ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, november

2 N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R Z É S I FŐOSZTÁLY F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I O S Z T Á L Y Iktatószám: FVO-511/2012. Témafelelős: dr. Fehér Mónika Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről BUDAPEST, november

3 1. Az ellenőrzés indoka, célja Az elektronikus hírközlési (más néven telekommunikációs) ágazat szolgáltatói vagyis azok a vállalkozások, amelyek elérhetővé teszik számunkra a televíziós műsorokat, vagy biztosítják a telefon és az internet használatát számottevő szerepet töltenek be a lakosság túlnyomó többségének életében. A fogyasztóvédelem rendkívüli jelentőséggel bír ezen a területen, mivel szinte nincs olyan fogyasztó ma Magyarországon, aki ne lenne előfizetője valamelyik elektronikus hírközlési szolgáltatásnak. A fogyasztó/előfizető megfelelő szintű védelméről pedig csak akkor beszélhetünk, ha a fogyasztó/előfizető a jogairól és kötelességeiről, valamint az esetleges jogviták tisztázásához szükséges tudnivalókról és ismeretekről megfelelő tájékoztatásban részesül. A hatóság 2010-ben országos témavizsgálat keretében ellenőrizte a szektorban a hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi szabályok érvényesülését, mely vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a szolgáltatók törekednek a jogszabályok betartására, a jogsértések a jogszabályok nem megfelelő ismeretéből vagy nem megfelelő értelmezéséből fakadtak. A félreérthető jogszabályi előírások pontosítására is sor került 2011-ben, mikor a kormányzat elvégezte a hazai elektronikus hírközlési szabályozás átfogó felülvizsgálatát. A túlnyomó részt 2011 novemberében hatályba lépett változások előrelépést jelentettek, mert (az európai uniós keretszabályozás irányvonalai mentén) a fogyasztók jogainak ésszerű erősítését és védelmét célozták meg. Kiemelendő továbbá, hogy a jogalkotó ezzel együtt elvégezte a fogyasztóvédelmi és a hírközlési hatóság hatásköreinek pontos szétválasztását is. A fent kifejtett jogszabályváltozásokra és arra figyelemmel, hogy a felügyelőségekhez továbbra is nagy számban érkeznek panaszbejelentések, a hatóság évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programja kiemelt vizsgálatként tartalmazta az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzését a fogyasztói panaszok kezelése, illetve a tájékoztatási követelményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásának vonatkozásában. 2. Az ellenőrzés időtartama, résztvevői Az ellenőrzés lefolytatására május 7-től szeptember 7-ig tartó időszakban került sor. Ennél tágabb volt a fogyasztói panaszokat összesítő adatszolgáltatási időszak, amely január 1-jétől szeptember 7-ig tartott. A témavizsgálat országos szinten zajlott, így Budapest Főváros és valamennyi Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részt vett benne. 3. Az ellenőrzés tapasztalatai A vizsgálat teljes ideje alatt a felügyelőségek összesen 316 elektronikus hírközlési szolgáltatót vontak ellenőrzés alá az előzetesen meghatározott szempontok alapján. 3.1 Az ügyfélszolgálatok működtetésének ellenőrzése Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelesek telefonos ügyfélszolgálatot fenntartani, az internetes elérés biztosítása e tekintetben opcionális számukra. Továbbá azon szolgáltatók, melyek ezernél több előfizetővel rendelkeznek, az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben is kötelesek ügyfélszolgálatot működtetni. 1

4 A telefonos ügyfélszolgálatok működtetéséről a felügyelők 245 tényleges hívás lebonyolításával győződtek meg, melynek eredményeképpen kiderült, hogy 6 esetben (2%-os kifogásolási arány) jogellenesen nem üzemeltettek a szolgáltatók telefonos eléréssel ügyfélszolgálatot. A jogkövető szolgáltatók döntő többsége viszont legalább 2-3 ügyfélszolgálati telefonszámot biztosít az előfizetők számára, az ügyintézés céljából. A témavizsgálat során a felügyelőségek 199 személyes ügyfélszolgálatot kerestek fel és ellenőriztek az útmutatóban foglaltak szerint. 1 esetben tapasztalták az ügyfélszolgálat jogsértő hiányát, azaz, hogy a fenntartási kötelezettség ellenére nem működtetett személyes ügyfélszolgálatot a szolgáltató. Ezzel ellentétben országszerte tapasztalható gyakorlat, hogy az ezret el nem érő előfizetői számmal rendelkező kisebb szolgáltatók is tartanak fent személyes ügyfélszolgálatot, habár az nem lenne kötelező számukra. Az idei vizsgálatnak nem képezte részét az ún. értékesítési pontok vizsgálata, azonban megállapítható, hogy a nagyobb szolgáltatók az ügyfélszolgálatokon szinte minden esetben végeznek értékesítési tevékenységet is. Internetes ügyfélszolgálati elérhetőséget az ellenőrzött szolgáltatók közül 221 vállalkozás adott meg önkéntesen, azonban ebből csak 201 esetben működött valójában az online panaszügyintézés, amely jellemzően útján volt elérhető (163). Az ellenőrzött honlapok közel egynegyedében (54) az oldalon kitölthető elektronikus űrlapon keresztül volt lehetőség a panaszok benyújtására, 15 honlapon pedig chatprogram is elérhető volt e célból. Az online ügyfélszolgálatokat működtető szolgáltatók az említettek közül rendszerint többféle módon fogadták a panaszokat. 3.2 A tájékoztatási követelmények ellenőrzése a személyes ügyfélszolgálatokon A hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések nagy számára és a szolgáltatások sokszínűségére és bonyolultságára tekintettel kiemelten fontosak a szolgáltatókat terhelő tájékoztatási követelmények. Ezek teljesítését a felügyelők a személyes ügyfélszolgálatokon és az internetes honlapokon vizsgálták meg. A felügyelőségek 199 személyes ügyfélszolgálatot ellenőriztek a tekintetben, hogy a szolgáltatók a jogszabályoknak megfelelően közzéteszik-e az Általános Szerződési Feltételeiket (ÁSZF) és a panaszügyintézésre vonatkozó információkat. A vizsgált személyes ügyfélszolgálatok közül 186 irodában volt kihelyezve az ÁSZF, mégpedig a jogszabályoknak megfelelő módon, tehát könnyen hozzáférhetően, ingyenesen megismerhető tartalommal, továbbá a szövegben való kereshetőség biztosításával. Az ÁSZF közzétételén túl az előfizetői bejelentések, panaszok szolgáltató általi intézésének feltételeiről is tájékoztatni kell az előfizetőket, mind az ügyfélszolgálatokon, mind a honlapokon. A szolgáltatónál történő panasztétel feltételei 167 esetben megfelelően kerültek kifüggesztésre, 25 ügyfélszolgálaton (13%-os kifogásolási arány) azonban egyáltalán nem volt megtalálható az erre vonatkozó tájékoztatás, további 7 esetben (4%-os kifogásolási arány) pedig tartalmilag nem felelt meg az előírásoknak a kihelyezett információ. Ezen felül tájékoztatni kell az előfizetőket a fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve illetékes hatóságoknál megtett panaszok kivizsgálására vonatkozó feltételekről is. Az erről szóló információk 20 esetben (10%-os kifogásolási arány) hiányoztak az ügyfélszolgálatokról, 17 irodában (9%-os kifogásolási arány) pedig nem megfelelő tartalommal kerültek feltüntetésre. Az előfizetői panaszok kivizsgálásának időtartama, az eredményről való tájékoztatás határideje, módja tekintetében a vizsgált ügyfélszolgálatok közül 153 tüntette fel megfelelően az adatokat, 25 esetben (13%-os kifogásolási arány) azonban teljesen elmaradt 2

5 az ilyen tárgyú tájékoztatás, míg 21 irodában (10%-os kifogásolási arány) a vonatkozó információk tartalma esett kifogás alá. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett szükséges annak a közzététele, hogy az előfizető mely szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Ezt 16 ügyfélszolgálaton (8%-os kifogásolási arány) teljesen elmulasztották közzétenni, további 16 esetben pedig nem megfelelő volt az erről szóló tájékoztatás. A tájékoztatási követelmények megsértése a személyes ügyfélszolgálatokon (kifogásolási arányok) a vita esetén felkereshető hatóságok, szervek nincsenek közzétéve a panaszok kivizsgálásának eredményéről, időtartamáról nem tájékoztat a panasztétel feltételei tartalmilag nem megfelelőek 4% 8% 8% 13% a panasztétel feltételei nincsenek közzétéve 7% az ÁSZF nincs közzétéve 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 3.3 A tájékoztatási követelmények teljesítésének ellenőrzése a honlapokon Az előző pontban említett tájékoztatási követelmények közül a szolgáltató honlapján történő ÁSZF közzétételre részletesebb szabályok vonatkoznak, mint az ügyfélszolgálaton való hozzáférhetővé tételre. Ez alapján a szolgáltató köteles az ÁSZF-et a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni, a dokumentumban való kereshetőség biztosításával. E tekintetben a felügyelőségek 262 honlapot vizsgáltak meg, amely alapján megállapítható, hogy 16 kivétellel (6%-os kifogásolási arány) minden honlapon megtalálható volt az ÁSZF. A közzététel (amennyiben megvalósult) a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, leszámítva 3 honlapot, ahol nem a nyitóoldalról volt elérhető az ÁSZF. A honlapokon több volt a hiányosság a panaszügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozóan, mint az az ÁSZF közzététel kapcsán tapasztalható volt. A szolgáltatók nem fektettek túl nagy hangsúlyt annak a rendelkezésnek a figyelembe vételére, miszerint a honlapon tájékoztatni kell az előfizetőket a szolgáltatónál tett panaszok feltételeiről. A vizsgált honlapok közül 111 (42%-os kifogásolási arány) egyáltalán nem, vagy nem megfelelő tartalommal tett közzé tájékoztatást az előzőekre vonatkozóan. A panaszügyintézésre vonatkozó tájékoztatási követelmények tekintetében szembetűnő az az adat, mely szerint az ellenőrzött honlapok közel fele (122) helytelenül, vagy egyáltalán nem szolgáltat információt arról, hogy vita esetén mely szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat az előfizető. Hasonlóan magas (115) azon honlapok száma, amelyek a panaszok kivizsgálásának időtartama, eredménye, illetve annak közlése tekintetében nem megfelelő tájékoztatás miatt estek kifogásolás alá. 3

6 4. Az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal szemben benyújtott fogyasztói panaszok Az adatszolgáltatási időszak nyolc hónapja alatt elektronikus hírközlési szolgáltatókkal szemben 2442 fogyasztói panasz, bejelentés érkezett a felügyelőségekhez, amely a két évvel ezelőtti témavizsgálat adataihoz képest jelentős növekedést mutat (2010-ben 1630 fogyasztói beadvány érkezett ugyanennyi idő alatt). A panaszokat tárgyuk, az érintett szolgáltatástípus, valamint az érintett szolgáltató szempontjából is csoportosították a felügyelők az adatgyűjtés során. A panaszok tárgyát tekintve kimagaslik azok száma, amelyek számlázással kapcsolatosak, illetve, amelyek a díjak jogszerűségét vitatják (741). A másik nagy csoportot a szolgáltatásminőséggel összefüggésben érkezett panaszok (436) képezik (pl.: a szolgáltató a hibát nem, vagy késedelmesen javítja, készülékprobléma vagy internetsebesség, sávszélesség kifogásolása). Számos beadványt küldtek az előfizetők a szerződés felmondásával kapcsolatosan (217), a határozott időtartamú, ún. hűségszerződésekre (115) vonatkozóan, továbbá az egyoldalú szerződésmódosítás (94) körébe tartozó problémák ügyében. A felügyelőségekre beérkező panaszok mindössze 30%-a érintett olyan tárgykört, melyben a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A szolgáltatók panaszkezelését, ügyfélszolgálatának működését sérelmező panaszok száma 582, melyek közül a legtöbb (238) azt kifogásolja, hogy a szolgáltató nem, vagy késedelmesen válaszol a megtett panaszra. Viszonylag sokszor (59) fordult elő, hogy a szóbeli vagy írásbeli panaszra nem válaszolt érdemben, és nem intézkedett a szolgáltató. A fogyasztók 15 esetben fordultak amiatt a felügyelőségekhez, hogy a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata nem érhető el, illetve további 8 esetben a telefonos ügyfélszolgálata ésszerű időn belüli hívásfogadását kérdőjelezték meg. 96 esetben a fogyasztók tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanújával keresték fel a felügyelőségeket. Leggyakoribb panaszok tárgykör szerint (db) számlázás ügyfélszolgálat szolgáltatásminőség szerződés felmondása hűségszerződés egyoldalú szerződésmódosítás Az Egyéb kategóriába besorolt panaszok közül említést érdemelnek azok, amelyek az ún. sárga csekken történő befizetés esetére kivetett díjakat sérelmezték, illetve azok, amelyekben a fogyasztók a csatornaválaszték megváltoztatását kifogásolták. A fogyasztók országos szinten 43 szolgáltatóval szemben tettek panaszt a felügyelőségeken, amelyeknek 87%-a (2125) 5 nagy szolgáltatóra irányult. 4

7

8 Függelék Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről című összefoglaló jelentéshez Az ellenőrzés alapját az alábbi jogszabályok képezték: a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet; a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2011. (X.6.) rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól.

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A FELÜGYELET FOGYASZTÓVÉDELMI CÉLÚ 2012. I. NEGYEDÉVES HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A FELÜGYELET FOGYASZTÓVÉDELMI CÉLÚ 2012. I. NEGYEDÉVES HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A FELÜGYELET FOGYASZTÓVÉDELMI CÉLÚ 2012. I. NEGYEDÉVES HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2012. május Szöveg beírásához kattintson ide. A Felügyelet fogyasztóvédelmi célú 2012. I. negyedéves hatósági

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1.) A szabályzat célja A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó BESZÁMOLÓ a fővárosi /megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő 2013. évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató ASZF. 12. sz. melléklet. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez Ügyfélszolgálat címe: 3630 Putnok, Péczeli József út 3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: (48) 430-845, Kék szám:

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 1. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.03.10. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

SÁGHY-SAT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. szolgáltató

SÁGHY-SAT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. szolgáltató 1 SÁGHY-SAT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes

Részletesebben

tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy

tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy interneten 6 Panasztételi fórumok 8 A közüzemi szolgáltatók

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2014. november 01-től 1. oldal Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E Nİ R Z É S I FİOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2217/2014 Témafelelıs: Majlinger Zsuzsanna dr. Somogyi András Ö S S

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TopNet ország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsorjel terjesztési és vezetékes Internet. ÁSZF a TopNet ország Kft. vezetékes műsorjel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Komjáti István egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) Hernád., Dánszentmiklós., Ceglédbercel és Monorierdő területére kiterjedő vezetékes műsorjelterjesztési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2011. november 24. Utolsó módosítás kelte: 2013. december 1. Hatályba lépés kelte: 2014. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség...6

Részletesebben

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név:

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft az internet hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2013. július 1-től. 1. Általános adatok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Iktatószám: 3-8/41-25/2014. Beszámoló a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Részletesebben