A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok"

Átírás

1

2 A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok dr. Ördögh Attila osztályvezető Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Kecskemét, március 20.

3 A finanszírozás jogszabályi háttere A támogatások folyósítása Elszámolás a támogatásokkal A Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenysége Önkormányzatok támogatásának alapelvei Egyházi és nem állami fenntartók támogatásának alapelvei Támogatási jogcímek Általános jogosultsági feltételek Egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági feltételek Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok Tematika

4 Önkormányzati fenntartók esetén Magyarország Alaptörvénye, Az Állam cím, A helyi önkormányzatok alcím 34. cikk (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. (1) bekezdése szerint A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, A finanszírozás jogszabályi háttere

5 b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. Az Mötv (2)-(4) bekezdései alapján a támogatás nem teljes körű: elvárt saját bevétel kapcsolódik hozzá, továbbá biztosítani kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mötv (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet állapítja meg. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. -a szerint (1) A helyi önkormányzat a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatásokat e fejezet rendelkezései szerint a kincstár útján igényli, azok módosítását a kincstár útján kezdeményezi, és azokról a kincstár útján mond le. A finanszírozás jogszabályi háttere

6 Egyházi és nem állami fenntartók esetén Az Áht. 1. (3) bekezdése értelmében az államháztartáson kívüli szervezetek a közfeladatok ellátásában jogszabályban meghatározott feltételekkel közreműködhetnek. A közfeladat ellátásának finanszírozása az ellátott feladattal arányos pénzügyi fedezet részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg. A Kvtv a szerint (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint: A finanszírozás jogszabályi háttere

7 a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont b)-l) alpontjában és 5. alpont a) alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg, b) a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. (2) bekezdése és a Gyvt. 15. (3) bekezdése a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 9. melléklet szerinti támogatásra jogosult, c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg. (2) A Szoctv. 4. (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 67,8%-a. A finanszírozás jogszabályi háttere

8 Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 6. -a szerint (1) A fenntartó a támogatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kérelem benyújtására szolgáló adatlap, illetve elektronikus űrlap elérhetővé tételét követően, a tárgyévet megelőző év november 30-áig nyújthatja be. (2) A tárgyévet megelőző év november 15-e előtt támogatásra nem jogosult fenntartó a támogatás iránti kérelmét az azt követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált. (3) Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható. A finanszírozás jogszabályi háttere

9 Önkormányzati fenntartók esetén A Kvtv. 32. (2) bekezdése alapján a támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik. Egyházi és nem állami fenntartók esetén Az Átr. 14. (2) bekezdése szerint a támogatás megállapítására illetékes igazgatóság a támogatást a fenntartónak havi ütemezésben, a tárgyhó 10-éig, januárban 20-áig, a kérelemben megjelölt és a fenntartó nevére szóló magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára folyósítja. A Kvtv. 34. (3) bekezdése értelmében a nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került. A támogatások folyósítása

10 Önkormányzati fenntartók esetén Az Áht. 57. (4) bekezdése alapján az elszámolás az éves költségvetési beszámolóban történik. Egyházi és nem állami fenntartók esetén Az Áht. 53. (1) bekezdése értelmében a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. Az Átr a szerint (1) A fenntartó az igénybe vett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a teljesített feladatmutatók alapján a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel a tárgyévet követő év január 31-éig számol el. (2) A megszűnt fenntartó a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel a fenntartóváltozás időpontját, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés időpontját, illetve a támogatásra való jogosultság más okból történő megszűnését követő tizenöt napon belül számol el. Elszámolás a támogatásokkal

11 (3) Ha az egyéni vállalkozó fenntartó meghal, az elszámolást az örökös köteles legkésőbb a hagyaték jogerős átadását követő tizenöt napon belül benyújtani. Az elszámolás és az ellenőrzés során az örökösre a fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. (4) Ha eljárás indul a fenntartó jogutód nélküli megszűnése iránt, az elszámolást az eljárás megindítását követő tizenöt napon belül be kell nyújtani. (5) Ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre, vagy az özvegy vagy az örökös az elhunyt egyéni vállalkozó fenntartó helyébe lépett, a (2), illetve a (3) bekezdés alapján évközi elszámolást nem kell benyújtani. (6) Ha a fenntartó pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után járó, átlagbér alapú támogatást vett igénybe, az elszámoláshoz csatolnia kell a támogatás igénybevételére jogosító személyek munkaszerződését. Elszámolás a támogatásokkal

12 Önkormányzati fenntartók esetén Az Áht a és 60. -a alapján a Magyar Államkincstár illetékes területi szerve ellenőrzi a helyi önkormányzatok igénylését és elszámolását szabályszerűségi (formai), valamint megalapozottsági (tartalmi) szempontból. Egyházi és nem állami fenntartók esetén Az Átr a szerint a Magyar Államkincstár illetékes területi szerve ellenőrzi az egyházi és nem állami fenntartók igénylését és elszámolását szabályszerűségi (formai), valamint megalapozottsági (tartalmi) szempontból. A Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenysége

13 Az állami támogatás szintje nem eredményezheti azt, hogy önkormányzati fenntartású intézményeket tisztán állami támogatásból tartanak fenn, hiszen ekkor kvázi állami fenntartás valósul meg. A helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja a feladatalapú támogatást. A korábbi szabályozás megfordult, minden támogatás kötött felhasználású, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek. Kiemelkedő jelentősége van a kötöttséget oldó szabályoknak, melyek téves értelmezése az állami támogatás jogtalan igénybevételét eredményezik. Az Mötv. szabályaival összhangban az Áht. 57/A. (1) bekezdés b) pontja jogosulatlan igénybevétel körébe sorolja, ha az igénybevett támogatást nem a megjelölt célra használták fel. A támogatás kizárólag működési, fenntartási kiadásra fordítható, beruházásra nem. Az Áht. 57. (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása kivételével a folyósítás évében használhatja fel. Önkormányzatok támogatásának alapelvei

14 Az állami támogatás szintje nem eredményezheti azt, hogy egyházi és nem állami fenntartású intézményeket tisztán állami támogatásból tartanak fenn, hiszen ekkor kvázi állami fenntartás valósul meg. Az Átr. 16. (1) bekezdése értelmében a fenntartó a támogatás felhasználását, nem önállóan gazdálkodó szolgáltatók esetén a fenntartó és az egyes szolgáltatók gazdálkodását, továbbá a szolgáltató a támogatás és a térítési díj felhasználását a számviteli rendjében feladatonkénti bontásban, elkülönítetten köteles kezelni. Az egyházi kiegészítő támogatást a számviteli rendben a többi támogatástól elkülönítetten kell kezelni. A Kvtv. 34. (4) bekezdése alapján az egyházi jogi személy az egyházi kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani. A támogatás kizárólag működési, fenntartási kiadásra fordítható, beruházásra, tárgyi eszközre nem. Nem köteles a fenntartó a teljes összeget adott évben elkölteni, megszűnés esetén azonban a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni. Egyházi és nem állami fenntartók támogatásának alapelvei

15 Szakosított ellátások estén az önkormányzatok a Kvtv. 2. mellékletének III. 4. pontjában szereplő támogatásokra jogosultak. Szakosított ellátások estén az egyházi és nem állami fenntartók a Kvtv. 9. mellékletében szereplő támogatásokra jogosultak. Támogatási jogcímek

16 Az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése az ellátott feladatra vonatkozóan, továbbá önkormányzatok esetén a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzése az ellátott feladatra vonatkozóan. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 58/A. (2)-(2e) bekezdése szerinti befogadás a Szoctv. 58/A. (2d) bekezdésében, illetve a külön jogszabályban meghatározott kivételekkel. A Szoctv a szerinti személyi nyilvántartás vezetése a jogszabályban meghatározott adatokkal. A nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető. A Szoctv. 94/C. (1) bekezdése szerinti írásbeli megállapodás, mely tartalmazza az ellátás kezdetének időpontját és megszűnésének lehetséges módját. Amennyiben a megállapodás szerinti ellátás kezdetének időpontjánál későbbi a tényleges beköltözés időpontja, a fenntartó utóbbitól jogosult támogatásra. A nem magyar állampolgárok Szoctv. 3. (3) bekezdésében előírt jogosultságát alátámasztó dokumentumok. Gondozási napok nyilvántartása. Általános jogosultsági feltételek

17 A fenntartónak az ellátott adatait a Szoctv. 20/C. (1)-(4) bekezdése szerint nyilvántartásba kell vennie, valamint a külön jogszabály szerinti napi jelentési kötelezettségét teljesítenie kell. (Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 9. pont, Kvtv. 9. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont) A létszám számítása az ellátottak száma alapján történik, mely nem tényleges ellátotti fő, hanem a teljesített összes gondozási napok száma osztva az osztószámmal. Az ellátottak száma nem haladhatja meg naponta a működési engedélyben szereplő létszámkorlát 105%-át, éves átlagban 100%-át. Töredékévi működtetés esetén a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés adott hónap első napjától hatályos, és az intézmény ezen időponttól jogszerűen működik, erre a hónapra a támogatás igénybe vehető. A szolgáltatói nyilvántartásban szereplő feltételeknek megfelelő működés (létszámkorlát, működési terület). Önkormányzatok esetén a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet kell alkotni, melynek előírásait a támogatás szempontjából figyelembe kell venni. Általános jogosultsági feltételek

18 Kvtv. 2. melléklet III. 4. pont Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása. A Kvtv. 2. melléklet III. 4. a) pontja a szakmai dolgozók (kivéve az intézményvezetőt) béréhez nyújt támogatást. A szakmai dolgozók bérének minden olyan jellegű eleme, mely jogszabály alapján rendszeresen kerül kifizetésre, e körbe tartozik, abban az esetben is, ha számvitelileg nem rendszeres személyi juttatásnak minősül. Kivételt képeznek az erre a jogcímre kiadott útmutatóban tételesen felsorolt juttatások: napidíjak, biztosítási díjak, jubileumi jutalom, egyéb sajátos juttatások, költségtérítések és hozzájárulások, amennyiben jogszabály alapján fizetik ki. A támogatás mértéke a központosított illetményszámfejtés adatai alapján a Kvtv.-ben meghatározott ágazati átlagbér/számított létszám/év. A támogatás alapja számított létszám. Egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági feltételek

19 A számított létszám csak a támogatás alapjául szolgáló, fiktív létszám, az intézmények ennél több, vagy kevesebb alkalmazottat is foglalkoztathatnak. A Kvtv. 2. melléklet III. 4. b) pontja szerinti támogatás csak az a) jogcím mellett vehető igénybe, és fordítva. Cél: a nem szakmai dolgozók, illetve az intézményvezető bérkiadásainak és az infrastruktúra fenntartásának támogatása. Alapja a szolgáltatási önköltség, a térítési díj-bevételek és a kiadások különbözete. A támogatás nem automatikus, egyedi döntés alapján, testre szabottan határozzák meg az illetékes miniszterek. Csak az erre a feladatra jutó bevételek és kiadások vehetőek e körben figyelembe, melyek megosztása a fenntartó feladata. Integrált intézmények esetén a évi elemi költségvetések készítése során el kell különíteni a jogcímen figyelembe vehető intézményrészek költségvetését, valamennyi kiadást és bevételt elkülönítetten nyilván kell tartani. Csak gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak vehetőek figyelembe a létszám meghatározása során. Csak a demenciát igazoló szakvélemény alapján súlyos demens betegek vehetőek figyelembe a létszám korrekciója során. Egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági feltételek

20 Kvtv. 9. melléklet Egyes szociális szakosított ellátási feladatok támogatása. Az átlagbér alapú támogatás a fenntartók által foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével összefüggésben használható fel. Amennyiben az ellátottra korábban emelt színvonalú ellátás jogcímen igényeltek támogatást, évtől csak abban az esetben vehető figyelembe az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásánál, ha december 31-éig kezdeményezték a gondozási szükséglet vizsgálatát és napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet, vagy egyéb körülményen alapuló gondozási szükséglet került megállapításra. Gondozási szükséglettel rendelkező ellátott (kivéve a január 1-jét megelőzően már ellátásban részesülőt), illetve az ellátást december 31. előtt igénylő, igényléskor legalább egy éve együtt élő házastárs, élettárs, testvér vagy fogyatékos közeli hozzátartozó vehető figyelembe január 1-jét követően a Szoctv. 68/B. -a alapján gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott után nem igényelhető támogatást. Egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági feltételek

21 A súlyos demens betegek után járó magasabb összegű támogatás a demencia centrum/orszi/nrszh/pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleménye kiállításának időpontjától vehető figyelembe, illetve ha a szakvélemény tartalmazza, hogy a beteg állapota már korábbi időpontban is fennállt a szakvéleményben megjelölt időpont az irányadó. A pszichiátriai otthonba történő felvételkor a gondozottnak a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosa, illetve amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesült a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetője az intézménybe történő felvételt megelőző, 3 hónapnál nem régebbi szakvéleményével kell rendelkeznie. A pszichiátriai betegek otthonában élők Szoctv. 113/A. -a szerinti felülvizsgálata indokolja-e a további ellátást. A szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéskor az ellátottnak a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vagy pszichiátriai gondozó addiktológusa, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosa intézménybe történő felvételt megelőző, 3 hónapnál nem régebbi szakvéleményével kell rendelkeznie. Egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági feltételek

22 A szenvedélybetegek otthonában élők Szoctv. 113/A. -a szerinti felülvizsgálata indokolja-e a további ellátást. Fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezéskor Nagykorú ellátott fogyatékosságát a szakértői és rehabilitációs bizottság/a regionális módszertani intézmény által működtetett szakértői bizottság/az ORSZI/NRSZH kirendeltségeinek szakértői bizottsága az alapvizsgálat során megállapította-e. Kiskorú ellátott fogyatékosságát a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság/a területileg illetékes szakértői bizottság szakvéleménye megállapította-e. A fogyatékos személyek otthonában élők Szoctv. 113/A. -a szerinti felülvizsgálata indokolja-e a további ellátást. Mozgásfogyatékosok otthonában olyan személy ellátása biztosítható, akinek mozgáskorlátozottságát az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően állapították meg, állapota gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint rehabilitációs intézményi ellátásban nem részesíthető. Egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági feltételek

23 Rehabilitációs intézmény, lakóotthon esetén Az intézményben rendelkezésre áll-e az ellátott szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleménye. Az intézménybe történő felvétel előtt a szakértői bizottság a Szoctv (1) bekezdésének megfelelően elvégezte-e a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot. Az ideiglenes jelleggel elhelyezettek alkalmasságát az egyéves időtartam elteltével felül kell vizsgálni. Az ellátás időtartama megfelel-e a Szoctv (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak (az ellátás időtartama nem haladhatja meg a három évet, egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható). A rehabilitációs intézményben élők Szoctv. 113/A. -a szerinti felülvizsgálata indokolja-e a további ellátást. Egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági feltételek

24 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén Az ellátottak legfeljebb egy évig illetve az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével még egy évig tartózkodhatnak az intézményben. Az egyéves időtartam számításakor az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben töltött időszakokat ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt össze kell adni. Támogatott lakhatás esetén Nem igényelhető ugyanazon a napon ugyanazon ellátott után támogatott lakhatás és o szociális étkeztetés, o házi segítségnyújtás, o falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás, o időskorúak nappali intézményi ellátása, o fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, Egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági feltételek

25 o pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, o hajléktalanok nappali intézményi ellátása, o hajléktalanok átmeneti ellátása. Az ellátottnak (kivéve a hajléktalanok ellátásában részesülőket) rendelkeznie kell a kezelőorvos, szakorvos által készített szakvéleménnyel. Az ellátottak Szoctv. 113/A. -a szerinti felülvizsgálata indokolja-e a további ellátást. Egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogosultsági feltételek

26 Általános tapasztalatok Létszámkorlát túllépése. Ellátási terület figyelmen kívül hagyása. Megállapodás (aláírásának) hiánya. Megállapodásban szereplő időpontot, vagy a tényleges beköltözést megelőző időpontot megelőző gondozási napok elszámolása. Ellátás megszűnése dokumentálásának hiánya. Ellátás tényleges megszűnését követő gondozási napok elszámolása. Gondozási napok hiányos dokumentálása, illetve nem megfelelő összesítése. A Szoctv. 20/C. (1)-(4) bekezdése szerinti nyilvántartás ( KENYSZI / TEVADMIN ) pontatlan vezetése. A napi jelentés teljesítése bentlakásos ellátás esetén is szükséges feltétele a támogatás igénybevételének. Kórházi ellátásban részesülő, vagy egy évnél rövidebb ideig távollévő ellátottak figyelmen kívül hagyása. Ugyanazon ellátott figyelembevétele egyszerre több, egymást kizáró jogcímen. Téves osztószám alkalmazása. Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

27 Egyes jogcímekre vonatkozó tapasztalatok Kvtv. 2. melléklet III. 4. pont Az eltérések nagy része abból adódik, hogy az igénylés időpontjában a költségvetést megalapozó számítások még nem voltak olyan készültségi szinten, hogy valós képet mutassanak a évről, valamint az elemi költségvetés és a költségvetési rendelet az elfogadásáig jelentős átdolgozáson esett át, továbbá a évi költségvetési előirányzatok teljesülése sem volt teljes mértékben előre látható. Több fenntartó nem osztja meg a kiadásokat az egyes szakfeladatok között, ez különösen a személyi juttatásokra igaz. Néhány esetben a munkaköri leírás sem tartalmazza, hogy az egyéb munkatársak milyen feladatokat látnak el, illetve ha tartalmazza is, ennek arányai nem kerültek meghatározásra. Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

28 Három jellemző esetkör figyelhető meg. A kiadásokat és bevételeket megfelelően megosztják az egyes szakfeladatok között. A kiadásokat és bevételeket nem osztják meg az egyes szakfeladatok között. A dologi kiadásokat megfelelően megosztják az egyes szakfeladatok között, szemben a személyi juttatásokkal. Sok esetben hiányos a szakfeladatok szerinti könyvelés, a kiadások és bevételek elkülönített, pontos nyomonkövethetősége nem biztosított. Szabályzat hiányában nem minden esetben egyértelmű a kiadások és bevételek megosztásának módja. A negyedévenkénti költségfelosztást nem mindig végzik el, megesik, hogy csak év végén kerül rá sor. Van olyan fenntartó, mely bruttó módon vezeti könyvelését, a közterheket nem különíti el. Pénzforgalmi szemlélet miatt a évet terhelő, de évben megvalósuló kiadások is szerepelnek az adatszolgáltatásban. Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

29 Az egyéb munkatársak személyi juttatásai között olykor munkáltatói döntésen alapuló, nem jogszabály alapján kifizetett bérelemek is szerepelnek. Több esetben terveznek betegszabadsággal, illetve táppénzzel évre. Számos fenntartó olyan kiadást is feltüntetett az igénylés során, mely évben ugyan valóban felmerült, ám évben várhatóan nem fordul elő, mert megszűnt a munkakör, illetve a cafetéria juttatásokat megszüntették, csökkentették a költségvetési rendeletben. Ugyanez igaz a dologi kiadásokra (pl. egyszeri felújítás). Több fenntartó helytelenül, nem a jogszabályban előírt mértékkel határozta meg az adatszolgáltatás során a közterhek összegét (ÁFA, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó). Gyakori eltérést okoz, hogy a térítési díjakból származó évi bevételeket nem módosították a térítési díjak csökkenésének, növekedésének megfelelően. Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

30 Több esetben irreális mértékű a tervezett kiadásnövekedés (100%), illetve a bevételcsökkenés (többtíz %). A évi számviteli változások figyelmen kívül hagyása gyakori probléma, főként a kisértékű, éven túli használatú tárgyi eszközök esetén. Ugyanazon költségeket olykor több kiadásnemen belül is figyelembe vettek. Beruházási kiadásokat is karbantartásként tüntettek fel esetenként az igénylésben. Előfordul, hogy a külső személyi juttatásokat, vagy a közvetetten teljesített kiadásokat figyelmen kívül hagyták az igénylés során. Figyelembe vették a nem befogadott gondozotti létszámra jutó kiadásokat és bevételeket is. Az egyes kiadásokat nem minden esetben a megfelelő kiadásnembe sorolták be. Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

31 Kvtv. 9. melléklet Enyhe, vagy középsúlyos demens betegek figyelembevétele. Súlyos demens betegek szakvéleményében szereplő időpontok nem megfelelő figyelembevétele. Gondozási szükségletet igazoló dokumentumok hiánya. Átmeneti ellátásban az időkorlát túllépése. Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

32 Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az címen szíves rendelkezésükre állunk.

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám 25703 - a III.3.a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát kell figyelembe venni, - a III.3.b) alpont alatti

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok Tájékoztató önkormányzati fenntartású szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények egyházi fenntartó részére történő átadásával összefüggő eljárásokról Jelen dokumentum

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben