Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. Érvényes: április 7 -ét l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. Érvényes: 2009. április 7 -ét l"

Átírás

1 _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: április 7 -étl Készítés idpontja: Utolsó módosítás idpontja: KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFOVONAL: ; HONLAP: AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK TELJES SZÖVEGE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. BEMUTATÓTERMEIBEN ÉS INTERNETES HONLAPJÁN ( ÁLL AZ EFIZETK RENDELKEZÉSÉRE. (AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA A PANNON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK ELÉRHETSÉGÉT, CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT ÉS NYITVATARTÁSI RENDJÉT.) AZ ÁSZF ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI (A TOVÁBBIAKBAN: TÖRZSSZÖVEG) A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK Eht.: évi C. törvény az elektronikus hírközlésrl Efsz.: 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési elfizeti szerzdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról Akr.: 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól Avtv.: évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról Szh.: 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól Kra.: 55/2007(V. 31.) GKM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról Fvt.: 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrl Tszr. ( Rendelet ): 17/1999 (II. 5) Korm. rendelet a távollevk között kötött szerzdésekrl Ptk évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 1/103

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 5 II. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME III. AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA IV. AZ ELFIZETI JOGVISZONY az elfizeti jogviszony létrejötte Az Elfizeti jogviszony létrejötte írásbeli elfizeti szerzdéssel Az elfizeti jogviszony keletkezése szóbeli elfizeti szerzdés megkötésével (valamint a PannOnline rendszeren keresztül ráutaló magatartással) az elfizeti jogviszony módosítása A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása a szolgáltatás szüneteltetése Általános szabályok Szolgáltató általi szüneteltetés Az Elfizet kérésére történ szüneteltetés Az Eht (4) bekezdése alapján történ szünetelés esetei Az elfizeti jogviszony megsznése Általános rendelkezések Megsznés közös megegyezéssel Megsznés az Elfizet kérésére Megszüntetés a Szolgáltató részérl A szolgáltatás nyújtásának szüneteltetése, korlátozása, megszüntetése 34 V. AZ ELFIZETI JOGVISZONY TÁRGYA A SZOLGÁLTATÁS a szolgáltatás az általános szerzdési feltételek tárgya A Szolgáltató által biztosított személyi és tárgyi feltételek, szolgáltatási id A szolgáltatások leírása Alapszolgáltatások Kiegészít szolgáltatások VI. AZ EFIZET JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI az elfizet jogai A szolgáltatás igénybevétele A szolgáltatás szüneteltetésére irányuló kérelem Az elfizeti jogviszony felmondása Adatvédelem Tájékoztatás, információkérés Reklamáció Részletes számla igénylése Kártérítés, kötbér az elfizet kötelezettségei Díjfizetési kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszer használata Az elfizeti (SIM-) kártyával kapcsolatos kötelezettségek A mobiltelefonnal kapcsolatos kötelezettségek Adatszolgáltatás, az adatváltozás bejelentése Együttmködés, tájékoztatás Hibabejelentés VII. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI a szolgáltató jogai Az Elfizet fizetképességének vizsgálata A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása /103. oldal

3 1.3 A szolgáltatáshoz való hozzáférés szüneteltetése Az elfizeti hívószám megváltoztatása Kártérítés követelése Hívásmegszakítás a szolgáltató kötelezettségei A szolgáltatás hozzáférhetségének biztosítása A szolgáltatás megfelel minségének biztosítása Az elfizeti (SIM-) kártya biztosítása és letiltása Ügyfélszolgálat mködtetése Fogyasztói érdekvédelem Adatkezelés, adatvédelem Együttmködés, tájékoztatás Ingyenes tételes számlamelléklet/hívásrészletez Panaszkezelés Moblitelefon készülék letiltása iránti kérelem befogadása VIII. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE IX. A SZÁMHORDOZÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI a számhordozási eljáráshoz szükséges elfizeti adatok a számhordozással kapcsolatos elfizeti jogok és kötelezettségek a számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata Számhordozás kezdeményezése a Pannonnál mint átvev szolgáltatónál (számhordozás a Pannonhoz) Számhordozás kezdeményezése az átadó szolgáltatónál (számhordozás a Pannonhoz) Számhordozás kezdeményezése a Pannonnál mint átadó szolgáltatónál (számhordozás a Pannontól) Számhordozás kezdeményezése az átvev szolgáltatónál (számhordozás a Pannontól, mely esetben a Pannon az átadó) a számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések X. KÖZVETÍTVÁLASZTÁS XI. JOGVITÁK, VEGYES RENDELKEZÉSEK /A ÉS 1/B. SZ. MELLÉKLET A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEINEK (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI ÉS DÍJSZABÁSA SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ILLETVE ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ. MELLÉKLET AZ EFIZETK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME.. 69 II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDTARTAMA: III. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI: IV. AZONOSÍTÓKIJELZÉS: V. A HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ADATTARTALMA VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL ) A Szolgáltató és a GSM-technológia által nyújtott biztonság ) Küls cégek által nyújtott biztonság SZ. MELLÉKLET A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÜZLETI (SZÁMLÁS) ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ. MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA SZ. MELLÉKLET TERÜLETI FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELSÉGEK /103. oldal

4 6. SZ. MELLÉKLET A PANNON GSM ZRT. ÁLTAL A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON-SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ, ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELKÉNT VÁLLALT MINSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZ. MELLÉKLET A SZERZDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK SZ. MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTJAI SZ. MELLÉKLET MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK /103. oldal

5 I. ALAPFOGALMAK 1. ADATHÍVÁS-ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS: Olyan, vonalkapcsolt adatátviteli technológián alapuló szolgáltatás, amelynél az Elfizet köteles megfizetni a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat a kapcsolat megkezdésétl annak megszakításáig tartó idszakra. 2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ : Az ÁSZF azon melléklete, amely tájékoztatja az Elfizett az adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeirl. 3. AKTÍV SZÁM: Azon elfizeti hívószám, amelynek vonatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelen a Szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére. 4. ÁTTÉRÉS: Az Elfizet jogosult elfizetéséhez kapcsolódó, a Szolgáltató által a mindenkor hatályos ÁSZF 1/A, 1/B valamint 3. számú mellékletekben meghatározott feltétek szerint fizetési módot váltani. (Áttérés) ÁSZF 1/A, 1/B melléklet: III.6.3. pontja. 5. BARANGOLÁSI (ROAMING) SZERZDÉS: A Barangolási (Roaming) Szerzdés a Szolgáltató és a külföldi GSM-szolgáltató között létrejött olyan kétoldalú megállapodás, amely biztosítja a szerz felek elfizeti számára a szolgáltatások kölcsönös igénybevételét a másik fél hálózatában, és amely szolgáltatás igénybevételének elszámolása a szolgáltatók között a Roaming Szerzdésben meghatározott feltételek szerint történik. A roaming szolgáltatás lehetvé teszi, hogy a Szolgáltató Elfizeti már meglév saját elfizeti hívószámukat használva külföldön is hívásokat kezdeményezzenek és fogadjanak, SMS-t küldjenek és fogadjanak, hangpostaüzeneteiket lehallgassák, egyenlegüket feltöltsék, egyéb szolgáltatásokat (GPRS-roaming, MMS-roaming, feltétel nélküli átirányítás, hívószámküldés tiltása) vegyenek igénybe. Ez alól kivételt képeznek a Happy kártyás tarifacsomaggal rendelkez Elfizetk, illetve akik ezen szolgáltatás letiltását kérték. Roamingolás esetén a hívni kívánt számokat érdemes nemzetközi formátumban tárcsázni/elmenteni ( ), mert ezen a módon biztosan létrejön a kapcsolat. Fontos tudni, hogy abban az esetben, amikor Elfizet külföldi tartózkodása esetén hívást fogad, nemcsak a hívó fél, hanem maga a külföldön tartózkodó Elfizet is fizet a hívás fogadásáért. A hívó fél által kezdeményezett hívás a honos hálózatba irányuló hívás díjszabása alapján kerül kiszámlázásra, míg a hívott fél a roaming díjszabásban található hívásfogadás díja szerint fizet. A hívás költsége ezáltal két részre oszlik, egy országhatáron belüli és egy országhatáron túli részre. A külföldön fogadott hívások mindenkori díjait az ÁSZF 1/A, valamint 1/B melléklet III. fejezetének 8. pontja tartalmazza Barangolási (roaming) díjak számlázása Az Elfizet számára a külföldön igénybe vett barangolási szolgáltatások mindenkori, Díjszabásban foglalt díját a Szolgáltató számlázza ki, tehát az Elfizet a vele Elfizeti szerzdést kötött Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját. A Szolgáltató nem felels a roaming-szolgáltató hibás teljesítéséért, valamint az Elfizett ebbl ereden ért károkért. A Szolgáltató külön felhívja az Elfizet figyelmét, hogy külföldön a fogadott hívásokért is a Díjszabásban foglalt forgalmi díjat kell fizetni EU-szabályozás A Szolgáltató által az Európai Közösségen belüli barangolási (roaming) hívásokért kiszabható legmagasabb díjat a 717/2007 EK rendelet határozza meg. 5/103. oldal

6 6. BESUGÁRZÁSI TERÜLET: Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe vehet. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, amely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget is. - Kültéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületeken kívül képes hívást kezdeményezni, illetve fogadni. Ez megegyezik a besugárzási területtel. E területen is lehetnek olyan épületek, ahol a szolgáltatás épületen belül is elérhet. - Beltéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületek belsejében is képes hívást kezdeményezni, illetve fogadni. A becsült beltéri ellátottság a legalsó, de még a felszín feletti épületrészekre vonatkozik. Az épületek felépítése és a használt építanyagok nagyban befolyásolják a vételi jelszintet, ezért az elrejelzések egy átlagos struktúrát feltételezve készülnek. 7. CSOMAGKAPCSOLT ADATÁTVITEL: Olyan hálózati architektúra, amelyben az adatok különálló, de önmagukban elemi egységet képez blokkokban, csomagokban kerülnek továbbításra. A csomagkapcsolt architektúra lehetvé teszi a hálózati kommunikációs eszközök és csatornák idben megosztott használatát több egység között, mert szemben a vonalkapcsolt megoldásokkal kizárólag a csomag továbbításának idejére igényli a közvetítk kisajátítását. Ebbl adódóan a számlázás az átvitt adatmennyiség alapján történik. 8. DÍJSZABÁS: Az ÁSZF azon melléklete, amely tartalmazza a szolgáltatások leírását, ellenértékeként fizetend, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri és rendszeres díjakat, a díjazási idszakokat, a kedvezményeket, a díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, valamint az egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételeket. A Díjszabások az ÁSZF 1/A (számlás szolgáltatások és azok díjai), illetve 1/B (kártyás szolgáltatások és azok díjai) mellékletét képezik Beszélgetési (igénybevételi) díj Az Elfizet által fizetend díj az azonos vagy különböz hálózatok Elfizeti közötti összeköttetés létrejöttétl annak megsznéséig nyújtott beszéd- vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészít szolgáltatások igénybevételéért Díjcsomag A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgynevezett díjcsomagokat, tarifacsomagokat biztosít az Elfizetk számára, amelyek az alábbi elemekbl állnak: egyszeri (csatlakozási) díjak; rendszeres (havi elfizetési) díjak; beszélgetési, illetve használati díjak (forgalmi díjak) és a hozzájuk kapcsolódó díjazási idszakok; díjfizetési kedvezmények; havidíjmentesen igénybe vehet szolgáltatások. Az Elfizetnek lehetsége van váltásra a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok között. A díjcsomagok közötti váltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabása tartalmazza Havi elfizetési díj - Számlás elfizetés esetén az Elfizet által havonta fizetend díj az aktív alapszolgáltatásért (hívhatóság) és az egyes aktív kiegészít szolgáltatások elfizetéséért, amely a Szolgáltató által havonta kerül kiszámlázásra. - Kártyás elfizetés esetén az Elfizet által az egyes kiegészít szolgáltatásokért havonta elre fizetend díj az Elfizet egyenlegébl a kártyás ciklus els napján teljes 6/103. oldal

7 egészében levonásra kerül. Ciklus közben megrendelt szolgáltatások esetében a megrendelést követen teljes havi díj kerül levonásra függetlenül az adott számlázási ciklusból hátralév napok számától. Mindkét fenti esetben a szolgáltatás által nyújtott teljes kedvezmény használható fel. Amennyiben az Elfizet másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás következ kártyás ciklusra történ automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi elfizetési díj automatikus levonására az Elfizet egyenlegébl. Amennyiben az Elfizet egy aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus els napján nem áll rendelkezésére egyenlegén a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges havi elfizetési díj összege, úgy a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató automatikusan megszünteti. Amennyiben az Elfizet egy idben több aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus els napján egyenlegén nem áll rendelkezésére ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges havi elfizetési díj összege, úgy a havidíjak levonási sorrendje a szolgáltatások eredeti megrendelési sorrendjében történik, amennyiben az Elfizet ismét rendelkezik a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges egyenleggel. - Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Elfizeti Szerzdésben meghatározottak szerint az Elfizet a feltöltött automatikus havi keret összegét tartozik megfizetni minden ciklusban. A havidíjas szolgáltatások díja, valamint egyes adminisztrációs és egyszeri díjak a kártyás szolgáltatásra irányadó szabályoktól eltér módon nem a feltöltésekbl kerülnek levonásra, hanem azok havidíjas szolgáltatás esetén lemondásig a havi kerettel egy idben, a havi kereten felül kerülnek kiszámlázásra. 9. EGYENLEGFELTÖLTÉS: A Kártyás szolgáltatást használó Elfizet az igénybevételi díjat a szolgáltatás igénybevétele eltt egyenlíti ki, az VI.2.1. pontban leírt módok egyikén. A Szolgáltató a feltöltkártya feltöltésének idpontjától számított legfeljebb 3 munkanapon belül vállalja a feltöltött összeg jóváírását az Elfizet egyenlegén. Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a Szolgáltató minden ciklus kezdnapján feltölti a havi keretet, mely ciklusokban az Elfizet havonta rendszeresen megfizeti a Szolgáltatónak a havi keretnek megfelel összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, akkor a Kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. A havi keretre nem vonatkoznak az 1/B. mellékletben rögzített, a feltöltkártyakedvezményekre vonatkozó rendelkezések. 10. EGYSZERI CSATLAKOZÁSI DÍJ: A Szolgáltató hálózatába történ bekapcsolásért az Elfizet által egyszeri alkalommal fizetend belépési díj, amely a szerzdés megsznése esetén sem kerül visszafizetésre az Elfizet részére. 11. ELFIZET: Az Elfizeti Szerzdés alapján a Szolgáltatást igénybe vev természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Ráutaló magatartással történ szerzdéskötés esetén az írásbeli szerzdéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Elfizetnek. Szóbeli és ráutaló magatartással történ szerzdéskötés esetén a szerzdés érvényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Elfizetnek Egyéni elfizet Azon természetes személy Elfizet, aki az Elfizeti Szerzdés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Elfizet egyéni elfizetként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg az ügyfélszolgálaton személyesen nem 7/103. oldal

8 nyilatkozik úgy, hogy intézményi elfizetként kéri a nyilvántartását. A nyilatkozat megtételére az Elfizet a szerzdés létrejöttét követen bármikor jogosult Üzleti/intézményi elfizet Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek; valamint azon természetes személy Elfizetk, akik az Elfizeti Szerzdés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben veszik igénybe a szolgáltatást. 12. ELFIZETI (GSM-) HÍVÓSZÁM: Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervébe illeszked telefonszám, amely lehetvé teszi az Elfizet elérhetségét. 13. ELFIZETI SZERZDÉS: Az Elfizet és a Szolgáltató között a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételére létrejöv szerzdés, amely a Szolgáltató jelen Általános Szerzdési Feltételeibl (a továbbiakban: ÁSZF) és az egyedi Elfizeti Szerzdésbl áll. Amennyiben az elfizeti jogviszony ráutaló magatartással vagy szóbeli szerzdéskötéssel keletkezik (Praktikum Express és djuice kártyás 20 express tarifacsomagok esetében) az Eht (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint, a jogviszony létrejöttekor a felek nem kötnek írásbeli egyedi elfizeti szerzdést, így az Elfizetre kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak vonatkoznak. Az ÁSZF az Elfizet és a Szolgáltató közötti jogviszonyt érint alapvet rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Elfizeti Szerzdés pedig elssorban az Elfizetre vonatkozó, a szerzdéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik Elfizeti szerzdés megkötése szóbeli megállapodással (Expressz csomagok) Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az Elfizeti Szerzdést szóban is megköthetik. A szóban kötött elfizeti szerzdésekre az ÁSZF kártyás elfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetbl más nem következik. A Szolgáltatás a Szolgáltatató által forgalomba hozott, az ÁSZF 1/B. mellékletében szerepl, készülék nélküli, SIM-kártyás alapcsomagot (kártyás elfizetést) jelenti, amely a Szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetvé a Szolgáltatás díjának elzetes megfizetése mellett Ráutaló magatartással történ szerzdéskötés Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az elfizeti szerzdést ráutaló magatartással így különösen az elfizeti szolgáltatás igénybevételével is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött Elfizeti Szerzdésekre az ÁSZF kártyás elfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetbl más nem következik Elfizeti szerzdés megkötése a PannOnline rendszeren keresztül, ráutaló magatartással (Expressz csomagok) A Szolgáltatás a Szolgáltatató által forgalomba hozott, az ÁSZF 1/B. mellékletében szerepl, készülék nélküli, SIM-kártyás alapcsomagot (kártyás elfizetést) jelenti, amely a Szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetvé a Szolgáltatás díjának elzetes megfizetése mellett. 8/103. oldal

9 A PannOnline rendszeren keresztül történ szerzdéskötésre, ilyen módon létrejött elfizeti szerzdésre valamint elfizeti jogviszonyra az ÁSZF szóbeli szerzdéskötésre, szóbeli elfizeti szerzdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetbl más nem következik. 14. ELEG: A Szolgáltató kérésére és/vagy az Elfizet által, saját kezdeményezésre befizetett összeg, melyet az Elfizet az általa igénybe vett/jövben igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékeként, vagy annak részeként fizet meg. Típusai: - általános elleg: az Elfizet önkéntesen fizeti meg, melynek összegérl maga határoz. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az ÁSZF VI pontja tartalmazza. - forgalmi elleg befizethet az Elfizet által önkéntesen az ÁSZF VI és VII.2.4. pontjai szerint, illetleg a Szolgáltató felhívására az ÁSZF IV , IV , IV és VII.1.1. pontjai szerint. 15. FELFÜGGESZTETT ÁLLAPOTÚ SZOLGÁLTATÁS: Azon kártyás havidíjas szolgáltatás, amelyet az Elfizet megrendelt, viszont nem rendelkezik a szükséges egyenleggel mindaddig, amíg az ÁSZF 1/B. mellékletének I. fejezet 2.8. pontjában rögzítettek szerint törlésre nem kerül, vagy aktívvá nem válik. 16. HITELKERET: A Szolgáltató által a Számlás Elfizetk részére biztosított hitelkeret, amelynek mindenkori összegérl a Szolgáltató a honlapján ad tájékoztatást, és kizárólag Emelt díjas szolgáltatásokra, valamint MobilVásárlás szolgáltatásra használható fel Automatikus havi keret (a továbbiakban: havi keret) A havi keret az Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén az 1/B. mellékletben szerepl tarifacsomagokban meghatározott havi összeg, amely a felek megállapodása alapján automatikusan a ciklus kezdnapján feltöltésre kerül az Elfizet egyenlegére, és amelyet az Elfizet köteles a Szolgáltató részére havonta megfizetni. 17. KÁRTYÁS CIKLUS: A kártyás ciklus azt az idszakot jelenti, amelyre a Kártyás Elfizet az ÁSZF-ben meghatározott havidíjas kiegészít szolgáltatást megrendelte, és amely id alatt a havidíj fejében a szolgáltatás igénybe vehet. A ciklus kezdnapja a szolgáltatások megrendelésének idpontja de nem szükségszeren azonos azzal. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdnapnak megfelel. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás olyan Kártyás szolgáltatás, ahol a felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató kényelmi szolgáltatásként az Elfizet helyett az adott ciklusban egy meghatározott összeget (havi keret) automatikusan elre feltölt az Elfizet egyenlegére. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Elfizet minden ciklusban rendszeresen fizeti a havi keretnek megfelel összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor a kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. Az Elfizet kártyás ciklusának kezdnapjáról a Pannon Értékesítési Pontokon, PannOnline rendszeren keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat. 18. KONCESSZIÓS SZERZDÉS: A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere között november 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerzdés, amely alapján a Szolgáltató jogosult közcélú GSM (mobil rádiótelefon) szolgáltatást nyújtani a Magyar Köztársaság teljes területén, a szerzdésben meghatározott frekvenciatartományok használatával. 19. MAGAS FORGALOM ÖSSZEGHATÁRA: Az ÁSZF Törzsszövegének IV pontjában meghatározott összeg (amelybe a havidíjon kívül beletartozik a beszédcélú, valamint nem beszédcélú forgalom is), melynek elérésekor az Elfizet szolgáltatása felfüggeszthet. 9/103. oldal

10 20. MOBIL INTERNET-TARIFACSOMAGOK: A kizárólag GPRS-alapú internet-tarifacsomagok igénybevételével a Számlás Elfizetnek lehetsége van arra, hogy kapcsolódjon az internethez, és így weboldalakat böngésszen, illetve üzeneteket olvasson. E tarifacsomagok lehetséget adnak SMS-küldésre és fogadásra is, azonban nem alkalmasak normál hanghívások igénybevételére. 21. PANNON-FELTÖLTKÁRTYA ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: A Pannon-feltöltkártya felhasználásával az Elfizet a kártyához tartozó igénybevételi díj erejéig jóváírást végez a Szolgáltatónál nyilvántartott egyenlegén. A felhasználási útmutató a kártya hátoldalán található. A Pannon-feltöltkártya a kártyán megjelölt határidn belül használható fel az igénybevételi díj megfizetésére. A felhasználási határidre vonatkozó további részletes és speciális rendelkezéseket a Díjszabás tartalmazza. Amennyiben az Elfizet a Pannonfeltöltkártyát a feltüntetett határidn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megsznik (kivéve ha a Kártyás elfizetésre vonatkozó 1/B. melléklet másként rendelkezik), és az a Szolgáltatótól nem követelhet vissza. Az igénybevételi díj elzetes kiegyenlítése Pannon-feltöltkártyával is történhet. Az Emelt díjas szolgáltatást használó Számlás Elfizet az igénybevételi díjat a szolgáltatás igénybevétele eltt is kiegyenlítheti, Kártyás Elfizet esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, kizárólag elre történhet. A Kártyás és Új Generációs Kártyás szolgáltatások esetén MobilVásárlás szolgáltatás igénybevételére kizárólag az ÁSZF-ben rögzített feltöltéssel van lehetség és Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a havi keret nem használható fel MobilVásárlásra. 22. PANNON SZEMÉLYES CSATORNÁK: PANNON ÉRTÉKESÍTÉSI PONT(OK): A Szolgáltató Bemutatótermei és megbízásából eljáró Pannon Partner üzletek, amelyek a mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában meghatározott feladatokat látják el, ügyfélszolgálati, illetve értékesítési pontként ködnek. PANNON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT(OK): A Pannon Értékesítési Pontok közül a mindenkori ÁSZF 8. sz. mellékletében meghatározott Bemutatótermek, amelyek az Értékesítési Pontok mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában rögzített tevékenységein felül elfizeti/felhasználói bejelentéseket intéznek, panaszokat vizsgálnak ki és/vagy továbbítanak kivizsgálásra az arra illetékes(ek)nek, illetve amennyiben a helyszínen lehetséges orvosolják azokat. 23. RÁDIÓTELEFON-KÉSZÜLÉK (TOVÁBBIAKBAN: MOBILTELEFON): Olyan berendezés, amely SIM-kártyával együtt alkalmas a GSM-szolgáltatás igénybevételére, megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, valamint az ETSI GSM-szabványaiban mobil végberendezésként (MT) definiálták, és e szabványoknak is megfelel. 24. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ID: A rendelkezésre állási id az az idtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja a Kártyás Elfizetje részére ide nem értve az Új Generációs Kártyás szolgáltatást- az újbóli feltöltés lehetségét, valamint ebbl adódóan a szerzdés meghosszabbításának jogát. 25. SIM-KÁRTYA: Az Elfizet hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. Az integrált áramkört tartalmazó SIM-kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi azt követen is, hogy azt a Szolgáltató az Elfizetnek használatra átadta. 26. SZÁMHORDOZHATÓSÁG: Az Elfizet számára fennálló lehetség, amely május 1- jét követen biztosítja, hogy (a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeinek megfelelen) elfizeti hívószámát megtartva, eredeti (átadó) mobilszolgáltatójával kötött Elfizeti Szerzdését megszüntetve új (átvev) mobilszolgáltatóval kössön Elfizeti Szerzdést. 10/103. oldal

11 26.1. Átadó szolgáltató Az az elfizeti hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek Elfizetje az Elfizeti Szerzdés megszüntetését, illetve módosítását követen az elfizeti számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át Átvev szolgáltató Az az elfizeti hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövbeni Elfizetje az Elfizeti Szerzdés megkötésének keretében elfizeti számát egy másik szolgáltatótól áthozza Hordozott szám Az Elfizeti Szerzdésben szerepl elfizeti szám, amelyet az Elfizet megtart az átadó Szolgáltatótól az átvev Szolgáltatóhoz való áttéréskor Aktív szám Azon elfizeti hívószám, amelynek vonatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelen a szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére Központi referencia-adatbázis Az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmazza a hordozott számmal kapcsolatos valamennyi olyan hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis ködtetje a Szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát Számátadási idablak Az a külön jogszabályban 1 meghatározott idpontban kezd, megadott hosszúságú idtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött elfizeti szerzdés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megsznik, és az átvev szolgáltatóval megkötött új elfizeti szerzdés alapján az átvev szolgáltatónál megkezddik. Ezen idtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet Hordozást jóváhagyó nyilatkozat A mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt elfizeti számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó nyilatkozat, amely a kézhezvételétl számított 10 munkanapon belül használtató fel a számhordozási eljárásban az átvev szolgáltatónál (hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya). 27. SZÁMLÁZÁSI IDSZAK: A számlázási idszak azt az idszakot jelenti, amelyre a Számlás Elfizet számla ellenében köteles megfizetni az igénybe vett szolgáltatások díját az ÁSZF-ben rögzítettek szerint. A ciklus kezdnapja az Elfizeti Szerzdés megkötésének, illetve a szolgáltatások megrendelésének napja de nem szükségszeren azonos azzal. Amennyiben a ciklus kezdnapja nem egyezik meg a szerzdéskötés, illetve a szolgáltatás megrendelésének napjával, a Szolgáltató az idszakkal arányos tört havi díjat számláz ki, és arányos kedvezményt biztosít. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdnapnak megfelel. Az Elfizet számlázási idszakának kezdnapjáról a Pannon Értékesítési Pontokon, PannOnline rendszeren keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat. 28. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA EGYENLEGFELTÖLTÉSRL: Bármilyen módon (ATM-automatán, internetbankon vagy telebankon keresztül stb.) történ egyenlegfeltöltés esetén a Szolgáltató az adott elfizetés Elfizetje nevére és címére állít ki számlát. Szolgáltató általi ÁFA-s számla kiállítására a kuponfeltöltésrl (amennyiben a feltöltés az univerzális 1 A számhordozási központi referencia-adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM-rendelet 11/103. oldal

12 egyenlegre történik) kizárólag a feltöltés idpontjától számított 3 munkanap után, de maximum 2 hónapon belül van lehetség. A kiállított számlát Elfizet postai úton kapja meg. 29. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY: A Szolgáltató az Elfizetk, illetve az elfizetések ügyében eljárni jogosultak azonosítása céljából a következ okmányok valamelyikének bemutatását kéri: régi típusú személyi igazolvány, vagy új típusú személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya. 30. SZOLGÁLTATÓ: A Pannon GSM Távközlési Zártkören Mköd Részvénytársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.), amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a szolgáltatás nyújtására, amelyhez rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását díj ellenében, a távközlésre vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterével aláírt Koncessziós Szerzdésben foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel végzi. 31. SZOLGÁLTATÁS: Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás a 87/372/EGK Európa Tanácsi Irányelv és az ERC/DEC/(97)02 határozat által kijelölt frekvenciatartományban. Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás, melynek során e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely elfizetje nem helyhez kötött rádió-távközl hálózat végpontján csatlakoztatott berendezésrl indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal. A GSM ajánlásai értelmében az alapszolgáltatásokon belül megkülönböztethetk a távszolgáltatások (beszédszolgáltatás, segélykér hívások, fakszimileátvitel, SMS mobilállomáson végz ponttól pontig, SMS körözvényhívás) és a hordozó szolgáltatások (aszinkron duplex áramkör, egyéb) Igénybevételi díjat elre fizet (a továbbiakban: kártyás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerinti elfizeti szolgáltatást az erre külön rendszeresített Elfizeti Szerzdés megkötésével veheti igénybe az Elfizet, kivéve a ráutaló magatartással létrejött, illetve szóban kötött elfizetések esetét, amelyeknél nem történik írásos elfizeti szerzdéskötés. Az Elfizeti Szerzdés határozott idre jön létre az Igénybevételi díjat elre fizet szolgáltatás érvényességének idtartamára, az ÁSZF általános, valamint a kártyás elfizetésre vonatkozó különös szabályai szerint, a Díjszabásban foglalt rendelkezésekre tekintettel. - Az igénybevételi díjat elre fizet szolgáltatás aktiválásának határideje Írásbeli szerzdés esetén a szolgáltatás a megvásárlását követen maximum 3 napon belül automatikusan aktiválódik. Az aktiválás tényérl és a kezdegyenleg rendelkezésre állásáról a Szolgáltató rövid szöveges üzenetben értesíti az Elfizett. Szóbeli és a PannOnline rendszeren keresztül, ráutaló magatartással történ szerzdéskötés esetén az aktiválás ideje megegyezik a szerzdéskötés idpontjával, az elfizeti jogviszony a díjmentesen hívható 171-es telefonszám, illetve a bármely hálózatból hívható, díjköteles as telefonszám felhívásával, valamint a PannOnline (pannonline.pannon.hu) oldalon történ regisztrálással a IV.1.3. pontban meghatározott feltételek szerint, a megjelölt adatok megadásával jön létre. Express csomag megvásárlásakor az Elfizet a termék csomagolásán feltüntetett dátumtól számított 15 hónapon belül tud szóbeli, valamint PannOnline-on ráutaló magatartással Elfizeti Szerzdést kötni és szolgáltatást aktiválni. Az adott idszak leteltét követen a szolgáltatás aktiválása nem lehetséges. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Elfizeti Szerzdés fennállása alatt, a Szolgáltató és az Elfizet külön megállapodása alapján az 12/103. oldal

13 egyenlegfeltöltés havi rendszerességgel automatikusan a ciklus elején, elre történik. Az els feltöltés idpontja a szerzdéskötés napja. A jogviszony határozatlan jellegébl adódóan az aktiválási határid az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra nem alkalmazandó. - Az igénybevételi díjat elre fizet szolgáltatás érvényességi ideje A szolgáltatást az Elfizet az egyenlegfeltöltést követen a Díjszabásban megállapított érvényességi ideig használhatja. Az érvényességi id azaz a szerzdés idtartama azonos vagy hosszabb érvényességi idej egyenlegfeltöltés esetén meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltkártya érvényességi idejére. Az igénybevételi díjat elre fizet szolgáltatás érvényességi idejérl részletesen az ÁSZF általános szabályainak 4.1. pontja rendelkezik. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás határozatlan idre jön létre. Az Elfizeti Szerzdés fennállása alatt a feltöltés havi rendszerességgel automatikusan elre történik. A ciklus idején a havi fix feltöltésen kívül a kártyás szolgáltatásokra irányadó szabályok szerint lehet a kártyás egyenleget feltölteni, de az érvényességi idre vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás aktiválásáról és érvényességérl az ÁFSZ törzsszövegének IV.1.1. pontja rendelkezik. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás aktiválásának határideje megegyezik a számlás és a kártyás szolgáltatások aktiválásának határidejével. A jogviszony határozatlan jellegébl adódóan érvényességi id az Új Generációs Kártyás szolgáltatásra nem alkalmazandó. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén kezdegyenleg, kezdcsomag, illetve csomag nincsen, így az azokra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak Új generációs igénybevételi díjat elre fizet (a továbbiakban: Új Generációs Kártyás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerinti elfizeti szolgáltatást az erre külön rendszeresített Elfizeti Szerzdés megkötésével veheti igénybe az Elfizet. Az egyedi Elfizeti Szerzdés határozatlan idre jön létre. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatásra az ÁSZF kártyás szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az Elfizeti Szerzdés (ideértve az egyedi Elfizeti Szerzdés és az ÁSZF mellékleteit is) másként nem rendelkezik Igénybevételi díjat utólag fizet (a továbbiakban: számlás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerint igénybe vehet elfizeti szolgáltatást az erre külön rendszeresített Elfizeti Szerzdés megkötésével veheti igénybe az Elfizet. Az Elfizeti Szerzdés határozatlan idre jön létre az Igénybevételi díjat utólag fizet szolgáltatás érvényességének idtartamára Emelt díjas szolgáltatás (EDSZ) és a MobilVásárlás szolgáltatás érvényességi ideje Az EDSZ es, es számokon, illetve rövidszámokon elérhet értéknövelt tartalomszolgáltatás, mely különböz távközlési csatornákon nyújtható. Ilyen különösen, de nem kizárólagosan: - SMS (SMS-tartalomszolgáltatás), - MMS (MMS-tartalomszolgáltatás) és - Hívás alapon. Az EDSZ, valamint a MobilVásárlás szolgáltatásokat az Elfizet az elfizetés megsznéséig veheti igénybe az Univerzális egyenleg feltöltését és/vagy a hitelkeret Szolgáltató általi biztosítását követen. 13/103. oldal

14 31.5. Mobil-tartalomszolgáltatás A Szolgáltató jogosult a jogszabályban és az ÁSZF-ben rögzített módon (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyeket a jogszabály, valamint az ÁSZF elírásainak megfelelen megkötött Elfizeti Szerzdés alapján nyújtott távközlési szolgáltatással együtt, a saját nevében vásárolt, valamint jogosult érvényesíteni az ellenértéket - Számlás Elfizetvel szemben annak Univerzális egyenlege, illetve hitelkerete, - Kártyás Elfizet esetén annak Univerzális egyenlege, - Új Generációs Kártyás Elfizet esetén pedig az Univerzális egyenlege, illetve a havi kerete terhére. A Mobil-tartalomszolgáltatás részletes leírását és díjait a Díjszabások Egyéb szolgáltatások fejezete tartalmazza MobilVásárlás szolgáltatás A MobilVásárlás szolgáltatás keretében a Szolgáltató Elfizeti mobiltelefonjuk segítségével vásárolhatnak meg termékeket és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. A Szolgáltató jogosult a jogszabályban és az ÁSZF-ben rögzített módon (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyeket a jogszabály, valamint az ÁSZF elírásainak megfelelen megkötött Elfizeti Szerzdés alapján nyújtott távközlési szolgáltatással együtt, a saját nevében egy Kereskedl vásárolt, valamint jogosult érvényesíteni az ellenértéket az Elfizetvel szemben annak univerzális egyenlege terhére. Keresked az a Szolgáltatóval szerzdéses jogviszonyban álló harmadik személy, akinek termékeit, szolgáltatásait az Elfizetk a MobilVásárlás szolgáltatás igénybevétele útján megvásárolják. A MobilVásárlás szolgáltatás részletes leírását és díjait a Díjszabások Egyéb szolgáltatások fejezete tartalmazza. 32. SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA: Jelenti különösen az Elfizet által indított vagy az Elfizetnél végzdtetett forgalom korlátozását, a Szolgáltatás minségi vagy más jellemzinek csökkentését.. A részletes rendelkezéseket a IV.3. pont tartalmazza. 33. SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE: Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató általában mind az Elfizet által indított, mind az Elfizetnél végzdtetett hívásforgalmat szünetelteti. A részletes rendelkezéseket a IV.4. pont tartalmazza. 34. UMTS: UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) vezeték nélküli adatátviteli rendszer (univerzális vezeték nélküli mobiltávközlési szolgáltatás). Nagy sebesség (2 Mbps), nagy kiterjedés, kétirányú vezeték nélküli adatátvitelt biztosító eljárás (WAN). 35. UNIVERZÁLIS EGYENLEG: Univerzális egyenlegnek nevezzük a Szolgáltató által meghatározott ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon, belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Értékesítési Pontjain feltölthet egyenleget. Ezt az egyenleget az Elfizetk EDSZ-re, illetve MobilVásárlásra használhatják fel. A Kártyás és Új Generációs Kártyás Elfizetk mindemellett a tarifacsomagjuk által biztosított szolgáltatásokat (alap- és kiegészít szolgáltatásokat) ezen egyenleg terhére is igénybe vehetik. Számlás elfizet esetén a Szolgáltató által biztosított Hitelkeret is az Univerzális egyenlegre kerül feltöltésre. Az Elfizeti Szerzdés megsznésekor az Elfizet felhasználatlan Univerzális egyenlegét a Szolgáltató utólag nem téríti vissza Univerzális egyenleg feltöltése Az Univerzális egyenleg feltöltése az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponokkal történik. 14/103. oldal

15 Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak nevezzük a Szolgáltató által meghatározott, az ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon keresztül, belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben (amennyiben az Elfizet nem kéri áfás számla kiállítását a helyszínen) végzett feltöltéseket. Az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponok értéke és érvényessége megegyezik a Pannon-feltöltkártyák értékével és érvényességével. Ha az Elfizet által felhasználható összeg elfogy az Univerzális egyenlegérl, akkor egy újabb Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnal töltheti fel azt. A kupon összege hozzáadódik a feltöltés eltti érvényes egyenleghez. Az Univerzális egyenleg több kuponnal is feltölthet. A MobilVásárlás szolgáltatás Számlás Elfizetk részére Univerzális egyenlegük és Hitelkeretük terhére vehet igénybe. A Számlás Elfizetk január 1-jétl kizárólag Univerzális egyenlegükre végezhetnek feltöltéseket. A Számlás Elfizetk az Emelt Díjas Szolgáltatásokat kizárólag ATM-automatáknál online módon, internetbankon és Telebankon, belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató bemutatótermeiben végzett feltöltések útján vehetik igénybe. A MobilVásárlás szolgáltatás Kártyás Elfizetk részére Univerzális egyenlegük terhére vehet igénybe. Bármely Kártyás Elfizet az ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon, illetve belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Értékesítési Pontjain vagy egyéb módon végzett feltöltésekkel vehetik igénybe az EDSZ-t. 36. WELCOME, BON VOYAGE SMS, EU TÁJÉKOZTATÓ SMS Welcome SMS A Szolgáltató a hálózatára feljelentkez külföldi elfizetket üdvözl üzenetben (Welcome SMS) tájékoztatja a hálózatával kapcsolatos tudnivalókról Bon Voyage SMS A Szolgáltató a telephelyétl eltér országba való belépésükkor a külföldön barangoló elfizetinek SMS üzenetet küld (Bon Voyage SMS), amelyben tájékoztatja ket a társzolgáltató hálózata használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról EU tájékoztató SMS A Szolgáltató bármely EU-tagországba történ belépésükkor SMS üzenetben tájékoztatja külföldön barangoló Elfizetit a számukra kiszabható legmagasabb beszédhívás-díjról. 15/103. oldal

16 II. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Pannon GSM Távközlési Zártkören Mköd Részvénytársaság a Pest Megyei Cégbíróságon cégjegyzékszámon nyilvántartott zártkör részvénytársaság. A székhely levelezési címe: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2. Központi telefonszáma: Központi telefaxszáma: /103. oldal

17 III. AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA 1. AZ ÁSZF CÉLJA: Az ÁSZF célja, hogy az Eht-nak, az Efsz-nek és az egyéb, a távközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelen az Elfizetk számára hozzáférhet módon és közértheten rögzítse a Szolgáltató általános szerzdési feltételeit. 2. AZ ÁSZF TÁRGYA: Az Általános Szerzdési Feltételek részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerzdéses kapcsolatba lép Elfizet között létrejöv szolgáltatási jogviszony általános feltételeit, a szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Elfizet és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az egyéb, a szolgáltatással összefügg lényeges körülményeket. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illeten a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági elírások, a Ptk-ban foglalt rendelkezések és a jogszabályoknak megfelelen közzétett nemzetközi szerzdések és szabványok kötelez erej feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak. 3. AZ ÁSZF TERÜLETI HATÁLYA: A Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a mindenkori Besugárzási Területen nyújtja. A Szolgáltató a Besugárzási Területrl az Elfizet kívánságára bármikor tájékoztatást nyújt. A Szolgáltató Barangolási (roaming) szerzdések megkötésével biztosítja az Elfizet számára a külföldi rádiótelefon-szolgáltatók hálózatának igénybevételét is, a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában rögzített és közzétett külön feltételek mellett. A Szolgáltató a külföldi hálózatok üzemeltetivel kötött Barangolási (roaming) szerzdések életbelépésérl (vagy azok szünetelésérl) honlapján folyamatosan tájékoztatja az Elfizett. 4. AZ ÁSZF SZEMÉLYI HATÁLYA: A Szolgáltató az ÁSZF-et a Koncessziós Szerzdés rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelen adja ki és teszi közzé. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és valamennyi Elfizetre, aki a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevételére elfizeti jogviszonyba kerül, valamint az elfizetést az Elfizet felelssége alapján használókra (Felhasználók). Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése eltt létrejött Elfizeti Szerzdésekre is. A Szolgáltató az ÁSZF hatálybalépésérl az Elfizett közleményben tájékoztatja, amelyet közzétesz Értékesítési Pontjain is. Amennyiben az Elfizet a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az ÁSZF, illetve annak módosulásai a közleményben megjelölt idpontban kiegészíti vagy felváltja a korábban létrejött Elfizeti Szerzdéseket. 17/103. oldal

18 IV. AZ ELFIZETI JOGVISZONY 1. AZ ELFIZETI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE 1.1 Az Elfizeti jogviszony létrejötte írásbeli elfizeti szerzdéssel Az Elfizeti Szerzdés alapján az elfizeti hozzáférést nyújtó Szolgáltató a felek eltér megállapodása hiányában az érvényes Elfizeti Szerzdés megkötésének idpontjától számított maximum 3 napon belül vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Elfizet részére. Az Elfizet továbbá a szerzdés idtartama alatt igénybe veheti a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat is a szerzdés feltételei szerint. Az elfizeti jogviszony az Elfizeti Szerzdésnek az Elfizet és a Szolgáltató általi aláírásával, illetve a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában meghatározott elre fizetend díjak kiegyenlítésével jön létre. A Szolgáltatót az Elfizeti Szerzdés létrejötténél megbízottai (Pannon Partnerek, Pannon nevében eljáró, jogosultságát igazoló más személy) is képviselhetik. Az Elfizeti Szerzdés írásban köthet meg. A Szolgáltató, illetve megbízottai a szerzdés megkötésével egyidejleg kötelesek az egyedi Elfizeti Szerzdést, az ÁSZF kivonatát, valamint az Elfizet kérésére az ÁSZF egy példányát az Elfizet rendelkezésére bocsátani A szerzdés megkötéséhez szükséges dokumentumok: Az Elfizeti Szerzdés megkötéséhez szükséges dokumentumokról az ÁSZF 7. sz. melléklete rendelkezik, kivéve a számhordozási eljárást, amelynek esetében az azonosításhoz szükséges dokumentumokat az ÁSZF Törzsszövegének 9.1. pontja tartalmazza Nem minsül új Elfizeti Szerzdés megkötésének: az áttérés számlás elfizetésrl kártyás elfizetésre, az áttérés kártyás elfizetésrl számlás elfizetésre, az elfizet személyének megváltoztatása (átírás), a tarifacsomag-váltás, a szolgáltatásváltás, a mobiltelefonszám cseréje, a SIM-kártya cseréje, az Elfizeti Szerzdés egyéb módosítása A szerzdés megkötéséhez az alábbi elfizeti adatok szükségesek: a) Magánszemélyek esetén: név, születési név; születési hely, id; anyja leánykori neve; személyi igazolvány száma/útlevél száma/jogosítvány száma és lakcímkártya száma; állampolgárság; állandó lakóhely/külföldi Elfizet esetén tartózkodási hely; egyéb azonosító okmány száma értékesítési akciótól függen; korlátozottan cselekvképes személy esetén a törvényes képvisel adatai. b) Cégek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók 2 esetén: cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve; cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma; bankszámlaszám, adószám; székhely. 2 Egyéni vállalkozók esetén a magánszemélyekre vonatkozó elfizeti adatok is szükségesek az Elfizeti Szerzdés megkötéséhez, valamint bankszámlaszám megadása számukra nem kötelez. 18/103. oldal

19 1.1.4 Az Elfizeti Szerzdés megkötésekor a természetes személy Elfizetnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a Szolgáltatást egyéni elfizetként vagy üzleti/intézményi elfizetként kívánja igénybe venni. A természetes személy Elfizetk ezen nyilatkozatukat a Szolgáltató Értékesítési Pontjain a megfelel nyomtatvány kitöltésével bármikor díjmentesen módosíthatják, illetve visszavonhatják Az Elfizet az Elfizeti Szerzdés aláírásával a jelen ÁSZF-ben, valamint a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képez mellékletekben foglaltakat elfogadja, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a szolgáltatás igénybevételéért megfizeti Az egyedi Elfizeti Szerzdésben a felek megállapodhatnak abban, hogy az Elfizet a szerzdést a Szolgáltató által nyújtott kedvezményekért cserébe meghatározott idn belül nem szünteti meg, nem szünetelteti, illetve a Szolgáltató által történ korlátozásra okot nem ad Kártyás elfizetés esetén: Az Elfizeti szerzdés érvényességi idejére szóló határozott idre (1 év, 90 nap, 30 nap) jön létre. Amennyiben nem történik egyenlegfeltöltés, a határozott id lejártával az Elfizeti szerzdés megsznik. A határozott id azonos, vagy hosszabb érvényesség egyenlegfeltöltéskor meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltkártya érvényességi idejére. Rövidebb érvényesség feltöltés esetén a szerzdés változatlan tartammal marad fenn. Egyenlegfeltöltésre Feltöltkártyák segítségével van lehetség. A Feltöltkártyák érvényességi ideje (felhasználhatósága) A Feltöltkártyák feltöltéstl számított felhasználhatósága függ a Feltöltkártyák értékétl az alábbiak szerint: o 900 Ft érték Feltöltkártya érvényességi ideje 30 nap o 1800 Ft érték Feltöltkártya érvényességi ideje 90 nap o 3600; 7200; 14400; Ft érték Feltöltkártya érvényességi ideje 1 év o 1000 Ft érték Feltöltkártya érvényességi ideje 90 nap o 3000; 5000; 10000; Ft érték Feltöltkártya érvényességi ideje 1 év Az Elfizeti Szerzdés megkötése után a SIM-kártya a megvásárlást követen maximum 3 napon belül automatikusan aktiválódik. Az aktiválás tényérl és a rendelkezésre álló kezdegyenlegrl a Szolgáltató SMS-ben értesíti az Elfizett. A szolgáltatás érvényességi idejének számítása ekkor kezddik. A Kártyás szolgáltatás, a szolgáltatáshoz tartozó SIM-kártya és az elfizeti hívószám érvényességi idejét az 1/B. melléklet tartalmazza. Amennyiben a Kártyás szolgáltatást használó Elfizet a SIM-kártyájára feltöltött összeget a szolgáltatás érvényességi idején belül felhasználja, az újabb feltöltésig nem kezdeményezhet hívásokat, nem rendelhet és nem mondhat le szolgáltatásokat, azonban a bejöv hívásait besugárzási területen fogadhatja az érvényességi idn belül. Új Generációs Kártyás szolgáltatás írásbeli szerzdéskötéssel vehet igénybe. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatásokra történ szerzdéskötés során a felek az Elfizeti Szerzdést határozatlan idre kötik. Az erre rendszeresített Elfizeti Szerzdésben a felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató feltölti a havi keretet az Elfizet egyenlegére, és az Elfizet minden ciklusban egy összegben megfizeti a havi keretet, valamint az igénybe venni kívánt kártyás havidíjas szolgáltatásokat. Amennyiben az Elfizet a szolgáltatást ezen felül is igénybe kívánja venni, a kártyás szolgáltatásra irányadó egyéb szabályok szerint tölthet fel további egyenleget kártyás elfizetésére. A feltöltkártyával feltöltött egyenleg érvényességi ideje (felhasználhatósága) ebben az esetben az Elfizeti Szerzdés határozatlan idejéhez igazodik, azaz a szerzdés a feltöltési címlettl függetlenül határozatlan ideig van 19/103. oldal

20 érvényben, és a felek felmondásával vagy közös megegyezésével sznik meg. A szerzdéskötéshez szükséges dokumentumok listáját a 7. sz. melléklet tartalmazza Az Elfizeti Szerzdés megkötésének korlátai: A Szolgáltató jogosult az Elfizeti Szerzdés megkötését indoklás nélkül megtagadni. A Szolgáltató az elfizeti jogviszony fennállta alatt, illetve az Elfizeti Szerzdés megsznését követen csak abban az esetben köt az Elfizetvel ismételten Elfizeti Szerzdést, biztosít részére kedvezményes készülékvásárlási lehetséget, illetve engedélyez számára kezességvállalást más Elfizeti Szerzdéshez, ha az Elfizetnek nem áll fenn a Szolgáltatás igénybevételébl ered díjtartozása a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi Elfizeti Szerzdés megsznésére nem a Szolgáltatónak az Elfizet szerzdésszegésére visszavezethet felmondásával került sor. Az új Elfizeti Szerzdés megkötésekor az Elfizet köteles az egyszeri csatlakozási díjat ismételten megfizetni. A fenti korlátozás kiterjed kezességgel biztosított elfizetés esetében a kezesként eljáró személyre is. Ezen túlmenen ugyanazon személy csak abban az esetben vállalhat további Elfizeti Szerzdésekhez kezességet, ha ezen kezességvállalások idpontját megel 6 hónapban az általa kezességgel biztosított Elfizeti Szerzdésekkel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségek idben és pontosan rendezésre kerültek. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkez Elfizetvel, illetve a díjtartozással érintett Elfizeti Szerzdésnél kezesként eljáróval tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerzdéskötésre, további Elfizeti Szerzdés kezességvállalással történ biztosítására, illetve kedvezményes áru készülék értékesítésére kerülne sor, az új Elfizeti Szerzdés a tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba Szolgáltató általi észlelésekor azonnali hatállyal megsznik. A fentiekben leírt, tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hibával létrejött szerzdésbl ered, a szolgáltatás igénybevétele folytán keletkezett díjtartozást az Elfizet haladéktalanul köteles a Szolgáltató részére számla ellenében megfizetni. A Szolgáltató az Elfizeti Szerzdés megkötését a Szolgáltató által meghatározott összeg ún. forgalmi elleg befizetéséhez kötheti. Amennyiben a Szolgáltató ilyen elleg befizetését kéri, annak jogcímét (forgalmi elleg), valamint a vonatkozó hívószámot a befizetéskor (személyes befizetés, banki átutalás) feltétlenül meg kell jelölni. Az ilymódon befizetett elleg összege az adott hívószám vonatkozásában a következ havi számla(k) végösszegébl levonásra kerül, azaz az elleg mértékével csökken a számla(k) végösszege. A Szolgáltató által ilyen esetben kérhet elleg legfeljebb bruttó ,- Ft. 1.2 Az elfizeti jogviszony keletkezése szóbeli elfizeti szerzdés megkötésével (valamint a PannOnline rendszeren keresztül ráutaló magatartással) Az elfizeti jogviszony szóbeli szerzdéssel és ráutaló magatartással az alábbi módokon jöhet létre: A Szolgáltató hálózatából díjmentesen hívható 171-es szám felhívásával A bármely hálózatból elérhet, díjköteles s szám felhívásával A PannOnline-on (pannonline.pannon.hu) történ regisztrációt követen, internetes bejelentkezéssel. 20/103. oldal

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. január 1-étl Készítés idpontja: 2009.11.30. Utolsó

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. március 1-étl Készítés idpontja: 2010.01.28. Utolsó

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. november 7-étől Készítés időpontja: 2010.10.06.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. augusztus 21-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. augusztus 21-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. augusztus 21-étől KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFOVONAL: 06 20 2 000 000;

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. december 9-étől Készítés időpontja: 2008.11.06. Utolsó módosítás időpontja: 2008.10.19. KÖZPONTI

Részletesebben

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2011. június 1-jétől Készítés időpontja: 2011.04.21.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. elıfizetıi szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. elıfizetıi szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek elıfizetıi szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. október 5-étıl Készítés idıpontja: 2010.09.01.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27.

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. május

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizetı (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elıre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizetı (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elıre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizetı (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elıre fizetı (kártyás) elıfizetıi szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

4. MELLÉKLET. mobilkészülékkel történő rendeltetésszerű használata már nem lehetséges.

4. MELLÉKLET. mobilkészülékkel történő rendeltetésszerű használata már nem lehetséges. 4. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTAL A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON-SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VÁLLALT SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALÁSA A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉRE NÉZVE vállalja,

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érényes: 2010. július 1-jétől Készítés időpontja: 2010.05.27.

Részletesebben

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. augusztus 2-től 1. A díjak alkalmazásának

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Céges tarifacsomag ajánlat

Céges tarifacsomag ajánlat Céges tarifacsomag ajánlat 1. Prémium A Díjcsomag Prémium A Díjcsomag készülékek 1. Apple iphone 8 Plus 256 GB 40 000 Ft 2. Apple iphone 8 Plus 64 GB 10 000 Ft 3. Apple iphone 8 256 GB 20 000 Ft 4. Apple

Részletesebben

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása Törzsszöveg: Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása 1.4. Meghatározások Hordozott Szám : az előfizetői

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. november 8-ától Készítés id pontja: 2009. 09. 29. Utolsó módosítás id pontja: 2009.11.01.

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. november 8-ától Készítés id pontja: 2009. 09. 29. Utolsó módosítás id pontja: 2009.11.01. 1/A. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes:2009. november 8-ától Készítés idpontja:

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. augusztus 14-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Érvényes: 2007. március 25-étıl

Érvényes: 2007. március 25-étıl A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. március 25-étıl 1. A DÍJAK

Részletesebben

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel 2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban 2011.11.15-től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Netbook akció az Online Shopban

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt számlás (igénybevételi díjat utólag fizető) tarifacsomagjai, valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ Három kedvezményes tarifánk a követező: Minimum, Gazdaságos és Korlátlan tarifacsomag Minimum tarifa Új, alacsony havidíjú csomagunk, amely kizárólag új előfizetéssel,

Részletesebben

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait.

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. június 17-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: I. Tesco Mobile

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. január 1-jétől Készítés időpontja: 2012.12.03. A

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2007. augusztus 27-étől Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: január 1-ét l. Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja:

1/B. melléklet. Érvényes: január 1-ét l. Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja: 1/B. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. január

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. október 26-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2012. április 3-ától Készítés időpontja: 2012.03.01. A

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl amely az alább megnevezett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és ügyfele (a továbbiakban: Elfizet)

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2008. július 13-ától Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2014. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF)

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 4. számú melléklet Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 1. A Szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az Általános Szerzdési Feltételek elérhetsége, az ügyfélszolgálat

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. április 2-ától Készítés időpontja: 2013.02.28. A

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. október 6-ától Készítés időpontja: 2016.10.05. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek március 22-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek március 22-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. március 22-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 1. Általános adatok,

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai

A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai Általános Üzletszabályzat 10 sz., Domino Üzletszabályzat 8. sz. melléklet Hatályos: 2009. március 1-jétől A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai I. Általános rendelkezések I.1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07.

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07. 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2017. január 24-dikétől Készítés időpontja:

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. november 7-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK Netsurf Távközlési Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Utolsó módosítás: 2014.08.04. Hatályos: 2014.09.04. Készítés

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. július 6-ától 1. A DÍJAK

Részletesebben

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl amely az alább megnevezett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és ügyfele (a továbbiakban: Elfizet)

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

5. számú melléklet SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABÁLYAI TARTALOMJEGYZÉK

5. számú melléklet SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABÁLYAI TARTALOMJEGYZÉK 5. számú melléklet SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABÁLYAI TARTALOMJEGYZÉK 1 Definíciók... 1-2 2 A számhordozási eljárás általános szabályai... 2-1 2.1 A hordozási eljárás kezdeményezése...

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2008. július 16-ától Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben