra K.210. BME Építészmérnöki Kar Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2016. évi nyitónap 2016.

Részletesebben

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 1/2007. TT. sz. állásfoglalása az állásinterjún feltehető munkáltatói

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet SZAKDOLGOZAT. Név FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK TOLMÁCS SZAKIRÁNY Évszám

PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet SZAKDOLGOZAT. Név FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK TOLMÁCS SZAKIRÁNY Évszám PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszék TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZATRÓL FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK, TOLMÁCS SZAKIRÁNY 1. A szakdolgozat leadása A képzés végén

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL Változat száma: 6. Elfogadás dátuma: 2015.július. 31. Határozat száma: 2015/3/4. Hatálybalépés napja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Budapest 2011 Tartalomjegyzék A szakállatorvosi

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja:

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja: FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 1. A személyállapottal kapcsolatos perek közös szabályai 2. A házassági perek jellemzıi 3. Az apaság és a származás megállapítása iránti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2602-06/4 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete...

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete... Tartalomjegyzék 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3 1.2. Az eljárás típusa és menete... 4 1.3. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok... 5 1.4.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 16. Elfogadás dátuma: 2013.02.19. Határozat száma: 2013/1/2. Hatálybalépés napja: 2013.02.20-tól Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 76-2008/2009. sz. határozatával 2009. június 16. napján elfogadta 2009. Dunaújváros

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND Békéscsaba 2013 A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KŐNYVTÁRÁNAK ÜGYRENDJE

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Hautzinger Zoltán A katonai büntetıjog rendszere, a katonai büntetıeljárás fejlesztési lehetıségei PhD értekezés tézisei

Részletesebben

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás,

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás, 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat 1. PANASZ 1.1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció,

Részletesebben

VÍGH ANTAL EMBERKERESKEDELEM ELLENI HARC A HATÁRİRSÉGNÉL EGY KONKRÉT BŐNCSELEKMÉNY BEMUTATÁSA ALAPJÁN. A Határırség nyomozó hatósági hatásköre

VÍGH ANTAL EMBERKERESKEDELEM ELLENI HARC A HATÁRİRSÉGNÉL EGY KONKRÉT BŐNCSELEKMÉNY BEMUTATÁSA ALAPJÁN. A Határırség nyomozó hatósági hatásköre VÍGH ANTAL EMBERKERESKEDELEM ELLENI HARC A HATÁRİRSÉGNÉL EGY KONKRÉT BŐNCSELEKMÉNY BEMUTATÁSA ALAPJÁN A Határırség nyomozó hatósági hatásköre A büntetıeljárási törvény 2006. július 1-jén hatályba lépett

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben