Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból"

Átírás

1 Sajtó-háttéranyag Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Az Új Magyarország Fejlesztési Terv novemberben megjelenı környezetvédelmi pályázatai az alábbi területeken nyújtanak támogatási lehetıséget: Ár-, belvízvédelem, települési vízrendezés Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy az éghajlatváltozás a világ valamennyi nemzetgazdaságát fenyegetı, új kockázatok forrása. Az eddigi elemzések és tapasztalatok alapján feltételezhetı, hogy Magyarországon hosszú távon fokozatos felmelegedésre, a csapadék mennyiségének csökkenésére, szélsıséges idıjárási események gyakoriságának, valamint intenzitásának növekedésére számíthatunk. Az éghajlatváltozás hatása hazánkban a természetes ökoszisztémákat, a természetes élıhelyeket, az erdıállományokat, a mezıgazdaságot, a vízgazdálkodási feltételeket, az emberi egészséget összességében, a nemzetgazdaság egészét közvetlenül érinti. Ezért az ország területén az éghajlatváltozás közvetlen következményeit: árvíz, belvíz, aszály veszélyét az elkövetkezendı években mérsékelni kell, illetve azokhoz alkalmazkodni szükséges. Állami és önkormányzati árvízvédelmi k a KEOP-ban Magyarországon az árvizek által veszélyeztetett terület az ország területének 23%-a. Ezért a Dunán, a Tiszán és egyéb vízfolyásokon az állami árvízvédelmi mővek fejlesztésére van szükség. Ez a Dunán a töltések biztonságos mértékőre való kiépítését, a Tisza-völgyében pedig a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztését, tehát az árvízcsúcs csökkentı tározók megépítését, a meder vízszállító képességének javítását és a töltések biztonságos mértékőre történı kiépítését jelenti. Ráadásul a Tisza völgyében megépítésre kerülı tározók átalakítják a táj-használatot, rendszeres mezıgazdasági és ökológiai célú vízhasználatot tesznek lehetıvé. A program keretében a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak a as idıszakban rendelkezésre álló 61,24 milliárd forintra, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az árvízi védvonalak biztonságossá tétele az önkormányzati tulajdonú árvízvédelmi szakaszokon is szükséges. A programban az önkormányzatok és azok társulásai pályázhatnak minimum 100 millió forint és maximum 1000 millió forint beruházási költségő projektekkel, amelyek támogatására idıszak alatt 400 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás intenzitása 100 %. A tervezett k célja, hogy az árvíz által fenyegetett területen élı lakosság száma a jelenlegi kétharmadról 1/3-ra csökkenjen 2015-re. Komplex vízvédelmi beruházások a KEOP-ban A Víz Keretirányelv elıírásai szerint a tagállamokban 2015-ig el kell érni és fenntarthatóvá kell tenni a felszíni és a felszín alatti vizek jó ökológiai, kémiai állapotát és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot.

2 A pályázat célja a kiemelt vízvédelmi területeken a nagy tavainkat (Balaton - Kis Balaton, Velencei-tó, Fertı-tó, Tisza-tó) és a különösen érzékeny felszíni vizeket (Ráckevei (Soroksári)Duna-ág, Szigetköz, Mosoni-Duna, Lajta) érintı komplex vízvédelem: a vízminıség javítás és a szennyezés csökkentése. A idıszakban rendelkezésre álló keretre, 16,17 milliárd forintra a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak 100 %-os támogatási intenzitás mellett. Ivóvízbázis-védelem a KEOP-ban A vízkészleteink eddig fedezték a szükségleteket. Fontos azonban a vízkészletek további pontosabb feltárása, utánpótlásuk meghatározása és minıségének védelme. Az ivóvízbázisokat biztonságba kell helyezni, amelynek elsı lépéseként a diagnosztikai fázis keretében vizsgálni szükséges a sérülékeny (A komponens) és távlati (C komponens) vízbázisok állapotát, és el kell készíteni a biztonságba helyezési tervet, amelyek alapján a vízbázisok védıterületeit határozat jelöli majd ki. Az A) komponensre önkormányzatok és társulásai, illetve a magyar állam, mint tulajdonos nevében eljáró szervezet, míg a C) komponensre környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak. A programban a rendelkezésre álló keret a as idıszakban (a 2008 elején meghirdetésre kerülı B) komponenssel együtt) 2,43 milliárd forint 100%-os támogatási intenzitással. Vízgazdálkodási tervezés a KEOP-ban A vízgazdálkodási tervezés során elkészülnek a vízgyőjtı-gazdálkodási és árvíz kockázatkezelési tervek, kiegészítve az árvízi kockázati térképezéssel. Célunk az, hogy vizeink jó állapotának elérése érdekében intézkedéseket és programokat határozzunk meg. Másrészt a jövıben elırelátható potenciális árvízi kockázatot felmérjük és felszámoljuk. A program keretében a idıszakban rendelkezésre álló 3,5 milliárd forintra a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak. A támogatás intenzitása 100%. Települési bel- és külterületi vízrendezés a ROP-ban A program célja felszíni vizeink minıségének javítása, a régiók településeit veszélyeztetı helyi vízkárok kockázatának mérséklése, valamint a további környezeti károk megelızése. A konstrukció a belterületi csapadékvíz elvezetı rendszerek építését, a településen áthaladó vízfolyások, belvízelvezetı csatornák rekonstrukcióját, záportározók építését támogatja. A pályázati lehetıség mind a hét régióban meghirdetésre kerül összesen 15 milliárd forint értékben. Vízrendezési feladatok támogatása a ROP-ban A pályázat felszíni vizeink minıségének javítására, a településeket, értékes mezıgazdasági területeket veszélyeztetı helyi károk kockázatának mérséklésére, valamint a további környezeti károk megelızésére irányul. A támogatható tevékenységek között szerepel többek között meder, mellékág, tavak, holtágak rehabilitációja, vízrendszer komplex rehabilitációja (mederkotrás, hullámtérbıvítés, partrendezés); kisvízfolyások vízkár elhárítási i; belvízzel való gazdálkodás (pl. vízvisszatartás, vízpótlás, szivattyútelepek és felépítményeik rekonstrukciója), tározók, záportározók építése, rekonstrukciója. A program a Dél- és, Észak-alföldi Régiókban, Dél- Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon kerül meghirdetésre összesen 7,5 milliárd forint értékben.

3 Korszerő hulladékgazdálkodás, rekultiváció, szennyezett területek kármentesítése Szennyezett területek kármentesítése a KEOP-ban A jövı nemzedékek érdekében vállalt feladat, hogy nem csak a jelenkor szennyezéseit, természetkárosítását kell megelızni, hanem áldozni kell a múltban keletkezett szennyezések felszámolására is. Ezt a célt szolgálja a most induló környezeti kármentesítés program, amely elsısorban a megszőnt szocialista iparvállalatok, a honvédség és a szovjet hadsereg által Magyarországon hagyott szennyezések felszámolására nyújt támogatást. Mivel a szennyezı anyagok a föld felszíne alatt vannak, a szélesebb közvélemény csak akkor értesül ezekrıl a teendıkrıl, ha már nagy a baj, és a veszélyes anyagok az ivóvízbázist veszélyeztetik. A felszín alatti vízkészletek megóvása több intézkedésbıl épül fel. Ennek elsı része a szeptember 18-án már elindított hulladéklerakó rekultivációs program és bizonyos értelemben a szennyvízkezelési program is. A most induló új konstrukciók közül is a legtöbb kapcsolatban áll ezzel, a következı generációk szempontjából is nagyon fontos, hosszú távú feladattal. A támogatások odaítélésénél a változóban lévı uniós jogi szabályozás miatt egyelıre csak az állami és önkormányzati feladatokra tudunk koncentrálni. A gazdasági társaságok leghamarabb 2008 végétıl pályázhatnak támogatásra. A konstrukció keretében ra 8,3 milliárd forint áll rendelkezésre. A szakmai prioritások érvényesítése érdekében azok a szervezetek kapnak meghívást a pályázatokra, amelyek már rendelkeznek tényfeltárási dokumentációval os idıszakban a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmére 5 projekt összesen 5,2 Mrd Ft támogatást kapott, míg az ÚMFT-ben a as idıszakban legalább 13 projekt részesülhet majd támogatásban. Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek a KEOP-ban A hulladékkezelés kérdése hazánkban különösen nagy jelentıséggel bír, mivel a lerakott hulladék veszélyezteti az ország rendkívül sérülékeny ivóvízbázisát. Az EU tagországokra jellemzı fogyasztási minták és piaci magatartások gyors átvételével a környezettudatos termelési és fogyasztási szokások terjedése nem tartott lépést. Magyarországon az elmúlt idıszakban folyamatosan nıtt a képzıdı, és ezzel párhuzamosan a növekvı hasznosítási arányok ellenére a lerakott települési szilárd hulladék mennyisége. A települési szilárd hulladékok esetében a legfontosabb cél a hulladékmennyiség csökkentése mellett a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása. Ugyan Magyarországon a keletkezı háztartási hulladék mennyisége nem magas, azonban növelni kell a hulladék újrahasznosítását. További fontos szempont, hogy a rendszerek biztosítsák a hasznosítható hulladék begyőjtését a lakosságtól. A fenti célok megvalósítása érdekében a as idıszakban az önkormányzatok és társulásaik 73,46 milliárd forint keretösszegig pályázhatnak minimum 100 millió és maximum 35 milliárd forint értékő projektekkel. A pályázatokhoz biztosítandó önerı minimum mértéke 30%. Ennek érdekében a 2008-as évben megközelítıleg 2 milliárd forint kamattámogatást biztosít a magyar kormány olyan önkormányzatok részére, amelyek az önrész egy részét hitelfelvétellel vagy kötvénykibocsátással kívánják fedezni. A os idıszakban a Kohéziós Alap 289,4 milliárd forintos támogatásával 12 ilyen hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása kezdıdött el.

4 Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok a ROP-ban A konstrukciók célja a bezárt települési szilárd hulladéklerakók, állati hulladéktemetık és szennyvíz-iszaptavak rekultivációja, vagyis az eredeti természetes állapot helyreállítása. Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezıdésének megakadályozása érdekében létfontosságú a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztetı, régi, mőszakilag nem megfelelı, bezárt hulladéklerakók rekultivációja. A konstrukció keretében azon önkormányzatok rekultivációs projektjei kerülnek támogatásra, melyek az ISPA, illetve a Kohéziós Alap pályázatok kedvezményezetti körében nem szerepelnek. A program az Észak- Alföldön, Észak-Magyarországon, Közép-Magyarországon, valamint a Nyugat- Dunántúlon kerül meghirdetésre 4,65 milliárd forint értékben lélekszám alatti települések szennyvízkezelése a ROP-ban Számos olyan 2000 lakos alatti település található, ahol a szennyvizek kezelése nem megoldott és komoly környezeti problémát okoz. Ezen területeken mőszaki vagy gazdaságossági szempontból nem megoldható a települési, vagy térségi szennyvíztisztító telepek létesítése, ipari módszerekkel gazdaságosan nem kezelhetıek a kommunális szennyvizek, így egyedi, alternatív megoldásokkal lehet a környezeti problémát felszámolni. A 2000 lélekszám fölötti agglomerációk korszerő szennyvízkezelésének magvalósítására a KEOP pályázatai nyújtanak lehetıséget. A konstrukció támogatást nyújt többek között költség és környezetkímélı szennyvíztisztítási technológiák kiépítésére, szennyvíztisztító telep építésére, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések beszerzésére, beépítésére. A hat vidéki régióban induló programokban összesen 12,4 milliárd forint áll rendelkezésre a célok megvalósítására. Környezeti nevelés támogatása Erdei iskola hálózat infrastrukturális a KEOP-ban és a Középmagyarországi Régióban Az erdei iskolák hálózata jelentıs szerepet játszik a természetvédelmi nevelésben, a környezettudatos magatartás kialakításában, a természet élményszerő, közvetlen, folyamatos megismerése révén. Az erdei iskola pályázati konstrukció célja, hogy 2015-ig mintegy 70 erdei iskola fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdeiiskola program színvonala emelkedjen. Az ágazati programban, valamint a Közép-magyarországi Régióban a idıszakban a rendelkezésre álló 1,7 milliárd forintra nemzeti park igazgatóságok, önkormányzatok és intézményeik, állami erdıgazdasági Zrt-k, alapítványok, egyházak, közhasznú társaságok pályázhatnak. Az infrastrukturális k keretében a létesítmények rekonstrukciójára kerül sor, valamint beszerezhetık speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök, laborfelszerelések, egyéb foglalkozásokhoz szükséges eszközök. Fontos hangsúlyt kap az infrastrukturális k mellett az erdei iskola szolgáltatáshoz kapcsolódó képzés, oktatás, azaz a tananyagok és az erdei iskolában oktatók képzése is. A projektek keretében a pályázattól függıen minimum 10 millió forint, maximum 80 millió forint támogatás igényelhetı, a támogatási intenzitás a projekt elszámolható költségeinek akár 100%-a lehet.

5 A Közép-magyarországi Régióban a KEOP tükörpályázataként még lehetıség lesz élıhelyek és élettelen természeti értékek, győjteményes növénykertek, védett történeti kertek megırzéséhez, megújuló energiaforrások hasznosításához uniós támogatás elnyerésére. A pályázatokon kívül kiemelt projektek formájában is megvalósulhatnak környezetvédelmi beruházások a ROP-okban as idıszakban mintegy 70 milliárd forint támogatásban részesülhetnek nagyobb volumenő projektek a hét régióban. A Kormány júliusban már több mint 10 milliárd forint odaítélésérıl döntött. A novemberi pályázatok támogatási kerete és a tervezett projektek száma Konstrukció száma KEOP KEOP KEOP KEOP KEOP 2.4 KEOP 2.5 KEOP 3.3 KEOP A KEOP C Konstrukció neve Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek Állami tulajdonú árvízvédelmi k Önkormányzati árvízvédelmi k Komplex vízvédelmi beruházások Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése Vízgyőjtı gazdálkodási tervek, árvíz kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítés Erdei iskola hálózat infrastrukturális Vízbázisvédelem A komponens Vízbázisvédelem C komponens Konstrukció kerete (Mrd Ft) Tervezett projektek száma (db) 73, , , , ,3 13 3, ,0 20 0, Összesen (KEOP) 166, KMOP A A., Élıhelyek és élettelen természeti értékek megırzését, helyreállítását szolgáló beruházások 2,600 3 db KMOP B KMOP B., Győjteményes növénykertek és védett történeti kertek megırzése és helyreállítása Erdei iskola hálózat infrastrukturális 1,900 5 db 0, db

6 KMOP Belterületi csapadékvízelvezetés és győjtés KMOP Települési hulladék lerakók rekultivációja KMOP A megújuló energiahordozófelhasználás növelése A kistelepülések DDOP szennyvízkezelésének A felszíni vizek védelmét szolgáló DDOP A k regionális jelentıségő vízvédelmi területeken DDOP B Települési bel- és külterületi vízrendezés Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és NYDOP A szolgáltatások 5,505 0,800 1,820 3,722 1,968 0,625 3,652 6 db 14 db 2 db 12 db 20 db NYDOP C ÉMOP A ÉMOP B. ÉMOP C Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése 2000 LE alatti települések és agglomerációk szennyvízkezelése Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása C., Belterületi és térségi vízrendezés 0,600 0,954 1,000 2, db 5 db 30 db ÉMOP D DAOP A. DAOP B. DAOP C ÉAOP B ÉAOP C ÉAOP D KDOP A KDOP E D., Helyi és térségi jelentıségő 2,606 vízrendszerek Belterületi csapadék- és 0,670 belvíz elvezetés 4 db Regionális jelentıségő 2,480 vízvédelmi intézkedések 2 db 2000 lakosegyenérték 1,420 alatti települések szennyvízkezelésének 3 db 2000 LE alatti 2,040 települések szennyvízkezelése 5 db támogatására Települések 2,254 korszerőtlen hulladéklerakóinak 20 db rekultivációja támogatására Települési bel- és 4,329 külterületi vízrendezés 15 db támogatására Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési vízrendezés 0,450 9 db ROP összesen 46,7 221 db KEOP +ROP összesen 213, db

7

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Az európai környezetpolitika születése A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és tevékenység kialakulása az 1960-as évek vége,

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben