A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója"

Átírás

1 A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai törzsszáma: Központjának címe és telefonszáma: Harta, Kossuth Lajos u. 31. telefon: 78/ , 78/ Elektronikus elérhetősége, címe: A takarékszövetkezet honlapja: Az Igazgatóság elnöke: Wéber Péterné elnök-ügyvezető A felügyelőbizottság elnöke: Vassné Nagy Ibolya A Takarékszövetkezet ügyvezető-főkönyvelője: Kuncz Imre Jánosné 1. A Hartai Kirendeltség címe: 6326 Harta, Kossuth Lajos utca 31. telefonszáma: 78/ , 78/ Kirendeltségvezető: Kuncz Imre Jánosné 2. A Dunatetétleni Kirendeltség címe: 6325 Dunatetétlen Rákóczi F. u. 44/A telefonszáma: 78/ Kirendeltségvezető: Pálfi Mihályné A Panaszkezelés (ügyfélszolgálat): A panasz - valamennyi takarékszövetkezeti kirendeltségnél a hivatalos nyitvatartási időben, valamint - a telefonon közölt szóbeli panasz a TAKINFO Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. által működtetett telefonos panaszkezelési ügyfélszolgálatnál (call-center) a hét bármely napján 0-24 h között a telefonszámon tehető meg. A Panaszügyintézés (fogyasztóvédelem) felelőse: Kuncz Imre Jánosné ügyvezető-főkönyvelő, a kirendeltségeken a kirendeltségvezetők. A Takarékszövetkezet felügyeletét gyakorló közigazgatási szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest, Krisztina krt. 39. Postacím: Bp Pf Tel: cím: A takarékszövetkezet szövetkezeti hitelintézetként működő pénzügyi intézmény, mely az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet, illetve jogutóda, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján jogosult pénzügyi szolgáltatások, kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésére.

2 II. II/1. A Hartai Kirendeltség nyitvatartási ideje: Hétfő 7 óra 30 perc - 16 óra 30 perc Kedd 7 óra 30 perc - 16 óra 30 perc Szerda 7 óra 30 perc - 16 óra 30 perc Csütörtök 7 óra 30 perc - 16 óra 30 perc Péntek 7 óra 30 perc - 16 óra Ebédidő alatt zárva: 12 óra 12 óra 30 perc Pénztári nyitvatartási idő: Hétfő 8 óra - 16 óra Kedd 8 óra - 16 óra Szerda 8 óra - 16 óra Csütörtök 8 óra - 16 óra Péntek 8 óra - 15 óra 30 perc II/2. A Dunatetétleni Kirendeltség nyitvatartási ideje: Hétfő 8 óra - 14 óra Kedd 8 óra - 14 óra Szerda 8 óra - 14 óra Csütörtök 8 óra - 14 óra Péntek 8 óra - 14 óra Pénztári nyitvatartási idő: Hétfő 8 óra 30 perc - 13 óra Kedd 8 óra 30 perc - 13 óra Szerda 8 óra 30 perc - 13 óra Csütörtök 8 óra 30 perc - 13 óra Péntek 8 óra 30 perc - 13 óra III. A takarékszövetkezet tevékenységi körei és a tevékenységi engedélyek száma, kelte Egyéb monetáris közvetítés (Hatósági engedély kelte, száma: Állami Pénz- és Tőkepiai Felügyelet 763/1997/F.) - Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; - Hitel és pénzkölcsön nyújtása, követelések megvásárlása, megelőlegezése (faktorálás) - ide nem értve a forfetírozást; - Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; - Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;

3 - Váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (Hatósági engedély kelte, száma: Állami Pénz- és Tőkepiai Felügyelet 763/1997/F.) - Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység); Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység - Függő biztosításközvetítői tevékenység (a Hpt.4../3/bek.b./ pontja alapján) IV. A Takarékszövetkezet tevékenységi köreire, pénzügyi szolgáltatásaira vonatkozó általános szabályokat az ügyféltérben az ügyfelek rendelkezésére álló alábbi dokumentumok tartalmazzák: - Alapszabály - Üzletszabályzat - Hirdetmények - Az egyes termékekre vonatkozó tájékoztatások, szerződési feltételek A takarékszövetkezet által ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások részletes feltételeiről a takarékszövetkezet illetékes ügyintézőitől kérhető részletes szóbeli felvilágosítás. V. A Takarékszövetkezet előzetes (szerződéskötés előtti) tájékoztatási kötelezettsége 1. A Takarékszövetkezet - illetve ügynök igénybevétele esetén a takarékszövetkezet ügynöke - ügyfelét a szerződés megkötése előtt teljes körűen tájékoztatja a megkötendő szerződés minden lényeges körülményéről, így különösen az alábbiakról: - a szerződéssel kapcsolatos kockázatok megítélését lehetővé tevő információkról, - a szerződéssel kapcsolatos, ügyfelet terhelő díjakról, költségekről, - a szerződő felek jogairól, kötelezettségeiről, - az ügyfél védelmét szolgáló intézményekről (pl: OBA, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség) 2. Külön fel kell hívni az ügyfél figyelmét az ügylet szokásosnál nagyobb kockázatára. 3. Informálni kell az ügyfelet a takarékszövetkezetet terhelő rendszeres és rendkívüli tájékoztatás szabályairól, módjáról, időpontjáról. 4. Fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy mikor van lehetősége a takarékszövetkezetnek a megkötött szerződés egyoldalú módosítására. 5. Ismertetni kell a legfontosabb adatvédelmi tudnivalókat. VI. Panaszkezelés, fogyasztóvédelem Panaszkezelés (ügyfélszolgálati tevékenység): az ügyfelek bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása és orvoslása.

4 Fogyasztónak/ügyfélnek minősül: A Hpt szerint fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. A fogyasztó fenti fogalmán kívül a takarékszövetkezet ügyfélnek tekinti a valamennyi vele szerződő felet - akik részére a takarékszövetkezet az engedélyezett tevékenységi körei keretében pénzügyi szolgáltatásait teljesíti, ideértve a takarékszövetkezet szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatások, reklámok vagy ajánlatok címzettjeit is. Panasz: az ügyfélnek a takarékszövetkezet magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó bejelentése. A takarékszövetkezet köteles az ügyfélnek a takarékszövetkezet - szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés szolgáltató részéről történő teljesítésével, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő - tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogását (panaszát) teljes körűen kivizsgálni és megválaszolni. A panaszügyintézés szabályait és a panaszok benyújtásának helyét a takarékszövetkezet - az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztett és a honlapján közzétett - Panaszkezelési szabályzata tartalmazza. Eljárás: A Takarékszövetkezet a panaszok elbírálásánál figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályok előírásait, melyek a következők: - A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény XXIX. fejezete (Hpt) - A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény - A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény - A PSZÁF-ról szóló évi CXXXV. törvény - A PSZÁF 14-15/2001. számú ajánlása A panasz bejelenthető a takarékszövetkezet kirendeltségein a kirendeltségvezetőknél, vagy a központi telephelyen Kuncz Imréné ügyvezető-főkönyvelőnél, továbbá a takarékszövetkezet Felügyelőbizottságánál. A felmerülő panaszokat - amennyiben ez lehetséges - helyben és azonnal orvosolni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást, gondoskodni kell a panasz jegyzőkönyvbe foglalásáról és a kirendeltség vezetőhöz, illetve ügyvezető-főkönyvelőhöz való továbbításáról. A Takarékszövetkezethez érkezett bejelentések kivizsgálására, elbírálására az ügyvezetőfőkönyvelő jelöli ki az illetékes takarékszövetkezeti munkatársat. A bejelentés kivizsgálásáról és elintézéséről az ügyvezető a jogszabályokban meghatározott határidőn belül (a panasz közlését követő 30 nap) írásban tájékoztatja a bejelentőt, melyben ismerteti a döntés indokait, a vita során kialakított takarékszövetkezeti álláspontot és tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről. Kelt: Harta Hartai Takarékszövetkezet Igazgatósága

5 A Panaszbejelentés módja: A szóbeli panasz bejelenthető személyesen vagy telefonon. a) Személyes panaszbejelentés: A szóban közölt panasz valamennyi az ügyfelek számára nyitva álló takarékszövetkezeti helyiségben a hivatalos nyitvatartási időben az illetékes kirendeltség-vezetőknél, illetve a takarékszövetkezet székhelyén a takarékszövetkezet ügyvezető-igazgatónál megtehető. b) Telefonon történő panaszbejelentés: A telefonon közölt szóbeli panasz a TAKINFO Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. által működtetett telefonos panaszkezelési ügyfélszolgálatnál (call-center) a hét bármely napján 0-24 h között tehető meg. Az írásbeli panasz megtehető: - személyesen vagy más által átadott irat útján - postai úton - telefaxon - elektronikus levélben

6 A Panaszkezelési helyek elérhetősége 1. A takarékszövetkezet székhelyén és kirendeltségén: Cím/levélcím: Tel/fax: cím: Kiendeltség-vezető 1. Harta, Kossuth L. u / , 78/ Kuncz Imre Jánosné 2. Dunatetétlen, Rákóczi F. u. 44/a. 78/ Pálfi Mihályné 2. Telefonos / call-center / ügyfélszolgálat elérhetősége, telefon száma: / (az év minden napján 24 órás elérhetőség) 3. A panaszos fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (PSZÁF-nál) a panasza elutasítása, illetve a válaszadási határidő eredménytelen eltelte, valamint a fogyasztókkal szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító jogszabályban előírt rendelkezések megszegése esetén. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - elérhetősége levelezési címe: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39. A Felügyeletnél fogyasztói bejelentés az alábbiak szerint nyújtható be: levélben a Felügyelet postai címére (H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.), faxon (06/1/ ) tel: , , az elektronikus ügyfélkapun keresztül panaszűrlapon (http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/urlap) vagy személyesen a Felügyelet Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) nyitvatartási időben (hétfő: 8-18, kedd, csütörtök: , szerda: 8-17, péntek: 8-12). 4. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a panaszos fogyasztó választása szerint Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége: telefon: , Budapest, Krisztina krt 39. levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, Bíróságok: A kereset megindítható a Polgári perrendtartás (1952. évi III. törvény) az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság - a takarékszövetkezet székhelye szerint illetékes városi/járás bíróság, illetve törvényszék előtt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 7/2011-2/5 b.2 számú határozattal elfogadta, mely 2011. március 1 napjától hatályos, egyben a korábbi szabályzat

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Hartai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Hartai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. március 11. napjától. 1. oldal / 7 Panaszkezelési szabályzat A QUAESTOR Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (továbbiakban: FNYSZ) biztosítja, hogy a tag és csatlakozott munkáltató (továbbiakban: Ügyfél) az FNYSZ magatartására, tevékenységére

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ERGO Életbiztosító Zrt., az ERGO Versicherung Fióktelepe és a V-V Consulting Biztosítási Többesügynöki Kft, mint az ERGO Csoport magyarországi tagjai (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot 2013. január 1-i hatályba lépéssel a TISZA Takarékszövetkezet Igazgatósága 1/2013.(I.09.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ERGO Életbiztosító Zrt., az ERGO Versicherung Fióktelepe és a V-V Consulting Biztosítási Többesügynöki Kft, mint az ERGO Csoport magyarországi tagjai (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. április 30. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet KEVERMES ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

Részletesebben

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10.

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10. 1. számú melléklet AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére

Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés A Pannon Holding Hungary Zrt. (székhely:7622 Pécs, Liszt Ferenc

Részletesebben