PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, február 22. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ PREAMBULUM IGAZGATÓI BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Személyi feltételek Tárgyi feltételek Pénzügyi, gazdasági vonatkozások AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE I. A PÉTER RÓZSA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A PÉTER RÓZSA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI CÉLOK Céljainkat akkor tekinthetjük elértnek, ha: A sikerkritériumok mérésének eszközei, módszerei: FELADATOK Speciális feladataink a tanulói összetétel következtében: ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK A megvalósítása keretei: SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI A NEVELŐTESTÜLET MINDEN TAGJÁNAK FELADATA A PEDAGÓGUSOK FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE FELZÁRKÓZTATÁS A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ FÓRUMOK: Családlátogatás Szülői értekezlet Fogadóóra Nyílt tanítási nap Iskolai honlap Írásbeli tájékoztató Az iskolában tanulók szüleinek A leendő kilencedikesek szüleinek

3 13. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI, VALAMINT KÖZÉPFOKÚ ISKOLA ESETÉBEN A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA OSZTÁLYOZÓVIZSGA JAVÍTÓVIZSGA AZ ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV II. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE A TANTERVVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI, FIGYELEMBE VÉVE A TANKÖNYV TÉRÍTÉSMENTES IGÉNYBEVÉTELE BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖTELEZTTSÉGÉT A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA A mindennapos testnevelés A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJAI, DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI, VALAMINT A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK AZ EGÉSZSGÉNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ MAGATARTÁSÁANK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT ELVEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK III. MELLÉKLETEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK TÉMAKÖREI (KÖZÉPSZINT) A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga témakörei A történelem érettségi vizsga témakörei A matematika érettségi vizsga témakörei Az idegen nyelv érettségi vizsga követelményei A fizika érettségi vizsga követelményei A kémia érettségi vizsga témakörei A biológia érettségi vizsga követelményei Az informatika érettségi vizsga témakörei A testnevelés érettségi vizsga témakörei A földrajz érettségi vizsga témakörei

4 1. BEVEZETŐ,,Én nemcsak azért szeretem a matematikát, mert alkalmazni lehet a technikában, hanem főleg azért, mert szép. Mert játékos kedvét is belevitte az ember és a legnagyobb játékra is képes: megfoghatóvá tudja tenni a végtelent. Végtelenségről, ideákról hiteles mondanivalói vannak. És mégis annyira emberi, korántsem az a bizonyos kétszer kettő: magán viseli az ember alkotásának soha le nem zárt jellegét.,, (Péter Rózsa) A fenti idézet jól tükrözi a XX. Század kiváló matematikusának és pedagógusának nézeteit. A Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola is törekszik ennek a szemléletnek a megőrzésére. A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. Törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján a nevelési oktatási intézményben a nevelő és oktató munka a pedagógiai program szerint folyik. A az iskola szakmai stratégiai programja, amely meghatározza a nevelés, a tanítás- tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, nevelési programját és helyi tantervét, gyakorlatát, működésének feltételeit. A pedagógiai program tehát összefoglalja azokat az elveket, módszereket, programokat, fejlesztési célokat, amellyel az intézmény nevelőtestülete tartalmát és formáját mind a saját, mind az iskolai partnerei szempontjából kötelezően meghatározza. A elkészítésénél figyelembe kell venni az iskola alapító okiratát, amelyben a fenntartó meghatározza a szakfeladatokat és jogi kereteket, amelyek között az intézmény működhet, az iskola partnereinek általános és speciális igényeit, valamint az iskola lehetőségeit. (személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek.) A évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 26.. (1) kimondja, hogy a pedagógiai programot a Nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, 4

5 amelyekből a fenntartóra, működtetőre többlet kötelezettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges. Az iskola partnerei a pedagógiai programon keresztül megismerhetik az iskolát, így ennek segítségével felelősen élhetnek a szabad iskolaválasztás alkotmányos jogával. Ezért az intézmény biztosítja, hogy a programot a partnerek egyénileg vagy szervezetein (szülői szervezetek, iskolaszék, diákönkormányzat ) keresztül megismerjék. A jóváhagyott megvalósításáért az iskola főigazgatója a felelős. E felelősségből fakadóan belső szakmai ellenőrzések segítségével folyamatosan ellenőrzi és értékeli a végrehajtását, a program és az egyes pedagógusok, illetve szakmai munkaközösségek tevékenységének összhangját. A gimnáziumi képzésben a klasszikus hagyományokat követjük, a szakképzésben pedig az oktatási rendszer egyik elemeként olyan szakmai, stratégiai programot kínálunk a tanulóinknak, amely figyelembe veszi a tanulók, a szülők és a munkaerőpiac állandóan változó igényeit, valamint megfelel a fenntartó elvárásainak és felsőbb jogi szabályozóknak. Az elmúlt 24 évben a hazánkban végbement társadalmi, politikai, gazdasági rendszerváltozás az iskolákat is új követelmények elé állította. Rugalmasan, gyorsan kell érzékelni a piac diktálta érdekeket, gyors reagálással kell válaszolni a megváltozott környezet új igényeire. Az iskolának a hagyományos értékközvetítő funkciói megmaradtak, de a klasszikus bezártság ma már elszigeteli az iskolát. A Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola vezetése úgy véli, hogy szolgáltató iskolává, nyitott iskolává kell válni, olyanná, amely tud és akar mikro- és makro környezetével hatékony, és kölcsönös érdekekre épülő kapcsolatépítésre. Ennek megfelelően folyamatosan bővítjük a szakképzési kínálatunkat, a hagyományos OKJ képzések mellett négy egyetemmel folytatjuk közösen felsőfokú szakképzéseket. Folytatjuk a gimnáziumi oktatásunkat, ahol piac igényeinek megfelelően tanulóink emelt óraszámban tanulnak idegen nyelvet. 5

6 Szintén a környezet igényeihez való gyors alkalmazkodás támasztotta azt az igényt, hogy 2006-tól nyelvi előkészítő osztállyal indítsunk gimnáziumi osztályt ben pedig szakmacsoportos képzéseket indítottunk a szakközépiskolai évfolyamokon, továbbá beindítjuk az esti tagozatot az érettségi utáni szakképzésben. Rendszeres kapcsolatban állunk az oxfordi King s School Oxforddal. Az alábbi nevelési-oktatási program ennek a gondolatsornak a jegyében fogalmazódott. 6

7 2. PREAMBULUM Az intézmény neve: PÉTER RÓZSA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: Az Intézmény Alapító okirata: A PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola köznevelési intézmény alapító okirata 1/2016. számú, február 05-én kelt határozatával elfogadta/módosította ALBASTART Közhasznú Nonprofit KFT. Hatályos február 22-től a) Alapító neve: székhelye: ALBASTART Oktatási és Munkaszervezési Közhasznú Társaság 8000, Székesfehérvár, Budai út 40. Fenntartó neve: székhelye: ALBASTART Oktatási Közhasznú Nonprofit KFT Székesfehérvár, Budai út 29. b) Intézmény Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola hivatalos neve: Rövid: neve: Nemzetiségi/nemzetkö Magyar zi nyelven: OM azonosítója c) Intézmény típusa: (Nkt. 7. (1) és 20. Többcélú intézmény: összetett iskola: gimnázium, szakközépiskola (1)) d) Intézmény feladatellátási helye(i) da) Székhelye: Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. db) Tagintézménye(i): 1. sz Tagintézmény Budapest, Vörösmarty tér 2. I. emelet sz. Tagintézmény Budapest, Sas utca 1. I. emelet sz. Tagintézmény Pécs, Rét utca 10. dc) Telephelye(i): Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca Székesfehérvár, Mátyás király körút 5. 7

8 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 3. ( I. II. emelet ) Budapest, Szinyei Merse utca 7-9. d) Alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Ellátott alapfeladatok (Nkt ) gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás Szakfeladat: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés e) A felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám feladatellátási helyenként Székhely/tagintézmény/ telephely Nappali Esti Levelező Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (székhely) Székesfehérvár, Budai út 4. (telephely) Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. (telephely) Székesfehérvár, Mátyás király körút 5. (telephely) Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 3. I. II. emelet Székesfehérvárott összesen Budapest, Vörösmarty tér 2. I./1. (tagintézmény) Budapest, Sas utca 1. I. em. (tagintézmény) Budapest, Szinyei Merse u Budapesten összesen Pécs, Rét utca ÖSSZESEN: f) Az évfolyamok száma iskolatípusonként Szakközépiskola /13. Szakmai középfokú oktatás1/ 13 2/ 14. Felsőfokú szakképzés 1/ 13 2/ 14 g) Telephelyen ellátott alapfeladatok, szakfeladatok, szakképzés 8

9 Székhelyen: Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. Ellátott alapfeladatok: szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Munka -rend Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Nappali rendszerű szakközépiskolai N adminisztráció szakmacsoport, oktatás (9.-12./13.) logisztikai orientáció Művészet, közművelődés, V. Nappali rendszerű szakközépiskolai N kommunikáció szakmacsoport, oktatás (9.-12./13.) kommunikáció orientáció Vendéglátás-idegenforgalom XXVIII. Nappali rendszerű szakközépiskolai N szakmacsoport, idegenforgalmi oktatás (9.-12./13.) orientáció Informatika szakmacsoport XIII. Gazdasági informatikus N E L 01 Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N E L adminisztráció szakmacsoport Logisztikai műszaki 00 N E L Menedzser asszisztens Közgazdaság szakmacsoport XXIV. Vámügyintéző N E L 02 Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI.. Kereskedelmi ügyintéző N E L adminisztráció szakmacsoport Külkereskedelmi üzletkötő 00 N E L Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Utazásügyintéző Protokollügyintéző Idegenforgalmi szakmenedzser N E L N E L N E L N E L 9

10 01 Művészet, közművelődés, V. Újságíró I N E L kommunikáció szakmacsoport 03 Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Marketing és reklámügyintéző N E L adminisztráció szakmacsoport 00 Ügyvitel szakmacsoport XXV. Pénzügyi szakügyintéző Ügyintéző titkár Emberi erőforrás Ügyfélkapcsolati szakügyintéző Üzleti kommunikációs szakügyintéző N E L N E L N E L N E L N E L Jogi asszisztens Informatika szakmacsoport XIII. Gazdasági informatikus N E L Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Turisztikai szervező, értékesítő N E L N E L Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N E L adminisztráció szakmacsoport Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyviteli titkár N E szeptember 1-jétől Oktatás szakmacsoport XXXVII. Fitness-wellness instruktor N E Informatika szakmacsoport XIII. Informatikai rendszergazda N E Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Kereskedő N E adminisztráció szakmacsoport Közgazdaság szakmacsoport XXIV. Pénzügyi-számviteli ügyintéző N E L Közgazdaság szakmacsoport XXIV. Pénzügyi termékértékesítő (bank, N E L befektetés, biztosítás) Oktatás szakmacsoport XXXVII. Sportedző N E Közgazdaság szakmacsoport XXIV. Vállalkozási és bérügyintéző N E L Közgazdaság szakmacsoport XXIV. Vám-, jövedéki- és termékdíj N E L ügyintéző 1. Tagintézmény Budapest, Vörösmarty tér 2. I. em.2. Ellátott alapfeladatok: gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 10

11 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Munka -rend Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) N Kereskedelem- marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző adminisztráció szakmacsoport Logisztikai műszaki menedzser 00 asszisztens Kereskedelmi ügyintéző Külkereskedelmi üzletkötő Marketing és reklámügyintéző Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Utazásügyintéző Protokollügyintéző Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyintéző titkár Jogi asszisztens 03 Üzleti kommunikációs szakügyintéző Emberi erőforrás 00 Ügyfélkapcsolati szakügyintéző N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N L adminisztráció szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Turisztikai szervező, értékesítő N N Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyviteli titkár N szeptember 1-jétől Művelődés, közművelődés, V. Dekoratőr N E kommunikáció szakmacsoport Művelődés, közművelődés, V. Divat és stílustervező N E kommunikáció szakmacsoport Művelődés, közművelődés, V. Kiadványszerkesztő N E kommunikáció szakmacsoport Művelődés, közművelődés, V. Lakberendező N E kommunikáció szakmacsoport Oktatás szakmacsoport XXXVII. Fitness-wellness instruktor N E Oktatás szakmacsoport XXXVII. Sportedző N E Közgazdaság szakmacsoport XXIV. Vállalkozási és bérügyintéző N E 2. Tagintézmény Budapest, Sas utca 1. I. emelet 11

12 Ellátott alapfeladatok: szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Informatika szakmacsoport XIII. Gazdasági informatikus I N L Informatika szakmacsoport XIII. Gazdasági informatikus N L 3. Tagintézmény 7623.Pécs, Rét utca 10. Ellátott alapfeladatok: szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Munka -rend Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N E L adminisztráció szakmacsoport Logisztikai műszaki menedzser 00 N E L asszisztens N E L Marketing-és reklámügyintéző Logisztikai műszaki Menedzser asszisztens Kereskedelmi ügyintéző Külkereskedelmi üzletkötő N E L N E L N E L 12

13 Ügyvitel szakmacsoport XXV. Üzleti kommunikációs szakügyintéző Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Kereskedelem-marketing, adminisztráció szakmacsoport üzleti XXVIII. Emberi erőforrás Ügyfélkapcsolati szakügyintéző Ügyintéző titkár Utazásügyintéző Protokollügyintéző Idegenvezető Idegenforgalmi szakmenedzser N E L N E L N E L N E L N E L N E L N E L XXVI. Logisztikai ügyintéző N E L Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyviteli titkár N E Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Turisztikai szervező, értékesítő szeptember 1-jétől Oktatás szakmacsoport IV. Pedagógiai és családsegítő N E munkatárs Közgazdaság szakmacsoport XXIV. Pénzügyi-számviteli ügyintéző N E L Közgazdaság szakmacsoport XXIV. Pénzügyi termékértékesítő (bank, N E L befektetés, biztosítás) Közgazdaság szakmacsoport XXIV. Vám-, jövedéki- és termékdíj N E L ügyintéző N E N E 1. Telephely Székesfehérvár, Budai út 4. Ellátott alapfeladatok: gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12.évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 13

14 Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Munka -rend Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) N Gimnáziumi felnőtt oktatás ( évfolyam) L Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N L adminisztráció szakmacsoport Marketing és reklámügyintéző 00 N L Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N L adminisztráció szakmacsoport 2. Telephely Székesfehérvár, Liszt F. u. 1. Ellátott alapfeladatok: szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Munka -rend Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N L adminisztráció szakmacsoport Kereskedelmi ügyintéző 00 N L Külkereskedelmi üzletkötő N L Marketing és reklámügyintéző 00 N L Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Utazásügyintéző Protokollügyintéző Idegenforgalmi szakmenedzser N L N L N L N L Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyintéző titkár N L 14

15 Emberi erőforrás 03 N L Ügyfélkapcsolati szakügyintéző N L Üzleti kommunikációs szakügyintéző 01 N L Jogi asszisztens Kereskedelem-marketing, üzleti XXV. Logisztikai ügyintéző N L adminisztráció szakmacsoport Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyviteli titkár N Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Turisztikai szervező, értékesítő N N 3. Telephely Székesfehérvár, Mátyás király körút 5. Ellátott alapfeladatok: szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Munka -rend Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N adminisztráció szakmacsoport Marketing és reklámügyintéző 00 N Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N adminisztráció szakmacsoport 4. Telephely Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 3. I., II emelet. Ellátott alapfeladatok: gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 15

16 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Munka -rend Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) N Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző adminisztráció szakmacsoport Kereskedelmi ügyintéző Külkereskedelmi üzletkötő Marketing és reklámügyintéző Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Utazásügyintéző Protokollügyintéző Idegenforgalmi szakmenedzser Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyintéző titkár Emberi erőforrás 03 Ügyfélkapcsolati szakügyintéző Üzleti kommunikációs szakügyintéző 01 Jogi asszisztens N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N L adminisztráció szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Turisztikai szervező, értékesítő N N Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyviteli titkár N 5. Telephely Budapest, Szinyei Merse utca Ellátott alapfeladatok: szakközépiskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás 16

17 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Munka -rend Informatika szakmacsoport XIII. Gazdasági informatikus N L 01 Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N L adminisztráció szakmacsoport Logisztikai műszaki menedzser 00 N L asszisztens N L Kereskedelmi ügyintéző Külkereskedelmi üzletkötő N L N L Marketing és reklámügyintéző Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Utazásügyintéző Protokollügyintéző N L N L N L Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyintéző titkár Emberi erőforrás Ügyfélkapcsolati szakügyintéző Üzleti kommunikációs szakügyintéző N L N L N L N L Jogi asszisztens Informatika szakmacsoport XIII. Gazdasági informatikus N L Kereskedelem-marketing, üzleti XXVI. Logisztikai ügyintéző N L adminisztráció szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport XXVIII. Idegenvezető Turisztikai szervező, értékesítő N N Ügyvitel szakmacsoport XXV. Ügyviteli titkár N A vagyon feletti rendelkezés joga: 17

18 A jelen Alapító Okirat 1. számú mellékletében a feladatellátást szolgáló ingatlanok adatai kerülnek ismertetésre. A 2. számú melléklet leltár szerint tartalmazza a feladatellátást szolgáló ingó vagyont. A Fenntartó a Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola rendelkezésére bocsájtja alapfeladatainak ellátása céljából az 1. és 2. mellékletekben feltüntetett bérelt, illetve saját tulajdonú ingó és ingatlan vagyont, melyet az Intézmény nem adhat bérbe és nem hasznosíthat. h) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A közoktatási intézmények fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a Fenntartó által megállapított költségvetésben kell előirányozni. A gazdálkodás megszervezésének módja szerint a Péter rózsa Gimnázium és Szakközépiskola részben önállóan gazdálkodó. A gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetés tervezési, ellenőrzési, ellátási ás más gazdálkodási feladatokat az ALBASTART Oktatási Közhasznú Nonprofit KFT. látja el- az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint teljes jogkörrel rendelkező intézmény. i) Az intézmény egyéb jellemzői: az intézmény adószáma: az intézmény pénzforgalmi számlaszáma OTP az intézmény képviseletére jogosult neve: Rubletzky Klára az oktatás munkarendje: nappali, esti, levelező egyéb: Az Intézmény az alaptevékenységein kívül egyéb kiegészítő, vagy vállalkozási tevékenységet nem folytat. j) Az alapító okirat kelte, hatálya: február 05., hatálya: február 22. k) Fenntartói határozat száma: 1/ (2016. február 05.) Kelt, Székesfehérvár, február 05. ph. aláírás 18

19 A feladatellátást szolgáló vagyon a 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet mellékletében foglaltak szerint 2. I S K O L A (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) I. HELYISÉGEK Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. A B C 1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 2. Tanterem iskolánként (székhelyen és telephelyen), figyelembe véve az iskola munkarendjét, osztályonként 3. Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal működő általános iskolában 4; 16 osztállyal működő általános iskolában 6; 24 osztállyal működő általános iskolában 8 gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában osztályonként 0.5 csoportterem Figyelembe vehető a szaktanterem is. A terem alapterülete nem lehet kevesebb, mint 1,5 m 2 /fő. 32 db A csoportterem alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m 2 /fő. 10 db 4. szaktanterem a hozzá tartozó szertárral a II/2. pontban foglaltak szerint iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1-1; a legfeljebb négy osztállyal működő iskolában társadalomtudományi szaktanterem 1 és művészeti nevelés szaktanterem 2 db 2 db 9. tornaterem (nemenként biztosított öltözővel, benne kialakított zuhanyzóval, wcvel) iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van; kizárólag szakképző évfolyammal működő iskola esetén abban az esetben, ha az iskolát legalább százhúsz? tanuló befogadására létesítették. Az Nkt. 27. (11) bekezdés előírásának teljesülésére tekintettel, további tornaterem létesítése abban az esetben kötelező, ha a tanulók számára aránytalan teher és többletköltség 19

20 nélkül nem biztosítható más nevelési-oktatási intézménnyel-, illetve sportolásra alkalmas létesítmény üzemeltetőjével kötött megállapodással a még szükséges tornaterem. A tornaterem és az ahhoz szükséges öltöző, valamint vizesblokk a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolábanhelyben biztosítható, továbbá, ha gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában mozgáskorlátozott gyermekeket tanítanak, mindezt akadálymentesen kell létesíteni. 1 db 12. Sportudvar iskolánként (székhelyen, telephelyen) intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az iskola azon telephelyén, amelyen az intézményvezető-helyettes, illetve tagintézmény-, intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása nem kötelező 1 helyettesíthető a célra alkalmas szabad területtel, szabadtéri létesítménnyel; kiváltható szerződés alapján igénybe vett sportlétesítménnyel 1 db 1 db 14. intézményvezető-helyettesi iroda 15. tagintézmény-, intézményegységvezetőhelyettesi iroda ha az iskolában az intézményvezető-helyettes alkalmazása kötelező, székhelyen és telephelyen ha az iskolában tagintézmény-, intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása kötelező székhelyen és telephelyen 1 db 4 db 16. iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1 1 db 17. könyvtár (adattár, klub) iskolánként 1 Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el. A létesítésre kerülő könyvtár legalább egy olyan a használók által könnyen megközelíthető helyiség kell, hogy legyen, amely alkalmas háromezer könyvtári dokumentum befogadására, az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására. 18. Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó 1 db 20

21 évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el. 1 db 19. orvosi szoba, elkülönítővel Nincs, mivel az iskolaegészségügyi szolgálattal szerződéssel oldjuk meg az általános iskolaorvos és a fogorvosi feladatokat is. Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötelező, amennyiben az iskolaegészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint, a tanulók ellátása aránytalan teher és közelben található egészségügyi intézményben megoldható. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában helyben biztosítva. 20. Kiszolgáló helyiségek 22. általános szertár iskolánként (székhelyen és telephelyen) aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen vagy telephelyen) Porta iskolánként (székhelyen és telephelyen) 39. tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és telephelyen), szintenként, nemenként 1 9 db Az aula kialakítása nem kötelező, amennyiben a nevelési-oktatási intézményben vagy annak közelében található közösségi térben megoldhatók azok a funkciók, amelyekre az aula szolgál. 1 db Nyolc évfolyammal alapított általános iskolában, gimnáziumban, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van. 9 db A tanulói létszám figyelembevételével. 36 db 40. technikai alkalmazotti mosdó-zuhanyzó, WC helyiség iskolánként (székhelyen, telephelyen) nemenként 1 9 db 42. egyéb raktár iskolánként (székhelyen, telephelyen 1) 9 db II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel A B C Tanterem tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével 440 kétszemélyes asztal, 880 szék 3. nevelői asztal, szék tantermenként 1 26 asztal, 26 szék 4. eszköztároló szekrény tantermenként 1 26 db 5. Tábla tantermenként 1 26 db 21

22 6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának figyelembevételével 52 db 7. Szeméttároló helyiségenként 1 35 db 8. sötétítő függöny ablakonként 85 db Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 10. a) számítástechnikai terem 3 db 11. tábla + flipchart 1 2 db 12. Számítógépasztal tanulónként 1 50 db 13. számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal 14. Informatikai szoftverek, programok tanulónként 1 felszerelés szükség szerint 50 db 15. szkenner 1 2 db 16. b) társadalomtudományi szaktanterem 17. nyelvi labor berendezés tíz tizenöt tanuló egyidejű foglalkoztatására 18. Magnetofon 1 2 db 19. CD író, lejátszó, hangszóró 20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 21. DVD (lejátszó, felvevő) 22. írásvetítő vagy projektor 23. c) természettudományi szaktanterem 24. vegyszerálló tanulói asztalok (víz, gáz csatlakozással) 1 4 db 1 1 db három tanulónként Elszívóberendezés tantermenként vegyszerálló mosogató két asztalonként fali mosogató tantermenként Poroltó tantermenként Elsősegélydoboz tantermenként eszköz- és vegyszerszekrény 31. méregszekrény (zárható) 32. eszközszállító tolókocsi 33. törpefeszültségű csatlakozások 2 2 a pedagógiai program előírásai szerint ha az oktatás részben vagy egészben nem magyar nyelven folyik; számítógépes nyelvi oktatással kiváltható 1 elhelyezése a szertárban tantermenként 1 2 tanulóasztalonként f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen és telephelyen) 3 gimnáziumban a munkába állást előkészítő oktatáshoz; szakközépiskolában a szakmai előkészítő 22

23 Tornaterem 3 ismeretek oktatásához; szakiskolában munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek átadásához; e feladat megoldható a számítástechnikai, illetve technika szaktanteremben is 72. kosárlabda palánk Gyűrű Mászórúd Mászókötél Bordásfal Sportudvar 78. szabadtéri labdajáték felszerelése 1 kézilabda 79. magasugró állvány, léc távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal 81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva Intézményvezetői iroda 84. Íróasztal Szék tárgyalóasztal, székekkel számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal 1 felszerelés számítógépasztal és szék Iratszekrény digitális adathordók részére szekrény Fax Telefon Nevelőtestületi szoba 94. fiókos asztal pedagóguslétszám szerint Szék pedagóguslétszám szerint napló és folyóirattartó Könyvszekrény Fénymásoló számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal számítógépasztal, szék ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám figyelembevételével 102. Tükör Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)

24 104. asztal felnőtt létszám figyelembevételével Szék felnőtt létszám figyelembevételével 106. Iratszekrény számítógépasztal és szék számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal 109. Telefon közös vonallal is működtethető 4 vonalas telefon Könyvtár 111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, egyidejű foglalkoztatásához szükséges mennyiségben 112. egyedi világítás olvasóhelyenként könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással 114. szekrény (tároló) háromezer könyvtári dokumentum elhelyezésére 115. tárolók, polcok, szabadpolcok létra (polcokhoz) Telefon 1 közös vonallal is működtethető Fénymásoló számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal Televízió CD vagy lemezjátszó Írásvetítő vagy projektor Egyebek Az iskola főigazgatója a program benyújtója: Rubletzky Klára Az iskola névadója: Péter Rózsa ( ) Matematikus, egyetemi tanár, a matematikai tudományok doktora, az MTA tagja, Kossuth díjas. A rekurzív függvények területén ért el tudományos eredményeket. Nagy jelentőségű a pedagógiai munkássága. 24

25 Népszerűsítő könyvét, a,,játék a végtelennel című művét az összes világnyelvre lefordították. A tanárképző főiskolák között évente megrendezésre kerülő matematikaverseny Péter Rózsa nevét viseli. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala és elhelyezés A pedagógiai program bármely tanár, szülő vagy diák számára hozzáférhető az iskola tanulmányi irodáin: Székesfehérvári székhely: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. Budapest tagintézmény: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. I. emelet 2. Budapesti tagintézmény: 1051 Budapest, Sas utca 1. I. emelet 2. Pécsi tagintézmény: 7623 Pécs, Rét utca

26 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ Iskolánk alapvetően három célt tűzött ki: 1. Hagyományos gimnáziumi képzés- négy és öt évfolyamos - magas színvonalú biztosítása. Ezzel szeretnénk elérni, hogy még több választási lehetősége legyen a továbbtanulásra, értelmiségi létre készülő fiataloknak a gimnáziumok palettáján. 2. Szakmacsoportos alapozó képzés - négy és öt évfolyamos formában. A tanulók alapképzést kapnak azokban a szakmacsoportokban, melyekben hagyományosan szakmai képzettséget lehet szerezni intézményünkben. 3. Az érettségivel rendelkező tanulók szakképzése. Ezen utóbbi képzési terület felvállalását több szempont is indokolja. Székesfehérvár az elmúlt években Közép-Európa legdinamikusabban fejlődő térségévé vált a városba települő multinacionális cégek által. - Iskolánk olyan légkört kíván megteremteni, amelyben a diákok a tanárokkal együtt képesek és akarnak dolgozni. Ennek legfőbb záloga az igényes és következetes tanórai munka, amely szándékunk szerint a tanulók döntő többségének intellektuális kihívást kell, hogy jelentsen. - Programunk összeállításánál meghatározó szempont volt, hogy a minket választó tanulók minél több területen kipróbálhassák képességeiket, minél hatékonyabban fejleszthessék tehetségüket. Ebben jelentős szerepet játszik az egyre értékesebb teljesítményre sarkalló egészséges versenyszellem. - A tanítás-tanulás folyamatában csak a diák válhat intellektuális partnerré, aki egészséges személyiséggel, kellő önállósággal és önbecsüléssel rendelkezik az, aki kisebb-nagyobb kihívásaira. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a hozzánk járó fiatalok mintákat, útmutatásokat, támpontokat kapjanak saját sorsuk és közösségük alakításához. Ehhez az egyik 26

27 legfontosabb eszköz a felelősségtudat, a döntéshozatali képesség kialakítása, fejlesztése. A közösséghez tartozás, a hagyományok ápolása egyrészt önmagában is érték, másrészt segít önmagunk megformálásában, az önmegvalósításban is. A másság elfogadása, a szolidaritás a rászorulókkal, a tolerancia a másképp gondolkodókkal szemben, segít megtalálni helyünket a társadalomban. A fenti értékekek elsajátítása csak testileg-lelkileg egészséges fiatalokkal és tanárokkal lehetséges, ezért nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmód igényének egy egész életre szóló kialakítását. A gimnáziumi osztályokban és a szakmai alapozó szakközépiskolai osztályokban a tanulóink életkor pszichológiai és szociológiai (társas viszonyok, kapcsolatok, függőség, csoportképzés jellemzői, domináns csoportok, értékek, stb.) jellemzői nem térnek el a más városban élő gyerekekéitől. Ezeknek az általános sajátosságoknak a hosszadalmas részletezésénél fontosabbnak tartjuk összefoglalni azokat az értékeket, amelyek elsajátítását diákjaink számára elengedhetetlennek tartjuk. - A legfontosabb alapelvek közé tartozik, hogy mindig azt és annyit tanítsunk meg a tanulókkal, ami és amennyi az adott korosztály érdeklődési körének, befogadó készségének, személyiség-fejlődésének megfelel. A tanterveinkben törekszünk a linearitásra, az egyes tantárgyak közötti átfedések kihasználására, a rokon tárgyak tananyagának összehangolására. - Úgy gondoljuk, hogy a gyerek s tanár számára az a lény, akit hivatása szerint igyekszik hozzásegíteni személyiséges, képességei és tehetségei kifejlesztéséhez, hogy a felnőtt társadalomba illeszkedve minél harmonikusabb és tartalmasabb életet élhessen. - Az iskola alapvető feladata a szaktárgyi tudás és képességek fejlesztése mellett az egészséges, harmonikus személyiség kialakítása. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy az intézményben tanuló éves korosztálynak megfelelően a prepubertás, a serdülőkor és az ifjúkor általános 27

28 sajátosságainak, pszichikai jellemzőinek figyelembevételével a tanulók egyéniségét előtérbe helyezzük. Ezen a téren fiatalok személyiségét formáló valamennyi pedagógus közös gondolkodására van szükség. A hatékony pedagógiai munkához ismernünk kell a tanulók személyiségét. Az érettségi utáni szakközépiskolai osztályokban az iskolai oktatási célja, hogy a tanulók a választott szakirányú képzés során versenyképes és konvertálható ismeretekre tegyenek szert. Megismerjék a modern információhordozók használatát és szakmájuknak megfelelő szinten elsajátítsanak egy idegen nyelvet, tanulmányaik végén a választott szaknak megfelelő szakképesítést szerezzenek. Alapvető nevelési cél, hogy a tanulók elsajátítsák a társas érintkezés és az üzleti élet etikai normáit, ennek megfelelően viselkedéskultúrát. Ezen célok elérését tantárgyi órák keretén belül igyekszik megvalósítani az iskola. Ennek a munkának a részletes ismertetése a választott helyi tanterv tantárgyi tanterveiben található. Az iskola elsődleges célja, hogy használható tudáshoz jutassa a fiatalokat, a gimnáziumi tanulók értelmiségi pályákat választhassanak továbbtanulásuk révén ill. a szakképző osztályokban, megteremtse a feltételeit a sikeres OKJ záróvizsgának. A képzési idő alatt nem csak tantárgyi értelemben oktatjuk, hanem a korosztályoknak megfelelően neveljük, szocializáljuk is a diákokat. Cél: a lehető legoptimálisabb rendszerfolyamat megteremtése, amely maximálisan a társadalomképesség irányába viszi hallgatóinkat. A fenti célok elérése a feladatok megfogalmazása és végrehajtása nyomán érhetők el. A feladatok elvégzése személyi tárgyi feltételekhez kötött. 28

29 4. HELYZETELEMZÉS 4.1. Az iskola működésének feltételrendszere Személyi feltételek Az iskola főigazgatója a jelen program megfogalmazásakor: Rubletzky Klára- az ALBASTART Nonprofit KFT. alkalmazottja. Végzettségei: Középiskolai matematikai-fizika szakos tanár (ELTE 1974.) Szakközgazdász (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1990.) Közoktatás vezető (Budapesti Műszaki Egyetem 2001.) Szakmai gyakorlat: Három évig tanított főmunkaviszonyban, Székesfehérvárott, az I. István Szakközépiskolában, két évig megbízással a SZÜV-ben. A felnőttképzés szervezésében 22 éves gyakorlata, iskolarendszerű oktatásban 18 éves gyakorlata van. Az iskola alapítása óta (1998) vezeti az intézményt. A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozik az iskola tantestülete, melynek tevékenységét az SZMSZ, a jelen, a mindenkori éves munkaterv, a Házirend és egyéb szakmai előírások határozzák meg. A tantestület tagjainak szükséges végzettségét jogszabály rögzíti. A tantestület valamennyi tagja főiskolai illetve egyetemi végzettséggel és pedagógiai gyakorlattal rendelkezik. A tantestület Az iskola működését a vezetés és a tantestület szakszerűsége határozza meg. A pedagógiai vezetésért felelős főigazgató a tantestület összeállításakor legfontosabb elvként alkalmazta a jogi-szakmai megfelelősséget. A tanító pedagógusok többsége nagy pedagógiai gyakorlattal rendelkező tanár. Technikai személyzet Az iskola munkáját jól szervezett és infrastruktúrával megfelelően ellátott adminisztrációs iroda segíti. A tanulók egészségügyi ellátásáról szerződéses jogviszonyban orvos biztosítja. 29

30 Tárgyi feltételek A gyakorlati képzés feltételrendszere Az OKJ szakképzés gyakorlati képzése az adott szakképzésre kiadott Központi Program alapján folyik. A gyakorlati képzés az iskolai tanirodákban folyik, ahol rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök és bizonylatok. Székesfehérvárott, Budapesten és Pécsett is több számítógép terem segíti a gyakorlati oktatást. (Így például az irodavezető, külkereskedelmi szakmáknál szituáció feladatsor, jegyzőkönyvek készítése) Az újságíró szakos tanulók a Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola saját iskolaújságját szerkesztik. Budapesten és Székesfehérváron külön-külön újság jelenik meg, a munkát a műfajismeret szaktanár irányítja. A diákok alkotják a szerkesztőbizottságot, a rovatvezetőket stb. A tanulók így minden műfajban kipróbálhatják magukat. Az újságokat az iskola ingyenesen jelenteti meg. Az idegenvezető, utazás és protokoll ügyintéző és idegenforgalmi szakmenedzser tanulók a tanmenet szerint előírt gyakorlati órái a számítógépteremben és az iskolai tanirodán a tanév teljes ideje alatt, folyamatosan zajlanak. Az idegenvezetők a három város nevezetességeit, múzeumait járják végig. Rendszeres idegenvezetési gyakorlatokat tartanak. Részt vesznek az Utazás Kiállításon és Szakképzési Kiállításon. A szállodaismeret szaktanár vezetésével gyakorlati foglalkozásokat tartanak szállodákban. Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakos tanulók a szaktanárok irányításával szakdolgozatot írnak. Továbbá a Központi Programban meghatározott óraszámban üzemi nyári gyakorlaton vesznek részt. A Logisztikai műszaki menedzser asszisztens és Logisztikai ügyintéző diákokat logisztikai cégekhez és logisztikai központokba viszik el tanáraink, a külkereskedelmi bonyolítási gyakorlatok szimulációs feladatok elvégzésével folynak. A Logisztikai 30

31 Műszaki Menedzser asszisztens tanulók a tanárok irányításával szakdolgozatot készítenek. A tanmenet szerint előírt gyakorlati órák a számítógépteremben és az iskolai tanirodán a tanév teljes ideje alatt, folyamatosan zajlanak. Továbbá a Központi Programban meghatározott óraszámban üzemi nyári gyakorlaton vesznek részt, melyről munkanaplót vezetnek. A Jogi asszisztens képzés gyakorlati képzésének feltételeit a Képzési Program tartalmazza. A tanulók a gyakorlati foglalkozásokon a bírósági, ügyészségi és közigazgatási ügymenetet gyakorolják. (Például beadványszerkesztés). A tanulóknak az iskolai gyakorlati munkafüzet áll rendelkezésére, amelynek feladatait a gyakorlat közben oldják meg, és a megoldásokat az iskola gyakorlatvezető tanára osztályozza. A tanmenet szerint előírt gyakorlati órák a számítógépteremben és az iskolai tanirodán a tanév teljes ideje alatt, folyamatosan zajlanak. Továbbá a Központi Programban meghatározott óraszámban nyári gyakorlaton vesznek részt. Az üzleti kommunikációs szakügyintéző gyakorlata: a tanmenet szerint előírt gyakorlati órák a számítógépteremben és az iskolai tanirodán a tanév teljes ideje alatt, folyamatosan. Az emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző gyakorlata: a tanmenet szerint előírt gyakorlati órák a számítógépteremben és az iskolai tanirodán Az ügyintéző titkár gyakorlata: a tanmenet szerint előírt gyakorlati órák a számítógépteremben és az iskolai tanirodán a tanév teljes ideje alatt, folyamatosan. A kereskedelmi ügyintéző gyakorlata: a tanmenet szerint előírt gyakorlati órák a számítógépteremben és az iskolai tanirodán a tanév teljes ideje alatt, folyamatosan. A külkereskedelmi üzletkötő gyakorlata: a tanmenet szerint előírt gyakorlati órák a számítógépteremben és az iskolai tanirodán a tanév teljes ideje alatt, folyamatosan. 31

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Székesfehérvár, Budapest, Pécs, 2016. február 22. 1 A emzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.. (3) kimondja, hogy Köznevelési

Részletesebben

Kötelező felszerelések jegyzéke Koch Valéria Iskolaközpont

Kötelező felszerelések jegyzéke Koch Valéria Iskolaközpont Kötelező felszerelések jegyzéke Koch Valéria Iskolaközpont Óvodai intézményegység I. HELYISÉGEK 1. A Eszközök, felszerelések B Mennyiségi mutató csoportszoba gyermekcsoportonként 1 2. gyermekágy/fektető

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Jegyzék az iskolák (minimális) eszközeiről és felszereléseiről (az 1/1998. (VII.24.) OM rendelet melléklete alapján. 1. oldal

Jegyzék az iskolák (minimális) eszközeiről és felszereléseiről (az 1/1998. (VII.24.) OM rendelet melléklete alapján. 1. oldal Jegyzék az iskolák (minimális) eszközeiről és felszereléseiről (az /998. (VII.24.) OM rendelet melléklete alapján Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató I. HELYISÉGEK tanterem iskolánként osztályonként

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye ' ~o o 9 / 20.IS. Okirat száma: NGM/2449/4/2015. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon Alapító Okirat A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) által fenntartott Burattino Iskola

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény 21. (3) bekezdése alapján az E- médiainformatika Nonprofit Kft., mint az iskola fenntartója

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

5. számú melléklet: ESZKÖZÖK ÉS FELSZERÉLESEK JEGYZÉKE

5. számú melléklet: ESZKÖZÖK ÉS FELSZERÉLESEK JEGYZÉKE 5. számú melléklet: ESZKÖZÖK ÉS FELSZERÉLESEK JEGYZÉKE Eszköz- és felszerelési jegyzék 60 db számítógép konfiguráció multimédiás eszközcsomag ( projektor, laptop, video felvevő, erősítő, vetítővászon stb.)

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Ügyrendi Bizottság ELŐTERJESZTÉS

Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Ügyrendi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola Pedagógiai programja 2013. Tartalom jegyzék Bevezetés... 2 I. Az iskola bemutatása... 3 II. Nevelési program... 14 Az iskolában folyó nevelés és oktatás célja... 14

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Nádor tér 4. ja Készítették: Árvai Zsolt Badics Tünde Horváth Miklósné igazgató 2013. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. Az intézmény

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja VIII. kötet SZAKMAI PROGRAM TARTALOM Szakképzés szervezése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

A felvétellel kapcsolatos információk

A felvétellel kapcsolatos információk A felvétellel kapcsolatos információk A jelentkezés módja, és ideje: A 47/2013. sz. EMMI rendelet 3. sz melléklete szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2016.

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1886. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIADMÁNYOZÁSA... 1 BEVEZETŐ... 1 A SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban. 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások

Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban. 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások 53. (1) Az iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Igazgató neve: Dr. Molnár

Részletesebben