KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés

2 Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Braxátor Marianna, Harsányi Tibor, Varga Pál A szakmai munka koordinátora: Wölfling Zsuzsanna Nyelvi lektor: Boda Annamária és Tóth Klára A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.1.5/ Pedagógusképzés támogatása című kiemelt uniós projekt keretében készült. A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató, Tóth Mária szakmai vezető, Pusztai Katalin szakmai szakértő. A kiadvány elektronikus formában a weboldalon kerül közzétételre. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 A) Bevezető... 4 B) Óravázlat... 5 C) Reflexió óravázlat D) Hospitálási jegyzőkönyv E) Hospitálási jegyzőkönyv reflexiója F) Projektterv Ökotábor G) Reflexió Projektterv H) Az ön- és társismeret lehetőségei a földrajz tantárgyban I) Saját fejlesztésű tananyag bemutatása J) Csoportprofil Földrajz tehetségfejlesztő szakkör K) Féléves ütemterv - a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozáshoz L) Reflexió féléves ütemterv M) Szakköri foglalkozás N) Reflexió Szakköri foglalkozás O) Egyéni differenciáló (SNI-s) fejlesztési terv földrajz tantárgyból P) Reflexió - Egyéni differenciáló fejlesztési terv földrajz tantárgyból Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 3

4 A) Bevezető A földrajz és természetismeret tantárgyak kiegészítő útmutatójának célja, hogy a szakterület tanításának az általános Útmutatóban foglaltaktól eltérő speciális sajátosságait bemutassa, és ezen a területen nevelő és oktató tevékenységet végző szaktanárokat segítse az e-portfólió elkészítésében. A kiegészítő útmutatóban foglalt elméleti (elemzések, értelmezések és magyarázatok) és gyakorlati (sablonok, minták, szempontrendszerek, példák) leírások támogatni kívánják a pedagógusokat és a pedagógusminősítési szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben. Az útmutató olyan, a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek mind önállóan, mind komplex módon is figyelembe veszik a természettudományos ág sajátosságait, jellegzetességeit. A szabadon választható dokumentumok listája példákat és ajánlásokat tartalmaz, amelynek elsődleges célja a gondolatébresztő, ötletadó segítségnyújtás. A példaként felsorolt dokumentumok, így egyrészt az általános Útmutató által javasolt szabadon választható dokumentumok szakspecifikus értelmezései és adaptálásai, másrészt olyan fontosnak ítélt lehetőségek, amelyek a földrajz és természetismeret tantárgyak tanításához szorosan kapcsolódnak, attól elválaszthatatlanok. Fontos változás az Útmutató második, javított változatában, hogy nagyobb teret ad a szabadon választható tevékenységek bemutatására. Ezért a tanári portfólióban a rendszeres órai munka, a foglalkozások leírása mellett elengedhetetlenül szükséges annak a sokrétű és gazdag nevelési és oktatási tevékenységnek a bemutatása, amelyre a szabadon választható dokumentumok a természettudományos tantárgyak esetében is lehetőséget adnak. A sokféleséget tükrözik a háziverseny, egyéni differenciált oktatás, projektmunka, saját fejlesztésű tananyag, szabályrendszer, szakkör, szakmai publikáció dokumentumai és az ezekhez kapcsolódó reflexiók. A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a természetismeret és földrajz tantárgyak speciális szakmai sajátosságaihoz igazodik. Az indikátorok az általános pedagógiai és szakmai követelményeket a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg. Az egyes indikátorok az átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik, és példákat adnak gyakorlati megvalósulásukra mind az e-portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások tapasztalataiban. Az e-portfólió elkészítésekor és a minősítéskor az általános és kiegészítő útmutatót egyszerre javasolt használni. Az útmutató a kötelező elemeken kívül javaslatokat tartalmaz, segítséget nyújt és ötleteket ad. Ügyelni kell azonban arra, hogy az e-portfólió tükrözze a portfóliókészítő személyiségét, és bemutassa a szakmai munka egészét. Ezért az Útmutató ajánlásait érdemes adaptálni, és szükség szerint kiegészíteni a szakmai munkát bemutató új, az Útmutatóban példaként nem szereplő dokumentumokkal. A köznevelési rendszer különböző területein dolgozó pedagógusok az Útmutató kiegészítéseit saját döntésük alapján segítségként felhasználhatják. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 4

5 B) Óravázlat Óravázlat 9 Célok: A földtörténeti időskála elemzése; idő, időszak, kor; az időegységek rendszerének értelmezése. A földbelső és a felszínfejlődés legfontosabb eseményeinek, azok nyomainak feltárása; az élet elterjedésének, a geológiai folyamatokra való visszahatásának, a környezetváltozás mérföldköveinek megismertetése; konkrét példák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása. A meglévő ismeretek A gondolkodási képesség A problémamegoldó Az ok-okozati összefüggések A rendszerező képesség elmélyítése A szövegértés és a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése: a kérdésekre adott pontos földrajzi szakkifejezések használatával. fejlesztése A logikai gondolkodás képességének fejlesztése: az összehasonlítási képesség fejlesztése. Csoportosítás, rendszerezés, következtetés. képesség Melyek az eljegesedés közvetlen és közvetett hatásai? feltárása Az összefüggések feltárása: idők, időszakok, korok események szerkezeti és felszíni formák kőzetek az élővilág fejlődése. fejlesztése Összegzés részenként; a földtörténeti korok, események, képződmények rendszerező összegzése. Idő (perc) 1 perc 5 perc 3 perc Tanegység Óraszervezés Óra eleji ismétlés, számonkérés Motiváció Célkitűzés Tartalom, tevékenység Jelentés, az óra előkészítése, a felszerelés ellenőrzése. Írásbeli számonkérés, ellenőrzés, értékelés Önálló munkavégzés, a helyes megoldások ellenőrzése frontálisan. A tanultak alkalmazása, a teljesítmény mérése, értékelése. Jégkorszak filmrészlet bejátszása Jégkorszak 4. vándorló kontinens rajzfilmajánló (letöltés: ) A mai órán a középidőtől utazunk a jelen időig, és megismerkedünk a főbb földtörténeti eseményekkel, az élővilág további fejlődésével. Gyakoroljuk a szemléleti térképolvasást is. Kapcsolódási pontok földtörténeti időbeosztás, ősmasszívumok Módszer, munkaformák, eszközök Rendszerességre, pontosságra való nevelés Feladatlap mellékelve ppt.1-3. dia rajzfilm ajánló bejátszása A figyelem ráirányítása a témára Reflexiók, tapasztalatok Óra eleji dolgozat értékelése A tanulók érdeklődésének felkeltése Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 5

6 8 perc 12 perc Új ismeretek feldolgozása Részcélkitűzés Részcélkitűzés Középidő Frontális osztálymunka Az új ismereteket megalapozó tények biztosítása, tények, jelenségek, folyamatok sokoldalú elemzése Összehasonlító ábrák a kontinens mozgásáról. Ábraelemzés, összehasonlító képesség fejlesztése Mely nagy jelentőségű földtörténeti folyamatok játszódtak le a középidőben? Mutasd be a középidő legfontosabb eseményeit! Kiselőadás meghallgatása, értékelése Kalandozzunk el a mecseki dinoszauruszok nyomába is. 3D ábrák elemzése Idézzétek fel a palóc Pompeibe tett kirándulásunkat is! Sorold fel a középidő időszakait, a hozzátartozó eseményekkel! Részösszefoglalásként rögzítsük a füzetbe a középidő történéseit, egészítsük ki a vázlatunkat! Újidő Pármunka és frontális munka Az új ismeretek elsajátításához szükséges előzetes ismeretek felidézése, új ismereteket megalapozó tények biztosítása Memóriafejlesztés. Önállóan, alaposan olvasd el az újidő fejezetét, figyeld meg az ábrákat is! Majd padtársaddal párt alkotva a tankönyv bezárása után emlékezetből oldjátok meg a feladatot! A hiányos mondatokat egészítsétek ki! Nézzd meg a MozaBook: Eljegesedés 3D-s animációját, és gyűjtsd össze: Melyek az eljegesedés legfontosabb közvetlen és közvetett hatásai? Szemléleti térképolvasás fejlesztése: Mutasd meg a térképen a Pacifikus és az Eurázsiai-hegységrendszer tanult tagjait! Melyek a Tethys tenger maradványai? Hol található a Föld legnagyobb barnakőszén telepei és szénhidrogén készletei? Melyek az eljegesedés legfontosabb közvetlen és közvetett hatásai? Élőlények rendszerezése mészkő és más üledékes kőzetek keletkezése A földtörténet eseményei, a kontinensek és tájaik kialakulása, topográfiai ismeretek, egyedi földrajzi fogalmak Középidei Pangea feldarabolódá-sa ppt 4-8. dia tk oldal Vázlatírás Önálló ismeretszerzés élménye, pármunka feladatlap MozaBook: Eljegesedés 3D ppt dia Atlasz használat Vázlatírás Ipolytarnóci osztálykirándulá si emlékek felidézése (A palóc Pompei) Tanulói kiselőadás értékelése A párban való együttműködés serkentőleg hat a motivációra, aktív munkára. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 6

7 8 perc 5 perc 3 perc Részcélkitűzés Óra végi összefoglalás Óra végi összegzés, értékelés Részösszefoglalásként rögzítsük a füzetbe az újidő eseményeit, egészítsük ki a vázlatunkat! Földtörténeti idő-számegyenes készítése csoportmunkában Készítsetek összegzést egy lapra az adott földtörténeti kor eseményeiből! 1. csoport Ős- és előidő tk oldal + tk. 84. oldal táblázat 2. csoport Óidő tk oldal oldal táblázat 3. csoport Középidő oldal oldal táblázat 4. csoport Újidő oldal oldal táblázat Az idő-számegyenesre helyezett anyagok segítségével foglaljuk össze a tanultakat! Rendszerezzük ismereteinket! Frontális munka Melyek az egyes földtörténeti korok legmeghatározóbb eseményei? Mely földtörténeti időhöz kapcsolhatók hazánk nagytájainak kialakulása? Az élőlények kialakulását, fejlődését látva milyen összefüggést látsz az ember társadalmi-gazdasági tevékenységének természetre gyakorolt hatása között? Szorgalmi feladat: jégkorszaki emlékek gyűjtése Európában Tanári közlés, összegzés Értékeljük:kommunikációs készséget, földrajzi szakkifejezések használatát, aktivitást. ppt dia Problémafelveté s, összefüggések felismerése tanultak alkalmazása ppt dia Az ember felelőssége a Földért egyéni és osztály, értékelés Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 7

8 Írásbeli dolgozat: Földtörténet 1. név: osztály: dátum: dec. 1. Kösd össze az egymáshoz tartozókat! 8 p/ kambrium Kaledóniai-hg. Előidő őslégkör hüllők Óidő ősóceán baktériumok Ősidő Ősföldek meteoritok becsapódása 2. Nevezd meg a sorszámozott ősföldeket! 10 p/ (5) (4) (3) 9 7 (2) JAVÍTOTTA: ÖSSZPONT: 18 p / ELÉRT: p Érdemjegy: Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 8

9 Írásbeli dolgozat: Földtörténet 1. megoldása 1. Kösd össze az egymáshoz tartozókat! 8 p/ kambrium Kaledóniai-hg. Előidő őslégkör hüllők Óidő ősóceán baktériumok Ősidő Ősföldek meteoritok becsapódása 2. Nevezd meg a sorszámozott ősföldeket! 16 p/ Összpont: 18 p / elért: p Érdemjegy: (5) (4) (3) 9 7 (2) Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 9

10 1. dia 2. dia 3. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 10

11 4.dia 5.dia 6. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 11

12 7.dia 8. dia 9. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 12

13 10. dia 11. dia 12. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 13

14 13. dia 14. dia 15. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 14

15 16. dia 17. dia 18. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 15

16 19. dia 20. dia 21. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 16

17 22. dia 23. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 17

18 Megjegyzés: Készítette: Sándorné Halász Erzsébet biológia, földrajz, technika szakos tanár Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 3300, Eger Barkóczy u. 5. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 18

19 C) Reflexió óravázlat Az óra számonkéréssel kezdődött, hagyományos papír alapú dolgozattal. A helyes megoldásokat prezentáción ellenőriztük. A tanulók jelezték, hogy jól sikerült nekik a dolgozat. Motivációként a Jégkorszak 4. vándorló kontinens című rajzfilm ajánlóját vetítettem le. Ketten látták csak a filmet, viszont többeknek felkeltette az érdeklődését. A középidő főbb eseményeiről tanultakat frontálisan megbeszéltük és felidéztük az ipolytarnóci kirándulásunkon látottakat. (Emlékeztek rá, hogy palóc Pompejinek is nevezik.) Nagyon érdekes kiselőadást tartott az egyik diák. Dinoszaurusznyomokat vetített ki és felkérte a társait a nyomolvasásra. Nagyon ötletes volt a feladat, és felvillanyozta az osztálytársakat. (Merre tartanak, vonulási nyomból következtetni lehetett, hogy kicsinyeik is vannak, milyen táplálkozásúak lehettek, ragadozók követték, melyik lépett, melyik futott, menekült). A későbbiekben be fogom építeni az órámba én is ezt a mozzanatot. Az ötletgazda a diák nagymamája, aki elismert biológia vezetőtanár volt az iskolánkban. Az újidőt értő olvasással, önállóan dolgozták fel a diákok, viszont memóriafejlesztéssel is kombináltam a feladatot. Az óra felén túl érdekeltté kell tenni a diákokat a tanulásban. A feladatlapot emlékezetből kellett megoldani, de a padtárssal párban segíthették egymást. Mindig megrémülnek először a szokatlan feladattól, aztán ha többen dolgoznak a problémán, rögtön megnyugodnak. Ha nem is tudatosan, de érzik, hogy együttműködve mindig eredményesebbek lehetnek. Összefoglalásként a földtörténeti idő számegyenesét kell elkészíteniük a csoportban. A gyorsabb megoldás érdekében applikációs kártyák közül kellett kiválogatniuk a földtörténethez tartozó eseményeket. Az ember megjelenése a földtörténeti időben és a természetátalakító tevékenysége közötti kapcsolatból levontuk a következtetést, hogy minden egyes embernek van felelőssége a Földért. Újabb szorgalmit lehetett vállalni. Jégkorszaki emlékeket kell gyűjteni Európában. Erre nem akadt vállalkozó, mert a téli szünet előtti héten vagyunk, és sok délutáni rendezvényt szerveztünk a gyermekeknek. Készítette: XY biológia, földrajz, technika szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 19

20 D) Hospitálási jegyzőkönyv Helyszín: Időpont: óra A látogatott pedagógus neve: A látogató pedagógus neve: Osztály: 10. a osztály Tantárgy: földrajz Témakör: a gazdasági élet szerkezetének átalakulása Tanítási egység: a hagyományos mezőgazdaság Az előző óra anyaga: a mezőgazdálkodás és feltételei A következő óra anyaga: a modern mezőgazdaság Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó óra Munkaformák: csoportmunka, frontális munka, páros munka Idő Az óra menete, didaktikai mozzanatok Megjegyzések 5. perc 10. perc 20. perc Óra eleji szervezési feladatok. I. Az előző óra anyagának ismétlése játékos feladat segítségével: megrongálódott szöveg kiegészítése a mezőgazdaság feltételeiről 1. Az új tananyag bevezetése. Motiváció: kompetenciafejlesztő feladat segítségével. II. Egy képzeletbeli lakatlan földrészen kezdetleges eszközökkel felszerelve kell a kialakított 4 csoportnak válaszolni az alábbi kérdésekre: Hol szállnál partra? Miért ezt választottátok? Hogyan tettétek termékennyé? Hogyan fejlesztenétek tovább? Minden csoport kap egy-egy feladatlapot, amelyen más-más rendelkezésre álló eszköz, termény vagy állat szerepel. Célkitűzés, a mai óra anyagának megnevezése A valóságban hol helyezkednek el ezek a mezőgazdasági formák? Az osztály fegyelmezetten kezdi meg a tevékenységét. A diákok nagyon gyorsan megoldják a feladatot. Csoportmunka kooperatív munka. Az osztály a szokatlan feladatot kisebb-nagyobb tévedéssel megoldja, ezek majd az óra további részében helyre kerülnek. Frontális megbeszélés. Tanári közlés. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 20

21 III. Részcélkitűzés: a hagyományos és a modern mezőgazdaság összehasonlítása diagram segítségével Melyik csoportba helyeznék a csoportok mezőgazdasági formáit? Elsősorban melyik kontinensre jellemző ez a mezőgazdasági mód? A közös jellemzők rögzítése ppt segítségével. A hagyományos mezőgazdaságnak 4 típusa van. Diagramelemzés tanári magyarázat, frontális osztálymunka. Tematikus térkép elemzése. Rögzítés. Tanári közlés. 25. perc 28. perc IV. Részcélkitűzés: Ismerkedjünk meg a 4 művelési formával! 1. részegység: égető-talajváltó gazdálkodás A fő jellemzőinek megbeszélése. Mit jelent az ugaroltatás, hol találkoztatok már vele? Földünk melyik kontinensén alkalmazzák ezt a művelési típust? Mi jellemzi az éghajlatot ezen a területen? Milyen összefüggéseket láttok ezek között? Milyen környezeti veszélyeket rejt ez a gazdálkodási típus? 2. részegység: öntözéses-árasztásos rizstermesztés Hol alkalmazzák ezt a termelési típust? Milyen növényeket termesztenek ezeken a területeken? Milyen környezeti veszélyt rejt ez a gazdálkodási mód? Tanári közlés. Frontálisan tematikus térképek elemzése, a tanulói gyűjtőmunka ismertetése, a tankönyvi szöveg feldolgozása. Rögzítés: ppt segítségével. Frontális munka. Logikai térképolvasás: tematikus térkép elemzése. Ábraelemzés. Rögzítés: ppt segítségével. 32. perc 3. részegység: oázisgazdálkodás Hol terjedt el ez a termelési típus? Mi lehet ennek az oka? Milyen növények termeszthetők ezen a területen? Milyen környezeti veszélyei vannak, és ez hogyan előzhető meg? Tényfeltárás tanári magyarázattal. Tematikus térképek elemzése. Ppt a termesztett növényekről. Rögzítés: ppt segítségével. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 21

22 36. perc 4. részegység: nomád pásztorkodás Milyen okokra, természeti adottságokra vezethető vissza ennek a termelési módnak a létrejötte? Miért szorul vissza ez a termelés? Tematikus térképek elemzése, logikus térképolvasás. Rögzítés: ppt segítségével. 40. perc V. Összefoglalás: Változtatna-e valaki az óra elején elhelyezett csoportján? 42. perc VI. Értékelés. A házi feladat kijelölése, motiváció a következő órára. Megbeszélés vita. Helyre kerülnek az óra eleji tévedések. Tanári közlés. Készítette: XY biológia, földrajz, technika szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 22

23 E) Hospitálási jegyzőkönyv reflexiója Az óra felépítése Az óra mintaszerűen logikus felépítésű. Jól tagolódott didaktikai egységekre, igazodott a tanulók életkori sajátságaihoz. Az ellenőrzés, a motiváció, a részcélkitűzések, az óra végi összefoglalás mind a kitűzött célok megvalósításához vezettek. Megismerték a tanulók a hagyományos mezőgazdaság meglétének okait és célját, típusait, valamint ezek területi elhelyezkedését. Feldolgozták az egyes művelési típusok jellemzőit, feltárták az egyes művelési típusokhoz tartozó személyi és tárgyi feltételeket, illetve ezek hatását a környezetre és a népességre. Nagy hangsúlyt kapott a természeti értékek megismerésének és megóvásának szükségessége. Módszerek A pedagógus a tanórán rendkívül gazdag tárházát mutatta meg a módszertani eszközöknek, változatos munkaformákat alkalmazott. Különösen ötletes volt a motiváció elősegítésére szánt csoportmunka, amelyet kooperatív módszerrel oldottak meg a diákok, és ez a kompetenciafejlesztő feladat alkalmas volt az óra végéig szinten tartani a figyelmet. A csoportmegoldásokat az óra elején megismerhettük, de a korrekciót a tanulóknak az óra végén kellett elvégezniük. Szemléltetés A szemléltetés minőségben és mennyiségben is jól kidolgozott, kihasználta az IKT adta lehetőségeket is. A téma feldolgozását igényesen elkészített prezentációval, munkalappal, a csoportok feladatlapjaival és összegző táblázattal segítette. A pedagógus személyisége Az óra vezetése dinamikus volt, végig fenntartotta a tanulók érdeklődését. Igazi pedagógus személyiség, akiből sugárzik a szakmai elhivatottság, a módszertani magas fokú hozzáértés, kimunkáltság. Jó kapcsolatot alakított ki diákjaival, együttműködő légkört teremtett. Olyan tanórát irányított, amely élményt nyújtott diáknak, hospitáló tanárnak egyaránt. Szeretnék én is minél több hasonló eredményességű órát tartani! Megjegyzés: Készítette: XY biológia, földrajz, technika szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 23

24 F) Projektterv Ökotábor Ökotábor TÁMOP / Innovatív kezdeményezések a Z Iskolában Téma: Ökotábor Kísérők: Időpont: május Helyszín: Parád, Csevice Erdei Iskola Résztvevők: 9. a osztály Felhasznált irodalom: (letöltés: május 5.) Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 24

25 1.1. Az erdei iskola szervezésének lépései A részt vevő pedagógusok felkészülése, felkészítése A legfontosabb rész a megállapodás az adott erdei iskola programjának súlypontjaiban. A tanárok együttesen döntik el, hogy a helyszíntől függően milyen tematikai súlypontokat jelölnek ki, illetve hogy az egész éves tananyagból mely részeket óhajtják az erdei iskola sajátos feltételei között sajátos módszerekkel megtanítani. Ha olyan pedagógusok is részt kívánnak venni a programban, akik számára ez a tanulásszervezési forma még idegen, meg kell őket ismertetni a módszer jellegzetességeivel, helyével és szerepével Az erdei iskola költségeinek megtervezése Az erdei iskola megvalósításának vannak anyagi vonzatai is, amelyek előteremtése sokszor komoly feladat. Érdemes előre pontos költségvetést készíteni és mérlegelni a pénz előteremtésének lehetőségeit: pályázati lehetőségek; alapítványi támogatások; önkormányzati támogatások stb. A külső pénzszerzési források mellett érdemes végiggondolni, miképp lehet a költségeket előteremteni az iskola falain belül: bolhapiac : kirakodóvásár a diákok megunt eszközeiből; papírgyűjtés stb A szülők tájékoztatása A szülőknek tudniuk kell, hogy mi történik az erdei iskolában, ezért szükséges ennek a tanulási formának a bemutatása, a tervezett program konkrét ismertetése. Be kell vonni a szülőket a költségek és a programok megtervezésébe és a finanszírozás lehetőségeinek megtárgyalásába egyaránt. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 25

26 1.1.4.A diákok tájékoztatása és bevonása a tervezésbe Ahhoz, hogy a gyermekek részt vehessenek a program szervezésében, pontos, részletes információkkal kell rendelkezniük az erdei iskola helyszínéről, a tevékenységekről, a kihívásokról. A tartalmi szervezés mellett a diákokat érdemes bevonni az erdei iskolai élet sajátos szervezeti megoldásainak formai megtervezésébe. A gyermekek bevonása a tervezési folyamatokba nem pusztán gesztus, hanem az erdei iskolának mint komplex projektnek a szerves része A program megtervezése A legfontosabb lépés a program részletes kidolgozása a módszerektől a témakörökön át az értékelési rendszerig. Mindezt azért, mert: Tudás, használható, működőképes tudás csak tapasztalásból, az átélt tapasztalásból, az élményalappal bíró tudásból származhat.. Szakmai program Időpont A foglalkozások megnevezése A foglalkozások pedagógiai célja Módszerek, munkaformák Terep, vizsgálati szemléltető és bemutató eszközök, oktatási segédanyagok, szakirodalom, egyéb tárgyi eszközök megnevezése Foglalkozásv ezetők megnevezése Az ellenőrzés, értékelés és visszacsatolás módja modulonként Óraszám 1. nap 1. modul A tábor tényleges és viszonylagos helyzetének meghatározása az országban. A tábor és környékének kőzettani vizsgálata. Korábbi ismereten és megfigyelésen alapuló csoportmunka. Tájoló, iránytű használata, helymeghatározás GPSszel. Kőzetgyűjtemény. Terepgyakorlat a táborban és környékén. Fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálata. Térképek, feladatlap. Kőzetfelismerés, csoportosítás, a kőzetek hasznosítása a környéken. 4 óra Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 26

27 2. nap 2. modul 3. modul 4. modul A kőzetek hasznosításának megismerése. Közlekedési ismeretek alkalmazása. Az újrahasznosítás fontossága, takarékos gazdálkodás. Ökológiai lábnyomunk kiszámítása. Plakátkészítés a lábnyom csökkentésére (1.) közlekedési lábnyom A hulladéktermelésünk csökkentésére a megelőzni újrafelhasználni újra feldolgozni sorrend következetes érvényesítését kell szorgalmazni, tudatosítani. Plakátok készítése a z élelmiszerfogyasztási lábnyom (2.) és a hulladék lábnyom (3.) csökkentésére Terepmunka. Megfigyelés: a kőzetek megmunkálhatósága. Az építőanyagok felhasználásának megfigyelése, gyakorlata. Csoportmunka. Csoportmunka. Kerékpár, kalapácsok, fényképezőgép. Feladatlap. Miből készítenéd? ppt Mire használnád? ppt A lábnyom kiszámításához: az adatlap és a szorzókulcsok. Számológép. Plakátkészítéshez: karton v. csomagolópapír, filctollak, olló, ragasztó, képek. A kukabúvársághoz: a táborban keletkezett hulladék, kesztyűk, szelektív gyűjtőedények, komposztáló. A plakátkészítéshez: Karton v. csomagolópapír, filctollak, olló, ragasztó, képek. A kiránduláson készített fényképek kivetítése. A látottak összegzése. A csoportok ökológiai lábnyoma. Plakátok a közlekedési lábnyom csökkentésére. Plakátok: élelmiszerfogyasztási lábnyom (2.) és a hulladéklábnyom (3.) csökkentésére. 4 óra 4 óra 4 óra Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 27

28 3. nap 5. modul 6. modul Tudnunk kell, hogy milyen módon figyelmeztet bennünket a zuzmó a légszennyezésre. A zuzmók csoportosítása megjelenési formájuk szerint. A helyi szennyezők feltérképezése. Zuzmók vizsgálata. Zuzmóskála segítségével a légszennyezés mértékének a megállapítása. Vízminőség vizsgálata, vízmintavétel, ismerkedés a vízvizsgálati módszerekkel. Plakát készítése a vízfogyasztási ökológiai lábnyom csökkentésére. (4.) A víz hasznosításának, gyűjtésének, megőrzésének a gyakorlata a táborban tapasztaltak alapján Az egyéni ismeretek, tapasztalatok alapján gyűjtőmunka, a tényanyag rendszerezése, összegzése. Csoportmunka. Csoportos kiscsoportos foglalkozás. Zuzmóskála, zuzmótérkép, tabló a zuzmócsoportokról, vizsgálati adatlap, papírkeret, nagyító, munkanapló. Mikroszkóp, vízvizsgálati adatlap, ábra és táblázat a vízminőségjelző gerinctelenekről, zseblaborvizsgálatok: kémcső, hőmérő, fehér lap, tölcsér, vatta, 1 l patakvíz, indikátorpapír a ph-hoz, tesztcsíkok a nitrit és a nitrát méréshez. A plakátkészítéshez szükséges eszközök. Megfigyeléseikre alapozva munkanapló készítése a főút közelében, a táborban, az erdőben. Megfigyeléseikre, kísérleteikre alapozva munkanapló készítése. Plakát készítése: a vízfogyasztási ökológiai lábnyom csökkentése (4.). 4 óra 4 óra Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 28

29 4. nap 5. nap 7. modul 8. modul 9. modul A megújuló energiahordozók szerepe napjainkban. Milyen lehetőséget biztosít erre a Mátra? A Földön megújuló energiahordozók fajtái, szerepe, jelentősége. Atomerőművek működése, előnyei, hátrányai. Szélerőművek működése (kísérletek szélforgóval). A napenergia hasznosítása. A napelem és a napkollektor működése. Napelemmel működő eszközök. A Föld hőjének hasznosítása. Geotermikus energia. Hőszivattyúk működése. Passzív házak. Internetes kutatás a témában, majd prezentáció készítése a passzív házakról. Az egyéni ismeretek, tapasztalatok alapján gyűjtőmunka, a tényanyag rendszerezése, összegzése. Csoportmunka. Az egyéni ismeretek, tapasztalatok alapján gyűjtőmunka, a tényanyag rendszerezése, összegzése. Csoportmunka. Az egyéni ismeretek, tapasztalatok alapján gyűjtőmunka, a tényanyag rendszerezése, összegzése. Csoportmunka. Szélforgók vizsgálata. A szélerőművek, az atomerőművek működésének vizsgálata internetes anyagok segítségével. Különböző vízfelületek és anyagok hőelnyelő képességének vizsgálata. Különböző színű és anyagú locsolócsövek, tartályok, hőmérő. Egyszerű napelemes szerkezetek készítése. Napkollektor házilag. Internetes kutatás a témában, majd prezentáció készítése a passzív házakról. Megfigyeléseikre, kísérleteikre alapozva munkanapló készítése. Plakát készítése: az energiafelhasznál ási ökológiai lábnyom csökkentése (5.). Megfigyeléseikre, kísérleteikre alapozva munkanapló készítése. Gyűjtőmunkájuk alapján prezentáció készítése. 4 óra 4 óra 4 óra Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 29

30 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. nap Délelőtt Délután Este 2. nap Délelőtt Délután Este Csop ort A B A B A B Csop ort A B A B Tábori program Program 1. modul: Hol járunk? A tábor céljának ismertetése. Fedezd fel a környezeted! A tábor takarékos, környezettudatos példái. A táborlakók ilyen jellegű napi tevékenységei, gyakorlata, feladata. Helymeghatározás GPS, tájoló, iránytű használata. A tábor környékének kőzettani vizsgálata (csoportosításuk, felhasználásuk). 5. modul. Savas esők. A természet saját kénjelzője zuzmóvizsgálat. Papírkeret készítése, Zuzmók vizsgálata a fákon. A zuzmók meghatározása, csoportosítása alakjuk szerint: kéreg-, lombos, bokros zuzmók. Zuzmóskála segítségével a légszennyezés mértékének a megállapítása. Vizsgálat a főút közelében, a táborban, az erdőben. A kapott eredmények összehasonlítása, összegzés, táblázat készítése. 5. modul: Savas esők. A természet saját kénjelzője zuzmóvizsgálat. 1. modul: Hol járunk? Gyakorlati tájékozódási verseny Pásztortűz ismerkedési est. A tűzgyújtás szabályai. A tüzek fajtái. A takarékos szabadtűz használata és szabadtűzi gyakorlat. Tábori játékok. Ismerkedés az éjszaka fényeivel. Csillagképek, a Hold változásai, formái (fakultatív program). Program 3. modul: Mit tegyünk, hogy az ökológiai lábnyomunk kisebb legyen? Az ökológiai lábnyom számítása. Plakátkészítés az ökológiai lábnyom csökkentésére. A közlekedési ökolábnyom csökkentése. 2. modul: Lakóhelyek a múltban és a jelenben (Kerékpáros túra.) A siroki vár, a siroki barlanglakások és a recski kényszermunkatábor megtekintése. Anyaggyűjtés a projektfeladathoz előzetes szempontok alapján. A környék lehetséges építőanyagai, azok sajátosságai, felhasználási gyakorlatuk megtekintése és alkalmazása a környéken, illetve a táborban. 4. modul: Legyünk válogatósak! Bántja a szememet a szemét! Megelőzni újrafelhasználni újrafeldolgozni! Az élelmiszerfogyasztási lábnyom csökkentése, a hulladéklábnyom csökkentése. Játszunk kukabúvárt! válogassuk szét szelektíven a hulladékunkat! Vetítés a palóc vidék népművészeti emlékeiről. Beszélgetés a régi paraszti életről. Közös éneklés. Milyen gyakorlata volt a korabeli vidék hulladéktermelésének, -hasznosításának ellentétben napjaink gyakorlatával? Felelős SJ, PL Gné ML Gné ML SJPL PL SJPL SJ Felelős SJ, ND VK ND Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 30

31 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 3. nap Délelőtt Délután Es te 4. nap Délelőtt Délután Csop ort Program Felelős A 4. modul: Legyünk válogatósak! Bántja a szememet a szemét! VK Megelőzni újrafelhasználni újrafeldolgozni! B 2. modul: Lakóhelyek a múltban és a jelenben (Kerékpáros SJ, ND túra.) 7. modul: A megújuló energiahordozók szerepe napjainkban SJ Milyen lehetőséget biztosít erre a Mátra? A Földön megújuló energiahordozók fajtái, szerepe, jelentősége. A B Az atomerőművek felépítése, működése. A szélerőművek működése (kísérletek szélforgóval). Az energiafelhasználási lábnyom csökkentése. Javaslatok: Mit tehettek a javulás érdekében? A B Számháború SJ Csop ort A B A B Vetélkedő Mit jelent a természettudatos életforma? Szerepjátékok. Film: Hogyan ne terheljük túl és tegyük tönkre a Földet? Nyársalás Program 6. modul: Védjük patakunkat! Ismerkedjünk az erdő és vizek törpéivel. Vízmintavétel a közeli patakból, erdei tóból. Ismerkedés a vízvizsgálat módjaival. Ismerkedés a mikroszkóppal. A vizsgálatok elvégzése (hőmérséklet, szín, szüredék, kémhatás, nitrit- és nitráttartalom, vízminőségjelző gerinctelen állatok). A vízfogyasztási ökolábnyom csökkentése. A szürkevíz összegyűjtése, az esővíz hasznosítása, ennek gyakorlati alkalmazása (WC-öblítés, mosakodás, öntözés.) A víz hasznosításának, gyűjtésének, megőrzésének a gyakorlata a táborban tapasztaltak alapján. (Erdei tó, vízesés, patakok vize, záportározó.) Szerepük, hasznosításuk. Hosszabb séta az Ilona-völgyben a tanösvényt követve. A vulkáni működések nyomainak felkeresése (kőzetek, csevice, vízesés). SJ SJ Felelős Sné CsM SJ Este Búcsúest. Kis pásztortűznél az emlékek felelevenítése, búcsú. Hagyományos palóc étel tócsni (macok) készítése. Sné CsM 5. nap Délel őtt Délután Csop ort A B A B Program 8. modul: A napenergia hasznosítása A napelem és a napkollektor működése. Napkollektor házilag. Napelemmel működő eszközök. Egyszerű napelemes szerkezetek készítése. 9. modul: A Föld hőjének hasznosítása. Geotermikus energia. A hőszivattyúk működése. Passzív házak. Internetes kutatás a témában, majd prezentáció készítése a passzív házakról. Hazautazás. Felelős Sné CsM, SJ SJ, Sné CsM SJ Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 31

32 NÉV Gné M. L ND PL SJ Sné CsM VK A kollégák kint tartózkodása Nap hétfő kedd szerda csütörtök péntek De Du E De Du E De Du E De Du E De Du Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 32

33 Tábori napirend 1. nap: 08:00 Indulás a táborba az iskolából 09:00 Érkezés a táborba 09:30 13:30 Foglalkozás 13:30 14:30 Ebéd 15:00-ig Szabad program 15:00 19:00 Foglalkozás 19:00 20:00 Vacsora 21:30-ig Szabadidős program 21:30 Takarodó 2 4. nap: 07:00 Ébresztő, tisztálkodás, takarítás 07:30 Reggeli 08:00 12:00 Foglalkozás 12:00 13:00 Ebéd 13:30 17:30 Foglalkozás 18:00 19:00 Vacsora 19:00 21:30 Szabad program 21:30 Takarodó 5. nap: 07:00 Ébresztő, tisztálkodás, takarítás 07:30 08:00 Reggeli 08:00 12:00 Foglalkozás 12:00 13:00 Ebéd 13:00 17:00 Foglalkozás 17:00 Hazautazás Eger, május 1. XY Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 33

34 Fényképmelléklet 1 1. kép Térképi tájékozódás 2. kép A megtalált bója 3. kép Bioindikátorok 4. kép Vízvizsgálat 1 Csak a diákokat nem ábrázoló képek jeleníthetőek meg. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 34

35 5. kép Kísérleti anyagok és eszközök 6. kép Ökolábnyom plakátja 7. kép Vízhozammérés kép Vízhozammérés kép Tavaszi erdei tisztás Készítette: XY biológia, földrajz szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 35

36 G) Reflexió Projektterv Az ökoiskolára a 9. évfolyamon kerül sor, és a programokkal komplex célt kívánunk megvalósítani: környezeti nevelési program természetközelben; a környék néprajzi, történelmi értékeinek megismertetése, közösségépítés; a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tábor programját előzetesen megismertettük a diákokkal és a szülőkkel. A szabadidős programok megtervezéséhez a diákok javaslatát is figyelembe vettük. A tábor megvalósításába több pedagógus is bekapcsolódott, de a szervezést és a tevékenységet én fogtam össze. A tanárkollégákkal folytatott előzetes megbeszéléseknek, egyeztetéseknek köszönhetően jól elő tudtuk készíteni a programokat. A program hatékonysága érdekében az osztályból 4 csoportot szerveztünk, és a tábor lehetőségéhez is igazodva 2-2 csoport teljesített egy-egy szakmai modult forgószínpadszerűen. A feladatokat, tevékenységeket minden reggel ismertettük, illetve a nap végén értékeltük azokat. Az értékelésbe a csapatokat is bevontuk. A környezeti nevelési programok között sok kötetlen beszélgetésre jutott idő. A diákok nagyon élvezték a csapatok közötti tréfás versenyeket, feladatokat. A csapatok között tábori olimpiát is rendeztünk. A jó hangulatot az esős idő sem tudta elrontani, így például az esős idő miatt ódzkodva induló tájékozódási verseny után még legalább három számháború-fordulót is kértek. Tehát nem volt nehéz lendületbe hozni a társaságot. Minden csoport tábori naplót vezetett, illetve pptprezentációkon örökítette meg az élményét. Sikeres volt a tábori program összeállítása; a környezeti nevelési tevékenységek megvalósítása; a közösségfejlesztés. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 36

37 Tanulói visszajelzés Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 37

38 Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 38

39 Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 39

40 Készítette: XY biológia, földrajz szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 40

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Ruzicska Judit, Szalay Luca A szakmai

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben