ÜSZ_ V1 2/93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93"

Átírás

1 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: október 10-től Utolsó módosítás dátuma: Jelen módosítás készült: 2006 szeptemberében KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFÓVONAL: ; HONLAP: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELJES SZÖVEGE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. BEMUTATÓTERMEIBEN ÉS INTERNETES HONLAPJÁN ( AZ ELŐFIZETŐK RENDELKEZÉSÉRE ÁLL. (AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA A BEMUTATÓTERMEK ELÉRHETŐSÉGÉT, CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT ÉS NYITVA TARTÁSI RENDJÉT) (ÜZLETSZABÁLYZAT) HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK EHT évi C. törvény az elektronikus hírközlésről EFSZ. - 16/2003. IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról AKR /2003. Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól AVTV évi LXIII. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról SZH. 46/2004. (III.18. ) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól KRA. 17/2003.( XII.27.) IHM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról 1. Alapfogalmak A Szolgáltató neve, címe... 9 Az Üzletszabályzat célja, tárgya, területi és személyi hatálya Az előfizetői jogviszony Az előfizetői jogviszony keletkezése Az előfizetői jogviszony módosítása Az előfizetői jogviszony megszűnése, a Szolgáltatás szüneteltetése, a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása, a Szolgáltatás felfüggesztése Az Előfizető jogai és kötelezettségei Az Előfizető Jogai Az Előfizető kötelezettségei A Szolgáltató jogai és kötelezettségei A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevétele A számhordozás eljárási szabályai A Számhordozási eljáráshoz szükséges Előfizetői adatok... 33

2 8.2 A számhordozással kapcsolatos Előfizetői jogok és kötelezettségek A számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek A számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata A számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések: Reklamációk Engedményezés (Változás az Előfizetői szerződés alanyában) Készülékek letiltása Közvetítőválasztás Jogviták, vegyes rendelkezések Az előfizetői jogviszony tárgya a szolgáltatás SZ MELLÉKLET: ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK AINAK KEZELÉSE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT RT. -NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ATÓ) I. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, a kezelés célja és jogcíme: II. A személyes adatok tárolásának időtartama: III. A személyes adatok továbbításának esetei: IV. AZONOSÍTÓKIJELZÉS ZONOSÍTÓKIJELZÉS: V. A HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ADATTARTALMA ATTARTALMA VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT BÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS É S SZEMÉLYES ADATOK biztonságáról ) A Szolgáltató és a GSM- technológia által nyújtott biztonság ) Külső cégek által nyújtott biztonság számú melléklet: A Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermei számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési feltételeihez ÜSZ_ V1 2/93

3 1. 1. ALAPFOGALMAK SZOLGÁLTATÓ A Pannon GSM Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.), amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a Szolgáltatás nyújtására, melyhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását díj ellenében, a távközlésre vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszterével aláírt Koncessziós szerződésben foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel végzi. SZOLGÁLTATÁS A 87/372/EEC Európa Tanácsi Irányelv és az ERC/DEC/(97)02 határozat által kijelölt frekvenciatartományban közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás. Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás, melynek során e Szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője nem helyhez kötött rádió-távközlő hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal. Az alapszolgáltatásokon belül megkülönböztethetők a távszolgáltatások (beszédszolgáltatás, segélykérő hívások, fakszimile átvitel, SMS mobilállomáson végződő ponttól pontig, SMS körözvényhívás) és a hordozó szolgáltatások (aszinkron duplex áramkör, egyéb) a GSM-ajánlások értelmében. ADATHÍVÁS ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS Vonalkapcsolt adatátviteli technológián alapuló szolgáltatás, melynél az Előfizető a kapcsolat felépítésétől annak megszakításáig tartó időszakban köteles a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat megfizetni. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztere között november 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerződés, amely alapján Szolgáltató jogosult közcélú GSM mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtani az abban meghatározott frekvenciatartományok használatával a Magyar Köztársaság teljes területén. ELŐFIZETŐ Az Előfizetői szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén, írásbeli szerződéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. Szóbeli szerződéskötés esetén a szerződés érvényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. EGYÉNI ELŐFIZETŐ Azon természetes személy előfizető, aki az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető Egyéni előfizetőként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg személyesen az ügyfélszolgálaton nem nyilatkozik afelől, hogy a Szolgáltató Intézményi előfizetőként tartsa nyilván. A Nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐ Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek; valamint azon természetes személy Előfizetők, akik az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben veszik igénybe a Szolgáltatást. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Az Előfizető és a Szolgáltató között a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételére létrejövő szerződés, amely a Szolgáltató jelen Üzletszabályzatában foglalt Általános Szerződési Feltételeiből (továbbiakban ÁSZF) és az egyedi Előfizetői szerződésből áll. Amennyiben az Előfizetői jogviszony ráutaló magatartással, vagy szóbeli szerződéskötéssel keletkezik az Eht 129. (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint a jogviszony létrejöttekor a Felek nem kötnek írásbeli egyedi előfizetői szerződést, így az Előfizetőre kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak az ÜSZ_ V1 3/93

4 irányadóak. Az ÁSZF az Előfizető és a Szolgáltató közötti jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Előfizetői szerződés, pedig elsősorban az Előfizetőre vonatkozó, a szerződéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. NEM MINŐSÜL ÚJ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK: az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, az előfizető személyének megváltoztatása (átírás), a tarifacsomag váltás, mobiltelefonszám cseréje SIM-kártya cseréje, illetve az előfizetői szerződés egyéb módosítása. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE SZÓBELI MEGÁLLAPODÁSSAL Az EHT 129. (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést szóban is megköthetik. A szóban kötött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. A szolgáltatás a Pannon GSM Távközlési Zrt. által forgalomba hozott, készülék nélküli SIM-kártyás Pannon Praktikum, Pannon Happy, illetve djuice kártyás alapcsomagot jelenti, amely a Pannon GSM Távközlési Zrt. által nyújtott igénybevételi díjat előre fizető távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS Az EHT 129. (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést ráutaló magatartással így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY A Szolgáltató az Előfizetők, illetve az előfizetések ügyében eljárni jogosultak azonosítása céljából a következő okmányok valamelyikének bemutatását kéri: régi típusú személyi igazolvány vagy új típusú személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya. SIM-KÁRTYA Az Előfizető hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. A SIM-kártya, mely integrált áramkört tartalmaz, a Szolgáltató tulajdonát képezi azt követően is, hogy azt a Szolgáltató az Előfizetőnek használatra átadta. RÁDIÓTELEFON-KÉSZÜLÉK Olyan berendezés, mely SIM-kártyával együtt GSM-szolgáltatás igénybevételére alkalmas, a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő, valamint az ETSI GSM-szabványaiban mobil végberendezésként (MT) definiálták, és e szabványoknak megfelel. BESUGÁRZÁSI TERÜLET Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe vehető. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, mely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ A Rendelkezésre állási idő az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja az újbóli feltöltés lehetőségét, valamint ebből adódóan a szerződés meghosszabbításának jogát. UMTS ÜSZ_ V1 4/93

5 (Universal Mobile Telephone Service) UMTS vezeték nélküli adatátviteli rendszer (univerzális vezeték nélküli telefon szolgáltatás). Nagysebességű (2 Mbps), nagykiterjedésű kétirányú vezeték nélküli adatátvitelt szolgáló eljárás (WAN). DÍJSZABÁS Az Üzletszabályzat melléklete, mely tartalmazza a Szolgáltatások ellenértékeként fizetendő hatósági árakat, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri, rendszeres díjakat, a díjazási időszakokat, kedvezményeket, díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, valamint az egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételeket. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Üzletszabályzat melléklete, amely tájékoztatja az Előfizetőt adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeiről. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ (TOVÁBBIAKBAN KÁRTYÁS) SZOLGÁLTATÁS A jelen Üzletszabályzat feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető, kivéve a ráutaló magatartással létrejött, illetve szóban kötött előfizetések esetét, ugyanis ott nem történik írásos előfizetői szerződéskötés. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló határozott időre jön létre a kártyás díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE Írásbeli szerződés esetén a szolgáltatást a megvásárlását követően egy éven belül aktiválni kell. Az aktiválás a SIM-kártyához tartozó egyenleg feltöltésével történik meg. Amennyiben az Előfizető egy éven belül nem aktiválja a Szolgáltatást, az Előfizetői szerződés érvényét veszti. Szóbeli szerződéskötés esetén az aktiválás ideje megegyezik a szerződéskötés időpontjával és az előfizetői jogviszony a díjmentesen hívható 171-es telefonszám felhívásával, a pontban meghatározott feltételek szerint, a megjelölt adatok megadásával jön létre. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A Szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést követően a Díjszabásban megállapított érvényességi ideig használhatja. Az érvényességi idő azaz a szerződés időtartama azonos vagy hosszabb érvényességi idejű egyenlegfeltöltés esetén az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére meghosszabbodik. Az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejéről részletesen jelen Üzletszabályzat 4.1 pontja rendelkezik. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ (TOVÁBBIAKBAN SZÁMLÁS) SZOLGÁLTATÁS A jelen Üzletszabályzat feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat utólag fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló határozatlan időre jön létre. KÁRTYÁS CIKLUS A kártyás ciklus azt az időszakot jelenti, amelyre a kártyás Előfizető az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott havidíjas kiegészítő szolgáltatást megrendelte és, amely idő alatt a havidíj fejében a szolgáltatás igénybe vehető. A ciklus kezdőnapja az Előfizető által megrendelt szolgáltatások megrendelési időpontja de nem szükségszerűen azonos azzal. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. DÍJCSOMAG A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgynevezett díjcsomagokat biztosít az Előfizetők számára, amelyek az alábbi elemekből állnak: egyszeri (csatlakozási) díjak; rendszeres (havi előfizetési) díjak; beszélgetési díjak és a hozzájuk kapcsolódó díjazási időszakok; díjfizetési kedvezmények; havidíj-mentesen igénybe vehető szolgáltatások. ÜSZ_ V1 5/93

6 Az Előfizetőnek lehetősége van a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok közötti váltásra. A díjcsomagok közötti váltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabása tartalmazza. EGYSZERI CSATLAKOZÁSI DÍJ A Szolgáltató hálózatába történő bekapcsolásért az Előfizető által egyszeri alkalommal fizetendő belépési díj, amely a szerződés megszűnése esetén sem kerül visszafizetésre az Előfizető részére. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ Számlás előfizetés esetén az Előfizető által havonta fizetendő díj az aktív alapszolgáltatásért (hívhatóság) és az egyes aktív kiegészítő szolgáltatások előfizetéséért, amely a Szolgáltató által havonta kerül kiszámlázásra. Kártyás előfizetés esetén az Előfizető által havonta előre fizetendő díj az egyes kiegészítő szolgáltatásokért, amely az Előfizető egyenlegéből a kártyás ciklus első napján kerül levonásra. Amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás következő kártyás ciklusra történő automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi előfizetési díj automatikus levonására az Előfizető egyenlegéből. Amennyiben az Előfizető egy aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján nem áll rendelkezésére egyenlegén a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összege, úgy a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató automatikusan megszünteti. Amennyiben az Előfizető egy időben több aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján egyenlegén nem áll rendelkezésére ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összege, úgy a havidíjak levonási sorrendje a szolgáltatások eredeti megrendelési sorrendjében történik, amennyiben az Előfizető ismét rendelkezik a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges egyenleggel. BESZÉLGETÉSI (IGÉNYBEVÉTELI) DÍJ Az azonos vagy különböző hálózatok Előfizetői közötti összeköttetés létrejöttétől annak megszűnéséig nyújtott beszéd- vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészítő szolgáltatások igénybevételéért az Előfizető által fizetendő díj. EGYENLEGFELTÖLTÉS Az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatást használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt az 5.2. pontban leírt módokon egyenlíti ki. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA EGYENLEGFELTÖLTÉSRŐL Bármilyen módon (ATM automatán, Internet- és Telebankon keresztül, stb.) történő egyenlegfeltöltés esetén a Szolgáltató az adott Előfizetés Előfizetője nevére és címére állít ki számlát. PANNON FELTÖLTŐKÁRTYA ÉS FELHASZNÁLÁSNAK HATÁRIDEJE Az Emelt díjas szolgáltatást (EDSZ), az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil Tartalomszolgáltatást és az Intelligens hálózati szolgáltatásokat használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt is kiegyenlítheti. Az Igénybevételi díj előre történő kiegyenlítése Pannon GSM Feltöltőkártya felhasználásával történik. Kártyás előfizetés esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, kizárólag előre történhet. A Feltöltőkártya felhasználásának módját leíró útmutató a kártya hátoldalán található. Amennyiben az Előfizető a Pannon Feltöltőkártyát a feltüntetett határidőn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megszűnik (kivéve a kártyás Díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezések), és az a Szolgáltatótól nem követelhető vissza. PANNON ATM FELTÖLTŐKÁRTYA Az ATM-automatákból vásárolt, bizonylatra nyomtatott Pannon Feltöltőkártya, amelynek a felhasználása a Pannon Feltöltőkártyával megegyezik. A Pannon ATM Feltöltőkártyához csatoltan kiadott nyugta ellenében a Pannon GSM Távközlési Zrt. a kártya értékesítését igazoló számla kiállítását vállalja a bemutatótermeiben. ÜSZ_ V1 6/93

7 EMELT DÍJAS SZOLGÁLTATÁS (EDSZ), MMS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, SMS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS,, A MOBIL TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, ÉS A MOBIL VÁSÁRLÁS SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ INTELLIGENS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE Az Emelt díjas szolgáltatást, az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil Tartalom szolgáltatást,a Mobil vásárlás szolgáltatást, és az Intelligens hálózati szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést, ill. az Hitelkeret Szolgáltató általi biztosítását követően az előfizetés megszűnéséig veheti igénybe. Amennyiben az Előfizetői szerződés megszűnésekor az előfizető nem jelzi szándékát, miszerint kéri a felhasználatlan Univerzális egyenlegének visszatérítését, úgy az utólag nem térítendő vissza. UNIVERZÁLIS EGYENLEG Univerzális egyenlegnek nevezzük az ATM automatáknál on-line módon, Internet- és Telebankon keresztül valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben feltölthető egyenleget, amelyet számlás Előfizetők emelt díjas szolgáltatásokra, MMS tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra és mobil vásárlásra, kártyás Előfizetők a tarifacsomagjuk által biztosított szolgáltatások (alap és kiegészítő szolgáltatások) mellett emeltdíjas szolgáltatásokra, MMS tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra illetve Mobil Vásárlás szolgáltatás igénybevételére használhatja fel. Az Univerzális egyenlegre történt feltöltések során a Feltöltőkártyakedvezmények Emeltdíjas szolgáltatásokra MMS tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra, és Mobil Vásárlásra nem használhatók fel. A számlás Előfizetők január 1-től kizárólag Univerzális egyenlegükre végezhetnek feltöltéseket. UNIVERZÁLIS EGYENLEG FELTÖLTÉSE A Mobil Vásárlás szolgáltatás számlás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük és Hitelkeretük, míg kártyás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük terhére vehető igénybe. Az Univerzális egyenleg feltöltésre az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponokkal történik. Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak nevezzük: az ATM automatáknál online módon, Internet- és Telebankon keresztül, valamint a Szolgáltató bemutatótermeiben (amennyiben az Előfizető nem kéri a helyszínen történő áfás számla kiállítását) végzett feltöltéseket január 1-től a számlás Előfizetők az Emeltdíjas szolgáltatásokat, MMS tartalomszolgáltatásokat, SMS Tartalomszolgáltatásokat, Intelligens hálózati szolgáltatásokat is kizárólag a fenti módokon, így ATM automatáknál on-line módon, Internet- és Telebankon keresztül valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben végzett feltöltések útján vehetik igénybe, míg a kártyás Előfizetők az egyéb feltöltési módokkal is igénybe vehetik az Emeltdíjas szolgáltatást MMS tartalomszolgáltatást, SMS Tartalomszolgáltatást, Intelligens hálózati szolgáltatást. Szolgáltató, a számlás Előfizető által korábban, a fenti bekezdésben nem említett módon vásárolt kuponokat, január 1-jét követően december 31-ig bemutatótermeiben a számlás Előfizető Univerzális egyenlegére feltölti. Ezen határidőt követően továbbiakban erre nincsen lehetőség. Az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponok értéke, és érvényessége megegyezik a Pannon Feltöltőkártyák értékével és érvényességével. Ha az Előfizető által felhasználható összeg elfogy az Univerzális egyenlegéről, akkor egy újabb univerzális feltöltésre alkalmas kuponnal töltheti fel azt. Az univerzális feltöltésre alkalmas kupon összege hozzáadódik a feltöltés előtti érvényes egyenleghez. Egymás után több univerzális feltöltésre alkalmas kuponnal is feltölthető az Univerzális egyenleg. A Pannon ATM Feltöltőkártya (azaz nem ATM automatáknál online feltöltésnek minősülő esetekben) nem számít Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak, mivel a Pannon ATM Feltöltőkártya egy papíralapú Pannon Feltöltőkártya, amelynek a felhasználása a Pannon Feltöltőkártyával egyezik meg. A Pannon ATM Feltöltőkártyához csatoltan kiadott nyugta ellenében a Szolgáltató a kártya értékesítését igazoló számla kiállítását vállalja a bemutatótermeiben. HITELKERET ÜSZ_ V1 7/93

8 A Szolgáltató által számlás Előfizetők részére biztosított hitelkeret, melynek összegéről a Szolgáltató mindenkor a honlapján ad tájékoztatást, kizárólag Emeltdíjas szolgáltatásokra, MMS tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra és a Mobil Tartalomszolgáltatásra, illetve Mobil Vásárlás szolgáltatásra használható fel. MOBIL TARTALOMSZOLGÁLTATÁS A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel a jogszabály, valamint az általános szerződési feltételek előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői szerződés alapján, az abban rögzített módon az általa nyújtott távközlési szolgáltatással együtt saját nevében vásárolt árukat és szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni, valamint az ellenértéket az Előfizetővel szemben Univerzális terhére érvényesíteni. A Mobil Tartalomszolgáltatás részletes leírását az Egyéb szolgáltatások fejezet tartalmazza. A Szolgáltató egyértelműen feltünteti az Előfizetői szerződésben az áru és szolgáltatás továbbértékesítésének lehetőségét és az általa kiállított számlán a továbbértékesítés tényét. MOBIL VÁSÁRLÁS SZOLGÁLTATÁS A Mobil vásárlás szolgáltatás keretében a Szolgáltató Előfizetői mobiltelefonjuk segítségével vásárolhatnak meg termékeket és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel a jogszabály, valamint az Általános Szerződési Feltételek előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői szerződés alapján, az abban rögzített módon az általa nyújtott távközlési szolgáltatással együtt saját nevében Kereskedőtől vásárolt árukat és szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni, valamint az ellenértéket a számlás Előfizetővel szemben hitelkerete vagy univerzális egyenlege, míg kártyás Előfizető esetén univerzális egyenlege terhére érvényesíteni. Kereskedő az a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy, akinek termékeit, szolgáltatásait az Előfizetők a Mobil Vásárlás szolgáltatás igénybevétele útján megvásárolják. A Mobil vásárlás szolgáltatás részletes leírását az Egyéb szolgáltatások fejezet tartalmazza. SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA A Szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett hívásforgalmat szünetelteti. Bővebb rendelkezést a pont tartalmaz. SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE A Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató mind az Előfizető által indított, mind az Előfizetőnél végződtetett hívásforgalmat szünetelteti. Bővebb rendelkezést a 4.3.2, illetve a pontok tartalmaznak. VÁNDORLÁSI (ROAMING) SZERZŐDÉS A Szolgáltató és a külföldi GSM-szolgáltató között létrejött olyan kétoldalú megállapodás, amely biztosítja a szerződő felek előfizetői számára a szolgáltatások kölcsönös igénybevételét a másik fél hálózatában, és amely szolgáltatás igénybevételének elszámolása a szolgáltatók között a Roaming szerződésben megállapodott feltételek szerint történik. Az Előfizető a vele Előfizetői szerződést kötött Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját. A Szolgáltató nem felelős a Roaming szolgáltató hibás teljesítéséért, valamint az ebből eredően az Előfizetőt ért károkézrt. ELŐFIZETŐI (GSM-) HÍVÓSZÁM Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervébe illeszkedő telefonszám, ami az Előfizető elérhetőségét lehetővé teszi. SZÁMHORDOZHATÓSÁG: Az Előfizető számára fennálló lehetőség, amely biztosítja, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeinek megfelelően május 1-jét követően előfizetői hívószámát megtartva eredeti (átadó) mobilszolgáltatójával kötött Előfizetői szerződését megszüntetve, új (átvevő) mobilszolgáltatóval kössön Előfizetői szerződést. a. ÁTADÓ SZOLGÁLTATÓ: az az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetését, illetve módosítását követően az előfizetői számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át; ÜSZ_ V1 8/93

9 b. ÁTVEVŐ SZOLGÁLTATÓ: az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövőbeni Előfizetője az Előfizetői szerződés megkötésének keretében előfizetői számát egy másik szolgáltatótól hozza át; c. HORDOZOTT SZÁM: az Előfizetői szerződésben szereplő előfizetői szám, amelyet az Előfizető az átadó Szolgáltatótól az átvevő Szolgáltatóhoz való áttéréskor megtart; d. AKTÍV SZÁM: Azon Előfizetői hívószám, amely vonatkozásában az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem került sor a szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére. e. KÖZPONTI REFERENCIA ADATBÁZIS: az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmaz valamennyi hordozott számmal kapcsolatos hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis működtetője a Szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát; f. SZÁMÁTADÁSI IDŐABLAK: az a külön jogszabályban 1 meghatározott időpontban kezdődő, megadott hosszúságú időtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatóval megkötött új előfizetői szerződés alapján az átvevő szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet; g. HORDOZÁST JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT: a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt előfizetői számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó nyilatkozat, mely kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül használtató fel a számhordozási eljárásban az átvevő Szolgáltatónál (hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya). 2. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Pannon GSM Távközlési Részvénytársaság a Pest megyei Cégbíróságon /159. cégjegyzékszámon nyilvántartott zártkörű részvénytársaság. A székhely levelezési címe: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2. Központi telefonszáma: Központi telefax száma: AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI I HATÁLYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA Az Üzletszabályzat célja, hogy az elektronikus hírközlésről szóló törvény [2003. évi C. törvény (Eht.)], a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló rendelet [16/2003. IHM rendelet] és az egyéb, a távközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelően az Előfizetők számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a Szolgáltató általános szerződési feltételeit. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA Az Üzletszabályzat Általános Szerződési Feltételei részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit, a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések és a jogszabályoknak megfelelően közzétett nemzetközi szerződések és szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TERÜLETI HATÁLYA 1 A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet ÜSZ_ V1 9/93

10 A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a Magyar Köztársaság területén nyújtja, a mindenkori Besugárzási területen. A Szolgáltató a Besugárzási területről az Előfizető kívánságára mindenkor tájékoztatást nyújt. A Szolgáltató kétoldalú nemzetközi szerződések (Vándorlási vagy Roaming szerződés) megkötésével biztosítja az Előfizetőnek külföldi rádiótelefon-szolgáltatók hálózatának igénybevételét is, a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában rögzített és közzétett külön feltételek mellett. A Szolgáltató a külföldi hálózatok üzemeltetőivel kötött Roaming szerződések életbe lépéséről (vagy azok szüneteléséről) hirdetményeiben folyamatosan tájékoztatja az Előfizetőt. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA A Szolgáltató az Üzletszabályzatot a Koncessziós szerződés rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adja ki és teszi közzé. A jelen Üzletszabályzat (számlás és kártyás előfizetés esetén) hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybe vételére előfizetői jogviszonyba kerülő valamennyi Előfizetőre. Az Üzletszabályzat vonatkozik a hatályba lépése előtt létrejött Előfizetői szerződésekre is. A Szolgáltató közleményben, valamint ügyfélszolgálatán történő közzététellel tájékoztatja az Előfizetőt az Üzletszabályzat hatályba lépéséről. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, a közleményben megjelölt időpontban az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerződési Feltételek a korábban létrejött Előfizetői szerződéseket kiegészítik vagy felváltják AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY ONY 4.1 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÍRÁSBELI ELŐFIETŐI SZERZŐDÉSSEL Az Előfizetői szerződés alapján az Előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, a Felek eltérő megállapodása hiányában az érvényes Előfizetői szerződés megkötésének időpontjától számított maximum 3 munkanapon belül vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére és az Előfizető a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt a szerződés feltételei szerint igénybe veheti. Az előfizetői jogviszony az Előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató általi aláírásával, illetve a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában meghatározott előre fizetendő díjak megfizetésével jön létre. A Szolgáltatót az Előfizetői szerződés létrejötténél megbízott Pannon Partnerei is képviselhetik. Előfizetői szerződés írásban köthető meg a Szolgáltató bemutatótermeiben és Pannon Partner üzleteiben. A Szolgáltató, illetve a viszonteladó köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi Előfizetői szerződést, az ÁSzF kivonatát, valamint az Előfizető kérése esetén az ÁSZF egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani. Nem minősül új előfizetői szerződés megkötésének: az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, az előfizető személyének megváltoztatása (átírás), a tarifacsomag-váltás, mobiltelefonszám cseréje SIM-kártya cseréje az előfizetői szerződés egyéb módosítása. A szerződés megkötéséhez az alábbi előfizetői adatok szükségesek: a.) magánszemélyek esetén: név, leánykori név; születési hely, idő; anyja leánykori neve; személyi igazolvány száma/útlevél száma/jogosítvány száma és lakcímkártya száma; állampolgárság; állandó lakóhely/külföldi Előfizető esetén tartózkodási hely; egyéb azonosító okmány száma értékesítési akciótól függően, ÜSZ_ V1 10/93

11 korlátozottan cselekvőképes személy esetén törvényes képviselő adatai. b.) cégek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók 2 esetén: cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve, cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma, bankszámlaszám, adószám, székhely. A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: a) természetes személy esetében: magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány/ útlevél/ jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány; számhordozási eljárás esetén az előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította. b) egyéni vállalkozó esetében: érvényes vállalkozói igazolvány adószám hiteles igazolása (adóbejelentkezési lap, kamarai, vagy APEH-igazolás) bélyegző (amennyiben rendelkezik vele) szerződéskötő személyazonosító igazolványa/ útlevele/ jogosítványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; bankszámlaszerződés. c) gazdálkodó szervezet, valamint oktatói munkaközösség esetében: 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya, az eljáró képviselő személyi igazolványa és meghatalmazás (amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el). d) költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében: a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak, a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező, az eljáró képviselő személyi igazolványa, meghatalmazás (amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el). e) diplomáciai testület esetében: szerződéskötő személyazonosító igazolványa/ útlevele/ jogosítványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; nem magyar állampolgár: útlevél a nagykövetség hivatalos, fejléces papírján kiadott, az adott ügyletre szóló meghatalmazás. 2 Egyéni vállalkozók esetén a magánszemélyekre vonatkozó előfizetői adatok is szükségesek az Előfizetői szerződés megkötéséhez. ÜSZ_ V1 11/93

12 Az Előfizetői szerződés megkötésekor a természetes személy Előfizetőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a Szolgáltatást Egyéni előfizetőként vagy Üzleti/intézményi előfizetőként kívánja igénybe venni. A természetes személy Előfizetők ezen nyilatkozatukat a Szolgáltató bemutatótermeiben, illetve ügyfélszolgálatain nyomtatvány kitöltésével bármikor díjmentesen módosíthatják, illetve visszavonhatják. Kártyás előfizetés esetén: Az Előfizetői szerződés érvényességi idejére szóló határozott időre (1 év, 90 nap, 30 nap) jön létre. Amennyiben nem történik egyenlegfeltöltés, a határozott idő lejártával az Előfizetői szerződés megszűnik. A határozott idő azonos, vagy hosszabb érvényességű egyenlegfeltöltéskor meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére. Rövidebb érvényességű feltöltés esetén a szerződés változatlan tartammal marad fenn. Egyenlegfeltöltésre Feltöltőkártyák segítségével van lehetőség. 1. A Feltöltőkártyák érvényességi ideje (felhasználhatósága) A Feltöltőkártyák feltöltéstől számított felhasználhatósága függ a Feltöltőkártyák értékétől az alábbiak szerint: o 900 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 30 nap o 1800 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 90 nap o 3600; 7200; Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 1 év 2. A Szolgáltató hozzájárul, hogy amennyiben az Előfizető a kártyás előfizetői szerződés megszűnését követően a rendelkezésre állási időn belül ismét feltölti az egyenlegét, akkor ráutaló magatartással a korábbi előfizetői szerződés a megszűnésre visszamenőleges hatállyal meghosszabbodik. 3. A Szolgáltató a határozott idejű Előfizetési szerződés megszűnése esetén is fenntartja az alábbi szolgáltatásokat az előfizető részére: a 900 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 60 napig fenntartja a fel nem használt egyenlegét és legfeljebb 275 napig biztosítja az Előfizető telefonszámát, a 1800 Ft értékű Feltöltőkáryta érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 60 napig fenntartja a fel nem használt egyenlegét és legfeljebb 215 napig biztosítja az Előfizető telefonszámát, a 3600; 7200; értékű Feltöltőkártya érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 30 napig fenntartja fel nem használt egyenlegét és biztosítja az Előfizető telefonszámát. 4. Szerződésmódosítás érvényben lévő kártyás előfizetés esetében Újabb Feltöltőkártya felhasználása esetén az érvényességi idő az alábbiak szerint kerül meghosszabbításra: Amennyiben az Előfizető újabb Feltöltőkártya használatával az egyenlegét feltölti és így az egyenleg feltöltésekor használt Feltöltőkártya érvényességi ideje hosszabb az egyenleg feltöltés előtt érvényes, határozott idejű (kártyás) Előfizetői szerződés határozott időtartamánál, vagy megegyezik azzal, az Előfizetői szerződés határozott ideje meghosszabbításra kerül a feltöltéshez használt Felöltőkártya érvényességi idejéig. Amennyiben az Előfizető újabb Feltöltőkártya használatával az egyenlegét feltölti és az egyenleg feltöltésekor használt Feltöltőkártya érvényességi ideje rövidebb, mint a feltöltéskor érvényben lévő határozott idejű (kártyás) Előfizetői szerződés még fennálló időtartama, úgy az Előfizetői szerződés határozott időtartama nem módosul. A Szolgáltató, amennyiben az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a BM Központi Adatfeldolgozó-, Nyilvántartó- és Választási Hivatal (KÖNYV), vagy hasonló célú adatbázis adatait felhasználja, jogosult az Előfizetői szerződésen feltüntetni a Szolgáltatás megkezdésének várható időpontját (a Szolgáltatás nyújtása legkésőbb az ellenőrzés eredményének közlését követő 5. munkanapon megkezdődik). Amennyiben az ellenőrzés az Előfizető által megadott adatokat nem igazolja, az Előfizető által megadott adatok és a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által szolgáltatott adatok eltérnek, az Előfizetői szerződés nem jön létre, a már létrejött szerződést a Szolgáltató a jelen Üzletszabályzat alapján felmondhatja. Az Előfizető az Előfizetői szerződés aláírásával a jelen Üzletszabályzatban, valamint a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező Díjszabás és tarifatáblázatban foglaltakat elfogadja, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a Szolgáltatás igénybevételéért megfizeti. ÜSZ_ V1 12/93

13 Az egyedi Előfizetői szerződésben a felek megállapodhatnak abban, hogy az Előfizető a szerződést a Szolgáltató által nyújtott kedvezményekért cserébe meghatározott időn belül nem szünteti meg, nem szünetelteti, illetve a Szolgáltató által történő korlátozásra okot nem ad. Az Előfizetői szerződés megkötésének korlátja: A Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződés megkötését indoklás nélkül megtagadni. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megszűnését követően az Előfizetővel csak abban az esetben köt ismételten Előfizetői szerződést, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása a Szolgáltatóval szemben nem áll fenn, vagy a korábbi Előfizetői szerződés megszűnésére nem a Szolgáltatónak az Előfizető szerződésszegésére visszavezethető felmondásával került sor. Az új Előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető köteles az Egyszeri csatlakozási díjat ismételten megfizetni; a korábbi szerződés megkötésekor fizetett Egyszeri csatlakozási díj ezt nem pótolja. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkező Előfizetővel tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerződéskötésre kerülne sor, az új előfizetői szerződés semmis. A semmis szerződésből eredő, a szolgáltatás igénybevétele folytán keletkezett díjtartozást az Előfizető haladéktalanul köteles a Szolgáltató részére számla ellenében megfizetni. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötését a Szolgáltató által meghatározott összegű előleg befizetéséhez kötheti AZ ELŐFIEZTŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL A Pannon GSM Távközlési Zrt. Zrt. a tárgyi szerződéskötési módot megszüntette. A korábban ilyen módon megkötött előfizetői szerződésekre, illetve az abból eredő jogokra és kötelezettségekre továbbra is alkalmazandóak az ÁSZF idevonatkozó rendelkezései. Az előfizetői jogviszony a szolgáltatás igénybevételével, a SIM-kártya aktiválásának időpontjában jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt az Általános Szerződési Feltételek teljes szövegének elérhetőségéről. A SIM-kártya aktiválását követően az Előfizető köteles a szolgáltatást a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt előírások betartásával igénybe venni. Az Előfizető írásbeli szerződés nélkül jogosult a szolgáltatásokat igénybe venni, azonban az Előfizető csak abban az esetben élhet az előfizetői jogviszonyból eredő, a Szolgáltató által biztosított Előfizetői jogok összességével, amennyiben adategyeztetés céljából felkeresi a Szolgáltató bármelyik bemutatótermét. Az Előfizető azonosításához szükséges dokumentumok és adatok listája megtalálható a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek pontjában. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető Egyéni előfizetőként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg személyesen az ügyfélszolgálaton nem nyilatkozik afelől, hogy a Szolgáltató Intézményi előfizetőként tartsa nyilván. A Nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult AZ ELŐFIEZTŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE SZÓBELI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL Az előfizetői jogviszony a szóbeli előfizetői szerződés megkötésének időpontjában, a díjmentesen hívható 171-es telefonszám felhívásával, az alábbi adatok megadását követően jön létre. Természetes személy, mint Előfizető esetén: Előfizető neve, születéskori neve, anyja születéskori neve, születési hely és idő, állandó lakhely/ tartózkodási hely vagy külföldi állandó lakhely esetén belföldi tartózkodási hely. Jogi személy, egyéb szervezetek, mint Előfizető esetén: Előfizető neve, cégjegyzékszám/egyéb nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma, székhely, cég esetén bankszámlaszám. Amennyiben az Előfizető nem adja meg a fentiekben meghatározott adatokat, vagy a megadott adatok nem az Előfizető valós adatai, illetve azok nyilvánvalóan valótlanok, hamisak, úgy a Szolgáltatónak jogában áll megtagadni a szerződéskötést. A Szolgáltatóval érvényes Előfizetői szerződést kizárólag 14. életévét betöltött személy köthet. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződéskötéssel egy időben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megkezdi. Az Előfizető a 17/1999. Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet ) értelmében a szóbeli szerződéskötést követően a Szolgáltató bármely bemutatótermében 8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül elállhat az előfizetői szerződéstől. Az Előfizetőt azonban az elállási jog a Rendeletre tekintettel nem ÜSZ_ V1 13/93

14 illeti meg abban az esetben, ha a szerződéskötéskor hozzájárult, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a szerződéskötést követően azonnal megkezdje. Elállás esetén a Szolgáltató köteles az előfizető által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket az Előfizető viseli. Az Előfizetőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Szolgáltató a szóbeli szerződés megkötésekor nyilatkoztatja az Előfizetőt, hogy az Egyéni előfizetőként, vagy Intézményi előfizetőként kívánja-e a Szolgáltatást igénybe venni. A Nyilatkozat megtételére, illetve annak módosítására az Előfizető a szerződés létrejöttét követően személyesen bármikor jogosult. A szerződést a Felek újabb feltöltés hiányában egy év határozott időre kötik. A Szolgáltató az előfizetői adatok védelmében az Előfizető által előzetesen a 171-en megadott belföldi címére a szóbeli előfizetői szerződés megkötésétől számított 3 napon belül adategyeztető levelet küld. A Szolgáltató abban az esetben tekinti érvényesnek a szerződést, amennyiben az Előfizető a levél kézhezvételét követően az abban szereplő határidőn belül a levélben található információk alapján az adategyeztetésnek eleget tesz, illetve a levélben található érvényesítő kód segítségével, az adott érvényesítési határidőn belül a szerződését megerősíti. Ha a megerősítés az adott határidőre nem teljesül, a szerződés tekintettel arra, hogy az Előfizető személye nem állapítható meg, illetve az Előfizető a szerződés érvényességéhez szükséges, fent említett feltételeket nem teljesíti érvénytelen. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a szóbeli szerződéskötéskor később megállapíthatóan hamis, valótlan adatokat adott meg a Szolgáltató részére, illetve nem a saját adatait adta meg, valamint a Szolgáltató adategyeztetésre vonatkozó SMS értesítésének nem tesz eleget, a Szolgáltató az Előfizetői szerződést érvénytelennek tekinti. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját a Szolgáltató nem téríti vissza. Érvénytelen szerződés esetén amennyiben az Előfizető az utolsó feltöltéstől számított egy éven belül személyes adategyeztetés mellett jelzi, a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy írásbeli szerződés megkötése esetén korábbi előfizetői hívószámát megtartsa. A Szolgáltató, amennyiben az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a BM Központi Adatfeldolgozó-, Nyilvántartó- és Választási Hivatal (KÖNYV), vagy hasonló célú adatbázis adatait felhasználja, jogosult az Előfizetői szerződésen feltüntetni a Szolgáltatás megkezdésének várható időpontját (a Szolgáltatás nyújtása legkésőbb az ellenőrzés eredményének közlését követő 5. munkanapon megkezdődik). Amennyiben az ellenőrzés az Előfizető által megadott adatokat nem igazolja, az Előfizető által megadott adatok és a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által szolgáltatott adatok eltérnek, az Előfizetői szerződés nem jön létre, mely esetben a Szolgáltató által esetlegesen nyújtott szolgáltatások ellenértékével el kell számolni. 4.2 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MÓDOSÍTÁSA Az előfizetői jogviszony az Előfizetői szerződés írásbeli módosításával, a jogszabályok, illetve a jelen Üzletszabályzat módosulásával, valamint átírással (lásd az Engedményezés 10. fejezet, illetőleg az Egyéb Szolgáltatások leírásánál fejezet V. alpontja) módosítható. A polgári jog általános szabályai szerint szóban vagy ráutaló magatartással történő módosítást is elfogadhatja a Szolgáltató. A szóban vagy ráutalással történő módosítás esetén a hatálybalépés feltétele azonban az, hogy a módosítást a másik fél is elfogadja. A felek az előfizetői jogviszonyt az ÁSZF-ben és a jogszabályokban megfogalmazott korlátozásokkal kétoldalúan bármikor módosíthatják az Előfizetői szerződés írásbeli módosításával. Az Egyedi előfizetői szerződés módosítása esetén a szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató jogosult az Egyedi előfizetői szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Erre a Szolgáltató kizárólag abban az esetben jogosult, ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Jogosult továbbá a Szolgáltató az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására az előfizetői igények (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági, stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében. ÜSZ_ V1 14/93

15 Az Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy a Díjszabás feltételeit a Szolgáltató időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja [tekintettel az Efsz. 5. (3) bekezdésére]. A Szolgáltató a módosításról az előfizetőit Közlemény útján tájékoztatja. A Díjszabás-módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Amennyiben az Előfizető nem fogadja el a megváltozott díjtételt, úgy az Előfizető a szerződést kifejezett nyilatkozatával az pont (Rendkívüli felmondás) szerint felmondhatja. Az Előfizetői szerződés (ÁSZF vagy egyedi Előfizetői szerződés) egyoldalú módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal hirdetményben értesíti az Előfizetőket kivéve, ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken és egyidejűleg tájékoztatja őket a felmondás feltételeiről, valamint ügyfélszolgálatán közzéteszi a módosítást. A nyilatkozattétel elmulasztása az alábbi rendelkezés kivételével elfogadásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. A fenti értesítésnek tartalmaznia kell: a) utalást ÁSZF módosított rendelkezéseire; b) módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének időpontját; d) a közzétett ÁSZF elérhetőségét; e) díj módosítás esetén, a módosított díj összegét; f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja; g) az előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat. 4.3 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA, A SZOLGÁLTATÁS FELFÜGGESZTÉSE A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának szüneteltetésére, korlátozására, illetve megszűntetésére amennyiben az Előfizető a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében megszakítja, minőségét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb módon csorbítja, illetve ha a Szolgáltató hálózatát üzletszerű tevékenység folytatására használja anélkül, hogy a tevékenysége hívásvégződtetéssel járó hívásfelépítést eredményezne AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE Az Előfizetői szerződés megszűnésével egyidejűleg a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség esedékessé válik. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megszűnésekor az utolsó tárgyidőszakra vonatkozó számlát, illetve az igénybe vett Szolgáltatás alapján a Szolgáltatónak még járó és ki nem egyenlített tartozásról kiállított számlát megküldi az Előfizető részére, aki azt köteles a számlán feltüntetett időpontig kiegyenlíteni. Ugyanígy köteles az Előfizető a külföldi hálózatból indított vagy külföldi hálózatban fogadott hívások Szolgáltató által megelőlegezett díját a számlán feltüntetett időpontig kiegyenlíteni. Az Univerzális egyenleg nem használható fel az egyéb számlatartozások kiegyenlítésére ez alól kivételt képez az előfizetői jogviszony megszűnése, amikor az Univerzális egyenleg a tartozásba beszámítható. Az Előfizetői szerződés megszűnése az Előfizető fizetési kötelezettségeit nem érinti, a belépéskor megfizetett Egyszeri csatlakozási díj nem jár vissza. Amennyiben az Előfizető a 7. fejezetben meghatározott feltételt nem teljesíti, úgy az Előfizető által igénybevett feltételes kedvezményt elveszíti és az egyedi Előfizetői szerződésben, illetve a Kedvezményes árú készülékvásárláshoz kiállított Nyilatkozatban meghatározott kötbért köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben az Előfizető a szerződés megszűnését követő 180 napon belül eleget tesz fizetési kötelezettségének, lehetősége van a Díjszabásban meghatározott díj megfizetése ellenében a szolgáltatást korábbi GSM számával, a rendelkezése szerinti aktív tarifacsomaggal igénybe venni. ÜSZ_ V1 15/93

16 A Szolgáltató az Előfizetői hívószámot az Előfizetői szerződés megszűnését követő 180 napon belül nem rendeli más Előfizetőhöz. A korábbi Előfizető a mindenkori hatályos Díjszabásban meghatározott díj ellenében a szerződés megszűnését követő 180 napon belül igényelheti, hogy a régi számával kössön új előfizetői szerződést KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉS Az előfizetői jogviszony megszűnik a felek által meghatározott időpontban, amennyiben erről a felek közösen megállapodnak AZ ELŐFIZETŐ KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉS RENDES FELMONDÁS Az Előfizető az Előfizetői szerződést bármikor felmondhatja indoklás nélkül 8 napos felmondási idővel. Az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az előfizetői felmondás esetén az írásbeli felmondás Szolgáltató által történő átvételétől számított nyolcadik nap. Az Előfizető felmondás esetén köteles a felmondás napjáig fennálló esedékes és lejárt tartozását haladéktalanul kiegyenlíteni, valamint a SIM-kártyát a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni. Az Előfizető csak írásos formában mondhatja fel az Előfizetői jogviszonyt RENDKÍVÜLI FELMONDÁS Az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a módosítás hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani a szerződést. Nem mondhatja azonban fel az Előfizető a szerződést, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI MEGSZŰNTETÉS A Szolgáltató általi felmondás esetén az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az a nap, amely az írásbeli felszólításban megjelölt eredménytelen határidőt vagy a felmondási idő utolsó napját követi. A Szolgáltató a felmondást tartalmazó levelet tértivevénnyel küldi meg az Előfizető részére. A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokát, a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását a szerződésszegés megszüntetésének lehetőségéről és ennek következményeiről. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a Szolgáltatás sajátosságaira tekintettel a Szolgáltató a felmondásról, nem írásban, tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt, hanem az Eht (2) bekezdésében meghatározott egyéb módok valamelyikén (egyéb elektronikus hírközlés útján, illetve az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató az értesítést ügyfélszolgálatán is közzéteszi) is értesítheti RENKÍVÜLI FELMONDÁS Szerződésszegés Amennyiben az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, vagy az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést 15 napos határidővel felmondani, ha az Előfizető felszólítás ellenére sem szünteti meg a jogsértő állapotot. ÜSZ_ V1 16/93

17 Amennyiben a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti és ezt igazolja a Szolgáltató felé, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A Szolgáltatás nem szerződésszerű használata Amennyiben az Előfizető több Előfizetői szerződést kötött a Szolgáltatóval, és ezek alapján akár egy szerződéssel kapcsolatban is a Szolgáltatást nem szerződésszerűen veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult az Előfizető valamennyi Előfizetői szerződésének megszüntetésére a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának szüneteltetésére, korlátozására, illetve megszüntetésére, amennyiben az Előfizető a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében akadályozza, minőségét hátrányosan befolyásolja, illetve üzleti tevékenységét a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egyik olyan elemének felhasználásával folytatja, amelynek igénybevétele az Előfizetők részére a Szolgáltató felé önmagában díjfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. A Szolgáltatás nyújtásának hatóság általi megtiltása/módosítása Az Előfizetői szerződés megszűnik akkor is, ha a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával megtiltotta a Szolgáltatás nyújtását, illetve olyan feltételeket állapít meg a Szolgáltatás nyújtása vonatkozásában, amelyek az Előfizetői szerződés szerinti Szolgáltatás nyújtását nem teszik lehetővé. Díj nemfizetése A Szolgáltató a Számlás előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítésben meghatározott határidőn belül sem egyenlítette ki. A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni, vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. A Szolgáltató a Számlás előfizetői szolgáltatás megszüntetése helyett felajánlhatja az előfizetői csomag cseréjét Kártyás előfizetői szolgáltatásra. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatóval kötött külön megállapodása alapján beszerzései, különösen készülék- és tartozékvásárlása vonatkozásában halasztott fizetésre jogosult, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás díjának meg nem fizetése esetén alkalmazott eljárást lefolytatni, így az Előfizető Előfizetői szerződéseit felmondani, amennyiben az Előfizető a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető fizetési felszólítása ellenére, az abban meghatározott időpontig sem fizeti meg a beszerzésekből eredő tartozásait. Szóbeli szerződés esetén, amennyiben az Előfizető nem tesz eleget együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének, valamint változás bejelentési kötelezettségét megszegi a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszüntetni RENDES FELMONDÁS A rendkívüli felmondás ( ) pontjaiban foglalt esetek kivételével a Szolgáltató 60 napos felmondási idővel jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani. Számlás előfizetés esetén a rendes felmondás indokául szolgál különösen az Előfizető fizetésképtelensége, illetve amennyiben ellene csődeljárás, felszámolási-, végelszámolási-, vagy törlési eljárás indult. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett bármely Szolgáltatást tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül részben vagy egészben tovább értékesíteni harmadik személy(ek) részére. Amennyiben az Előfizető e kötelezettségét megszegi, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszüntetni, és amennyiben a Szolgáltatónak bármilyen kára származott az Előfizető szerződésszegő magatartása következtében, ezt a Szolgáltató jogosult érvényesíteni. A kártérítési igény szempontjából a szerződésben kikötött igényeket lehet érvényesíteni, illetve az adott szerződésszegő magatartás miatt felmerülő kárt is lehet érvényesíteni A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE (SZÁMLÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) A Szolgáltatás szüneteltetése történhet: az Előfizető kérésére, a Szolgáltató által. ÜSZ_ V1 17/93

18 AZ ELŐFIZETŐ KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ SZÜNETELTETÉS Az Előfizetőnek a Díjszabásban rögzített díj megfizetése esetén lehetősége van arra, hogy az előfizetést határozatlan időre szüneteltesse, illetve a szünetelés után kérje a rendszerbe történő visszakapcsolást. A Szolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban, személyesen a bemutatótermekben, valamint telefonon a nap 24 órájában működő Telefonos Ügyfélszolgálati vonal felhívásával. A Szolgáltató egyéni Előfizető esetén köteles legalább 6 hónap szünetelésre lehetőséget biztosítani. Az Előfizető kérheti a szüneteltetést akkor is, ha SIM-kártyáját eltulajdonították, vagy azt elvesztette. Ebben az esetben szünetel a Szolgáltatás a bejelentéstől kezdve a kártya megkerüléséig, illetve az újabb Előfizetői kártya aktiválásáig. Ebben az esetben a Szolgáltatás szüneteltetését az Előfizető a Telefonos Ügyfélszolgálaton (1220) is kérheti. Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető az Emelt díjas szolgáltatást nem tudja igénybe venni és az Emelt díjas szolgáltatáshoz tartozó egyenlegét sem tudja felhasználni. Ha az előfizetői szolgáltatás az Előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az Előfizetőt csak az Előfizetői Szerződésben feltüntetett csökkentett, indokolt és méltányos díj fizetésére lehet kötelezni A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI SZÜNETELTETÉS Szünetel a Szolgáltatás, amennyiben az Előfizetői szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. Az Előfizetői Szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet: az Előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt- amennyiben a szünetelést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén; a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. A Számlás előfizetés Előfizetője a fogyasztói szokások alapján kiszámított összeghatárig, de legalább bruttó ,- Ft-ig használhatja a Szolgáltatást anélkül, hogy tőle a Szolgáltató hóközi díjfizetést követelne. Ezen díjhatár elérésekor a Szolgáltató a Szolgáltatást szüneteltetheti. Ilyenkor további igénybevételre csak abban az esetben van lehetőség, ha az Előfizető a Szolgáltató által meghatározott biztosítékot megfizeti. A Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető a forgalmi egyenlegéről a nap 24 órájában folyamatosan tájékoztatást kapjon. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult az Előfizető által szerződéskötéskor megadott személyes adatokat, illetve az Előfizető fizetőképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és az Előfizetőtől ehhez szükséges információkat illetőleg ezt igazoló okmányokat kérni (továbbiakban: vizsgálat). A Szolgáltató vizsgálatának eredménye alapján, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét vagyoni biztosíték (pl.: óvadék, bankgarancia, kezesség, előleg, átírás stb., együttesen a továbbiakban: biztosíték) adásához kötni. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felszólítása ellenére sem teljesíti a biztosíték adását, úgy a Szolgáltató a szolgáltatást az Eht (4) bekezdése alapján szünetelteti. Kivételt képez ez alól, amikor az Előfizető saját elhatározásából a Szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató által meghatározott összeget előlegként a Szolgáltatónál befizeti. Ebben az esetben az Előfizető a Szolgáltatást az előleg mértékéig veheti igénybe. Amennyiben Előfizető ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást az Eht (4) bekezdése alapján szüneteltetni. A Szolgáltatás Szolgáltató általi szüneteltetésének időtartama alatt kivéve a 6.2 (Felelősség a szolgáltatásért, kötbér rész) pontban meghatározott, a GSM-rendszer karbantartási munkái miatti ideiglenes szüneteltetést, amire a Szolgáltató a Koncessziós szerződés alapján jogosult az Előfizető nem köteles a Havi előfizetési díj megfizetésére. A Szolgáltató általi szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető az Emelt díjas szolgáltatást nem tudja igénybe venni és az Emelt díjas szolgáltatáshoz tartozó egyenlegét sem tudja felhasználni. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve az általános szerződési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj ÜSZ_ V1 18/93

19 fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. A Szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE (KÁRTYÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) Szünetel a Szolgáltatás, amennyiben az Előfizetői szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. Az Előfizetői Szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet: az Előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt- amennyiben a szünetelést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén; a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. A Szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás esetén az Előfizető, amennyiben SIM-kártyáját elveszíti, vagy tőle azt ellopják, köteles azt a Szolgáltató bemutatótermében, vagy Telefonos ügyfélszolgálatán (1220) bejelenti. Amennyiben a szolgáltatást tovább kívánja használni, a mindenkor Díjszabásban meghatározott SIM-kártya pótlás díját megfizetve kérheti a SIM-kártya pótlását. Egyéb esetben a Szolgáltató nem tudja biztosítani a szolgáltatáshoz való hozzáférést. Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás esetén a szolgáltatás felfüggesztését a szolgáltatás jellegére tekintettel az Előfizető nem kezdeményezheti A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA A Szolgáltató az alábbi feltételekkel jogosult a Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozására. Amennyiben: a. akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha a mobil rádiótelefon hálózathoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező, vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott; b. az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott vagyoni biztosítékot. a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételének korlátozására. A Szolgáltató a korlátozást haladéktalanul azaz a körülményekhez igazodóan, 24 órán belül - megszünteti, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez. Amennyiben az Előfizető több Előfizetői szerződést kötött a Szolgáltatóval, és ezek alapján akár egy szerződéssel kapcsolatban is a Szolgáltatást nem szerződésszerűen veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult a többi szerződés vonatkozásában is a Szolgáltatás korlátozására. A Szolgáltatás az Előfizető magatartása miatt bekövetkezett korlátozásának megszüntetésére az Előfizető kérésére csak a Díjszabásban meghatározott visszakapcsolási díj és valamennyi hátralékos tartozás megfizetése után, a technikai feltételek által biztosított időn belül kerülhet sor. A Szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt az alapszolgáltatás (hívhatóság) havidíja mellett az egyes, Előfizető által megrendelt kiegészítő szolgáltatások havidíja is kiszámlázásra kerül. A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozása esetén is biztosítja az Előfizető hívhatóságát, a segélykérő hívások továbbítását, valamint a Telefonos Ügyfélszolgálat (1220) (ügyfélszolgálat és hibabejelentő) elérhetőségét. A fejezet b. pontja esetén a Szolgáltatás korlátozása, a korlátozás első 3 hónapjában, csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Előfizetőnek más Szolgáltatóval elektronikus hírközlési Szolgáltatás ÜSZ_ V1 19/93

20 igénybevétele céljából fennálló előfizetői jogviszonyából eredő jogainak gyakorlását, így más Szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, indokolatlanul ne akadályozza vagy veszélyeztesse. A Szolgáltató nem köteles ennek megfelelően eljárni, ha az Előfizető magatartása a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul. Amennyiben a Szolgáltatás használata során a kártyás Előfizetőnek a szolgáltatás sajátosságaiból adódóan negatív egyenlege keletkezik, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnal korlátozni AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5.1 AZ ELŐFIZETŐ JOGAI AZ ELŐFIZETŐ JOGAI (SZÁMLÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) Az Előfizetőnek joga van ahhoz, hogy: a Szolgáltatást igénybe vegye; a Szolgáltatás szüneteltetését kérje; az előfizetői jogviszonyt felmondja; adatainak kezelésével kapcsolatban nyilatkozzon; tájékoztatást, információkat kérjen; reklamációval éljen; részletes számlát igényeljen. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI (KÁRTYÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) Az Előfizetőnek joga van ahhoz, hogy: a Szolgáltatást igénybe vegye; az előfizetői jogviszonyt felmondja; adatainak kezelésével kapcsolatban nyilatkozzon; tájékoztatást, információkat kérjen; reklamációval éljen. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE Az Előfizető jogosult a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére a jelen Üzletszabályzatban és írásbeli Előfizetői szerződés esetén az Egyedi előfizetői szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, melyeket az Előfizetői szerződés aláírásával tudomásul vesz és elfogad. Az Előfizető a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint megkötött Előfizetői szerződése alapján távközlési szolgáltatás nyújtására nem jogosult. Az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéhez a rádióadás teljesítményét növelő kiegészítő berendezések közül csak olyat használhat, amely Magyarországon irányadó szabványok és jogszabályok szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik, és amelynek használatához a Szolgáltató előzetesen írásban hozzájárult. A Szolgáltatás igénybevételének feltételeit a 6.2. fejezet (A szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása) tartalmazza. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM Az Előfizető kérheti a Szolgáltatás szüneteltetését, melynek részletes leírását, szabályait a 4.3.2, illetve a fejezetek tartalmazzák. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY FELMONDÁSA Az Előfizető jogosult az előfizetői jogviszonyt felmondani, vagyis megszüntetni, melynek részletes leírását, szabályait a fejezet tartalmazza. ADATVÉDELEM A Szolgáltató az Előfizető adatait a tudakozó és a saját, illetve a társszolgáltatók telefonkönyvének nyilvános adatállományában az Előfizetőnek az egyedi Előfizetői szerződésben adott hozzájárulása szerint kezeli. Ráutaló magatartással, illetve szóbeli előfizetői szerződéssel történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató az Előfizető ellentétes tartalmú nyilatkozatáig titkosan kezeli a birtokában lévő Előfizetői adatokat. Amennyiben az Előfizető módosítani kívánja az adatkezelési móddal kapcsolatban tett nyilatkozatát, a Szolgáltató a megfelelő eljárást díjmentesen biztosítja. Szóbeli szerződéskötés esetén az adatkezeléssel ÜSZ_ V1 20/93

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. november 7-étől Készítés időpontja: 2010.10.06.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklet Hatálybalépés: 2011. december 1. 1 A számhordozási eljárás Szolgáltató által alkalmazott szabályai 1 Definíciók... 3 2 A számhordozási eljárás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatálybalépés: 2009. augusztus 01. Vodafone Általános Szerződési Feltételek 1/80 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2012. MÁRCIUS 1. Hatályos: 2012.02.01.

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015.

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatására

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2013. MÁJUS1. Hatályos: 2013.05.01.

Részletesebben

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Dokumentum Készítés dátuma 2010. november 05. Utolsó módosítás 2011. december 1. Hatályba lépés kelte

Részletesebben

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2010.08.31. AZ ÁSZF UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 2010.08.31

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27.

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. május

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók

Üzleti Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók Üzleti Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalom 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Akciók... 3 2.1 Office 365 Vállalati Prémium akció... 3 2.2 Vodafone

Részletesebben

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/a. Melléklet A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1.2. Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt. Híváskezdeményezési és Hívásvégződtetési Szolgáltatásához Kapcsolódó Referencia Összekapcsolási Ajánlata.

Az INVITEL Távközlési Zrt. Híváskezdeményezési és Hívásvégződtetési Szolgáltatásához Kapcsolódó Referencia Összekapcsolási Ajánlata. Az INVITEL Távközlési Zrt. Híváskezdeményezési és Hívásvégződtetési Szolgáltatásához Kapcsolódó Referencia Összekapcsolási Ajánlata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének a számhordozás részletes

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.2. Választható díjcsomagok A díjszabásban szereplő bruttó értékek

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. végzést

VERSENYTANÁCS. végzést VERSENYTANÁCS VJ-76/2006/45. Ikt. sz.: Vj-76/2006/42. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (Budapest) I. rendű, a Pannon GSM Távközlési Zrt. (Budaörs) II. rendű és

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Alakítsd tarifacsomagodat a saját ízlésed szerint! Olvasd át kiadványunkat, és válaszd ki, melyik költségcsökkentő szolgáltatásunkkal

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó előírások a közelmúltban

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10.

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10. Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek a Díjnet-rendszer felhasználói számára Közzététel dátuma: 2016. március 10. Hatálybalépés dátuma: 2016. április 9. 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011.

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2011. április 15-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK 000 000 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2016. május 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja: 2016.04.08. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja: 2016.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés K I V O N A T a WES Net Kft. hírközlési szolgáltató 2015.11.15. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére

Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére Általános Szerződési Feltételek Törzsrész, Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére (rövid megnevezése

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés ÜGYFÉL ÁLTAL KITÖLTENDŐ: Megtartani kívánt telefonszám: Igénylés dátuma: év hó nap ÜGYINTÉZŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐ: SIM azonosító / Szerződés szám 893630 Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Előfizetői Szerződést,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET INTERNET, TELEFON ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Az (továbbiakban: ) az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési Előfizetői

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről)

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) RUB2011VV mely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: Magyarország, 1051 Budapest,

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SAFE-FLEX SZOLGÁLTATÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 5 1.1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, TELEPHELYI CÍMEI 5 1.2. A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐ

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Lakossági telefon szolgáltatások T-Home egyéni ügyfelek részére

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása Hatályos: 2012. szeptember 1-jétől 1. Alapszolgáltatások (Távszolgáltatások és Hordozószolgáltatások)

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözlünk az Otthonklima Internetes webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelésed elküldenéd, az alábbi ÁSZF-t szíveskedj alaposan átolvasni! ELADÓ ADATAI: Freddo

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2015. december 1. napjától kezdődően az Általános szerződési feltételeit a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti hatóságok

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT.

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (INTERNET ÁSZF) Hatálya: 2016. június 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben