MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a költségvetés gazdálkodás (tervezés, módosítás, beszámolás) sorá alkalmazott külső és belső készítésű dokumetumok (jogszabályok, szabályzatok) haszálatáak rögzítése. Jele szabályozás meghatározza a költségvetés gazdálkodás, a pézügy és számvtel eljárásokba résztvevők feladatat, előírva a felelősöket, és a ylvátartás kötelezettségeket. 2. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS I RENDJE, AZ LEÍRÁSA 2.1. A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA AZ IRODÁK JAVASLATAINAK FELDOLGOZÁSA A szakrodák a következő év feladatok és az eléredő célok fgyelembevételével md szövegszerűe, md számszerűsítve összeállítják javaslatakat, melyeket megküldeek a Pézügy Irodára, ahol a költségvetés csoport kjelölt mukatársa által megtörték ezek tematkus feldolgozása. Az tézméyekkel kapcsolatos elképzeléseket a Városgazdálkodás és Koordácós Iroda vezetője küld meg a Pézügy Irodáak KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSE A pézügy rodavezető az előterjesztő polgármester véleméyéek fgyelembevételével elkészít a kocepcó ayagát, mely előterjesztésből, számszerű adatokat tartalmazó táblázatokból és szöveges részből áll. Az előterjesztést md a bzottságok, md a Képvselő-testület felé a polgármester tesz meg. A hely ökormáyzatok költségvetés kocepcóját a Kormáy költségvetés ráyelve, az ökormáyzat pézügy szabályozás (fetek szert meghatározott) előzetes elgodolása, a helybe képződő bevételek (hely adó, bérlet díj bevételek, stb.) és az smert kötelezettségek (szerződések ylvátartás adata, lletve a voatkozó testület és bzottság határozatok) fgyelembevételével kell összeállíta BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS A polgármester által előterjesztett költségvetés kocepcó tervezetét az egyes bzottságok apredre tűzk, megvtatják, ll. az abba foglaltakkal kapcsolatba állást foglalak. Az előterjesztő polgármester a bzottság határozatok smeretébe eldöt, hogy módosítja-e az előterjesztést. A szükséges módosításokat a Pézügy Iroda vezetője, lletve költségvetés csoport általa kjelölt mukatársa hajtja végre KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÉLEMÉNYEZÉS Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/9

2 A bzottságok által véleméyezett a költségvetés kocepcóról szóló előterjesztést a Képvselő-testület apredre tűz, megvtatja, elfogadja, vagy határozatot hoz a módosítás szükségességéről. A módosítást a polgármester a Pézügy Iroda vezetőjéek bevoásával hajtja végre. Ameybe a módosított előterjesztés testület megvtatásához bzottság véleméyre va szükség, akkor a pot szert kell eljár. A költségvetés kocepcót a tárgyévet megelőző év ovember 30-g kell a Képvselő-testület elé terjeszte. Az elfogadott költségvetés kocepcó szert ütemtervek megfelelőe kell a tárgyév költségvetést elkészíte KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA INTÉZMÉNYEK ÉRTESÍTÉSE A Pézügy Iroda vezetője levél formájába értesít az tézméyeket (az Oktatás, Közművelődés, Ifjúság és Sport Iroda valamt a Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda az ágazat tézméyeket közvetleül értesít), és a szakrodákat a kocepcó rájuk voatkozó előírásaról, de értve a költségvetés tervezése sorá fgyelembe veedő számszak előírásokat s INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEK ELKÉSZÍTÉSE Az tézméyek a felügyelet szerv előírásaak fgyelembevételével elkészítk éves költségvetés javaslatakat, majd megküldk a Pézügy Irodára INTÉZMÉNYI EGYEZTETÉS A Városgazdálkodás és Koordácós Iroda vezetőjéek koordálásával folyó egyeztetése részt vesz a Pézügy Iroda kjelölt mukatársa KÖZMEGHALLGATÁS, ÉRDEKEGYEZTETÉS, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL VALÓ EGYEZTETÉS A polgármester a költségvetés előterjesztés összeállítása előtt szükség szert közmeghallgatást tart, ahol közvetle formácókat gyűjt a lakosság elvárásokról, melyekről a Pézügy Iroda jelelévő mukatársa emlékeztetőt készít. Az tézméy egyeztetés és az (esetleges) közmeghallgatás eredméyéek fgyelembevételével a Pézügy Iroda költségvetés csoportjáak kjelölt mukatársa összeállítja az éves költségvetés előzetes ayagát, melyet átad a Városgazdálkodás és Koordácós Iroda vezetőjéek, ak godoskodk a jogszabály szert, valamt a Polgármester által kalakított érdekegyeztetés lefolytatásáról. Ezzel egydejűleg a Pézügy Iroda kjelölt mukatársa beépít a költségvetés tervezetébe a ksebbség ökormáyzatok költségvetés határozatát, melyet azok az ökormáyzat költségvetés támogatás előzetes smeretébe állítottak össze KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE, KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY BEKÉRÉSE Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 2/9

3 A Pézügy Iroda vezetője elkészít az éves költségvetéssel kapcsolatos előterjesztés ayagát, mely tartalmazza a redelet tervezetét, a számszerű összefüggéseket tartalmazó táblázatokat és azok szöveges kegészítését. Az előterjesztéshez csatolja a köyvvzsgáló, valamt az érdekképvseletek részletes véleméyét. Az éves költségvetés előterjesztője mde esetbe a polgármester, az előterjesztés testülethez törtéő beterjesztéséek határdeje tárgyév február 15-e (ll. a költségvetés törvéy khrdetését követő 45. ap) BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS A polgármester által előterjesztett költségvetés tervezetét az egyes bzottságok apredre tűzk, megvtatják, ll. az abba foglaltakkal kapcsolatba állást foglalak. Az előterjesztő polgármester a bzottság határozatok smeretébe eldöt, hogy módosítja-e az előterjesztést. A szükséges módosításokat a Pézügy Iroda költségvetés csoportjáak kjelölt mukatársa hajtják végre A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELÉ TERJESZTÉS A bzottságok és a köyvvzsgáló által véleméyezett az éves költségvetésről szóló redelettervezetre voatkozó előterjesztést a Képvselő-testület apredre tűz, megvtatja, elfogadja, vagy határozatot hoz a módosítás szükségességéről. A módosítást a polgármester a Pézügy Iroda vezetőjéek bevoásával hajtja végre. Ameybe a módosított előterjesztés testület megvtatásához bzottság véleméyre va szükség, akkor a pot szert kell eljár AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET KÖZZÉTÉTELE, AZ INTÉZMÉNYEK KIÉRTESÍTÉSE A Képvselő-testület által elfogadott költségvetés redelet ökormáyzat falújságo törtéő közzétételéről a Testület és Koordácós Iroda kjelölt mukatársa godoskodk, az ökormáyzat hvatalos lapjába: a Városkép újságba törtéő megjeletetéséről pedg a Polgármester Kabet kjelölt mukatársa. A Pézügy Iroda vezetője kértesít az tézméyeket levél formájába a költségvetés redelet rájuk voatkozó tartalmáról ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍTÉSE Az öállóa gazdálkodó költségvetés szervek a pézügy rodavezető értesítése alapjá elkészítk elem költségvetés dokumetácójukat, és azt megküldk a Pézügy Irodára, ahol a költségvetés csoport kjelölt mukatársa elkészítk az ökormáyzat sztű koszoldácót, melyet számszaklag egybevetek a testület által elfogadott költségvetés adataval. Egyezőség eseté az elem költségvetéseket megküldk a MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Irodáak. Az elem költségvetés tartalmazza a költségvetés alapokmáyt és az tézméy költségvetés számszak adatat KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS FOLYAMATA Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 3/9

4 AZ ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK IDŐSZAKOS ÉRTÉKELÉSE, AZ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE Az elfogadott költségvetés alakulásáak redszeres értékelése, elemzése, az tézméy gazdálkodás elleőrzése, az előráyzatok egyeztetése a társrodák szükség szert bevoásával a Pézügy Iroda vezetőjéek a feladata. A hav pézforgalm jeletéseket és a egyedéves mérlegbeszámolókat a voatkozó jogszabály előírások szert a számvtel csoport vezetője készít el, amelyet megelőz az tézméyekkel való adategyeztetés, tektettel arra, hogy az ökormáyzatak koszoldált adatokat kell szolgáltata IDŐSZAKOS ÉS ÉV VÉGI MÉRLEGBESZÁMOLÓK ELKÉSZÍTÉSE A Pézügy Iroda számvtel csoport vezetője az tézméy adategyeztetést követőe a voatkozó jogszabályok fgyelembevételével elkészít a egyedéves és év vég mérlegbeszámolót. A mérlegbeszámoló kötelezőe tartalmazza a köyvvtel mérleget, a pézforgalm jeletést, az eredméy-kmutatást, a pézmaradváy kmutatást, az előráyzat-maradváy kmutatást és a kegészítő mellékleteket. A mérleget leltárral kell alátámaszta ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET ELKÉSZÍTÉSE ÉS ELŐTERJESZTÉSE, KÖNYVVIZSGÁLÓI AUDITÁLÁS A Pézügy Iroda vezetője a jogszabály előírásak megfelelőe összeállított mérlegbeszámolót a társrodák és az tézméyek szöveges kegészítésevel együtt megküld a köyvvzsgálóak audtálásra. A Képvselő-testület felé a polgármester terjeszt be a zárszámadás redeletét, melyhez csatol kell a köyvvzsgáló záradékot, valamt a bzottság véleméyeket s (ameybe a zárszámadás redeletet a bzottságok megtárgyalták). A zárszámadásról szóló előterjesztést tárgyévet követő áprls 30-g kell a Képvselő-testület elé terjeszte A RENDELET ELFOGADÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE A Képvselő-testület a polgármester által előterjesztett zárszámadás redeletet megvtatja, elfogadja vagy határozatot hoz a módosítások és kegészítések szükségességéről. A módosítást a polgármester a Pézügy Iroda vezetőjéek a bevoásával hajtja végre. A Képvselő-testület által elfogadott zárszámadás redelet közzététele és megjeletetése a potba foglaltak szert törték. A voatkozó jogszabályok szert ylváosságra kell hoz a Cégközlöybe és a Belügy Közlöybe, és meg kell külde az Állam Számvevőszékek, melyekért a Pézügy Iroda vezetője a felelős ELSZÁMOLÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS FELÉ A Pézügy Iroda vezetője a társrodák bevoásával a voatkozó jogszabályok alapjá elkészít az állam költségvetéssel szembe elszámolást a ormatív támogatásra, valamt a címzett és céltámogatásokra voatkozóa. Az elszámolással egydejűleg godoskodk a többlet géybevétel vsszautalásáról. Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 4/9

5 3. AZ ELKOBZOTT TÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK I RENDJE A szabálysértés mukacsoport a szabálysértés eljárás sorá elkobzott tárgyakról hozott jogerős határozatot átadja az ügytézőek átadóköyvvel. Az ügykezelő a határozatot az elektrokus ylvátartásba ktatja. Iktatás utá az ügytéző bevezet az ügyrat adatat a mukaaplóba. Az elkobzott tárgyakat a jegyző az ügytéző által előkészített szerződésbe értékesít, vagy selejtezés jegyzőköyvbe selejtez. Az eljárás befejezéséről az ügytéző a szabálysértés mukacsoportot értesít. A tovább tézkedést em géylő ügyratokat az ügytéző (rattárba helyezés céljával) mukaaplóval átadja a közpot rattárak az rodavezető egedélyével. 4. A SZÁMVITELI CSOPORT MUNKAFOLYAMATAINAK I RENDJE 4.1 A PÉNZFORGALMI TÉTELEK KÖNYVELÉSÉNEK I RENDJE Az ellejegyzésre leadott szerződéseket, megredeléseket az ügytéző folyamatosa előkotírozza. A pézügy csoport ügytézőjétől átvett kadás és bevétel számlákat, utalváyokat az ügytéző kotírozza, majd átadja a költségvetés csoport ügytézőjéek a költségvetés forrás elleőrzésére. A bak és péztár tételeket az ügytéző érvéyesít. A pézügy csoport ügytézője által a Gordus pézügy redszerbe rögzített péztár és bak tételeket az ügytéző elleőrz, majd átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe köyvelésre Az Adóügy Iroda bakszámlát, a mukáltató kölcsö és a közmű bakszámlákat az ügytéző rögzít a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe és leköyveltet. 4.2 A NEM PÉNZFORGALMI TÉTELEK KÖNYVELÉSÉNEK I RENDJE A költségvetés csoport ügytézőjétől kapott előráyzatot tartalmazó táblázatokat az ügytéző kotírozza, rögzít a Gordus pézügy redszerbe és átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyveltetésre. A pézügy csoport ügytézőjétől kapott bérfeladást havota az ügytéző kotírozza, rögzít a Gordus pézügy redszerbe és átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyveltetésre. A MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Iroda Főváros Részlege Költségvetés Osztályától kapott ettó faszírozás tételeket havota az ügytéző kotírozza, rögzít a Gordus pézügy redszerbe és átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyveltetésre. Az évközbe helyesbítésre kerülő tételeket az ügytéző rögzít a Gordus pézügy redszerbe és átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyveltetésre. Az öállóa számfejtő tézméyek adatközlő lapjat az ügytéző rögzít a NETTOX ettó faszírozás programba, melyet E-mal-e és lemeze keresztül az ügytéző továbbít a MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Iroda Főváros Részlege Költségvetés Osztálya részére. Negyedévete a befektetett eszközök és kötelezettségek állomáyba vételét, és az összes állomáy számlákat az ügytéző rögzít a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe és leköyveltet. Időszak pézforgalm jeletés, mérlegbeszámoló, valamt a féléves és éves költségvetés beszámoló készítéséek mukafolyamata A TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyvelt tételeket az ügytéző összesít, melyek alapjá készülek a mérleg-, a Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 5/9

6 egyedéves jeletés, a féléves- és éves beszámoló gép űrlapja. Az űrlapokat az ügytéző átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerből a K11 beszámoló feldolgozó redszerbe. A kézzel ktöltött űrlapokat az ügytéző rögzít a K 11 beszámoló feldolgozó redszerbe. Az tézméyektől kapott lemezeket az ügytéző betölt a K11 beszámoló feldolgozó redszerbe, és az adatok összesítése alapjá kyomtatja a hvatal és a koszoldált mérlegjeletést és beszámolót, melyeket határdőre lemeze és papíralapo s továbbít a MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Iroda Főváros Részlege Költségvetés Osztálya részére. A MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Iroda Főváros Részlege Költségvetés Osztályától kapott köyvelés és egyedéves adatszolgáltatás lemezeket az ügytéző lemásolja és továbbítja az tézméyek részére. 5. A PÉNZÜGYI CSOPORT MUNKAFOLYAMATAINAKI RENDJE 5.1 A SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK, ELLENJEGYZÉSÉNEK FOLYAMATA A társrodák a Pézügy csoport mukatársáak leadják ylvátartás és ellejegyzés céljából a szerződéseket. A szerződéseket az ügytéző a kotírozást, kódolást követőe átadja a pézügy mukacsoport mukatársa részére, ahol a GORDIUS pézügy redszerbe ylvátartásba kerül, mt előzetes kötelezettségvállalás. Ezt követőe a pézügy mukacsoport mukatársa átadja a szerződést az Irodavezetőek, távolléte eseté az Irodavezető helyettesek, lletve a számvtel csoportvezetőek ellejegyzés céljából, majd a szerződéseket az ügytéző átadja az lletékes rodáak. 5.2 BEJÖVŐ SZÁMLÁK KEZELÉSÉNEK FOLYAMATA A társrodától kapott számlákat (számlagazolással, megredelővel, szerződéssel ellátva) a számvtel csoport mukatársa kotírozza és kódolja ezt követőe a pézügy redszerbe ktatja, mely alapjá elkészít a számlához tartozó utalváyt. A társrodáktól kapott levelekhez, együttműködés megállapodásokhoz, határozatokhoz, és készpézelszámolásokhoz a számvtel mukacsoport kódolása és kotírozása utá a elkészülek az utalváyok a pézügy redszerbe. Ha a pézforgalomhoz előzetes kötelezettség vállalás kapcsolódk, akkor szerződés alapjá, a GORDIUS pézügy redszerbe az előzetes kötelezettségvállalás beemelődk a szerződések közé. Az elkészült utalváyokat Az érvéyes utalváyozás, kötelezettségvállalás, és az ellejegyzés jog gyakorlásáak egedélyezéséről, az érvéyesítés redjéről valamt a megbízás szerződések létrejöttéek szabályaról szóló Polgármester Jegyző utasítás szert kell elleőrz, lletve aláír. 5.3 BANKI UTALÁS FOLYAMATA Az Irodavezető, vagy megbízottja által kválogatott utalváyokat a GORDIUS pézügy redszerbe az ügytéző utalásra kjelöl, majd áttesz adathordózóra, melyről a HVB Bak ZRt Spectra programjá keresztül utalásra kerülek. Az utalt ayag Rögzítve Teljesítve jelöléssel ellátva kerül a bak szerelésre váró ayagokhoz. Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 6/9

7 5.4 BANK RÖGZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA A HVB bak által megküldött folyószámla kvoatot az ügytéző felszerel a kvoatba szereplő bevételek és kadások bzoylataval. A GORDIUS pézügy redszerbe a bak ap megytása utá az ügytéző rögzít a bevételeket és a kadásokat. A bevételeket, ameybe va hozzá szerződés, számla lletve követelés, úgy a rögzítéskor az ügytéző hozzáredel. A kadásokat az ügytéző mdg az utalváyok kválasztása alapjá rögzít. 5.4 KIMENŐ SZÁMLÁK KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA A Polgármester Hvatal társrodá által készített és átadott közterület-haszálat megállapodások, adás-vételszerződések, bérlet és földhaszálat szerződések adatat az ügytéző a GORDIUS pézügy redszerbe rögzít, mely alapjá havota, egyedévete vagy egyszer alkalommal a számlákat a pézügy mukacsoport mukatársa kállítja. A Városkép hrdetések lletve a Hvatal által kfzetésre kerülő, - társrodáktól megkapott értesítés lletve szállító számla másolata alapjá- víz, szeyvíz, gáz, vllamos eergafelhaszálás, telefo díjak továbbszámlázását az ügytéző elvégz. A kmeő számlát az ügytéző 3 példáyba készít el: az első az ügyfél példáya, a másodk a bak melléklete a harmadk pedg az aaltkus ylvátartás alapja. 5.5 KÖVETELÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK FOLYAMATA A Hvatal társrodá által átadott határozatok alapjá a GORDIUS pézügy redszerbe az ügytéző ylvátartásba vesz a jogtalaul felvett segélyeket, valamt a bírságokat előírja. Az ügytéző az aaltkák alapjá fgyelemmel kísér a késedelmes, lletve a hátralékos követeléseket, ezekre fzetés felszólítást küld k a pézügy mukacsoport mukatársa. Ameybe a fzetés felszólításra sem jö befzetés, abba az esetbe a végrehajtásra lletékes rodáak az ratayagot az ügytéző átadja. 5.6 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FOLYAMATA A költségvetés kocepcóba meghatározott költségvetés sarokszámok megadása utá az ügytéző levélbe értesít a ksebbségeket az előráyzatok összegéről és a költségvetés leadás határdejéről. A ksebbség ökormáyzatok költségvetéséek és beszámolójáak készítése megegyezk az Ökormáyzat költségvetéséek és beszámolójáak készítésével azzal a külöbséggel, hogy azt a ksebbség ökormáyzatok képvselő-testülete fogadja el. 5.7 A TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNTARTÁSÁNAK FOLYAMATA A számvtel törvéybe foglaltak szert a mérleg alátámasztásához az ügytézők megfelelő aaltkákat vezetek. Az 1-es számlaosztályba tartozó beruházások, felújítások állomáyba vétele egyrészt pézügy teljesítéskor törték a Gordus redszere keresztül, másrészt a Városgazdálkodás és Koordácós Irodá keresztül kapott adatok alapjá. Az gatlaok állomáy-egyeztetését az ügytézők végzk el a Pézügy Iroda és a Városgazdálkodás és Koordácós Iroda állomáyaak összevetésével Az állomáyba törtét változásokról, Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 7/9

8 értékcsökkeésről egyedévete az ügytéző feladást készít a számvtel csoport köyvelése részére. Az 1-es számla osztályú és a ks értékű vásárolt eszközök szté a Gordus redszere kerülek az ügytéző által állomáyba vételre, úgy, hogy az évekét leltár bztosított legye. A megfelelő leltár számok az eszközre ragasztva évvégé kódleolvasóval törtéő egyeztetéssel kerülek leltárba, melyet az ezzel megbízott ügytéző készít el. A tárgy eszközök ylvátartására a Számvtel törvéy, a Számvtel poltka és a Leltározás szabályzatba foglaltak az ráyadók. 5.8 MUNKÁLTATÓI KÖLCSÖN KIUTALÁSÁNAK FOLYAMATA Az ügytéző a személyügy részére egyedévekét megadja a mukáltató kölcsö címe felosztható keret-összeget. A személyügy mukatárs a kedvezőe elbírált kérelmekről a dolgozó részére kküldött levél 1 példáyával értesít a Pézügy Iroda lletékes ügytézőjét.. A dolgozóval megkötött mukáltató kölcsö szerződés t az ügytéző ylvátartásba vesz. És fgyelemmel kísér a törlesztések teljesítését. Hátralék eseté az ügytéző fzetés felszólítást küld a hátralékosak. 5.9 HELYI LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK KIUTALÁSÁNAK FOLYAMATA Városgazdálkodás és Koordácós Iroda Lakásgazdálkodás csoportjáak mukatársa a hely támogatás szerződéseket leadja a pézügy csoport részére. A szerződés alapjá a megítélt összeget az ügytéző átutalja kerül egy erre a célra elkülöített számlára. A kedvezméyezett a ktöltött készpézfelvétel utalváy alapjá a HVB bak fókjába a részére megítélt összeget a számláról felvehet. A kölcsö vsszafzetéséek fgyelemmel kísérése a mukáltató kölcsöel megegyezőe törték. Az ügytéző a hátralékosokról egyedévekét tájékoztatja az adósság-kezeléssel megbízott jogászt SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZÁMFEJTÉSÉNEK FOLYAMATA A Személyügy, lletve a Jegyző ttkárság feladása alapjá az ügytéző számfejt a következő személy juttatásokat: jutalom, jubleum jutalom, mukaruha, saját gépkocs hvatal célú haszálatáak költség térítése, túlmuka elszámolása, megbízás díjak, pályázat díjak, ktütetéssel járó jutalmak, ap díjak, devza elszámolás, útköltség térítés. A hvatal vezetéséek dötéséek megfelelőe az Ökétes Nyugdíjpéztár, az Egészségpéztár és a életbztosítás tagdíjakat havota rögzít a csoport mukatársa a Magyar Államkcstár által bztosított programba. A Szocáls Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda lstája alapjá az ügytéző mde hóapba számfejt az ápolás díjakat és járulékakat. Az ügytéző mde hóap végé összesít a Polgármester Hvatalba számfejtett em redszeres béreket és továbbítja a Magyar Államkcstár felé. A Magyar Államkcstár havota megküld a bér terhére leszámfejtett lletméyek lstáját, mely alapjá a csoport mukatársa elkészít a bérfeladást, és azt továbbítja a számvtel csoportak tovább feldolgozásra. Az új belépő és a klépő, vagy yugdíjba vouló dolgozók alkalmazás és megszütető, valamt a mukatársak átsorolás, fzetésemelés, személy adatváltozás adatokat tartalmazó ratat az ügytéző továbbítja a csoport a Magyar Államkcstárak Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 8/9

9 6. MELLÉKLETEK EI-04/M01 Költségvetés gazdálkodás folyamatábrája Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 9/9

10 /M01 KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS rodák írásos javaslata floppy lemez Irodák javaslataak feldolgozása költégvetés csoport kjelölt mukatársa (kv.csop. kj.mtsa) elõterjesztés Kocepcó elkészítése pézügy rodavezetõ polgármester bzottság határozat (bz.hat.) Bzottság véleméyezés bzottság elök testület határozat (test..hat.) Elfogadta a bzottság? Testület véleméyezés Módosítás ügytézõ, kv.csop.kj.mtsa polgármester (pm.) Testület elfogadta? Módosítás pü. rodavezetõ levél Költségvetés ráyelvek elkészítése és megküldése az tézméyekek Bzottság véleméyezés szükséges? Koordácós és Itegrácós Ttk. vezetõje tézméy írásos javaslata Itézméy költségvetések elkészítése tézméyvezetõ emlékeztetõ Itézméyekkel egyeztetés Koordácós és Itegrácós Ttk. vezetõje emlékeztetõ, jegyzõköyv Közmeghallgatás,érdekegyeztetés, ksebbségekkel egyeztetés Koordácós és Itegrácós Ttk. vezetõje, Pü.kjelölt mukatársa elõterjesztés, értesítés Testület ayag előkészítése, köyvvzsgáló véleméy bekérése pü. rodavezetõ polgármester bz.hat. Bzottság véleméyezés bzottság elök Bzottság elfogadta? Módosítás pü.rodavezetõ kv.csop.kj.mtsa elõterjesztés, (költségvetés redelet) Testület elé terjesztés polgármester pü.rodavezetõ test.hat. test.hat., redelet, falújság Városkép Testület elfogadta? Redelet közzététele Redelet átdolgozása a Testület dötéséek megfelelőe pü.rodavez. kv.csop. kj.mtsa TKI vezetõ, PK kj. mtsa. levél Itézméyek kértesítése pü. rodavezetõ költségvetés alapokmáy költégvetés táblázatok Elem költségvetés elkészítése tézméy vezetõje költségvetés táblázatok jeletés, elemzés A( szűkség eseté módosított) előráyzatok dőszakos értékelése, az tézméyek gazdálkodásáak elleőrzése számvtel csop.vez. pü. rodavzetõ beszámoló Időszakos és évvég számszak beszámolók elkészítése számvtel csop.vez. pü.rodavzetõ elõterjesztés, audtor jeletés Zárszámadás redelettervezet előkészítése és előterjesztése, köyvvzsgáló záradék pü. rodavezetõ polgármester Testület elfogadta? test.hat., redelet, falújság Városkép, Cégközlöy Belügy Értesítõ Redelet közzététele TKI vez., PK.kj.mtsa pü. rodavezetõ Levél, írásos adatszolgáltatás Elszámolás és adatszolgáltatás az állam költségvetés felé pü. rodavezetõ Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 1/1

11

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben