BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÁS-NEVELÉS CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE... 7 1. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÁS-NEVELÉS CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI..."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÁS-NEVELÉS CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai Feladataink A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Cél A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt fejlesztendő területek A személyiségfejlesztés lehetőségei tanórán kívüli foglalkozásokon A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapvető céljaink és feladataink Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanítási órákon Közösségfejlesztés egyéb foglalkozásokon A diákönkormányzati munka és a közösségfejlesztés Közösségfejlesztés a szabadidős tevékenységek során A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdők segítése A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A szülők közösségét érintő együttműködési formák A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák Kapcsolat az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Az osztályozó és különbözeti vizsgák eljárási szabályai Szintvizsga A tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai A tanulmányok alatti vizsgák megszervezése, lebonyolítása Az alkalmassági vizsga

3 1.10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai Belépés az iskolába Magasabb évfolyamra lépés feltétele Átjárhatóság Környezeti nevelési program Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok Közösségi szolgálat Pedagógiai programunk végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések HELYI TANTERV Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai, az előírt tananyag és követelmények Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái; a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei; a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája A tanulók ellenőrzésének és értékelésének elvei A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése Érettségi témakörök Magyarnyelv és irodalom Történelem Matematika Fizika Kémia Földrajz Biológia Informatika Testnevelés Idegen nyelv Kereskedelmi és marketing alapismeretek Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

4 Alkalmazott jogszabályok évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) 3. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (20/2012 r.) Bevezető Iskolánk léte, története szorosan összefügg Debrecen város történelmével. Debrecen fekvésének köszönhetően, már a középkorban kereskedelmi központ volt. Itt találkoztak a nyugat és kelet kereskedelmi útjai, itt cseréltek gazdát a magyar mezőgazdasági termények a nyugat és észak ipari termékeivel, a távol-keleti árukkal. Természetesen a fejlődéshez a jó földrajzi elhelyezkedésen túl szükség volt a város lakóinak vállalkozó szellemére is. Zsigmond király 1407-ben három országos vásár megrendezésére adott engedélyt. A XV. század végére már nyolc országos vásárt tarthatott Debrecen. Mátyás király árumegállító joggal ruházta fel Debrecent, ami azért volt fontos, mert a kereskedők nem mehettek tovább áruikkal, míg minden debreceni polgár meg nem vette, amire szüksége volt. Még ma is őrzik az utca nevek a Debrecenben megszálló külföldi kereskedők emlékét, mint pl. Kandia, Burgundia. Gyakorlatilag Debrecenben Európa minden kereskedője megfordult áruival, amelyek között a brüsszeli csipkétől, a déli fügétől, datolyától kezdve a míves fegyverekig minden megtalálható volt. Debrecen kereskedői - tevékenységüknek köszönhetően - igen jó módúak voltak. Többen közülük többször is jártak külföldön. A debreceni iparosok is jeleskedtek termékeikkel, messze földön híres volt a debreceni paplan, cipellő, saru, az ötvösök remekei, a debreceni fegyverek. Természetesen a kereskedelem mellett, illetve a vásároknak köszönhetően fejlődött Debrecen vendéglátása is. A magyar vendéglátás mindig híres volt kitűnő konyhája és vendégszeretete miatt. Debrecen városa a vásártartás mellett megkapta a borkimérés jogát is, amelynek jövedelmét a város közös hasznára kellett fordítani. A vásáron résztvevőknek szállásra is szükségük volt. Ez komoly gondot okozott a városnak, hiszen az év egyharmadában a vásárok idején rengeteg embert kellett elszállásolni. A csapszékekben a város lakóinak borait, valamint szerémi, baranyai, somogyi borokat mértek. A borkimérések, serfőzdék, sörcsapszékek, pálinkamérések jelentős jövedelmet jelentettek a városnak. A vásárra igyekvők egy része a város körüli csárdákban szállt meg, az igényesebb utasok a Fejérló Fogadóban kaptak ellátást, amely 1688-ban a Piac utca 58 szám alatt nyílt meg. Később (mikor régi helyén a megyeháza céljára átépítették) Fehér Ló Szálló néven folytatta tevékenységét a Piac utca 24 szám alatt. Debrecen első szállodájának fellendülése arra késztette a város vezetőit, hogy városi tulajdonú fogadót építtessen. A Bika fogadó a mai Arany Bika Szálloda elődje. Az Arany Bika Szállodát Hajós Alfréd és Villányi János tervei alapján építették és 1915-ben nyílt meg. Az évszázadok során voltak nehéz időszakok (mohácsi vész, török hódoltság végén, a világháborúk), amikor Debrecen kereskedelme és ipara jelentősen visszaesett, de mint a Főnix madár, mindig feltámadt poraiból ben alakult meg a Nemes Kalmár Társaság, amelybe a legjelesebb kereskedők tartoztak és amely később 1851-től 1887-ig mint szabad-királyi szabadalmazott Kereskedelmi Testület folytatta tevékenységét, és 1887-ben mint Debreceni Kereskedő Társulat alakult újjá

5 Az Ő elévülhetetlen érdemük, hogy felismerve az utánpótlás, a kereskedő szakképzés fejlesztésének fontosságát, 1857-ben megalapították a vasárnapi kereskedelmi iskolát. Ez volt az ország első magyar tannyelvű kereskedelmi iskolája. Az iskola létesítésének érdeme Budaházy József testületi elnök személyéhez fűződött. Az alapszabályok már 1852 májusában megerősítették az iskola létrehozását, a megnyitásra azonban - a hosszú engedélyeztetési folyamat miatt - csak január 3-án került sor. A megnyitás nagy ünnepség keretében a városi és egyházi főméltóságok, a Kereskedő Testület tagjainak részvétele mellett és a tanuló ifjúság jelenlétében történt. A vasárnapi iskolában három évfolyamon folyt a tanítás. Az első beíratások eredménye kielégítő volt, de a tanulók előképzettsége - különösen számtanból - nagyon hiányos volt, folyékonyan olvasni és írni kevés tanuló tudott as tanévtől az iskola négy évfolyamos lett. A tanterv folyamatos kísérletezés tárgyát képezte. Az es tanévben előkészítő osztályok beállítását tette szükségessé az alsó évfolyamok zsúfoltsága és a tanulók gyarló előképzettsége. Az iskola nagy gondot fordított a fegyelemre és a tanítási órákon való részvételre. Ha rongálás történt, akkor az osztályfőnök által kinevezett felügyelőknek kellett megnevezni a károkozókat, ha nem tették, akkor az egész osztály fizette ki a kárt. Havonta kellett jelenteni a hiányzó tanulókat a rendőrségnek, amely megtette a törvényes intézkedéseket. Néhány idézet a korabeli iskolai jegyzőkönyvekből, amelyek napjainkban is aktuálisnak tűnnek: - a példák mindig gyakorlatiak legyenek a számtannál, levelezésnél és könyvvitelnél; - az igazgató felhívta a tanárok figyelmét, hogy a tanulók panaszát türelemmel hallgassák meg, de eljárásukban legyenek következetesek; - az iskolai fegyelem meglazult. Az utolsó óra végén rendbe kell hozni a tantermeket, a tanulókat meg kell tanítani a takarékosságra, az iskola vagyonának kímélésére; A vasárnapi iskola pótolta ugyan valamelyest a kereskedő tanoncok hiányos előmenetelét, de nem pótolta a gyakorlati életben oly nélkülözhetetlen általános műveltséget és szakképzettséget. A kereskedelem magasabb igényeinek csak magasabb fokú, mindennapi kereskedelmi iskola felel meg. A Kereskedő Testület Lovassy Sándor bajai állami gimnáziumi tanárral együttműködve 1871-ban felállította a kereskedelmi reál iskolát, amely a fővárosi után az ország második önálló kereskedelmi iskolája. Négyesy Szepessy Antal elnök érdeme, hogy a testület magára vállalta a kereskedelmi középiskola felállítását ban a kereskedelmi minisztérium Kereskedelmi Akadémia címmel ruházta fel az iskolát ben fenyéri Zádori Lajos lett a Testület elnöke, neki köszönhető, hogy az iskola önálló épületben folytathatta munkáját ban már az új épületben a Ferencz József (ma Piac utca) 8. szám alatt kezdődött el a tanítás. Ez egy minden szempontból jól felszerelt iskola volt, díszteremmel, könyvtárakkal, szertárakkal, az udvaron parkkal. Az 1900-as évek elején hat tagozat működött az iskolában: - kereskedelmi esti szaktanfolyam; - női kereskedelmi szaktanfolyam; - kereskedő tanonciskola; - polgári fiúiskola - felső kereskedelmi fiúiskola; - felső kereskedelmi leányiskola. A közös épületcsoportban elhelyezett, közös tanári karral dolgozó hat tagozat az országos érvényű miniszteri Szervezeti Szabályzat szerint működött

6 A felügyeletet a vallás- és közoktatásügyi miniszter, a felső kereskedelmi iskolák királyi főigazgatója, az országos iparoktatási főigazgató, valamint Debrecen szabad királyi város és Hajdú megye királyi tanfelügyelője által gyakorolta. A két felsőkereskedelmi iskola és a polgári iskola fenntartását az állam, Debrecen szabad királyi város, valamint a debreceni Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara jelentős anyagi és erkölcsi támogatással segítette. A Női Felső Kereskedelmi Iskola 1909-ben nyílt meg és 1919-ig a Fiú Felső Kereskedelmi Iskolával működött együtt. A szétválás után a Debreceni Kereskedő Társulat a női kereskedelmi szakképzés céljára a Kálvin tér 2. szám alatt egy díszes, modernül felszerelt épületet emelt. Az XIII. tc. alapján 1940-től a felsőkereskedelmi iskolák mint kereskedelmi középiskolák működnek tovább. Az iskola 1940 és 1948 között mint Debreceni Társulati Kereskedelmi Középiskola működött júniusában államosították az iskolát, így egy évig Debreceni Állami Kereskedelmi Középiskola volt a neve, majd ben Debreceni Állami Közgazdasági Gimnázium, ig Állami Közgazdasági Középiskola ig Állami Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozata, majd ig Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozatként működött iskolánk. Iskolánk történetének szempontjából fontos megemlíteni a Debreceni Szállodások, Vendéglősök és Kávésok Szakirányú Tanonciskoláját, amelyet szeptember 17-én alapítottak a Budapesti Szállodás és Vendéglős Szakiskola mintájára, városunk jeles vendéglősei. Az iskola kezdetben a Csapó utcai városi tanonciskolában működött, néhány évig a Füvészkert utcai elemi iskola fogadta be, végül 1933-ban saját bérelt helyiségébe a régi posta Piac utca 36. szám alatti épületébe költözött be. A képzésben jelentős fejlődés a szakács-művészetnek, mint külön tantárgynak a bevezetése, valamint az idegen nyelv oktatásának nagy súlya, amelyeknek személyi feltételeit is biztosították. Mindkét iskola életének jelentős állomása 1976, amikor a kétféle képzés a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzőben egyesült ben - a mostani új épületünkben - a vendéglátóipari iskolában is bevezetésre került a középiskolai képzés, korszerű vendéglátó kabinet szolgálta a gyakorlati képzést. Napjainkban a társadalmi és gazdasági változások, elvárások megkövetelik a szakképzés átalakítását. A munkaerő-piac igényeit figyelembe véve, használhatóbb tudást, magasabb színvonalú szakképzettséget kell tanulóinkkal elsajátítatnunk, hogy megállják a helyüket leendő munkahelyükön. Igen fontos az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése, hiszen Debrecen jelentős idegenforgalma megköveteli az idegen nyelven jól beszélő kereskedők és vendéglátósok képzését és előnyt jelent az elhelyezkedésnél óta jelentős változások történtek iskolánk életében. Átalakult a képzés szerkezete, külön vált az általános műveltséget megalapozó képzés és a szakképzés mindkét iskolatípusban ban bekapcsolódtunk a világbanki képzési programba kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban. Az ennek során szerzett tapasztalataink alapján döntött úgy tantestületünk, hogy továbbra is felvállaljuk az általános műveltséget alapozó képzés mellett a szakmacsoportos alapozó képzést mindkét iskolatípusban, mindkét szakmacsoportban

7 Szakközépiskolában tanulóink az érettségit követően kereskedő vagy vendéglős képzésben vehetnek részt. A szakiskolában a 10. évfolyam után választhatnak a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmák közül tanulóink. Az utóbbi években a világbanki képzés keretében kapott segítséggel, pályázati pénzek elnyerésével és a gazdálkodó szervezetek támogatásával komoly fejlesztéseket hajtottunk végre a közismereti és a szakmai alapozás tárgyi feltételeinek javításában. Felújított és felszerelt tankonyhával, cukrászműhellyel és felszolgáló kabinettel rendelkezünk. Nyelvi labort alakítottunk ki. Hálózatba kötött 4 számítógépes szaktantermünk van. Rendelkezünk az országban elsőként alakítottuk ki számítógépes pénztárgépteremmel. A közismereti tantárgyak oktatásához szükséges taneszközökkel rendelkezünk. Iskolánk szakmacsoportos oktatása és a kínált szakképzések iránti nagy érdeklődés és az oktatás szerkezeti átalakulása következtében megnőtt évfolyamszámok miatt évek óta teremhiánnyal küszködünk. Majd 20 éve a szomszédos általános iskolától kölcsön kapott termekben is oktatunk. Az iskola épületében minden - egyébként más célra készült - termet, szobát az oktatás céljára alakítottunk át. Az iskolánkban folyó képzés iránt változatlanul nagy az érdeklődés, de tapasztaltuk, hogy az iskolába bekerülő tanulók tanulmányi eredménye csökken, viszont nő a valamilyen szempontból hátrányosnak nevezhető tanulók száma. Ez más típusú foglalkozást, fejlesztést kíván meg tőlünk. A szakképző évfolyamra járó tanulóink évközi és nyári szakmai gyakorlatokat multinacionális cégeknél (TESCO, INTERSPAR, METRO) - gazdálkodó szervezeteknél és magánvállalkozóknál végzik. A kapcsolat e vállalkozásokkal élő, hiszen kölcsönösen egymásra vagyunk utalva. Az iskolához fűződő szoros kapcsolatuk többek között a szakképzési hozzájárulás befizetésében is megnyilvánul. Képviselőik rendszeresen részt vesznek az iskolai szakmai versenyeken, elnökként, kamarai tagként a szakmai vizsgákon. A mi feladatunk, hogy a gazdálkodó szervezetek szakmai igényét jobban megismerve segítsük a szakmai utánpótlás képzését. Az intézmény alkalmazottai Az intézményünk engedélyezett alkalmazotti létszáma 99,5 fő, pedagógus munkakörben 74,25 fő, pedagógus munkáját segítő munkakörben 3 fő, technikai dolgozó 22,25 fő. Nevelőtestületünk tagjainak végzettsége a KT-ben előírt alkalmazási feltételnek megfelelő óta tervszerűen foglalkozunk a humánerőforrás fejlesztésével. A tantestület továbbképzési hajlandósága dicséretre méltó, a 120 órás továbbképzések mellett szakvizsgát adó vagy azzal egyenértékű képzésekben is részt vesznek. AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE Az iskola neve: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 4027 Debrecen, Vénkert u. 2. Telefon: (52) 4l3-ll3, Fax: (52) 4l3-ll3 Telephelye: 4027 Debrecen, Sinay Miklós utca

8 Az iskola fenntartójának neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Az iskola alapítványának neve: Kereskedelmi Tanulók Oktatása Alapítvány Adó száma: Bankszámla száma: Budapest Bank RT Hivatalos beiskolázási körzete: Debrecen város és Hajdú-Bihar megye Alaptevékenysége: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás. Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Kiemelt figyelmet igénylő tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása. Kiemelt figyelmet igénylő tanuló: a.kkülönleges bánásmódot igénylő tanuló (aa. sajátos nevelési igényű tanuló, ab. beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló, ac. kiemelten tehetséges tanuló) b. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Kiemelt figyelmet igénylő tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Kiemelt figyelmet igénylő tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása - 8 -

9 A szakközépiskolai oktatás szakaszai első szakasz: 4 évfolyamos középiskolai oktatás, amely a kerettanterv, és az érettségi vizsgakövetelményekre épülő szakmai alapozó tárgyakkal bővített helyi tanterv szerint folyik. második szakasz: érettségire épülő 2 évfolyamos szakmai képzés, amely az NSZFI által kidolgozott központi programok és szakmai vizsgakövetelmények figyelembevételével történik az alábbi szakmákban: kereskedő kereskedő kifutó képzés a 2012/2013-as tanévtől vendéglős kifutó képzés a 2012/2013-as tanévtől vendéglátásszervező-vendéglős A szakképzési évfolyamok felmenő rendszerben az alábbi változatok szerint működnek I. változat Alapfokú iskolai végzettségre, vagy a 10. osztály elvégzésére épülő 2 évfolyamos szakképzés, amely az NSZFI által kidolgozott központi programok és szakmai vizsgakövetelmények figyelembevételével történik. II. Változat Előrehozott szakképzés Az előrehozott szakiskolai szakképzésben a képzési idő 3 év, amelyből egy tanév óraszáma (kb óra) az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadására fordítható. III. Változat Duális szakképzés A duális szakképzés keretében melynek képzési ideje 3 év az elméleti képzés a szakiskolában, a gyakorlati képzés pedig a TISZK oktató kabinetjében, illetve boltokban történik. A kétfajta képzés kiegészíti egymást. Az iskolában az általános műveltséget és a szakelméleti ismereteket közvetítő tárgyak oktatása folyik, a gyakorlati képzésben pedig a szakmai képességek fejlesztésén van a hangsúly. Az iskola és a gyakorlati munkahely célja, hogy magasan képzett szakemberek kerüljenek ki a munka világába. Ezen túl az is feladatunk, hogy az általános és szakmai műveltség helyes arányának kialakításával korszerű és modern ismeretanyagot sajátítsanak el tanulóink. A 2013/2014-es tanévtől a szakiskolai oktatást a duális szakképzés keretei között kívánjuk megvalósítani

10 Kereskedem- marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport Szakma OKJ szám Rendelet Kifutás éve Képzési idő Kereskedő /2008 (VIII.13.) SZMM rendelet 2012/2013 tanév 2 év Kereskedő /2012 (VIII.27.) NGM rendelet folyamatos 2 év Élelmiszer és vegyi 1/2010 (II.5.) SZMM áru eladó rendelet 2012/2013 tanév 2+2 év Műszaki cikk eladó /2010 (II.5.) SZMM rendelet 2012/2013 tanév 2+2 év Ruházati eladó /2010 (II.5.) SZMM rendelet 2012/2013 tanév 2+2 év Élelmiszer és vegyi 32/2011 (VIII.25.) NGM áru eladó rendelet 2013/2014 tanév 2+2 év Műszaki cikk eladó /2011 (VIII.25.) NGM rendelet 2013/2014 tanév 2+2 év Ruházati eladó /2011 (VIII.25.) NGM rendelet 2013/2014 tanév 2+2 év Élelmiszer és vegyi 1/2010 (II.5.) SZMM előrehozott /2014 tanév áru eladó rendelet év Műszaki cikk eladó /2010 (II.5.) SZMM előrehozott /2014 tanév rendelet év Ruházati eladó /2010 (II.5.) SZMM előrehozott /2014 tanév rendelet év Eladó /2012 (VIII.27.) NGM rendelet folyamatos duális 3 év Vendéglátás, turisztika szakmacsoport Szakma OKJ szám Rendelet Kifutás éve Képzési idő Vendéglős Vendéglátás szervezővendéglős /2011 (VIII.25.) NGM rendelet 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet 2012/2013 tanév 2 év folyamatos Cukrász /2010 (II.5) SZMM rendelet 2012/2013 tanév 2+2 év Pincér /2010 (II.5) SZMM rendelet 2012/2013 tanév 2+2 év Szakács /2010 (II.5) SZMM rendelet 2012/2013 tanév 2+2 év Cukrász Pincér Szakács /2011 (VIII.25) NGM rendelet 32/2011 (VIII.25) NGM rendelet 32/2011 (VIII.25) NGM rendelet 2 év 2013/2014 tanév 2+2 tanév 2013/2014 tanév 2+2 tanév 2013/2014 tanév 2+2 tanév Cukrász /2010 (II.5) SZMM rendelet 2013/2014 tanév Pincér /2010 (II.5) SZMM rendelet 2013/2014 tanév Szakács /2010 (II.5) SZMM rendelet 2013/2014 tanév Cukrász Pincér Szakács /2012 (VIII.27) NGM rendelet 27/2012 (VIII.27) NGM rendelet 27/2012 (VIII.27) NGM rendelet folyamatos folyamatos folyamatos előrehozott 3 év előrehozott 3 év előrehozott 3 év duális 3 év duális 3 év duális 3 év

11 1. NEVELÉSI PROGRAM

12 1.1. Az iskolában folyó oktatás-nevelés céljai, feladatai, eszközei A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei Feladatunknak tekintjük a klasszikus emberi értékeken alapuló, általános és szakmai műveltséget megalapozó, naprakész, piacképes ismeretek közvetítését A demokratikus iskola eszményét tekintjük mérvadónak, mely világnézetileg sokféle és megengedő, türelmes és toleráns. Az iskola legitimációs forrásai: a társadalom és az iskola használói (szülők, tanulók), de egyik sem élvezhet dominanciát a másikkal szemben. Az oktatás során alapvető szerepe van az iskolának abban, hogy diákjaink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség), amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Olyan tudásokat és képességeket kell közvetítenünk, amelyek birtoklása alkalmassá teheti a diákot egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Közvetíteni kívánjuk: a kulcskompetenciák fogalmi hálójába elrendezett tudást és képességeket, az alapvető tudományos igényességű ismereteket, az erkölcsi, etikai értékeket, a magatartási-, viselkedési normákat, modelleket. Olyan állampolgári eszménykép körvonalait kívánjuk megrajzolni, amelynek alapelemei: az önállóság, öntevékenység, motiváció, alkotó részvétel a tanulásban, a műveltség megszerzésének igénye, továbbtanulási aspirációk, folyamatos önművelés, nyitottság az újra, rugalmasság, kreativitás, leleményesség, önelfogadás, önértékelés, az ellenőrzés és értékelés elveinek elfogadása fegyelmezett, kitartó tanulás, a gondolkodás előtérbe helyezése a mechanikus tanulással szemben, másokkal való együttműködő-képesség. a társadalmi igényeknek megfelelő szakmai ismeretek megszerzése az egészséges életmód iránti igény igény a korrekt, humánus emberi kapcsolatok kialakítására A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai Alapvető célnak a színvonalas általános alapozó oktatást tekintjük, ezen belül különös tekintettel a szakmai alapozó képzés magas színvonalon történő közvetítését. Iskolánk szakmai profiljának megfelelően kiemelt szinten kívánjuk a digitális kompetenciákat fejleszteni. Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatának elsajátíttatása mellett célunk a természettudományos és matematikai kompetencia fejlesztése, az emberi tevékenység okozta változások megértése és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség kialakítása a diákokban. Alapvető célnak tekintjük továbbá a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú szociális

13 és állampolgári kompetencia, valamint további kulcskompetenciák fejlesztését. Célunk az ismeretek megbízható elsajátítása érdekében az alapvető tanulási képességek fejlesztése, önálló ismeretszerzésre való felkészítés, középpontban az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztésével. Mindezek értelmében: helyes és kreatív nyelvhasználatra, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációra képes, szakmailag tájékozott és érdeklődő; eligazodni tudó és a gazdaság fejlődését követni akaró, vállalkozó szellemű és kezdeményező képes, a szakképzés OKJ modulrendszerű követelményei szerint felkészült, megalapozott, beszámítható tudással rendelkező, hagyományos és modern értelemben művelt, hatékony és önálló tanulásra alkalmas, alapvető esztétikai, művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel rendelkező, a közösségben és társadalomban eligazodni tudó, kulturált, káros szenvedélyektől magát távol tartó, igaz értékekre nyitott, megbízható, felelős munkakört betölteni képes fiatalokat bocsátunk ki év múlva. Mindezeken túl az európai, humanista hagyományokra épülő erkölcsiséget, szellemiséget tekintjük közvetítendőnek, valamint nyitottak vagyunk más népek kultúrájának megismerésére is. Szakképzési céljaink kulcsfontosságú eleme a vállalkozói szemlélet kialakítása, továbbfejlesztése és gyakorlati alkalmazása. Külkapcsolatainknak köszönhetően ez utóbbi cél megvalósításába egyre több tanulónkat sikerül bevonni Feladataink Pedagógiai programunkban a Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatait alapul véve az alábbi területek összhangját teremtjük meg a konkrét feladataink meghatározásakor: erkölcsi nevelés nemzeti öntudat, hazafias nevelés állampolgárságra, demokráciára nevelés az önismeret és társas kultúra fejlesztése családi életre nevelés testi és lelki egészségre nevelés felelősségvállalás másokért, önkéntesség fenntarthatóság, környezettudatosság pályaorientáció gazdasági és pénzügyi nevelés médiatudatosságra nevelés a tanulás tanítása Konkrét feladataink olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozása és fejlesztése, amelyek az iskolai közösségi életükön túlmutatóan hatással lesz a tanulók egész felnőtt életére (felelősségtudat, a munka megbecsülése, segítőkészség, tisztelet, tisztesség, megértés, elfogadás), valamint elmélyíti felelősségtudatukat, igazságérzetüket, felkészíti őket az önálló felnőtt életben és a munka világában való helytállásra

14 a tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk hagyományait, ismerjék, becsüljék és védjék meg az otthon, lakóhely, haza értékeit, magyarságtudatukat megőrizve váljanak tágabb hazájuk, Európa történelmének, sokszínű kultúrájának ismerőivé a tanulók ismerjék meg a főbb állampolgári jogokat és kötelességeket, az együttélés szabályait, sajátítsák el az emberi jogok tiszteletén, erőszakmentességen és törvények tiszteletén alapuló magatartást; a kreatív, kritikai gondolkodás és vitakultúra birtokában tanulják meg a demokratikus közéletben való aktív részvétel módját a tanulók segítése a megalapozott önismeret a társas kapcsolati kultúra alapjánakkialakításában, az empátia és kölcsönös elfogadás képességének fejlesztése, a mások tiszteletén és megértésén alapuló emberi kapcsolati kultúra fejlesztése felkészítés a felelős párkapcsolatok és családi élet kialakítására, a lehetséges konfliktusok kezelésére, a család kiemelkedő jelentőségének, értékének közvetítése; a szexuális kultúra alapvető kérdéseinek megismertetése a tanulók motiválása a helyes táplálkozásra, mozgásra, stresszkezelésre; a betegségmegelőzésre; a közlekedésre, testi higiénére vonatkozó szabályok betartatása, felkészítés a lelki egyensúly, a társas kapcsolatok és konfliktuskezelés problémáinak megoldására; a káros függőséghez vezető szokások kialakulásának megelőzése a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység és segítőkészség attitűdjének kialakítása, a segítő magatartás gyakorlása felkészítés az erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes felhasználására; környezetkímélő, értékvédő és a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás kialakítása átfogó kép felvázolása a munka világáról, olyan feltételek és tevékenységek biztosítása, amelyek segítségével a diákok kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és képesek a szükséges erőfeszítések megtételére hasznosítható ismeretek közvetítése a világ- és nemzetgazdaság, a vállalkozások és háztartások életét meghatározó folyamatokról; pénzügyi szabályokkal, banki tranzakciókkal kapcsolatos alapismeretek, fogyasztóvédelmi jogok a diákok ismerjék meg a média működését és hatásmechanizmusait, a társadalomra gyakorolt hatását, a valóságos és a virtuális érintkezés különbségét, ezek jogi és etikai jelentőségét a tanulók motiválása a tananyag-tartalom és annak elsajátításával kapcsolatban, a könyvtári és más információforrások felhasználásának lehetősége, az előzetes tudás hasznosítása, a különböző tanulási módszerek megismertetése; a tanulás eredményessége iránti igény növelése, a tudás értékként való elismertetése Feladataink közé tartozik hogy diákjainknak korszerű, de állandóan fejlesztendő szakmai ismereteket, tudást, szakmaszeretetet, közvetítsünk iskolánkban; hogy el tudjanak igazodni a NAT, a Kerettantervi és az Érettségi Követelmények meghatározta műveltségi területeken, a kultúra és a tudományok világában; legalább társalgási szinten beszéljenek egy élő idegen nyelvet; életszemléletük és életvitelük, viselkedésük, megjelenésük, kulturáltságuk, megbízhatóságuk, a munkához való hozzáállásuk az elvárásoknak megfeleljen. Feladatunk még az is, hogy tanítványaink szüleivel, a szülői szervezetekkel, valamint fenntartónkkal, felügyeleti szerveinkkel és szakmai környezetünkkel, az azonos vagy rokon szakmákat

15 oktató iskolákkal, az iskolát körülölelő lakótelepen élő emberekkel napi kapcsolatot tartsunk. E kapcsolat nem független diákjainktól, ezt általuk, vagy velük szükséges építeni, fenntartani, ápolni. Feladatunk továbbá e téren, hogy személyes példánkkal, alkalmazott módszereinkkel, humánummal, tudatosan és következetesen törvénytisztelő polgárokat neveljünk; hogy az iskolai és osztályszintű diákszervezetekkel és más diák egyesületekkel, közösségekkel (sportkör, diákkör stb.) karöltve a gyakorlatban tanítsuk a demokráciát, a demokratikus közösségi szokásokat, szabályokat; hogy jó szóval, türelemmel mutassuk meg a sport, az egészség és az egészséges életvitel előnyeit a drog, az alkohol, a dohányzás stb.-vel szemben; hogy szoktassunk a természet, a természeti és mesterséges környezet szeretetére és védelmére. hogy törekedjünk az adaptív oktatás megvalósítására, amely magába foglalja az egyéni sajátosságok ismeretében megvalósuló egységes oktatást és az egyéni sajátosságokra tekintettel lévő differenciálást is A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munkánk során alkalmazott eszközöket és eljárásokat az elvégzendő feladatok határozzák meg FELADATOK A személyi és tárgyi feltételek biztosítása A nevelői tevékenység szervezése, a tanulói személyiség fejlesztése Közismereti és szakmai tárgyak oktatásával kapcsolatos feladatok A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK Igényfelmérés Tervezés Pályáztatás A pályázatok értékelése, elbírálása Árajánlatok beszerzése Engedélyeztetés a fenntartóval Megvalósítás Többféle színtéren: tanórán, tanórán kívül, szabadidős tevékenységek során A Diákönkormányzat keretei között Sportköri foglalkozásokon Felkészítő és fejlesztő foglalkozásokon A tanórák értékrendjének kialakítása, fejlesztése Kölcsönös elfogadás-befogadás elősegítése Korrekt tanár-diák viszony kialakítása Módszerek változatos használata Az egyéni sajátosságokra tekintettel lévő egységesség és differenciálás Önképzés, óralátogatások, külső- és belső továbbképzések, ellenőrzés, külföldi tapasztalatcserék, a tanórák hatékonyságának növelése, megfelelő ellenőrzési és értékelési eljárások használata a tanórán Reális önértékelés A pedagógusok szakmai kutúrájának folyamatos szintentartása, fejlesztése

16 Továbbképzések Megfelelés a fenntartó és az iskolahasználók elvárásainak Tehetséggondozás, felzárkóztatás Versenyekre való felkészítés Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgákra, továbbtanulásra Pályázatok Hagyományok ápolása, megőrzése A szükségletek felmérése Tervezés a törvényi előírások szerint, ütemterv készítése, jóváhagyatás, anyagi támogatás egyeztetése a fenntartóval Az akkreditált továbbképzések rendszeres figyelemmel követése, belső továbbképzések Pályázati lehetőségek kihasználása Helyzetfelmérés, piackutatás A piaci viszonyok és a partnerek igényeinek feltérképezése, megújulási javaslatok Esetleges átszervezések, innovációk bevezetése Minőségellenőrzés A tanulási nehézséggel küzdő és a tehetséges tanulók kiszűrése A kudarc okánal feltárása (felmérés, személyes beszélgetés, kapcsolat a családdal, kollégákkal) Egyéni és csoportos foglalkozások, felkészítések szervezése, előrehaladási tervek készítése Differenciált foglalkozás ; egyéni, személyre szabott módszerek alkalmazása Témakörök, követelmények ismertetése Próbavizsgák, rendszeres ellenőrzés, értékelés A vizsgaszabályzat ismertetése Továbbtanulási lehetőségek ismertetése Nyílt napok, előadások, személyes elbeszélgetés Helyes önkép, önértékelés kialakítása Lehetőségek feltérképezése, pályázatok elkészítése, engedélyeztetése, nyomonkövetése Jó gyakorlatok átvétele Iskolai hagyományok, ünnepségek, rendezvények Egyenruha, iskolaújság Érettségire felkészítő munkánk: Középszintű érettségi vizsgára a jogszabályban előírt tantárgyakból készítjük fel tanulóinkat. Emelt szintre szülői ill. tanulói kérésre a négy kötelező tantárgyból választhatóan, továbbá szakmai alapozó tárgyból készítünk fel. Egy tanuló egy időben maximum két emelt szintű felkészítésen vehet részt. Tudomásul vesszük, ha valaki a felsoroltak helyett, vagy mellett más tárgyból kíván emelt szintű érettségi vizsgát tenni és lehetőséget biztosítunk e tanulók számára, hogy más középiskolában vendégtanulóként készüljenek fel. Emelt szintű oktatást az érettségi vizsgát megelőző két évfolyamon tartunk. Emelt szintű oktatásra a tárgy tanévet megelőző tanév május 20-áig írásban jelentkezhet a tanuló (kiskorúság esetén a gondviselő). A jelentkezés egy tanévre szól, azt a tanév folyamán visszavonni nem lehet. Az emelt szinten való tanítás teljes értékű és a más tanítási órákra vonatkozó szabályok szerint történik. Az emelt szintű érettségire jelentkezésnek nem előfeltétele az emelt szinten való iskolai felkészülés

17 Tantárgyválasztás A szakközépiskolai osztályokban a tanulók egy idegen nyelvet tanulnak, angolt vagy németet, a felvételi eredmények szerint amennyiben az iskola személyi (nyelvtanári) feltételei lehetővé teszik, és a csoportindításhoz szükséges létszám 12 fő összejön. Második nyelv tanulására mindkét szakmacsoportban van lehetőség, német vagy francia nyelven, amennyiben a csoportindításhoz szükséges minimális létszám összejön, és a nyelvtanári feltételek adottak. Különösen fontos a német nyelv tanulása mindkét szakmacsoportban, mert az idegenforgalom környékünkön ennek a nyelvnek a tudását igényli. Amennyiben egy tanuló előrehozott érettségi vizsgát tesz egy tantárgyból, a továbbiakban a következő lehetőségek közül választhat: Folytatja a tantárgy tanulását, bejár az órákra, hogy később emelt szinten tudjon érettségizni. Befejezi a tantárgyi tanulmányait, ezt jelzi az iskolavezetésnek. Mentesítések, felmentések: a Közoktatási Törvény előírásai szerint, azaz Testnevelés szakorvosi vélemény alapján az iskolaorvos adhat teljes, vagy részleges felmentést; könnyített, vagy gyógy-testnevelésre besorolást Diszlexia, díszgráfia, diszkalkulia, stb. (szakértői vélemény alapján) esetén részképzési felmentés kérhető Sajátos nevelési igényű (fogyatékosok) tanulók is kérhetnek speciális felmentéseket. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy a kitűzött célok megvalósítása megtörténjen. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, módszerek. Közvetlen módszerek: amelyek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolata révén hat a tanulókra Közvetett módszerek: amelyek alkalmazásával a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül Szokások kialakítását szolgáló módszerek Közvetlen módszerek követelés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés Közvetett módszerek a tanulói közösség tevékenységének megszervezése közös közelebbi és távolabbi - célok kitűzése, elfogadtatása, hagyományok kialakítása, ápolása Magatartást alakító módszerek: Közvetlen módszerek ösztönző: ígéret, helyeslés, elismerés, dicséret kényszerítő: felszólítás, parancs, büntetés gátlást kiváltó: felügyelet, ellenőrzés, tilalom

18 a nevelő személyes példamutatása Közvetett módszerek: a nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből Tudatosítás, meggyőződés kialakítása Közvetlen módszerek magyarázat beszélgetés, értékelés a tanulók önálló elemző munkája Közvetett módszerek a tanulói közösség önkormányzatának megszervezése vita Az iskola nevelőtestületének minden döntése a hátrányos megkülönböztetés tilalmának figyelembevételével a tanulók, hallgatók, az oktató-nevelő munka érdekében történik. Szakközépiskolai oktatás szakaszai: évfolyamon általános műveltséget megalapozó képzés kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció, illetve vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatással. 12. évfolyam végén érettségi vizsga. - 2 évfolyamos kereskedő, vendéglős, vendéglátásszervező-vendéglős középfokú szakképzés. A második évfolyam végén szakmai vizsga. Célunk, hogy tanulóink általános műveltségét tovább építsük. Követelmény-rendszerünkben az egyetemes és nemzeti kultúra értékeit közvetítjük. Elősegítjük a képességek, készségek fejlődését. A szakmacsoportos alapozó oktatással a gazdasági életbe való eligazodáshoz nyújtunk segítséget, és előkészítjük a szakmai képzést. A 4 év során tanulóinkat felkészítjük az érettségi vizsgára. Az érettségi vizsga letétele után a tanulóviszony megszűnése nélkül folytathatják tanulmányaikat szakképző évfolyamon. A tehetséges, felsőoktatási intézetekben továbbtanulni szándékozó diákjainkat a kötelező érettségi tárgyakból felkészítjük az emelt szintű vizsgára. Az érettségire épülő szakképzés során olyan szakemberek képzését vállaljuk, akik magas szintű szakmai és vállalkozási ismeretekkel, konvertálható és továbbfejleszthető tudással rendelkeznek. Birtokában vannak a szociális viselkedés, a csapatmunkára való alkalmasság, kezdeményezőkészség és kockázatvállalás képességének. A szakmacsoporthoz tartozó szakmák közös követelményeit elsajátítva, a speciális követelmények teljesítésével újabb és újabb középfokú vagy felsőfokú szakmai végzettséget szerezhetnek. A szakmai végzettség megszerzése után is jelentkezhetnek főiskolai, egyetemi továbbtanulásra. Feladataink: A helyi tanterv összeállításakor szem előtt tartottuk a tanulók adottságait és a fejleszteni kívánt területeket. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a közismereti tárgyak - az általános műveltség megszerzésén túl - a szakmai képzést is alapozzák

19 Kiemelten kezeljük a képességek fejlesztését. Közös feladatunk, hogy a tanulókat megtanítsuk ismereteket szerezni. Az ismeretszerzés elsajátítása megköveteli, hogy a tanulók a figyelem, az emlékezet és a gondolkodás gyakorlása útján megtanuljanak tanulni. Az ismeretszerzés tanítása során hangsúlyt fektetünk a gondolkodás fejlesztésére. Feladatunk az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése. Az idegen nyelvi csoportbontással és plusz órakeret biztosításával a tanulók nyelvismeretének szintre hozását és fejlesztését is elősegítjük. Az informatikát 4 éven át tanítjuk. Az informatikával - könyvtárhasználat, Internet - az önálló ismeretszerzés lehetőségeit is bővítjük. Olyan ismeretek birtokába jutnak diákjaink, amely más tantárgyakkal való kapcsolattartásban, a szakképzésben és a munkaerőpiacon is nélkülözhetetlenek. Az ismeretanyagot a mindennapi élettel összekapcsoljuk. Kialakítjuk az egészség, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősséget. Követendő magatartásmintákat adunk. Az önismeret, kezdeményezőkészség és vállalkozókészség fejlesztése is közös feladatunk. A szakmai alapozó tárgyak is nagyon jól segítik ezeknek a céloknak az elérését. Az emelt szintű érettségire a felkészítés a évfolyamon történik a kötelező érettségi tárgyakból: matematika, magyar, történelem, idegen nyelv - 2 óra/hét/évfolyam/tantárgy. Érettségi felkészítést fizika, kémia és informatika tantárgyakból a évfolyamon vállaljuk - tanulói igény esetén - úgy, hogy az érettségihez szükséges 148 tanítási óra teljesüljön: fizika, kémia 11. évf. 0,5 óra/hét 12. évf. 1 óra/hét biológia, földrajz 12. évf. 1 óra/hét informatika 12 évf. 2 óra/hét A felkészítést tanórán akkor vállaljuk, ha a jelentkezők száma egy-egy tantárgyból eléri a l2 főt. A csoportból kilépni csak indokolt esetben, írásbeli kérvény alapján év végén lehet. Amennyiben a csoport létszáma 8 fő alá csökken, a felkészítés tanórán nem folytatható. A fenti tantárgyak mindegyike tanulói választás alapján - szabadon választott kötelező tantárgy, a tanórán valón részvétel, a minimum követelmény teljesítése kötelező, félévkor és tanév végén a teljesítményt osztályzattal értékeljük, a tantervi követelmények teljesítése a magasabb évfolyamra lépés feltétele. Szakiskolai oktatás I.változat az 1/11 és 2/12-es szakképző évfolyamok a 10. osztályt sikeresen befejezett, vagy érettségi bizonyítványt szerzett tanulók számára indított szakképzések II.-III. változat Előrehozott és duális szakképzés 3 éves képzési idővel Célunk, hogy a 9. osztályba felvételt nyert tanulók sikeres szakmunkásvizsgát tegyenek, és korszerű szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberekké váljanak. A vásárlókkal (vendégekkel) becsületesek, udvariasak legyenek. Tudjanak jó kapcsolatokat kialakítani. Olyan képességek kialakítására törekszünk, amelyek segítségével alkalmazkodni tudnak a munkaerő-piaci viszonyok változásaihoz. Ismereteikre építve képesek legyenek magasabb általános és szakmai végzettség megszerzésére

20 Már a pályaorientáció és gyakorlati oktatás keretében lehetőséget teremtünk reális önismeretük kialakítására, képességeik fejlesztésére; a választott szakmacsoportjukhoz tartozó szakmák megismerésére, elkötelezettségük erősítésére. Feladatunk, hogy a követelményeket a tanulók adottságaihoz igazítsuk. Olyan motiváló tanulási módszerek elsajátítását szorgalmazzuk, amelyek alkalmasak a tanulók készségeinek, képességeinek hatékony fejlesztésére. Időt fordítunk az általános iskolai hiányosságok pótlására. Kiemelten kezeljük az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, a problémamegoldó gondolkodás és az informatikai képességek fejlesztését. Az oktatás nevelés folyamatában fontos szerepet szánunk a tanulók erkölcsi tudatának erősítésére. Segítjük annak megtanulását, hogy hogyan kell együtt élni másokkal. A másik ember megismeréséhez az önismeret vezet. Szükséges a közös tervek iránti elkötelezettség felébresztése. A diákoknak lehetőséget adunk, hogy részt vegyenek közös akciókban, az egymás tisztelete, megbecsülése, megértése a kapcsolatok kialakításában is fontos szerepet játszik. A szakképzéshez szorosabban kötődik az ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tanulás és a munka ciklikus változása lehetővé teszi a munkahelyen szerzett ismeret gyűjtését, a szociális és kommunikációs képességek továbbfejlesztését. Az egészséges életmód kialakítására kihasználjuk a tantárgyak nyújtotta lehetőségeket, az osztályfőnöki órákat, és biztosítjuk a mindennapi testnevelést A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Cél Sokoldalú ismeretszerzés, a képességek formálása által megtanítani a fiatalokat testi erőik megőrzésére és fejlesztésére, szakmai és általános műveltségük szakadatlan fejlesztésére, az esztétikum befogadására, a társadalmi, gazdasági folyamatok értelmezésére. Diákjaink legyenek nyitottak az új befogadására, képesek a megújulásra, az iskola és a társadalom által támasztott követelményeknek való megfelelésre. Személyiségjegyeik feleljenek meg a mai kor követelményeinek, legyenek céltudatos, kötelességtudó, empatikus és toleráns emberek, akik tisztában vannak saját értékeikkel, ugyanakkor hiányosságaikat hajlandók pótolni és készen állnak az önképzésre és élethosszig tartó tanulásra. A személyiségfejlesztés az alábbi műveltségi területeken valósul meg. anyanyelv, irodalom élő idegen nyelv ember és társadalom (társadalmi, történelmi ismeretek) ember és természet (kémia, fizika, biológia) földünk és környezetünk művészetek (ének-zene, vizuális kultúra) informatika, számítástechnika testnevelés és sport pályaorientáció szakmai képzés Törekednünk kell a tisztelettudó, kultúrált magatartás kialakítására és megkövetelésére a tanulóinktól egymással, tanáraikkal, az iskola minden dolgozójával és vendégével való érintkezés során. Magatartásukkal, viselkedésükkel járuljanak hozzá iskolánk jó hírnevéhez intézményen belül és kívül is

21 Minden tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson tudatosan törekedni kell a személyiségfejlesztésre, az osztályfőnöki órákon pedig a tanmenetben évfolyamonként meghatározott óraszámban tervezett témák kapcsán kerül sor személyiségfejlesztésre A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt fejlesztendő területek Önismeret Cél: a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizálása. Feladat: önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása, helyes énkép kialakítása, törekedni személyiségünk, sorsunk alakítására, önbecsülésre való törekvés igényének kialakítása, önfejlesztés igénye, lehetőségeinek, módjainak feltárása. Tanulás tanulása Cél: a személyiségjeggyel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítása. Feladat: valamennyi tantárgyban az eredményes tanulás mentálhigiénés feltételeinek megismertetése (önismeret, önellenőrzés, optimális fizikai állapot, megfelelő környezet), tanuláshoz szükséges képességek kialakítása (rendszeresség, koncentrációs képesség, memória fejlesztés, kommunikációs képesség, igény a tanulásra) tanulási szokások, módok kialakítása (önismereten alapuló egyéni módszerek, speciális-tantárgyankénti módszerek) kudarcok elviselése, okainak feltárása egészséges önbizalom, céltudatosság, teljesítményvágy (vizsga, verseny) ébren tartása szakmai képzés alapozása: speciális kompetenciák fejlesztése. Társas kapcsolatok Cél: képessé tenni a tanulókat tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és ápolására. Feladat: egyéni és közösségi érdekegyeztetés lehetőségeinek biztosítása, gyakorlása iskolán és családon kívüli kapcsolatok pozitív élményeinek és veszélyforrásainak feltárása, szerelem és partnerkapcsolat értékei, családi életre nevelés. Segítő életmódra nevelés Cél: megismertetni és elsajátíttatni a tanulókkal a szociális viselkedés alapvető szabályait. Feladat: élményszerű, pozitív minták (történelmi személyiségek, irodalmi hősök) felmutatása, személyes példamutatás, kiszámítható, átlátható magatartási szabályok kialakítása (SzMSz, Házirend), olyan légkör fenntartása az iskolában, melyben a segítés elvárt és elismert viselkedés, ezáltal biztonságérzet megteremtése, pozitív érzelmi légkör kialakítása és fenntartása az osztályban, az iskolában. Felelős állampolgár nevelése Cél: jogok, kötelességek ismerete az iskolában és a társadalomban, a demokráciának mint értéknek az elfogadása. Feladat: igény és szándék felkeltése előítéletekkel való szembekerülésre, ezek leküzdésére, a másság elfogadására

22 Konfliktuskezelés Cél: váljanak képessé a tanulók konfliktusaik konstruktív kezelésére, a megélt konfliktusok hasznosítására önismeretük fejlesztésében. Feladat: megfelelő kommunikációs készség, empátia, tolerancia kialakítása, együttműködés készsége és képessége, a demokrácia mint potenciális konfliktusforrás megélése, demokrácia,,gyakorlása'" az osztályban, iskolában: közös szabályok alkotása, elfogadása, megtartása, felelősség megosztása és vállalása A személyiségfejlesztés lehetőségei tanórán kívüli foglalkozásokon Kötelezően szervezett foglalkozások iskolai sportkör szakosztályi foglalkozások min. 10 óra/hét tömegsport-foglalkozások min. 10 óra/hét felzárkóztatás tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása szükség szerint egyéni foglalkozás keretében egyéni tehetséggondozás versenyre felkészítés emelt szintű érettségire felkészítés max 2 óra/hét/osztály Nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások A tanulói igény és a rendelkezésre álló időkeret szerint szervezzük. érettségire felkészítés tanulási stratégiák fejlesztése érdeklődési körök énekkar drámajáték idegen nyelvi Internet-használat biztosítása max. 2 óra/hét/tantárgy Egyéb tanórán kívüli foglalkozások versenyek ünnepségek megemlékezések kiállítások helytörténeti séták tanulmányi kirándulások környezeti nevelést szolgáló tevékenységek egészséges életmódra nevelést szolgáló tevékenységek DÖK rendezvények Az osztályfőnökök heti 1 órát a tanulókkal való egyéni foglalkozásra és az osztályközösség életének formálására fordítanak. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás minden pedagógus kötelessége

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja VIII. kötet SZAKMAI PROGRAM TARTALOM Szakképzés szervezése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Nádor tér 4. ja Készítették: Árvai Zsolt Badics Tünde Horváth Miklósné igazgató 2013. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2013. Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA 1.1. A KÉPZÉS PEDAGÓGIAI CÉLJA Elsődleges célkitűzésünk az általános műveltség, az alapvető társas és személyes kompetenciákat erősítő előképzettség megszerzése, valamint a szakmacsoportos

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK 45. oldaltól módosításra került az Egri Kereskedelmi, Mezıgazdasági, Vendéglátóipar Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tájékoztatója

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 08209 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette és elfogadta: Nevelőtestület Véleményezte: Közalkalmazotti

Részletesebben