Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM"

Átírás

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése tárgyában nyújtandó támogatások A beavatkozás indoklása: Csak a kialakult birtokszerkezetet figyelembe vevı, komplex térségi tájgazdálkodási rendszerekhez igazodó, a környezetvédelmi elıírásoknak megfelelı víz- és energiatakarékos öntözıtelepek és rendszerek építése és értéknövelı felújítása indokolt. A mezıgazdasági tájak mozaikosságának visszaállítása, az infrastruktúra fejlesztése érdekében mezsgyék, fasorok, erdısávok telepítése szükséges. A klímaváltozás várható hatásaira való felkészülés egyik fontos területe a mezıgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése. A fejlesztés során kizárólag a Víz Keretirányelvben (2000/60/EC) megfogalmazott elıírásoknak megfelelı beruházások támogathatóak. 2

3 A beavatkozás indoklása Új szempontként jelentkezik, hogy az EU Víz Keretirányelvének elıírásai alapján jó állapotba kell hozni minden felszíni és felszín alatti vizet, illetve vizes élıhelyet, beleértve a vizes élıhely láncok vízpótlásának, a vízvisszatartásnak, a vízszállító és tározó medrek és a hozzájuk tartozó parti sávok jó ökológiai állapotához szükséges vízháztartás biztosítását és a vízminıségszabályozást is. A mezıgazdaság igényeit és a környezeti (ökológiai) igényeket nagy területeken csak a mezıgazdasági vízgazdálkodási infrastruktúra (belvízrendezés, dombvidéki vízrendezés, erózióvédelem, vízvisszatartás, talajvédelem, öntözés) létesítményeinek jó állapotba helyezésével, átalakításával és fejlesztésével, a területhasználat és az úthálózat átalakításával, illetve megfelelı kialakításával lehet kielégíteni. 3

4 A beavatkozás indoklása Az öntözés, a melioráció és a vízrendezés közösségi beruházások helyfüggı környezeti vonatkozásairól a Magyar Tudományos Akadémia tudományos elemzést készít, feltárva a mezıgazdasági vízgazdálkodás és a fenntartható fejlıdés kapcsolatrendszerét és feltételeit. A tervezett beruházások csak abban az esetben részesülnek támogatásban, ha minden tekintetben megfelelnek a tanulmányban elıírt feltételeknek. A Program kiemelt fejlesztési céllal belvizes területeket jelöl ki, lehetıvé téve a beavatkozások komplex kezelését, a környezethez, a tájhoz való optimális kapcsolódását, a környezettudatos gazdálkodás folytatását. 4

5 Részletes feltételek A támogatás célja: hozzájárulni a mezıgazdasági vízgazdálkodás területén - a környezetkímélı, víz és energiatakarékos öntözési, - a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, - és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást szolgáló mezıgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósításához. 5

6 A támogatott célterületek, a támogatás jellege a) vízkárelhárításra, belvízrendezésre, a vízrendezés kollektív beruházásaira, ennek keretében a külterületi belvízkárok megelızésére, csökkentésére, valamint a közcélú mővek (közösségi létesítmények) belterületi szakaszaira, ha azok a külterületi beruházással összefüggésben valósulnak meg. Továbbá a mezıgazdasági termelés biztonsága érdekében, a vizek és vizes élıhelyek jó ökológiai állapotának elérését és megırzését figyelembe véve, mezıgazdasági célú vizek és vízi-létesítmények létrehozására, fejlesztésére, felújítására; 6

7 A támogatott célterületek, a támogatás jellege b) az öntözés mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében: ba) üzemen belüli környezetkímélı, víz- és energiatakarékos öntözıtelepek létrehozására, illetve felújítására; a termıföld öntözéséhez, a szállítást, a szétosztást és a kormányzást biztosító új vízi berendezések és létesítmények létrehozására, meglévık felújítására; bb) öntözés-fejlesztés közösségi beruházásaira; több termelı öntözés-fejlesztési céljait szolgáló, öntözıvíz-szolgáltató mő/mővek létrehozására, felújítására; 7

8 A támogatott célterületek, a támogatás jellege c) a melioráció mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében: ca) az üzemen belüli meliorációs beruházásokra; a mezıgazdasági területek víz- és szélerózió, kilúgozódás elleni védelmét, a területrendezést, a vízháztartás javítását célzó meliorációs és talajvédelmi beavatkozások elvégzésére, létesítmények építésére, és felújítására; cb) a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére; több termelı összefogásával megvalósítandó, mővenként több gazdálkodó területét érintı, vízháztartást szabályozó és területrendezést szolgáló, meliorációs és talajvédelmi létesítmények építésére, felújítására. 8

9 A támogatás igénybevételének feltételei Támogatást vehet igénybe külterületi vizekkel rendelkezı települési önkormányzat, vízgazdálkodási társulat, mezıgazdasági termelı. 9

10 A támogatás igénybevételének feltételei Támogatás nem vehetı igénybe olyan beruházásra, amely a) erdıterületen valósul meg, b) védett természeti területen úgy valósul meg, hogy nincs összhangban a vonatkozó természetvédelmi kezelési tervvel, ennek hiányában a természetvédelmi kezelı szerv (nemzeti park igazgatóság) elıírásaival, c) Natura 2000 terület jelölése alapjául szolgáló fajok és élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi helyzetét veszélyezteti vagy sérti az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) 10. -a szerinti természetvédelmi hatásbecslés alapján. 10

11 Ügyfél köteles: a) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e célterület tárgyában szervezett kötelezı képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elıtt; b) a beruházással érintett tábla határainak azonosíthatóságáról az üzemeltetési kötelezettség idıszaka alatt gondoskodni. a) a tevékenységet a talajtani szakvéleménynek megfelelıen végrehajtani; b) a melioratív talajjavítást az 1. számú mellékletben elıírt tevékenységekkel megvalósítani; c) a melioratív talajjavítással érintett táblán a beruházás megvalósításától számított öt évig a helyes mezıgazdasági és környezeti állapot fenntartására vonatkozó követelményeket betartani az érintett tulajdonosokkal és/vagy földhasználókkal egyeztetett módon. A mőködési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt év terjedelme. 11

12 A támogatás mértéke Melioratív talajjavítás és mélylazítás esetén hektáronként legfeljebb: ca) 2-5 tonna javító anyag kijuttatás esetén, mélylazítással forint, cb) 5 tonna feletti javító anyag kijuttatás esetén, mélylazítással forint, de összesen legfeljebb forint. E rendelet alapján igényelhetı támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható kiadások a) Területi vízrendezés esetén 70 %-át; b) Öntözés üzemi fejlesztése esetén 50 %-át; c) Öntözés közösségi beruházásai esetén 60 %-át; d) Melioráció üzemi fejlesztése esetén 40 %-át; e) Melioráció közösségi beruházásai esetén 70 %-át. 12

13 A támogatás mértéke A támogatások elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a 2. számú mellékletben részletezett a támogatható tevékenységek maximális normatíváit és elszámolható kiadásait. Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idıszakban, azonos területre, támogatási jogcímenként egy támogatási kérelmet nyújthat be. 13

14 A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelmet a évben február 1-jétıl március 1-jéig, a évben október 1-tıl november 1-ig lehet benyújtani a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idıszakban, azonos területre, támogatási jogcímenként egy támogatási kérelmet nyújthat be. 14

15 Kifizetési kérelem A kifizetési kérelmet évtıl kezdıdıen évente november 1-30 között lehet benyújtani az MVH-hoz. 15

16 II. Tengely Környezetvédelem II. intézkedéscsoport: A környezet és a vidék fejlesztése A mezıgazdasági területek fenntartható használatára irányuló intézkedések A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzető területek mezıgazdasági termelıinek nyújtott kifizetések Natura 2000 kifizetések mezıgazdasági területeken A. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések B. İshonos és veszélyeztetettmezıgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történı megırzése C. Genetikai erıforrások megırzése 16

17 II. Tengely Környezetvédelem Nem termelı beruházásoknak nyújtott támogatás Az erdısített területek fenntartható használatára irányuló intézkedések A mezıgazdasági földterület elsı erdısítése Agrár-erdészeti rendszerek elsı kialakítása mezıgazdasági földterületeken Nem mezıgazdasági földterület elsı erdısítése Erdı-környezetvédelmi kifizetések Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelızı intézkedések bevezetése Erdıterületeket érintı, nem termelı jellegő beruházások 17

18 alintézkedés: Mezıgazdasági utak fejlesztése Pormentesített vagy szilárd burkolatú, csak helyrajzi számmal rendelkezı mezıgazdasági utak építése, felújítása a történelmi borvidékek megközelítése és a tanyás térségek elérhetıségének biztosítása, illetve fontos logisztikai utak fejlesztése érdekében. Szükséges, hogy a számozatlan utak kapcsolodjanak a számozott úthálozathoz. A beruházásokat a környezı települések által kidolgozott, úthálozat fejlesztési tervre kell alapozni azért, hogy az újonnan létrehozott számozatlan utak összhangban legyenek a számozott úthálózattal. 18

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet)

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013

A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 1 Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai uniós: 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 1974/2006/EK

Részletesebben

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 Ügyiratszám: 33435/22/2008. A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1. oldal, összesen: 29 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása,

Részletesebben

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védıhatása és termékei (hozamai) biztosítása érdekében szükséges

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2013. február 11. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2013. február 11. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2013.

Részletesebben

Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása

Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása A vidékfejlesztés lehetısége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 2013 A a Készült Bondor István, főosztályvezető50. Georgikon Napokon elhangzott előadása,nemes Gusztáv cikke (Közgazdasági szemle

Részletesebben

Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve, vagy közvetlenül vonatkozik a Natura 2000

Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve, vagy közvetlenül vonatkozik a Natura 2000 A NATURA 2000 TERÜLETEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 2013. FEBRUÁR 1-JÉN HATÁLYOS ÁLLAPOT SZERINT Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve,

Részletesebben

A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében

A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében 274 SZEMLE A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében KÁRPÁTI ZOLTÁN MAÁCZ MIKLÓS Kulcsszavak: vidékfejlesztés, stratégiai célok, fenntarthatóság, intézkedések. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Sajtó-háttéranyag Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Az Új Magyarország Fejlesztési Terv novemberben megjelenı környezetvédelmi pályázatai az alábbi területeken nyújtanak támogatási lehetıséget:

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyőlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról A Kormány a vízgazdálkodásról

Részletesebben

Hinora Ferenc főosztályvezető

Hinora Ferenc főosztályvezető Hinora Ferenc főosztályvezető 1 A vidékfejles ztés i prog ra m teng elyei I. Mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése (szerkezetátalakítás és modernizáció, tudásátadás és innováció,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben