MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a költségvetés gazdálkodás (tervezés, módosítás, beszámolás) sorá alkalmazott külső és belső készítésű dokumetumok (jogszabályok, szabályzatok) haszálatáak rögzítése. Jele szabályozás meghatározza a költségvetés gazdálkodás, a pézügy és számvtel eljárásokba résztvevők feladatat, előírva a felelősöket, és a ylvátartás kötelezettségeket. 2. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS I RENDJE, AZ LEÍRÁSA 2.1. A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA AZ IRODÁK JAVASLATAINAK FELDOLGOZÁSA A szakrodák a következő év feladatok és az eléredő célok fgyelembevételével md szövegszerűe, md számszerűsítve összeállítják javaslatakat, melyeket megküldeek a Pézügy Irodára, ahol a költségvetés csoport kjelölt mukatársa által megtörték ezek tematkus feldolgozása. Az tézméyekkel kapcsolatos elképzeléseket a Városgazdálkodás és Koordácós Iroda vezetője küld meg a Pézügy Irodáak KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSE A pézügy rodavezető az előterjesztő polgármester véleméyéek fgyelembevételével elkészít a kocepcó ayagát, mely előterjesztésből, számszerű adatokat tartalmazó táblázatokból és szöveges részből áll. Az előterjesztést md a bzottságok, md a Képvselő-testület felé a polgármester tesz meg. A hely ökormáyzatok költségvetés kocepcóját a Kormáy költségvetés ráyelve, az ökormáyzat pézügy szabályozás (fetek szert meghatározott) előzetes elgodolása, a helybe képződő bevételek (hely adó, bérlet díj bevételek, stb.) és az smert kötelezettségek (szerződések ylvátartás adata, lletve a voatkozó testület és bzottság határozatok) fgyelembevételével kell összeállíta BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS A polgármester által előterjesztett költségvetés kocepcó tervezetét az egyes bzottságok apredre tűzk, megvtatják, ll. az abba foglaltakkal kapcsolatba állást foglalak. Az előterjesztő polgármester a bzottság határozatok smeretébe eldöt, hogy módosítja-e az előterjesztést. A szükséges módosításokat a Pézügy Iroda vezetője, lletve költségvetés csoport általa kjelölt mukatársa hajtja végre KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÉLEMÉNYEZÉS Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/9

2 A bzottságok által véleméyezett a költségvetés kocepcóról szóló előterjesztést a Képvselő-testület apredre tűz, megvtatja, elfogadja, vagy határozatot hoz a módosítás szükségességéről. A módosítást a polgármester a Pézügy Iroda vezetőjéek bevoásával hajtja végre. Ameybe a módosított előterjesztés testület megvtatásához bzottság véleméyre va szükség, akkor a pot szert kell eljár. A költségvetés kocepcót a tárgyévet megelőző év ovember 30-g kell a Képvselő-testület elé terjeszte. Az elfogadott költségvetés kocepcó szert ütemtervek megfelelőe kell a tárgyév költségvetést elkészíte KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA INTÉZMÉNYEK ÉRTESÍTÉSE A Pézügy Iroda vezetője levél formájába értesít az tézméyeket (az Oktatás, Közművelődés, Ifjúság és Sport Iroda valamt a Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda az ágazat tézméyeket közvetleül értesít), és a szakrodákat a kocepcó rájuk voatkozó előírásaról, de értve a költségvetés tervezése sorá fgyelembe veedő számszak előírásokat s INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEK ELKÉSZÍTÉSE Az tézméyek a felügyelet szerv előírásaak fgyelembevételével elkészítk éves költségvetés javaslatakat, majd megküldk a Pézügy Irodára INTÉZMÉNYI EGYEZTETÉS A Városgazdálkodás és Koordácós Iroda vezetőjéek koordálásával folyó egyeztetése részt vesz a Pézügy Iroda kjelölt mukatársa KÖZMEGHALLGATÁS, ÉRDEKEGYEZTETÉS, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL VALÓ EGYEZTETÉS A polgármester a költségvetés előterjesztés összeállítása előtt szükség szert közmeghallgatást tart, ahol közvetle formácókat gyűjt a lakosság elvárásokról, melyekről a Pézügy Iroda jelelévő mukatársa emlékeztetőt készít. Az tézméy egyeztetés és az (esetleges) közmeghallgatás eredméyéek fgyelembevételével a Pézügy Iroda költségvetés csoportjáak kjelölt mukatársa összeállítja az éves költségvetés előzetes ayagát, melyet átad a Városgazdálkodás és Koordácós Iroda vezetőjéek, ak godoskodk a jogszabály szert, valamt a Polgármester által kalakított érdekegyeztetés lefolytatásáról. Ezzel egydejűleg a Pézügy Iroda kjelölt mukatársa beépít a költségvetés tervezetébe a ksebbség ökormáyzatok költségvetés határozatát, melyet azok az ökormáyzat költségvetés támogatás előzetes smeretébe állítottak össze KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE, KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY BEKÉRÉSE Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 2/9

3 A Pézügy Iroda vezetője elkészít az éves költségvetéssel kapcsolatos előterjesztés ayagát, mely tartalmazza a redelet tervezetét, a számszerű összefüggéseket tartalmazó táblázatokat és azok szöveges kegészítését. Az előterjesztéshez csatolja a köyvvzsgáló, valamt az érdekképvseletek részletes véleméyét. Az éves költségvetés előterjesztője mde esetbe a polgármester, az előterjesztés testülethez törtéő beterjesztéséek határdeje tárgyév február 15-e (ll. a költségvetés törvéy khrdetését követő 45. ap) BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS A polgármester által előterjesztett költségvetés tervezetét az egyes bzottságok apredre tűzk, megvtatják, ll. az abba foglaltakkal kapcsolatba állást foglalak. Az előterjesztő polgármester a bzottság határozatok smeretébe eldöt, hogy módosítja-e az előterjesztést. A szükséges módosításokat a Pézügy Iroda költségvetés csoportjáak kjelölt mukatársa hajtják végre A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELÉ TERJESZTÉS A bzottságok és a köyvvzsgáló által véleméyezett az éves költségvetésről szóló redelettervezetre voatkozó előterjesztést a Képvselő-testület apredre tűz, megvtatja, elfogadja, vagy határozatot hoz a módosítás szükségességéről. A módosítást a polgármester a Pézügy Iroda vezetőjéek bevoásával hajtja végre. Ameybe a módosított előterjesztés testület megvtatásához bzottság véleméyre va szükség, akkor a pot szert kell eljár AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET KÖZZÉTÉTELE, AZ INTÉZMÉNYEK KIÉRTESÍTÉSE A Képvselő-testület által elfogadott költségvetés redelet ökormáyzat falújságo törtéő közzétételéről a Testület és Koordácós Iroda kjelölt mukatársa godoskodk, az ökormáyzat hvatalos lapjába: a Városkép újságba törtéő megjeletetéséről pedg a Polgármester Kabet kjelölt mukatársa. A Pézügy Iroda vezetője kértesít az tézméyeket levél formájába a költségvetés redelet rájuk voatkozó tartalmáról ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍTÉSE Az öállóa gazdálkodó költségvetés szervek a pézügy rodavezető értesítése alapjá elkészítk elem költségvetés dokumetácójukat, és azt megküldk a Pézügy Irodára, ahol a költségvetés csoport kjelölt mukatársa elkészítk az ökormáyzat sztű koszoldácót, melyet számszaklag egybevetek a testület által elfogadott költségvetés adataval. Egyezőség eseté az elem költségvetéseket megküldk a MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Irodáak. Az elem költségvetés tartalmazza a költségvetés alapokmáyt és az tézméy költségvetés számszak adatat KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS FOLYAMATA Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 3/9

4 AZ ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK IDŐSZAKOS ÉRTÉKELÉSE, AZ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE Az elfogadott költségvetés alakulásáak redszeres értékelése, elemzése, az tézméy gazdálkodás elleőrzése, az előráyzatok egyeztetése a társrodák szükség szert bevoásával a Pézügy Iroda vezetőjéek a feladata. A hav pézforgalm jeletéseket és a egyedéves mérlegbeszámolókat a voatkozó jogszabály előírások szert a számvtel csoport vezetője készít el, amelyet megelőz az tézméyekkel való adategyeztetés, tektettel arra, hogy az ökormáyzatak koszoldált adatokat kell szolgáltata IDŐSZAKOS ÉS ÉV VÉGI MÉRLEGBESZÁMOLÓK ELKÉSZÍTÉSE A Pézügy Iroda számvtel csoport vezetője az tézméy adategyeztetést követőe a voatkozó jogszabályok fgyelembevételével elkészít a egyedéves és év vég mérlegbeszámolót. A mérlegbeszámoló kötelezőe tartalmazza a köyvvtel mérleget, a pézforgalm jeletést, az eredméy-kmutatást, a pézmaradváy kmutatást, az előráyzat-maradváy kmutatást és a kegészítő mellékleteket. A mérleget leltárral kell alátámaszta ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET ELKÉSZÍTÉSE ÉS ELŐTERJESZTÉSE, KÖNYVVIZSGÁLÓI AUDITÁLÁS A Pézügy Iroda vezetője a jogszabály előírásak megfelelőe összeállított mérlegbeszámolót a társrodák és az tézméyek szöveges kegészítésevel együtt megküld a köyvvzsgálóak audtálásra. A Képvselő-testület felé a polgármester terjeszt be a zárszámadás redeletét, melyhez csatol kell a köyvvzsgáló záradékot, valamt a bzottság véleméyeket s (ameybe a zárszámadás redeletet a bzottságok megtárgyalták). A zárszámadásról szóló előterjesztést tárgyévet követő áprls 30-g kell a Képvselő-testület elé terjeszte A RENDELET ELFOGADÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE A Képvselő-testület a polgármester által előterjesztett zárszámadás redeletet megvtatja, elfogadja vagy határozatot hoz a módosítások és kegészítések szükségességéről. A módosítást a polgármester a Pézügy Iroda vezetőjéek a bevoásával hajtja végre. A Képvselő-testület által elfogadott zárszámadás redelet közzététele és megjeletetése a potba foglaltak szert törték. A voatkozó jogszabályok szert ylváosságra kell hoz a Cégközlöybe és a Belügy Közlöybe, és meg kell külde az Állam Számvevőszékek, melyekért a Pézügy Iroda vezetője a felelős ELSZÁMOLÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS FELÉ A Pézügy Iroda vezetője a társrodák bevoásával a voatkozó jogszabályok alapjá elkészít az állam költségvetéssel szembe elszámolást a ormatív támogatásra, valamt a címzett és céltámogatásokra voatkozóa. Az elszámolással egydejűleg godoskodk a többlet géybevétel vsszautalásáról. Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 4/9

5 3. AZ ELKOBZOTT TÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK I RENDJE A szabálysértés mukacsoport a szabálysértés eljárás sorá elkobzott tárgyakról hozott jogerős határozatot átadja az ügytézőek átadóköyvvel. Az ügykezelő a határozatot az elektrokus ylvátartásba ktatja. Iktatás utá az ügytéző bevezet az ügyrat adatat a mukaaplóba. Az elkobzott tárgyakat a jegyző az ügytéző által előkészített szerződésbe értékesít, vagy selejtezés jegyzőköyvbe selejtez. Az eljárás befejezéséről az ügytéző a szabálysértés mukacsoportot értesít. A tovább tézkedést em géylő ügyratokat az ügytéző (rattárba helyezés céljával) mukaaplóval átadja a közpot rattárak az rodavezető egedélyével. 4. A SZÁMVITELI CSOPORT MUNKAFOLYAMATAINAK I RENDJE 4.1 A PÉNZFORGALMI TÉTELEK KÖNYVELÉSÉNEK I RENDJE Az ellejegyzésre leadott szerződéseket, megredeléseket az ügytéző folyamatosa előkotírozza. A pézügy csoport ügytézőjétől átvett kadás és bevétel számlákat, utalváyokat az ügytéző kotírozza, majd átadja a költségvetés csoport ügytézőjéek a költségvetés forrás elleőrzésére. A bak és péztár tételeket az ügytéző érvéyesít. A pézügy csoport ügytézője által a Gordus pézügy redszerbe rögzített péztár és bak tételeket az ügytéző elleőrz, majd átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe köyvelésre Az Adóügy Iroda bakszámlát, a mukáltató kölcsö és a közmű bakszámlákat az ügytéző rögzít a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe és leköyveltet. 4.2 A NEM PÉNZFORGALMI TÉTELEK KÖNYVELÉSÉNEK I RENDJE A költségvetés csoport ügytézőjétől kapott előráyzatot tartalmazó táblázatokat az ügytéző kotírozza, rögzít a Gordus pézügy redszerbe és átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyveltetésre. A pézügy csoport ügytézőjétől kapott bérfeladást havota az ügytéző kotírozza, rögzít a Gordus pézügy redszerbe és átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyveltetésre. A MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Iroda Főváros Részlege Költségvetés Osztályától kapott ettó faszírozás tételeket havota az ügytéző kotírozza, rögzít a Gordus pézügy redszerbe és átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyveltetésre. Az évközbe helyesbítésre kerülő tételeket az ügytéző rögzít a Gordus pézügy redszerbe és átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyveltetésre. Az öállóa számfejtő tézméyek adatközlő lapjat az ügytéző rögzít a NETTOX ettó faszírozás programba, melyet E-mal-e és lemeze keresztül az ügytéző továbbít a MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Iroda Főváros Részlege Költségvetés Osztálya részére. Negyedévete a befektetett eszközök és kötelezettségek állomáyba vételét, és az összes állomáy számlákat az ügytéző rögzít a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe és leköyveltet. Időszak pézforgalm jeletés, mérlegbeszámoló, valamt a féléves és éves költségvetés beszámoló készítéséek mukafolyamata A TATIGAZD főköyv köyvelés redszerbe leköyvelt tételeket az ügytéző összesít, melyek alapjá készülek a mérleg-, a Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 5/9

6 egyedéves jeletés, a féléves- és éves beszámoló gép űrlapja. Az űrlapokat az ügytéző átemel a TATIGAZD főköyv köyvelés redszerből a K11 beszámoló feldolgozó redszerbe. A kézzel ktöltött űrlapokat az ügytéző rögzít a K 11 beszámoló feldolgozó redszerbe. Az tézméyektől kapott lemezeket az ügytéző betölt a K11 beszámoló feldolgozó redszerbe, és az adatok összesítése alapjá kyomtatja a hvatal és a koszoldált mérlegjeletést és beszámolót, melyeket határdőre lemeze és papíralapo s továbbít a MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Iroda Főváros Részlege Költségvetés Osztálya részére. A MÁK Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatósága Államháztartás Iroda Főváros Részlege Költségvetés Osztályától kapott köyvelés és egyedéves adatszolgáltatás lemezeket az ügytéző lemásolja és továbbítja az tézméyek részére. 5. A PÉNZÜGYI CSOPORT MUNKAFOLYAMATAINAKI RENDJE 5.1 A SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK, ELLENJEGYZÉSÉNEK FOLYAMATA A társrodák a Pézügy csoport mukatársáak leadják ylvátartás és ellejegyzés céljából a szerződéseket. A szerződéseket az ügytéző a kotírozást, kódolást követőe átadja a pézügy mukacsoport mukatársa részére, ahol a GORDIUS pézügy redszerbe ylvátartásba kerül, mt előzetes kötelezettségvállalás. Ezt követőe a pézügy mukacsoport mukatársa átadja a szerződést az Irodavezetőek, távolléte eseté az Irodavezető helyettesek, lletve a számvtel csoportvezetőek ellejegyzés céljából, majd a szerződéseket az ügytéző átadja az lletékes rodáak. 5.2 BEJÖVŐ SZÁMLÁK KEZELÉSÉNEK FOLYAMATA A társrodától kapott számlákat (számlagazolással, megredelővel, szerződéssel ellátva) a számvtel csoport mukatársa kotírozza és kódolja ezt követőe a pézügy redszerbe ktatja, mely alapjá elkészít a számlához tartozó utalváyt. A társrodáktól kapott levelekhez, együttműködés megállapodásokhoz, határozatokhoz, és készpézelszámolásokhoz a számvtel mukacsoport kódolása és kotírozása utá a elkészülek az utalváyok a pézügy redszerbe. Ha a pézforgalomhoz előzetes kötelezettség vállalás kapcsolódk, akkor szerződés alapjá, a GORDIUS pézügy redszerbe az előzetes kötelezettségvállalás beemelődk a szerződések közé. Az elkészült utalváyokat Az érvéyes utalváyozás, kötelezettségvállalás, és az ellejegyzés jog gyakorlásáak egedélyezéséről, az érvéyesítés redjéről valamt a megbízás szerződések létrejöttéek szabályaról szóló Polgármester Jegyző utasítás szert kell elleőrz, lletve aláír. 5.3 BANKI UTALÁS FOLYAMATA Az Irodavezető, vagy megbízottja által kválogatott utalváyokat a GORDIUS pézügy redszerbe az ügytéző utalásra kjelöl, majd áttesz adathordózóra, melyről a HVB Bak ZRt Spectra programjá keresztül utalásra kerülek. Az utalt ayag Rögzítve Teljesítve jelöléssel ellátva kerül a bak szerelésre váró ayagokhoz. Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 6/9

7 5.4 BANK RÖGZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA A HVB bak által megküldött folyószámla kvoatot az ügytéző felszerel a kvoatba szereplő bevételek és kadások bzoylataval. A GORDIUS pézügy redszerbe a bak ap megytása utá az ügytéző rögzít a bevételeket és a kadásokat. A bevételeket, ameybe va hozzá szerződés, számla lletve követelés, úgy a rögzítéskor az ügytéző hozzáredel. A kadásokat az ügytéző mdg az utalváyok kválasztása alapjá rögzít. 5.4 KIMENŐ SZÁMLÁK KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA A Polgármester Hvatal társrodá által készített és átadott közterület-haszálat megállapodások, adás-vételszerződések, bérlet és földhaszálat szerződések adatat az ügytéző a GORDIUS pézügy redszerbe rögzít, mely alapjá havota, egyedévete vagy egyszer alkalommal a számlákat a pézügy mukacsoport mukatársa kállítja. A Városkép hrdetések lletve a Hvatal által kfzetésre kerülő, - társrodáktól megkapott értesítés lletve szállító számla másolata alapjá- víz, szeyvíz, gáz, vllamos eergafelhaszálás, telefo díjak továbbszámlázását az ügytéző elvégz. A kmeő számlát az ügytéző 3 példáyba készít el: az első az ügyfél példáya, a másodk a bak melléklete a harmadk pedg az aaltkus ylvátartás alapja. 5.5 KÖVETELÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK FOLYAMATA A Hvatal társrodá által átadott határozatok alapjá a GORDIUS pézügy redszerbe az ügytéző ylvátartásba vesz a jogtalaul felvett segélyeket, valamt a bírságokat előírja. Az ügytéző az aaltkák alapjá fgyelemmel kísér a késedelmes, lletve a hátralékos követeléseket, ezekre fzetés felszólítást küld k a pézügy mukacsoport mukatársa. Ameybe a fzetés felszólításra sem jö befzetés, abba az esetbe a végrehajtásra lletékes rodáak az ratayagot az ügytéző átadja. 5.6 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FOLYAMATA A költségvetés kocepcóba meghatározott költségvetés sarokszámok megadása utá az ügytéző levélbe értesít a ksebbségeket az előráyzatok összegéről és a költségvetés leadás határdejéről. A ksebbség ökormáyzatok költségvetéséek és beszámolójáak készítése megegyezk az Ökormáyzat költségvetéséek és beszámolójáak készítésével azzal a külöbséggel, hogy azt a ksebbség ökormáyzatok képvselő-testülete fogadja el. 5.7 A TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNTARTÁSÁNAK FOLYAMATA A számvtel törvéybe foglaltak szert a mérleg alátámasztásához az ügytézők megfelelő aaltkákat vezetek. Az 1-es számlaosztályba tartozó beruházások, felújítások állomáyba vétele egyrészt pézügy teljesítéskor törték a Gordus redszere keresztül, másrészt a Városgazdálkodás és Koordácós Irodá keresztül kapott adatok alapjá. Az gatlaok állomáy-egyeztetését az ügytézők végzk el a Pézügy Iroda és a Városgazdálkodás és Koordácós Iroda állomáyaak összevetésével Az állomáyba törtét változásokról, Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 7/9

8 értékcsökkeésről egyedévete az ügytéző feladást készít a számvtel csoport köyvelése részére. Az 1-es számla osztályú és a ks értékű vásárolt eszközök szté a Gordus redszere kerülek az ügytéző által állomáyba vételre, úgy, hogy az évekét leltár bztosított legye. A megfelelő leltár számok az eszközre ragasztva évvégé kódleolvasóval törtéő egyeztetéssel kerülek leltárba, melyet az ezzel megbízott ügytéző készít el. A tárgy eszközök ylvátartására a Számvtel törvéy, a Számvtel poltka és a Leltározás szabályzatba foglaltak az ráyadók. 5.8 MUNKÁLTATÓI KÖLCSÖN KIUTALÁSÁNAK FOLYAMATA Az ügytéző a személyügy részére egyedévekét megadja a mukáltató kölcsö címe felosztható keret-összeget. A személyügy mukatárs a kedvezőe elbírált kérelmekről a dolgozó részére kküldött levél 1 példáyával értesít a Pézügy Iroda lletékes ügytézőjét.. A dolgozóval megkötött mukáltató kölcsö szerződés t az ügytéző ylvátartásba vesz. És fgyelemmel kísér a törlesztések teljesítését. Hátralék eseté az ügytéző fzetés felszólítást küld a hátralékosak. 5.9 HELYI LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK KIUTALÁSÁNAK FOLYAMATA Városgazdálkodás és Koordácós Iroda Lakásgazdálkodás csoportjáak mukatársa a hely támogatás szerződéseket leadja a pézügy csoport részére. A szerződés alapjá a megítélt összeget az ügytéző átutalja kerül egy erre a célra elkülöített számlára. A kedvezméyezett a ktöltött készpézfelvétel utalváy alapjá a HVB bak fókjába a részére megítélt összeget a számláról felvehet. A kölcsö vsszafzetéséek fgyelemmel kísérése a mukáltató kölcsöel megegyezőe törték. Az ügytéző a hátralékosokról egyedévekét tájékoztatja az adósság-kezeléssel megbízott jogászt SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZÁMFEJTÉSÉNEK FOLYAMATA A Személyügy, lletve a Jegyző ttkárság feladása alapjá az ügytéző számfejt a következő személy juttatásokat: jutalom, jubleum jutalom, mukaruha, saját gépkocs hvatal célú haszálatáak költség térítése, túlmuka elszámolása, megbízás díjak, pályázat díjak, ktütetéssel járó jutalmak, ap díjak, devza elszámolás, útköltség térítés. A hvatal vezetéséek dötéséek megfelelőe az Ökétes Nyugdíjpéztár, az Egészségpéztár és a életbztosítás tagdíjakat havota rögzít a csoport mukatársa a Magyar Államkcstár által bztosított programba. A Szocáls Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda lstája alapjá az ügytéző mde hóapba számfejt az ápolás díjakat és járulékakat. Az ügytéző mde hóap végé összesít a Polgármester Hvatalba számfejtett em redszeres béreket és továbbítja a Magyar Államkcstár felé. A Magyar Államkcstár havota megküld a bér terhére leszámfejtett lletméyek lstáját, mely alapjá a csoport mukatársa elkészít a bérfeladást, és azt továbbítja a számvtel csoportak tovább feldolgozásra. Az új belépő és a klépő, vagy yugdíjba vouló dolgozók alkalmazás és megszütető, valamt a mukatársak átsorolás, fzetésemelés, személy adatváltozás adatokat tartalmazó ratat az ügytéző továbbítja a csoport a Magyar Államkcstárak Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 8/9

9 6. MELLÉKLETEK EI-04/M01 Költségvetés gazdálkodás folyamatábrája Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 9/9

10 /M01 KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS rodák írásos javaslata floppy lemez Irodák javaslataak feldolgozása költégvetés csoport kjelölt mukatársa (kv.csop. kj.mtsa) elõterjesztés Kocepcó elkészítése pézügy rodavezetõ polgármester bzottság határozat (bz.hat.) Bzottság véleméyezés bzottság elök testület határozat (test..hat.) Elfogadta a bzottság? Testület véleméyezés Módosítás ügytézõ, kv.csop.kj.mtsa polgármester (pm.) Testület elfogadta? Módosítás pü. rodavezetõ levél Költségvetés ráyelvek elkészítése és megküldése az tézméyekek Bzottság véleméyezés szükséges? Koordácós és Itegrácós Ttk. vezetõje tézméy írásos javaslata Itézméy költségvetések elkészítése tézméyvezetõ emlékeztetõ Itézméyekkel egyeztetés Koordácós és Itegrácós Ttk. vezetõje emlékeztetõ, jegyzõköyv Közmeghallgatás,érdekegyeztetés, ksebbségekkel egyeztetés Koordácós és Itegrácós Ttk. vezetõje, Pü.kjelölt mukatársa elõterjesztés, értesítés Testület ayag előkészítése, köyvvzsgáló véleméy bekérése pü. rodavezetõ polgármester bz.hat. Bzottság véleméyezés bzottság elök Bzottság elfogadta? Módosítás pü.rodavezetõ kv.csop.kj.mtsa elõterjesztés, (költségvetés redelet) Testület elé terjesztés polgármester pü.rodavezetõ test.hat. test.hat., redelet, falújság Városkép Testület elfogadta? Redelet közzététele Redelet átdolgozása a Testület dötéséek megfelelőe pü.rodavez. kv.csop. kj.mtsa TKI vezetõ, PK kj. mtsa. levél Itézméyek kértesítése pü. rodavezetõ költségvetés alapokmáy költégvetés táblázatok Elem költségvetés elkészítése tézméy vezetõje költségvetés táblázatok jeletés, elemzés A( szűkség eseté módosított) előráyzatok dőszakos értékelése, az tézméyek gazdálkodásáak elleőrzése számvtel csop.vez. pü. rodavzetõ beszámoló Időszakos és évvég számszak beszámolók elkészítése számvtel csop.vez. pü.rodavzetõ elõterjesztés, audtor jeletés Zárszámadás redelettervezet előkészítése és előterjesztése, köyvvzsgáló záradék pü. rodavezetõ polgármester Testület elfogadta? test.hat., redelet, falújság Városkép, Cégközlöy Belügy Értesítõ Redelet közzététele TKI vez., PK.kj.mtsa pü. rodavezetõ Levél, írásos adatszolgáltatás Elszámolás és adatszolgáltatás az állam költségvetés felé pü. rodavezetõ Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 1/1

11

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA: Az eljárás célja, hogy végrehajtásra kerüljeek a Polgármester Hvatal Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Az eljárás célja, a Jegyző Kabet Iroda által végzett tevékeységéek folyamatszabályozása, eze belül az formatka, godokság, jog és személyügy

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás szabályozza az ökormáyzat tulajdoába lévő lakások, em lakás

Részletesebben

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról 7/2013. (V. 15.) rektor utasítás A Budapest Gazdaság Főskola bér- és mukaügy, továbbá a kar bérgazdálkodás és HR-feladatok mukafolyamatáról BUDAPEST 2013 (2013. május 15. apjával hatályos változat) 1 A

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás az alább feladatok elvégzéséek folyamatleírását tartalmazza:. A forgalm egedély kadásával vsszavoásával kapcsolatos

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek

A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős ek 1. A költségvetési tervezés Munkafolyamat 1. Költségvetési

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend együttműködési megállapodás Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

5540 Szarvas Kossuth u. 19. Iktatószám: III. 58/9/2014 BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

5540 Szarvas Kossuth u. 19. Iktatószám: III. 58/9/2014 BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Körös-szö2i Kistérsé2 Többeélú Társulás 5540 Szarvas Kossuth u. 19. Iktatószám: III. 58/9/2014 BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Készült: Szarvas, Kossuth a. 19. szám alatt, 2014. november 18-án. Ellenőrzés táreva:

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. július 14-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit Tárgy: Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény gazdálkodási jogköre 2009. január 1-jétől: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 8700. Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-004. Pf.: 5. Ügyiratszám: 1.576/2015. 19. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Városi Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúáás Város Ökormáyzat Polgármester Hvatal Szervezetfejlesztés taulmáy II. kötet 2009. ovember Készítette: Smero Cosultg Kft. A projekt az Európa Uó támogatásával az Európa Szocáls Alap társfaszírozásával

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben