I. rész. Az érzelmi intelligencia elmélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész. Az érzelmi intelligencia elmélete"

Átírás

1 I. rész Az érzelmi intelligencia elmélete

2 II. rész Az elmélet gyakorlati haszna, alkalmazása Az érzelmi intelligencia és a tréning A tréning a hagyományostól eltérő oktatási forma. Jóval közvetlenebb, sok tekintetben szabadabb, konstruktívabb, és igényli a résztvevők teljes figyelmét, aktív részvételét. A tréningek alapja a tapasztalás, a gyakorlás. Az elméleti oktatással szemben az elméletre mint kiindulópontra tekint: a gyakorlatokat annak érdekében állítják össze és végzik el, hogy az elmélet gyakorlati alkalmazását készségszinten elsajátítsák a résztvevők. Célja a szemléletmód tágítása, a tapasztalati tanulás. Ennek megfelelően a praktikum kerül reflektorfénybe. A tréner nem alkalmazhatja a hagyományos oktatói tekintélyelvűséget, melyet a közoktatásban napjainkban is tapasztalhatunk. Sokkal inkább módszertani segítőként, tanácsadóként kell megjelennie. Együttműködik a csoporttal, támogatja a tréningen zajló folyamatokat, mint például a csoportdinamika vagy a tanulási folyamat. A tréner a résztvevőkkel egyenrangú: közvetett, non-direktív eszközökkel dolgozik. Kerüli a direkt értékeléseket, minősítéseket, képes függetleníteni magát saját véleményétől, és képes akceptálni mások véleményét. A tréningen olyan légkört igyekszik kialakítani, amely támogatja a kreativitást, bátorítja az önmegvalósítást és az együttműködést. Carl Rogers szerint az ilyen, fejlődést elősegítő csoportklíma három feltételen nyugszik. Ezek a feltételek jól rávilágítanak a személyiségnek a tréning vezetéséhez szükséges képességeire, melyeket érdemes úgy végigolvasni, hogy az érzelmi intelligencia koncepcióját észben tartjuk: 1. Őszinteség, valódiság, hitelesség, kongruencia. Minél inkább önmagát adja a tréner a különböző történések során, annál inkább elősegíti a résztvevők konstruktív viselkedését. 2. Elfogadás, megbecsülés, feltétel nélküli pozitív odafordulás. Készségesen elfogadja a résztvevők valamennyi pillanatszerű érzését, legyen az kellemes vagy kellemetlen. 3. Empatikus megértés, szenzitív, tevékeny odafordulás. Ha egy személyre empatikusan figyelünk, megteremtődik a lehetősége annak, hogy ő maga pontosabban kövesse belső érzéseinek áramlását, és saját élményeinek jobban megfelelő kongruens viselkedést fejleszthet ki. (Vö. Gazdag 1991.) Az említett klíma megteremtését szolgáló tréneri tulajdonságok szorosan összekapcsolódnak a tréner feladatával, a tréneri funkciókkal. Amint arról már korábban volt szó, a vezetőnek jelen esetben a trénernek fontos szerepe van a megfelelő klíma kialakításában, melyet nagymértékben meghatároz az adott vezető érzelmi intelligenciája. 94

3 Az érzelmi intelligencia jelentősége a szervezetfejlesztésben A funkciók és a fentebb felsorolt képességek kölcsönösen megkövetelik, feltételezik egymást. A csoportvezető funkcióit Rudas (2007: 82 86) három feladatban foglalja össze: a csoportfolyamatok megvilágítása, a csoportkultúra kialakítása, a csoport megalakítása és fenntartása. A funkciók betöltése szempontjából nem lényegtelen, hogy a vezető tréner milyen személyiségjellemzők birtokában van. Martin Grotjahn (1983, idézi Rudas 2007: 90 91) az alábbi sajátosságokat tartja fontosnak: 7 Spontaneitás. A jó csoportvezető spontán, válaszkész, természetes és közvetlen. Bizalom. Mindenekelőtt önmagában, azután a csoportban kell bíznia. E nélkül a spontaneitás sem működik. Közlésmód. A vezetőnek számos helyzetben jól kell előadnia szándékait, instrukcióit, reakcióit, magyarázatait, és bemutatnia: mit akar, mit csináljon a csoport. Szilárd azonosság. Nagyon fontos a vezető identitása, énazonossága, annak érzékeltetése, hogy ő önmaga, reális személy, nem pedig egy indulatáttételes fantázia. Humorérzék. A vezető reális személyként való felfogását segíti elő. Pontosabban a humor egy sajátos fajtájára van szükség: az iróniára, amely önmaga kinevetését, az öniróniát is magában foglalja. Kiváltott érzések és indulatok kezelése. A vezetőnek képesnek kell lennie az érzelmek és indulatok kezelésére, ezzel is elkerülve például a csoporttal való rivalizálást. Esendőség. Senki nem tévedhetetlen, a vezető sem. Meg kell engednie a csoportnak, hogy ezt észrevegye és korrigálja. Háttérbe húzódás. Bár a vezető központi helyet foglal el a csoportban, ebből nem következik, hogy mindig neki kell a történések középpontjában állnia. A személyiségjegyek a biztos támaszai a megfelelő tréneri viselkedésnek. Az itt felsorolt viselkedési formák a teljesség igénye nélkül igyekeznek körvonalazni a megfelelő tréneri magatartást: segítő- és elfogadókészség kimutatása, érzések kifejezése, nyitottság és érdeklődés kimutatása, problémák kifejezése, 7 Rudas összefoglalását rövidítve, kiegészítések nélkül közlöm. 95

4 III. rész Feladatgyűjtemény az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez

5 Az érzelmi intelligencia gyakorlata Az érzelmi intelligencia fejlesztése kapcsán az érzelmi és szociális kompetenciaként értelmezett fogalomból indulunk ki. Oly módon, hogy a Bar-On-modellt alapul véve példát kívánunk adni az érzelmi intelligencia egyes tényezőinek fejlesztését szolgáló gyakorlatokra, valamint az egyes fogalmak interdiszciplináris értelmezésére. A korábbi fejezetekben már részletesen ismertetett modell úgy határozta meg az érzelmi intelligenciát, mint az olyan tudás és képességek sorozatát, amelyek hatással vannak arra, hogy valaki meg tudjon birkózni a környezeti hatásokkal. Ezeket öt területre osztotta fel, melyek további kompetenciákat, készségeket és moderátorokat tartalmaznak. Intraperszonális készségek (öntudat és önkifejezés): Önbecsülés Érzelmi öntudat Magabiztosság Függetlenség Önmegvalósítás Interperszonális készségek (társadalmi tudatosság és interakció): Empátia Társas/társadalmi felelősségvállalás Interperszonális kapcsolat Stresszkezelés (érzelmek irányítása és ellenőrzése): Stressztűrés Impulzuskontroll 115

6 III. rész Feladatgyűjtemény az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez Alkalmazkodóképesség (változásmenedzsment): Valóság tesztelése Rugalmasság Problémamegoldás Általános hangulat (önmotiváció): Optimizmus Boldogság Sorra vesszük az érzelmi intelligencia 15 tényezőjét, megismételve azok jelentését és tisztázva a fejlesztési lehetőségeket. Az egyes kompetenciák tartalmának ismertetését a kompetencia fejlesztésével kapcsolatos észrevételek követik, valamint olyan vonatkozó gyakorlatok, amelyek közvetve vagy közvetlen módon hozzájárulnak annak fejlesztéséhez. A következőkben néhány javaslattal segítjük a feladatok hatékony elvégzését. A gyakorlatok kidolgozása, továbbfejlesztése kapcsán igyekeztünk olyan feladatokat létrehozni, amelyek egyénileg is elvégezhetők, végiggondolhatók. Azonban a készségek sajátosságaiból adódóan a feladatok többsége igényli más személyek bevonását a teljes siker eléréséhez. Akár önállóan, akár párban vagy csoportban végezzük a gyakorlatokat, azok kivitelezése a résztvevőktől teljes figyelmet és elmélyülést igényel. Amennyiben egyedül vagy párban, szakember segítsége nélkül dolgozunk, lényeges, hogy egy feladatnál többet egyszerre ne vállaljunk fel. A feladat megoldását követően adjunk időt magunknak a tapasztaltak, megtanultak leülepedésére, feldolgozására. A feladatok többségéhez nincs szükség különösebb eszközökre. Egy toll vagy ceruza segítségével mindegyik elvégezhető. Az adott kérdéseknél biztosítottunk elegendő helyet a válaszokra, azonban meglehet, hogy további hely igénye miatt pótlapra lesz szükség. Aki a feladatokat csoportban alkalmazza csak szakemberek! figyeljen annak összetételére. A feladatok eltérőek lehetnek aszerint, hogy heterogén, homogén, összeszokott vagy spontán csoportban alkalmazzuk. (A feladatoknál erre külön nem térünk ki.) A 6. táblázat a feladatgyűjtemény gyakorlatait foglalja össze ábécésorrendben. 116

7 III. rész Feladatgyűjtemény az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez Jogom van! A feladat célja, hogy tudatosítsa az asszertív jogokat, miközben meghatározza azokat a területeket, melyeken az egyén hiányosságokat szenved. Elősegíti az asszertivitást gátló tényezők leküzdését, és hozzájárul a tanultak beépítéséhez a mindennapokba. Lehetséges munkaforma egyéni munka páros munka coaching Időtartam 40 perc Kellékek papír és toll Teendő Gondolja végig, hogy miként lehetne jellemezni egy személyt, aki szubmisszív/asszertív/agresszív. Milyen a testtartása? Milyen a beszédstílusa? Hogyan ragadható meg a másokhoz való viszonya? Készítsen rövid jegyzeteket az egyes stílusok leírásáról! Ha lehetősége van rá, vitassa meg gondolatait partnerével. Szubmisszív Asszertív Agresszív 140

8 Intraperszonális készségek Idézzen fel olyan helyzeteket, amikor az egyik, másik vagy harmadik viselkedési módot alkalmazta. Gondolja végig, melyiket milyen gyakorisággal szokta alkalmazni. Miután végiggondolta a fentieket, pontozza magát 1 13-ig, aszerint, hogy miként azonosítaná magát inkább (1 szubmisszív; 7 asszertív; 13 agresszív): Figyelmesen olvassa végig az asszertív jogokat. Ha lehetősége van, vitassa meg partnerével az egyes jogok megvalósításának lehetőségeit és akadályait. Jogom van ahhoz, hogy önbecsülésem és méltóságom megőrzése érdekében megfelelően eljárjak, még akkor is, ha ezt valaki sérelmesnek találja feltéve, ha indítékaim, szándékaim nem agresszívek. Jogom van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak velem, meghallgassanak és komolyan vegyenek. Jogom van ahhoz, hogy nemet mondjak anélkül, hogy bűntudatot éreznék. Jogom van ahhoz, hogy információt kérjek szakmabeliektől, beleértve az orvosokat is. Jogom van arra, hogy ha önérvényesítő jogaim értelmezésében bizonytalanságok vannak, akkor ezeket tisztázzam az érintett személlyel. Jogom van bármit csinálni, amíg ezzel nem zavarok, nem korlátozok, nem hozok hátrányos helyzetbe másokat. Jogom van arra, hogy tévedjek. Jogom van arra, hogy megváltoztassam a döntéseimet. Jogom van arra, hogy döntésem logikátlan legyen. Jogom van azt mondani, hogy nem tudom. Jogom van arra, hogy magatartásomat, gondolataimat, érzéseimet magam ítéljem meg, és hogy vállaljam értük a felelősséget. Jogom van arra, hogy magatartásomat ne magyarázzam mások előtt, ha ez nem érint előzetes megegyezést vagy közös érdeket. Jogom van arra, hogy a másokhoz való viszonyomat magam alakítsam, a magam által választott eszközökkel. Jogom van eldönteni, hogy vállalom-e vagy sem a felelősséget mások problémájának megoldásáért. Jogom van arra, hogy függetlennek érezzem magam mások jóindulatától. Jogom van azt mondani másoknak, nem értem, mit akarnak tudatni velem, ha szándékaikat, problémáikat, érzéseiket, gondolataikat csupán jelzésekkel próbálják közölni, és azt várják, hogy kitaláljam azokat. Jogom van az egyedüllétre. Minden egyes jog a másik felet is megilleti. 141

9 III. rész Feladatgyűjtemény az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez Az eddigiek tükrében elemezzünk olyan konkrét helyzeteket, melyek kapcsán nem sikerült asszertíven viselkedni. Nevezzen meg néhány konkrét magánéleti vagy munkahelyi szituációt, amely során nem tudott asszertíven viselkedni. Segíthet, ha olyan alkalmakra gondol, amikor megbánta, hogy nem tett valamit szóvá. Gondolja végig, miért nem volt asszertív? Mi állította meg? Miért tétovázott? Milyen tényezők gátolják az asszertív magatartást? Hiányoznak Önből azok a készségek, amelyekkel hatékonyan ki tudta volna fejezni, amit gondolt vagy érzett? Netán a következményektől fél? Gyermekként hozzászoktatták ahhoz, hogy visszahúzódó legyen? Hogyan küzdhetők le az asszertivitást gátló tényezők? Szükséges, hogy fejlessze a kommunikációs készségeit. Szükséges, hogy magabiztosabbá váljon. Kellő gyakorlatot és élményt kell szereznie a megfelelő viselkedésformából. 142

10 Intraperszonális készségek Határozza meg, mely szituációkban hajlandóbb az asszertív viselkedés megvalósítására! Milyen asszertív megnyilvánulásokat alkalmaz? Gyűjtsön össze minél többet! Feladat: Jelöljön ki egy viszonylag belátható időintervallumot (egy hét, két hét stb.). A választott időtartam alatt igyekezzen tudatosan figyelni magatartását, viselkedését. Törekedjen arra, hogy két valós szituációban viselkedjen assszertívebben, mint ahogy korábban tette volna. 143

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS Oktatási segédlet Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Maczkay Zsaklin Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében

Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében Doktori értekezés Erdősi Erika Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Helembai Kornélia tanszékvezető

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Eszter

Szakdolgozat. Nagy Eszter Szakdolgozat Nagy Eszter Kaposvár 2009 Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar A tudásszerzés új útja, avagy a tréningmódszer bemutatása Szakdolgozat Szabóné dr. Gondos Piroska

Részletesebben

Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára

Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára Készítette: Gaskó Krisztina

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben Viselkedés családon kívüli kortársközegben Egyén és közösség Egyén és közösség fogalma Amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó van, akik a közösséget alkotják. Az

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET, 2005 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Szerzõ: Török Iván Szerkesztette: Feigl

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

A szakmai és hatalmi tekintély

A szakmai és hatalmi tekintély 1 Dömötör László A szakmai és hatalmi tekintély Nem tudsz megtanítani senkit, csak ahhoz tudod elvezetni, hogy saját magát felfedezze. (Galilei) A tekintély azt jelenti, hogy egy személy olyan hatalommal

Részletesebben

Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció Résztvevői munkafüzet

Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció Résztvevői munkafüzet ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 1 Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció Résztvevői munkafüzet VII. Készségfejlesztés modul Együttműködés-fejlesztés és Kommunikáció Résztvevői munkafüzet Szerzők: Berta Judit

Részletesebben

EDUCO Kézikönyv. A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV

EDUCO Kézikönyv. A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV EDUCO Kézikönyv Előszó Jelen kézikönyv annak az EDUCO projektnek 1 az eredménye, amelynek célja gyerekekkel és fiatalokkal dolgozó sportoktatók képzése. Azokat

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Dina Miletta Útkeresztezõdés

Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta ÚTKERESZTEZÕDÉS Hatékony módszerek a felnõttkori tanulás támogatásához SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál

A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti kar Andragógia és Társadalomelméleti tanszék A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál Konzulens:

Részletesebben

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben