Segíti-e az interaktív tábla a műszaki ábrázoló geometria oktatását?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segíti-e az interaktív tábla a műszaki ábrázoló geometria oktatását?"

Átírás

1 Segíti-e az interaktív tábla a műszaki ábrázoló geometria oktatását? Árvainé Molnár Adrien 1, Fazekas Sarolta 2 DE AMTC MK Műszaki Alaptárgyi Tanszék Absztrakt Mindketten ábrázoló geometriát tanítunk a DE AMTC Műszaki Karán. A tanítás hatékonyságának növelése érdekében tanítási kísérletet végzünk a Műszaki Kar első éves építészmérnök hallgatói körében. Olyan vizuális rendszert szeretnénk kidolgozni, amely helyettesítheti a kézzel fogható modelleket, alkalmazva folyamatosan fejlődő oktatási eszközöket. Mostani kísérletünkben egy dinamikus geometriai program - név szerint a Geogebra - segítségével feldolgozott tananyagot mutatunk be a hallgatóknak interaktív táblán. Módszertani előnyeit abban látjuk, hogy eközben átismételhető a tanult anyag, a tanulók számára új fogalmakat vezethetünk be és felismertethetjük az összefüggéseket. A kísérlet egyik célja felmérni ennek a módszernek a hatékonyságát, növelni a hallgatók motiváltságát és aktivitását, illetve elősegíteni az értő tanulást. Másrészről, kiemelten kezeljük a hallgatók térszemléletének fejlesztését, amelyet minél több szemléltető ábra felhasználásával szeretnénk elérni, hiszen az ábrázoló geometria alapozza meg a későbbi szaktárgyak elsajátításához szükséges kompetenciákat. Cikkünkben beszámolunk a hallgatók számára kidolgozott tananyaggal kapcsolatos tapasztalatainkról. Bevezetés A DE Műszaki Karán a hallgatók négy szakon tanulnak ábrázoló geometriát. A műszaki menedzser, az építőmérnöki, építészmérnöki és gépészmérnöki szakokon. Az első három szakon 1 féléves az oktatás, 1+2 vagy 2+2 órában, az építészmérnök szakon 2 féléves, 2+2 órában. A hallgatói létszámok folyamatos növekedése a hagyományos, frontális osztálymunkán kívül a frontális munka jelenleg az oktatás domináns része - nem sok teret hagy a differenciált tanulásszervezési módoknak. A módszer tanárközpontú, aki verbálisan közvetíti a tananyagot, illetve a táblán, krétával jegyzeteket, összefoglalót készít. Tempójában az átlagos képességű diákokhoz igazodik, és nem tudja figyelembe venni a tanulók egyéni képességeit. Hallgatói visszajelzés alig, vagy egyáltalán nincs. Eközben a világban rohamos technikai és képi forradalom zajlik, aminek során a mai fiatalok egy számunkra idegen képi világban nőttek fel. A meséket nem hallgatták, hanem nézték, a zenét legtöbbször kép kíséri, a TV, a DVD, a számítógép magától értetődően tartozik az életükhöz. Nagyon sok képi információt kell feldolgozniuk és értelmezniük. Nem ők fognak hozzánk alkalmazkodni, hanem nekünk kell olyan módszereket találnunk, kidolgoznunk, amivel úgy adhatjuk át nekik a tudásunkat, ami számukra is értelmes és eredményes. Az ábrázoló geometria szerepe Az ábrázoló geometriának a műszaki oktatásban alapvetően kettős szerepe van. A vizuális tanulás megalapozása, és képzetek formájában a vizuális gondolkodás megalapozása. Azon tanulók tudják a szakmai tárgyakat eredményesen feldolgozni, akik fejlett vizuális kognitív képességekkel rendelkeznek. Alapozó tantárgyról lévén szó, a mérnökképzésben, főleg az építészmérnök képzésben vitathatatlanul elengedhetetlen a későbbi szaktantárgyak megalapozásához. Az igényesen oktatott műszaki ábrázolás, építésszerkezettan és tervezés tárgyak megkövetelik a hallgatóktól a fejlett térszemléletet, az ábrázoló geometria alapos ismeretét, valamint személyes- és módszerkompetenciák kiépítését, mint például a térlátás, a figyelemmegosztás, áttekintőképesség, rendszerezőképesség, tervezési képesség és vizuális gondolkodás. Ezért igen lényeges, hogy megoldást találjunk a tantárgy minél magasabb szinten történő oktatására, amit a megváltozott oktatási körülmények, főleg a csökkenő óraszám és a növekvő hallgatói létszám szinte lehetetlenné tesznek. A térszemlélet

2 A térszemléletnek nincs egyértelmű definíciója ahány helyen olvasunk róla, annyiféle leírást találunk, a NAT-tól egészen a térszemlélet kialakulását, fejlesztését kutatók leírásáig [1]. A műszaki oktatásban leginkább Caroll faktoranalitikus modelljében szereplő vizuális kommunikációs képességrendszert azonosíthatjuk a térszemlélet legbővebb fogalmával, ez leírja a fejleszthető és fejlesztendő kompetenciákat. Ilyen a vizuális kifejező-, alkotó-, esztétikai- és megismerő képességek [2]. ábra 1: vizuális képességrendszer felépítése Szűkebb értelemben is beszélhetünk térszemléletről, térlátásról a vizuális megismerőképességen belül. Két komponensre bonthatjuk, a felismerés és a manipuláció képességére. A felismerés tulajdonképpen vizuális befogadás, melynek célja a látvány egészének értelmezése. A vizuális befogadás a vizuális rendszer felismeréséből, egy szemléleti kép konstruálásából és annak belső megjelenítéséből (belső kép, képzet) áll. A manipuláció olyan mentális tevékenység, amikor egy tárgy észlelt képe alapján keletkező képzeten valamilyen belső műveletet hajtunk végre ahhoz, hogy felidézhessük a tárgy egy másik nézetének képét. Ilyen manipulációs művelet a testek képzeleti transzformációja (forgatása, tükrözése, eltolása), mozgatása, analizálása, szintetizálása. Térszemlélet fejlesztés interaktív táblával Az interaktív tábla egy remek módszer lehet a tanár-diák kommunikációs szakadék áthidalására és 2006 között 17 tanulmány, melyet Nagy-Britanniában és más európai országban végeztek, azt igazolták, hogy az interaktív táblát használó diákok jobb eredményeket értek el az anyanyelvi, matematikai és természettudományi teszteken, mint azok a társaik, akiknek ilyen módszer nem állt rendelkezésükre. Az interaktív táblákon látható digitális tartalom leköti és motiválja a diákokat az óra alatt és a tábla használata aktívabb órai munkára serkenti a tanulókat [3]. A képességfejlesztésre két út áll előttünk: a tényszerű ismeretek elsajátíttatása, és a procedurális tanulás révén a hogyan kell valamit elvégezni megtanítása. Interaktív táblával mind az első, mind a második lehetőség hatékonyan támogatható. A tényszerű ismeretek elsajátításában most már nem csak a száraz tényközlésre van lehetőség, hanem a tábla segítségével lehetőség nyílik a hallgató önálló tapasztalatszerzésére empirikus és asszociatív tanulásra (tapasztalatokból kiindulva fogalmak, gondolati sémák elsajátítása), irányított és felfedeztető tanulásra (a sikertelen megoldások fokozatosan kiküszöbölődnek, megmaradnak, megerősödnek a célszerű mozgások, melyek a probléma megoldásához vezetnek), valamint az algoritmikus tanulásra (a hasonló feladatok megoldásának legcélszerűbb műveletsorainak szintetizálása). Jean Piaget ( ) szerint a konkrét műveletek belsővé vált cselekvések, amelyek beleillenek egy logikai rendszerbe, és képessé teszik a hallgatót, hogy manipulálható, észlelhető alakzatokat gondolatban összekapcsoljon, elkülönítsen, sorba rendezzen, átalakítson. Egy ábrázoló geometriai feladatban, ugyanazon térbeli alakzat minden, lényegében különböző felvételével, a hallgató új és

3 újabb feladattal szembesül, ha nem ismeri fel a típust, a megoldási sémákat. Az interaktív tábla segítségével egy feladat két felvétele között átjárhatunk, így a szerkesztések látványossága nő, érdekessé, figyelemfelkeltővé válnak, a hallgatók pedig szívesen próbálják ki a tábla nyújtotta lehetőségeket. Geogebra, a dinamikus geometria Az ábrázoló geometriában igen lényeges szerepet játszik a modellezés, mert így elősegítjük a térben létrejövő alakzatok könnyebb elképzelését. A konkrét fizikai modellezés egyrészt lehetetlen, másrészt megoldhatatlan a nagy évfolyamlétszám miatt. Ennek kiváltására, helyettesítésére szándékozunk kidolgozni egy olyan tananyagot, amely bemutatja a térbeli helyzeteket, illetve az ehhez kapcsolódó szerkesztéseket. A tantárgy feldolgozásához egy dinamikus geometriai programot, név szerint a Geogebrát [4] használtuk fel. A programot Markus Hohenwarter készítette 2001-ben, a Salzburgi Egyetemen. A program témájában a matematikához és geometriához kapcsolódik. Dinamikus geometriai programként rendelkezik azzal a jellegzetességgel, hogy egy alakzat kétféle leírási módja algebrai és geometriai között átjárás van, ezek ekvivalensek, és az alakzat mindkét módon egyszerre változtatható. A program dinamikussága nagymértékben elősegíti a térbeli helyzet elképzelését. A tanítási kísérlet alatt, az ábrák elkészítésekor, egyrészt bemutattuk a térbeli ábrát, és hozzá kapcsolódóan az ábrázoló geometriai szerkesztést is. A kezelői felületen a rajzterületen az arra kijelölt pontok szabadon megfoghatók, elmozdíthatók, ezt a mozgást követi mind a térbeli, mind a síkbeli ábra, és az ábrák úgy változnak, hogy az objektumok közötti logikai kapcsolat megmarad. Itt nyílik lehetőség a tapasztalati tanulásra, didaktikai szempontból jól megválasztott paraméterek változtatása megengedett, minden más a hallgatók számára elérhetetlen. Az ábrák mozgatásával különböző helyzetek adódnak elő, ami nem csak a konkrétan meghatározott feladatra, hanem annak majd minden lehetséges változatára rávilágít. A tanítási kísérlet Az általunk kidolgozott anyag az ábrázoló geometria egy témakörét, a perspektív ábrázolási módot mutatta be a hallgatóknak. A rendelkezésre álló 4x2 óra alatt csak az alapszerkesztések és néhány árnyékszerkesztési feladat feldolgozását tette lehetővé. Álljon itt néhány példa! A perspektíva bevezetésére a térbeli rendszer, illetve annak síkbeli képét mutató feladatlapot készítettünk. Az ábrán piros karikával látható a hallgató által megfogható és mozgatható pont.

4 ábra 2: Perspektíva bevezetése Segítségével a képsíkok összecsukhatók, így a térbeli rendszerből létrejön a síkbeli perspektivikus kép, és felismerhetővé válik a kapcsolat a leképezés és a térbeli viszonyok között. ábra 3: Perspektíva bevezetése A perspektíva tulajdonságainak, a való világgal való kapcsolatának felfedeztetésére több feladatlap készült. Gondoljunk a végtelenben összefutó sínpárra, közöttük talpfákkal, egy végtelen hosszú kerítés léceinek rövidülésére, és sűrűsödésére, vagy arra, hogy mely lapjai látszanak egy kockának, ha azt nagy amplitúdóval fel-le mozgatjuk. Az ábrán a kocka mozgásának három fázisa egyszerre látható.

5 ábra 4: Kocka képei perspektívában Az árnyékszerkesztésnél súlyponti probléma a képsíkra vetett árnyék, az önárnyék, és a más testekre vetett árnyék fogalmainak elkülönítése, a testkontúr és az árnyékkontúr kapcsolatának felismerése, valamint az árnyékterületek összekapcsolódása. A fénysugár irányának változtatása generálja az árnyék változását. Hallgatói kérdőív ábra 5: Az árnyék törésének vizsgálata A hallgatóknak ben kérdéseket tettünk fel, hogy visszajelzést kapjunk az oktatás hatékonyságáról, a diákok tapasztalatairól.

6 Élvezetesebbnek tartotta-e az órát mint a hagyományosat? Könnyebben megértette az adott anyagot, mint általában? Segítette a megértést a látvány? Fel tudná dolgozni egyedül is az adott anyagot az órán látott ábrák, feladatok segítségével? Írja le, az Ön számára negatív, zavaró részeit az órának! Amennyiben voltak zavaró részek, mit javasolna máshogy csinálni? Igényelné más tárgyak hasonló módon történő feldolgozását? Foglalja össze a benyomásait és véleményét néhány mondatban! Hallgatói válaszok A kapott válaszok alapján kiderül, hogy a módszer egyértelmű sikert aratott, az oktatási tevékenység újszerűsége fellelkesítette a hallgatókat, az adott témakört hatékonyabban értették meg, és adták vissza, mint korábbi tapasztalataink alapján az előző évfolyamok. Nekem nagyon tetszett, örülök, hogy ilyet is láthattam, nagyon hasznosnak találom az ábrázoló geometria efféle módon történő tanítását. A visszajelzések alapján az önálló tananyagfeldolgozás, és az ismeretek rendszerezése elképzelhetőnek, megvalósíthatónak tűnik a hallgatók számára. Igen, ha szöveges leírás is van az ábrák mellett. Összegzés Az kísérlet egyértelműen pozitív kicsengése az, hogy a hallgatók képesek és akarnak dolgozni, bár ennek pontos mérésére több hallgatót kell bevonni a kísérletbe, esetlegesen más, nehezebb anyagrészek feldolgozásával az interaktív tábla erős motiváló tényező. A tananyag megértésében sokat segített, hogy a tanári megjegyzések a feladatlapokra kerülhettek, és mentésükkel a rögzített táblaképek segítették az ismétlést, a rendszerezést. Negatív tapasztalat viszont, hogy az interaktív táblával rendelkező számítógépes tanterem túlterheltsége miatt a gépidő nagyon korlátozott, és ebben változás nem várható. Tapasztalatainkat összegezve megadható a címbeli kérdésre a válasz: igen. Referenciák [1] Kárpáti Andrea A kamaszok vizuális nyelve, Akadémiai Kiadó, 2005 [2] Tóth Péter: A vizuális gondolkodás műveletei, BME [3] [4] [5] Séra László, Kárpáti Andrea, Gulyás János: A térszemlélet, Comenius Bt., Pécs, 2002

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Matematika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban.

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

általános iskolai tanító, rendszergazda, pedagógia tanár, Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola

általános iskolai tanító, rendszergazda, pedagógia tanár, Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola tudós tanár Szunyogné Pléh Bogdán CsabaHajnalka általános iskolai tanító, rendszergazda, pedagógia tanár, Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola A digitális pedagógia helyzete és sajátosságai az alapfokú

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

A TANULÁS TANULÁSA AZ ÉRTELEMGAZDAG TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. Habók Anita Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola

A TANULÁS TANULÁSA AZ ÉRTELEMGAZDAG TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. Habók Anita Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola MAGYAR PEDAGÓGIA 104. évf. 4. szám 443 470. (2004) A TANULÁS TANULÁSA AZ ÉRTELEMGAZDAG TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Habók Anita Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola A mai gazdaság gyors

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára heti óraszám éves óraszám 9. 10. 11. 12. 3 cs 4 4 4 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban) Témakörök Gondolkodási

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyama számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 Matematika

Részletesebben

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA Dr. Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ toth.peter@tmpk.bmf.hu A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA A tudásalapú társadalom megvalósításának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MATEMATIKA 10. osztály 2013/2014 Készítette: Literáti Márta Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

Részletesebben

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Matematika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Information technology and toolkit for competence based learning

Information technology and toolkit for competence based learning A kompetencia-alapú tanulás informatikai eszköztára és technológiája Information technology and toolkit for competence based learning BEVEZETÉS A tantárgy (a projekt) célja, szerkezete, ütemezése Ön most

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben