Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: Honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu"

Átírás

1 Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: Honlap: Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes honlapján (www.pannon.hu) az Elôfizetôk rendelkezésére áll. (Az Általános Szerzôdési Feltételek 3. számú melléklete tartalmazza a bemutatótermek elérhetôségét, címét, telefonszámát és nyitvatartási rendjét.)

2 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizetô (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elôre fizetô (kártyás) elôfizetôi szolgáltatáshoz Érvényes: május 1-jétôl Utolsó módosítás dátuma: Jelen módosítás készült: 2006 áprilisában 3

3

4 Hivatkozott jogszabályok EHT évi C. törvény az elektronikus hírközlésről EFSZ. 16/2003. IHM-rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról AKR. 226/2003. korm.rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól AVTV évi LXIII. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról SZH. 46/2004. (III. 18. ) korm.rendelet a számhordozhatóság szabályairól KRA. 17/2003.( XII. 27.) IHM-rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisáról 1. Alapfogalmak A Szolgáltató neve, címe Az Üzletszabályzat célja, tárgya, területi és személyi hatálya Az előfizetői jogviszony Az előfizetői jogviszony keletkezése Az előfizetői jogviszony módosítása Az előfizetői jogviszony megszűnése, a Szolgáltatás szüneteltetése, a Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása, a Szolgáltatás felfüggesztése Az Előfizető jogai és kötelezettségei Az Előfizető jogai Az Előfizető kötelezettségei A Szolgáltató jogai és kötelezettségei A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevétele A Számhordozási eljárás szabályai A Számhordozási eljáráshoz szükséges előfizetői adatok A számhordozással kapcsolatos előfizetői jogok és kötelezettségek A számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek A számhordozás kezdeményezése, a Számhordozási eljárás folyamata A számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések: Reklamációk Engedményezés (Változás az Előfizetői szerződés alanyában) Készülékek letiltása

5 12. Közvetítőválasztás Jogviták, vegyes rendelkezések Az Előfizetői jogviszony tárgya a Szolgáltatás Sz. melléklet: elôfizetôk és felhasználók személyes adatainak kezelése a Pannon GSM Távközlési Zrt.-nél (Adatkezelési Tájékoztató) I. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, a kezelés célja és jogcíme II. A személyes adatok tárolásának időtartama III. A személyes adatok továbbításának esetei IV. Azonosító kijelzés V. A hívásrészletezés adattartalma VI. Tájékoztató a szolgáltatással továbbított küldemények és személyes adatok biztonságáról ) A Szolgáltató és a GSM-technológia által nyújtott biztonság ) Külső cégek által nyújtott biztonság számú melléklet: A Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermei számú melléklet: Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek Alapfogalmak Szolgáltató A Pannon GSM Távközlési Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.), amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a Szolgáltatás nyújtására, melyhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását díj ellenében, a távközlésre vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterével aláírt Koncessziós szerződésben foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel végzi. Szolgáltatás A 87/372/EEC Európa Tanácsi Irányelv és az ERC/DEC/(97)02 határozat által kijelölt frekvenciatartományban közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás. Közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás, melynek során e Szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője nem helyhez kötött rádió-távközlő hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal. Az alapszolgáltatásokon belül megkülönböztethetők a távszolgáltatások (beszédszolgáltatás, segélykérő hívások, fakszimile átvitel, SMS mobilállomáson végződő

6 ponttól pontig, SMS körözvényhívás) és a hordozó szolgáltatások (aszinkron duplex áramkör, egyéb) a GSM-ajánlások értelmében. Adathívás alapú szolgáltatás Vonalkapcsolt adatátviteli technológián alapuló szolgáltatás, melynél az Előfizető a kapcsolat felépítésétől annak megszakításáig tartó időszakban köteles a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat megfizetni. Koncessziós szerzôdés A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere között november 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerződés, amely alapján Szolgáltató jogosult közcélú GSM mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtani az abban meghatározott frekvenciatartományok használatával a Magyar Köztársaság teljes területén. Elôfizetô Az Előfizetői szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén, írásbeli szerződéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. Szóbeli szerződéskötés esetén a szerződés érvényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. Egyéni elôfizetô Azon természetes személy Előfizető, aki az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető Egyéni előfizetőként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg személyesen az ügyfélszolgálaton nem nyilatkozik afelől, hogy a Szolgáltató Intézményi előfizetőként tartsa nyilván. A Nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult. Üzleti/intézményi elôfizetô Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek; valamint azon természetes személy Előfizetők, akik az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben veszik igénybe a Szolgáltatást. 3

7 Elôfizetôi szerzôdés Az Előfizető és a Szolgáltató között a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére létrejövő szerződés, amely a Szolgáltató jelen Üzletszabályzatában foglalt Általános Szerződési Feltételeiből (továbbiakban ÁSZF) és az egyedi Előfizetői szerződésből áll. Amennyiben az Előfizetői jogviszony ráutaló magatartással vagy szóbeli szerződéskötéssel keletkezik az Eht 129. (1.) és (3.) bekezdéseiben foglaltak szerint, a jogviszony létrejöttekor a Felek nem kötnek írásbeli egyedi Előfizetői szerződést, így az Előfizetőre kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. Az ÁSZF az Előfizető és a Szolgáltató közötti jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Előfizetői szerződés pedig elsősorban az Előfizetőre vonatkozó, a szerződéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. Nem minôsül új elôfizetôi szerzôdés megkötésének: az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, az előfizető személyének megváltoztatása (átírás), a tarifacsomag váltás, a mobiltelefonszám cseréje SIM-kártya cseréje, illetve az Előfizetői szerződés egyéb módosítása. Elôfizetôi szerzôdés megkötése szóbeli megállapodással Az EHT 129. (1.) bekezdése értelmében a felek az Előfizetői szerződést szóban is megköthetik. A szóban kötött Előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. A Szolgáltatás a Pannon GSM Távközlési Zrt. által forgalomba hozott, készülék nélküli SIM-kártyás Pannon Praktikum, Pannon Happy, illetve djuice kártyás alapcsomagot jelenti, amely a Pannon GSM Távközlési Zrt. által nyújtott igénybevételi díjat előre fizető távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. Ráutaló magatartással történô szerzôdéskötés Az EHT 129. (1.) bekezdése értelmében a felek az Előfizetői szerződést ráutaló magatartással így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével 4

8 is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött Előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. Személyazonosító okmány A Szolgáltató az Előfizetők, illetve az előfizetések ügyében eljárni jogosultak azonosítása céljából a következő okmányok valamelyikének bemutatását kéri: régi típusú személyi igazolvány vagy új típusú személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya. SIM-kártya Az Előfizető hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. A SIM-kártya, mely integrált áramkört tartalmaz, a Szolgáltató tulajdonát képezi azt követően is, hogy azt a Szolgáltató az Előfizetőnek használatra átadta. Rádiótelefon készülék Olyan berendezés, mely SIM-kártyával együtt GSM szolgáltatás igénybevételére alkalmas, a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő, valamint az ETSI GSM szabványaiban mobil végberendezésként (MT) definiálták, és e szabványoknak megfelel. Besugárzási terület Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe vehető. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, mely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget. Rendelkezésre állási idô A Rendelkezésre állási idő az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja az újbóli feltöltés lehetőségét, valamint ebből adódóan a szerződés meghosszabbításának jogát. UMTS (Universal Mobile Telephone Service) UMTS vezeték nélküli adatátviteli rendszer (univerzális vezeték nélküli telefon szolgáltatás). Nagy sebességű (2 Mbps), nagy kiterjedésű, kétirányú vezeték nélküli adatátvitelt szolgáló eljárás (WAN). 5

9 Díjszabás Az Üzletszabályzat melléklete, mely tartalmazza a Szolgáltatások ellenétékeként fizetendő hatósági árakat, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri, rendszeres díjakat, a díjazási időszakokat, kedvezményeket, díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, valamint az egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételeket. Adatkezelési tájékoztató Az Üzletszabályzat melléklete, amely tájékoztatja az Előfizetőt adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeiről. Igénybevételi díjat elôre fizetô (továbbiakban kártyás) szolgáltatás A jelen Üzletszabályzat feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető, kivéve a ráutaló magatartással létrejött, illetve szóban kötött előfizetések esetét, ugyanis ott nem történik írásos előfizetői szerződéskötés. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló határozott időre jön létre a kártyás díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel. Igénybevételi díjat elôre fizetô szolgáltatás aktiválásának határideje Írásbeli szerződés esetén a Szolgáltatást a megvásárlását követően egy éven belül aktiválni kell. Az aktiválás a SIM-kártyához tartozó egyenleg feltöltésével történik meg. Amennyiben az Előfizető egy éven belül nem aktiválja a Szolgáltatást, az Előfizetői szerződés érvényét veszti. Szóbeli szerződéskötés esetén az aktiválás ideje megegyezik a szerződéskötés időpontjával, és az előfizetői jogviszony a díjmentesen hívható 171-es telefonszám felhívásával, a pontban meghatározott feltételek szerint, a megjelölt adatok megadásával jön létre. Igénybevételi díjat elôre fizetô szolgáltatás érvényességi ideje A Szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést követően a Díjszabásban megállapított érvényességi ideig használhatja. Az érvényességi idő azaz a szerződés időtartama azonos vagy hosszabb érvényességi idejű egyenlegfeltöltés esetén az újonnan felhasznált Feltöltőkártya érvényességi idejére meghosszabbodik. Az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejéről részletesen jelen Üzletszabályzat 4.1 pontja rendelkezik. Igénybevételi díjat utólag fizetô (továbbiakban számlás) szolgáltatás A jelen Üzletszabályzat feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást 6

10 az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat utólag fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló, határozatlan időre jön létre. Kártyás ciklus A kártyás ciklus azt az időszakot jelenti, amelyre a kártyás Előfizető az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott havidíjas kiegészítő szolgáltatást megrendelte, és amely idő alatt a havidíj fejében a szolgáltatás igénybe vehető. A ciklus kezdőnapja az Előfizető által megrendelt szolgáltatások megrendelési időpontja de nem szükségszerűen azonos azzal. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Díjcsomag A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgynevezett díjcsomagokat biztosít az Előfizetők számára, amelyek az alábbi elemekből állnak: egyszeri (csatlakozási) díjak; rendszeres (havi előfizetési) díjak; beszélgetési díjak és a hozzájuk kapcsolódó díjazási időszakok; díjfizetési kedvezmények; havidíjmentesen igénybe vehető szolgáltatások. Az Előfizetőnek lehetősége van a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok közötti váltásra. A díjcsomagok közötti váltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabása tartalmazza. Egyszeri csatlakozási díj A Szolgáltató hálózatába történő bekapcsolásért az Előfizető által egyszeri alkalommal fizetendő belépési díj, amely a szerződés megszűnése esetén sem kerül visszafizetésre az Előfizető részére. Havi elôfizetési díj Számlás előfizetés esetén az Előfizető által havonta fizetendő díj az aktív alapszolgáltatásért (hívhatóság) és az egyes aktív kiegészítő szolgáltatások előfizetéséért, amely a Szolgáltató által havonta kerül kiszámlázásra. Kártyás előfizetés esetén az Előfizető által havonta előre fizetendő díj az egyes kiegészítő szolgáltatásokért, amely az Előfizető egyenlegéből a kártyás ciklus első napján kerül levonásra. Amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás következő kártyás ciklusra történő auto- 7

11 matikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi előfizetési díj automatikus levonására az Előfizető egyenlegéből. Amennyiben az Előfizető egy aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján nem áll rendelkezésére egyenlegén a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összege, úgy a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató automatikusan megszünteti. Amennyiben az Előfizető egy időben több aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján egyenlegén nem áll rendelkezésére ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összege, úgy a havidíjak levonási sorrendje a szolgáltatások eredeti megrendelési sorrendjében történik, amennyiben az Előfizető ismét rendelkezik a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyenleggel. Beszélgetési (igénybevételi) díj Az azonos vagy különböző hálózatok Előfizetői közötti összeköttetés létrejöttétől annak megszűnéséig nyújtott beszéd- vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészítő szolgáltatások igénybevételéért az Előfizető által fizetendő díj. Egyenlegfeltöltés Az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatást használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt az 5.2. pontban leírt módokon egyenlíti ki. Számla kiállítása Egyenlegfeltöltésről Bármilyen módon (ATM automatán, Internet- és Telebankon keresztül, stb.) történő egyenlegfeltöltés esetén a Szolgáltató az adott Előfizetés Előfizetője nevére és címére állít ki számlát. Pannon feltöltôkártya és felhasználásának határideje Az Emelt díjas szolgáltatást (EDSZ), az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil Tartalomszolgáltatást és az Intelligens hálózati szolgáltatásokat használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt is kiegyenlítheti. Az Igénybevételi díj előre történő kiegyenlítése Pannon Feltöltőkártya felhasználásával történik. Kártyás előfizetés esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, kizárólag előre történhet. A Feltöltőkártya felhasználásának módját leíró útmutató a 8

12 kártya hátoldalán található. Amennyiben az Előfizető a Pannon Feltöltőkártyát a feltüntetett határidőn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megszűnik (kivéve a kártyás Díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezések), és az a Szolgáltatótól nem követelhető vissza. Pannon ATM feltöltôkártya Az ATM automatákból vásárolt, bizonylatra nyomtatott Pannon Feltöltőkártya, amelynek a felhasználása a Pannon Feltöltőkártyával megegyezik. A Pannon ATM Feltöltőkártyához csatoltan kiadott nyugta ellenében a Pannon GSM Távközlési Zrt. a kártya értékesítését igazoló számla kiállítását vállalja a bemutatótermeiben. Emelt díjas szolgáltatás (EDSZ), MMS tartalomszolgáltatás, SMS tartalomszolgáltatás, a mobil tartalomszolgáltatás és a Mobil vásárlás szolgáltatás és az intelligens hálózati szolgáltatás érvényességi ideje Az Emelt díjas szolgáltatást, az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil Tartalom szolgáltatást, a Mobil vásárlás szolgáltatást és az Intelligens hálózati szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést, ill. az Hitelkeret Szolgáltató általi biztosítását követően az előfizetés megszűnéséig veheti igénybe. Amennyiben az Előfizetői szerződés megszűnésekor az Előfizető nem jelzi szándékát, miszerint kéri a felhasználatlan Univerzális egyenlegének visszatérítését, úgy az utólag nem térítendő vissza. Univerzális egyenleg Univerzális egyenlegnek nevezzük az ATM automatáknál on-line módon, Internetés Telebankon keresztül valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben feltölthető egyenleget, amelyet számlás Előfizetők emelt díjas szolgáltatásokra, MMS tartalomszolgáltatásra, SMS tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra és Mobil vásárlásra, kártyás Előfizetők a tarifacsomagjuk által biztosított szolgáltatások (alap- és kiegészítő szolgáltatások) mellett Emelt díjas szolgáltatásokra, MMS tartalomszolgáltatásra, SMS tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra, illetve Mobil vásárlás szolgáltatás igénybevételére használhatja fel. Az Univerzális egyenlegre történt feltöltések során a Feltöltőkártya-kedvezmények Emelt díjas szolgáltatásokra MMS tartalomszolgáltatásra, SMS tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra és Mobil vásárlásra nem használhatók fel. A számlás Előfizetők január 1-től kizárólag Univerzális egyenlegükre végezhetnek feltöltéseket. 9

13 Univerzális egyenleg feltöltése A Mobil vásárlás szolgáltatás számlás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük és Hitelkeretük, míg kártyás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük terhére vehető igénybe. Az Univerzális egyenleg feltöltése az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponokkal történik. Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak nevezzük: az ATM automatáknál on-line módon, Internet- és Telebankon keresztül, valamint a Szolgáltató bemutatótermeiben (amennyiben az Előfizető nem kéri a helyszínen történő áfás számla kiállítását) végzett feltöltéseket január 1-től a számlás Előfizetők az Emelt díjas szolgáltatásokat, MMS tartalomszolgáltatásokat, SMS tartalomszolgáltatásokat, Intelligens hálózati szolgáltatásokat is kizárólag a fenti módokon, így ATM automatáknál on-line módon, Internet- és Telebankon keresztül, valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben végzett feltöltések útján vehetik igénybe, míg a kártyás Előfizetők az egyéb feltöltési módokkal is igénybe vehetik az Emelt díjas szolgáltatást, MMS tartalomszolgáltatást, SMS tartalomszolgáltatást, Intelligens hálózati szolgáltatást. Szolgáltató, a számlás Előfizető által korábban, a fenti bekezdésben nem említett módon vásárolt kuponokat, január 1-jét követően december 31-ig bemutatótermeiben a számlás Előfizető Univerzális egyenlegére feltölti. Ezen határidőt követően továbbiakban erre nincsen lehetőség. Az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponok értéke és érvényessége megegyezik a Pannon Feltöltőkártyák értékével és érvényességével. Ha az Előfizető által felhasználható összeg elfogy az Univerzális egyenlegéről, akkor egy újabb univerzális feltöltésre alkalmas kuponnal töltheti fel azt. Az univerzális feltöltésre alkalmas kupon összege hozzáadódik a feltöltés előtti érvényes egyenleghez. Egymás után több univerzális feltöltésre alkalmas kuponnal is feltölthető az Univerzális egyenleg. A Pannon ATM Feltöltőkártya (azaz nem ATM automatáknál on-line feltöltésnek minősülő esetekben) nem számít Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak, mivel a Pannon ATM Feltöltőkártya egy papíralapú Pannon Feltöltőkártya, amelynek felhasználása a Pannon Feltöltőkártyával egyezik meg. A Pannon ATM Feltöltőkártyához csatoltan kiadott nyugta ellenében a Szolgáltató a kártya értékesítését igazoló számla kiállítását vállalja a bemutatótermeiben. 10

14 Hitelkeret A Szolgáltató által számlás Előfizetők részére biztosított hitelkeret, melynek összegéről a Szolgáltató mindenkor a honlapján ad tájékoztatást, kizárólag Emelt díjas szolgáltatásokra, MMS tartalomszolgáltatásra, SMS tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra és a Mobil tartalomszolgáltatásra, illetve Mobil vásárlás szolgáltatásra használható fel. Mobil tartalomszolgáltatás A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel a jogszabály, valamint az általános szerződési feltételek előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői szerződés alapján, az abban rögzített módon az általa nyújtott távközlési szolgáltatással együtt saját nevében vásárolt árukat és szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni, valamint az ellenértéket az Előfizetővel szemben univerzális egyenlege terhére érvényesíteni. A Mobil tartalomszolgáltatás részletes leírását az Egyéb szolgáltatások fejezet tartalmazza. A Szolgáltató egyértelműen feltünteti az Előfizetői szerződésben az áru és szolgáltatás továbbértékesítésének lehetőségét és az általa kiállított számlán a továbbértékesítés tényét. Mobil vásárlás szolgáltatás A Mobil vásárlás szolgáltatás keretében a Szolgáltató Előfizetői mobiltelefonjuk segítségével vásárolhatnak meg termékeket és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel a jogszabály, valamint az Általános Szerződési Feltételek előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői szerződés alapján, az abban rögzített módon az általa nyújtott távközlési szolgáltatással együtt saját nevében Kereskedőtől vásárolt árukat és szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni, valamint az ellenértéket a számlás Előfizetővel szemben hitelkerete vagy univerzális egyenlege, míg kártyás Előfizető esetén univerzális egyenlege terhére érvényesíteni. Kereskedő az a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy, akinek termékeit, szolgáltatásait az Előfizetők a Mobil vásárlás szolgáltatás igénybevétele útján megvásárolják. A Mobil vásárlás szolgáltatás részletes leírását az Egyéb szolgáltatások fejezet tartalmazza. Szolgáltatás korlátozása A Szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett hívásforgalmat szünetelteti. Bővebb rendelkezést a pont tartalmaz. 1 A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 11

15 Szolgáltatás szüneteltetése A Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató mind az Előfizető által indított, mind az Előfizetőnél végződtetett hívásforgalmat szünetelteti. Bővebb rendelkezést a , illetve a pontok tartalmaznak. Vándorlási (roaming) szerzôdés A Szolgáltató és a külföldi GSM szolgáltató között létrejött olyan kétoldalú megállapodás, amely biztosítja a szerződő felek előfizetői számára a szolgáltatások kölcsönös igénybevételét a másik fél hálózatában, és amely szolgáltatás igénybevételének elszámolása a szolgáltatók között a Roaming szerződésben megállapodott feltételek szerint történik. Az Előfizető a vele Előfizetői szerződést kötött Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját. A Szolgáltató nem felelős a Roaming szolgáltató hibás teljesítéséért, valamint az ebből eredően az Előfizetőt ért károkért. Elôfizetôi (GSM-) hívószám Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervébe illeszkedő telefonszám, amely az Előfizető elérhetőségét lehetővé teszi. Számhordozhatóság Az Előfizető számára fennálló lehetőség, amely biztosítja, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeinek megfelelően május 1-jét követően előfizetői hívószámát megtartva eredeti (átadó) mobilszolgáltatójával kötött Előfizetői szerződését megszüntetve, új (átvevő) mobilszolgáltatóval kössön Előfizetői szerződést. a. Átadó szolgáltató: az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek Előfizetője az Előfizetői szerződés megszüntetését, illetve módosítását követően az előfizetői számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át; b. Átvevô szolgáltató: az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövőbeni Előfizetője az Előfizetői szerződés megkötésének keretében előfizetői számát egy másik szolgáltatótól hozza át; c. Hordozott szám: az Előfizetői szerződésben szereplő előfizetői szám, amelyet az Előfizető az átadó Szolgáltatótól az átvevő Szolgáltatóhoz való áttéréskor megtart; d. Aktív szám: azon Előfizetői hívószám, amely vonatkozásában az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem került sor a szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére; 12

16 e. Központi Referencia Adatbázis: az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmaz valamennyi hordozott számmal kapcsolatos hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis működtetője a Szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát; f. Számátadási idôablak: az a külön jogszabályban 1 meghatározott időpontban kezdődő, megadott hosszúságú időtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött Előfizetői szerződés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó Szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatóval megkötött új Előfizetői szerződés alapján az átvevő Szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet; g. Hordozást jóváhagyó nyilatkozat: a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó átadó Szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt előfizetői számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó nyilatkozat, mely kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül használható fel a számhordozási eljárásban az átvevő Szolgáltatónál (hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya). 2. A szolgáltató neve, címe A Pannon GSM Távközlési Zrt. a Pest megyei Cégbíróságon cégjegyzékszámon nyilvántartott, zártkörű részvénytársaság. A székhely levelezési címe: Budaörs, Baross u. 165/2. Központi telefonszáma: Központi telefax száma: Az üzletszabályzat célja, tárgya, területi és személyi hatálya Az üzletszabályzat célja Az Üzletszabályzat célja, hogy az elektronikus hírközlésről szóló törvény [2003. évi C. törvény (Eht.)], a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló rendelet [16/2003. IHM rendelet] és az egyéb, a távközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelően az Előfizetők számára 13

17 hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Az üzletszabályzat tárgya Az Üzletszabályzat Általános Szerződési Feltételei részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit, a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések és a jogszabályoknak megfelelően közzétett nemzetközi szerződések és szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak. Az üzletszabályzat területi hatálya A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a Magyar Köztársaság területén nyújtja, a mindenkori Besugárzási területen. A Szolgáltató a Besugárzási területről az Előfizető kívánságára mindenkor tájékoztatást nyújt. A Szolgáltató kétoldalú nemzetközi szerződések (Vándorlási vagy Roaming szerződés) megkötésével biztosítja az Előfizetőnek külföldi rádiótelefon-szolgáltatók hálózatának igénybevételét is, a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában rögzített és közzétett külön feltételek mellett. A Szolgáltató a külföldi hálózatok üzemeltetőivel kötött Roaming szerződések életbe lépéséről (vagy azok szüneteléséről) hirdetményeiben folyamatosan tájékoztatja az Előfizetőt. Az üzletszabályzat személyi hatálya A Szolgáltató az Üzletszabályzatot a Koncessziós szerződés rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adja ki és teszi közzé. A jelen Üzletszabályzat (számlás és kártyás előfizetés esetén) hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére előfizetői jogviszonyba kerülő valamennyi Előfizetőre. Az Üzletszabályzat vonatkozik a hatályba lépése előtt létrejött Előfizetői szerződésekre is. A Szolgáltató közleményben, valamint ügyfélszolgálatán történő közzététellel tájékoztatja az Előfizetőt az Üzletszabályzat hatályba lépéséről. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, a közleményben megjelölt időpontban az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerződési Feltételek a korábban létrejött Előfizetői szerződéseket kiegészítik vagy felváltják. 14

18 4. Az elôfizetôi jogviszony 4.1 Az elôfizetôi jogviszony keletkezése Az elôfizetôi jogviszony keletkezése írásbeli elôfizetôi szerzôdéssel Az Előfizetői szerződés alapján az Előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, a Felek eltérő megállapodása hiányában az érvényes Előfizetői szerződés megkötésének időpontjától számított maximum 3 munkanapon belül vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére, és az Előfizető a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt a szerződés feltételei szerint igénybe veheti. Az előfizetői jogviszony az Előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató általi aláírásával, illetve a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában meghatározott előre fizetendő díjak megfizetésével jön létre. A Szolgáltatót az Előfizetői szerződés létrejötténél megbízott Pannon Partnerei is képviselhetik. Előfizetői szerződés írásban köthető meg a Szolgáltató bemutatótermeiben és Pannon Partner üzleteiben. A Szolgáltató, illetve a viszonteladó köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi Előfizetői szerződést, az ÁSZF kivonatát, valamint az Előfizető kérése esetén az ÁSZF egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani. Nem minősül új Előfizetői szerződés megkötésének: az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, az Előfizető személyének megváltoztatása (átírás), a tarifacsomag-váltás, a mobiltelefonszám cseréje, a SIM-kártya cseréje, az Előfizetői szerződés egyéb módosítása. A szerződés megkötéséhez az alábbi előfizetői adatok szükségesek: a) magánszemélyek esetén: név, leánykori név; születési hely, idő; anyja leánykori neve; személyi igazolvány száma/útlevél száma/jogosítvány száma és lakcímkártya száma; 15

19 állampolgárság; állandó lakóhely/külföldi Előfizető esetén tartózkodási hely; egyéb azonosító okmány száma értékesítési akciótól függően, korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő adatai. b) cégek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók 2 esetén: cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve, cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma, bankszámlaszám, adószám, székhely. A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: a) természetes személy esetén: magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány/útlevél/jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány; számhordozási eljárás esetén az előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti Előfizetői szerződés megkötésekor azonosította. b) egyéni vállalkozó esetén: érvényes vállalkozói igazolvány, adószám hiteles igazolása (adóbejelentkezési lap, kamarai vagy APEH-igazolás), bélyegző (amennyiben rendelkezik vele), szerződéskötő személyazonosító igazolványa/útlevele/jogosítványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; bankszámlaszerződés. c) gazdálkodó szervezet, valamint oktatói munkaközösség esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya, az eljáró képviselő személyi igazolványa és meghatalmazás (amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el). 2 Egyéni vállalkozók esetén a magányszemélyekre vonatkozó elôfizetôi adatok is szükségesek az Elôfizetôi szerzôdés megkötéséhez. 16

20 d) költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetén: a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak, a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező, az eljáró képviselő személyi igazolványa, meghatalmazás (amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el). e) diplomáciai testület esetén: szerződéskötő személyazonosító igazolványa/útlevele/jogosítványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; nem magyar állampolgár: útlevél, a nagykövetség hivatalos, fejléces papírján kiadott, az adott ügyletre szóló meghatalmazás. Az Előfizetői szerződés megkötésekor a természetes személy Előfizetőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a Szolgáltatást Egyéni előfizetőként vagy Üzleti/ Intézményi Előfizetőként kívánja igénybe venni. A természetes személy Előfizetők ezen nyilatkozatukat a Szolgáltató bemutatótermeiben, illetve ügyfélszolgálatain nyomtatvány kitöltésével bármikor díjmentesen módosíthatják, illetve visszavonhatják. Kártyás előfizetés esetén: az Előfizetői szerződés érvényességi idejére szóló határozott időre (1 év, 90 nap, 30 nap) jön létre. Amennyiben nem történik egyenlegfeltöltés, a határozott idő lejártával az Előfizetői szerződés megszűnik. A határozott idő azonos vagy hosszabb érvényességű egyenlegfeltöltéskor meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére. Rövidebb érvényességű feltöltés esetén a szerződés változatlan tartammal marad fenn. Egyenlegfeltöltésre Feltöltőkártyák segítségével van lehetőség. 1. A Feltöltőkártyák érvényességi ideje (felhasználhatósága) A Feltöltőkártyák feltöltéstől számított felhasználhatósága függ a Feltöltőkártyák értékétől az alábbiak szerint: a 900 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 30 nap az 1800 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 90 nap a 3600; 7200; Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 1 év 17

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson.

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson. ÁSZF amely, létrejött egyrészről továbbiakban Megbízó, valamint a "MIT-MÉR" KFT. (1221 Budapest, Kiránduló utca 65.) továbbiakban Megbízott, illetve együttesen: Felek között. A megbízás tárgya A Megbízó

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben