Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)"

Átírás

1 _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: március 1-étl Készítés idpontja: Utolsó módosítás idpontja: KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFOVONAL: ; HONLAP: AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK TELJES SZÖVEGE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. BEMUTATÓTERMEIBEN ÉS INTERNETES HONLAPJÁN (WWW.PANNON.HU) ÁLL AZ EFIZETK RENDELKEZÉSÉRE. (AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA A PANNON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK ELÉRHETSÉGÉT, CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT ÉS NYITVATARTÁSI RENDJÉT.) AZ ÁSZF ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI (A TOVÁBBIAKBAN: TÖRZSSZÖVEG) A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK Eht.: évi C. törvény az elektronikus hírközlésrl Efsz.: 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési elfizeti szerzdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról Akr.: 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól Avtv.: évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról Szh.: 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól Kra.: 55/2007(V. 31.) GKM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról Fvt.: 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrl Tszr. ( Rendelet ): 17/1999 (II. 5) Korm. rendelet a távollevk között kötött szerzdésekrl Ptk évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 1/109

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 5 II. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME III. AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA IV. AZ ELFIZETI JOGVISZONY az elfizeti jogviszony létrejötte Az Elfizeti jogviszony létrejötte írásbeli elfizeti szerzdéssel Az elfizeti jogviszony keletkezése szóbeli elfizeti szerzdés megkötésével (valamint a PannOnline rendszeren keresztül ráutaló magatartással) az elfizeti jogviszony módosítása A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása a szolgáltatás szüneteltetése Általános szabályok Szolgáltató általi szüneteltetés Az Elfizet kérésére történ szüneteltetés Az Eht (4) bekezdése alapján történ szünetelés esetei Az elfizeti jogviszony megsznése Általános rendelkezések Megsznés közös megegyezéssel Megsznés az Elfizet kérésére Megszüntetés a Szolgáltató részérl A szolgáltatás nyújtásának szüneteltetése, korlátozása, megszüntetése 36 V. AZ ELFIZETI JOGVISZONY TÁRGYA A SZOLGÁLTATÁS a szolgáltatás az általános szerzdési feltételek tárgya A Szolgáltató által biztosított személyi és tárgyi feltételek, szolgáltatási id A szolgáltatások leírása Alapszolgáltatások Kiegészít szolgáltatások VI. AZ EFIZET JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI az elfizet jogai A szolgáltatás igénybevétele A szolgáltatás szüneteltetésére irányuló kérelem Az elfizeti jogviszony felmondása Adatvédelem Tájékoztatás, információkérés Reklamáció Részletes számla igénylése Forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatás igénylése Kártérítés, kötbér Elektronikus számla igénylése az elfizet kötelezettségei Díjfizetési kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszer használata Az elfizeti (SIM-) kártyával kapcsolatos kötelezettségek A mobiltelefonnal kapcsolatos kötelezettségek Adatszolgáltatás, az adatváltozás bejelentése Együttmködés, tájékoztatás Hibabejelentés VII. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI a szolgáltató jogai /109. oldal

3 1.1 Az Elfizet fizetképességének vizsgálata A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása A szolgáltatáshoz való hozzáférés szüneteltetése Az elfizeti hívószám megváltoztatása Kártérítés követelése Hívásmegszakítás a szolgáltató kötelezettségei A szolgáltatás hozzáférhetségének biztosítása A szolgáltatás megfelel minségének biztosítása Az elfizeti (SIM-) kártya biztosítása és letiltása Ügyfélszolgálat mködtetése Fogyasztói érdekvédelem Adatkezelés, adatvédelem Együttmködés, tájékoztatás Ingyenes tételes számlamelléklet/hívásrészletez Panaszkezelés Moblitelefon készülék letiltása iránti kérelem befogadása VIII. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE IX. A SZÁMHORDOZÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI a számhordozási eljáráshoz szükséges elfizeti adatok a számhordozással kapcsolatos elfizeti jogok és kötelezettségek a számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata Számhordozás kezdeményezése a Pannonnál mint átvev szolgáltatónál (számhordozás a Pannonhoz) Számhordozás kezdeményezése az átadó szolgáltatónál (számhordozás a Pannonhoz) Számhordozás kezdeményezése a Pannonnál mint átadó szolgáltatónál (számhordozás a Pannontól) Számhordozás kezdeményezése az átvev szolgáltatónál (számhordozás a Pannontól, mely esetben a Pannon az átadó) a számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések X. KÖZVETÍTVÁLASZTÁS XI. JOGVITÁK, VEGYES RENDELKEZÉSEK /A ÉS 1/B. SZ. MELLÉKLET A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEINEK (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI ÉS DÍJSZABÁSA SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ILLETVE ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ. MELLÉKLET AZ EFIZETK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME.. 73 II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDTARTAMA: III. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI: IV. AZONOSÍTÓKIJELZÉS: V. A SZÁMLÁS HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ÉS KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS KIMUTATÁS ADATTARTALMA VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL SZ. MELLÉKLET A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÜZLETI (SZÁMLÁS) ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ. MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA SZ. MELLÉKLET TERÜLETI FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELSÉGEK /109. oldal

4 6. SZ. MELLÉKLET A PANNON GSM ZRT. ÁLTAL A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON-SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ, ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELKÉNT VÁLLALT MINSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZ. MELLÉKLET A SZERZDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK SZ. MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTJAI SZ. MELLÉKLET MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK /109. oldal

5 I. ALAPFOGALMAK 1. ADATHÍVÁS-ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS: Olyan, vonalkapcsolt adatátviteli technológián alapuló szolgáltatás, amelynél az Elfizet köteles megfizetni a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat a kapcsolat megkezdésétl annak megszakításáig tartó idszakra. 2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ : Az ÁSZF azon melléklete, amely tájékoztatja az Elfizett az adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeirl. 3. AKTÍV SZÁM: Azon elfizeti hívószám, amelynek vonatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelen a Szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére. 4. ÁTTÉRÉS: Az Elfizet jogosult elfizetéséhez kapcsolódó, a Szolgáltató által a mindenkor hatályos ÁSZF 1/A, 1/B valamint 3. számú mellékletekben meghatározott feltétek szerint fizetési módot váltani. (Áttérés) ÁSZF 1/A, 1/B melléklet: III.6.3. pontja. 5. BARANGOLÁSI (ROAMING) SZERZDÉS: A Barangolási (Roaming) Szerzdés a Szolgáltató és a külföldi GSM-szolgáltató között létrejött olyan kétoldalú megállapodás, amely biztosítja a szerz felek elfizeti számára a szolgáltatások kölcsönös igénybevételét a másik fél hálózatában, és amely szolgáltatás igénybevételének elszámolása a szolgáltatók között a Roaming Szerzdésben meghatározott feltételek szerint történik. A roaming szolgáltatás lehetvé teszi, hogy a Szolgáltató Elfizeti már meglév saját elfizeti hívószámukat használva külföldön is hívásokat kezdeményezzenek és fogadjanak, SMS-t küldjenek és fogadjanak, hangpostaüzeneteiket lehallgassák, egyenlegüket feltöltsék, egyéb szolgáltatásokat (GPRS-roaming, MMS-roaming, feltétel nélküli átirányítás, hívószámküldés tiltása) vegyenek igénybe. Ez alól kivételt képeznek a Happy kártyás tarifacsomaggal rendelkez Elfizetk, illetve akik ezen szolgáltatás letiltását kérték. Roamingolás esetén a hívni kívánt számokat érdemes nemzetközi formátumban tárcsázni/elmenteni ( ), mert ezen a módon biztosan létrejön a kapcsolat. Fontos tudni, hogy abban az esetben, amikor Elfizet külföldi tartózkodása esetén hívást fogad, nemcsak a hívó fél, hanem maga a külföldön tartózkodó Elfizet is fizet a hívás fogadásáért. A hívó fél által kezdeményezett hívás a honos hálózatba irányuló hívás díjszabása alapján kerül kiszámlázásra, míg a hívott fél a roaming díjszabásban található hívásfogadás díja szerint fizet. A hívás költsége ezáltal két részre oszlik, egy országhatáron belüli és egy országhatáron túli részre. A külföldön fogadott hívások mindenkori díjait az ÁSZF 1/A, valamint 1/B melléklet III. fejezetének 8. pontja tartalmazza Barangolási (roaming) díjak számlázása Az Elfizet számára a külföldön igénybe vett barangolási szolgáltatások mindenkori, Díjszabásban foglalt díját a Szolgáltató számlázza ki, tehát az Elfizet a vele Elfizeti szerzdést kötött Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját. A Szolgáltató nem felels a roaming-szolgáltató hibás teljesítéséért, valamint az Elfizett ebbl ereden ért károkért. A Szolgáltató külön felhívja az Elfizet figyelmét, hogy külföldön a fogadott hívásokért is a Díjszabásban foglalt forgalmi díjat kell fizetni EU-szabályozás A Szolgáltató által az Európai Közösségen belüli barangolási (roaming) hívásokért kiszabható legmagasabb díjat a 717/2007 EK rendelet határozza meg. 5/109. oldal

6 6. BESUGÁRZÁSI TERÜLET: Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe vehet. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, amely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget is. - Kültéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületeken kívül képes hívást kezdeményezni, illetve fogadni. Ez megegyezik a besugárzási területtel. E területen is lehetnek olyan épületek, ahol a szolgáltatás épületen belül is elérhet. - Beltéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületek belsejében is képes hívást kezdeményezni, illetve fogadni. A becsült beltéri ellátottság a legalsó, de még a felszín feletti épületrészekre vonatkozik. Az épületek felépítése és a használt építanyagok nagyban befolyásolják a vételi jelszintet, ezért az elrejelzések egy átlagos struktúrát feltételezve készülnek. 7. CSOMAGKAPCSOLT ADATÁTVITEL: Olyan hálózati architektúra, amelyben az adatok különálló, de önmagukban elemi egységet képez blokkokban, csomagokban kerülnek továbbításra. A csomagkapcsolt architektúra lehetvé teszi a hálózati kommunikációs eszközök és csatornák idben megosztott használatát több egység között, mert szemben a vonalkapcsolt megoldásokkal kizárólag a csomag továbbításának idejére igényli a közvetítk kisajátítását. Ebbl adódóan a számlázás az átvitt adatmennyiség alapján történik. 8. DÍJSZABÁS: Az ÁSZF azon melléklete, amely tartalmazza a szolgáltatások leírását, ellenértékeként fizetend, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri és rendszeres díjakat, a díjazási idszakokat, a kedvezményeket, a díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, valamint az egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételeket. A Díjszabások az ÁSZF 1/A (számlás szolgáltatások és azok díjai), illetve 1/B (kártyás szolgáltatások és azok díjai) mellékletét képezik Beszélgetési (igénybevételi) díj Az Elfizet által fizetend díj az azonos vagy különböz hálózatok Elfizeti közötti összeköttetés létrejöttétl annak megsznéséig nyújtott beszéd- vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészít szolgáltatások igénybevételéért Díjcsomag A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgynevezett díjcsomagokat, tarifacsomagokat biztosít az Elfizetk számára, amelyek az alábbi elemekbl állnak: egyszeri (csatlakozási) díjak; rendszeres (havi elfizetési) díjak; beszélgetési, illetve használati díjak (forgalmi díjak) és a hozzájuk kapcsolódó díjazási idszakok; díjfizetési kedvezmények; havidíjmentesen igénybe vehet szolgáltatások. Az Elfizetnek lehetsége van váltásra a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok között. A díjcsomagok közötti váltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabása tartalmazza Havi elfizetési díj - Számlás elfizetés esetén az Elfizet által havonta fizetend díj az aktív alapszolgáltatásért (hívhatóság) és az egyes aktív kiegészít szolgáltatások elfizetéséért, amely a Szolgáltató által havonta kerül kiszámlázásra. - Kártyás elfizetés esetén az Elfizet által az egyes kiegészít szolgáltatásokért havonta elre fizetend díj az Elfizet egyenlegébl a kártyás ciklus els napján teljes 6/109. oldal

7 egészében levonásra kerül. Ciklus közben megrendelt szolgáltatások esetében a megrendelést követen teljes havi díj kerül levonásra függetlenül az adott számlázási ciklusból hátralév napok számától. Mindkét fenti esetben a szolgáltatás által nyújtott teljes kedvezmény használható fel. Amennyiben az Elfizet másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás következ kártyás ciklusra történ automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi elfizetési díj automatikus levonására az Elfizet egyenlegébl. Amennyiben az Elfizet egy idben több aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus els napján egyenlegén nem áll rendelkezésére az ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges havi elfizetési díj összege, úgy a szolgáltatás felfüggesztett állapotba kerül. Amennyiben az Elfizet több felfüggesztett állapotú szolgáltatással rendelkezik, majd feltöltést végez, melynek eredményeként valamennyi felfüggesztett állapotú szolgáltatás újraaktiválásához rendelkezik elegend egyenleggel, a Szolgáltató a feltöltéskor valamennyi felfüggesztett állapotú szolgáltatást újraaktiválja. Amennyiben a feltöltött egyenleg nem fedezi valamennyi szolgáltatás havidíját, akkor a visszaaktiválást a Szolgáltató a legalacsonyabb havidíjú szolgáltatással kezdi. Egyenl havidíjú szolgáltatások esetén a Szolgáltató a korábban megrendeltet aktiválja vissza a elbb. - Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Elfizeti Szerzdésben meghatározottak szerint az Elfizet a feltöltött automatikus havi keret összegét tartozik megfizetni minden ciklusban. A havidíjas szolgáltatások díja, valamint egyes adminisztrációs és egyszeri díjak a kártyás szolgáltatásra irányadó szabályoktól eltér módon nem a feltöltésekbl kerülnek levonásra, hanem azok havidíjas szolgáltatás esetén lemondásig a havi kerettel egy idben, a havi kereten felül kerülnek kiszámlázásra. 9. EGYENLEGFELTÖLTÉS: A Kártyás szolgáltatást használó Elfizet az igénybevételi díjat a szolgáltatás igénybevétele eltt egyenlíti ki, az VI.2.1. pontban leírt módok egyikén. A Szolgáltató a feltöltkártya feltöltésének idpontjától számított legfeljebb 3 munkanapon belül vállalja a feltöltött összeg jóváírását az Elfizet egyenlegén. Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a Szolgáltató minden ciklus kezdnapján feltölti a havi keretet, mely ciklusokban az Elfizet havonta rendszeresen megfizeti a Szolgáltatónak a havi keretnek megfelel összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, akkor a Kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. A havi keretre nem vonatkoznak az 1/B. mellékletben rögzített, a feltöltkártyakedvezményekre vonatkozó rendelkezések. 10. EGYSZERI CSATLAKOZÁSI DÍJ: A Szolgáltató hálózatába történ bekapcsolásért az Elfizet által egyszeri alkalommal fizetend belépési díj, amely a szerzdés megsznése esetén sem kerül visszafizetésre az Elfizet részére. 11. ELFIZET: Az Elfizeti Szerzdés alapján a Szolgáltatást igénybe vev természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Ráutaló magatartással történ szerzdéskötés esetén az írásbeli szerzdéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Elfizetnek. Szóbeli és ráutaló magatartással történ szerzdéskötés esetén a szerzdés érvényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Elfizetnek Egyéni elfizet Azon természetes személy Elfizet, aki az Elfizeti Szerzdés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a 7/109. oldal

8 Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Elfizet egyéni elfizetként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg az ügyfélszolgálaton személyesen nem nyilatkozik úgy, hogy intézményi elfizetként kéri a nyilvántartását. A nyilatkozat megtételére az Elfizet a szerzdés létrejöttét követen bármikor jogosult Üzleti/intézményi elfizet Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek; valamint azon természetes személy Elfizetk, akik az Elfizeti Szerzdés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben veszik igénybe a szolgáltatást. 12. ELFIZETI (GSM-) HÍVÓSZÁM: Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervébe illeszked telefonszám, amely lehetvé teszi az Elfizet elérhetségét. 13. ELFIZETI SZERZDÉS: Az Elfizet és a Szolgáltató között a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételére létrejöv szerzdés, amely a Szolgáltató jelen Általános Szerzdési Feltételeibl (a továbbiakban: ÁSZF) és az egyedi Elfizeti Szerzdésbl áll. Amennyiben az elfizeti jogviszony ráutaló magatartással vagy szóbeli szerzdéskötéssel keletkezik (Praktikum Express és djuice kártyás 20 express tarifacsomagok esetében) az Eht (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint, a jogviszony létrejöttekor a felek nem kötnek írásbeli egyedi elfizeti szerzdést, így az Elfizetre kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak vonatkoznak. Az ÁSZF az Elfizet és a Szolgáltató közötti jogviszonyt érint alapvet rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Elfizeti Szerzdés pedig elssorban az Elfizetre vonatkozó, a szerzdéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik Elfizeti szerzdés megkötése szóbeli megállapodással (Expressz csomagok) Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az Elfizeti Szerzdést szóban is megköthetik. A szóban kötött elfizeti szerzdésekre az ÁSZF kártyás elfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetbl más nem következik. A Szolgáltatás a Szolgáltatató által forgalomba hozott, az ÁSZF 1/B. mellékletében szerepl, készülék nélküli, SIM-kártyás alapcsomagot (kártyás elfizetést) jelenti, amely a Szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetvé a Szolgáltatás díjának elzetes megfizetése mellett Ráutaló magatartással történ szerzdéskötés Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az elfizeti szerzdést ráutaló magatartással így különösen az elfizeti szolgáltatás igénybevételével is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött Elfizeti Szerzdésekre az ÁSZF kártyás elfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetbl más nem következik Elfizeti szerzdés megkötése a PannOnline rendszeren keresztül, ráutaló magatartással (Expressz csomagok) A Szolgáltatás a Szolgáltatató által forgalomba hozott, az ÁSZF 1/B. mellékletében szerepl, készülék nélküli, SIM-kártyás alapcsomagot (kártyás elfizetést) jelenti, 8/109. oldal

9 amely a Szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetvé a Szolgáltatás díjának elzetes megfizetése mellett. A PannOnline rendszeren keresztül történ szerzdéskötésre, ilyen módon létrejött elfizeti szerzdésre valamint elfizeti jogviszonyra az ÁSZF szóbeli szerzdéskötésre, szóbeli elfizeti szerzdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetbl más nem következik. 14. ELEG: A Szolgáltató kérésére és/vagy az Elfizet által, saját kezdeményezésre befizetett összeg, melyet az Elfizet az általa igénybe vett/jövben igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékeként, vagy annak részeként fizet meg. Típusai: - általános elleg: az Elfizet önkéntesen fizeti meg, melynek összegérl maga határoz. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az ÁSZF VI pontja tartalmazza. - forgalmi elleg befizethet az Elfizet által önkéntesen az ÁSZF VI és VII.2.4. pontjai szerint, illetleg a Szolgáltató felhívására az ÁSZF IV , IV , IV és VII.1.1. pontjai szerint. 15. FELFÜGGESZTETT ÁLLAPOTÚ SZOLGÁLTATÁS: Azon kártyás havidíjas szolgáltatás, amelyet az Elfizet megrendelt, viszont nem rendelkezik a szükséges egyenleggel mindaddig, amíg az ÁSZF 1/B. mellékletének I. fejezet 2.8. pontjában rögzítettek szerint törlésre nem kerül, vagy aktívvá nem válik. 16. HITELKERET: A Szolgáltató által a Számlás Elfizetk részére biztosított hitelkeret, amelynek mindenkori összegérl a Szolgáltató a honlapján ad tájékoztatást, és kizárólag Emelt díjas szolgáltatásokra, valamint MobilVásárlás szolgáltatásra használható fel Automatikus havi keret (a továbbiakban: havi keret) A havi keret az Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén az 1/B. mellékletben szerepl tarifacsomagokban meghatározott havi összeg, amely a felek megállapodása alapján automatikusan a ciklus kezdnapján feltöltésre kerül az Elfizet egyenlegére, és amelyet az Elfizet köteles a Szolgáltató részére havonta megfizetni. 17. KÁRTYÁS CIKLUS: A kártyás ciklus azt az idszakot jelenti, amelyre a Kártyás Elfizet az ÁSZF-ben meghatározott havidíjas kiegészít szolgáltatást megrendelte, és amely id alatt a havidíj fejében a szolgáltatás igénybe vehet. A ciklus kezdnapja a szolgáltatások megrendelésének idpontja de nem szükségszeren azonos azzal. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdnapnak megfelel. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás olyan Kártyás szolgáltatás, ahol a felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató kényelmi szolgáltatásként az Elfizet helyett az adott ciklusban egy meghatározott összeget (havi keret) automatikusan elre feltölt az Elfizet egyenlegére. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Elfizet minden ciklusban rendszeresen fizeti a havi keretnek megfelel összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor a kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. Az Elfizet kártyás ciklusának kezdnapjáról a Pannon Értékesítési Pontokon, PannOnline rendszeren keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat. 18. KONCESSZIÓS SZERZDÉS: A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere között november 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerzdés, amely alapján a Szolgáltató jogosult közcélú GSM (mobil rádiótelefon) szolgáltatást nyújtani a Magyar Köztársaság teljes területén, a szerzdésben meghatározott frekvenciatartományok használatával. 19. MAGAS FORGALOM ÖSSZEGHATÁRA: Az ÁSZF Törzsszövegének IV pontjában meghatározott összeg (amelybe a havidíjon kívül beletartozik a beszédcélú, valamint nem 9/109. oldal

10 beszédcélú forgalom is), melynek elérésekor az ott rögzítettek szerint - az Elfizet szolgáltatása felfüggesztésre kerül. 20. MOBIL INTERNET-TARIFACSOMAGOK: A kizárólag GPRS-alapú internet-tarifacsomagok igénybevételével a Számlás Elfizetnek lehetsége van arra, hogy kapcsolódjon az internethez, és így weboldalakat böngésszen, illetve üzeneteket olvasson. E tarifacsomagok lehetséget adnak SMS-küldésre és fogadásra is, azonban nem alkalmasak normál hanghívások igénybevételére. 21. PANNON-FELTÖLTKÁRTYA ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: A Pannon-feltöltkártya felhasználásával az Elfizet a kártyához tartozó igénybevételi díj erejéig jóváírást végez a Szolgáltatónál nyilvántartott egyenlegén. A felhasználási útmutató a kártya hátoldalán található. A Pannon-feltöltkártya a kártyán megjelölt határidn belül használható fel az igénybevételi díj megfizetésére. A felhasználási határidre vonatkozó további részletes és speciális rendelkezéseket a Díjszabás tartalmazza. Amennyiben az Elfizet a Pannonfeltöltkártyát a feltüntetett határidn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megsznik (kivéve ha a Kártyás elfizetésre vonatkozó 1/B. melléklet másként rendelkezik), és az a Szolgáltatótól nem követelhet vissza. Az igénybevételi díj elzetes kiegyenlítése Pannon-feltöltkártyával is történhet. Az Emelt díjas szolgáltatást használó Számlás Elfizet az igénybevételi díjat a szolgáltatás igénybevétele eltt is kiegyenlítheti, Kártyás Elfizet esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, kizárólag elre történhet. A Kártyás és Új Generációs Kártyás szolgáltatások esetén MobilVásárlás szolgáltatás igénybevételére kizárólag az ÁSZF-ben rögzített feltöltéssel van lehetség és Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a havi keret nem használható fel MobilVásárlásra. 22. PANNON SZEMÉLYES CSATORNÁK: PANNON ÉRTÉKESÍTÉSI PONT(OK): A Szolgáltató Bemutatótermei és megbízásából eljáró Pannon Partner üzletek, amelyek a mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában meghatározott feladatokat látják el, ügyfélszolgálati, illetve értékesítési pontként ködnek. PANNON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT(OK): A Pannon Értékesítési Pontok közül a mindenkori ÁSZF 8. sz. mellékletében meghatározott Bemutatótermek, amelyek az Értékesítési Pontok mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában rögzített tevékenységein felül elfizeti/felhasználói bejelentéseket intéznek, panaszokat vizsgálnak ki és/vagy továbbítanak kivizsgálásra az arra illetékes(ek)nek, illetve amennyiben a helyszínen lehetséges orvosolják azokat. 23. RÁDIÓTELEFON-KÉSZÜLÉK (TOVÁBBIAKBAN: MOBILTELEFON): Olyan berendezés, amely SIM-kártyával együtt alkalmas a GSM-szolgáltatás igénybevételére, megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, valamint az ETSI GSM-szabványaiban mobil végberendezésként (MT) definiálták, és e szabványoknak is megfelel. 24. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ID: A rendelkezésre állási id az az idtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja a Kártyás Elfizetje részére ide nem értve az Új Generációs Kártyás szolgáltatást- az újbóli feltöltés lehetségét, valamint ebbl adódóan a szerzdés meghosszabbításának jogát. 25. SIM-KÁRTYA: Az Elfizet hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. Az integrált áramkört tartalmazó SIM-kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi azt követen is, hogy azt a Szolgáltató az Elfizetnek használatra átadta. 26. SZÁMHORDOZHATÓSÁG: Az Elfizet számára fennálló lehetség, amely május 1- jét követen biztosítja, hogy (a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeinek megfelelen) 10/109. oldal

11 elfizeti hívószámát megtartva, eredeti (átadó) mobilszolgáltatójával kötött Elfizeti Szerzdését megszüntetve új (átvev) mobilszolgáltatóval kössön Elfizeti Szerzdést Átadó szolgáltató Az az elfizeti hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek Elfizetje az Elfizeti Szerzdés megszüntetését, illetve módosítását követen az elfizeti számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át Átvev szolgáltató Az az elfizeti hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövbeni Elfizetje az Elfizeti Szerzdés megkötésének keretében elfizeti számát egy másik szolgáltatótól áthozza Hordozott szám Az Elfizeti Szerzdésben szerepl elfizeti szám, amelyet az Elfizet megtart az átadó Szolgáltatótól az átvev Szolgáltatóhoz való áttéréskor Aktív szám Azon elfizeti hívószám, amelynek vonatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelen a szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére Központi referencia-adatbázis Az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmazza a hordozott számmal kapcsolatos valamennyi olyan hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis ködtetje a Szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát Számátadási idablak Az a külön jogszabályban 1 meghatározott idpontban kezd, megadott hosszúságú idtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött elfizeti szerzdés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megsznik, és az átvev szolgáltatóval megkötött új elfizeti szerzdés alapján az átvev szolgáltatónál megkezddik. Ezen idtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet Hordozást jóváhagyó nyilatkozat A mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt elfizeti számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó nyilatkozat, amely a kézhezvételétl számított 10 munkanapon belül használtató fel a számhordozási eljárásban az átvev szolgáltatónál (hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya). 27. SZÁMLÁZÁSI IDSZAK: A számlázási idszak azt az idszakot jelenti, amelyre a Számlás Elfizet számla ellenében köteles megfizetni az igénybe vett szolgáltatások díját az ÁSZF-ben rögzítettek szerint. A ciklus kezdnapja az Elfizeti Szerzdés megkötésének, illetve a szolgáltatások megrendelésének napja de nem szükségszeren azonos azzal. Amennyiben a ciklus kezdnapja nem egyezik meg a szerzdéskötés, illetve a szolgáltatás megrendelésének napjával, a Szolgáltató az idszakkal arányos tört havi díjat számláz ki, és arányos kedvezményt biztosít. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdnapnak megfelel. Az Elfizet számlázási idszakának kezdnapjáról a Pannon Értékesítési Pontokon, PannOnline rendszeren keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat. 1 A számhordozási központi referencia-adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM-rendelet 11/109. oldal

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. december 9-étől Készítés időpontja: 2008.11.06. Utolsó módosítás időpontja: 2008.10.19. KÖZPONTI

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érényes: 2010. július 1-jétől Készítés időpontja: 2010.05.27.

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. április 2-ától Készítés időpontja: 2013.02.28. A

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2014. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2012. január 1-jétől Készítés időpontja: 2011.11.30. A

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. január 1-jétől Készítés időpontja: 2012.12.03. A

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek Postafon Általános Szerződési Feltételek A Postafon Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 1. A Postafon Általános Szerződési Feltételek készítésének

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek A Postafon Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. július 1. A Postafon Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2009. november 20. Vodafone Magyarország

Részletesebben

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Tesco Mobile Általános Szerződési Feltételek A Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. március 1. A Tesco Mobile Lakossági Általános

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JANUÁR 1. Hatályos: 2015.01.01. 1/143

A hatálybalépés időpontja: 2015. JANUÁR 1. Hatályos: 2015.01.01. 1/143 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2014. JANUÁR 1. Hatályos: 2014.01.01. 1/140

A hatálybalépés időpontja: 2014. JANUÁR 1. Hatályos: 2014.01.01. 1/140 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2014. ÁPRILIS 1. Hatályos: 2014.04.01. 1/140

A hatálybalépés időpontja: 2014. ÁPRILIS 1. Hatályos: 2014.04.01. 1/140 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/93

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/93 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. AUGUSZTUS 1. Hatályos: 2015.08.01. 1/93

A hatálybalépés időpontja: 2015. AUGUSZTUS 1. Hatályos: 2015.08.01. 1/93 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 9. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország zrt. Lakossági

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. Internet elérési szolgáltatáshoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon, valamint T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01.

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2011. ÁPRILIS 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. JANUÁR 01. (ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN: 2010. DECEMBER 01.) KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

Magyarország területén

Magyarország területén Helyhez kötött telefon szolgáltatás Készítés: 2013.08.22. Hatályba lépés: 2013.09.25. Utolsó ÁSZF módosítás: 2013.08.12. VOXYNET Helyhez kötött telefon szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Magyarország

Részletesebben