Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: december 9-étől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől"

Átírás

1 _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: december 9-étől Készítés időpontja: Utolsó módosítás időpontja: KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFOVONAL: ; HONLAP: AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELJES SZÖVEGE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. BEMUTATÓTERMEIBEN ÉS INTERNETES HONLAPJÁN (WWW.PANNON.HU) ÁLL AZ ELŐFIZETŐK RENDELKEZÉSÉRE. (AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA A PANNON ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK ELÉRHETŐSÉGÉT, CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT ÉS NYITVATARTÁSI RENDJÉT.) AZ ÁSZF ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI (A TOVÁBBIAKBAN: TÖRZSSZÖVEG) A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK Eht.: évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Efsz.: 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról Akr.: 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól Avtv.: évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Szh.: 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól Kra.: 55/2007(V. 31.) GKM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról Fvt.: 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Tszr. ( Rendelet ): 17/1999 (II. 5) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Ptk évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 1/98

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 4 II. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME III. AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA IV. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY az előfizetői jogviszony létrejötte Az Előfizetői jogviszony létrejötte írásbeli előfizetői szerződéssel Előfizetői jogviszony keletkezése ráutaló magatartással Az előfizetői jogviszony keletkezése szóbeli előfizetői szerződés megkötésével az előfizetői jogviszony módosítása A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása a szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése Általános szabályok Szolgáltató általi szüneteltetés Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés Az Eht (4) bekezdése alapján történő szünetelés esetei Az előfizetői jogviszony megszűnése Általános rendelkezések Megszűnés közös megegyezéssel Megszűnés az Előfizető kérésére Megszüntetés a Szolgáltató részéről V. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY TÁRGYA A SZOLGÁLTATÁS a szolgáltatás az általános szerződési feltételek tárgya A Szolgáltató által biztosított személyi és tárgyi feltételek, szolgáltatási idő A szolgáltatások leírása Alapszolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások VI. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI az előfizető jogai A szolgáltatás igénybevétele A szolgáltatás szüneteltetésére irányuló kérelem Az előfizetői jogviszony felmondása Adatvédelem Tájékoztatás, információkérés Reklamáció Részletes számla igénylése az előfizető kötelezettségei Díjfizetési kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerű használata Az előfizetői (SIM-) kártyával kapcsolatos kötelezettségek A mobiltelefonnal kapcsolatos kötelezettségek Adatszolgáltatás, az adatváltozás bejelentése Együttműködés, tájékoztatás Hibabejelentés VII. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI a szolgáltató jogai Az Előfizető fizetőképességének vizsgálata A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása A szolgáltatáshoz való hozzáférés szüneteltetése Az előfizetői hívószám megváltoztatása /98. oldal

3 1.5 Kártérítés követelése Hívásmegszakítás a szolgáltató kötelezettségei A szolgáltatás hozzáférhetőségének biztosítása A szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása Az előfizetői (SIM-) kártya biztosítása és letiltása Ügyfélszolgálat működtetése Fogyasztói érdekvédelem Adatkezelés, adatvédelem Együttműködés, tájékoztatás Ingyenes tételes számlamelléklet/hívásrészletező Panaszkezelés Moblitelefon készülék letiltása iránti kérelem befogadása VIII. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE IX. A SZÁMHORDOZÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI a számhordozási eljáráshoz szükséges előfizetői adatok a számhordozással kapcsolatos előfizetői jogok és kötelezettségek a számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata a számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések X. KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS XI. JOGVITÁK, VEGYES RENDELKEZÉSEK /A ÉS 1/B. SZ. MELLÉKLET A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI ÉS DÍJSZABÁSA SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ILLETVE ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME.. 65 II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: III. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI: IV. AZONOSÍTÓKIJELZÉS: V. A HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ADATTARTALMA VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL ) A Szolgáltató és a GSM-technológia által nyújtott biztonság ) Külső cégek által nyújtott biztonság SZ. MELLÉKLET A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÜZLETI (SZÁMLÁS) ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ. MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA SZ. MELLÉKLET TERÜLETI FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK SZ. MELLÉKLET A PANNON GSM ZRT. ÁLTAL A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON-SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ, ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELKÉNT VÁLLALT MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZ. MELLÉKLET A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK SZ. MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTJAI SZ. MELLÉKLET MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK /98. oldal

4 I. ALAPFOGALMAK 1. ADATHÍVÁS-ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS: Olyan, vonalkapcsolt adatátviteli technológián alapuló szolgáltatás, amelynél az Előfizető köteles megfizetni a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat a kapcsolat megkezdésétől annak megszakításáig tartó időszakra. 2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ : Az ÁSZF azon melléklete, amely tájékoztatja az Előfizetőt az adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeiről. 3. AKTÍV SZÁM: Azon előfizetői hívószám, amelynek vonatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére. 4. BARANGOLÁSI (ROAMING) SZERZŐDÉS: A Barangolási (Roaming) Szerződés a Szolgáltató és a külföldi GSM-szolgáltató között létrejött olyan kétoldalú megállapodás, amely biztosítja a szerződő felek előfizetői számára a szolgáltatások kölcsönös igénybevételét a másik fél hálózatában, és amely szolgáltatás igénybevételének elszámolása a szolgáltatók között a Roaming Szerződésben meghatározott feltételek szerint történik. A roaming szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató Előfizetői már meglévő saját előfizetői hívószámukat használva külföldön is hívásokat kezdeményezzenek és fogadjanak, SMS-t küldjenek és fogadjanak, hangpostaüzeneteiket lehallgassák, egyenlegüket feltöltsék, egyéb szolgáltatásokat (GPRS-roaming, MMS-roaming, feltétel nélküli átirányítás, hívószámküldés tiltása) vegyenek igénybe. Ez alól kivételt képeznek a Happy kártyás tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők, illetve akik ezen szolgáltatás letiltását kérték. Roamingolás esetén a hívni kívánt számokat érdemes nemzetközi formátumban tárcsázni/elmenteni ( ), mert ezen a módon biztosan létrejön a kapcsolat. Fontos tudni, hogy a külföldön fogadott hívások országhatáron túli részét maga a roamingoló köteles megfizetni Barangolási (roaming) díjak számlázása Az Előfizető számára a külföldön igénybe vett barangolási szolgáltatások mindenkori, Díjszabásban foglalt díját a Szolgáltató számlázza ki, tehát az Előfizető a vele Előfizetői szerződést kötött Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját. A Szolgáltató nem felelős a roaming-szolgáltató hibás teljesítéséért, valamint az Előfizetőt ebből eredően ért károkért. A Szolgáltató külön felhívja az Előfizető figyelmét, hogy külföldön a fogadott hívásokért is a Díjszabásban foglalt forgalmi díjat kell fizetni EU-szabályozás A Szolgáltató által az Európai Közösségen belüli barangolási (roaming) hívásokért kiszabható legmagasabb díjat a 717/2007 EK rendelet határozza meg. 5. BESUGÁRZÁSI TERÜLET: Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe vehető. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, amely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget is. - Kültéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületeken kívül képes hívást kezdeményezni, illetve fogadni. Ez megegyezik a besugárzási területtel. E területen is lehetnek olyan épületek, ahol a szolgáltatás épületen belül is elérhető. 4/98. oldal

5 - Beltéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületek belsejében is képes hívást kezdeményezni, illetve fogadni. A becsült beltéri ellátottság a legalsó, de még a felszín feletti épületrészekre vonatkozik. Az épületek felépítése és a használt építőanyagok nagyban befolyásolják a vételi jelszintet, ezért az előrejelzések egy átlagos struktúrát feltételezve készülnek. 6. CSOMAGKAPCSOLT ADATÁTVITEL: Olyan hálózati architektúra, amelyben az adatok különálló, de önmagukban elemi egységet képező blokkokban, csomagokban kerülnek továbbításra. A csomagkapcsolt architektúra lehetővé teszi a hálózati kommunikációs eszközök és csatornák időben megosztott használatát több egység között, mert szemben a vonalkapcsolt megoldásokkal kizárólag a csomag továbbításának idejére igényli a közvetítők kisajátítását. Ebből adódóan a számlázás az átvitt adatmennyiség alapján történik. 7. DÍJSZABÁS: Az ÁSZF azon melléklete, amely tartalmazza a szolgáltatások leírását, ellenértékeként fizetendő, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri és rendszeres díjakat, a díjazási időszakokat, a kedvezményeket, a díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, valamint az egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételeket. A Díjszabások az ÁSZF 1/A (számlás szolgáltatások és azok díjai), illetve 1/B (kártyás szolgáltatások és azok díjai) mellékletét képezik Beszélgetési (igénybevételi) díj Az Előfizető által fizetendő díj az azonos vagy különböző hálózatok Előfizetői közötti összeköttetés létrejöttétől annak megszűnéséig nyújtott beszéd- vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészítő szolgáltatások igénybevételéért Díjcsomag A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgynevezett díjcsomagokat, tarifacsomagokat biztosít az Előfizetők számára, amelyek az alábbi elemekből állnak: - egyszeri (csatlakozási) díjak; - rendszeres (havi előfizetési) díjak; - beszélgetési, illetve használati díjak (forgalmi díjak) és a hozzájuk kapcsolódó díjazási időszakok; - díjfizetési kedvezmények; - havidíjmentesen igénybe vehető szolgáltatások. Az Előfizetőnek lehetősége van váltásra a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok között. A díjcsomagok közötti váltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabása tartalmazza Havi előfizetési díj - Számlás előfizetés esetén az Előfizető által havonta fizetendő díj az aktív alapszolgáltatásért (hívhatóság) és az egyes aktív kiegészítő szolgáltatások előfizetéséért, amely a Szolgáltató által havonta kerül kiszámlázásra. - Kártyás előfizetés esetén az Előfizető által az egyes kiegészítő szolgáltatásokért havonta előre fizetendő díj az Előfizető egyenlegéből a kártyás ciklus első napján teljes egészében levonásra kerül. Ciklus közben megrendelt szolgáltatások esetében a megrendelést követően teljes havi díj kerül levonásra függetlenül az adott számlázási ciklusból hátralévő napok számától. Mindkét fenti esetben a szolgáltatás által nyújtott teljes kedvezmény használható fel. Amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás következő kártyás ciklusra történő automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi előfizetési díj automatikus levonására az Előfizető egyenlegéből. 5/98. oldal

6 Amennyiben az Előfizető egy aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján nem áll rendelkezésére egyenlegén a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összege, úgy a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató automatikusan megszünteti. Amennyiben az Előfizető egy időben több aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján egyenlegén nem áll rendelkezésére ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összege, úgy a havidíjak levonási sorrendje a szolgáltatások eredeti megrendelési sorrendjében történik, amennyiben az Előfizető ismét rendelkezik a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges egyenleggel. - Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizetői Szerződésben meghatározottak szerint az Előfizető a feltöltött automatikus havi keret összegét tartozik megfizetni minden ciklusban. A havidíjas szolgáltatások díja, valamint egyes adminisztrációs és egyszeri díjak a kártyás szolgáltatásra irányadó szabályoktól eltérő módon nem a feltöltésekből kerülnek levonásra, hanem azok havidíjas szolgáltatás esetén lemondásig a havi kerettel egy időben, a havi kereten felül kerülnek kiszámlázásra. 8. EGYENLEGFELTÖLTÉS: A Kártyás szolgáltatást használó Előfizető az igénybevételi díjat a szolgáltatás igénybevétele előtt egyenlíti ki, az VI.2.1. pontban leírt módok egyikén. A Szolgáltató a feltöltőkártya feltöltésének időpontjától számított legfeljebb 72 órán belül vállalja a feltöltött összeg jóváírását az Előfizető egyenlegén. Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a Szolgáltató minden ciklus kezdőnapján feltölti a havi keretet, mely ciklusokban az Előfizető havonta rendszeresen megfizeti a Szolgáltatónak a havi keretnek megfelelő összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, akkor a Kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. A havi keretre nem vonatkoznak az 1/B. mellékletben rögzített, a feltöltőkártyakedvezményekre vonatkozó rendelkezések. 9. EGYSZERI CSATLAKOZÁSI DÍJ: A Szolgáltató hálózatába történő bekapcsolásért az Előfizető által egyszeri alkalommal fizetendő belépési díj, amely a szerződés megszűnése esetén sem kerül visszafizetésre az Előfizető részére. 10. ELŐFIZETŐ: Az Előfizetői Szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén az írásbeli szerződéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. Szóbeli szerződéskötés esetén a szerződés érvényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek Egyéni előfizető Azon természetes személy Előfizető, aki az Előfizetői Szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető egyéni előfizetőként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg az ügyfélszolgálaton személyesen nem nyilatkozik úgy, hogy intézményi előfizetőként kéri a nyilvántartását. A nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult Üzleti/intézményi előfizető Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek; valamint azon természetes személy Előfizetők, akik az Előfizetői Szerződés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben veszik igénybe a szolgáltatást. 6/98. oldal

7 11. ELŐFIZETŐI (GSM-) HÍVÓSZÁM: Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervébe illeszkedő telefonszám, amely lehetővé teszi az Előfizető elérhetőségét. 12. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS: Az Előfizető és a Szolgáltató között a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételére létrejövő szerződés, amely a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiből (a továbbiakban: ÁSZF) és az egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Amennyiben az előfizetői jogviszony ráutaló magatartással vagy szóbeli szerződéskötéssel keletkezik (Praktikum Express és djuice kártyás 20 express tarifacsomagok esetében) az Eht (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint, a jogviszony létrejöttekor a felek nem kötnek írásbeli egyedi előfizetői szerződést, így az Előfizetőre kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak vonatkoznak. Az ÁSZF az Előfizető és a Szolgáltató közötti jogviszonyt érintő alapvető rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Előfizetői Szerződés pedig elsősorban az Előfizetőre vonatkozó, a szerződéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik Előfizetői szerződés megkötése szóbeli megállapodással (Expressz csomagok) Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az Előfizetői Szerződést szóban is megköthetik. A szóban kötött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetből más nem következik. A Szolgáltatás a Szolgáltatató által forgalomba hozott, az ÁSZF 1/B. mellékletében szereplő, készülék nélküli, SIM-kártyás alapcsomagot jelenti, amely a Szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé a Szolgáltatás díjának előzetes megfizetése mellett Ráutaló magatartással történő szerződéskötés Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést ráutaló magatartással így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött Előfizetői Szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetből más nem következik. 13. FELFÜGGESZTETT ÁLLAPOTÚ SZOLGÁLTATÁS: Azon kártyás havidíjas szolgáltatás, amelyet az Előfizető megrendelt, viszont nem rendelkezik a szükséges egyenleggel mindaddig, amíg az ÁSZF 1/B. mellékletének I. fejezet 2.4 pontjában rögzítettek szerint törlésre nem kerül, vagy aktívvá nem válik. 14. HITELKERET: A Szolgáltató által a Számlás Előfizetők részére biztosított hitelkeret, amelynek mindenkori összegéről a Szolgáltató a honlapján ad tájékoztatást, és kizárólag EDSZ-re, valamint MobilVásárlás szolgáltatásra használható fel. 15. KÁRTYÁS CIKLUS: A kártyás ciklus azt az időszakot jelenti, amelyre a Kártyás Előfizető az ÁSZF-ben meghatározott havidíjas kiegészítő szolgáltatást megrendelte, és amely idő alatt a havidíj fejében a szolgáltatás igénybe vehető. A ciklus kezdőnapja a szolgáltatások megrendelésének időpontja de nem szükségszerűen azonos azzal. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. 7/98. oldal

8 Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás olyan Kártyás szolgáltatás, ahol a felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató kényelmi szolgáltatásként az Előfizető helyett az adott ciklusban egy meghatározott összeget (havi keret) automatikusan előre feltölt az Előfizető egyenlegére. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizető minden ciklusban rendszeresen fizeti a havi keretnek megfelelő összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor a kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. Az Előfizető kártyás ciklusának kezdőnapjáról a Pannon Értékesítési Pontokon, PannOnline rendszeren keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat Automatikus havi keret (a továbbiakban: havi keret) A havi keret az Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén az 1/B. mellékletben szereplő tarifacsomagokban meghatározott havi összeg, amely a felek megállapodása alapján automatikusan a ciklus kezdőnapján feltöltésre kerül az Előfizető egyenlegére, és amelyet az Előfizető köteles a Szolgáltató részére havonta megfizetni. 16. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS: A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere között november 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerződés, amely alapján a Szolgáltató jogosult közcélú GSM (mobil rádiótelefon) szolgáltatást nyújtani a Magyar Köztársaság teljes területén, a szerződésben meghatározott frekvenciatartományok használatával. 17. MAGAS FORGALOM ÖSSZEGHATÁRA: Az ÁSZF Törzsszövegének IV pontjában meghatározott összeg (amelybe a havidíjon kívül beletartozik a beszédcélú, valamint nem beszédcélú forgalom is), melynek elérésekor az Előfizető szolgáltatása felfüggeszthető. 18. MOBIL INTERNET-TARIFACSOMAGOK: A kizárólag GPRS-alapú internet-tarifacsomagok igénybevételével a Számlás Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy kapcsolódjon az internethez, és így weboldalakat böngésszen, illetve üzeneteket olvasson. E tarifacsomagok lehetőséget adnak SMS-küldésre és fogadásra is, azonban nem alkalmasak normál hanghívások igénybevételére. 19. PANNON-FELTÖLTŐKÁRTYA ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: A Pannon-feltöltőkártya felhasználásával az Előfizető a kártyához tartozó igénybevételi díj erejéig jóváírást végez a Szolgáltatónál nyilvántartott egyenlegén. A felhasználási útmutató a kártya hátoldalán található. A Pannon-feltöltőkártya a kártyán megjelölt határidőn belül használható fel az igénybevételi díj megfizetésére. A felhasználási határidőre vonatkozó további részletes és speciális rendelkezéseket a Díjszabás tartalmazza. Amennyiben az Előfizető a Pannonfeltöltőkártyát a feltüntetett határidőn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megszűnik (kivéve ha a Kártyás előfizetésre vonatkozó 1/B. melléklet másként rendelkezik), és az a Szolgáltatótól nem követelhető vissza. Az igénybevételi díj előzetes kiegyenlítése Pannon-feltöltőkártyával is történhet. Az EDSZ-t használó Számlás Előfizető az igénybevételi díjat a szolgáltatás igénybevétele előtt is kiegyenlítheti, Kártyás Előfizető esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, kizárólag előre történhet. A Kártyás és Új Generációs Kártyás szolgáltatások esetén MobilVásárlás szolgáltatás igénybevételére kizárólag az ÁSZF-ben rögzített feltöltéssel van lehetőség és Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a havi keret nem használható fel MobilVásárlásra. 20. PANNON ÉRTÉKESÍTÉSI PONT(OK): A Szolgáltató Bemutatótermei és megbízásából eljáró Pannon Partner üzletek, amelyek a mindenkori ÁSZF-ben meghatározott feladatokat látják el és ügyfélszolgálati, illetve értékesítési pontként működnek. 8/98. oldal

9 21. RÁDIÓTELEFON-KÉSZÜLÉK (TOVÁBBIAKBAN: MOBILTELEFON): Olyan berendezés, amely SIM-kártyával együtt alkalmas a GSM-szolgáltatás igénybevételére, megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, valamint az ETSI GSM-szabványaiban mobil végberendezésként (MT) definiálták, és e szabványoknak is megfelel. 22. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ: A rendelkezésre állási idő az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja a Kártyás Előfizetője részére ide nem értve az Új Generációs Kártyás szolgáltatást- az újbóli feltöltés lehetőségét, valamint ebből adódóan a szerződés meghosszabbításának jogát. 23. SIM-KÁRTYA: Az Előfizető hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. Az integrált áramkört tartalmazó SIM-kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi azt követően is, hogy azt a Szolgáltató az Előfizetőnek használatra átadta. 24. SZÁMHORDOZHATÓSÁG: Az Előfizető számára fennálló lehetőség, amely május 1- jét követően biztosítja, hogy (a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeinek megfelelően) előfizetői hívószámát megtartva, eredeti (átadó) mobilszolgáltatójával kötött Előfizetői Szerződését megszüntetve új (átvevő) mobilszolgáltatóval kössön Előfizetői Szerződést Átadó szolgáltató Az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek Előfizetője az Előfizetői Szerződés megszüntetését, illetve módosítását követően az előfizetői számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át Átvevő szolgáltató Az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövőbeni Előfizetője az Előfizetői Szerződés megkötésének keretében előfizetői számát egy másik szolgáltatótól áthozza Hordozott szám Az Előfizetői Szerződésben szereplő előfizetői szám, amelyet az Előfizető megtart az átadó Szolgáltatótól az átvevő Szolgáltatóhoz való áttéréskor Aktív szám Azon előfizetői hívószám, amelynek vonatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére Központi referencia-adatbázis Az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmazza a hordozott számmal kapcsolatos valamennyi olyan hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis működtetője a Szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát Számátadási időablak Az a külön jogszabályban 1 meghatározott időpontban kezdődő, megadott hosszúságú időtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatóval megkötött új előfizetői szerződés alapján az átvevő szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet Hordozást jóváhagyó nyilatkozat A mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt előfizetői számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó 1 A számhordozási központi referencia-adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM-rendelet 9/98. oldal

10 nyilatkozat, amely a kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül használtató fel a számhordozási eljárásban az átvevő szolgáltatónál (hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya). 25. SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAK: A számlázási időszak azt az időszakot jelenti, amelyre a Számlás Előfizető számla ellenében köteles megfizetni az igénybe vett szolgáltatások díját az ÁSZF-ben rögzítettek szerint. A ciklus kezdőnapja az Előfizetői Szerződés megkötésének, illetve a szolgáltatások megrendelésének napja de nem szükségszerűen azonos azzal. Amennyiben a ciklus kezdőnapja nem egyezik meg a szerződéskötés, illetve a szolgáltatás megrendelésének napjával, a Szolgáltató az időszakkal arányos tört havi díjat számláz ki, és arányos kedvezményt biztosít. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Az Előfizető számlázási időszakának kezdőnapjáról a Pannon Értékesítési Pontokon, PannOnline rendszeren keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat. 26. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA EGYENLEGFELTÖLTÉSRŐL: Bármilyen módon (ATM-automatán, internetbankon vagy telebankon keresztül stb.) történő egyenlegfeltöltés esetén a Szolgáltató az adott előfizetés Előfizetője nevére és címére állít ki számlát. 27. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY: A Szolgáltató az Előfizetők, illetve az előfizetések ügyében eljárni jogosultak azonosítása céljából a következő okmányok valamelyikének bemutatását kéri: régi típusú személyi igazolvány, vagy új típusú személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya. 28. SZOLGÁLTATÓ: A Pannon GSM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.), amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a szolgáltatás nyújtására, amelyhez rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását díj ellenében, a távközlésre vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterével aláírt Koncessziós Szerződésben foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel végzi. 29. SZOLGÁLTATÁS: Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás a 87/372/EGK Európa Tanácsi Irányelv és az ERC/DEC/(97)02 határozat által kijelölt frekvenciatartományban. Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás, melynek során e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője nem helyhez kötött rádió-távközlő hálózat végpontján csatlakoztatott berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal. A GSM ajánlásai értelmében az alapszolgáltatásokon belül megkülönböztethetők a távszolgáltatások (beszédszolgáltatás, segélykérő hívások, fakszimileátvitel, SMS mobilállomáson végződő ponttól pontig, SMS körözvényhívás) és a hordozó szolgáltatások (aszinkron duplex áramkör, egyéb) Igénybevételi díjat előre fizető (a továbbiakban: kártyás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerinti előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői Szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető, kivéve a ráutaló magatartással létrejött, illetve szóban kötött előfizetések esetét, amelyeknél nem történik írásos előfizetői szerződéskötés. Az Előfizetői Szerződés határozott időre jön létre az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességének időtartamára, az 10/98. oldal

11 ÁSZF általános, valamint a kártyás előfizetésre vonatkozó különös szabályai szerint, a Díjszabásban foglalt rendelkezésekre tekintettel. - Az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás aktiválásának határideje Írásbeli szerződés esetén a szolgáltatás a megvásárlását követően maximum 72 órán belül automatikusan aktiválódik. Az aktiválás tényéről és a kezdőegyenleg rendelkezésre állásáról a Szolgáltató rövid szöveges üzenetben értesíti az Előfizetőt. Szóbeli szerződéskötés esetén az aktiválás ideje megegyezik a szerződéskötés időpontjával, az előfizetői jogviszony a díjmentesen hívható 171- es telefonszám felhívásával, a IV.1.3. pontban meghatározott feltételek szerint, a megjelölt adatok megadásával jön létre. Express csomag megvásárlásakor az Előfizető a termék csomagolásán feltüntetett dátumtól számított 15 hónapon belül tud szóbeli Előfizetői Szerződést kötni és szolgáltatást aktiválni. Az adott időszak leteltét követően a szolgáltatás aktiválása nem lehetséges. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizetői Szerződés fennállása alatt, a Szolgáltató és az Előfizető külön megállapodása alapján az egyenlegfeltöltés havi rendszerességgel automatikusan a ciklus elején, előre történik. Az első feltöltés időpontja a szerződéskötés napja. A jogviszony határozatlan jellegéből adódóan az aktiválási határidő az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra nem alkalmazandó. - Az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi ideje A szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést követően a Díjszabásban megállapított érvényességi ideig használhatja. Az érvényességi idő azaz a szerződés időtartama azonos vagy hosszabb érvényességi idejű egyenlegfeltöltés esetén meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére. Az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejéről részletesen az ÁSZF általános szabályainak 4.1. pontja rendelkezik. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás határozatlan időre jön létre. Az Előfizetői Szerződés fennállása alatt a feltöltés havi rendszerességgel automatikusan előre történik. A ciklus idején a havi fix feltöltésen kívül a kártyás szolgáltatásokra irányadó szabályok szerint lehet a kártyás egyenleget feltölteni, de az érvényességi időre vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás aktiválásáról és érvényességéről az ÁFSZ törzsszövegének IV.1.1. pontja rendelkezik. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás aktiválásának határideje megegyezik a számlás és a kártyás szolgáltatások aktiválásának határidejével. A jogviszony határozatlan jellegéből adódóan érvényességi idő az Új Generációs Kártyás szolgáltatásra nem alkalmazandó. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén kezdőegyenleg, kezdőcsomag, illetve csomag nincsen, így az azokra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak Új generációs igénybevételi díjat előre fizető (a továbbiakban: Új Generációs Kártyás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerinti előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői Szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető. Az egyedi Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatásra az ÁSZF kártyás szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az Előfizetői Szerződés (ideértve az egyedi Előfizetői Szerződés és az ÁSZF mellékleteit is) másként nem rendelkezik Igénybevételi díjat utólag fizető (a továbbiakban: számlás) szolgáltatás 11/98. oldal

12 A jelen ÁSZF feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői Szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető. Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre az Igénybevételi díjat utólag fizető szolgáltatás érvényességének időtartamára Emelt díjas szolgáltatás (EDSZ) és a MobilVásárlás szolgáltatás érvényességi ideje Az EDSZ es, es számokon, illetve rövidszámokon elérhető értéknövelt tartalomszolgáltatás, mely különböző távközlési csatornákon nyújtható. Ilyen különösen, de nem kizárólagosan: - SMS (SMS-tartalomszolgáltatás), - MMS (MMS-tartalomszolgáltatás) és - Hívás alapon. Az EDSZ, valamint a MobilVásárlás szolgáltatásokat az Előfizető az előfizetés megszűnéséig veheti igénybe az Univerzális egyenleg feltöltését és/vagy a hitelkeret Szolgáltató általi biztosítását követően Mobil-tartalomszolgáltatás A Szolgáltató jogosult a jogszabályban és az ÁSZF-ben rögzített módon (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyeket a jogszabály, valamint az ÁSZF előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői Szerződés alapján nyújtott távközlési szolgáltatással együtt, a saját nevében vásárolt, valamint jogosult érvényesíteni az ellenértéket - Számlás Előfizetővel szemben annak Univerzális egyenlege, illetve hitelkerete, - Kártyás Előfizető esetén annak Univerzális egyenlege, - Új Generációs Kártyás Előfizető esetén pedig az Univerzális egyenlege, illetve a havi kerete terhére. A Mobil-tartalomszolgáltatás részletes leírását és díjait a Díjszabások Egyéb szolgáltatások fejezete tartalmazza MobilVásárlás szolgáltatás A MobilVásárlás szolgáltatás keretében a Szolgáltató Előfizetői mobiltelefonjuk segítségével vásárolhatnak meg termékeket és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. A Szolgáltató jogosult a jogszabályban és az ÁSZF-ben rögzített módon (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyeket a jogszabály, valamint az ÁSZF előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői Szerződés alapján nyújtott távközlési szolgáltatással együtt, a saját nevében egy Kereskedőtől vásárolt, valamint jogosult érvényesíteni az ellenértéket az Előfizetővel szemben annak univerzális egyenlege terhére. Kereskedő az a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy, akinek termékeit, szolgáltatásait az Előfizetők a MobilVásárlás szolgáltatás igénybevétele útján megvásárolják. A MobilVásárlás szolgáltatás részletes leírását és díjait a Díjszabások Egyéb szolgáltatások fejezete tartalmazza. 30. SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA: Szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató korlátozza az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződő hívásforgalmat. A részletes rendelkezéseket a IV.3. pont tartalmazza. 31. SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE: Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató általában mind az Előfizető által indított, mind az Előfizetőnél végződtetett hívásforgalmat szünetelteti. A részletes rendelkezéseket a IV.4. pont tartalmazza. 12/98. oldal

13 32. UMTS: UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) vezeték nélküli adatátviteli rendszer (univerzális vezeték nélküli mobiltávközlési szolgáltatás). Nagy sebességű (2 Mbps), nagy kiterjedésű, kétirányú vezeték nélküli adatátvitelt biztosító eljárás (WAN). 33. UNIVERZÁLIS EGYENLEG: Univerzális egyenlegnek nevezzük a Szolgáltató által meghatározott ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon, belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Értékesítési Pontjain feltölthető egyenleget. Ezt az egyenleget az Előfizetők EDSZ-re, illetve MobilVásárlásra és WLAN szolgáltatásra használhatják fel. A Kártyás és Új Generációs Kártyás Előfizetők mindemellett a tarifacsomagjuk által biztosított szolgáltatásokat (alap- és kiegészítő szolgáltatásokat) ezen egyenleg terhére is igénybe vehetik. Számlás előfizető esetén a Szolgáltató által biztosított Hitelkeret is az Univerzális egyenlegre kerül feltöltésre. Amennyiben az Előfizetői Szerződés megszűnésekor az Előfizető nem jelzi szándékát, miszerint kéri felhasználatlan Univerzális egyenlege visszatérítését, úgy az utólag nem térítendő vissza Univerzális egyenleg feltöltése Az Univerzális egyenleg feltöltése az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponokkal történik. Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak nevezzük a Szolgáltató által meghatározott, az ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon keresztül, belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben (amennyiben az Előfizető nem kéri áfás számla kiállítását a helyszínen) végzett feltöltéseket. Az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponok értéke és érvényessége megegyezik a Pannon-feltöltőkártyák értékével és érvényességével. Ha az Előfizető által felhasználható összeg elfogy az Univerzális egyenlegéről, akkor egy újabb Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnal töltheti fel azt. A kupon összege hozzáadódik a feltöltés előtti érvényes egyenleghez. Az Univerzális egyenleg több kuponnal is feltölthető. A MobilVásárlás szolgáltatás Számlás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük és Hitelkeretük terhére vehető igénybe. A Számlás Előfizetők január 1-jétől kizárólag Univerzális egyenlegükre végezhetnek feltöltéseket. A Számlás Előfizetők az Emelt Díjas Szolgáltatásokat kizárólag ATM-automatáknál online módon, internetbankon és Telebankon, belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató bemutatótermeiben végzett feltöltések útján vehetik igénybe. A MobilVásárlás szolgáltatás Kártyás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük terhére vehető igénybe. Bármely Kártyás Előfizető az ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon, illetve belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Értékesítési Pontjain vagy egyéb módon végzett feltöltésekkel vehetik igénybe az EDSZ-t. 13/98. oldal

14 34. WELCOME, BON VOYAGE SMS, EU TÁJÉKOZTATÓ SMS Welcome SMS A Szolgáltató a hálózatára feljelentkező külföldi előfizetőket üdvözlő üzenetben (Welcome SMS) tájékoztatja a hálózatával kapcsolatos tudnivalókról Bon Voyage SMS A Szolgáltató a telephelyétől eltérő országba való belépésükkor a külföldön barangoló előfizetőinek SMS üzenetet küld (Bon Voyage SMS), amelyben tájékoztatja őket a társzolgáltató hálózata használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról EU tájékoztató SMS A Szolgáltató bármely EU-tagországba történő belépésükkor SMS üzenetben tájékoztatja külföldön barangoló Előfizetőit a számukra kiszabható legmagasabb beszédhívás-díjról. II. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Pannon GSM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Pest Megyei Cégbíróságon cégjegyzékszámon nyilvántartott zártkörű részvénytársaság. A székhely levelezési címe: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2. Központi telefonszáma: Központi telefaxszáma: /98. oldal

15 III. AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA 1. AZ ÁSZF CÉLJA: Az ÁSZF célja, hogy az Eht-nak, az Efsz-nek és az egyéb, a távközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelően az Előfizetők számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a Szolgáltató általános szerződési feltételeit. 2. AZ ÁSZF TÁRGYA: Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit, a szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, a Ptk-ban foglalt rendelkezések és a jogszabályoknak megfelelően közzétett nemzetközi szerződések és szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak. 3. AZ ÁSZF TERÜLETI HATÁLYA: A Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a mindenkori Besugárzási Területen nyújtja. A Szolgáltató a Besugárzási Területről az Előfizető kívánságára bármikor tájékoztatást nyújt. A Szolgáltató Barangolási (roaming) szerződések megkötésével biztosítja az Előfizető számára a külföldi rádiótelefon-szolgáltatók hálózatának igénybevételét is, a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában rögzített és közzétett külön feltételek mellett. A Szolgáltató a külföldi hálózatok üzemeltetőivel kötött Barangolási (roaming) szerződések életbelépéséről (vagy azok szüneteléséről) honlapján folyamatosan tájékoztatja az Előfizetőt. 4. AZ ÁSZF SZEMÉLYI HATÁLYA: A Szolgáltató az ÁSZF-et a Koncessziós Szerződés rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adja ki és teszi közzé. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és valamennyi Előfizetőre, aki a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevételére előfizetői jogviszonyba kerül, valamint az előfizetést az Előfizető felelőssége alapján használókra (Felhasználók). Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött Előfizetői Szerződésekre is. A Szolgáltató az ÁSZF hatálybalépéséről az Előfizetőt közleményben tájékoztatja, amelyet közzétesz Értékesítési Pontjain is. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az ÁSZF, illetve annak módosulásai a közleményben megjelölt időpontban kiegészíti vagy felváltja a korábban létrejött Előfizetői Szerződéseket. 15/98. oldal

16 IV. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY 1. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE 1.1 Az Előfizetői jogviszony létrejötte írásbeli előfizetői szerződéssel Az Előfizetői Szerződés alapján az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató a felek eltérő megállapodása hiányában az érvényes Előfizetői Szerződés megkötésének időpontjától számított maximum 3 napon belül vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére. Az Előfizető továbbá a szerződés időtartama alatt igénybe veheti a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat is a szerződés feltételei szerint. Az előfizetői jogviszony az Előfizetői Szerződésnek az Előfizető és a Szolgáltató általi aláírásával, illetve a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában meghatározott előre fizetendő díjak kiegyenlítésével jön létre. A Szolgáltatót az Előfizetői Szerződés létrejötténél megbízottai (Pannon Partnerek, Pannon nevében eljáró, jogosultságát igazoló más személy) is képviselhetik. Az Előfizetői Szerződés írásban köthető meg. A Szolgáltató, illetve megbízottai a szerződés megkötésével egyidejűleg kötelesek az egyedi Előfizetői Szerződést, az ÁSZF kivonatát, valamint az Előfizető kérésére az ÁSZF egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról az ÁSZF 7. sz. melléklete rendelkezik, kivéve a számhordozási eljárást, amelynek esetében az azonosításhoz szükséges dokumentumokat az ÁSZF Törzsszövegének 9.1. pontja tartalmazza Nem minősül új Előfizetői Szerződés megkötésének: - az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, - az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, - az előfizető személyének megváltoztatása (átírás), - a tarifacsomag-váltás, - a szolgáltatásváltás, - a mobiltelefonszám cseréje, - a SIM-kártya cseréje, - az Előfizetői Szerződés egyéb módosítása A szerződés megkötéséhez az alábbi előfizetői adatok szükségesek: a) Magánszemélyek esetén: - név, születési név; - születési hely, idő; - anyja leánykori neve; - személyi igazolvány száma/útlevél száma/jogosítvány száma és lakcímkártya száma; - állampolgárság; - állandó lakóhely/külföldi Előfizető esetén tartózkodási hely; - egyéb azonosító okmány száma értékesítési akciótól függően; - korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő adatai. b) Cégek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók 2 esetén: - cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve; - cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma; - bankszámlaszám, adószám; 2 Egyéni vállalkozók esetén a magánszemélyekre vonatkozó előfizetői adatok is szükségesek az Előfizetői Szerződés megkötéséhez, valamint bankszámlaszám megadása számukra nem kötelező. 16/98. oldal

17 - székhely Az Előfizetői Szerződés megkötésekor a természetes személy Előfizetőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a Szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy üzleti/intézményi előfizetőként kívánja igénybe venni. A természetes személy Előfizetők ezen nyilatkozatukat a Szolgáltató Értékesítési Pontjain a megfelelő nyomtatvány kitöltésével bármikor díjmentesen módosíthatják, illetve visszavonhatják Az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF-ben, valamint a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező mellékletekben foglaltakat elfogadja, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a szolgáltatás igénybevételéért megfizeti Az egyedi Előfizetői Szerződésben a felek megállapodhatnak abban, hogy az Előfizető a szerződést a Szolgáltató által nyújtott kedvezményekért cserébe meghatározott időn belül nem szünteti meg, nem szünetelteti, illetve a Szolgáltató által történő korlátozásra okot nem ad Kártyás előfizetés esetén: Az Előfizetői szerződés érvényességi idejére szóló határozott időre (1 év, 90 nap, 30 nap) jön létre. Amennyiben nem történik egyenlegfeltöltés, a határozott idő lejártával az Előfizetői szerződés megszűnik. A határozott idő azonos, vagy hosszabb érvényességű egyenlegfeltöltéskor meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére. Rövidebb érvényességű feltöltés esetén a szerződés változatlan tartammal marad fenn. Egyenlegfeltöltésre Feltöltőkártyák segítségével van lehetőség. v A Feltöltőkártyák érvényességi ideje (felhasználhatósága) A Feltöltőkártyák feltöltéstől számított felhasználhatósága függ a Feltöltőkártyák értékétől az alábbiak szerint: o 900 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 30 nap o 1800 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 90 nap o 3600; 7200; 14400; Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 1 év o 1000 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 90 nap o 3000; 5000; 10000; Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 1 év Az Előfizetői Szerződés megkötése után a SIM-kártya a megvásárlást követően maximum 72 órán belül automatikusan aktiválódik. Az aktiválás tényéről és a rendelkezésre álló kezdőegyenlegről a Szolgáltató SMS-ben értesíti az Előfizetőt. A szolgáltatás érvényességi idejének számítása ekkor kezdődik. A Kártyás szolgáltatás, a szolgáltatáshoz tartozó SIM-kártya és az előfizetői hívószám érvényességi idejét az 1/B. melléklet tartalmazza. Amennyiben a Kártyás szolgáltatást használó Előfizető a SIM-kártyájára feltöltött összeget a szolgáltatás érvényességi idején belül felhasználja, az újabb feltöltésig nem kezdeményezhet hívásokat, nem rendelhet és nem mondhat le szolgáltatásokat, azonban a bejövő hívásait besugárzási területen fogadhatja az érvényességi időn belül. v Új Generációs Kártyás szolgáltatás írásbeli szerződéskötéssel vehető igénybe. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatásokra történő szerződéskötés során a felek az Előfizetői Szerződést határozatlan időre kötik. Az erre rendszeresített Előfizetői Szerződésben a felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató feltölti a havi keretet az Előfizető egyenlegére, és az Előfizető minden ciklusban egy összegben megfizeti a havi keretet, valamint az igénybe venni kívánt kártyás havidíjas szolgáltatásokat. Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást ezen felül is igénybe kívánja venni, a kártyás szolgáltatásra irányadó egyéb szabályok szerint tölthet fel további egyenleget kártyás előfizetésére. A feltöltőkártyával feltöltött egyenleg érvényességi ideje 17/98. oldal

18 (felhasználhatósága) ebben az esetben az Előfizetői Szerződés határozatlan idejéhez igazodik, azaz a szerződés a feltöltési címlettől függetlenül határozatlan ideig van érvényben, és a felek felmondásával vagy közös megegyezésével szűnik meg. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok listáját a 7. sz. melléklet tartalmazza Az Előfizetői Szerződés megkötésének korlátai: A Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés megkötését indoklás nélkül megtagadni. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszűnését követően az Előfizetővel csak abban az esetben köt ismételten Előfizetői Szerződést, ha az Előfizetőnek nem áll fenn a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi Előfizetői Szerződés megszűnésére nem a Szolgáltatónak az Előfizető szerződésszegésére visszavezethető felmondásával került sor. Az új Előfizetői Szerződés megkötésekor az Előfizető köteles az egyszeri csatlakozási díjat ismételten megfizetni. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkező Előfizetővel tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerződéskötésre kerülne sor, az új Előfizetői Szerződés semmis. A semmis szerződésből eredő, a szolgáltatás igénybevétele folytán keletkezett díjtartozást az Előfizető haladéktalanul köteles a Szolgáltató részére számla ellenében megfizetni. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötését a Szolgáltató által meghatározott összegű előleg befizetéséhez kötheti. 1.2 Előfizetői jogviszony keletkezése ráutaló magatartással A Szolgáltató a tárgyi szerződéskötési módot megszüntette. A korábban ilyen módon megkötött Előfizetői Szerződésekre, valamint az azokból eredő jogokra és kötelezettségekre továbbra is alkalmazandóak az ÁSZF idevonatkozó rendelkezései Az előfizetői jogviszony a szolgáltatás igénybevételével, a SIM-kártya aktiválásának időpontjában jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt az ÁSZF teljes szövegének elérhetőségéről A SIM-kártya aktiválását követően az Előfizető köteles a szolgáltatást a Szolgáltató ÁSZF-jében foglalt előírások betartásával igénybe venni Az Előfizető jogosult a szolgáltatásokat írásbeli szerződés nélkül igénybe venni, azonban csak abban az esetben élhet az előfizetői jogviszonyból eredő, a Szolgáltató által biztosított előfizetői jogok összességével, amennyiben adategyeztetés céljából felkeresi a Szolgáltató bármelyik Értékesítési Pontját. Az Előfizető azonosításához szükséges dokumentumok és adatok listája megtalálható a Szolgáltató ÁSZF-jének IV pontjában Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető egyéni előfizetőként kívánja a szolgáltatást igénybe venni, amíg az ügyfélszolgálaton személyesen nem nyilatkozik afelől, hogy a Szolgáltató intézményi előfizetőként tartsa nyilván. A nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult Ráutaló magatartással Új Generációs Kártyás szolgáltatás igénybevételére nem köthető szerződés. 18/98. oldal

19 1.3 Az előfizetői jogviszony keletkezése szóbeli előfizetői szerződés megkötésével Az előfizetői jogviszony a szóbeli Előfizetői Szerződés megkötésének időpontjában, a díjmentesen hívható 171-es telefonszám felhívásával, az alábbi adatok megadását követően jön létre. v Természetes személy Előfizető esetén: Az Előfizető neve, születési neve, anyja születési neve, születési hely és idő, állandó lakhely/tartózkodási hely vagy külföldi állandó lakhely esetén belföldi tartózkodási hely. v Jogi személy, egyéb szervezet Előfizető esetén: Az Előfizető neve, cégjegyzékszám/egyéb nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma, székhely, cég esetén bankszámlaszám Amennyiben az Előfizető nem adja meg a fentiekben meghatározott adatokat, vagy a megadott adatok nem az Előfizető valós adatai, illetve azok nyilvánvalóan valótlanok, hamisak, úgy a Szolgáltatónak jogában áll megtagadni a szerződéskötést A Szolgáltatóval érvényes Előfizetői Szerződést kizárólag 14. életévét betöltött személy köthet Az Előfizető szóbeli szerződéskötés folyamán nyújtott tájékoztatást követően beleegyezését adja, hogy a szerződéskötéssel egy időben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását azonnal megkezdje A szóbeli szerződéskötéskor a Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy a 17/1999. Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet ) alapján, a szolgáltatás nyújtásának azonnali megkezdésére tekintettel, nem áll jogában a szerződéstől a későbbiekben elállni A Szolgáltató a szóbeli szerződés megkötésekor nyilatkozatot kér az Előfizetőtől, hogy egyéni előfizetőként vagy intézményi előfizetőként kívánja-e a szolgáltatást igénybe venni. A nyilatkozat megtételére, illetve annak módosítására az Előfizető személyesen bármikor jogosult a szerződés létrejöttét követően A szerződést a felek újabb feltöltés hiányában egy év határozott időre kötik A Szolgáltató az előfizetői adatok védelmében a szóbeli előfizetői szerződés megkötésétől számított 3 napon belül adategyeztető levelet küld az Előfizetőnek az általa a 171-es számon előzetesen megadott belföldi címére A Szolgáltató abban az esetben tekinti érvényesnek a szerződést, amennyiben az Előfizető a levél kézhezvételét követően az abban szereplő határidőn belül eleget tesz az adategyeztetésnek a levélben található információk alapján, illetve az adott érvényesítési határidőn belül megerősíti a szerződését a levélben található érvényesítő kód segítségével. Ha a megerősítés az adott határidőre nem teljesül, a szerződés tekintettel arra, hogy az Előfizető személye nem azonosítható, illetve az Előfizető a szerződés érvényességéhez szükséges, fent említett feltételeket nem teljesíti érvénytelen Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a szóbeli szerződéskötéskor később megállapíthatóan hamis, valótlan adatokat adott meg a Szolgáltató részére, illetve nem a saját adatait adta meg, valamint a Szolgáltató adategyeztetésre vonatkozó SMSértesítésének nem tesz eleget, a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést érvénytelennek tekinti. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját a Szolgáltató nem téríti vissza Érvénytelen szerződés esetén amennyiben az Előfizető az utolsó feltöltéstől számított 6 hónapon belül személyes adategyeztetést kezdeményez, a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy írásbeli szerződés megkötése mellett megtartsa korábbi előfizetői hívószámát. 19/98. oldal

20 A Szolgáltató, amennyiben az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (KÖNYV) vagy hasonló célú adatbázis adatait felhasználja, jogosult az Előfizetői Szerződésen feltüntetni a szolgáltatás megkezdésének várható időpontját (a szolgáltatás nyújtása legkésőbb az ellenőrzés eredményének közlését követő 5. munkanapon megkezdődik). Amennyiben az ellenőrzés az Előfizető által megadott adatokat nem igazolja, és azok eltérnek a KÖNYV által szolgáltatott adatoktól, az Előfizetői Szerződés nem jön létre, mely esetben el kell számolni a Szolgáltató által esetlegesen nyújtott szolgáltatások ellenértékével A szóbeli szerződéskötés alapjául szolgáló előfizetői csomag megvásárlásával az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizető adatait a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalon keresztül online módon ellenőrizze Szóban Új Generációs Kártyás szolgáltatás igénybevételére nem köthető szerződés. 2. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MÓDOSÍTÁSA 2.1 Az előfizetői jogviszony az Előfizetői Szerződés írásbeli módosításával, a jogszabályok, illetve a jelen ÁSZF módosulásával, bizonyos esetekben az Előfizető kérésére (pl. szolgáltatás megrendelés, lemondás, tarifacsomag-váltás, stb.), valamint átírással módosítható. A polgári jog általános szabályai szerint a szóban vagy ráutaló magatartással történő módosítást is elfogadhatja a Szolgáltató. Ebben az esetben a hatálybalépés feltétele az, hogy a módosítást a másik fél is elfogadja. 2.2 A felek az előfizetői jogviszonyt az ÁSZF-ben és a jogszabályokban megfogalmazott korlátozásokkal kétoldalúan írásban bármikor módosíthatják. 2.3 Az egyedi Előfizetői Szerződés módosítása esetén a szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 2.4 Az egyedi Előfizetői Szerződésben szereplő, az Előfizető adataiban bekövetkező bármely változást a Szolgáltató az Előfizető bejelentését és a szükséges dokumentumok maradéktalan bemutatását követő 15 napon belül vezeti át. 2.5 A Szolgáltató jogosult az egyedi Előfizetői Szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani a következő esetekben: a) ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, illetve b) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja, valamint c) az előfizetői igények (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. 2.6 Az Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy a Díjszabások feltételeit a Szolgáltató időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja [tekintettel az Efsz. 5. (3) bekezdésére]. A Szolgáltató a módosításról az előfizetőit közlemény útján tájékoztatja. A Díjszabás-módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Amennyiben az Előfizető nem fogadja el a megváltozott díjtételt, úgy a szerződést kifejezett nyilatkozatával a IV pont (Rendkívüli felmondás) szerint felmondhatja. 20/98. oldal