KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés

2 Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Braxátor Marianna, Harsányi Tibor, Varga Pál A szakmai munka koordinátora: Wölfling Zsuzsanna Nyelvi lektor: Boda Annamária és Tóth Klára A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.1.5/ Pedagógusképzés támogatása című kiemelt uniós projekt keretében készült. A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató, Tóth Mária szakmai vezető, Pusztai Katalin szakmai szakértő. A kiadvány elektronikus formában a weboldalon kerül közzétételre. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 A) Bevezető... 4 B) Óravázlat... 5 C) Reflexió óravázlat D) Hospitálási jegyzőkönyv E) Hospitálási jegyzőkönyv reflexiója F) Projektterv Ökotábor G) Reflexió Projektterv H) Az ön- és társismeret lehetőségei a földrajz tantárgyban I) Saját fejlesztésű tananyag bemutatása J) Csoportprofil Földrajz tehetségfejlesztő szakkör K) Féléves ütemterv - a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozáshoz L) Reflexió féléves ütemterv M) Szakköri foglalkozás N) Reflexió Szakköri foglalkozás O) Egyéni differenciáló (SNI-s) fejlesztési terv földrajz tantárgyból P) Reflexió - Egyéni differenciáló fejlesztési terv földrajz tantárgyból Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 3

4 A) Bevezető A földrajz és természetismeret tantárgyak kiegészítő útmutatójának célja, hogy a szakterület tanításának az általános Útmutatóban foglaltaktól eltérő speciális sajátosságait bemutassa, és ezen a területen nevelő és oktató tevékenységet végző szaktanárokat segítse az e-portfólió elkészítésében. A kiegészítő útmutatóban foglalt elméleti (elemzések, értelmezések és magyarázatok) és gyakorlati (sablonok, minták, szempontrendszerek, példák) leírások támogatni kívánják a pedagógusokat és a pedagógusminősítési szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben. Az útmutató olyan, a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek mind önállóan, mind komplex módon is figyelembe veszik a természettudományos ág sajátosságait, jellegzetességeit. A szabadon választható dokumentumok listája példákat és ajánlásokat tartalmaz, amelynek elsődleges célja a gondolatébresztő, ötletadó segítségnyújtás. A példaként felsorolt dokumentumok, így egyrészt az általános Útmutató által javasolt szabadon választható dokumentumok szakspecifikus értelmezései és adaptálásai, másrészt olyan fontosnak ítélt lehetőségek, amelyek a földrajz és természetismeret tantárgyak tanításához szorosan kapcsolódnak, attól elválaszthatatlanok. Fontos változás az Útmutató második, javított változatában, hogy nagyobb teret ad a szabadon választható tevékenységek bemutatására. Ezért a tanári portfólióban a rendszeres órai munka, a foglalkozások leírása mellett elengedhetetlenül szükséges annak a sokrétű és gazdag nevelési és oktatási tevékenységnek a bemutatása, amelyre a szabadon választható dokumentumok a természettudományos tantárgyak esetében is lehetőséget adnak. A sokféleséget tükrözik a háziverseny, egyéni differenciált oktatás, projektmunka, saját fejlesztésű tananyag, szabályrendszer, szakkör, szakmai publikáció dokumentumai és az ezekhez kapcsolódó reflexiók. A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a természetismeret és földrajz tantárgyak speciális szakmai sajátosságaihoz igazodik. Az indikátorok az általános pedagógiai és szakmai követelményeket a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg. Az egyes indikátorok az átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik, és példákat adnak gyakorlati megvalósulásukra mind az e-portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások tapasztalataiban. Az e-portfólió elkészítésekor és a minősítéskor az általános és kiegészítő útmutatót egyszerre javasolt használni. Az útmutató a kötelező elemeken kívül javaslatokat tartalmaz, segítséget nyújt és ötleteket ad. Ügyelni kell azonban arra, hogy az e-portfólió tükrözze a portfóliókészítő személyiségét, és bemutassa a szakmai munka egészét. Ezért az Útmutató ajánlásait érdemes adaptálni, és szükség szerint kiegészíteni a szakmai munkát bemutató új, az Útmutatóban példaként nem szereplő dokumentumokkal. A köznevelési rendszer különböző területein dolgozó pedagógusok az Útmutató kiegészítéseit saját döntésük alapján segítségként felhasználhatják. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 4

5 B) Óravázlat Óravázlat 9 Célok: A földtörténeti időskála elemzése; idő, időszak, kor; az időegységek rendszerének értelmezése. A földbelső és a felszínfejlődés legfontosabb eseményeinek, azok nyomainak feltárása; az élet elterjedésének, a geológiai folyamatokra való visszahatásának, a környezetváltozás mérföldköveinek megismertetése; konkrét példák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása. A meglévő ismeretek A gondolkodási képesség A problémamegoldó Az ok-okozati összefüggések A rendszerező képesség elmélyítése A szövegértés és a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése: a kérdésekre adott pontos földrajzi szakkifejezések használatával. fejlesztése A logikai gondolkodás képességének fejlesztése: az összehasonlítási képesség fejlesztése. Csoportosítás, rendszerezés, következtetés. képesség Melyek az eljegesedés közvetlen és közvetett hatásai? feltárása Az összefüggések feltárása: idők, időszakok, korok események szerkezeti és felszíni formák kőzetek az élővilág fejlődése. fejlesztése Összegzés részenként; a földtörténeti korok, események, képződmények rendszerező összegzése. Idő (perc) 1 perc 5 perc 3 perc Tanegység Óraszervezés Óra eleji ismétlés, számonkérés Motiváció Célkitűzés Tartalom, tevékenység Jelentés, az óra előkészítése, a felszerelés ellenőrzése. Írásbeli számonkérés, ellenőrzés, értékelés Önálló munkavégzés, a helyes megoldások ellenőrzése frontálisan. A tanultak alkalmazása, a teljesítmény mérése, értékelése. Jégkorszak filmrészlet bejátszása Jégkorszak 4. vándorló kontinens rajzfilmajánló (letöltés: ) A mai órán a középidőtől utazunk a jelen időig, és megismerkedünk a főbb földtörténeti eseményekkel, az élővilág további fejlődésével. Gyakoroljuk a szemléleti térképolvasást is. Kapcsolódási pontok földtörténeti időbeosztás, ősmasszívumok Módszer, munkaformák, eszközök Rendszerességre, pontosságra való nevelés Feladatlap mellékelve ppt.1-3. dia rajzfilm ajánló bejátszása A figyelem ráirányítása a témára Reflexiók, tapasztalatok Óra eleji dolgozat értékelése A tanulók érdeklődésének felkeltése Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 5

6 8 perc 12 perc Új ismeretek feldolgozása Részcélkitűzés Részcélkitűzés Középidő Frontális osztálymunka Az új ismereteket megalapozó tények biztosítása, tények, jelenségek, folyamatok sokoldalú elemzése Összehasonlító ábrák a kontinens mozgásáról. Ábraelemzés, összehasonlító képesség fejlesztése Mely nagy jelentőségű földtörténeti folyamatok játszódtak le a középidőben? Mutasd be a középidő legfontosabb eseményeit! Kiselőadás meghallgatása, értékelése Kalandozzunk el a mecseki dinoszauruszok nyomába is. 3D ábrák elemzése Idézzétek fel a palóc Pompeibe tett kirándulásunkat is! Sorold fel a középidő időszakait, a hozzátartozó eseményekkel! Részösszefoglalásként rögzítsük a füzetbe a középidő történéseit, egészítsük ki a vázlatunkat! Újidő Pármunka és frontális munka Az új ismeretek elsajátításához szükséges előzetes ismeretek felidézése, új ismereteket megalapozó tények biztosítása Memóriafejlesztés. Önállóan, alaposan olvasd el az újidő fejezetét, figyeld meg az ábrákat is! Majd padtársaddal párt alkotva a tankönyv bezárása után emlékezetből oldjátok meg a feladatot! A hiányos mondatokat egészítsétek ki! Nézzd meg a MozaBook: Eljegesedés 3D-s animációját, és gyűjtsd össze: Melyek az eljegesedés legfontosabb közvetlen és közvetett hatásai? Szemléleti térképolvasás fejlesztése: Mutasd meg a térképen a Pacifikus és az Eurázsiai-hegységrendszer tanult tagjait! Melyek a Tethys tenger maradványai? Hol található a Föld legnagyobb barnakőszén telepei és szénhidrogén készletei? Melyek az eljegesedés legfontosabb közvetlen és közvetett hatásai? Élőlények rendszerezése mészkő és más üledékes kőzetek keletkezése A földtörténet eseményei, a kontinensek és tájaik kialakulása, topográfiai ismeretek, egyedi földrajzi fogalmak Középidei Pangea feldarabolódá-sa ppt 4-8. dia tk oldal Vázlatírás Önálló ismeretszerzés élménye, pármunka feladatlap MozaBook: Eljegesedés 3D ppt dia Atlasz használat Vázlatírás Ipolytarnóci osztálykirándulá si emlékek felidézése (A palóc Pompei) Tanulói kiselőadás értékelése A párban való együttműködés serkentőleg hat a motivációra, aktív munkára. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 6

7 8 perc 5 perc 3 perc Részcélkitűzés Óra végi összefoglalás Óra végi összegzés, értékelés Részösszefoglalásként rögzítsük a füzetbe az újidő eseményeit, egészítsük ki a vázlatunkat! Földtörténeti idő-számegyenes készítése csoportmunkában Készítsetek összegzést egy lapra az adott földtörténeti kor eseményeiből! 1. csoport Ős- és előidő tk oldal + tk. 84. oldal táblázat 2. csoport Óidő tk oldal oldal táblázat 3. csoport Középidő oldal oldal táblázat 4. csoport Újidő oldal oldal táblázat Az idő-számegyenesre helyezett anyagok segítségével foglaljuk össze a tanultakat! Rendszerezzük ismereteinket! Frontális munka Melyek az egyes földtörténeti korok legmeghatározóbb eseményei? Mely földtörténeti időhöz kapcsolhatók hazánk nagytájainak kialakulása? Az élőlények kialakulását, fejlődését látva milyen összefüggést látsz az ember társadalmi-gazdasági tevékenységének természetre gyakorolt hatása között? Szorgalmi feladat: jégkorszaki emlékek gyűjtése Európában Tanári közlés, összegzés Értékeljük:kommunikációs készséget, földrajzi szakkifejezések használatát, aktivitást. ppt dia Problémafelveté s, összefüggések felismerése tanultak alkalmazása ppt dia Az ember felelőssége a Földért egyéni és osztály, értékelés Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 7

8 Írásbeli dolgozat: Földtörténet 1. név: osztály: dátum: dec. 1. Kösd össze az egymáshoz tartozókat! 8 p/ kambrium Kaledóniai-hg. Előidő őslégkör hüllők Óidő ősóceán baktériumok Ősidő Ősföldek meteoritok becsapódása 2. Nevezd meg a sorszámozott ősföldeket! 10 p/ (5) (4) (3) 9 7 (2) JAVÍTOTTA: ÖSSZPONT: 18 p / ELÉRT: p Érdemjegy: Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 8

9 Írásbeli dolgozat: Földtörténet 1. megoldása 1. Kösd össze az egymáshoz tartozókat! 8 p/ kambrium Kaledóniai-hg. Előidő őslégkör hüllők Óidő ősóceán baktériumok Ősidő Ősföldek meteoritok becsapódása 2. Nevezd meg a sorszámozott ősföldeket! 16 p/ Összpont: 18 p / elért: p Érdemjegy: (5) (4) (3) 9 7 (2) Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 9

10 1. dia 2. dia 3. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 10

11 4.dia 5.dia 6. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 11

12 7.dia 8. dia 9. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 12

13 10. dia 11. dia 12. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 13

14 13. dia 14. dia 15. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 14

15 16. dia 17. dia 18. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 15

16 19. dia 20. dia 21. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 16

17 22. dia 23. dia Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 17

18 Megjegyzés: Készítette: Sándorné Halász Erzsébet biológia, földrajz, technika szakos tanár Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 3300, Eger Barkóczy u. 5. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 18

19 C) Reflexió óravázlat Az óra számonkéréssel kezdődött, hagyományos papír alapú dolgozattal. A helyes megoldásokat prezentáción ellenőriztük. A tanulók jelezték, hogy jól sikerült nekik a dolgozat. Motivációként a Jégkorszak 4. vándorló kontinens című rajzfilm ajánlóját vetítettem le. Ketten látták csak a filmet, viszont többeknek felkeltette az érdeklődését. A középidő főbb eseményeiről tanultakat frontálisan megbeszéltük és felidéztük az ipolytarnóci kirándulásunkon látottakat. (Emlékeztek rá, hogy palóc Pompejinek is nevezik.) Nagyon érdekes kiselőadást tartott az egyik diák. Dinoszaurusznyomokat vetített ki és felkérte a társait a nyomolvasásra. Nagyon ötletes volt a feladat, és felvillanyozta az osztálytársakat. (Merre tartanak, vonulási nyomból következtetni lehetett, hogy kicsinyeik is vannak, milyen táplálkozásúak lehettek, ragadozók követték, melyik lépett, melyik futott, menekült). A későbbiekben be fogom építeni az órámba én is ezt a mozzanatot. Az ötletgazda a diák nagymamája, aki elismert biológia vezetőtanár volt az iskolánkban. Az újidőt értő olvasással, önállóan dolgozták fel a diákok, viszont memóriafejlesztéssel is kombináltam a feladatot. Az óra felén túl érdekeltté kell tenni a diákokat a tanulásban. A feladatlapot emlékezetből kellett megoldani, de a padtárssal párban segíthették egymást. Mindig megrémülnek először a szokatlan feladattól, aztán ha többen dolgoznak a problémán, rögtön megnyugodnak. Ha nem is tudatosan, de érzik, hogy együttműködve mindig eredményesebbek lehetnek. Összefoglalásként a földtörténeti idő számegyenesét kell elkészíteniük a csoportban. A gyorsabb megoldás érdekében applikációs kártyák közül kellett kiválogatniuk a földtörténethez tartozó eseményeket. Az ember megjelenése a földtörténeti időben és a természetátalakító tevékenysége közötti kapcsolatból levontuk a következtetést, hogy minden egyes embernek van felelőssége a Földért. Újabb szorgalmit lehetett vállalni. Jégkorszaki emlékeket kell gyűjteni Európában. Erre nem akadt vállalkozó, mert a téli szünet előtti héten vagyunk, és sok délutáni rendezvényt szerveztünk a gyermekeknek. Készítette: XY biológia, földrajz, technika szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 19

20 D) Hospitálási jegyzőkönyv Helyszín: Időpont: óra A látogatott pedagógus neve: A látogató pedagógus neve: Osztály: 10. a osztály Tantárgy: földrajz Témakör: a gazdasági élet szerkezetének átalakulása Tanítási egység: a hagyományos mezőgazdaság Az előző óra anyaga: a mezőgazdálkodás és feltételei A következő óra anyaga: a modern mezőgazdaság Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó óra Munkaformák: csoportmunka, frontális munka, páros munka Idő Az óra menete, didaktikai mozzanatok Megjegyzések 5. perc 10. perc 20. perc Óra eleji szervezési feladatok. I. Az előző óra anyagának ismétlése játékos feladat segítségével: megrongálódott szöveg kiegészítése a mezőgazdaság feltételeiről 1. Az új tananyag bevezetése. Motiváció: kompetenciafejlesztő feladat segítségével. II. Egy képzeletbeli lakatlan földrészen kezdetleges eszközökkel felszerelve kell a kialakított 4 csoportnak válaszolni az alábbi kérdésekre: Hol szállnál partra? Miért ezt választottátok? Hogyan tettétek termékennyé? Hogyan fejlesztenétek tovább? Minden csoport kap egy-egy feladatlapot, amelyen más-más rendelkezésre álló eszköz, termény vagy állat szerepel. Célkitűzés, a mai óra anyagának megnevezése A valóságban hol helyezkednek el ezek a mezőgazdasági formák? Az osztály fegyelmezetten kezdi meg a tevékenységét. A diákok nagyon gyorsan megoldják a feladatot. Csoportmunka kooperatív munka. Az osztály a szokatlan feladatot kisebb-nagyobb tévedéssel megoldja, ezek majd az óra további részében helyre kerülnek. Frontális megbeszélés. Tanári közlés. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 20

21 III. Részcélkitűzés: a hagyományos és a modern mezőgazdaság összehasonlítása diagram segítségével Melyik csoportba helyeznék a csoportok mezőgazdasági formáit? Elsősorban melyik kontinensre jellemző ez a mezőgazdasági mód? A közös jellemzők rögzítése ppt segítségével. A hagyományos mezőgazdaságnak 4 típusa van. Diagramelemzés tanári magyarázat, frontális osztálymunka. Tematikus térkép elemzése. Rögzítés. Tanári közlés. 25. perc 28. perc IV. Részcélkitűzés: Ismerkedjünk meg a 4 művelési formával! 1. részegység: égető-talajváltó gazdálkodás A fő jellemzőinek megbeszélése. Mit jelent az ugaroltatás, hol találkoztatok már vele? Földünk melyik kontinensén alkalmazzák ezt a művelési típust? Mi jellemzi az éghajlatot ezen a területen? Milyen összefüggéseket láttok ezek között? Milyen környezeti veszélyeket rejt ez a gazdálkodási típus? 2. részegység: öntözéses-árasztásos rizstermesztés Hol alkalmazzák ezt a termelési típust? Milyen növényeket termesztenek ezeken a területeken? Milyen környezeti veszélyt rejt ez a gazdálkodási mód? Tanári közlés. Frontálisan tematikus térképek elemzése, a tanulói gyűjtőmunka ismertetése, a tankönyvi szöveg feldolgozása. Rögzítés: ppt segítségével. Frontális munka. Logikai térképolvasás: tematikus térkép elemzése. Ábraelemzés. Rögzítés: ppt segítségével. 32. perc 3. részegység: oázisgazdálkodás Hol terjedt el ez a termelési típus? Mi lehet ennek az oka? Milyen növények termeszthetők ezen a területen? Milyen környezeti veszélyei vannak, és ez hogyan előzhető meg? Tényfeltárás tanári magyarázattal. Tematikus térképek elemzése. Ppt a termesztett növényekről. Rögzítés: ppt segítségével. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 21

22 36. perc 4. részegység: nomád pásztorkodás Milyen okokra, természeti adottságokra vezethető vissza ennek a termelési módnak a létrejötte? Miért szorul vissza ez a termelés? Tematikus térképek elemzése, logikus térképolvasás. Rögzítés: ppt segítségével. 40. perc V. Összefoglalás: Változtatna-e valaki az óra elején elhelyezett csoportján? 42. perc VI. Értékelés. A házi feladat kijelölése, motiváció a következő órára. Megbeszélés vita. Helyre kerülnek az óra eleji tévedések. Tanári közlés. Készítette: XY biológia, földrajz, technika szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 22

23 E) Hospitálási jegyzőkönyv reflexiója Az óra felépítése Az óra mintaszerűen logikus felépítésű. Jól tagolódott didaktikai egységekre, igazodott a tanulók életkori sajátságaihoz. Az ellenőrzés, a motiváció, a részcélkitűzések, az óra végi összefoglalás mind a kitűzött célok megvalósításához vezettek. Megismerték a tanulók a hagyományos mezőgazdaság meglétének okait és célját, típusait, valamint ezek területi elhelyezkedését. Feldolgozták az egyes művelési típusok jellemzőit, feltárták az egyes művelési típusokhoz tartozó személyi és tárgyi feltételeket, illetve ezek hatását a környezetre és a népességre. Nagy hangsúlyt kapott a természeti értékek megismerésének és megóvásának szükségessége. Módszerek A pedagógus a tanórán rendkívül gazdag tárházát mutatta meg a módszertani eszközöknek, változatos munkaformákat alkalmazott. Különösen ötletes volt a motiváció elősegítésére szánt csoportmunka, amelyet kooperatív módszerrel oldottak meg a diákok, és ez a kompetenciafejlesztő feladat alkalmas volt az óra végéig szinten tartani a figyelmet. A csoportmegoldásokat az óra elején megismerhettük, de a korrekciót a tanulóknak az óra végén kellett elvégezniük. Szemléltetés A szemléltetés minőségben és mennyiségben is jól kidolgozott, kihasználta az IKT adta lehetőségeket is. A téma feldolgozását igényesen elkészített prezentációval, munkalappal, a csoportok feladatlapjaival és összegző táblázattal segítette. A pedagógus személyisége Az óra vezetése dinamikus volt, végig fenntartotta a tanulók érdeklődését. Igazi pedagógus személyiség, akiből sugárzik a szakmai elhivatottság, a módszertani magas fokú hozzáértés, kimunkáltság. Jó kapcsolatot alakított ki diákjaival, együttműködő légkört teremtett. Olyan tanórát irányított, amely élményt nyújtott diáknak, hospitáló tanárnak egyaránt. Szeretnék én is minél több hasonló eredményességű órát tartani! Megjegyzés: Készítette: XY biológia, földrajz, technika szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 23

24 F) Projektterv Ökotábor Ökotábor TÁMOP / Innovatív kezdeményezések a Z Iskolában Téma: Ökotábor Kísérők: Időpont: május Helyszín: Parád, Csevice Erdei Iskola Résztvevők: 9. a osztály Felhasznált irodalom: (letöltés: május 5.) Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 24

25 1.1. Az erdei iskola szervezésének lépései A részt vevő pedagógusok felkészülése, felkészítése A legfontosabb rész a megállapodás az adott erdei iskola programjának súlypontjaiban. A tanárok együttesen döntik el, hogy a helyszíntől függően milyen tematikai súlypontokat jelölnek ki, illetve hogy az egész éves tananyagból mely részeket óhajtják az erdei iskola sajátos feltételei között sajátos módszerekkel megtanítani. Ha olyan pedagógusok is részt kívánnak venni a programban, akik számára ez a tanulásszervezési forma még idegen, meg kell őket ismertetni a módszer jellegzetességeivel, helyével és szerepével Az erdei iskola költségeinek megtervezése Az erdei iskola megvalósításának vannak anyagi vonzatai is, amelyek előteremtése sokszor komoly feladat. Érdemes előre pontos költségvetést készíteni és mérlegelni a pénz előteremtésének lehetőségeit: pályázati lehetőségek; alapítványi támogatások; önkormányzati támogatások stb. A külső pénzszerzési források mellett érdemes végiggondolni, miképp lehet a költségeket előteremteni az iskola falain belül: bolhapiac : kirakodóvásár a diákok megunt eszközeiből; papírgyűjtés stb A szülők tájékoztatása A szülőknek tudniuk kell, hogy mi történik az erdei iskolában, ezért szükséges ennek a tanulási formának a bemutatása, a tervezett program konkrét ismertetése. Be kell vonni a szülőket a költségek és a programok megtervezésébe és a finanszírozás lehetőségeinek megtárgyalásába egyaránt. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 25

26 1.1.4.A diákok tájékoztatása és bevonása a tervezésbe Ahhoz, hogy a gyermekek részt vehessenek a program szervezésében, pontos, részletes információkkal kell rendelkezniük az erdei iskola helyszínéről, a tevékenységekről, a kihívásokról. A tartalmi szervezés mellett a diákokat érdemes bevonni az erdei iskolai élet sajátos szervezeti megoldásainak formai megtervezésébe. A gyermekek bevonása a tervezési folyamatokba nem pusztán gesztus, hanem az erdei iskolának mint komplex projektnek a szerves része A program megtervezése A legfontosabb lépés a program részletes kidolgozása a módszerektől a témakörökön át az értékelési rendszerig. Mindezt azért, mert: Tudás, használható, működőképes tudás csak tapasztalásból, az átélt tapasztalásból, az élményalappal bíró tudásból származhat.. Szakmai program Időpont A foglalkozások megnevezése A foglalkozások pedagógiai célja Módszerek, munkaformák Terep, vizsgálati szemléltető és bemutató eszközök, oktatási segédanyagok, szakirodalom, egyéb tárgyi eszközök megnevezése Foglalkozásv ezetők megnevezése Az ellenőrzés, értékelés és visszacsatolás módja modulonként Óraszám 1. nap 1. modul A tábor tényleges és viszonylagos helyzetének meghatározása az országban. A tábor és környékének kőzettani vizsgálata. Korábbi ismereten és megfigyelésen alapuló csoportmunka. Tájoló, iránytű használata, helymeghatározás GPSszel. Kőzetgyűjtemény. Terepgyakorlat a táborban és környékén. Fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálata. Térképek, feladatlap. Kőzetfelismerés, csoportosítás, a kőzetek hasznosítása a környéken. 4 óra Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 26

27 2. nap 2. modul 3. modul 4. modul A kőzetek hasznosításának megismerése. Közlekedési ismeretek alkalmazása. Az újrahasznosítás fontossága, takarékos gazdálkodás. Ökológiai lábnyomunk kiszámítása. Plakátkészítés a lábnyom csökkentésére (1.) közlekedési lábnyom A hulladéktermelésünk csökkentésére a megelőzni újrafelhasználni újra feldolgozni sorrend következetes érvényesítését kell szorgalmazni, tudatosítani. Plakátok készítése a z élelmiszerfogyasztási lábnyom (2.) és a hulladék lábnyom (3.) csökkentésére Terepmunka. Megfigyelés: a kőzetek megmunkálhatósága. Az építőanyagok felhasználásának megfigyelése, gyakorlata. Csoportmunka. Csoportmunka. Kerékpár, kalapácsok, fényképezőgép. Feladatlap. Miből készítenéd? ppt Mire használnád? ppt A lábnyom kiszámításához: az adatlap és a szorzókulcsok. Számológép. Plakátkészítéshez: karton v. csomagolópapír, filctollak, olló, ragasztó, képek. A kukabúvársághoz: a táborban keletkezett hulladék, kesztyűk, szelektív gyűjtőedények, komposztáló. A plakátkészítéshez: Karton v. csomagolópapír, filctollak, olló, ragasztó, képek. A kiránduláson készített fényképek kivetítése. A látottak összegzése. A csoportok ökológiai lábnyoma. Plakátok a közlekedési lábnyom csökkentésére. Plakátok: élelmiszerfogyasztási lábnyom (2.) és a hulladéklábnyom (3.) csökkentésére. 4 óra 4 óra 4 óra Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 27

28 3. nap 5. modul 6. modul Tudnunk kell, hogy milyen módon figyelmeztet bennünket a zuzmó a légszennyezésre. A zuzmók csoportosítása megjelenési formájuk szerint. A helyi szennyezők feltérképezése. Zuzmók vizsgálata. Zuzmóskála segítségével a légszennyezés mértékének a megállapítása. Vízminőség vizsgálata, vízmintavétel, ismerkedés a vízvizsgálati módszerekkel. Plakát készítése a vízfogyasztási ökológiai lábnyom csökkentésére. (4.) A víz hasznosításának, gyűjtésének, megőrzésének a gyakorlata a táborban tapasztaltak alapján Az egyéni ismeretek, tapasztalatok alapján gyűjtőmunka, a tényanyag rendszerezése, összegzése. Csoportmunka. Csoportos kiscsoportos foglalkozás. Zuzmóskála, zuzmótérkép, tabló a zuzmócsoportokról, vizsgálati adatlap, papírkeret, nagyító, munkanapló. Mikroszkóp, vízvizsgálati adatlap, ábra és táblázat a vízminőségjelző gerinctelenekről, zseblaborvizsgálatok: kémcső, hőmérő, fehér lap, tölcsér, vatta, 1 l patakvíz, indikátorpapír a ph-hoz, tesztcsíkok a nitrit és a nitrát méréshez. A plakátkészítéshez szükséges eszközök. Megfigyeléseikre alapozva munkanapló készítése a főút közelében, a táborban, az erdőben. Megfigyeléseikre, kísérleteikre alapozva munkanapló készítése. Plakát készítése: a vízfogyasztási ökológiai lábnyom csökkentése (4.). 4 óra 4 óra Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 28

29 4. nap 5. nap 7. modul 8. modul 9. modul A megújuló energiahordozók szerepe napjainkban. Milyen lehetőséget biztosít erre a Mátra? A Földön megújuló energiahordozók fajtái, szerepe, jelentősége. Atomerőművek működése, előnyei, hátrányai. Szélerőművek működése (kísérletek szélforgóval). A napenergia hasznosítása. A napelem és a napkollektor működése. Napelemmel működő eszközök. A Föld hőjének hasznosítása. Geotermikus energia. Hőszivattyúk működése. Passzív házak. Internetes kutatás a témában, majd prezentáció készítése a passzív házakról. Az egyéni ismeretek, tapasztalatok alapján gyűjtőmunka, a tényanyag rendszerezése, összegzése. Csoportmunka. Az egyéni ismeretek, tapasztalatok alapján gyűjtőmunka, a tényanyag rendszerezése, összegzése. Csoportmunka. Az egyéni ismeretek, tapasztalatok alapján gyűjtőmunka, a tényanyag rendszerezése, összegzése. Csoportmunka. Szélforgók vizsgálata. A szélerőművek, az atomerőművek működésének vizsgálata internetes anyagok segítségével. Különböző vízfelületek és anyagok hőelnyelő képességének vizsgálata. Különböző színű és anyagú locsolócsövek, tartályok, hőmérő. Egyszerű napelemes szerkezetek készítése. Napkollektor házilag. Internetes kutatás a témában, majd prezentáció készítése a passzív házakról. Megfigyeléseikre, kísérleteikre alapozva munkanapló készítése. Plakát készítése: az energiafelhasznál ási ökológiai lábnyom csökkentése (5.). Megfigyeléseikre, kísérleteikre alapozva munkanapló készítése. Gyűjtőmunkájuk alapján prezentáció készítése. 4 óra 4 óra 4 óra Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 29

30 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. nap Délelőtt Délután Este 2. nap Délelőtt Délután Este Csop ort A B A B A B Csop ort A B A B Tábori program Program 1. modul: Hol járunk? A tábor céljának ismertetése. Fedezd fel a környezeted! A tábor takarékos, környezettudatos példái. A táborlakók ilyen jellegű napi tevékenységei, gyakorlata, feladata. Helymeghatározás GPS, tájoló, iránytű használata. A tábor környékének kőzettani vizsgálata (csoportosításuk, felhasználásuk). 5. modul. Savas esők. A természet saját kénjelzője zuzmóvizsgálat. Papírkeret készítése, Zuzmók vizsgálata a fákon. A zuzmók meghatározása, csoportosítása alakjuk szerint: kéreg-, lombos, bokros zuzmók. Zuzmóskála segítségével a légszennyezés mértékének a megállapítása. Vizsgálat a főút közelében, a táborban, az erdőben. A kapott eredmények összehasonlítása, összegzés, táblázat készítése. 5. modul: Savas esők. A természet saját kénjelzője zuzmóvizsgálat. 1. modul: Hol járunk? Gyakorlati tájékozódási verseny Pásztortűz ismerkedési est. A tűzgyújtás szabályai. A tüzek fajtái. A takarékos szabadtűz használata és szabadtűzi gyakorlat. Tábori játékok. Ismerkedés az éjszaka fényeivel. Csillagképek, a Hold változásai, formái (fakultatív program). Program 3. modul: Mit tegyünk, hogy az ökológiai lábnyomunk kisebb legyen? Az ökológiai lábnyom számítása. Plakátkészítés az ökológiai lábnyom csökkentésére. A közlekedési ökolábnyom csökkentése. 2. modul: Lakóhelyek a múltban és a jelenben (Kerékpáros túra.) A siroki vár, a siroki barlanglakások és a recski kényszermunkatábor megtekintése. Anyaggyűjtés a projektfeladathoz előzetes szempontok alapján. A környék lehetséges építőanyagai, azok sajátosságai, felhasználási gyakorlatuk megtekintése és alkalmazása a környéken, illetve a táborban. 4. modul: Legyünk válogatósak! Bántja a szememet a szemét! Megelőzni újrafelhasználni újrafeldolgozni! Az élelmiszerfogyasztási lábnyom csökkentése, a hulladéklábnyom csökkentése. Játszunk kukabúvárt! válogassuk szét szelektíven a hulladékunkat! Vetítés a palóc vidék népművészeti emlékeiről. Beszélgetés a régi paraszti életről. Közös éneklés. Milyen gyakorlata volt a korabeli vidék hulladéktermelésének, -hasznosításának ellentétben napjaink gyakorlatával? Felelős SJ, PL Gné ML Gné ML SJPL PL SJPL SJ Felelős SJ, ND VK ND Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 30

31 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 3. nap Délelőtt Délután Es te 4. nap Délelőtt Délután Csop ort Program Felelős A 4. modul: Legyünk válogatósak! Bántja a szememet a szemét! VK Megelőzni újrafelhasználni újrafeldolgozni! B 2. modul: Lakóhelyek a múltban és a jelenben (Kerékpáros SJ, ND túra.) 7. modul: A megújuló energiahordozók szerepe napjainkban SJ Milyen lehetőséget biztosít erre a Mátra? A Földön megújuló energiahordozók fajtái, szerepe, jelentősége. A B Az atomerőművek felépítése, működése. A szélerőművek működése (kísérletek szélforgóval). Az energiafelhasználási lábnyom csökkentése. Javaslatok: Mit tehettek a javulás érdekében? A B Számháború SJ Csop ort A B A B Vetélkedő Mit jelent a természettudatos életforma? Szerepjátékok. Film: Hogyan ne terheljük túl és tegyük tönkre a Földet? Nyársalás Program 6. modul: Védjük patakunkat! Ismerkedjünk az erdő és vizek törpéivel. Vízmintavétel a közeli patakból, erdei tóból. Ismerkedés a vízvizsgálat módjaival. Ismerkedés a mikroszkóppal. A vizsgálatok elvégzése (hőmérséklet, szín, szüredék, kémhatás, nitrit- és nitráttartalom, vízminőségjelző gerinctelen állatok). A vízfogyasztási ökolábnyom csökkentése. A szürkevíz összegyűjtése, az esővíz hasznosítása, ennek gyakorlati alkalmazása (WC-öblítés, mosakodás, öntözés.) A víz hasznosításának, gyűjtésének, megőrzésének a gyakorlata a táborban tapasztaltak alapján. (Erdei tó, vízesés, patakok vize, záportározó.) Szerepük, hasznosításuk. Hosszabb séta az Ilona-völgyben a tanösvényt követve. A vulkáni működések nyomainak felkeresése (kőzetek, csevice, vízesés). SJ SJ Felelős Sné CsM SJ Este Búcsúest. Kis pásztortűznél az emlékek felelevenítése, búcsú. Hagyományos palóc étel tócsni (macok) készítése. Sné CsM 5. nap Délel őtt Délután Csop ort A B A B Program 8. modul: A napenergia hasznosítása A napelem és a napkollektor működése. Napkollektor házilag. Napelemmel működő eszközök. Egyszerű napelemes szerkezetek készítése. 9. modul: A Föld hőjének hasznosítása. Geotermikus energia. A hőszivattyúk működése. Passzív házak. Internetes kutatás a témában, majd prezentáció készítése a passzív házakról. Hazautazás. Felelős Sné CsM, SJ SJ, Sné CsM SJ Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 31

32 NÉV Gné M. L ND PL SJ Sné CsM VK A kollégák kint tartózkodása Nap hétfő kedd szerda csütörtök péntek De Du E De Du E De Du E De Du E De Du Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 32

33 Tábori napirend 1. nap: 08:00 Indulás a táborba az iskolából 09:00 Érkezés a táborba 09:30 13:30 Foglalkozás 13:30 14:30 Ebéd 15:00-ig Szabad program 15:00 19:00 Foglalkozás 19:00 20:00 Vacsora 21:30-ig Szabadidős program 21:30 Takarodó 2 4. nap: 07:00 Ébresztő, tisztálkodás, takarítás 07:30 Reggeli 08:00 12:00 Foglalkozás 12:00 13:00 Ebéd 13:30 17:30 Foglalkozás 18:00 19:00 Vacsora 19:00 21:30 Szabad program 21:30 Takarodó 5. nap: 07:00 Ébresztő, tisztálkodás, takarítás 07:30 08:00 Reggeli 08:00 12:00 Foglalkozás 12:00 13:00 Ebéd 13:00 17:00 Foglalkozás 17:00 Hazautazás Eger, május 1. XY Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 33

34 Fényképmelléklet 1 1. kép Térképi tájékozódás 2. kép A megtalált bója 3. kép Bioindikátorok 4. kép Vízvizsgálat 1 Csak a diákokat nem ábrázoló képek jeleníthetőek meg. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 34

35 5. kép Kísérleti anyagok és eszközök 6. kép Ökolábnyom plakátja 7. kép Vízhozammérés kép Vízhozammérés kép Tavaszi erdei tisztás Készítette: XY biológia, földrajz szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 35

36 G) Reflexió Projektterv Az ökoiskolára a 9. évfolyamon kerül sor, és a programokkal komplex célt kívánunk megvalósítani: környezeti nevelési program természetközelben; a környék néprajzi, történelmi értékeinek megismertetése, közösségépítés; a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tábor programját előzetesen megismertettük a diákokkal és a szülőkkel. A szabadidős programok megtervezéséhez a diákok javaslatát is figyelembe vettük. A tábor megvalósításába több pedagógus is bekapcsolódott, de a szervezést és a tevékenységet én fogtam össze. A tanárkollégákkal folytatott előzetes megbeszéléseknek, egyeztetéseknek köszönhetően jól elő tudtuk készíteni a programokat. A program hatékonysága érdekében az osztályból 4 csoportot szerveztünk, és a tábor lehetőségéhez is igazodva 2-2 csoport teljesített egy-egy szakmai modult forgószínpadszerűen. A feladatokat, tevékenységeket minden reggel ismertettük, illetve a nap végén értékeltük azokat. Az értékelésbe a csapatokat is bevontuk. A környezeti nevelési programok között sok kötetlen beszélgetésre jutott idő. A diákok nagyon élvezték a csapatok közötti tréfás versenyeket, feladatokat. A csapatok között tábori olimpiát is rendeztünk. A jó hangulatot az esős idő sem tudta elrontani, így például az esős idő miatt ódzkodva induló tájékozódási verseny után még legalább három számháború-fordulót is kértek. Tehát nem volt nehéz lendületbe hozni a társaságot. Minden csoport tábori naplót vezetett, illetve pptprezentációkon örökítette meg az élményét. Sikeres volt a tábori program összeállítása; a környezeti nevelési tevékenységek megvalósítása; a közösségfejlesztés. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 36

37 Tanulói visszajelzés Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 37

38 Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 38

39 Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 39

40 Készítette: XY biológia, földrajz szakos tanár Z Iskola Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 40

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények: Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2015. november 16. Iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Évfolyam: 7. évfolyam Osztály:

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

A kőzetlemezek mozgásai és következményei

A kőzetlemezek mozgásai és következményei A kőzetlemezek mozgásai és következményei A pedagógus neve: Oláhné Nádasdi Zsuzsanna Intézmény: Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium 1096 Bp. Vendel u.3. Műveltségi terület: Földünk-környezetünk

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Kéz a kézben a digitális világban

Kéz a kézben a digitális világban Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kéz a kézben a digitális világban A Digitális világ tanára pályázatra Margitai Istvánné 2014 Bevezető Az általános iskola harmadik évfolyamán informatika

Részletesebben

Földrajz óra ENERGIA ÖKOSAN DIGITÁLIS TÉMAHÉT ÁPRILIS 4-8. ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA péntek

Földrajz óra ENERGIA ÖKOSAN DIGITÁLIS TÉMAHÉT ÁPRILIS 4-8. ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA péntek 2016.04.08. péntek Földrajz óra Osztály:8.a Az óra anyaga: Megújuló energiahordozók mennyiségi felhasználása Magyarországon - Megújuló energiaforrásaink felhasználásának elemzése 2006-2008, - Megújuló

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Pedagógus-előmeneteli rendszer BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 1

Pedagógus-előmeneteli rendszer BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 1 Pedagógus-előmeneteli rendszer 2016. 07. 03. BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 1 A minősítés részei Portfólió Óra-, foglalkozáslátogatás Portfólió védése 2016. 07. 03. BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 2 A 1 Az értékelés

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben