SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott témához kapcsolódó tudományos adatgyűjtésben, rendszerezésben, elemzésben és feldolgozásban, a témául választott jelenség vagy probléma tárgyalásában, az érvelésben és az ellenérvek cáfolatában, gondolatainak, nézeteinek, álláspontjának, mondanivalójának koherens, konzisztens, nyelvhasználati szempontból gondozott írásbeli kifejtésében. A szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot és/vagy portfoliót kell készítenie. Az adott szakirányú képzés Képzési és Kimeneti Követelményei határozzák meg a záródolgozat típusát. II. A SZAKDOLGOZATI TÉMÁK VÁLASZTÁSA Szakdolgozatot szakonként kell írni. Az ajánlott szakdolgozati témákat a tanszékek minden év március 31-ig, illetve szeptember 30-ig közzéteszik, s egyben meghatározzák a szakdolgozat speciális követelményeit, az értékelés szempontjait. A hallgató szakdolgozatában a tanszékek által ajánlott vagy a hallgató által választott, a megszerezni kívánt végzettségnek és szakképzettségének megfelelő, a tanszék által jóváhagyott témát dolgozza fel. A megfelelést a konzulens állapítja meg. Kérdéses vagy vitás esetben a szakfelelős dönt. A szakdolgozat témáját a záróvizsgát megelőzően legalább fél évvel (két féléves képzést követően az első félév végén), minden év június 1-ig, illetve január 1-ig kell az arra rendszeresített formanyomtatványon bejelenteni a Tanulmányi Osztályon. A záróvizsgára legkorábban a bejelentést követően fél év múlva, a záróvizsga-időszakban kerülhet sor. A konzulenst a szakfelelős rendeli ki a hallgató által választott téma figyelembevételével. A hallgató maga is kereshet az intézményen belül témavezetőt, a végleges döntéshez azonban szükséges a szakfelelős egyetértése a konzulensek leterheltségének ismeretében. A szakfelelős konzulensnek külső szakembert is felkérhet. Külső konzulenst - aki a témában jártas, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember lehet - a hallgató felkérhet, egyeztetve a szakfelelőssel. 1

2 III. A KONZULENS FELADATAI 1. A szakdolgozat benyújtásáig a konzulens feladata a szakdolgozó hallgatók szakmai, módszertani irányítása, ösztönzése és segítése a téma önálló feldolgozásában. 2. Ennek érdekében a konzulens tanár a következő részfeladatokat végeztesse el a hallgatókkal: a) a hallgató gyűjtsön össze legalább 15 releváns szakirodalmat, melyből legalább 5 nyomtatott forrás legyen, b) a kiadott szakirodalom tanulmányozása után a hallgató készítsen önállóan vázlatot, c) az elfogadott vázlat az utolsó félévben kérje számon a hallgatótól az adatgyűjtést, az elvégzett kísérleti és egyéb szakmai munkákat, d) a szakdolgozat benyújtásáig adjon meg minden segítséget ahhoz, hogy a hallgató elkezdhesse szakdolgozatának konkrét összeállítását, végleges formába öntését, e) biztosítsa a konzultációs lehetőséget. 3. A konzulens a szakdolgozatot értékeli, az értékelőlapot az erre kialakított elektronikus felületre feltölti és egy aláírt példányt az illetékes dékáni hivatalba eljuttat. IV. A SZAKDOLGOZATÍRÓ FELADATAI 1. Minden főiskolai hallgató a II. pontban meghatározottak szerint szakdolgozati témát választ. A témaválasztást igazoló adatlapot saját kezűleg aláírja, majd az adatlapot leadja a Dékáni Hivatalban a TVSz-ben meghatározott időpontig. 2. A témaválasztást követő félévben a hallgató a számítógépes nyilvántartó rendszerben szakdolgozati konzultációra jelentkezik, felveszi a kapcsolatot konzulensével, kéri a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges útmutatásokat. 3. A hallgató témaköri vázlatot készít és azt bemutatja a konzulensének. A következő időszakban a vázlat alapján és az egyéb útmutatásokat figyelembe véve elvégzi az adatgyűjtést, a szükséges kísérleteket, az anyagfeldolgozást, összeállítja a felhasznált irodalom jegyzékét, és erről egy féléven át folyamatosan konzultál témavezetőjével. 4. A hallgató a szakdolgozatot április 15-ig (keresztfélévben november 15-ig) elkészíti és az adott formai követelményeknek is megfelelő, kész szakdolgozatot a tanszéken ha a szakfelelős másként nem rendelkezik egy bekötött és egy fűzött példányban a Dékáni Hivatalban bemutatja, majd az Intézetben leadja. A leadási határidő módosítására nincs lehetőség! A szakdolgozatot pdf-formátumban az erre a célra kialakított tárhelyre a fenti határidőig feltölti. A határidőn túl beadott, illetve feltöltött szakdolgozat a benyújtást közvetlenül követő záróvizsga-időszakban nem védhető meg. 5. A hallgató nyilatkozik arról, hogy a papíralapú és az elektronikusan feltöltött szakdolgozat mindenben megegyezik.

3 V. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 1. A SZAKDOLGOZAT SZÖVEGES RÉSZÉNEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI a) A szakdolgozat terjedelme írásos munka esetén ha a szakfelelős másképp nem rendelkezik - minimum 25 gépelt oldal (legalább 50 ezer karakter, szóköz nélkül) amelybe a mellékletek, a jegyzetapparátus és az irodalomjegyzék nem tartoznak bele. A dolgozat ideális terjedelme mellékletekkel együtt oldal. b) A fejezeten belüli bontás feltétele, hogy egynél több alfejezetet tartalmazzon. c) Egy alfejezet min. 2-3 bekezdésből áll, egy bekezdés pedig min. 4-5 mondatból. d) A tartalomjegyzék a fejezeteket, alfejezeteket (arab számokkal) számozni kell, ennek mélysége a szakdolgozat jellegétől függ. A tartalomjegyzékkel kapcsolatban elvárás, hogy csak három szintig jelenítse meg a tagolást (például alpont). e) A szakdolgozatot szövegszerkesztővel kell készíteni, A/4-es fehér papírra. f) Betűtípus: Times New Roman betűtípus. g) Betűméret: a szöveg 12-es, a jegyzet 10-es betűméretű. h) Sortávolság: másfeles sortávolság. i) Margó: baloldalon 3 cm-es margó, a többi 2,5 cm. j) Szöveg igazítása: sorkizárt. A fejezetek címe középre, a többi cím a baloldalra kerüljön. k) A fejezetek, alfejezetek élesen különüljenek el a szövegrésztől (pl. a betűnagyság megváltoztatásán túl, félkövér, vagy dőlt szedés, stb.) előttük és utánuk egy-egy sor maradjon üresen. l) A lábjegyzeteket az egyes oldalak alján folyamatos sorszámozással kell megadni Times New Roman 10-es betűtípussal, számuk oldalanként lehetőleg ne haladja meg a kettőt hármat. Lábjegyzetben hivatkozás nem, csak pl. egy dolgozatban nem kifejtett fogalom magyarázata, vagy egyéb megjegyzés szerepelhet. m) Hivatkozások: a szakdolgozat azon megállapításaira (mondataira, bekezdéseire, adataira, mások gondolataira"), amelyeket más művekre támaszkodva ír a hallgató, egyértelműen hivatkozni kell. A hivatkozás a vonatkozó szövegrész - mondat vagy bekezdés - végén, közvetlenül ott helyezendő el, ahol ténylegesen is megtörténik az utalás (és nem a fejezet végén). A szó szerinti idézeteket idézőjellel kell jelölni. pl. Összegezve kijelenthető, hogy a KKV-k a finanszírozási források hozzáférése terén, mind a saját tőke, mind az idegen tőke vonatkozásában sokkal kedvezőtlenebb helyzetben vannak mint a nagyvállalkozások" (Csubák, 2003b, 34. o.). pl. Ugyanakkor az uniós támogatások tervezése során az egyes OP-kon belül nem volt meghatározva kedvezményezettként, hogy a KKV-k mekkora összegű támogatásban részesülhetnek. (Állami Számvevőszék, 2008) Egyedül a GVOP tartalmazott címzetten a KKV-k fejlesztésére vonatkozó prioritást. n) A hivatkozás a szerző vezetékneve és az évszám feltüntetésével történik (Vezetéknév, 2002), egyazon szerző két, azonos évben kiadott publikációjára az évszám után írt a" ill. b" jelzéssel hivatkozunk (Vezetéknév, 2002a). Szerzőknél a név titulus (pl. Dr., Prof., stb.) nélkül szerepeljen. Az irodalomjegyzékben különválasztva először a nyomtatott, majd az elektronikus irodalmak szerepeljenek folyamatos sorszámozással ellátva.

4 o) Szó szerinti idézet, felsorolás, fordítás, táblázat vagy ábra esetén a pontos oldalszám is kötelezően megjelölendő (Vezetéknév, 2002, 85. old.) p) Kettőnél több szerző esetén a hivatkozás esetén a Vezetéknév helyére az első szerző et. al. legyen. pl. dr. Madár Péter - dr. Schepp Zoltán - dr. Szabó Zoltán - dr. Szebellédi István - ifj. dr. Zeller Gyula (2001): Pénzügyek alapjai. Unió Kiadó" irodalom esetén (Madár et al., 2007) q) Az ábrákat és a táblázatokat be kell (fenn, középen) számozni (pl. 1. ábra:...), a számozás után szerepeljen az ábra címe. r) A forrás hivatkozását minden esetben fel kell tüntetni (alul, középen). Amennyiben a grafikon egy adatsor alapján lett szerkesztve, azt is hivatkozni kell (pl. forrás:...) pl. PSZÁF, változtatás nélküli átvétel esetén pl. PSZÁF, 2010 adatok alapján saját szerkesztés - adatsor feldolgozása esetén a főszövegben csak az oda szervesen illeszkedő, részletesen elemzett, normál méretű (nagysága lehetőleg ne haladja meg az A/4-es lap háromnegyedét) táblázatok, ábrák, stb. helyezhetők el s) A kiegészítő, illusztratív jellegű táblázatok, ábrák, stb. a mellékletbe helyezendők el, de ezekre a mellékletekre is minden esetben, a szövegben is hivatkozni kell a mértékegység feltüntetése a kötelező (legalább a címben) ábra és táblázat jegyzék szükséges. t) Az irodalmak megadása az irodalomjegyzékben úgy történjen, hogy a hivatkozott művek a szerzők ABC sorrendjében szerepeljenek. u) A hivatkozásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely szükséges a felhasznált irodalmak egyértelmű azonosításához. v) A szerző nevét írja előre, ezt közvetlenül a megjelenés évszáma követi zárójelben, kettőspont után következik a cím (ponttal lezárva), majd a kiadó neve, valamint folyóiratcikkek esetén az évfolyam és az oldalszám, illetve további releváns információk (Internetes források esetén a teljes internetes cím (URL) és a letöltés dátumának feltüntetése, amennyiben van szerző és cím, ezt is szerepeltetni kell). w) Az Internetről hivatkozott oldalakat javasolt elmenteni, hogy az a bíráló által a szerzőnél visszakereshető legyen. Az internetről lehetőleg lektorált tartalmakat használjon, a blogok, vélemények, szerző nélküli tartalmak kerülendők a szakdolgozatban. x) Nem nyilvánosan elérhető irodalmak (pl. vállalati belső dokumentumok) esetén a hallgató csak olyanokat használhat, amelyek a konzulens és a bírálók által később elérhetőek, illetve kérésükre rendelkezésre áll. 2. A SZAKDOLGOZAT KÜLSŐ MEGJELENÉSÉNEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI a) A szakdolgozatot ha a szakfelelős másképp nem rendelkezik - egy nyomtatott és egy fűzött példányban kell benyújtani, illetve feltölteni az erre kialakított elektronikus felületre. A nyomtatott példányt a védés után visszakapja a hallgató. b) A kötött példányt fekete színű kemény kötésben kell benyújtani. A fekete kötésen középen a SZAKDOLGOZAT felirat, jobb oldalt alul a szerző neve, alatta benyújtás éve.

5 3. A SZAKDOLGOZAT JAVASOLT FELÉPÍTÉSE A szakdolgozat javasolt felépítését és az egyes pontokhoz tartozó tartalmi követelményeket az alábbiakban ismertetjük. Javasolt, hogy a szakdolgozat fő fejezetcímei egyediek legyenek, és a szakdolgozat ne a jelen útmutatóban megadott általános fejezetcímeit használja. 1. Tartalomjegyzék A szakdolgozat tagolásának megfelelően arab számokkal tartalmazza a fejezeteket és a fejezeten belüli pontokat, valamint azok oldalszámát. A tartalomjegyzéknek nincs oldalszáma. 2. Bevezetés A Bevezetésben a következőkről kell írni: a téma rövid felvázolása, és a témaválasztás indoklása; a szakdolgozat célja(i) és problémafelvetés: a kutatni kívánt kérdések megfogalmazása (a szakdolgozó milyen problémára/kérdésfelvetésre igyekszik választ találni); módszertan (a választott kutatási módszerek, milyen információk/adatok milyen módszerű feldolgozásával igyekszik a hallgató megoldani a problémát, illetve megválaszolni a kutatási kérdéseket); a dolgozat felépítése és a fő fejezetek rövid ismertetése. Az előszó vagy bevezetés első oldala a szakdolgozat első számozott oldala. 3. A téma elméleti megközelítése, szakirodalmi megalapozása A szakdolgozat középpontjában álló téma tárgyalásához szükséges elméleti háttér (szakirodalmai áttekintés) kifejtése. Célja annak bizonyítása, hogy a szerző ismeri és szintetizálni tudja a témában megjelent szakirodalmat, a különböző megközelítések (definíciók, modellek) leírásán kívül tartalmazza a szakdolgozat írójának személyes álláspontját és kritikai értékelését is. pl. A KKV-k finanszírozási sajátosságai (különös tekintettel: banki finanszírozás, faktoring, kockázati tőke)" témakör esetén szükséges a KKV fogalmának értelmezése, a finanszírozási módok rendszerezése, jellemzése, stb, ugyanakkor szükséges a szakdolgozat szűkebb témájához tartozó - és értelemszerűen minden dolgozatnál egyedi - szakirodalomnak a fentiek szerinti, rendszerező/kritikai áttekintése is. Ennek aránya körülbelül a szakdolgozat harmadát teszi ki (bizonyos témakörök egyeztetve a konzulenssel esetén ettől eltérés lehetséges). 4. A szakdolgozat központi témakörének kifejtése Az elméleti bevezetésben tárgyalt fogalmak és modellek segítségével egy gyakorlati probléma leírása, értékelése, és javaslatok megfogalmazása a továbblépésre vonatkozóan. Ez a fejezet a szakdolgozat leghangsúlyosabb része, ennek aránya körülbelül a szakdolgozat felét teszi ki.megalapozott, tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat, javaslatokat, ajánlásokat tartalmaz. A hallgató személyes szakmai állásfoglalását is megjeleníti, amely jól elhatárolható az idézett más személyek véleményétől, ami a szakdolgozat szövegezéséből a konzulens és a bírálók által egyértelműen megítélhető.

6 5. Összegzés A szakdolgozat fontosabb megállapításainak, eredményeinek összegzése, a bevezetésben felvetett kérdésekre, problémákra adott válaszok, illetve következtetések összefoglaló megfogalmazása. 6. Irodalomjegyzék Minimálisan 5 tudományos és/vagy szakmai, azonosítható, feldolgozott és idézett mű, szakcikk, és ezen felül egyéb információforrás felsorolását tartalmazza. Az irodalomjegyzékbe csak a szövegben idézett és/vagy hivatkozott, feldolgozott, átvett munkákat lehet felvenni, alfabetikus sorrendben. 7. Melléklet 8. Nyilatkozat" (A szerző nyilatkozata arról, hogy a beadott dolgozat saját eredeti munkája valamint, hogy a papíralapú és az elektronikusan feltöltött szakdolgozat mindenben megegyezik formai és tartalmai szempontból is)). 9. Konzultációs nyilatkozat" 10. Annotáció Röviden összefoglalja a dolgozat célkitűzéseit, módszertanát, felépítését, és eredményeit azon személyeknek, akik a dolgozattal formálisan kapcsolatba kerülnek, de a dolgozat egészének áttanulmányozására nincs lehetőségük (pl. a záróvizsga bizottság egyes tagjai), illetve a dolgozat iránt - pl. annak címe alapján - érdeklődést mutatók számára. 4. TITKOSÍTÁS Indokolt esetben lehetőség van a dolgozat titkosítására (amennyiben a záródolgozat olyan adatokat tartalmaz, amelyek bizalmasan kezelendők). Kérjük a hallgatókat, hogy ezen igényüket mindenekelőtt a témavezetőjüknek terjesszék elő (cég /intézmény kérelemével alátámasztva), aki ezt követően a szakfelelőssel közösen, egyedi mérlegelés alapján hozza meg a döntését. VI. A SZAKDOLGOZAT ÉRTÉKELÉSE 1. A szakdolgozat bírálóját a szakfelelős bízza meg. A szakfelelős a szakdolgozat bírálójaként külső szakembert is felkérhet. A szakdolgozat opponense a dolgozatot írásban szövegesen értékeli, - a konzulens véleményének figyelembe vételével - javaslatot tesz a szakdolgozat érdemjegyére, és bírálatát csatolja a szakdolgozathoz, egy elektronikus példányt feltölt az elektronikus rendszerbe. Opponens a szakfelelős által felkért, a témában jártas személy lehet. 2. A szakdolgozatot a konzulens is minősíti írásban, a szakdolgozati bírálati lapon. Ennek egyik példányát feltölti az elektronikus rendszerbe. 3. Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek szakdolgozatát elégtelenre minősítették. Sikertelen szakdolgozat javítása csak egy alkalommal, új szakdolgozat készítésével történhet. Az új szakdolgozat új címbejelentésnek minősül.

7

8 4. A szakdolgozat elégtelennel való minősítését vonja maga után, ha: a) A dolgozat idegen műből építkezik, szó szerinti formában, a forrás megjelölése nélkül (plágium). b) Jogszabályt sértő adatokat, információkat tartalmaz. c) A plágium miatt elutasított szakdolgozat nem pótolható. A plágiumban vétkes hallgató ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, és a hallgató a Főiskoláról kizárandó. 5. A védés előtt minimum 5 munkanappal a hallgatók megtekinthetik az elektronikus nyilvántartó rendszerben a bírálók véleményét és kérdéseit. 6. A szakdolgozat érdemjegye beszámít a záróvizsga eredményébe és az oklevél minősítésébe. A hallgatónak a szakdolgozatot bizottság előtt meg kell védenie. A szakdolgozat megvédése a záróvizsga része. Biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a bizottság által feltett kérdésekre a hallgató választ adjon és a szakdolgozatban kifejtett álláspontját megvédje. Az elemzés szempontjai a témához tartozó szakirodalom feldolgozása (széleskörűsége, mélysége) és a gyakorlati tapasztalatok integrációja; az elemzések logikája, összefüggések, önálló megállapítások a témával kapcsolatban; szerkesztés; a dolgozat formai jellemzői; szaknyelv használata, nyelvhelyesség, stílus. A szakdolgozatról felkérés alapján hivatalos bíráló készít írásos bírálatot és tesz javaslatot annak érdemjegyére. (A TZV Bizottság egyik tagja a témavezető véleménye és a hivatalos bíráló értékelése alapján véleményét ismerteti a TZV Bizottsággal.) A bemutatást/védést a TZVB önálló érdemjeggyel értékeli. VII. BETEKINTÉS A SZAKDOLGOZATOKBA Az irattárban őrzött szakdolgozatok nem kölcsönözhetők, bármilyen úton történő reprodukálásuk tilos. Kérelemre a hallgató a szakdolgozatokba betekinthet. A dolgozatokba való betekintés módját az irattár maga határozza meg. VIII. EGYÉB KÉRDÉSEK Jelen szabályzatban nem szabályozott területekre a Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik.

9 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT..szakos hallgató című szakdolgozatáról. 1) A szakirodalom feldolgozásának színvonala 2) A szakdolgozat tartalmi vonatkozásainak értékelése

10 3) A szakdolgozat formai megoldásának értékelése 4) Egyéb megjegyzések 5) A jelölt által megválaszolandó kérdések ) Javasolt érdemjegy Opponens aláírása

11 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT..szakos hallgató című szakdolgozatáról. 1) A szakirodalom feldolgozásának színvonala 2) A szakdolgozat tartalmi vonatkozásainak értékelése

12 3) A szakdolgozat formai megoldásának értékelése 4) Egyéb megjegyzések 5) A jelölt által megválaszolandó kérdések Konzulens aláírása

13 NYILATKOZAT Alulírott..., büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott,.. című szakdolgozat önálló szellemi termékem. Amennyiben mások munkáját felhasználtam, azokra megfelelően hivatkozom, beleértve a nyomtatott és az internetes forrásokat is. Aláírásommal igazolom, hogy az elektronikusan feltöltött és a papíralapú szakdolgozatom formai és tartalmi szempontból mindenben megegyezik. Eger,.. év.... hó nap. aláírás

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA I. Szakdolgozat készítése Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA A BME TVSZ 20 alapján: A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az MSc/MA képzésben,

Részletesebben

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal kapcsolatos formai követelményeket tartalmazza. A dolgozat

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat megírásához

Útmutató a szakdolgozat megírásához Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Útmutató a szakdolgozat megírásához A Gyógyszertárvezetés, -üzemeltetés, a Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, a Gyógyszerészi

Részletesebben

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán A Műszaki Földtudományi Karon a végzős hallgató (továbbiakban jelölt) csak olyan diplomamunkát / diplomatervet

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010.

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Intézet neve A SZAKDOLGOZAT CÍME Belső konzulens (+beosztása): Intézeti igazgató (+beosztása): Külső konzulens

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 2. melléklet Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 1. A diplomamunka készítésének feltételei A diplomamunka elkészítésével kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei 1 Összefoglaló A szakdolgozat, diplomamunka tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott

Részletesebben

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai TVSZ. 5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai 1. Az alapképzésben részt vevő hallgató a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott szakdolgozatot, a mesterképzésben

Részletesebben

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2602-06/4 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott témájában elmélyült kutatást végezni, a szakirodalmi

Részletesebben

a diplomamunka elkészítéséhez

a diplomamunka elkészítéséhez Ú T M U T A T Ó a diplomamunka elkészítéséhez Debrecen 2016. Bevezetés A módszertani útmutató célja, hogy a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Bioenergia tehetséggondozási műhely 1. előadás Összeállította: Prof. dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Támogató: Oktatásért Közalapítvány, Felsőoktatási,

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓINAK Hódmezővásárhely 2010. TARTALOMJEGYZÉK A szakdolgozat készítésének törvényi háttere, indoka

Részletesebben

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások A szakdolgozat készítésének célja A szakdolgozat elkészítésével és megvédésével a jelölt bizonyítja, hogy az adott szakmában

Részletesebben

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások A Tanulmányi Ügyrend V. része a Terméktervező Intézet kiegészítésével (Az intézeti kiegészítések más színnel és betűtípussal olvashatók.) SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez a BGE KVIK BA és MA hallgatói számára Tartalomjegyzék 1. A SZAKDOLGOZAT... 3 2. A SZAKDOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 3 3. A SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE... 4 4.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL 1. Az útmutató hatálya kiterjed a kar valamennyi képzésére, ahol a képesítési követelmények

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 I. A TANÁRI SZAKDOLGOZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, ELŐFELTÉTELEI ÉS LEÍRÁSA A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 60. -a 6 rendelkezik a záróvizsgáról, mely a tantervben

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon Hatályos: 2007. 12. 01-től Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 8/c. sz. melléklet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 1. A DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A diplomamunka célja: a fogorvos- és a szakképzéshez szükséges

Részletesebben

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK Melléklet a kari Záróvizsga Szabályzathoz DIPLOMAMUNKAKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ A mérnök- és gazdaságinformatikus alap- és mesterképzést lezáró

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére Alapelvek Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére 1. A szakdolgozat a hallgatói számonkérés sajátos formája, melyben a hallgató

Részletesebben

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára -

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - - 2014 Pszichológiai Intézet A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása

Részletesebben

GYAKORLATI BESZÁMOLÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI- ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

GYAKORLATI BESZÁMOLÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI- ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK GYAKORLATI BESZÁMOLÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI- ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A dolgozat mellékletekkel együtt maximum 20 oldal, melyet spirálkötéssel kell leadni. I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 1. A dolgozat

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje, a téma választása...4 3. A

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATOK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Kivonat a Pedagógiai Programból

A SZAKDOLGOZATOK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Kivonat a Pedagógiai Programból A SZAKDOLGOZATOK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Kivonat a Pedagógiai Programból 4.3.2. Szakdolgozat A szakdolgozat célja: A tanulók tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy szakmai képzésük végére képesek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉHEZ (Kredites Településmérnöki- és BSC településtervezés szakirányos Építész szakos hallgatók számára)

ÚTMUTATÓ DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉHEZ (Kredites Településmérnöki- és BSC településtervezés szakirányos Építész szakos hallgatók számára) SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI INTÉZET TELEPÜLÉSI SZAKCSOPORT ÚTMUTATÓ DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉHEZ (Kredites Településmérnöki- és BSC településtervezés szakirányos Építész

Részletesebben

Diplomamunka készítésének követelményei

Diplomamunka készítésének követelményei Diplomamunka készítésének követelményei 2015. november 12. KÖVETELMÉNYEK Formai Tanévkönyv 2015/2016. 360. oldal Tartalmi FORMAI KÖVETELMÉNYEK Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016.

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Sarbó Gyöngyi 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ELŐSZÓ... 2 ALAPOK... 3 TERJEDELEM ÉS MÉRET... 3 FORMAI

Részletesebben

291. szám 2014. március 3.

291. szám 2014. március 3. Kari Kurír A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele Elektronikus változat: http://www.arts.u-szeged.hu/kurir 291. szám 2014. március 3. Hírek, információk 1. A 2014. február 20-án

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2005/2006. II. I. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK ÉS HATÁRIDŐK 1. A szakdolgozati

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez I. Általános tudnivalók 1. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit bizonyítja.

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Jogász szak. Záróvizsga Szabályzata

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Jogász szak. Záróvizsga Szabályzata A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogász szak Záróvizsga Szabályzata 2013. a 2013. május 23-án elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Oldal 1 / 23 A ZÁRÓVIZSGA

Részletesebben

MÁRCIUS 30. MÁRCIUS 20. ÁPRILIS 20. 2013. MÁJUS 9-10.

MÁRCIUS 30. MÁRCIUS 20. ÁPRILIS 20. 2013. MÁJUS 9-10. 2013. MÁJUS 9-10. A JELENTKEZÉS MÁRCIUS 20. A DOLGOZAT KIVONATÁNAK MÁRCIUS 30. HATÁRIDEJE: LEADÁSI HATÁRIDEJE: A DOLGOZAT LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: ÁPRILIS 20. PÁLYÁZHATÓ SZAKOSZTÁLYOK: Angol nyelv és irodalom

Részletesebben

A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelményei

A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelményei 2. sz. melléklet A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelményei A szakdolgozat terjedelme minimum 25, maximum 50 oldal lehet, ábrákkal és táblázatokkal együtt, de a hivatkozások nélkül. Az oldalszámozást

Részletesebben

Diplomamunkák, szakdolgozatok és Önálló labor dokumentációk formai és tartalmi követelményei

Diplomamunkák, szakdolgozatok és Önálló labor dokumentációk formai és tartalmi követelményei Diplomamunkák, szakdolgozatok és Önálló labor dokumentációk formai és tartalmi követelményei Takách Géza NYME FMK Informatikai és Gazdasági Intézet 2008. január 24 Az Önálló labor tárgy keretében beadott

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELİÍRÁSAI, HATÁRIDİK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony mőködtetése

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA Utazás és turizmus középszint gyakorlati vizsga 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános javítási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ a WJLF hittanár-nevelő tanár mesterszakos hallgatói számára, 2014

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ a WJLF hittanár-nevelő tanár mesterszakos hallgatói számára, 2014 SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ a WJLF hittanár-nevelő tanár mesterszakos hallgatói számára, 2014 Tartalom: A/ Szabályzat B/ Tájékoztató és ajánlások C/ Mellékletek: a szükséges, letölthető űrlapok

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet 2010.

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet 2010. Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet 2010. SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI A diplomamunka célja a tanultak alkalmazási képességének és készségének,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 2012. december 17. A Pályázati felhívás és jelen Pályázati útmutató letölthető az alábbi címen: http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA Utazás és turizmus középszint gyakorlati vizsga 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános javítási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Pedagógiai Intézet SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei (1) A Tudományos Diákköri dolgozatnak tartalmaznia kell az áttanulmányozott irodalmat, valamint a vizsgálati módszer és a kapott eredmény

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A hallgatók szakdolgozatának elkészítését a tanszékek által szervezett formában (szakszemináriumokon), vagy egyéni foglalkozások

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA Utazás és turizmus középszint gyakorlati vizsga 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Instrukciók a szerzők számára

Instrukciók a szerzők számára Instrukciók a szerzők számára Általános információk Az Erdészettudományi Közlemények évente legalább egy alkalommal megjelenő tudományos lap. Lektorált magyar nyelvű, hazai, illetve közép-európai vonatkozású

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON AK/24-1/2017. Dékánhelyettesi utasítás PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON Kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karán folyó felsőoktatási

Részletesebben

TUDNIVALÓK A TANÁRI SZAKDOLGOZAT TANULMÁNY/SEGÉDLET ELEMÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Olasztanár MA szakos hallgatóknak

TUDNIVALÓK A TANÁRI SZAKDOLGOZAT TANULMÁNY/SEGÉDLET ELEMÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Olasztanár MA szakos hallgatóknak TUDNIVALÓK A TANÁRI SZAKDOLGOZAT TANULMÁNY/SEGÉDLET ELEMÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Olasztanár MA szakos hallgatóknak A tanulmány/segédlet tartalmával kapcsolatos tudnivalók A tanári szakdolgozat tanulmány/segédlet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem Szent István Egyetem 12. melléklet A DOKTORI ÉRTEKEZÉS FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 1. Az értekezés témája és célja A doktori értekezés témája egy olyan tudományos feladat, amelynek alapproblémája

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Szoftverfejlesztő - 54 213 05 képzésben résztvevőknek Az 54 213 05 azonosító számú, Szoftverfejlesztő képzésben a szakmai vizsgára bocsátás feltétele záródolgozat készítése. A

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet 2010/2011. tanév

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet 2010/2011. tanév Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet 2010/2011. tanév A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által

Részletesebben

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Közvetlen Támogatási Szerződés a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (rövidítve BM, székhelye:

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint 1. ÍRÁSBELI VIZSGA: Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint

Részletesebben

Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szakdolgozatra vonatkozó kivonata

Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szakdolgozatra vonatkozó kivonata Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szakdolgozatra vonatkozó kivonata A szakdolgozat 21. (1) Az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónak az oklevél megszerzéséhez

Részletesebben

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Formai követelmények értékelése: A dolgozatnak saját alcímmel is rendelkeznie kell. A pályamunka

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet SZAKDOLGOZAT. Név FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK TOLMÁCS SZAKIRÁNY Évszám

PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet SZAKDOLGOZAT. Név FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK TOLMÁCS SZAKIRÁNY Évszám PPKE BTK Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszék TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZATRÓL FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK, TOLMÁCS SZAKIRÁNY 1. A szakdolgozat leadása A képzés végén

Részletesebben

A D ÓSSÁGRENDEZÉ S KE ZDEMÉNYEZÉ S E

A D ÓSSÁGRENDEZÉ S KE ZDEMÉNYEZÉ S E ARE-I.1. A D ÓSSÁGRENDEZÉ S KE ZDEMÉNYEZÉ S E FIGYELEM! Az Are. törvény 104. (2) bekezdése alapján 2016. szeptember 30-ig a törvényi feltételeknek megfelelő adós tartozásáért helytállni köteles adóstárs,

Részletesebben

55 810 01 0010 55 10 Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 10 Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens . vizsgafeladat A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE A pályázati felület használata A pályázatot az útmutatóban megadott informatikai felületen kell feltölteni. Az informatikai felület használatában az ott elérhető súgó funkció

Részletesebben