IPARTESTÜlETE ALAPSZABÁL VA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPARTESTÜlETE ALAPSZABÁL VA"

Átírás

1 1 MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRŐK ORSZÁGOS IPARTESTÜlETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68. A Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének ALAPSZABÁL VA Nytsz.: Fővárosi Bíróság

2 2 MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRŐK ORSZÁGOS IPARTESTÜlETE ALAPSZABÁL YA 1. Általános rendelkezések 1.1 A Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete (továbbiakban: Ipartestület) az egyesülési jogról szóló II. törvény (továbbiakban: Et.) alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. 1.2 Az Ipartestület neve: Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete 1.3 Rövidítet neve: MKOI 1.4 Angol neve: Hungarian National Chimney Sweepers' Craft-union 1.5 Német neve: Landesennung der Ungarischen Schornesteinfeger 1.6 Francia neve: Fédération Nationale des Ramoneurs de Hongrie 1.7 Székhelye: 5000 Szolnok, Pozsonyi út Alapításának éve: Működési területe: Magyarország 1.10 Bélyegzője: a kör alakú bélyegző körívén "Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete", felső részén a jelen Alapszabály 1. sz. mellékletében ábrázolt "Szent Flórián" alak felirattal, alatta pajzsban elhelyezett kéményseprő-ipari szerszámok Az Ipartestület - mint jogi személy - a jelen Alapszabályban rögzített célokért munkálkodó, a TEÁOR alatti tevékenységi körön belül a kéményseprő-ipari szakmát, mint közszolgáltatást jogszerűen gyakorló szervezetek és egyéni vállalkozók, valamint az Alapszabályt elfogadó más jogi és természetes személyek országos szerveződése Az Ipartestület tevékenységét az 1893-ban alakult magyarországi Kéményseprők Országos Egyesülete nemes hagyományainak örököse ként folytatja. Az Ipartestület az 1971-ben létrejött Kéményseprőipari Fejlesztési Társulás (1988-tól Országos Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Gazdasági Társaság) jogutódja Az Ipartestület a) alaptevékenysége a polgárok életének, testi épségének és vagyontárgyainak védelme a kémények okozta balesetektől, a tragédiák megelőzésévei, illetve elkerülésével, különösen az oktatás, a képzés és a tájékoztatás-felvilágosítás eszközrendszerén, valamint az országos szakmai érdekképviselet gyakorlásán keresztül; - b} az a} ponttal össze nem függő tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat;

3 3 c) vállalkozási tevékenységet csakis céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. d) tevékenységévei politikai pártokat nem támogat. II. Az Ipartestület jogállása 2.1 Az Ipartestület mint társadalmi szervezet, természetes és jogi személyeknek az Et. alapján és a jelen Alapszabályzat 1.13 pontja szerint létrejött egyesülete. Ill. Az Ipartestület céljai és tevékenysége 3.1 Az Ipartestület célja, hogya kéményseprő-ipari szakemberek tapasztalatai révén elősegítse a szakma megbecsülésének folyamatos fejlesztést, a szakmai tapasztalatcserét, a jogszabályoknak és az egységes szakmai követelményeknek a tagok általi megtartását, a szakmával kapcsolatos alapvető fontosságú (így különösen az oktatási-képzési, a munka- és tűzvédelmi a műszaki, gazdasági és iparvédelmi, a szakmai etikai és érdekvédelmi) feladatok jogszabályi keretek között történő meghatározását, betartását, illetve közvetlen ellátását. 3.2 Az Ipartestület közvetlenül és szakbizottságai útján nemzetközi és hazai viszonylatban - ellátja a jogszabályok által esetlegesen rábízott feladatokat; - gyakorolja a jogszabályok által a számára esetlegesen meghatározott jogköröket; - részt vesz tagjai és azok dolgozói szakmai érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységének ellátásában; - közreműködik és ellenőrzi, hogya jogaikotás szerint az ezen Alapszabály szerinti rendes tagság a kéményseprő-ipari szakma (tevékenység) jogszerű gyakorlásának kötelező feltétele legyen; - figyelemmel kíséri a kéményseprő-ipari szakmát érintő jogalkotási és jogszolgáltatási eseményeket, illetve gazdasági folyamatokat; - az országban rendszeres tanácskozásokat és előadásokat szervez; - folyamatos jogszabály - és jogalkalmazás-kritikai tevékenységet végez; - rendszeres kapcsolatokat tart azokkal a szervezetekkel, amelyek céljaival egyetért; - állást foglal és javaslatokat tesz, azokat nyilvánosságra, a törvényhozás, a közigazgatás és mások tudomására hozza; - hozzájárul a tagok műszaki kutatás-fejlesztési tevékenységének összehangolásához;

4 4 - szakirodalmi kutatásai alapján műszaki gazdasági és szervezési információkat állít össze és hoz nyilvánosságra; - tanulmányutak, tapasztalatcserék és szakmai konferenciák rendezésével is elősegíti a szakma fejlődését; a szakma keretei között hozzájárul az energiatakarékosság és a környezetvédelem hathatós megvalósításához; szervezi és közreműködik a felkészítésben a szakemberek képzése során, és részt vesz a vizsgáztatás ba n; összehangolja a nemzetközi szakmai együttműködésben való részvételt, elősegíti a külfölddel fennálló kapcsolatok fejlesztést, ennek keretében külföldön is működést fejt ki, így különösen képviseli a hazai kéményseprő-ipari szakmát az Európai Kéményseprőmesterek Szövetségében. IV. Az Ipartestület tagsága 4.1 Az Ipartestületnek lehet - rendes tagja - pártoló tagja - tiszteletbeli tagja. 4.2 (1) Az Ipartestület rendes tagja lehet minden - a Magyar Köztársaság területén működő, - a bíróság, vagy más hatóság által bejegyzett, - a jelen alapszabály 2. sz. mellékletében részletezett követelményeknek megfelel, - a mindenkori jogszabály szerinti kötelező kéményseprő-ipari tevékenységet közszolgáltatásként gyakorló gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely (aki) ezt az Alapszabályt elfogadja, továbbá - két rendes ipartestületi tag mint ajánló által záradékolt és az elnökséghez intézett - felvételi kéreimében nyilatkozik arról, hogy az Alapszabályt ismeri és azt magára kötelezőnek fogadja el. (2) A tagfelvételről a közgyűlés dönt. (3) A rendes tag jogai: - részt vehet az Ipartestület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet és véleményt nyilváníthat az Ipartestület működésével kapcsolatban; - felvilágosítást kérhet az Ipartestület tevékenységéről, amelyre az Elnökség 30 napon belül köteles választ adni;

5 5 - a tag választhat és választható az Ipartestület tisztségviselőinek; - a rendes tagszervezetet a közgyűlésen a tag, illetve a tagszervezet vezetője vagy az általa szabályosan meghatalmazott személy képviselheti; - a rendes tag feltüntetheti levelezéseiben az Alapszabály 1.) sz. mellékletében ábrázolt "Szent Flórián" alakot, mint logót és cégnév után, mint a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének tagja szövegrészt. (4) A rendes tag kötelességei: - az Ipartestület tagja köteles az Alapszabályt, egyéb szabályzatait, határozatait betartani, valamint részt venni a munkában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását; - olyan magatartást tanúsítani, amely méltó az Ipartestület céljaihoz; - tagdíj-fizetési kötelezettségének a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott mértékben és módon eleget tenni. 4.3 A Pártoló tag: - pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az Ipartestület alapszabályát elfogadja és személyes tevékenységévei vagy anyagi támogatásával segíti az Ipartestületet céljai elérésében; - a pártoló tagság a közgyűlés határozatával jön létre; - a pártoló tagság az Ipartestületben rendes tagsági jogokat és kötelezettségeket általában nem keletkeztet, azzal azonban, hogya pártoló tag is jogosult a közgyűlés erre meghatározott szakaszában, valamint az Ipartestület szakmai összejövetelein részt venni, ott felszólalni, javaslatot tenni; - a pártoló tag köteles az Alapszabályban és az Ipartestület további szabályzataiban foglalt rendelkezéseket betartani, és az Ipartestület érdekeivel összhangban tevékenykedni. 4.4 Tiszteletbeli tag: - a tiszteletbeli tagság a külön szabályzatban foglaltak szerint jön létre; - a tiszteletbeli tagság jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet. 4.5 A tagsági viszony megszűnik: - tag halálával; - a tag jogutód nélküli megszűnésévei; - a tag kilépésévei; - a tag kizárásával;

6 6 - a tag kötelező közszolgáltatási tevékenységének megszűnésévelj - az Ipartestület jogutód nélküli megszűnésévei. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. és a 4.6 A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. Az Elnökség a kilépésről a Közgyűlést annak soron következő ülésén tájékoztatja. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez benyújtott lemondó nyilatkozatával. 4.7 A Közgyűlés kizárja az Ipartestület tagjai közül - azt a tagot, aki az esedékes tagdíjat, az írásbeli felszólítást követő 30 napon belül saját hibájából nem fizeti megj - azt, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a közügyektől eltiltott. V. Az Ipartestület szervezete 5.1 Az Ipartestület szervei: - a Közgyűlés - az Elnökség - a számvizsgáló 5.2 A Közgyűlés (1) A Közgyűlés az Ipartestület legfőbb szerve, mely a tagok összességébőláll. (2) A Közgyűlésen a rendes tagok mindegyike egy szavazattal rendelkezik. (3) A közgyűlést az Ipartestület Elnöksége szükség szerint, de évente legalább kétszer, a naptári év első vagy második, illetve negyedik negyedévében köteles összehívni. A közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően kiküldött, a napirendi pontokat tartalmazó meghívóval kell összehívni. (4) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, továbbá ha a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri. A kérelmet az Elnök részére kell megküldeni. Az Elnökség a rendkívüli közgyűlést 30 napon belüli időpontra köteles összehívni.

7 7 (5) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint 2/3-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy az azonos napirendi pontokkal 30 napon belüli - az eredeti időpontot követő legalább egy órát követő - időpontra előzetesen összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha arról, annak helyszínéről és időpontjáról a tagokat az eredeti meghívóban már előre kifejezetten tájékoztatták. (6) A rendkívüli közgyűlésen és a megismételt közgyűlésen csak az eredeti meghívóban foglalt napirendi pontok tárgyalhatók. Egyéb napirendi pont keretén belül határozathozataira nem kerülhet sor. (7) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. (8) A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: - az Alapszabály elfogadásához, módosításához; - más társadalmi szervezettel történő egyesüléshez; - az Ipartestület feloszlásának kimondásához; - a költségvetés tárgyában hozott döntéshez. (9) A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja. A jelölés és a választás szabályait a "Választási Szabályzat" tartalmazza. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. (10) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az elhangzottak lényegét és a döntéseket. A hozott határozatokat évente emelkedő sorszámmal, dátum mal (.../ év) kell ellátni, melyről nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyvet, a hozott határozatokat 10 évig kell megőrizni. A jegyzőkönyvet az Elnök és az ülés elején megválasztott 2 jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. Az aláírt jegyzőkönyvet a tagok részére 30 napon belül meg kell küldeni. (11) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; b) az Ipartestület feloszlásának, más társadalmi szervezettel történő egyesülésnek a kimondása; c) tisztségviselők megválasztása és visszahívásai d) tagdíj mértékének megállapításai e) az Elnökség éves beszámolójának az elfogadása; f) az éves költségvetés és a mérlegbeszámoló elfogadása; g) döntés a tag felvételéről és a kizárásáról;

8 h) ipartestületi címek létesítése és ipartestületi díjak alapítása; i) A szervezeti és működési szabályzat, a választási szabályzat, a pénzkezelési szabályzat megalkotása; j) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. 5.3 Az Elnökség (1) A közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel 5 évre, nyolctagú elnökséget, ezen belül egy elnököt, két alelnököt és öt további elnökségi tagot választ. Megbízatásukat társadalmi munkában végzik. Az elnökség tagja az lehet, aki: - a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, - magyar állampolgár, - Ipartestület rendes tagja, vagy a rendes tag törvényes képviselője. (2) A megbízatás 5 éves időtartamra (továbbiakban: ciklus) szól. Az elnökség mandátuma függetlenül az elnök és az elnökség további egyes tagjainak tényleges megválasztási időpontjától a ciklus utolsó közgyűlésén jár le. (3) Az elnökség két közgyűlés közötti időszakban - a közgyűlés kizárólagos hatásköreit kivéve- gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, irányítja az Ipartestület működését. (4) Előterjesztésekkel és a közgyűléshez a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben. Ahol jogszabály a közgyűlés döntését kötelezővé teszi, ott az elnökség köteles az előterjesztés megtételére. (5) Az elnökségi ülést az elnök legalább 8 nappal megelőzően, napirendi pontot is tartalmazó meghívóval kell összehívni. az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja üléseit. A két elnökségi ülés között az Ipartestületet az elnök - akadályoztatása esetén az alelnök- önállóan képviseli. (6) Az elnökség határozatképes, ha azon az elnökség legalább 4 tagja jelen van. Döntéseit a jelenlévők egyszerű többséggel hozza meg. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az elhangzottak lényegét és a döntéseket. A hozott határozatokat évente emelkedő sorszámmal, dátummal ( / év) kell ellátni, melyről nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyvet, a hozott határozatokat 10 évig kell megőrizni. A jegyzőkönyvet az Elnök és az ülés elején megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. (7) Az elnökség szakbizottságokat hozhat létre, különösen gazdasági-jogi és műszakiiparvédelmi szakbizottságot. A bizottság tagjait az elnökség jogosult felkérni. (8) Az elnök feladatai, hatásköre: - az Ipartestület tevékenységének irányítása, általános képviselete;

9 9 - közgyűlés összehívása és levezetése; - összehívja, vezeti az elnökség üléseit; - irányítja az elnökség munkáját; - az Ipartestületet önállóan képviseli; - az Ipartestület tagjairól tagsági nyilvántartást vezet; - az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozza a szükséges intézkedéseket; - irányítja és ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések végrehajtását; - kapcsolatot tart más társadalmi és érdekképviseleti szervekkel; - az Ipartestület esetleges alkalmazottjai felett munkáltatói jogkört gyakorol; - az utalványozási jogkör és a bankszámla felett való rendelkezés - önálló, cégszerű aláírással történő - gyakorlása, a pénzkezelési szabályzat előírásai szerint; - az Ipartestület gazdálkodási-vállalkozási tevékenységének felügyelete és irányítása; - intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; - ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 5.4 A Számvizsgáló: (1) A Közgyűlés az Ipartestület rendes tagjai sorából titkos szavazással, egyszerű többséggel négy évre számvizsgálót választ. A számvizsgáló mandátuma az elnökségével azonos időpontban szűnik meg. (2) A számvizsgáló az Ipartestület felügyelő szerve. A számvizsgáló eljárásának rendjét, a jogszabályok keretei között maga állapítja meg. (3) A számvizsgáló feladat és hatásköre: - ellenőrzi az Ipartestület működését és gazdálkodását, melynek során az elnökség tagjaitól jelentést, az Ipartestület esetleges munkavállalóitói pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá annak könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgál hat ja; - ellenőrzi a tagdíjak befizetését, a bizonylati fegyelem betartását; - számot ad a közgyűlésnek az éves pénzügyi gazdálkodásról, záradékolja az Ipartestület éves egyszerűsített mérlegét; - részt vehet az elnökségi ülésekentanácskozási joggal;

10 10 - köteles a közgyűlést, illetőleg az elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Ipartestület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Ipartestület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés illetőleg az elnökség döntését teszi szükségessé, továbbá ha az elnökség vagy az elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel; - indítványára - az annak megtételétől számított harminc napon belül - a közgyűlést, illetőleg az elnökséget össze kell hívni, e határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés, illetőleg az elnökség összehívására a számvizsgáló is jogosult; - köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha a közgyűlés, illetőleg az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. (4) Nem lehet-számvizsgáló az a személy, aki: - nem magyar állampolgár; - a közügyek gyakorlásától el van tiltva; - az elnökség tagja; - az Ipartestülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; - az elnökség tagjainak, illetve az Ipartestülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy hozzátartozója. VI. Az Ipartestület gazdálkodása 6.1 Az Ipartestület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a közgyűlés fogad el, a tárgyévet megelőző év decemberében. 6.2 Az éves egyszerűsített mérlegbeszámolót a Közgyűlés fogadja el a tárgyévet követő május 30- ig. 6.3 Az Ipartestület bevételei: - tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatban állapít meg; - magán és jogi személyek támogatásai; - az Ipartestület gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei; - egyéb bevételek.

11 Az Ipartestület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Ipartestület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. 6.5 Az Ipartestület vállalkozási tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezheti. VII. Az Ipartestület megszűnése 7.1 Az Ipartestület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssei, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. 7.2 Az Ipartestület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Ipartestület Elnöksége jár el. Vili. Vegyes és záró rendelkezések 8.1 Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a vonatkozó, mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak. 8.2 Jelen módosító alapszabályt a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének közgyűlése Dunaföldváron, április 27-én a 31/2011.(IV.27.) Kgy. számú határozatával elfogadta. 8.3 Jelen alapszabály az Ipartestület korábbi az 1989-es alapításától hatályos, azóta többször módosított alapszabálya helyébe lép. Dunaföldvár, év április hó 27. nap hitelesítő hitelesítő

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI CSERÉPKÁLYHÁSOK, KANDALLÓÉPÍTŐK ÉS -GYÁRTÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE

MAGYARORSZÁGI CSERÉPKÁLYHÁSOK, KANDALLÓÉPÍTŐK ÉS -GYÁRTÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE Budapest, 2009. november 21. MAGYARORSZÁGI CSERÉPKÁLYHÁSOK, KANDALLÓÉPÍTŐK ÉS -GYÁRTÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 1183 Budapest, Üllői út 526. 2004-2009 A Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és -Gyártók

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y - módosításokkal egységes szerkezetben - Budapest, 2014. március 12. Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉGET. A MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

Részletesebben

AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA I. Az Aszód FC adatai 1. Megnevezése: Aszódi Futball Club 2. Rövidítve: Aszód FC 3. Székhelye: 2170 Aszód, Futballpálya, 010 hrsz. 4. Alapítási éve: 1991. 5. Címere:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET

ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET (OEME) ALAPSZABÁLYA 2006. december 18. Az Alapszabály főbb fejezetei: I. Általános rendelkezések II. Az Egyesület célkitűzései III. Az Egyesület tagsága IV. Az Egyesület szervezete

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók a 2011.évi CLXXV. törvény alapján létrehozták a Perspektivart Egyesületet. A Perspektivart Egyesület közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011.

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. 1 A Világjáró Vadászok Klubja A L A P S Z A B Á L Y A A Világjáró Vadászok Klubjaalapító tagjai a 2011. március 26.napján megtartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben