MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL 1. Átvevő - Átadó adatai: 1.1. Átvevő adatai: Elosztói engedélyes neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Kapcsolattartó személy neve: Salgó László Telefonsz.: Kapcsolattartó Fax szám: Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Nyrt. Pénzintézeti számlaszáma: Cégjegyzék száma: Adószáma: Átadó adatai: Neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: Törzsszáma: Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Pénzintézet számlaszáma: Átadó és Átvevő a továbbiakban együtt: Felek. 2. A megállapodás tárgya: 2.1. A munka címe, előzmények: Kazincbarcika Nyugati gyűjtőút építése kapcsán közvilágítási és kábel hálózat kiváltása. Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című, ÉMOP-3.1.2/A-2f azonosító számú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása érdekében Felek a VET 119. (6) bekezdésben foglalt törvényi kötelezettségüknek eleget téve, külön Megállapodásban rendezik a munka címe szerinti közcélú hálózat kiváltásának költségviselésére, a kivitelező kiválasztására, az a fenntartási időszak alatti üzemeltetésre, illetve a fenntartási időszak lejártát követően a VET 119. (5) bekezdésében írt értékesítésre vonatkozó kérdéseket Felek kötelezettségei Átadó vállalja:, hogy a 3.2 pontban részletezett közcélú hálózatot, a saját költségén, ezen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben foglalt feltételek szerint megvalósítja. A tárgyi munka során létrejött vagyonelem a VET nak (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján jelen esetben a fenntartási időszak végéig az Átadó tulajdonát kell, hogy képezze, mivel uniós forrást használt fel a létrehozásához, így annak elidegenítésére a fenntartási időszak végéig nem kerülhet sor. Oldal: 1 / 19

2 A 3.2 pontban írt eszközök elbontáskori könyv szerinti nettó értéke ,- Ft, azaz kettőmilliótizenkétezer-száznyolcvan hat forint, melyet Átadó a hatályos általános forgalmi adó mértékével növelten megtérít az Átvevőnek, legkésőbb a jelen megállapodás megkötését követő 30 napon belül. Átadó köteles a hálózati eszközt üzemeltetés céljából az Átvevő részére használatba adni (4. sz. melléklet szerinti üzemeltetési szerződés megkötésével). Átadó a hálózati eszközt a VET 119. (5) bekezdésében meghatározott módon és értéken a támogatási szabályok szerinti elidegenítési tilalom lejártát követően az Átvevő részére értékesíti, és az 5.sz melléklet szerinti jegyzőkönyvvel átadja Használatba adás üzemeltetés céljából: Jelen megállapodás aláírásával Átadó nyilatkozik, hogy a 3.2. pontban írt hálózati eszközt üzemeltetés céljából használatba adja. Felek rögzítik továbbá, hogy az Átadó tulajdonába kerülő (ezzel a nemzeti vagyon részévé váló) létesítmény üzemeltetésbe adása tekintetében a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvtv. ) 11. (6) szakaszában foglalt versenyeztetési kötelezettség a VET 119. (5) bekezdése értelmében nem áll fenn. A használatba átadás-átvétel időpontja a 2. sz. mellékletben foglalt jegyzőkönyv, felek képviselői által történő aláírásának napja Átvevő vállalja: hogy a 3.2. pontban részletezett, a megvalósítási feltételekben foglaltak, szerint megvalósított közcélú hálózatot üzemeltetés céljából a kivitelezést lezáró műszaki átadásátvételtől számított legalább 5 évig, azaz december 31. használatba veszi, fenntartja és a VET 119. (5) bekezdése alapján, saját költségén üzemelteti Átadó és Átvevő kijelentik, hogy jelen megállapodásban szereplő közmű kiváltás a 2.1. pontban írt Projekt megvalósítása érdekében elengedhetetlenül szükséges, valamint a közmű kiváltás kizárólag indokolt mértékű költségekkel jár. 3. Az létesített, majd átvételre kerülő hálózat paraméterei, átadási érték 3.1. Az átadás-átvételre kerülő berendezések átadási értéke: A VET 119. (5) bekezdésében írtak szerint a hálózati eszköz beruházója az elidegenítési tilalom lejártát követő 30 napon belül köteles a 3.2 pontban írt az elbontott hálózati eszközök helyébe épült, és addig az Átvevő által üzemeltetett hálózati eszközöket a támogatás részarányának megfelelően csökkentett könyv szerinti nettó értéken a hálózati engedélyes részére értékesíteni. Felek a fentiek szerint az alábbi módszerrel állapítják meg az átadási értéket: Átadó a létesítést követően bekerülési értéken aktiválja könyveiben a 3.2. pontban leírt eszközöket. A fenntartási időszak alatt az Átadó a könyveiben aktivált eszközöket a társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény szerinti leírási kulcs figyelembe vételével amortizálja. Oldal: 2 / 19

3 A fenntartási időszak végén a hálózati eszköznek a támogatás részarányának megfelelően csökkentett könyv szerinti nettó értéke várhatóan: ,- Ft. Átvevő Átadó részére a fentiek alapján meghatározott ellenértéket csak a számviteli jogszabályoknak megfelelő tartalmú bizonylat ellenében, az ott írt teljesítési határidővel téríti meg az Átadó részére Az átvételre kerülő hálózat mennyiségi paraméterei: A bontandó kábel, ill. szabadvezeték szakaszok főbb műszaki adatai: 24 db beton lámpaoszlop (a hozzá tartozó kb m közvilágítási kábellel) 85 m 1 kv-os SZAMKAtVM 3x185/185 mm 2 földkábel A tervezett kábel megnevezése és nyomvonalhossza: Tervezett kábelszakasz: közvilágítás erőátvitel Nyomvonal hossza (m): Oszlop típusa: 52 db Ring 100/76/4 acél lámpaoszlop Szerelvénylap: GURO-EKM A tervezett kábel adatai Üzemi feszültsége: 1 kv 1 kv 1 kv Típusa: NYY-J NAYY-J NAYY-J Keresztmetszete: 4x16 mm 2 4x50 mm 2 4x240 mm 2 Végelzáró: KVMB KVMB Kábelek takarása: Aszfalt burkolat (Út, járda) Mechanikai védelem: 20 cm-es homokágy, kábelfedlap, elválasztó kábeltéglázás, kábeljelző szalag, úttest alatt és közműkeresztezéseknél: védőcső 3.3. A létesítés ütemezése: Átadó nyilatkozik, hogy a létesítést az alábbi ütemezésben tervezi megvalósítani: Kivitelezést lezáró műszaki átadás-átvétel időpontja: december 17. Üzemeltetésre átadás dátuma: a végleges forgalomba helyezés időpontja Vagyonjogi átadás dátuma: január 1. Oldal: 3 / 19

4 4. Általános feltételek: A létesítés általános feltételeit 1. sz. mellékleteként csatolt megvalósítási feltételek tartalmazzák. 5. Jótállás: Az Átadó az FK RASZTER Zrt-vel július 24. napján megkötött vállalkozási szerződés útján gondoskodik arról, hogy az átadott berendezések, illetve bármely részük mentesek minden felismerhető és rejtett hibától, így különösen a tervezés és a kivitelezés hiányosságai miatti hibáktól, beleértve a felhasznált alapanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tulajdonságainak nem megfelelőségéből, a szerelési, gyártási technológiai fegyelem megsértéséből eredő hibákat is. Jelen szerződés aláírásával Átadó visszavonhatatlanul az Átvevőre engedményezi a fent megjelölt vállalkozási szerződéséből fakadó, a 3.2. pont szerinti eszközökhöz fűződő jótállási jogosultságait (melyeket a szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklete tartalmaz), és erről a szerződött partnereit is köteles értesíteni. 6. Záró rendelkezések: 6.1. Jelen megállapodásba foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és aláírásukkal megerősítik. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás 2. és 3. mellékletében történő későbbi, azok lényeges tartalmát és célzott joghatását nem érintő módosítások nem igénylik jelen megállapodás módosítását Átvevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3..(1). bekezdés b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó a Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződéseket az Átvevő rendelkezésére bocsátja Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, valamint a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. tv., ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, valamint a villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 76/2011. (XII.21.) NFM rendelet előírásai, e rendelet alapján kiadott 868/2011 számú MEH határozat és az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a jelen szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen szerződés rendelkezései az irányadók Jelen megállapodás, a Felek aláírásával jön létre és lép hatályba. 6.6 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége, nem érinti a szerződés további pontjainak érvénytelenségét, és, és a felek kötelesek az érvénytelen részt, rendelkezést közös megegyezéssel módosítani. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Megvalósítási feltételek Oldal: 4 / 19

5 2. sz. melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv 3. sz. melléklet: Megállapodás jótállási kötelezettség vállalásáról 4. sz. melléklet: Üzemeltetési szerződés 5. sz. melléklet Átadás-átvételi jegyzőkönyv a fenntartási időszak végén,...,... Átadó Átvevő Átvevő Oldal: 5 / 19

6 1. sz. melléklet Megvalósítási feltételek Az Átadó feladata: 1. Költségviselés: Átadó vállalja, hogy a megvalósítandó közcélú hálózatot a jelen feltételekben megadottak alapján, saját költségén valósítja meg (ideértve az engedélyezéssel, bejegyeztetéssel járó -, és megvalósítással kapcsolatos összes költséget), vállalja továbbá, hogy a létrejött vagyonelemet üzemeltetés céljából Átvevő részére használatba adja. A létrejött vagyonelem a VET 119. (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján a jelen esetben a fenntartási időszak végéig az Átadó tulajdonát képezi. A VET 119. (4) bekezdésének figyelembevételével európai uniós forrásokból fedezett átalakítás vagy áthelyezés esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályok alapján a hálózati engedélyes tulajdonszerzésére jelen esetben nem kerülhet sor. Az Átadó tájékoztatja az Átvevőt arról, hogy az Átadó és az FK RASZTER Zrt. a ÉMOP-3.1.2/A-2f azonosító számú, Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című pályázat keretén belül Nyugati gyűjtőút kiépítése kivitelezési feladatainak elvégzését a megrendelő által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció alapján tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződése alapján a vállalkozó vállalási ára tartalmazza a közműkiváltás létrehozásával járó költségeket. 2. Tervezés: A beruházás kiviteli tervdokumentációját a Kozaróczy Mérnökiroda Kft. készítette az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel történő egyeztetések alapján, mely tervdokumentációt az Átvevő az engedélyezési kérelem benyújtásakor jóváhagyott. Tervező az átadásra kerülő elosztó hálózat tekintetében a tervezés és a kivitelezés során az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél a standard anyaglistában nyilvántartott anyagokat alkalmazza. 3. Engedélyeztetés: Átadó a kivitelezés megkezdése előtt a jogerős engedélyekkel rendelkező kiviteli tervdokumentációt Átvevő részére 4 példányban átadta. Hálózatot létesíteni csak jogerős engedély alapján lehet. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 123. (3a) bekezdése alapján az Átvevő a közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére a terület igénybevételér vonatkozó megállapodást köt az Átadóval. 4. Kivitelezés: Az Átadó a kivitelezést az FK RASZTER Zrt. (továbbiakban: kivitelező) végezteti el, a kivitelezés az összes jogerős engedély birtokában, a munkaterület átadás-átvétel megtörténte után kezdhető meg. Az Átadó a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés útján a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyeket, bejelentéseket, megállapodásokat, kártalanításokat megszerzi, elvégzi. Oldal: 6 / 19

7 Az Átadó a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés útján gondoskodik arról, hogy a kivitelezés a Megállapodás 3.3 pontja szerinti ütemezés szerint befejezésre, és az előírás szerinti megvalósulási dokumentáció üzemeltetés céljából átadására kerüljön az Átvevő részére. Az Átadó a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés útján - többek között: - A munkaterület átadás-átvételre meghívja az Átvevő műszaki minőségi ellenőrét. - A feszültségmentes munkaterület biztosítását a kivitelezőnek a munkavégzés előtt minimum 30 nappal kell megkérnie. - Átvevő részére biztosítja a folyamatos műszaki minőségi ellenőrzést. - Az üzembe helyezéshez szükséges eljárások lefolytatásáról gondoskodik (munkavédelmi szemle, műszaki átadás-átvétel). - Gondoskodik róla, hogy a műszaki átadás átvételi eljáráson a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben írt üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok a tervező és a kivitelező részéről átadásra kerüljenek. - Gondoskodik a hálózat átadás-átvétel lebonyolításáról, a mellékelt jegyzőkönyvvel. Átvevő feladata: 1. A vezetékjogi engedélyezési eljárás alá vont munka, valamint a műszaki átadás átvételt követő üzemeltetési engedélyezési eljárás esetében, mint engedélyes az átadott törvényi előírásokban rögzített módon elkészített engedélyezési dokumentációt, ellenőrzi, és megküldi az engedélyező hatóságnak. 2. Az eljárások lefolytatása során a szükséges mértékben részt vesz az alábbi folyamatokban: - tervjóváhagyás - részletes ütemterv jóváhagyása - hálózat tulajdonosi műszaki minőség ellenőrzés, kiviteli tervdokumentációban előírt mennyiségi és minőségi ellenőrzés - feszültségmentesítések, kikapcsolások előkészítése és végrehajtása - a kivitelezési munkák koordinálása a saját érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben - a kivitelezés során észlelt hibákról, és hiányosságokról az Átadó értesítése építési naplón keresztül - az elkészült létesítmény használatba vétele, és saját költségén történő üzemeltetése. 3. A közcélú hálózatot használatba veszi és azt saját költségén üzemelteti az üzemeltetési szerződés szerint. 4. A számviteli törvényeknek és a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelő dokumentációk átvétele. Oldal: 7 / 19

8 5. Átvevő feladata a 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben írt üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatása.,...,... Átadó Átvevő Átvevő Oldal: 8 / 19

9 2. sz. melléklet Átadás-átvételi jegyzőkönyv a VET 119. (4)-(5) bek. alapján megvalósult beruházás üzemeltetésre történő átadásáról Felvéve: Jelen lévők: Átvevő: Neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Cégjegyzék száma: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető pénzintézet neve: BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe Képviseli: Átadó: Neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: Szitka Péter polgármester Felek az alábbiakat rögzítik: Átadó a jegyzőkönyv keltének dátumával átadja, az Átvevő átveszi az Átadó által létesített alábbi a jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerint újonnan létesült hálózatot (továbbiakban: a megállapodás 3.2. pontja szerinti hálózati eszközök) Eszközök/elvégzett munkák tételes felsorolása: Aszfalt burkolat vágása járdán 260 m Aszfalt burkolat vágása úttesten 325 m Aszfalt járda (normál) bontása 130 m 2 Aszfalt úttest (vastag) bontása 16,3 m 3 Beton alap (normál) bontása járdán 130 m 2 Beton alap(vastag) bontása úttesten 16,3 m 3 Beton alap (normál) készítése járdán 130 m 2 Beton alap (vastag) készítése úttesten 16,3 m 3 Járda szegély bontása 56 m Beton szerkezet bontása 24 m 3 Föld visszatöltés géppel 210 m 3 Föld visszatöltés kézzel, tömörítéssel 40 m 3 Föld visszatöltés kézzel, tömörítéssel 210 m 3 Oldal: 9 / 19

10 Gépi földkitermelés I.-IV. talajban 340 m 3 Homokágy készítése 20 cm vastagságban 91,4 m 2 Kézi földkitermelés I.-IV. talajban 20 m 3 Kézi földkitermelés árokhoz I.-IV. talajban 30 m mm védőcsövek lezárása (kábel van) 35 db 160 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6) 205 m 160 mm átmérőjű acél védőcső 140 m Kábelbontás árokból, II. 850 m Kábelbontás védőcsőből, II. 320 m Kábelek járdalap védelmének bontása 70 m 2 Kábelek műanyag lap védelmének bontása 350 db Kábelfektetés árokba, homokágyba, I m Kábelfektetés árokba, homokágyba, II. 262 m Kábeltéglázás bontása 40 db Védőcső bontása kábelárokból 140 m Védőcső elhelyezése kábelárokban 205 m Védőcsőbe kábelhúzás 10 m alatt, I. 850 m Védőcsőbe kábelhúzás 10 m alatt, II. 100 m Védőcsőbe kábelhúzás 10 m felett, I. 550 m Védőcsőbe kábelhúzás 10 m felett, II. 80 m Végelz. belt. 1 kv m.szig.k. 50 mm 2 -ig 118 klt ÖK Egyenes 1 kv m.szig.k mm 2 -ig 4 klt ÖK Egyenes 1 kv m.szig.k. 50 mm 2 -ig 12 klt Földön álló szekrény építése 5 db Földelés csatlakoztatás kiépítése 15 db Földelés mérés 15 db Potenciál bef. keretf. elosztó sz-hez 5 db Rúdföldelő telepítése (3 m-es) 10 db Rúdföldelő 3 m-es db Kábel 1 kv NAYY-J 4*50 SM 0,6/1 kv (Al) 262 m Kábel 1 kv NAYY-J 4*50 SM 0,6/1 kv (Al) 87 m Kábel 1 kv NYY-J 4*16 RE (Cu) 1358 m Kábel 1 kv NYY-J 3*2,5 RE 0,6/1 kv (Cu) 520 m Végelzáró beltéri 1 kv KVMB klt Végelzáró beltéri 1 kv KVMB klt Összekötő1 kv KÖM klt Összekötő 1 kv KÖM klt Vill szekrény 6*2 közvil 5 db Az átadás-átvételre kerülő berendezések újszerűek, azok Felek által elfogadott bekerülési értéke: Oldal: 10 / 19

11 ,- Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-nyolcszáztizenötezer-négyszázötvennégy forint + ÁFA. A Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételre kerülő villamos berendezések új állapotúak, Átadó annak látható, vagy nem látható hibájáról nem tud, és a további üzemeltetést akadályozó körülmények nem állnak fenn. Az Átadó kötelezettségei: Átadó köteles az átadás-átvételre kerülő berendezésekre vonatkozó minden dokumentációt Átvevőnek tételes jegyzék alapján átadni. Átadó kijelenti és a jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy az átadás-átvételre kerülő berendezések jogszerűen létesültek, azokkal kapcsolatban rendezetlen vagyoni kötelezettség nem áll fenn. Az Átvevő kötelezettségei: Átvevő kijelenti, hogy az átadás-átvételre kerülő berendezéseket, azok kivitelezését szerelését megvizsgálta és azok, újszerűek és üzemeltetésre alkalmas állapotban kerülnek átadásra. A beépített berendezések listáját a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1 sz. melléklet tartalmazza. Mellékletek: 1.sz. melléklet: Az Átadó által létesített közcélú hálózat 2.sz. melléklet: Állóeszköz leltár Számlaösszesítő 3.sz. melléklet: Megvalósulási terv 4.sz. melléklet: Átadási dokumentáció,...,... Átadó Átvevő Átvevő Oldal: 11 / 19

12 3. sz. melléklet Megállapodás jótállási kötelezettség vállalásáról Amely létrejött egyrészről a(z) Neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Cégjegyzék száma: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető pénzintézet neve: BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről a(z) Neve: FK RASZTER Zrt. Székhely: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. Cégjegyzék száma: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban mint Vállalkozó képviseli: harmadrészről a(z) Neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban mint Beruházó képviseli: továbbiakban együtt, mint Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. Oldal: 12 / 19

13 1. Előzmények Vállalkozó és Beruházó között a ÉMOP-3.1.2/A-2f azonosító számú, Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című pályázat keretén belül Nyugati gyűjtőút kiépítése kivitelezési feladatainak elvégzését a megrendelő által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció alapján tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként július 17. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötöttek egymással. Jelen megállapodás a fenti projekt megvalósítása érdekében elengedhetetlenül szükséges közműkiváltási munkálatok kapcsán a Vállalkozó által vállalt jótállási feltételeket rögzíti. 2. Megállapodások Beruházó kijelenti, hogy a Vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés útján gondoskodik arról, hogy az átadás idején az átadott berendezések, illetve bármely részük mentes minden felismerhető és rejtett hibától, így különösen a tervezés és a kivitelezés hiányosságai miatti hibáktól: beleértve a felhasznált alapanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tulajdonságainak nem megfelelőségéből, valamint szerelési és gyártási technológiai fegyelem megsértéséből eredő hibákat is. Vállalkozó a Szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokra és leszállított berendezésekre 60 hónap jótállást vállal, mely időszak december 18. napjától kezdődik. A Vállalkozónak a jótállási időszak alatt bármely hibáról szóló értesítés kézhezvétele után hat (6) órán belül meg kell jelennie a helyszínen a meghibásodás okának feltárására és kettő (2) napon belül a Megrendelő részére el kell készítenie az általa javasolt programot az elhárításra, amelyet csak a Megrendelő írásbeli jóváhagyását követően lehet elvégezni. A Megrendelő a hiba felfedezését követően azonnal értesíteni köteles a Vállalkozót, ismertetve az hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. A Megrendelő minden tőle ésszerűen elvárható lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó részére annak érdekében, hogy az észlelt hibát a Vállalkozó megvizsgálhassa és az elhárításra javaslatot tehessen, vagy azt elvégezhesse. Ha a Vállalkozó ésszerű időn belül, ami semmiképpen nem lehet több a hibáról szóló értesítést követő hét (7) napnál több, nem kezdi meg a hiba, vagy a hiba következtében a Szerződés szerint szállított és a Megrendelőnek átadott berendezésekben okozott kár orvoslásához szükséges hiba feltárását, vagy kijavítását, a Megrendelő a Vállalkozónak küldött írásbeli értesítést követően a Vállalkozó kárára és költségére intézkedhet a hiba elhárítása iránt. 3. Záró rendelkezések A megállapodásban foglaltakat a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadják és aláírásukkal megerősítik. Oldal: 13 / 19

14 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényre és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényre. Jelen megállapodás, a felek aláírásával jön létre, lép hatályba, és a 2. pontban írt határidőtől számított 60 hónap elteltével szűnik meg.,... Megrendelő Vállalkozó Beruházó Oldal: 14 / 19

15 4. számú melléklet 1.1 Üzemeltető adatai: ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Elosztói engedélyes neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Kapcsolattartó személy neve: Antal János Telefonsz.: Kapcsolattartó Fax szám: - Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Nyrt. Pénzintézeti számlaszáma: Cégjegyzék száma: Adószáma: Megbízó adatai Neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: Törzsszáma: Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Pénzintézet számlaszáma: Ügyintéző neve: Dr. S. Farkas Hajnalka Beosztása: jogi szakreferens Ügyintéző címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Telefonsz.: 06-20/ Ügyintéző címe: Fax.: - 2. Előzmények 2.1. Felek a Kazincbarcika Nyugati gyűjtőút építése kapcsán közműhálózat kiváltása Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című, ÉMOP-3.1.2/A- 2f azonosító számú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása érdekében szerződést kötöttek a VET 119. (6) bekezdésben foglalt törvényi kötelezettségüknek eleget téve Jelen Megállapodás célja, hogy Felek rendezzék a fenti Projekt keretében létrejött és a VET 119. (5) bekezdésében meghatározottak szerint az Üzemeltető részére átadott eszközöknek a fenntartási időszak alatti üzemeltetésre vonatkozó kérdéseket Felek rögzítik, hogy az Üzemeltetésre átvett eszközök nem képezik a közcélú hálózat részét, annak üzemeltetésére Üzemeltetőt a VET 119. (5) bekezdése kötelezi. 3. A villamos berendezések leírása és üzemeltetési helye: Kazincbarcika, Nyugati gyűjtőút 4. Az üzemeltetést végző szervezeti egység megnevezése: Miskolci régióközpont, Miskolc Patak u. 7-9., tel.: 06-46/ Oldal: 15 / 19

16 Kapcsolattartó személyek Üzemeltető részéről: Antal János tel.: , Megbízó részéről: Dr. S. Farkas Hajnalka, tel.: 06-20/ Felek kötelezettségei: 5.1.Üzemeltető vállalja, hogy az 3. pontban írt idegen tulajdonú berendezéseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jogelődje, a Magyar Energia Hivatal (MEH) kötelező határozataiban meghatározott átlagos paraméterek mellett, a közcélú hálózatokra vonatkozó minőségi mutatók mellett üzemelteti Üzemeltető csak a rendes üzemmenet biztosításához szükséges karbantartási, állagmegóvási munkákat végzi el, az eszközök rendkívüli események miatti cseréjére és pótlására nem köteles A berendezésekben bekövetkező üzemzavar, meghibásodás esetén a hiba mértékétől függően- a hálózati szolgáltatások minimális minőségi mutatóit tartalmazó MEH határozatban írt időn belül megkezdi a helyszínen a hiba elhárítását, s lehetőség szerint biztosítja a folyamatos de nem szünetmentes üzemmenetet, és elvégzi a szükséges karbantartásokat Abban az esetben, ha olyan jellegű hálózati esemény történik, amely okán a Megbízó tulajdonában álló eszközöket haladéktalanul cserélni kell, Üzemeltető azt utólagos értesítési kötelezettség mellett elvégzi, és a cserével járó igazolt költségeket a Megbízó részére kiszámlázza. Jelen megállapodás szempontjából az üzemeltető üzemeltetési tevékenysége a Megállapodás közcélú hálózat átadás-átvételéről című megállapodás szerint létesített eszközökön végzett minden olyan tevékenység, amely a berendezések üzemben tartására, kezelésére, karbantartására, leállítására, a berendezések előírt paraméterek szerinti üzemkészségének megőrzésére, valamint az üzemzavarok elhárítására irányul. Nem tartozik ebbe a körbe az üzemzavarok, vagy egyéb külső behatások miatti (pl. gépjárművel okozott károk, kábelsértések), vagy a berendezés belső meghibásodásából eredő rendkívüli eszközpótlás vagy eszköz csere. Amennyiben a cserélt eszköz veszélyes hulladéknak minősül, úgy Üzemeltető azt Megbízó költségére ártalmatlanítja, az egyéb lecserélt eszközöket a Megbízónak átadja Üzemeltető a folyamatos, de nem szünetmentes üzem biztosítása érdekében gondoskodik a megfelelő szervezeti egységek és ügyeletei rendszer kialakításáról és fenntartásáról, valamint készletezi a szükséges anyagokat és eszközöket. 5.6.Üzemeltető a rá vonatkozó jogszabályok és kötelező határozatok szerint üzemelteti a 3. pontban körülírt hálózati elemeket, az üzemi tevékenységre vonatkozóan Megbízónak nincs utasításadási joga. Oldal: 16 / 19

17 6. Üzemeltetési díj: Felek rögzítik, hogy az Üzemeltetésre átvett eszközöket Üzemeltetőt a VET 119. (5) bekezdése alapján saját költségén köteles üzemeltetni. 7. Szerződés időtartama: 7.1. Jelen Megállapodás a Felek általi aláírás napján jön létre, és a 2. számú mellékletben írt átadás napjával lép hatályba Jelen Megállapodás a 7.1 pontban írt hatályba lépés napjától számított határozott időtartamra jön létre, és az 5. számú melléklet szerinti jegyzőkönyv keltének napjával szűnik meg. 8. Záró rendelkezések: 8.1. Jelen Megállapodás csak a Megállapodás közcélú hálózat átadás-átvételéről szerződéssel együtt érvényes A megállapodásban foglaltakat a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadják és aláírásukkal megerősítik Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényre és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényre.. Kazincbarcika, február Megbízó Megbízott Oldal: 17 / 19

18 5. sz. melléklet Átadás-átvételi jegyzőkönyv a VET 119. (4)-(5) bek. alapján megvalósult beruházásban létesült eszközök fenntartási időszak végén történő átadásáról Felvéve: Jelen lévők: Átvevő: Neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Cégjegyzék száma: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető pénzintézet neve: BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe Képviseli: Átadó: Neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: Felek az alábbiakat rögzítik: Átadó a jegyzőkönyv keltének dátumával átadja, az Átvevő átveszi az alább megállapított értéken az Átadó által létesített alábbi a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében részletezett közcélú hálózatot Az átadás-átvételre kerülő berendezések mindkét Fél által elfogadott átadási értéke: ,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió-ötszázharmincháromezer-kettőszázhetvenkettő forint + ÁFA. A Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételre kerülő Villamos berendezések megfelelő állapotúak, Átadó annak látható, vagy nem látható hibájáról nem tud, és a további üzemeltetést akadályozó körülmények nem állnak fenn. Az Átadó kötelezettségei: Átadó köteles az átadás-átvételre kerülő berendezésekre vonatkozó minden dokumentációt Átvevőnek tételes jegyzék alapján átadni. Átadó kijelenti és a jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy az átadás-átvételre kerülő berendezések jogszerűen létesültek, azokkal kapcsolatban rendezetlen vagyoni kötelezettség nem áll fenn, az át- Oldal: 18 / 19

19 adásnak nincs jogi akadálya, és az átadásra kerülő eszközökön nem áll fenn 3. személynek olyan joga, amely az Átvevő tulajdonszerzését megakadályozná vagy korlátozná. Az Átvevő kötelezettségei: Átvevő kijelenti, hogy az átadás-átvételre kerülő berendezéseket, azok megvizsgálta és azok, üzemképes állapotban kerülnek átadásra. A beépített berendezések listáját a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1 sz. melléklet tartalmazza. Mellékletek: 1.sz. melléklet: Az Átadó által létesített közcélú hálózat 2.sz. melléklet: Állóeszköz leltár Számlaösszesítő,...,... Átadó Átvevő Átvevő Oldal: 19 / 19

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE Ügyfél azonosító: Felhasználási hely azonosító: Szerződés szám: Ügyfélkapcsolat

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-55/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. CORVINUS Egyetem Fővám tér 13-15. sz. alatti

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s 43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Ajánlati Felhívás "Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.) - Balatonszentgyörgy(kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet A 107/2015. (V. 22.) határozat melléklete a társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

Költségvetés összesítő lap

Költségvetés összesítő lap Költségvetés összesítő lap Munka címe: Beruházó: Tervező: Bp., IV. ker. Leiningen Károly utca közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója BDK Kft. ÉSZAK-BUDAI Zrt. Kivitelező: Munkadíj (techn. tételár):

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2013/S 203-350652. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.8.2013, 2013/S 149-258509)

Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2013/S 203-350652. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.8.2013, 2013/S 149-258509) 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350652-2013:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2013/S 203-350652 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. június 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. június 14-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-386/2011. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. június 14-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Lechner Ödön fasor 6. sz. alatti épület

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött: az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszáma: 01-10-044818)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

"Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca

Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca "Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14.

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. Tisztelt Ajánlattevő! Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17. ajánlati felhívás - Megbízási szerződés keretében az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti-, valamint a 481 sz. főút és az M4 autópálya Berettyóújfalu országhatár közötti szakaszok és kapcsolódó...

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató - Kazincbarcika, általános közvilágítási rendszer felújítás, építés, áramvételi pontok kialakítása, kábel illetve trafó kiváltás keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról a Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 17+000-21+520 km sz. közötti szakasz négynyomúsítás építési munkái tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01. BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok, korrózióálló védőbevonattal történő ellátása és festése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pétfürdői Babits, Bocskai és Fazekas M. u. járdaépítési munkái szerződésének módosítása

Pétfürdői Babits, Bocskai és Fazekas M. u. járdaépítési munkái szerződésének módosítása Pétfürdői Babits, Bocskai és Fazekas M. u. járdaépítési munkái szerződésének módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Ajánlati felhívás a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető bank: Kereskedelmi

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye: Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétányon közvilágítás fejlesztése (Szőlő utca, Nagyszombat utca, Pacsirtamező utca, Viador utca) vállalkozási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK 1 / 11 Műszaki Leírás Megbízó: Tervező: Felelős tervező: Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK GYALOGJÁRDA ÁTÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓ VALAMINT MENETDINAMIKAI KÜSZÖB

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás 2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött az amely létrejött -/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11 egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRL mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása

Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása 1) Az ajánlattételi felhívást kiíró neve, elérhetősége: Kisnémedi Község Önkormányzata 2165 Kisnémedi, Fő út 5. Edelman György polgármester Kapcsolattartó:

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kulturális Korzó, Marcali - szerződés 2. sz. módosítása

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kulturális Korzó, Marcali - szerződés 2. sz. módosítása Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 45 Ajánlatkérő: Marcali Városi Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: K+K BAU-PROFIL ZRT. Teljesítés helye: Marcali 1629/2. hrsz. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Yellow book Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDV- KOVIZIG) H-1088 Budapest, Rákóczi út 41. Magyarország Tel: +36 1 477 3510 Fax: +36 1 477 3519 E-mail: titkarsag@kdvkovizig.hu

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.670/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy elfogadja a 24/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi módosítással: Leveszi a ZÁRT ülésen szerepelő 9.-es

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően 2/21. oldal Tartalomjegyzék DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. belső kiválasztási szabályzata...1

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. ----------------------------------------------------- Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------.../2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A MONOR IVÓVÍZMINŐSÉG

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS a Z-203/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Abony Város Önkormányzata részére a HULEJAF-2013-0002 Házhozmenő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Szécsény Város Önkormányzata székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. adószáma: 15735416-2-12 bankszámla szám: 10402142-21424304-0000000 képviseli:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S BESZERZÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜZLETÁG VASÚTI ÉS VÁLLALAT-ÜZEMELTETÉSI Iktatószám: 4003/2015/SZK 1801-2/2015/FKG A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S 1./ Az ajánlatkérő neve: Neve: MÁV FKG KFT. Székhely:

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben