Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata"

Átírás

1 Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: január 1- től

2 I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban: Szövetség) az alapszabály szerin( feladatait a sportszakmai követelményeknek megfelelően, a leggazdaságosabb ráfordítással oldja meg. 2. (1) A gazdálkodás alapvetően két fő területre tagozódik: a pénzgazdálkodásra, az anyaggazdálkodásra. (2) A pénzgazdálkodás magába foglalja a feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és bevételek tervezésével, a tervek felülvizsgálatával és jóváhagyásával, a különféle keretek elosztásával, a bevételek beszedésével és felhasználásával kapcsolatos tevékenységet. (3) Az anyaggazdálkodás fogalomkörébe tartozik az anyagokkal, eszközökkel történő gazdálkodás, az ezekkel kapcsolatos tervezése, beszerzése, ellátási, javítási- karbantartási és felhasználási feladatok végrehajtása. 3. (1) A Budapes( Kézilabda Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetség Terüle( Sportági Szövetségeként Budapest közigazgatási határán belül működő, a kézilabda sportágban sporuevékenységet folytató sportszervezetek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a kézilabda sportágat irányító, önkormányza( elven alapuló, közhasznú szervezetként tevékenykedő egyesület (budapes( sportági szakszövetség), amely a működését a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. Törvény, (a továbbiakban Ptk.) az Egyesülésről szóló évi II. Törvény (továbbiakban Et.) a Sportról szóló évi L. Törvény (a továbbiakban St.), illetőleg a Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény (továbbiakban Kszt.), valamint Alapszabálya, továbbá a budapes( székhelyű Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) alapszabálya szerint fej( ki. (2) A Szövetség gazdálkodása önálló. (3) Az önálló gazdálkodást a Szövetség elnöke, fő(tkára szervezi, veze( és irányítja. 4. (1) A Szövetség gazdálkodásának vezetése a Szövetség általános vezetési rendjéhez kapcsolódik. A Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi és számviteli teendőket (könyvelés, bank, pénztár, stb...) a Fővárosi Önkormányzat által megbízou vállalkozó végzi.

3 (2) A Szövetség általános vezetési rendjéhez kapcsolódó, gazdálkodási feladaual rendelkező szerveze( egységek a következők: a) elnökség b) elnök c) fő(tkár d) alelnök (3) A Szövetség elnökségének főbb gazdálkodási feladatai: a) az éves terv és beszámoló jóváhagyása, b) döntés a Szövetség vagyonának működési vagy más célokra történő felhasználásában, c) a Szövetségnél kiemelten kezelt keretek jóváhagyása (4) A Szövetség elnökének alapvető gazdálkodási feladatai: a) az éves gazdálkodási követelmények meghatározása, b) a jóváhagyou pénzügyi terv célkitűzésekkel összhangban történő elosztása, c) a Szövetség egészére kiterjedő anyagi- technikai és pénzügyi intézkedés, belső utasítása kiadása, d) a selejtezések jóváhagyása, döntés kártérítési ügyekben, e) a gazdálkodás és pénzügyi belső ellenőrzés megszervezése, f) a Szövetség gazdálkodásáról rendszeres beszámoltatás, g) szerződéskötés a Fővárosi Önkormányzat mindenkori sportvezetésével a h) pénzügyi és számviteli feladatok elvégzésére. (5) Az elnök gazdálkodási hatáskörét a fő(tkárra átruházhatja. A számviteli rendszer 5. (1) A Szövetség számviteli rendje magába foglalja a szinte(kus és anali(kus nyilvántartások egységes rendszerét, a beszámolási kötelezeuséget és könyvvezetési kötelezeuséget. (2) A Szövetség a vonatkozó törvényi szabályozás szerint egyszeres könyvvitelt vezet, míg annak jogszabályi feltételei fennállnak. (3) Könyvvezetési kötelezeuségének naplófőkönyv vezetésével tesz eleget.

4 (4) E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsíteu mérleg összeállításához szükséges kiegészítő és anali(kus nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan veze(. II. FEJEZET A pénzgazdálkodás 6. A Szövetség pénzgazdálkodása naptári évhez igazodik, és naptári évenként történik. 7. (1) A Szövetség pénzgazdálkodását pénzügyi terv alapján kell biztosítani. (2) A pénzügyi tervet kiadási és bevételi fajta szerin( részletezésben kell elkészíteni a Fővárosi Önkormányzat által kiadou mindenkori irányelvek alapján. (3) A pénzügyi terv elkészítésénél a következőket kell figyelembe venni: a) a Szövetség tárgyévi sportszakmai célkitűzéseit és feladatait, b) az adou év versenynaptárát, c) az alapokmányokban, alapszabályban meghatározou követelményeket, d) a kiadou, támogatásnak minősülő kereteket, e) a saját hatáskörben felhasználható, várhatóan beszedésre kerülő bevételeket Az éves pénzgazdálkodás végrehajtása 8. A kiadások teljesítésére, amennyiben a Szövetség elnöksége másként nem dönt, csak az adou időszak alau az év során befolyt, a Szövetséghez ténylegesen beérkező bevétel, támogatás használható fel. (1) A Szövetség az OTP Banknál vezeteu számú pénzintéze( számlával 9. rendelkezik, amelyen minden pénzeszközét tartja. (2) A Szövetség pénzeszközeinek kisebb részét a Fővárosi Önkormányzat által meghatározou összeghatárig és a vonatkozó törvényi szabályok előírásai szerint, házipénztárban kezelhe(.

5 Pénzgazdálkodási jogkörök 10. A pénzgazdálkodás körébe a kötelezeuségvállalási, az utalványozási, az ellenjegyzési és érvényesítési jogkörök tartoznak. (1) KötelezeUségvállalási jogkör alau jelen szabályzat alkalmazása szempontjából minden olyan döntést (intézkedést, megbízást, megrendelést, rendezvényszervezést, stb.) kell érteni, amely a jóváhagyou pénzügyi terv terhére, később fizetési kötelezeuséggel, illetőleg követelés előírásával (számlázással) jár. (2) A kötelezeuségvállalási jogkör formai gyakorlásához minden esetben írásbeliség (megrendelés, szerződés, rendezvény- költségvetés, feljegyzés, stb.) kötelező, amelyet készpénzes pénzügyi rendezés esetében maga a számla helyeuesít. (3) A szabályzat szempontjából utalványozási jogkör alau a vállalt kötelezeuségek pénzügyi és anyagi kihatásának teljesítésére történő utasítást kell érteni.az utalványozási jogkör célja, hogy a más személy vállalt kötelezeuségek pénzügyi teljesítése - jelentős sérelem esetén - megakadályozható legyen. (4) Az utalványozási jogkört formailag a következők szerint kell gyakorolni: a) készpénzes kiegyenlítésnél az okmány záradékolásával, b) készpénzkímélő kiegyenlítésnél az utalványozás a banki aláíráskor teljesül, c) bevétel beszedésekor a számla kiállítása és aláírása jelen( az utalványozást. (5) Az ellenjegyzés azt jelen(, hogy a kötelezeuségvállalás előu meg kell győződni arról, hogy a vállalt kötelezeuség pénzügyi fedezete rendelkezésre áll és az adou időpontban biztosítható. Az ellenjegyzés akkor teljesül, ha a jogosult a kötelezeuségvállaláson rögzí( a keret, rendelkezésre állásának tényét. (6) Az érvényesítés keretében vizsgálni kell a számlák, kifizetési okmányok jogszabályban előírt alaki és tartalmi követelményeinek betartását, a pénzügyi jogosultságot, az összegszerűséget. (7) A kötelezeuségvállalási, az utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési jogkörök gyakorlása a 1.sz. melléklet szerint történik.

6 A Szövetség bevételei, eszközei 11. (1) A Szövetség bevételei az önkormányza( támogatás, tagok által fizeteu tagdíjakból, jogi- és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, egyéb forrásból származik. (2) A Szövetség eszközeit más társadalmi vagy gazdálkodó szervezet részére térítésmentesen általában nem adhatja át. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a Szövetséget kimutathatóan vagyoni hátrány nem éri vagy azt fontos sportszakmai szempont indokolja. A beszámoltatás rendje 12. A Szövetség beszámolójának célja és követelménye, hogy bemutassa az adou év pénzügyi tervének megalapozouságát és rögzítse az év gazdasági eredményeit. (1) A Szövetség beszámolója két fő részből áll: b) számszaki részből, amely egyrészt tartalmazza a mérlegbeszámolót, másrészt a jóváhagyou pénzügyi tervre vonatkozó számszerű adatokat, c) a szöveges értékelésből, amely a Szövetség gazdálkodási helyzetének értékelése, írásbeli rögzítése a számszaki rész tényszerűsége alapján, azzal szoros összefüggésben. (2) A beszámolót a fő(tkár terjesz( az elnökség elé a tárgyévi pénzügyi tervvel egyidejűleg. (3) A beszámolás időpontját az elnökség hagyja jóvá éves ülésterve elkészítésével egyidejűleg. (4) A fő(tkár a Szövetség Alapszabályának megfelelően évente beszámolót készít az eltelt időszak gazdasági eredményéről, amelyet a Szövetség közgyűlése hagy jóvá. A beszámolót a Szövetség elnöke terjesz( a közgyűlés elé. III. FEJEZET Anyaggazdálkodás 13. (1) A Szövetség anyaggazdálkodása a Szövetség tulajdonába, kezelésébe kerülő anyagokra, technikai eszközökre terjed ki, melyekről évente a Számviteli Törvény előírásának megfelelően leltárt kell készíteni. (2) A rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas és nem javítható anyagokat, eszközöket értékesíteni vagy selejtezni kell.

7 (3) A nem értékesíthető, tovább már nem használható anyagokat, eszközöket évente, a leltározás előu selejtezni kell. (4) A selejtezési bizouságot a Szövetség elnöke jelöli ki. (5) A selejtezési jegyzőkönyvet a Szövetség elnökének be kell mutatni, aki azt jóváhagyja. (6) A leselejtezeu anyagok további sorsáról (értékesítés, megsemmisítés) az elnökség dönt. IV. FEJEZET Gazdasági- pénzügyi ellenőrzés 14. (1) Az ellenőrzés célja a Szövetség előu álló feladatok megvalósítása érdekében előírt gazdálkodási szabályok érvényesülésének értékelése, azok betartásának elősegítése. (2) Az ellenőrzés segítse elő: a) az anyagi-, pénzügyi fegyelmet, b) a pénzügyi folyamatok szabályozouságát, c) a szövetségi tulajdon védelmét. A belső ellenőrzés tartalmilag kiterjed mind az anyag, mind a pénzgazdálkodásra. V. FEJEZET Záró rendelkezések A Szövetség elnöksége felhatalmazza a Szövetség elnökét, hogy jelen gazdálkodási szabályzatban a gazdálkodás lebonyolításának rendjét, technikai elemeit tartalmazó mellékleteket a változó körülményeknek és követelményeknek megfelelően - utólagos bejelentési kötelezeuség melleu - saját hatáskörben módosítsa. Budapest, december 18. Budapes( Kézilabda Szövetség Elnöksége

8 1. sz. melléklet Aláírás és utalványozási joggal rendelkező személyek: Demény Gyula elnök... Rédainé Horváth Rita alelnök... Puja Pál fő(tkár... Fent nevezeu személyek - keuen együu, egyik aláíró az elnök vagy a fő(tkár - valamennyi pénztári és banki pénzmozgást aláírhatják, utalványozhatják maximum ,- Ft értékhatárig, ezen értékhatár feleu az elnökség előzetes döntése szükséges. Budapest, december 18. Demény Gyula BKSZ. elnöke

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján elfogadta az alábbi a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben