2.sz. melléklet Ügyiratszám: í-43410/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.sz. melléklet Ügyiratszám: í-43410/2012."

Átírás

1 2012 ÁPR sz. melléklet Ügyiratszám: í-43410/2012. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megállapodás vállalkozási szerződés felbontásáról A kötelezettségvállalás a - évi költségvetés - szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve:.medicon PROFESSIONAL Egészségügyi Tanácsadó Zrí. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, február 16.. Budapest, február 16. / '""] ct$uf(l / i minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont; -v^r 'Áláírás;c';/ Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály E^...^^;ur. 20.évi előirányzat Ft Felhasznált Összeg Jogi és Közbeszerzési referens.ft wtma Felhasználható Összeg "S Ft ÉL 10 U- 0. <2 /. %/Va Jogi szakvélemény Ellenjegyző 'WUL Zio. 2012IUK 01 ^ Kötelezettségvállaló Regisztráció: Pénzügyi Osztály UÁl, OZ.öl

2 MEGÁLLAPODÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS FELBONTÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV, Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2., adószám: , képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről MEDICON PROFESSIONAL Egészségügyi Tanácsadó Zrí. (székhely: 1098 Budapest, Epreserdő utca 40/1. 1/6, adószám: képviseli: Sal László vezérigazgató) a továbbiakban, mint Vállalkozó, a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott napon, és helyen: Felek rögzítik, hogy közöttük vállalkozási szerződés jött létre a Zuglói Egészségügyi Szolgálat gazdasági, orvos-szakmai átvilágítása" című tanulmány elkészítése érdekében. A felek kölcsönös akaratának megfelelően azonban a szerződés alapján Vállalkozó részéről teljesítés, Megrendelő részéről díjfizetés nem történt. Mivel Felek a vállalkozási szerződés teljesedésbe menését nem kívánják, így azt közös megegyezéssel a Ptk (3) bekezdésnek megfelelően felbontják, ezáltal a szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal megszűntetik. Felek kijelentik, hogy egymással szemben a vállalkozási szerződéssel összefüggésben semmilyen követelésük nincsen. A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. Felek, jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, év február hónap,í$.. nap -&&"«A?j>, /í-\ p Budajbe&Főváros XlVvkerület Zugló Őf^örm^n^ at képv.: dr. Papcsák Ferenc polgármester \ MEDICON PROFESSIONAL %éfg^$to3ssi<^'adó:zrt. 107Q HOOOOr is- ktfw-

3 M' Wt..- OÍUA' 5 v --n 2012 ÁPR sz.mel léklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Egészségügyi Szolgálat gazdasági-orvosszakmai átvilágítása A kötelezettségvállalás a...{q>)\\... évi Költségvetés.í?.7.(l!*^,/. / rrrr'sr. szakfeladaton?3p.3{& főkönyvi számon '&15?.{fA. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik,,^.^. :..k.^.~f.:.^r^..rr7. Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Medicon Professional Zrt. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év.^^^y. forint év ^^Y... forint....^-í-rtev forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, augusztus 30. Budapest, *fcíl.!?.?...# * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Fedezetigazolás Pénzügyidéit RÉVÉSZANDREA 2011SZEPI 14 <r Kry B cief^y 2(y évi előirányzat Felhasznált összeg Felhasználható összeg 2ötf.&3f\ yv +*f 2\~ Jogi é^s Közbeszerzési referens Zo(( o^, ^ ~<f. *-Sr JogL^zakvélemény lm Ellenjegyző Kötelezettségvállaló Regisztráció: Pénzügyi Osztály.// le//, 't - X r ) ^Otí Q% Vy ^SW^L JloxLO.Ol YU.. ^

4 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest Pétérvárad u. 2. adószám: , képviseli: Dr. Papcsák Ferenc ), mint megrendelő ("megrendelő") másrészről MEDICON PROFESSIONAL EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÓ Zrt.(székhely: 1098 Budapest, Epreserdő u. 40./1. I./6.; cégjegyzék szám: ; adószám: ; képviseli: Sal László vezérigazgató), mint vállalkozó ("vállalkozó"), (Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: "Felek") között a fentebb írt napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. A szerződés tárgya, tartama, teljesítése 1. A megrendelő megrendeli a vállalkozótól a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlatkérő, valamint a vállalkozó által benyújtott árajánlatban foglaltak alapján a Zuglói Egészségügyi Szolgálat gazdasági, orvos-szakmai átvilágítása" című tanulmány elkészítését. A vállalkozó az árajánlatkérőben részletesen meghatározott feladat teljesítését elvállalja, és nyilatkozza, hogy a feladat ellátása érdekében megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 2. A vállalkozó vállalja, hogy Zuglói Egészségügyi Szolgálat gazdasági, orvosszakmai átvilágítása"" című tanulmányt a szerződéskötéstől számított 75 napon belül elkészíti, és azt három eredeti példányban, valamint elektronikus formában a megrendelő részére átadja. 3. A vállalkozó a szerződés teljesítése alatt folyamatosan, a megrendelő utasításai, valamint a tőle, mint szakembertől általában elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint eljárni. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyának megfelelő, tudományos igényességgel készített dolgozatokkal szemben elvárt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő minőségű tanulmányt készíteni. A tanulmányt úgy kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a döntés-előkészítésre, valamint nyilvános megvitatásra, továbbá megrendelői döntések meghozatalára. 4. A tanulmánynak tartalmaznia kell, hogy milyen vizsgálati módszertannal dolgozta fel a vállalkozó az ajánlati dokumentációban rögzített a részletes vizsgálati szempontokat. A megrendelő a módszertani szempontjairól a megrendelőt előzetesen az érdemi munka előtt tájékoztatja. A tanulmányt magyarázó jellegű ábrákkal, összehasonlító grafikonokkal kell ellátni. Vállalkozó a módszertani elképzeléseit, illetve a tanulmány főbb vizsgálati eredményeit összefoglaló vezetői összefoglalót előzetesen egyezteti megrendelővel. II. Alvállalkozó igénybevétele 5. A vállalkozó a feladat teljesítése érdekében szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben is igénybe vehet alvállalkozót. Vállalkozó a jogszerűen bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha maga járt volna el. A vállalkozó köteles a A dk, sx

5 2 megrendelőt kasban tájékoztatni, ha a feladat teljesítésébe alvállalkozót von be. III. Teljesítési jelentés és teljesítési igazolás 6. A vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítési határidő napján a megrendelő által megrendelt tanulmányt az előírt formában és mennyiségben átadni, valamint az 1. számú melléklet szerinti teljesítési jelentést készíteni, amelyből utólag ellenőrizhető a tanulmány elkészítésének menete. A vállalkozó köteles a teljesítés alátámasztása érdekében az általa teljesített munkaórákról kimutatást végezni. 7. Vállalkozó köteles minden a teljesítéshez kapcsolódó belső kimutatás, munkaközi dokumentum, és egyéb feljegyzésnek a megőrzésére legalább 5 éves időtartamra. A vállalkozó köteles a teljesítésben résztvevő személyek nevét, és telefonos, elérhetőségét megőrizni, illetve az intézményvezetőkkel folytatott személyes egyeztetésekről feljegyzéseket készíteni, azokat az érintett személyekkel aláíratni. 8. A teljesítési jelentés két eredeti példányát a Pénzügyi Osztálynak, illetve egy másolati példányát a Polgármesteri Kabinetnek (polgármester) kell benyújtani. A teljesítés szakmai igazolásának felelőse Rozgonyi Zoltán alpolgármester. 9. A teljesítés szakmai igazolásának felelősei szakértőt bevonhatnak a tanulmány szakmai értékelésének, megfelelőségének vizsgálatába. A teljesítés szakmai ellenőrzése során a megrendelő köteles tételes iratjegyzék alapján minden a teljesítéshez kapcsolódó dokumentum, irat, adat átadására, amely a tanulmány elkészítéséhez közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik. 10. A szerződésben előírt tartalmi és formai követeknényéknek nem megfelelő tanulmány benyújtása esetén a vállalkozó részére fizetendő vállalkozói díj arányos mértékben csökkentésre kerül. A vállalkozó részére fizetendő vállalkozói díj esetleges csökkentésére, illetve annak arányára a szakmai teljesítést igazolók adnak javaslatot. 11. Ha a teljesítés szerződésszerű, akkor a megrendelő teljesítési igazolást állít ki, amelyet a vállalkozó részére postai úton megküld. IV.A Vállalkozó díjazása 12. A vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén vállalkozói díjra jogosuk, amely összege Ft + 25% ÁFA azaz hatmillió-egyszázötvenezer forint +25% áfa. 13. A vállalkozó a vállalkozói díjra vonatkozó számláját a teljesítési jelentésének elfogadását követően, a megrendelő által kiállított és részére megküldött teljesítési igazolás birtokában nyújthatja be. ÍL ^ T ^

6 3 14. A vállalkozó részére a számláján feltüntetett bankszámlára kerül sor a vállalkozói díj átutalására. A vállalkozói díj kifizetése vállalkozó által a megrendelő részére kiállított számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik. V. A Felek egyéb jogai és kötelezettségei 15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelés tárgyának folyamatos, a megrendelő érdekeinek figyelembevételével történő ellátását. Amennyiben olyan körülmény merül(ne) fel, mely akadályozza, vagy korlátozza a megbízás folyamatos ellátását, a vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 16. Vállalkozó köteles a megrendelőtől átvett, vagy a megrendelőt megillető iratok átvételéről - a megrendelő külön kívánságára - elismervényt adni, és az iratokat a megbízás teljesítése, illetőleg megvonása után, amennyiben bírósági vagy hatósági irathoz nem csatolták, a megrendelő kívánságára eredeüben kiadni. 17. A vállalkozó vállalja, hogy valamennyi vizsgálat alá vont intézménytől a vizsgálat eredményes elvégzése szempontjából szükséges valamennyi adatot a szerződésben megállapított határidők megtartása mellett megszerez. A megrendelő a vállalkozó részére megbízólevelet ad, amelyben felhatalmazza az adatok begyűjtésére, feldolgozására, valamint jogosultságot ad a részére, hogy bármely munkavállalótól felvilágosítást, iratmásolatot, adatot kérhessen. 18. Megrendelő az átadott szövegtervezeteket legkésőbb 15 napon belül érdemben a feladat tárgykörében véleményezi. A Felek megállapodnak abban, hogy előzetes véleményezésre megküldött anyagok esetén a megrendelő 7 napon belül teszi meg észrevételeit, amely határidő elmulasztása esetén a késedelem időtartama a vállalkozó teljesítési határidejét is megfelelően módosítja. 19. A vállalkozó, mint szerző külön díjazás nélkül - átruházza a tanulmányhoz kapcsolódó mindazon szerzői jogát, amelynek az átruházását törvényi előírások lehetővé teszik. A megrendelő jogosult a tanulmány korlátlan felhasználására, másolására, illetve részben vagy egészben a szerzői mű nyilvánosságra hozatalára. VI. A Szerződés megszűnése, módosítása, felmondása 20. A felek között létrejött szerződés külön nyilatkozat nélkül megszűnik a felek szerződésszerű teljesítésével. 21. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak megszegése esetén - amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, vagy a Felek eltérően nem állapodnak meg ~ az okozott kárért a Felek a polgári jog szabályai szerint felelnek. 22. A felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A felmondás - valamely Fél súlyos szerződésszegése esetén - azonnali hatályú is lehet. ffl s-x - ^

7 -s-* ^ U A Felek a Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. A Szerződés szerkezete, az egyes bekezdések egymást követő sorrendje kizárólag a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, azt a Szerződés tartalmi értelmezése céljából nem lehet használni. 24. A Szerződés megszűnését vagy megszüntetését követően a Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződés megszűnése napján átadni a Megrendelő részére a jelen Szerződés teljesítése során bármely adathordozón a birtokába került, a Megrendelőre vonatkozó és/vagy a Megrendelőt illető adatokat, információkat. 25. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnése esetén egymással legkésőbb a Szerződés megszűnésének napjáig elszámolnak. VII. Titoktartás és közérdekű adatok nyilvánossága 26. A vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt illetően, amelyről feladatai teljesítése során szerez tudomást. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 2. számú mellékletben meghatározott tartalmú Titoktartási Megállapodást valamennyi munkavállalójával megköti. 27. Vállalkozó hozzájárul, hogy a Szerződésben foglalt díjazása a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kerül. 28. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződésben szereplő pénzeszközök tekintetében az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által ellenőrzéssel vállalkozó személyek és szervezetek ellenőrzési jogosultságát, továbbá, hogy a Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megrendelő nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással. 29. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 5. -nak (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás a kendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. A felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 81. -ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmától a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

8 & s^ A vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb" ), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. VII. Kapcsolattartás rendje 31. A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet a személyes átadás (a kézbesítés megtörténtét tanúsító mellett)^jánlott postai küldemény, visszaigazolt , vagy telefax üzenet. 32. A közvetlen kapcsolattartásra jogosult személyek megnevezését és értesítési címe a következő: Vállalkozó részéről: Név: Telefon: Megrendelő részéről: Név: Rozgonyi Zoltán alpolgármester VIII. Vegyes rendelkezések 33. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízás tárgyát képező munkát vállalkozó referencia-anyagában feltűntetheti. 34. A szerződés a mellékleteivel egységet képez, azok a szerződés elválaszthatatlan részei. A szerződés valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása, nem érinti a szerződés más rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdésekben a felek feltehető jelen szerződés megkötése kori akarata szerint kell eljárni. 35. Felek a szerződésből folyó, vagy azzal kapcsolatos vitáik rendezésére, kikötik a megrendelő székhelye szerint illetékes, pertárgy szerint eljárni jogosult bíróság kizárólagos illetékességét. 36. Jelen szerződés mindkét fél képviselője által történő aláírása napján lép hatályba. 37. A szerződés és mellékletei által nem szabályozott kérdésekben, a Magyar Köztársaság Polgári Törvény kön; véről szóló évi IV. törvényben, a Megrendelő utasításai, valamint a szerződéses jog jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

9 A felek a jelen szerződést áttanulmányozás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Kelt Budapest, 2011 ^^Hónap napján.. ÍS?í?, OW í,? OFE8s,OMAL Zrt. 1 * ^ -ít -^ i r) J 098 Budapest, Epreserdő u. 40.1, ép. 1/6 Adószám; CgJ.:OI-iO ~0\ ^ Ó5 Budapest FővároKöüV. feéfület Zúgó Önkon^^zata,^^7^ képviseli: Dr. Papcsák Feterí&jpölgarmester Megrendelő s^e j..^ MEDICON PROFESSIONAL EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÓ Zrt Sal László vezérigazgató Vállalkozó Ellenjegyzem: Kelt Budapest, Hónap napján. Melléklet: 1. sz. Teljesítési jelentés minta 2. sz. Titoktartási megállapodás 3. sz. Árajánlatkérő

10 7 1. számú melléklet (2 ereded pld-ban nyújtandó be) TELJESÍTÉSI JELENTÉS SZERZŐDŐ FEL NEVE: SZERZŐDÉS IKT. SZÁMA: JELENTÉSI IDŐSZAK: Teljesítési jelentés kiállításának napja: SZERZŐDŐ FEL SZEMÉLYESEN TELJESÍTŐ ALKALMAZOTTJA: DIJ ÖSSZEGE: DÍJRÓL KIÁLLÍTOTT SZÁMLA SORSZÁMA: Teljesítési jelentés készítőjének neve: PH Aláírása TELJESÍTÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA Teljesítést alátámasztó dokumentumok felsorolása: Teljesítésre fordított összes munkaóra száma: óra Jegyzői láttamozási Dátum: Megélés: Pénzügyi osztályvezetői láttamo%ás Dátum: Mejyejiyzés: Teljesítés szakmai igazplója: Megjegyzés: Kiállítás dátuma: a SJL

11 Vállalkozási szerződés 2. számú melleidet Titoktartási megállapodás (a továbbiakban: "Megállapodás") Amely létrejött 2011 hó... napján A Felek egymással szerződéses jog viszony létesítése céljából vállalkozási szerződést kötöttek ("Szerződés"). A jelen Megállapodás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és vele együttesen érvényes. A jelen Megállapodásban nem definiált szavakra, kifejezésekre a Szerződésben foglalt definíciók az irányadóak. A Felek a Szerződésben foglaltakra tekintettel az alábbiakban állapodnak meg: 1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Megállapodás tartalmával egyetért, tudomásul veszi, magára nézve kötelezőként ismeri el és vállalja, mint a Megrendelővel való Szerződés megkötésének feltételét. 2. A Felek a Szerződés rendelkezéseit bizalmasan kezelik, azt harmadik személy előtt - a jogszabályi kötelezés eseteit kivéve - csak a másik Fél kifejezett írásbeli hozzájárulásával fedhetik fel. 3. A Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződésben szereplő szerződéses jog díj jelen Megállapodás megkötésének ellenértékét is tartalmazza. 4. Vállalkozó az alábbiakra kötelezi magát: a) sem a Megrendelővel fennálló szerződéses jog viszony ideje alatt, sem azt követően nem fog semmilyen, a szerződéses jog viszonnyal összefüggésben tudomására jutott, a Megrendelő, vagy a Megrendelővel kapcsolatban álló bármely szervezet, államigazgatási szerv, társaság tevékenységére vagy ügyeire vonatkozó üzleti titkot, vagy más bizalmas információt a Megrendelő, vagy a Megrendelővel kapcsolatban álló bármely szervezet, államigazgatási szerv, társaság kárára vagy hátrányára felhasználni, vagy - kivéve, ha ezt jogszabály kötelező jelleggel előírja - más személlyel közölni. b) sem a Megrendelővel fennálló szerződéses jog viszony ideje alatt, sem azt követően nem fog közzétenni, semmilyen módon reprodukálni, másolatot készíteni vagy terjeszteni, más munkához felhasználni, nyilvánosan előadni vagy bemutatni, semmilyen olyan bizalmas információt, amely a szerződéses jog viszony ideje alatt, illetve azzal kapcsolatban jut a tudomására és a Megrendelőre, a Megrendelő bármely vevőjére, szállítójára vagy a Megrendelő bármely üzleti partnerére vonatkozik, vagy velük kapcsolatos. d) sem a Megrendelővel fennálló szerződéses jogviszony ideje alatt, sem azt követően nem fog semmilyen, a szerződéses jog viszony körén kívül eső célra bármely módon felhasználni bármiféle bizalmas információt, melyet a szerződéses jog viszony ^ ^JL

12 9 fennállása alatt, azzal összefüggésben szerez meg. e) legkésőbb a szerződéses jogviszony megszűnésekor azonnal visszaszolgáltat a Megrendelőnek minden írott és leíró jellegű anyagot, korlátozás nélkül beleértve rajzokat, terveket vagy egyéb leírásokat és egyéb iratokat, dokumentumokat, szalagokat, számítógépes lemezeket és más adadiordozókat, amelyek a szerződéses jogviszony fennállása alatt, azzal összefüggésben keletkeztek. 6. A jelen kötelezettség szempontjából a "bizalmas információ" fogalom magában foglal minden olyan információt, ismeretet, adatot, amelyet a Vállalkozó tudomására hoztak vagy amely a tudomására jutott a Megrendelővel fennálló szerződéses jog viszony ideje alatt, a szerződéses jog viszonnyal összefüggésben, és amelyek utókban maradásához a Megrendelőnek méltányolható érdeke fűződik, valamint magában foglal minden olyan iratot, dokumentumot, dolgot és eszközt, stb., amelyek a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződéses jog viszonnyal összefüggésben a birtokába kerülnek vagy a tudomására jutnak. 7. A bizalmas információ nem foglalja magában azokat az információkat, amelyek a) a Vállalkozó számára ismertek vagy közismertek voltak, mielőtt azokat a Megrendelő jelen Megállapodás alapján tudomására hozta, és ez írásban igazolható; b) a Megrendelőn kívüli forrásból válnak közismertté; c) amelyek közzétételét jogszabály írja elő, feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelőt a közzétételi szándékáról írásban értesítette. 8. Jelen Megállapodásba foglalt kötelezettségeik alól kizárólag a Megrendelő adhat kifejezett felmentést. Kelt Budapest, 2011 O S ^ 13? Budapest Fővárosi JÖK- kerület 7Q Önkoi-mán^gj^EgS, képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester Megrendelő.napján. MEDICOM PROFESSIONAL Zrt Budapest, Eprcserdö u ép. 1/6. Adószám: Cg.: S^ i f^\ MEDICON PROFESSIONAL EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÓ Zrt Sal László vezérigazgató Vállalkozó Cl

13 Cégneve:. Székhelye: Fax: ÁRATÁNLATKÉRŐ Tisztelt Címzett! Alulírott Dr. Papcsák Fetenc polgármester Budapest Főváros XIV. keiület Zugló Önkormányzat képviseletében eljárva kélem, hogy Zuglói Egészségügyi Szolgáltató gazdasági, orvos-szakmai átvilágítása érdekében lefolytatandó projektben elkészítendő tanulmányra vonatkozóan adjon árajánlatot. I. Ajánlatkérés tárgya: 1.) A megbízott által elkészítendő tanulmányban feldolgozandó témakörök különösen: I. Mutassa be a szakrendelő gazdálkodását a bevételek, kiadások elemzése tükrében a évekre vonatkozóan a) értékelje az egyes járóbeteg szakellátásokat OEP bevételek tükrében b) értékelje OEP és egyéb bevételeket összehasonlító elemzés tükrében, c) Mutassa be orvos-szakma műszerezettség színvonalát, az eszközállományt, amortizáció pódását, a szakrendelések tárgyi eszközrendszerének körét, szükséges fejlesztéseket, informatikai ellátottság színvonalát d) Fogalmazzon meg bevétel növelési lehetőségeket, e) Fogalmazzon meg kiadáscsökkentési javaslatokat, II. Ismertesse a jáióbeteg szakellátás teljesítményének alakulását, finanszírozásban rejlő korlátokat, lehetőségeket a) a jáióbeteg szakellátás által Zuglóban ellátott szakfeladatokat, azok szakmai mutatói alapján b) értékelje a zuglói Lakosság járó- és fekvőbeteg szakellátás jelen helyzetét c) vizsgálja az egynapos sebészet lehetőségeit d) mutassa be a TVK kihasználtságát a években e) Tegyen javaslatot a követendő orvos-szakmai stratégia elvekre a 2014-ig, f) vizsgálja a teljesítmény érdekeltséget, belső motiváció szintjét III. Vizsgálja a kapacitások kihasználtságát, szakrendelések fajlagos mutatóit mutassa be a) esetre jutó pontszámot, egy órára jutó bevételt, stb. b) szakrendelésenként fedezeteket, c) Benchmarking rendszerét d) Tegyen javaslatot a kapacitások hatékonyabb kihasználására e) Tegyen javaslatot a valós Önköltségszámításon alapuló díjrendszer kialakítására. t^r & /! <

14 IV. Mutassa be az intézmény működését, éttékelje annak szabályozottságát a) értékelje a működési fegyelmet, a szabályzatokat, azok aktualizáltsági szintjét, b) értékelje a kialakított minőségbiztosítási rendszert, c) vizsgálja az intézményi kontrolling rendszer színvonalát, ellenőrzési pontjait d) értékelje az intézményi folyamatszervezés rendjét, szabályozottságának hatékonyságát, belső ellenőrzés, illetve a külső könyvvizsgálat szakmai rendjét; V. Mutassa a humán-erőforrás gazdálkodás kialakított rendszerét a) Ismertesse a járóbeteg-szakellátás ellátásához szükséges létszámot feladat és munkakörök szerinti megosztásban. b) Értékelje a munkaügyi terület szabályozottságát, a vezetői hatáskörök tisztázottságát, a munkaköri leírások állapotát, c) A létszámgazdálkodással kapcsolatos diszkrepancia kezelésének lehetőségei. VI. Adjon áttekintést a hatályos szerződéses kapcsolatokról, elemezze a szerződéses viszonyokat a) mutassa be az orvosi közreműködői jogviszonyokat, b) elemezze háttérszolgáltatások, üzemeltetés gazdaságát, c) fogalmazza meg a szerződéses állomány átalakításának koncepcióját, d) tegyen javaslatot szerződések módosítására, egyes szerződések esetleges, megszüntetésére, szükség szerinti újrakötése, illetve új szerződések kialakítása. VEI. Ismertesse a pénzügyi helyzetet, rövid és hosszú távú likviditást a) összegezze a szállítói kötelezettségeket, átütemezések, fizetési határidők oldaláról b) értékelje a követelések, kintlévőség körét c) ZESZ pénzügyi rendszerét a fenntartói átládiatóság oldaláról, d) mutassa be az előirányzatok szerinti gazdálkodás speciális vonásait a ZESZ gazdálkodásában VIII. Véleményezze a Zuglói Egészségügyi Szolgálat által kidolgozott átszervezési programot a) megvalósíthatóság időbeni megszervezése, b) orvos-szakmai színvonal megőrzése c) gazdasági hatékonyság d) fenntartói kiadáscsökkentés szempontjából IX. Vezetői összefoglaló: a) Összegezze megállapításait b) Jelenleg érvényes minimum feltételeknek történő megfelelés leírása c) Ismertesse a legfontosabb fejlesztési lehetőségeket d) Ismertesse a leglényegesebb kiadáscsökkentő intézkedéseket 2.) írja le az átvilágítási projekt ütemtervét, adatszolgáltatás tervezett rendjét, intézményi vezetéssel történő együttműködés szabályrendszelét. 3.) Az intézményi átvilágítás kezdő időpontja: 2011.szeptember 1. (tervezett) záró-idopontja: október 30 A tanulmány leadási határideje: november 15. 6* ~ ^~J-

15 II. Szakmai, pénzügyi alkalmassági feltételek: Ií.l. Ismertesse cégadatokat. Igazolási mód: ügyvezető nyilatkozik a cég cégadatairól (cégnév,, székhely, bankszámlaszám, adószám, telefonszám, cím) Az ajánlattevő legalább két lezárt gazdasági évvel rendelkezik, és az elmúlt két gazdasági évben nem volt veszteséges az ajánlattevő. Igazolási mód: az ügyvezető nyilatkozata, valamint a társaságok 2009-es és 2010-es évi mérlege Az ajánlattevő rendelkezzen legalább kettő fő orvos vagy közgazdász végzettségű munkavállalóval, vagy megbízási szerződés alapján foglalkoztatott külső szakértővel, aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a megbízással érintett területen. Igazolási mód: szakértők szakmai önéletrajzának csatolása Az ajánlattevő nyújtson be legalább kettő referencia igazolást (2008, 2009, 2010-es évekből) olyan egészségügyi szolgáltató gazdasági, orvos-szakmai átvilágításáról, amely területi ellátási körzete legalább főre terjed ki. Igazolási mód: A referencia intézmény vezetője, vagy gazdasági vezetője által kiállított igazolás III. Vállalkozói díj Kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy a megbízotti a tevékenységét milyen összeg mellett látná el. (nettó+25 /oáfa) A szerződés határozott időre, a feladat teljesítéséig kerülne megkötésre. A megbízottnak hozzá kell járulnia, hogy a szerződésében foglalt díjazása a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kerül. IV. Árajánlat benyújtása Az ajánlatát és annak mellékleteit augusztus 25-én de. 10 óráig személyesen, vagy postai úton zárt borítékban juttassa el az ajánlatkérő fenti címén a Ács Anikó kabinetvezető részére Polgármesteri Kabinetbe. A zárt borítékra írja rá ZESZ ÁTVILÁGÍTÁS-ÁRAJÁNLAT" 4

16 V. Szerződéskötés Az ajánlatok benyújtását követő 5. napon szerződéskötésre kerül sor. A szerződéskötést megelőzően az ajánlattevők tájékoztatására kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a beszállítói listára felvételre kerüljön. VI. Tájékoztatás Ajánlattételi határidőig érdeklődhet Ács Anikó kabinetfőnök részére címzett a címre küldött levelében. Tájékoztatom, hogy az árajánlatok kérése alapján ajánlati kötöttsége az ajánlatkérőnek nem áll fenn a Ptk irányadó szabályától eltérően. Az ajánlatkérés alapján az ajánlatkérőnek szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik. Budapest, 2011.augusztus 4#. 356ÁPe^ Dr.Papc&Fer Budapest Főváros XIV, kenilpt 3ugló Önkormányzat polgárine^^^^^y SZÜL

^>M \< 1\ J n. ib.jik* d

^>M \< 1\ J n. ib.jik* d c PO-005/03 ü g yirat S zám:.fb..fejh.í. l*il Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :. tik. A szerződés tárgya: Y?vMa.\rv/V3. WAA/W 1.1..AA/ ' oof A kötelezettségvállalás T- 7 z a...ílvr/tyr... évi

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9.

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9. Ügyiratszám:..^.^íSjífh/^í^ Ügyintéző:..VrrÍTrfe^.. +&(& -' & - " * Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

A kötelezettségvállalás a.&?.!q. évi Költségvetés ltsegvetes.r..^.í.(:fm.í. /^.PJ?... szakfeladaton. Budapest,.to.í.Q-.«#.«...

A kötelezettségvállalás a.&?.!q. évi Költségvetés ltsegvetes.r..^.í.(:fm.í. /^.PJ?... szakfeladaton. Budapest,.to.í.Q-.«#.«... DEC 2 fi. PO-005/03 Ügyiratszám:... Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: A szerződés tárgya:...^&..j..tk}mm$>.b.. A kötelezettségvállalás a.&?.!q. évi Költségvetés ltsegvetes.r..^.í.(:fm.í. /^.PJ?...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS Kommunikációs szolgáltatásra

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS Kommunikációs szolgáltatásra Szerződésszám: 1-159426/&1/2013 VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS Kommunikációs szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u.

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala személyfelvonó berendezéseinek szerződéses

Részletesebben

A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész.

A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész. low'o^.u- o»ti Ügyiratszám: 8-/15420/H-/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Főépítészi Iroda A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése" című, ÁROP-3A.2-2013-2013-0043 kódszámú

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' "">' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'.

..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' >' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'. V ow ^ / O r ;)/>!'), OÍ, l f Ügyiratszám: 4-51951/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: A Játszótéri eszközök üzemeltetése Zugló közterületein

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: flb^^\!^fc^l.&f*mmík. Budapest, f&}jl.qh> <?.- osztályvezető. Átvételi időpont: ZWÁPR21

Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: flb^^\!^fc^l.&f*mmík. Budapest, f&}jl.qh> <?.- osztályvezető. Átvételi időpont: ZWÁPR21 i.\rym> ^ ] Ol\ ÍSI^ /-SÍ - -...«f=t.t! (Í íiao ur PO-005/03 Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: flb^^\!^fc^l.&f*mmík *QS. A szerződés tárgya:..& p p r ck...!^^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

i^/m.j. ck) \'L o ji &$.Qc.i:Ú 5to 2012 AUG 0 2. 2012 AU6 02. 2012 AUG 02. 2012 AUG 06. Kapja: Aláírás: dr. Papír Csilla

i^/m.j. ck) \'L o ji &$.Qc.i:Ú 5to 2012 AUG 0 2. 2012 AU6 02. 2012 AUG 02. 2012 AUG 06. Kapja: Aláírás: dr. Papír Csilla PO 005/06 Ügyiratszám:...ŐZ..L$.$..k3$-1$- > fl^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :..J^$tt.Q...K{zLhÍAtJl.. A szerződés tárgya: Ü^tf&&...^Zv.Q&$i. A kötelezettségvállalás a oqxxw. évi költségvetés

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

0L (t ki^^icöld' ^^té otpjll

0L (t ki^^icöld' ^^té otpjll PO 005/06 /2014 Ügyiratszám: A~ ^5 O Z> Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: ART AMONDÓ Kft.vel kötött szerződés meghosszabítása Akötelezettsésvállalása.Úfl.J.

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - pályázat kiírására ingatlanhasznosítás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete

A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete 1 A szabályzat célja Az intézményi jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos tevékenységek, feladatok, jogok és kötelezettségek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0082. A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0082. A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos tevékenységek, feladatok, jogok és kötelezettségek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

A szerződés tárgya: Tervezési szerződés (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése)

A szerződés tárgya: Tervezési szerződés (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) 0 f Ügyiratszám: 1-46279/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Tervezési szerződés (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

A Jó gyakorlat - átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és működési szabályzat melléklete

A Jó gyakorlat - átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és működési szabályzat melléklete A Jó gyakorlat - átadás intézményi szabályai A Szervezeti és működési szabályzat melléklete Készítette: Keszte Jánosné, szakmai vezető és a referenciaintézményi működést támogató team Kincsesbánya, 2012.

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4 Ügyiratszám: MI/76694/2S/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés A kötelezettségvállalás a.../wfö/... évi költségvetés 77...$7...ív...

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren árn:,/'//^ l/j hü Ügyiratszám Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren A kötelezettségvállalás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

á ibm^ mi JAN 1 o Vfc.; AJkftM.!Xv.V?íí.& xonoi. J(> mi JAN 19

á ibm^ mi JAN 1 o Vfc.; AJkftM.!Xv.V?íí.& xonoi. J(> mi JAN 19 >. -i i!) '>{'l. ól-'!. "] 9 n t / Q Ügyiratszám: Á..J.QA $.lz3 A 2 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, sérfjfélelős. Felhasználható összeg. iojí. 05.oh. 2^/15.

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, sérfjfélelős. Felhasználható összeg. iojí. 05.oh. 2^/15. PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716M2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.O11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában KERETKERETSZERZODES média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről)

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) RUB2011VV mely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: Magyarország, 1051 Budapest,

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően 2/21. oldal Tartalomjegyzék DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. belső kiválasztási szabályzata...1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben