III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. M Ű SZAKI LEÍRÁS"

Átírás

1 III. MŰSZAKI LEÍRÁS

2 I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások, amelynek keretébe a következőkben részletezett tervezői szolgáltatások is beleértendők. A részek és ezeken belül a hidak pontos tervezési diszpozícióit a II. pont tartalmazza. Tervezési feladat a diszpozíciók szerinti tervdokumentációk elkészítése, továbbá ahol szükséges engedélyeztetési, tervjóváhagyatási ügyintézés a Megrendelő nevében eljárva, a kérelmek hiánymentes befogadásával, észrevételek javításával/átvezetésével bezárólag. (SAP szolgáltatástörzsszám: ) A megadott munkanemek tájékoztató jellegűek, azokat, valamint az elvégzendő tervezési feladatokat az Ajánlattevőnek kell pontosítani! Az alábbi feladatok valamennyi részre vonatkoznak. A tervezőnek teljes körű szolgáltatást kell biztosítania. Minden olyan mérést, vizsgálatot, dokumentumot és tervet el kell készítenie, ill. egyeztetést le kell folytatnia, amely szükséges a közbenső Megrendelői döntések megalapozásához, a jóváhagyások és engedélyek beszerzéséhez, a vállalkozásba adáshoz és a megvalósításhoz. Az ajánlatnak és a tervezési feladatnak minden olyan munkarészt és költséget tartalmaznia kell, ami a feladat elvégzéséhez szükséges, különösen ha nem áll rendelkezésre a meglévő állapotot bemutató kellő mélységű műszaki dokumentáció. A tervezési diszpozícióban megadott előirányzott beavatkozások tartalma, mérete, minősége, mennyisége és helye a tervezési célok megadását szolgálják és nem tekinthetők a tervezési tartalmakat korlátozó definícióknak. Az előirányzott beavatkozások következményeként felmerülő bármilyen járulékos tervezési feladat beleértendő a szerződés keretein belül teljesítendő tervezői szolgáltatásba. A tervezés folyamatának és dokumentumainak egyenértékűen ki kell elégítenie a vonatkozó műszaki szabványokat, Útügyi Műszaki Előírásokat, a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletet és a Megrendelői igényeket is. Az Ajánlattevő feladata a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése, minden lényeges körülmény, ill. előzmény, tervdokumentáció megvizsgálása, hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely ajánlata elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek. A tervezést megelőzően minden olyan vizsgálatot el kell végezni, amit egy megalapozott, részletes tervdokumentáció adott diszpozíció szerinti elkészítése megkövetel. Mindez az Ajánlattevő saját költségére történik. A tervdokumentáció készítése során az érintett szakhatóságokkal, önkormányzattal, közút- és közműkezelőkkel és üzemeltetőkkel, vízfolyás és egyéb kezelőkkel és érintettekkel a tervezett műszaki megoldások kidolgozásakor a szükséges egyeztetéseket a tervek készítőjének dokumentáltan le kell folytatnia, és a tervben előírásaikat érvényesítenie kell. Vasúti érintettség esetén a vasút üzemeltetővel minden szükséges egyeztetést dokumentáltan le kell folytatni. 2

3 A tervezőnek képviselnie kell a Megrendelő érdekeit harmadik féllel (Önkormányzatok, szakhatóságok, tulajdonosok, kezelők, egyéb érintettek, stb.) folytatott kapcsolatai során az indokolatlan követelések és többletköltségek elkerülésének biztosításával szükség esetén a Megrendelő bevonásával, a szakhatóságok, egyéb érintettek által esetlegesen előírt többlet műszaki feltételekről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni kell. A tervek műszaki tartalmát érintő lényegi döntések meghozatalába a Megrendelőt be kell vonni, a szakhatóságok, egyéb érintettek által esetlegesen előírt többlet műszaki feltételekről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Natura 2000 és egyéb környezetvédelmi érintettség esetén a tervdokumentációnak minden szükséges munkarészt tartalmaznia kell, és a Tervezőnek minden szükséges egyeztetést le kell folytatnia, hozzájárulást meg kell szereznie, az előírásokat a tervben érvényesíteni kell. Engedélyköteles tervezési beavatkozások esetén az építési engedélyben foglaltak alapján és a kiviteli terv jóváhagyása során megfogalmazottak szerinti egységes, kivitelezésre alkalmas tervdokumentációt kell összeállítani. Amennyiben szükséges, a kiviteli tervek jóváhagyásának megszerzése is a tervező feladata. A tervezőnek a kiviteli terv készítése során olyan tervet szükséges produkálnia, mely kivitelezésre alkalmas. Mindennemű, tervezés során felmerülő egyeztetés költségét a megajánlott díjnak kell tartalmaznia. Vízi, hajózási út érintettség esetén az előírások szerinti hajózási jeleket meg kell tervezni. A tervkészítés folyamatában, tervegyeztetések, engedélyezési eljárás során felmerülő esetleges időközi tervmódosításokat a Tervező köteles elvégezni, annak költségeit a megajánlott díjnak tartalmaznia kell, ill. ezen feladatok elvégzéséért a későbbiekben nem követelhet ellentételezést. Amennyiben a tervezési munkákat követően megindításra kerül tervezett munkálatok tervdokumentációnak megfelelő építésének vállalkozásba adása, az építési közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolásakor a tervező közreműködni köteles a Megrendelő felhívására. Engedélyköteles tervdokumentáció készítése esetén különösen fontos az engedélyező hatósággal történő munkaközi egyeztetés. Megrendelő felhívja Tervező figyelmét, hogy az érintettekkel (szakhatóságok, önkormányzat, közút-, vasút- és közműkezelők és üzemeltetők, vízfolyás és egyéb kezelők) történő egyeztetés, a szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások hiánya nem mentesíti tervezőt teljesítési kötelezettsége alól. Tervező feladata, hogy saját felelősségére szerezzen be minden olyan információt a különböző nyilatkozatok, hozzájárulások megszerzésének időszükségletéről, hogy a határidőben történő teljesítés ne lehetetlenüljön el. Tervezési ütemezését ennek megfelelően készítse el, és tegyen meg a fentiek vonatkozásában minden tőle telhetőt a teljesítési határidőre tekintettel. Azokban az esetekben ahol az adott érintett nyilatkozatát, hozzájárulását csak kész tervekre adja meg a tervezési ütemezést, ill. a feladat végzését ennek és a teljesítési határidő tartásának a figyelembe vételével kell kialakítani. 2. Határidők, tervezési konzultációk minimálisan hidanként A/ Nem engedélyköteles kiviteli tervdokumentáció készítése esetén: Ütem 1. ütem Részfeladat 1. Tervkonzultáció: (a helyszíni bejárást és a tervezői felméréseket követően) a koncepcionális és technológiai alapkérdések Teljesítés dátuma (részhatáridők) szerződéskötést követően 2 héten belül 3

4 Ütem 2. ütem 3. ütem 4. ütem Részfeladat eldöntése jegyzőkönyvvel igazoltan. 2. Tervkonzultáció: munkaközi állapot egyeztetése a Megrendelővel jegyzőkönyvvel igazoltan. Teljes bírálati kiviteli tervdokumentáció leszállítása tervellenőrzésre (1-1 nyomtatott példányban, az MK NZrt. illetékes megyei hídmérnökének és a Híd osztálynak). Megrendelő 5 munkanapon belül írásban megküldi a bírálati hibajegyzéket. Tervátadás: A Tervező a dokumentációt 1 nyomtatott példányban átadja, a Megrendelő ellenőrzi a bírálati hibajegyzék szerinti korrekciót. A Megrendelő megfelelés esetén kiadja a terv megfelelőségi igazolást. (Hiba esetén javításra visszaadja és a Tervező ismételten beadja ellenőrzésre.) Elfogadás esetén a Tervező a dokumentációt leszállítja (5 nyomtatott [papír alapú] és 2 digitális [CD-n, vagy DVD-n: a rajzokat.dwg és.pdf formátumban a szöveges részeket.doc,.xls, ill..pdf formátumban] példányban). A Megrendelő kitölti a tervátvételi jegyzőkönyvet és kiadja a teljesítési igazolást (a szerződés 9. pont alatti Hibás teljesítés, késedelem jogkövetkezményeinek terhével). Teljesítés dátuma (részhatáridők) legkésőbb a bírálati terv leadása előtt 2 héttel legkésőbb a tervszállítási véghatáridő lejárata előtt 2 héttel (bírálati tervdokumentáció leszállítása) A szerződött tervszállítási véghatáridő (legkésőbb a szerződés aláírásától számított 120. nap[bírálati szempont]) A teljesítési igazolás kiadása után végszámla benyújtható. B/ Engedélyköteles engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése külön fázisban, kiviteli terv jóváhagyási kötelezettséggel: Ütem 1. ütem 2. ütem Részfeladat 1. Tervkonzultáció: (a helyszíni bejárást és a tervezői felméréseket követően) a koncepcionális és technológiai alapkérdések eldöntése jegyzőkönyvvel igazoltan. 2. Tervkonzultáció: munkaközi állapot egyeztetése a Megrendelővel jegyzőkönyvvel igazoltan. Teljesítés dátuma (részhatáridők) szerződéskötést követően 2 héten belül legkésőbb a bírálati terv leadása előtt 2 héttel legkésőbb az engedélyezési Teljes bírálati engedélyezési tervdokumentáció terv engedélyező leszállítása tervellenőrzésre (1-1 nyomtatott hatósághoz történő 3. ütem példányban, az MK NZrt. illetékes megyei benyújtása előtt 2 héttel hídmérnökének és a Híd osztálynak). (bírálati engedélyezési Megrendelő 5 munkanapon belül írásban tervdokumentáció megküldi a bírálati hibajegyzéket. leszállítása) 4. ütem Az engedélyezési terv javítása a bírálati terv legkésőbb a szerződés 4

5 Ütem Részfeladat észrevételei szerint. A Tervező a dokumentációt 1 nyomtatott példányban átadja, a Megrendelő ellenőrzi a bírálati hibajegyzék szerinti korrekciót. A Megrendelő megfelelés esetén kiadja az engedélyezési terv megfelelőségi igazolást. (Hiba esetén javításra visszaadja és a Tervező ismételten beadja ellenőrzésre.) Az elfogadott engedélyezési tervdokumentációt a Tervező a szükséges példányszámban engedélyezésre benyújtja az engedélyező építésügyi hatósághoz. A Megrendelő kitölti az engedélyezési tervátvételi jegyzőkönyvet és kiadja a részteljesítési igazolást (a szerződés 9. pont alatti Hibás teljesítés, késedelem jogkövetkezményeinek terhével). Hatósági észrevételek átvezetése és a bírálati kiviteli tervdokumentáció elkészítése és leszállítása tervellenőrzésre (1-1 nyomtatott 5. ütem példányban, az MK NZrt. illetékes megyei hídmérnökének és a Híd osztálynak). Megrendelő 5 munkanapon belül írásban megküldi a bírálati hibajegyzéket. A Tervező bemutatja a jogerős/érvényes építési engedélyt. A kiviteli terv javítása a bírálati terv észrevételei szerint. A Tervező a dokumentációt 1 nyomtatott példányban átadja, a Megrendelő ellenőrzi a bírálati hibajegyzék szerinti korrekciót. A Megrendelő megfelelés esetén kiadja a kiviteli terv megfelelőségi igazolást. (Hiba esetén javításra 6. ütem visszaadja és a Tervező ismételten beadja ellenőrzésre.) Az elfogadott kiviteli tervdokumentációt a Tervező jóváhagyásra benyújtja az építésügyi hatósághoz. A Megrendelő kitölti a kiviteli tervátvételi jegyzőkönyvet és kiadja a részteljesítési igazolást (a szerződés 9. pont alatti Hibás teljesítés, késedelem jogkövetkezményeinek terhével). 7. ütem Hatósági észrevételek átvezetése és a kiviteli 8. ütem tervdokumentáció véglegesítése. Tervátadás: A Tervező bemutatja a kiviteli terv jóváhagyó határozatot és a Megrendelő kiadja a végső terv megfelelőségi igazolást. A Tervező a dokumentációt leszállítja (5 nyomtatott [papír alapú] és 2 digitális [CD-n, vagy DVD-n: a rajzokat.dwg és.pdf formátumban a szöveges részeket.doc,.xls, ill..pdf formátumban] Teljesítés dátuma (részhatáridők) aláírásától számított 60. nap (a terv benyújtása az engedélyező hatósághoz) kötbérterhes részhatáridő [bírálati szempont] A részteljesítési igazolás kiadása után az első részszámla benyújtható az adott hídra eső tervezői díj 40%- ának megfelelő összegre legkésőbb a kiviteli terv engedélyező hatósághoz történő benyújtása előtt 2 héttel (bírálati kiviteli tervdokumentáció leszállítása) legkésőbb a 4. ütem teljesítésétől számított 210. nap (a kiviteli terv benyújtása az engedélyező hatósághoz) kötbérterhes részhatáridő A részteljesítési igazolás kiadása után a második részszámla benyújtható az adott hídra eső tervezői díj 40%- ának megfelelő összegre Hiánypótlás kézhezvételétől számított 5. munkanap A szerződött tervszállítási véghatáridő (legkésőbb a 6. ütem teljesítésétől számított 90. nap) A teljesítési igazolás kiadása után végszámla benyújtható. (A teljes 5

6 Ütem Részfeladat példányban). A Megrendelő kitölti a végső tervátvételi jegyzőkönyvet és kiadja a teljesítési igazolást (a szerződés 9. pont alatti Hibás teljesítés, késedelem jogkövetkezményeinek terhével). Teljesítés dátuma (részhatáridők) tervezői díj I. és II. részszámlák) C/ Engedélyköteles egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése egy fázisban: Ütem Részfeladat 1. Tervkonzultáció: (a helyszíni bejárást és a tervezői felméréseket követően) a 1. ütem koncepcionális és technológiai alapkérdések eldöntése jegyzőkönyvvel igazoltan. 2. Tervkonzultáció: munkaközi állapot 2. ütem egyeztetése a Megrendelővel jegyzőkönyvvel igazoltan. Teljes bírálati egyesített tervdokumentáció leszállítása tervellenőrzésre (1-1 nyomtatott 3. ütem példányban az MK NZrt. illetékes megyei hídmérnökének és a Híd osztálynak). Megrendelő 5 munkanapon belül írásban megküldi a bírálati hibajegyzéket. Az egyesített terv javítása a bírálati terv észrevételei szerint. A Tervező a dokumentációt 1 nyomtatott példányban átadja, a Megrendelő ellenőrzi a bírálati hibajegyzék szerinti korrekciót. A Megrendelő megfelelés esetén kiadja az egyesített terv megfelelőségi igazolást. (Hiba esetén javításra 4. ütem visszaadja és a Tervező ismételten beadja ellenőrzésre.) Az elfogadott egyesített tervdokumentációt a Tervező benyújtja az engedélyező hatósághoz. A Megrendelő kitölti az egyesített tervátvételi jegyzőkönyvet és kiadja a részteljesítési igazolást (a szerződés 9. pont alatti Hibás teljesítés, késedelem jogkövetkezményeinek terhével). 5. ütem Hatósági észrevételek átvezetése és egyesített 6. ütem tervdokumentáció véglegesítése. Tervátadás: A Tervező bemutatja a jogerős/érvényes építési engedélyt, ill. kiviteli terv jóváhagyó határozatot és a Megrendelő kiadja a végső terv megfelelőségi nyilatkozatot. A Tervező a dokumentációt leszállítja (5 nyomtatott [papír alapú] és 2 digitális [CD-n, vagy DVD-n: a Teljesítés dátuma (részhatáridők) szerződéskötést követően 2 héten belül legkésőbb a bírálati egyesített terv leadása előtt 2 héttel legkésőbb az egyesített terv engedélyező hatósághoz történő benyújtása előtt 2 héttel bírálati egyesített tervdokumentáció leszállítása) legkésőbb a szerződés aláírásától számított 120. nap (a terv benyújtása az engedélyező hatósághoz) kötbérterhes részhatáridő [bírálati szempont] A részteljesítési igazolás kiadása után részszámla nyújtható be az adott hídra eső tervezési díj 80%-ának megfelelő összegre. Hiánypótlás kézhezvételétől számított 5. munkanap A szerződött tervszállítási véghatáridő (legkésőbb a 4. ütem teljesítésétől számított 240. nap) A teljesítési igazolás kiadása után végszámla 6

7 Ütem Részfeladat rajzokat.dwg és.pdf formátumban a szöveges részeket.doc,.xls, ill..pdf formátumban] példányban). A Megrendelő kitölti a végső tervátvételi jegyzőkönyvet és kiadja a teljesítési igazolást (a szerződés 9. pont alatti Hibás teljesítés, késedelem jogkövetkezményeinek terhével). Teljesítés dátuma (részhatáridők) benyújtható. (A teljes tervezői díj részszámla) Az engedélyező hatóság eljárása során a Tervező köteles a hiánypótlás kézhezvételétől számított legkésőbb 5. munkanapon belül hiánytalanul teljesíteni, a terv hibáit kijavítani. Ajánlatkérő felhívja a Tervező figyelmét, hogy a hiánypótlás körébe tartozónak tekint valamennyi olyan az engedélyköteles tervek esetén- a hatósági eljárásban az eljáró hatóság, szakhatóságok, érintettek által kiadott tervkiegészítés, terv pontosítás, átdolgozás iránti igényt, melynek alapján a tervező által készített és teljesítés igazolással Megrendelő részéről átvett terv(ek) átdolgozása válik szükségessé. Amennyiben a teljesítési időtartam alatt a vonatkozó jogszabályok illetve műszaki előírások bármelyike módosul és a tervek annak hatálya alá esnek úgy a tervben valamennyi módosítást a tervezőnek át kell vezetni külön díjazás nélkül. Nem teljes körű bírálati tervszállítás esetén Megrendelő, az ehhez a szállításhoz tartozó aktuális ütemet nem tekinti teljesítettnek (akár többször is), a bírálati tervdokumentáció szállítása akkor teljesül, ha Tervező teljes körűen benyújtja a bírálati tervdokumentációt. 3. Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok El kell készíteni az ideiglenes és végleges forgalomtechnikai terveket. A konkrét forgalomtechnikai kritériumokat a részekre, ill. hidakra vonatkozó tervezési diszpozíciók tartalmazzák. 4. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok: Az érintett közmű üzemeltetőkkel az egyeztetések lefolytatása, a szakhatóságok szükséges állásfoglalásának és a kezelői hozzájárulásoknak, engedélyeknek a beszerzése - amennyiben szükségessé válik - a tervező feladata. Az egyeztetésekről készült jegyzőkönyv, vagy cégszerű okirat (emlékeztető általában nem elég) a jóváhagyásra beadott tervhez csatolandó, előírásai a tervben érvényesítendőek. Az egyeztetés költségeit a megajánlott díjnak kell tartalmaznia. Az egyeztetésben legyen benne, hogy a közműszolgáltató az építéshez hozzájárul, ill., hogy a beavatkozáshoz kér e tervkészítést. Ehhez szükséges a közműadatok beszerzése, helyszíni azonosítása, felmérése és szükség esetén pontosítása. Valamennyi érintett közmű üzemeltetővel/tulajdonossal történő jegyzőkönyvvel igazolt egyeztetés a Tervmegfelelőségi igazolás kiadásának feltétele. A meglévő közművezetékek kiváltását lehetőség szerint el kell kerülni, azonban a szakhatóságok, kezelők állásfoglalásait be kell tartani. A szükségessé váló közműkiváltások szakági terveinek elkészítése és az üzemeltetői hozzájárulások, szakhatósági engedélyek megszerzése is a tervező feladata. A nyilvántartott közművek, kezelők, egyéb érintettek listáját a részenkénti tervezési diszpozíciók tartalmazzák. Az ott fel nem sorolt érintett felekkel történő esetlegesen szükségessé váló egyeztetések lefolytatása is feladata a Tervezőnek, a felsorolás nem feltétlenül teljes körű és nem menti ez irányú kötelezettségei alól a Tervezőt. 7

8 5. Egységes Ágazati Tételrend A kiviteli tervekhez a méret- és mennyiségszámítást, az árazatlan költségvetési kiírást, valamint az árazott költségvetést (költségbecslést) az Egységes Ágazati Tételrend alapján kell elkészíteni. A költségbecslést, az abban szereplő egységárakat a Megrendelővel egyeztetetten kell véglegesíteni. 6. Kiviteli terv tartalma A kiviteli tervek általában a részenkénti tervezési diszpozíciók, ill. az e-ut alapján. Idegen terület igénybe vétele esetén a területszerzéshez minden szükséges munkarészt el kell készíteni, úgy, mint a teljesség igénye nélkül: kisajátítási tervet (Kisajátítási vázrajz, Tervezéssel érintettek név- és címjegyzéke, stb.) Ott, ahol nem történik idegen terület igénybe vétele a Tervező nyilatkozata szükséges, miszerint a tervben szereplő munkák nem érintenek idegen területet. Meglévő hídpálya visszatartási rendszerek (szegély + korlát) magasabb visszatartási fokozatú szegély + korlátrendszerre történő cseréje esetén, statikai számítással igazoltan kell nyilatkoznia a Tervezőnek, hogy a magasabb visszatartási fokozatú korlátrendszer hídon történő kialakítása nem jelent olyan mértékű többlet igénybevételt a hídszerkezetben, ill. a híd szerkezeti elemeiben, amely azok teherbírását, használhatóságát kedvezőtlenül befolyásolná. 7. Terv példányszámok A Vállalkozónak a végleges tervdokumentációt 5 példányban nyomtatott (papír alapon) és 2 példányban digitálisan elektronikus adathordozón: CD-n, vagy DVD-n (Terv: DWG, PDF, írásos anyag: DOC, XLS, PDF formátumban) kell leszállítania. Ezen felül a Vállalkozónak szolgáltatnia kell az érintettekkel történő egyeztetésekhez, hozzájárulásokhoz, az építési engedélyezési és kiviteli terv jóváhagyási eljárásokhoz szükséges tervpéldányokat, tervrészeket, tervmódosításokat is. 8. Alkalmazandó főbb műszaki előírások a tervezés során A tervezési munkákat valamennyi a tervezés tárgyára vonatkozó hatályos nemzeti szabvány és műszaki előírás (országos közutakon kötelezően alkalmazandó Útügyi Műszaki Előírások) figyelembevételével kell elvégezni. Az érvényben lévő útügyi műszaki előírások a hivatkozású oldalon megtalálhatók. 9. Ajánlati ár: Az ajánlati árat egyösszegű átalányár formájában kell megadni Magyar Forintban. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban részletezett tervezési munkákat, és a szerződés teljesítésével kapcsolatban az ajánlattevőnél felmerülő minden költséget. Az ajánlati árnak minden szakági terv költségét is tartalmaznia kell. A teljesség igénye nélkül, ahol szükséges: talajmechanikai szakvélemény, hidrológiai, hidraulikai számítás, közművek kiváltásának, védelembe helyezésének terve, stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a kiviteli terv elkészítéséhez szükséges feltárásokat, anyagvizsgálatokat, egyeztetéseket is. Építési engedély köteles tervezéseknél az építésügyi hatóság engedélyezési és esetleges kiviteli terv jóváhagyási díját az ajánlatnak nem kell tartalmaznia, azt a Megrendelő fizeti. Tervező az építési engedélyezési és kiviteli terv jóváhagyási eljárásra vonatkozó hatósági díjak számláit a Megrendelő nevére, címére, ill. számlájára állíttatja ki. 8

9 10. Ütemterv: Tervező szerződése aláírásakor köteles részletes (min. helyszíni bejárás, felmérések, anyagvizsgálatok, tervkonzultációk, egyeztetések tervezett időpontjai, időtartamai; tervkészítés fázisai; tervdokumentáció tartalmának, tervlapoknak előállítása; érintettek nyilatkozatainak, hozzájárulásainak megkérése, hozzájárulás tervezett beérkezése) Ütemtervet szolgáltatni Megrendelőnek. A jelen Műszaki leírás mellékletei: - részenként az alábbi diszpozíciókban nevesített dokumentumok A mellékletek a címen elérhetők, ill. letölthetők. 9

10 1. RÉSZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Hidak neve: Záhonyi jobb pálya Tisza-határhíd (Törzsszám: 2621/1) Záhonyi bal pálya Tisza-határhíd (Törzsszám: 2621/2) Hidak helye: j. út, útszelvény: 0+224/1 km sz j. út, útszelvény: 0+224/2 km sz. Közútkezelő társaság: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 1. A hidak főbb adatai: TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ szerkezete: Hegesztett gerinclemezes szekrénytartó, ortotróp pályával szerkezeti hossz: 193,40 m legnagyobb szabad nyílás: 65,00 m építés éve: 1996 áthidalt akadály: Tisza teherbírás méretezés szerinti // üzemi : 40/1993 // 40/1993 keresztmetszeti elrendezés: 1,55 + 4,00 + 0,40 m 2. A hidak jelenlegi állapota: 1996-ban a meglévő (jelenleg középen elhelyezkedő) magyar-ukrán határhíd mellé a pillérek szélesítését követően az ukrán fél által, ukrán tervek szerint új szekrénytartós hidak épültek. A szerkezetek szimmetrikusak, felépítésük megegyezik. A hidakon víznyelők nem épültek. A hidak kezelését azok közepén (Tisza középvonala), piros színnel felfestett határvonalig végzi a saját területén az ukrán és magyar fél. A hidak kizárólagosan a határátkelőhelyen keresztül haladó teherforgalom közlekedésére szolgálnak. A rendkívüli igénybevétel miatt azok burkolatai és szigetelési rendszerük 2005-ben teljes felületen tönkrement. A felújításra a BME által szakvélemény készült, mely alapján a szigetelés- és burkolatcsere án megtörtént a hidak közepén található határvonalig a magyar fél által. Az ukrán fél szintén elvégezte a saját területén a javításokat. A hidak burkolatának nyomvályúsodása jelenleg is visszatérő probléma. A tehergépjárművek okozta igénybevételek ismét gyors tönkremenetelt okoztak elsősorban a pályaburkolat és a hídszigetelés tekintetében. A hidakon több helyen is, elsősorban a dilatáció környékén a pályaburkolat és a szigetelés is lekopott, a forgalom helyenként az acél pályalemezen haladt ben ideiglenes jellegű javításként a Magyar Közút NZrt. a határvonalig az acél pályalemezen 2 rétegben aszaltburkolatot épített a károsodott helyeken. Az ukrán fél a saját területén a burkolatot és a szigetelést 2015 nyarán az acél pályalemezig lemarta. Az acél pályalemezen egy bitumenes permetezést, valamint egy kőszórást készítettek el, a forgalom jelenleg azon közlekedik. A hídszerkezetekhez tartozó vizsgáló kocsik nem működnek. 3. Műszaki feladatok: Mindkét hídon, teljes hosszban (az ukrán fél területén is) meg kell tervezni a teljes körű szigetelés- és burkolatcserét a megfelelő vízelvezetéssel (szivárgók) együtt. A tervnek tartalmaznia kell az új burkolat megfelelő minőségben való építéséhez esetlegesen szükséges kisebb szerkezeti átalakításokat is. Törekedni kell olyan műszaki megoldás alkalmazására, mely segítségével a szigetelés- és burkolatrendszer élettartama a jelenlegi igénybevétel mellett, az eddigi 10 éves időtartam helyett nagymértékben megnövelhető. 10

11 El kell készíteni a hídszerkezetek teljes körű korrózióvédelmi tervét. A tönkrement vizsgáló kocsik átalakítása, vagy azok helyett új vizsgáló kocsik tervezése szükséges. Cél: hosszú távon működőképes, használható vizsgálóberendezések kialakítása. 4. Építési engedély köteles beavatkozás: Nem 5. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok: A hidakon a felszerkezeteken belül E.ON elektromos vezetékek futnak, melyeket a tervezett beavatkozás nem érint. 6. Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpályás forgalomterelés, lezárás, terelőút stb.): Az kivitelezés idejére a hídszerkezeteket teljes mértékben le kell zárni, melyet a Határrendészeti Szolgálat biztosít. A két hídszerkezet egyidejű lezárása nem megengedett. A fentiek miatt ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése nem szükséges. 7. Idegen területek igénybevétele: Idegen területek igénybevételére nem kerülhet sor. 8. A tervezési feladat a következő főbb munkarészekre terjedjen ki: A kiviteli terv tartalma az e-ut alapján. Az útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően, ill. azon túl kötelezően tartalmaznia kell az alábbi munkarészeket is: általános terv - tervezett állapot (közös lapon a különféle nézetei), részlettervek (szigetelés, burkolat, dilatáció), korrózióvédelmi terv, vizsgáló kocsik terve, műszaki leírás, méret- és mennyiségszámítás, költségvetési kiírás, költségbecslést. Kiviteli tervet kell elkészíteni a vonatkozó műszaki előírások szerinti tartalommal és technológiai tervvel. 9. Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 terület, Nemzeti Park, vasúti, önkormányzati érintettség, stb.): Vízfolyáskezelői hozzájárulás beszerzése szükséges a beavatkozásra. 10. Tervezési konzultációk minimálisan: Lásd részletesen a Dokumentáció, Általános tervezési feladat meghatározás fejezetében. 11. Mellékletek: - Hídnyilvántartási adatlap - Hídelem vizsgálati lap 12. A megyei vagy a központi tervtárban rendelkezésre álló tervek, fővizsgálatok, egyéb dokumentumok: - Hídnyilvántartási adatlap szerint Az építési tervek az ukrán fél által készültek, azoknak csak egy része (fontosabb tervlapok) lett magyar nyelvre fordítva. 11

12 2. RÉSZ CSONGRÁD MEGYE Híd neve: Szegedi Bertalan Lajos Tisza-híd (Törzsszám: 1504) Híd helye: 43 sz. főút, útszelvény: km sz. Közútkezelő társaság: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei Igazgatósága TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ 1. A híd főbb adatai: szerkezete: EHGT tartó együttdolgozó vasbeton pályalemezzel (az tervezéssel érintett nyílásban) szerkezeti hossz: 758,40 m legnagyobb szabad nyílás: 141,00 m (az érintett nyílás 24,30 m) építés éve: 1979 áthidalt akadály: az érintett nyílásban terep teherbírás: méretezés szerinti A/1967 // üzemi : 80/1986 keresztmetszeti elrendezés: 200 cm járda cm kocsipálya cm járda 2. A híd jelenlegi állapota: A híd egyik szélső EHGT tartójának alja hosszirányban kb. 1/3-ad gerenda hosszúságban nagymértékben berepedt, a feszítőbetétekről a betonfedés helyenként hiányzik. A feszítő betétek kilátszódnak, és erősen korrodáltak. 3. Műszaki feladatok: Meg kell tervezni a sérült gerenda cseréjét a jelenlegi szerkezeti kialakítás, és geometriai méretek változatlanul hagyása mellett minden kapcsolódó beavatkozással együtt. Elsősorban statikai számítással alátámasztott technológiai tervezést kérünk. 4. Építési engedély köteles beavatkozás: Igen 5. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok: A cserélendő gerenda feletti járdában közvilágítási elektromos vezeték, illetve kandeláber oszlopok találhatók. Az elektromos vezeték kezelője az EDF Démász Zrt. (6724 Szeged Kossuth Lajos sgt ) 6. Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok: A munkák során a híd forgalmát fenn kell tartani. Feltehetőleg elegendő csak a bal oldali gyalogjárda forgalmát korlátozni. a technológiától függően azonban szükséges lehet a bal szélső sáv rövid ideig tartó lezárására is (Pl. bontási törmelék rakodás, daruzás ) 7. Idegen területek igénybevétele: Idegen területek igénybevételére nem kerül sor. 8. A tervezési feladat a következő főbb munkarészekre terjedjen ki: általános terv (meglévő állapot, bontási terv, tervezett állapot) részletes műszaki leírás (statikai számítási melléklettel) 12

13 részlettervek (újonnan visszabetonozandó pályalemez vasalási terve, kiemelt szegély, szigetelés, szivárgók, korlátok ) geodéziai felmérés forgalomterelési terv méret és mennyiség kimutatás költségvetési kiírás költségbecslés tervezői nyilatkozat 9. Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 terület, Nemzeti Park, vasúti, önkormányzati érintettség, stb.): A tervezés során valamennyi engedély beszerzése a Tervező feladat. A híd nem Natura 2000 területen található! 10. Tervezési konzultációk minimálisan: Lásd részletesen a Dokumentáció, Általános tervezési feladat meghatározás fejezetében. 11. Mellékletek: - Hídnyilvántartási adatlap - Hídelem vizsgálati lap - Fotók 12. A megyei vagy a központi tervtárban rendelkezésre álló tervek, fővizsgálatok, egyéb dokumentumok: - A híd eredeti építési tervei - A híd évi fővizsgálati jegyzőkönyve 13

14 3. RÉSZ PEST MEGYE Híd neve: Perbáli önkormányzati út feletti híd (Törzsszám: 3018) Híd helye: 102. sz. főút, útszelvény: km sz. (Az út 2014-ben átminősítésre került! Az Országos Közúti Adatbank nyilvántartásában a korábbi helymeghatározása szerint az út 1104 j. összekötő út, korábbi szelvénye: km) Közútkezelő társaság: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága 1. A híd főbb adatai: TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ szerkezete: FT tartós szerkezeti hossz: 5,80 m legnagyobb szabad nyílás: 5,00 m építés éve: 1961 áthidalt akadály: önkormányzati út teherbírás méretezés szerinti // üzemi : B/1956; 40/1986 keresztmetszeti elrendezés: 65 cm cm + 65 cm (szegélysáv + út + szegélysáv) 2. A híd jelenlegi állapota: - hídfő falazott kőtömbök közötti fugák sok helyen megnyíltak, kiperegtek, a felmenő kőfal kihasasodott kb. egyharmadában jelentős mértékben síkjából 8-10 cm-t kimozdult, sok helyen kőfalazatban hiányzó/kicsorbult darabok, teljes falfelület ázik útpálya és a háttöltés felöl is - FT tartós felszerkezet viszonylag jó állapotban van, viszont sok helyen ázik a vélhetően tönkrement szigetelés miatt, fejgerendában és szélső sávokban előrehaladt károsodás kilátszó betonvasak, kicsorbult felületek betonkorrózió és mechanikai sérülések nyomai - pályaburkolat jó, néhol repedések - szegély felső síkja útpálya szintje alatt van, erősen korrodált, cseppkövesedés, csorbulások, felületi védelem nincs - vízelvezetés elégtelen, csapadékvíz keresztirányban folyik le közvetlenül hídszéleken, surrantó nincs, lépcső egy oldalon erősen leromlott betonból - pályacsatlakozás megfelelő, háttöltés süllyedésére nincs jel - a híd előtt és után a csatlakozó támfal töltés lezárása szintén falazott köböl sok helyen fúgahiányos, helyenként kőhiány, felületi lepusztulás, repedések, növényi erózió 3. Műszaki feladatok: - Tervezői vizsgálat eredményeképpen a meglévő híd átépítése a lehetőség szerint minden meghagyható szerkezeti elem felújításával/megerősítésével, legkedvezőtlenebb esetben a meglévő híd elbontása és új hídszerkezet építése szükség szerint a meglévő alapokra vagy új alapozással az érvényben lévő előírásoknak megfelelő kialakítással átépítés. - Hídkörnyezet rehabilitációja (csatlakozó támfal legalább a híd környezetében, híd alatti önkormányzati járda és útburkolat helyreállítása + csatlakozás 5-5 m hosszon) szükség szerint kezelői-tervezői egyeztetésnek megfelelően. - Átépítés esetén az elvárt teherbírási osztály: A, felújítás, megerősítés esetén minimálisan a jelenlegi névleges teherbírás megtartása, vagy A jelű teherbírási osztály, kezelői-tervezői egyeztetésnek megfelelően. 14

15 4. Építési engedély köteles beavatkozás: Igen 5. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok: Nincs közmű 6. Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpályás forgalomterelés, lezárás, terelőút stb.): Az átépítés alatt a forgalmat félpályás lezárással biztosítani kell. 7. Idegen területek igénybevétele: Áthidalt úton részlegesen. 8. A tervezési feladat a következő főbb munkarészekre terjedjen ki: ENGEDÉLYEZÉSI és KIVITELI TERV KÉSZÍTÉSE, az alábbi fő részekre kiterjedően: - bontási terv készítése - alapozás vizsgálata feltárással, és/vagy talajszondával - teljes újjáépítés megtervezése: alapozás (ha szükséges), hídfők, felszerkezet, hídkörnyezet, részlettervek, vízelvezetés megoldása - csatlakozó töltés támfal megerősítés/ javítás szükség szerinti hosszon híd előtt és után - félpályás építés alatt a megmaradó rész(ek) ideiglenes megtámasztása, megerősítése a félpályás forgalom biztonságos fenntartásával - ideiglenes forgalomtechnika - szükséges szakhatóságok, érintett szervezetek, hivatalok, közművek hozzájárulási engedélyek megszerzése 9. Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 terület, Nemzeti Park, vasúti, önkormányzati érintettség, stb.): Áthidalt akadály önkormányzati út, tervezés során egyeztetés szükséges a híd alatti tér/út paramétereinek kialakításában. 10. Tervezési konzultációk minimálisan: Lásd részletesen a Dokumentáció, Általános tervezési feladat meghatározás fejezetében. 11. Mellékletek: - Hídnyilvántartási adatlap - Hídelem vizsgálati lap 12. A megyei vagy a központi tervtárban rendelkezésre álló tervek, fővizsgálatok, egyéb dokumentumok: - Célvizsgálat Záradékolt terv

16 4. RÉSZ BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE I. Híd neve: Taktaharkányi Takta-híd (Törzsszám: 3931) Híd helye: 3621 j. út, útszelvény: km Közútkezelő társaság: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ 1. A híd főbb adatai: szerkezete: hegesztett acél rácsos tartó vasbeton pályával szerkezeti hossz: 31,8 m legnagyobb szabad nyílás: 30,0 m építés éve: 1961 áthidalt akadály: Takta teherbírás méretezés szerinti // üzemi : B/1956 // 40/1986 keresztmetszeti elrendezés: 0,50+7,00+0,50 m 2. A híd jelenlegi állapota: A híd 1961-ben épült, az acélhíd építés terén több újdonság alkalmazásával. A felső keresztkötés nélküli szimmetrikus rácsozású híd főtartói zárt hegesztett szelvényekkel készültek. A főtartók övrészeit részben helyszíni hegesztéssel, részben nagy szilárdságú feszített csavarokkal kapcsolták össze. Hossztartó és szélrács nincs, ezeket 20 cm vastag vasbeton pályalemez helyettesíti ben teljes felújítást végeztek rajta. A kis forgalom miatt külső ránézésre nincs leromolva a híd. A legutolsó, 2014-ben készült fővizsgálat viszont megállapította, hogy az acél rácsos tartó zárt szekrény keresztmetszetű alsó övei belső korróziós szempontból erősen veszélyeztetettek, jelentős a szelvénycsökkenés (van, ahol 41 %). A rácsos tartó fenti hibájához képest kisebb problémák is vannak: az acélszerkezetek bevonatrendszere elöregedett, a szegély sóvédő bevonata foltokban hámlik, a szegély melletti öntött aszfalt sávokon folytonossági hiányok vannak, a dilatációs szerkezetek (egyik oldalon vízzáró szőnyegszerű, másik oldalon vízzáró aszfalt típusú) elhasználódtak és átáznak. Emiatt a szerkezeti gerendák tetején megáll víz, ami felfagyást okozott. A töltéslezárás kőburkolata helyenként megsüllyedt, megbomlott, a kiegyenlítő lemez alatti töltés stabilitása veszélyeztetett. A vizsgáló lépcsők és surrantók felülete kicsorbult, felfagyásos. 3. Műszaki feladatok: Legfontosabb feladat az acél rácsos tartók zárt szekrény keresztmetszetű alsó öveinek teljes hossza mentén korróziós vizsgálat végzése, a szelvény csökkenés felmérése. Ennek alapján meg kell tervezni az acél szerkezet szükséges megerősítését. A megerősítés olyan módon történjen, hogy a további vízbehatolás, ezzel együtt a korróziós veszélyeztetés meg legyen akadályozva. Statikai ellenőrzést is kell végezni. A híd megkívánt teherbírása: B. További feladat a híd teljes felújításának megtervezése: acél és beton felületek felületvédelme, burkolat (szigetelés) és dilatációs szerkezet cseréje, rézsűkúpok és háttöltés süllyedés helyreállítása, védőföldelés helyreállítása, korlátok, lépcsők, surrantók javítása. 4. Építési engedély köteles beavatkozás: 16

17 Igen 5. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok: A hídon felfüggesztett közmű nincs. 6. Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpályás forgalomterelés, lezárás, terelőút stb.): A helyreállítási munkát a forgalom minimum félszélességű fenntartásával kell végezni. 7. Idegen területek igénybevétele: A felújítás utáni végleges állapotban nem kerülhet sor idegen területek igénybevételére. 8. A tervezési feladat a következő főbb munkarészekre terjedjen ki: Híd erősítés és felújítás, méretszámítás, költségvetés, költség becslés, közműegyeztetés, egyeztetés az érintett területek tulajdonosaival és a vízfolyás kezelőjével, forgalomterelés-terelőút, forgalomtechnika. 9. Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 terület, Nemzeti Park, vasúti, önkormányzati érintettség, stb.): Tervezési konzultációk minimálisan: Lásd részletesen a Dokumentáció, Általános tervezési feladat meghatározás fejezetében. 11. Mellékletek: - Hídnyilvántartási adatlap - Hídelem vizsgálati lap 12. A megyei vagy a központi tervtárban rendelkezésre álló tervek, fővizsgálatok, egyéb dokumentumok: - Építési kivitelezési terv: UVATERV, Felújítási kiviteli terv: ISOBAU, 1992 Fővizsgálati szakvélemény: PFNV-MK-2014 Konzorcium,

18 5. RÉSZ BÉKÉS MEGYE I. Híd neve: Gyomai Hármas-Körös-híd (Törzsszám: 4221) Híd helye: 4232 j. út, útszelvény: km sz. Közútkezelő társaság: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ 1. A híd főbb adatai: szerkezete: Az 1-5 támaszok között: kéttámaszú tartók sorozata. Alsópályás, rácsos acélhíd, szegmensíves kialakítással, felső keresztkötés nélkül, a kereszttartókra felfekvő vasbeton pályalemezzel. Az 5-7 támaszok közötti szerkezet többtámaszú, előregyártott, feszített, vasbeton hídgerendákból és gerendákkal együttdolgozó vasbeton pályalemezből áll. Az ben épült 3 és 4 jelű mederpillérek darab, 30 cm átmérőjű 7,4 m hosszú, vörösfenyő cölöpön nyugszanak. A cölöpfejeket gerendarács fogja össze. Alaptestük beton, felmenőfaluk tégla, a befolyási élen faragott kővel erősítetve. Az ben épült 2 és 5 jelű ártéri pillérek a cölöpfejeknél gerendaráccsal összefogott tölgyfacölöp alapozásra épültek, egy cölöpre 15 t effektív terhelést számítva. A cölöpcsúcsok szintje az 1960 évi ÚVATERV dokumentáció 1. rajzszámú általános tervén megadott értékekkel 72,27 m A.f. Az alaptestek betonból, a felmenőfalak téglából készültek. A 2 jelű pillér vb. köpenyt kapott. Az 1971-ben épült 6 jelű pillér, amely vasbeton anyagú, cölöpalapozással (18 db NC 90 jelű vb. cölöp h=9,00m) készült ben síkalapozású, téglafalazatú hídfők (ellenfalak és szárnyfalak) épültek. A falazatok mögött földnyomás csökkentő, víztelenítő száraz kőrakat készült ben a 7 jelű hídfő elé 12 cm vastag vasbeton köpenyfal épült, amely a repedezett, téglaanyagú ellenfalba és szárnyfalakba betonacél tüskékkel van bekötve. A köpenyfal a szárnyfalakra fedlapszerűen ráhajlik. A töltéslezárás feladatát mindkét hídfőben téglaanyagú, ferde alapozott szárnyfalak látják el, felső síkjukon fedkővel. szerkezeti hossz: 215,20 m legnagyobb szabad nyílás: 48,00 m építés éve: 1890 áthidalt akadály: Hármas-Körös teherbírás méretezés szerinti // üzemi : B/1986 // 32/1993 keresztmetszeti elrendezés: 0,50 m + 5,00 m + 0,50 m 2. A híd jelenlegi állapota: A Magyar Közút NZrt. Békés Megyei Igazgatóságának 2013 évi hídvizsgálatakor megállapítottuk, hogy a híd 1. támaszánál a dilatáció bekötése a hídfő felöli oldalon nem megfelelő. A hídvizsgálat eredménye alapján 2013 évben az 1. támasz felett kazánlemez került kihelyezésre. A augusztus hónapjában megtartott helyszíni vizsgálat során a kazánlemezt kibontottuk és megállapítottuk, hogy a dilatáció hídfő felöli oldalán a térdfalba bebetonozott L200x200x18-as szögacélok alatt a beton nem megfelelő állapotú, még ebben az évben az 1. támasz karbantartás jellegű helyreállításáról döntöttünk. A hídkarbantartási munkák elvégzése megtörtént azonban a híd 1. támaszának felújítása továbbra is szükséges. A 2015 évi hídvizsgálat során, a teljes hídszerkezet alépítményeinek tekintetében megállapítottuk: - Az alépítményeken erőteljes ázási nyomok láthatók. 18

19 - Az alépítményeken falazatán nagyfokú, fagyásból adódó károk, hiányok láthatók. - A sarukövek alatt a téglafalazaton jelentős károk láthatók. - A 6. sz. vb. pilléren lokálisan beton leválás látható. A fentiek alapján a teljes hídszerkezet tekintetében az alépítmények felújítása szükséges. 3. Műszaki feladatok: A Gyomai Hármas-Körös-híd alépítményei felújítási tervének elkészítése. A felújítási terv részeként meg kell tervezni az alépítmények felújítását, a dilatációk cseréjét és saruk felújítását. A műszaki feladatokban külön részletezzük a hídszerkezet 1. támasznak felújítási tervének elkészítését a következők szerint: A felújítási terv részeként tervezni kell a dilatáció bontását, a kiegyenlítő lemez vége után + 1,00 m hosszúságban a háttöltést bontását és a térdfal visszabontását állapotfelmérés alapján minimum az 1960-ban épített térdfal magasítás munkahézagáig. Meg kell tervezni az új térdfal-, háttöltés-, kiegyenlítő lemez- és vízelvezető rendszer, pályaszerkezeti rendszer építését, a dilatációs szerkezet cseréjét, a saruk felújítását. Az 1. támaszhoz csatlakozó útburkolat hossz-szelvényi kifuttatását geodéziai felméréssel ellenőrizni kell, a geodéziai felmérés alapján szükség szerint a hossz-szelvény korrekcióját tervezni kell. A Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló, valamint a helyszíni felmérés alapján amennyiben szükséges a 7. támasznál is tervezni kell a pályacsatlakozás felújítását. 4. Építési engedély köteles beavatkozás: Nem 5. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok: A hídon közvilágítás épült évben. A közvilágítás közművezetéke az 1. támasz környezetében nem vezet át. A közvilágítás által érintett támaszok 2-7 támaszok. 6. Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpályás forgalomterelés, lezárás, terelőút stb.): A hídfelújítási munkákat teljes hídzár mellett kell végezni, ezért a hídfelújítási munkák részeként el kell készíteni a forgalomterelési tervet. 7. Idegen területek igénybevétele: A hídfelújítási tervet idegen területek igénybevétele nélkül kell megtervezni. 8. A tervezési feladat a következő főbb munkarészekre terjedjen ki: I. Geodéziai felmérés II. Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló az 1. és 7. támasznál épített háttöltésről III. Hídfelújítási terv készítése az e-ut útügyi műszaki előírás 2.2. pontja szerinti tartalommal: - Műszaki leírás - Általános terv - Bontási terv - Hídfő felújítási terv - Kiegyenlítő lemez terv - Vízelevezetési terv 19

20 - Háttöltés- és útépítés terve - Dilatáció építési terv - Saru felújítási terv - Forgalomterelési terv - Méret- és mennyiségszámítás - Árazott- és árazatlan költségvetési kiírás 9. Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 terület, Nemzeti Park, vasúti, önkormányzati érintettség, stb.): A hídtervezés részeként el kell készíteni a geodéziai felmérést az 1. támasz környezetében a tervezés által érintett szakaszra. A hídtervezés részeként el kell készíteni a talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámolót az 1. támasz környezetében a tervezés által érintett szakaszra. A Gyomai Hármas-Körös-híd a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatási területén és NATURA2000 területen található. Amennyiben a hídtervezés részeként el kell készíteni a környezeti hatásvizsgálatot, annak a költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A Hármas-Körös-híd kezelője a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság. A hídtervezés részeként be kell szerezni a Vízügyi Igazgatóság kezelői hozzájárulását, ennek a költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az engedélyezési eljáráshoz szükséges kezelői (közútkezelői, közműkezelői, vagyonkezelői, stb.) nyilatkozatokat be kell szerezni, melyeknek a költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. 10. Tervezési konzultációk minimálisan: Lásd részletesen a Dokumentáció, Általános tervezési feladat meghatározás fejezetében. 11. Mellékletek: - Hídnyilvántartási adatlap - Hídelem vizsgálati lap 12. A megyei vagy a központi tervtárban rendelkezésre álló tervek, fővizsgálatok, egyéb dokumentumok: - Hídnyilvántartási adatlap szerint 20

21 6. RÉSZ BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE Híd neve: Taktaharkányi Harangod-ér-híd (Törzsszám: 3912) Híd helye: 3611 j út, útszelvény: km sz. Közútkezelő társaság: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ 1. A híd főbb adatai: szerkezete: 2 nyílású kőboltozat szerkezeti hossz: 10,2 m legnagyobb szabad nyílás: 3,8 m építés éve: 1900 előtt áthidalt akadály: Harangod-ér teherbírás méretezés szerinti // üzemi : H/1910 // 22/1993 keresztmetszeti elrendezés: 5,8 m kocsipálya, mellette cm széles parapetfal 2. A híd jelenlegi állapota: A híd nem szerepel a műemlékjegyzékben, de nagyon szép, megőrizendő kőhíd. A boltozatokon repedések vannak, feltételezhetően a túlterheléstől (a híd mellett fuvarozási vállalkozás van). A jégtörő pillértoldalék leszakadt. A víz szerkezetbe történő behatolása miatt a homlok- és mellvédfalak kifelé dőlnek. A kőfalakon régebben történtek javítások, de nem egészen szakszerűen. A mederburkolatban kimosások vannak. Jelenleg a hídon 20 tonnás összsúlykorlátozó tábla, 30 km/órás sebességkorlátozó tábla (az út vonalvezetése miatt), útszűkület és elsőbbségszabályozási táblák vannak kint. 3. Műszaki feladatok: A híd megjelenésének megváltoztatása nélkül meg kell növelni a híd teherbírását az útkategóriának megfelelő B teherbírásúra. A híd állapotát is helyre kell állítani: repedések megszüntetése (esetleg kővarrással ), jégtörő toldalék visszaépítése, kőfelületek fugázásának helyreállítása, mederburkolat szükséges javítása, vízbehatolás megszüntetése (szigetelés), az út magassági vonalvezetésének javítása. 4. Építési engedély köteles beavatkozás: Igen 5. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok: A hídon felfüggesztett közmű nincs, de mellette talaj alatt 2 éve és szennyvíz vezetéket helyeztek el. 6. Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpályás forgalomterelés, lezárás, terelőút stb.): Tekintettel a híd kis szélességére, nincs lehetőség félpályás munkavégzésre. Ezért a felújítás idejére ideiglenes terelőutat kell építeni. Ez feltételezhetően áteresz beépítésével megoldható. 21

22 7. Idegen területek igénybevétele: A felújítás utáni végleges állapotban nem kerülhet sor idegen területek igénybevételére. A terelőút építése viszont biztosan csak idegen területen oldható meg. 8. A tervezési feladat a következő főbb munkarészekre terjedjen ki: Híd erősítés és felújítás, út magassági vonalvezetésének javítása, méretszámítás, költségvetés, költség becslés, közműegyeztetés, ha kell közműkiváltás, egyeztetés az önkormányzattal és a vízfolyás kezelőjével, forgalomterelés-terelőút, forgalomtechnika, területek tulajdonviszonyai. 9. Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 terület, Nemzeti Park, vasúti, önkormányzati érintettség, stb.): Tervezési konzultációk minimálisan: Lásd részletesen a Dokumentáció, Általános tervezési feladat meghatározás fejezetében. 11. Mellékletek: - Hídnyilvántartási adatlap - Hídelem vizsgálati lap 12. A megyei vagy a központi tervtárban rendelkezésre álló tervek, fővizsgálatok, egyéb dokumentumok: - 22

23 7. RÉSZ BÉKÉS MEGYE II. Híd neve: Ecsegfalvai Hortobágy-Berettyó-csatorna-híd (Törzsszám: 4183) Híd helye: 4205 j. út, útszelvény: km sz. Közútkezelő társaság: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ 1. A híd főbb adatai: szerkezete: Síkalapozással készült, háromnyílású kéttámaszú tartókból épült pályalemezzel együttdolgozó acéltartós felszerkezet. (öszvérhíd) szerkezeti hossz: 32,00 m legnagyobb szabad nyílás: 12,20 m építés éve: 1949 áthidalt akadály: Hortobágy-Berettyó-csatorna teherbírás méretezés szerinti // üzemi : C /MSz // 12/1993 keresztmetszeti elrendezés: 0,70 + 6,50 + 0,70 m 2. A híd jelenlegi állapota: A évi statikai célvizsgálata és a rendszeres hídvizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a híd leromlott állapotban van, a híd állapota teherbírás szempontjából nem kielégítő. A hídszerkezet a hídnyilvántartásban szereplő méretezés szerinti C terhelési osztálynak megfelelő terhelést a jelenleg hatályos előírások alapján viselni nem képes évben 12 tonnás súlykorlátozás és a kocsipálya szélességének csökkentésére került bevezetésre a hídszerkezeten. A híd átépítése szükséges. 3. Műszaki feladatok: Új A /2004 jelű teherbírásra méretezett hídszerkezet engedélyes és kivitelei tervének elkészítése: Az új hídszerkezetet a meglévő híd átépítésével, annak helyén kell megtervezni. Az új híd közbenső alátámasztás nélküli egynyílású hídszerkezet. Az új hídszerkezetnek magassági vonalvezetés tekintetében meg kell felelnie a vízügyi előírásoknak. Az új hídszerkezetet az útkategóriának megfelelő kocsipálya szélességgel kell megtervezni. Az új hídszerkezeten a jelenlegi településrendezési tervek alapján kerékpárút, gyalogút átvezetését nem kell tervezni, azonban ennek szükségességét a Tervezőnek vizsgálnia szükséges. Az új híd felszerkezetére a Tervezőnek háromváltozatú acél gerendahíd, előregyártott vasbeton gerendahíd és acél főtartós öszvér híd műszaki javaslatot kell készítenie. A műszaki javaslatban meg kell adni az előnyöket és hátrányokat, az egyes felszerkezet típusok becsült költségét és a tervezett hídszerkezetek általános tervét. A Megrendelő a háromváltozatú műszaki javaslat alapján határozza meg a híd felszerkezetének típusát. Új hídszerkezet építésével összefüggésben szükséges útépítési munkarészre engedélyes és kivitelei terv tervezése. Új hídszerkezet építésének idejére provizórium építési engedélyes tervének elkészítése: Az építés ideje alatt a közúti forgalmat a híd É oldalán lévő, felhagyott vasúti híd alépítményein épített provizóriumon kell biztosítani. A provizórium tervének a csatlakozó útépítési terveket is tartalmaznia kell. Meg kell vizsgálni, hogy a felhagyott vasúti híd alépítményein építendő műtárgy kiválthatja-e a későbbiekben esetlegesen szükséges kerékpárút, gyalogút átvezetését. 23

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

Közúti hidak Magyarországon

Közúti hidak Magyarországon Közúti hidak Magyarországon Sitku László osztályvezető KKK Híd Osztály 2013. Szeptember 25.-26. Főbb adatok, állapot-, és megfelelőségi jellemzők az országos közutak hídállományán 2014.05.19. 2 Hídnyilvántartás

Részletesebben

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. Magyarország +36 63 450-6090 Fax: +36 63 450-068 Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Vállalkozási szerződés a Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás

Részletesebben

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6.

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40.

Részletesebben

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK 1 / 11 Műszaki Leírás Megbízó: Tervező: Felelős tervező: Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK GYALOGJÁRDA ÁTÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓ VALAMINT MENETDINAMIKAI KÜSZÖB

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-203. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2012. december 21. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s 43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

III. Útmutató az ajánlattevők részére 1. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk: 2. Határidők, időpontok: 2010. 08. 17. 10.

III. Útmutató az ajánlattevők részére 1. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk: 2. Határidők, időpontok: 2010. 08. 17. 10. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KIÍRT, BALATONFÜRED, KOSSUTH UTCAI II. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE MEGNEVEZÉSŰ, KÖZÖSSÉGI ELJÁRÁSRENDBEN MEGINDÍTOTT,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S BESZERZÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜZLETÁG VASÚTI ÉS VÁLLALAT-ÜZEMELTETÉSI Iktatószám: 4003/2015/SZK 1801-2/2015/FKG A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S 1./ Az ajánlatkérő neve: Neve: MÁV FKG KFT. Székhely:

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Tájékoztató a szerződés I. sz. módosításáról - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1./C-09-f-011-0001.) - Városháza fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, Budapest, Soroksári út Csepel-Szabadkikötő vontatóvágány 15+96 hm szelvényében létesítendő új vasúti Duna-ági híd kiviteli terveihez kapcsolódó kiegészítő

Részletesebben

POLGÁRMESTER BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. Tisztelt Ajánlattevők!

POLGÁRMESTER BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. Tisztelt Ajánlattevők! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER Tisztelt Ajánlattevők! A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a Budapest XVI. kerületi önerős útépítések XXIII. tárgyú

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Valamennyi ajánlattevő részére az ajánlatkérő honlapján közzétéve Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 3. Küldi: dr. Szterényi Sándor / Ligeti Éva Tel: +36/1/457 80 40 Fax: +36/1/457

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321247-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útburkolati jelek festése 2015/S 099-178379. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Útburkolati jelek festése 2015/S 099-178379. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/25 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178379-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útburkolati jelek festése 2015/S 099-178379 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás 2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK Közúti visszatartó rendszerek Fogalmak Biztonsági korlátok, beton terelő falak Tervezés menete egy konkrét példán keresztül Néhány egyéb példa. A Közúti visszatartó rendszerek

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14.

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. Tisztelt Ajánlattevő! Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL 1. Átvevő - Átadó adatai: 1.1. Átvevő adatai: Elosztói engedélyes neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Kapcsolattartó személy

Részletesebben

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Ajánlati felhívás a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető bank: Kereskedelmi

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni.

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni. Emlékeztető: 2012-2013. évi útfelújítások, 9. csomag Helyszíni bejárás Résztvevők: Időpont: Helyszín Készítette: mellékelt jelenléti ív szerint 2013.10.08. 9 óra Budapest, II. Bimbó út, Gyóni Géza tér

Részletesebben

28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Műszaki Előírások 3. KÖTET

Műszaki Előírások 3. KÖTET A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem c. projekt Európai Uniós társfinanszírozás ú projekt részeként Alacsonypadlós villamos beszerzéséhez kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - eredmény

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - eredmény "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 2013/S 030-046964. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 2013/S 030-046964. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46964-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 2013/S 030-046964 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - módosítás "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Vállalkozási szerződés a Budapest VI. kerület Nyugati

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tsz.: 4800. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. Tsz.: 4800. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. Útépítés engedélyezési terv TARTALOMJEGYZÉK 1 Megbízás tárgya, előzmények... 2 1.1 Megbízás tárgya... 2 1.2 Előzmények... 2 2 Jelenlegi állapot... 4 3 Tervezett állapot... 6 3.1 Végleges állapot... 6 3.2

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2013/S 203-350652. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.8.2013, 2013/S 149-258509)

Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2013/S 203-350652. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.8.2013, 2013/S 149-258509) 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350652-2013:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2013/S 203-350652 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

TERVELLENÕRI SZABÁLYZATA (TT-TSZ) Ideiglenes hatályú 2010-11-30

TERVELLENÕRI SZABÁLYZATA (TT-TSZ) Ideiglenes hatályú 2010-11-30 MMK TERVELLENÕRI SZABÁLYZATA (TT-TSZ) Ideiglenes hatályú 2010-11-30 Készült az MMK megbízásából, az MMK Tervellenõrzési Szabályzat 2008. MMK Állásfoglalása a független tervellenõrzésrõl 2009 dokumentum

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

FŐÖSSZESÍTŐ Margit híd rekonstrukció

FŐÖSSZESÍTŐ Margit híd rekonstrukció csoport Végleges állapot Ideiglenes állapot 0000 ÁLTALÁNOS TÉTELEK 0 0 1000 MEDERHÍD 1100 MEDERHÍD FELSZERKEZETE 0 0 1200 MEDER- és PARTI PILLÉREK 0 0 2000 SZÁRNYHÍD 0 0 3000 BUDAI OLDALI MŰTÁRGYAK ÁTÉPÍTÉSE

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

18-as villamos-vonal részleges felújítása a Széll Kálmán tér és Déli pályaudvar között (Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-440/12)

18-as villamos-vonal részleges felújítása a Széll Kálmán tér és Déli pályaudvar között (Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-440/12) AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK 18-as villamos-vonal részleges felújítása a Széll Kálmán tér és Déli pályaudvar között (Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-440/12) 1.) kérdés: A szívópontok esetében

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S

Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A Madár forrás problémakör

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN Kovács Ákos beruházási vezérigazgató-helyettes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti Közlekedési Napok, 2013. november 6. TARTALOM A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése Autópályák, autóutak Az autópályák és autóutak jelentősége A magyarországi közúthálózatra vonatkozó hosszadatok európai tekintetben megfelelőek, viszont gyorsforgalmi hálózatunk sűrűsége messze alatta

Részletesebben

INTERRA GOLD INTERRA GOLD KFT.

INTERRA GOLD INTERRA GOLD KFT. Szolgáltató és Fejlesztő KFT CSÚSZDAPARK LÉTESÍTÉSÉNEK FŐVÁLLALKOZÓI ÁRAJÁNLATA Ajánlatkérő: Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. A beruházás helye: 5500 Gyomaendrőd,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben