Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása"

Átírás

1 A vidékfejlesztés lehetısége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A a Készült Bondor István, főosztályvezető50. Georgikon Napokon elhangzott előadása,nemes Gusztáv cikke (Közgazdasági szemle XLVII. évf., június ( o.), Weisz Miklós előadása és az ÚMVP alapján Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása Az Európai Unió mezıgazdasági politikája (Közös Agrárpolitika, KAP) 1957 óta folyamatosan átalakul. Míg korábban a munkahelyek és a megfelelı mennyiségő élelmiszer biztosítása volt a fı cél, késıbb az élelmiszeripari termékek minısége iránti igény, a környezet védelme, a vidéki táj képének és az adott vidéki térség kulturális hagyományainak, értékeinek a megırzése került elıtérbe. A nyolcvanas évek elejéig a mai értelemben vett vidékfejlesztési politika nem létezett az Európai Gazdasági Közösségben. Politikai nézıpontból a vidék fı funkciója a megbízható élelmiszer-ellátás biztosítása volt. A nyolcvanas évekre egyértelmővé váltak az intenzifikálás káros következményei: a jelentıs környezetszennyezés, a növekvı gazdasági és szociális költségek, a mezıgazdaság foglalkoztatási szerepének csökkenése, valamint olyan külsı tényezık, mint az agrárgazdaság bevonása a GATT-tárgyalások soron következı fordulóiba. Ezek a támogatási rendszer és általában az agrárpolitika gyökeres reformját követelték meg. Elsı lépésként új programokat vezettek be a hátrányos adottságú területek (less favoured areas LFA) fejlesztése érdekében, és a környezetvédelem általában véve nagyobb hangsúlyt kapott az agrárpolitikán belül. A nyolcvanas évek során a regionális különbségek területén is kedvezıtlen tendenciák mutatkoztak az Európai Gazdasági Közösségen belül. Megállt az a lassú közeledés, amely a tagországok és a régiók között addig végbement, és egyes területeken a különbségek újra a hetvenes éveket megelızı mértékőre növekedtek A következı lépést a dél-európai országok csatlakozása jelentette (1981., illetve január 1.). Ez volt az elsı olyan bıvítés, amelynek során az EGK megelızı méreteihez képest nagyon jelentıs, elmaradott területek és nagyszámú szegény népesség nyert bebocsátást az EGK-ba. A regionális egyenlıtlenségek ennek következtében nagymértékben növekedtek, ami tovább emelte a területi politika fontosságát. A problémák kezelésére bevezetett integrált mediterrán programok már hangsúlyozottan a vidék komplex, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi egyensúlyának elérésére törekedtek 1

2 A vidék fogalma A vidéki jelleget kistérségi (mikroregionális) szinten az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) határozza meg, melyet a 97/2005. (XII.25) OGY határozat hagyott jóvá. A kistérségek három fı kategóriája az urbanizáció mértéke szerint került meghatározásra. Városi kistérségek Ahol a népsőrőség meghaladja a 120 fı/ km 2 értéket. Ezekben a kistérségekben kevés olyan falusi település van, amelyet a városok ne befolyásolnának, a földrajzi elhelyezkedésük egymástól izolált. Az ilyen kistérségek fejlesztése során az egyéb strukturális alapok és beruházások mellett a vidékfejlesztésnek csak kiegészít szerepe van. Ezeknek a településeknek a népessége és a népsőrősége is növekszik. A városi kistérségek kategóriája azonban nem jelent magas fejlettségi szintet! Lásd ország északkeleti részének városait érintı gazdasági válságjelenségek. Vidéki kistérségek városi központtal A népsőrőség kevesebb mint 120 fı/ km 2. A központ egy olyan település, melynek a lakossága meghaladja a fıt. Az ilyen kistérségek fejlesztése kettıs, város- és vidékfejlesztési eszközök ötvözésével történik. A városfejlesztést össze kell egyeztetni a vidéki települések igényeivel. Dominánsan vidéki kistérségek A kistérség népsőrősége 120 fı/ km 2 alatt van, a központ egy olyan település, melynek a lakossága nem éri el a fıt. Általában távoli vidékek, messze a városközpontoktól. A vidékfejlesztésnek jelentıs szerepe van ezen térségek felemelkedésében. A gazdaság szerkezetében az elsıdleges ágazat szerepe a legfontosabb. A mezıgazdaság és az erdészet használja a legnagyobb földterületet. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program 2

3 Nemzeti fejlesztési irányok meghatározása ÚMVP Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) SAPARD 2004-ig Elıcsatlakozási Agrár és Vidékfejlesztési Program 54,5 milliárd Ft 1. Tengely Versenyképesség 2. Tengely Környezet + Földhasználat 3. Tengely Gazdasági diverzifikáció + Életminıség 4. Tengely LEADER AVOP Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program NVT milliárd Ft 48% 31% 12% 5% Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 192 milliárd Ft Nemzeti fejlesztési irányok meghatározása Új Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásai I. tengely: Mezıgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely: Környezet és vidék állapotának javítása Összes közkiadás: több mint 5,1 milliárd euró I. tengely (közel 2,4 Mrd EUR) 48% II. tengely (több mint 1,6 Mrd EUR) 35% III. tengely: Életminıség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése IV. tengely: LEADER III. tengely (közel 700 M EUR) IV. tengely (közel 300 M EUR) 17% 5,5% I. tengely átfogó nemzeti prioritás A szántóföldi termeléssel foglalkozó egységek fejlesztése az állattartási és a feldolgozó ágazat korszerősítésével, valamint az energianövények és a kertészet diverzifikálásával. I. tengely fıintézkedései a pénzügyi erıforrások sorrendjében A gazdaságok és a termelés szerkezetátalakítása A beruházások támogatása Infrastrukturális támogatások Az információk és a tudás elterjesztésének elısegítése Életkor-szerkezetváltás 3

4 Az I. tengely célja A termelés modernizációja azáltal, hogy a gazdálkodókat szerkezeti változások végrehajtására is ösztönzik, melynek eredményeképpen elsısorban minıségbeli javulás várható. A modernizáció összetett módon kerül kezelésre az intézkedések harmonizálása révén, annak érdekében, hogy ellensúlyozhatók legyenek a jól meghatározott gyengeségek, valamint kihasználhatóvá váljanak az erısségek. Az összetett megközelítésen keresztül a mezıgazdaság és az erdészet technikai fejlesztését támogatják az emberi erıforrás fejlesztését szolgáló intézkedések (képzés, tájékoztatás, fiatal gazdálkodók támogatása, gazdaságátadás); ezen felül a gazdálkodókat korszerőbb és kiterjedtebb tanácsadási rendszer is segíti. Az intézkedések támogatják a gazdálkodók közötti együttmőködéseket (termelıi csoportokban) az erısebb piaci pozíció elérése érdekében. A program lehetıségeket biztosít a gazdaságilag nem életképes gazdaságok számára arra, hogy stabilizálják és megváltoztassák termelési struktúrájukat. Elıtérbe kerülnek a mezıgazdasági és erdészeti termékek értékét növelı és minıségét javító fejlesztési tervek, valamint az infrastrukturális fejlesztés és technikai korszerősítés. I. TENGELY mezőgazdaság és erdészet versenyképességének javítása Az intézkedések javítják a gabonatermelési feleslegek megfelelı csatornákba való terelését azáltal, hogy korszerősítési lehetıségek létrehozásával ösztönzik a bioenergia-termelést (bioüzemanyag) és az állattartást. A mezıgazdaság és az erdıgazdálkodás nagyobb szerephez juthat a bioenergia-termelésben. A bioüzemanyag-gyártáson túl az energetikai célú erdıgazdálkodás, valamint a biogáztermelés is támogatott tevékenységnek minısül. Célok: mezıgazdaság és élelmiszer-feldogozás versenyképességének fokozása a fenntartható agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, megkezdett szerkezetátalakítás és korszerősítés tovább folytatása korstruktúrájának javítása, az emberi erıforrás szakképzettségének javítása az ismeretszerzés támogatása, tudásalapú vidéki társadalom megteremtése Eszközök: beruházási és fejlesztési támogatások infrastruktúra fejlesztése szakképzés és szaktanácsadás Összes közkiadás: több mint 2,3 Mrd EUR I. Tengely 2007-ben meghirdetett intézkedései I. Tengely 2008-ban meghirdetett intézkedései Gépek, technológiai berendezések beszerzése Állattartó telepek korszerősítése Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele Termelıi csoportok Fás és lágy szárú energiaültetvények telepítése Ültetvények korszerősítése és telepítése Mg-i energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból Fiatal mezıgazdasági termelık elindítása Mezıgazdasági termelık gazdaságátadása kertészet korszerősítése kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztése növénytermesztés létesítményeinek korszerősítése élelmiszeripar korszerősítése 4

5 II. tengely általános célkitőzése a környezet és a tájképi jelleg javítása a tájgazdálkodás támogatásával. II. Tengely nemzeti prioritások A Natura 2000 mezıgazdasági területeinek, valamint más, kiemelkedı természeti értéket képviselı területeknek a megóvása KAT Mennyiségi és minıségi vízgazdálkodás Az erdészeti erıforrások növelése és fenntartható kezelése Energetikai célú biomassza-felhasználás Talajvédelem Fı intézkedések a tengelyben Az agrár-környezetgazdálkodási és erdıkörnyezetgazdálkodási támogatás A kedvezıtlen adottságú területek és a hagyományos mezıgazdasági táj megırzése Beruházási támogatás a környezetvédelmi elıírások betartása és a vízgazdálkodás érdekében Az erdıtelepítés támogatása, A jó minıségő víz egyensúlyi mennyiségének biztosítása A talajvédelem erısítése A II. tengely lényege A racionálisabb földhasznosításhoz és a környezetvédelemhez kapcsolódó intézkedések formálisan két alrendszert alkotnak. A kompenzációs típusú támogatási rendszerek révén egy sikeres agrár-környezeti program folytatódik, melynek részeként a Natura 2000 területek is bevonásra kerülnek a támogatási rendszerbe. Ezen intézkedések révén a gazdálkodókat arra ösztönzik, hogy csökkentsék a környezeti terheléseket, tartsák fenn a biológiai diverzitást, valamint járuljanak hozzá az élıvizek védelméhez. Számos ıshonos állatfaj tartása nem gazdasági szempontból, hanem az ezen fajok által biztosított értékes genetikai alap okán érdeke a gazdálkodóknak, és keresztezési célokra is használhatók. Ezek megırzése érdekében támogatást kapnak mindazok, akik vállalják ezen állatfajok tartását. A kedvezıtlen adottságú régiók támogatása fontos szerepet játszik a külterjes mezıgazdasági termelés életben tartásában, ezáltal támogatva a tájvédelmet és a foglalkoztatás kérdését is. 5

6 II. Tengely Környezet és vidék állapotának javítása A földhasználattal kapcsolatos intézkedések képezik ezen tengely másik alrendszerét. A hatékonyság szempontjából tekintve a földhasználat megváltozása (a termelés hatékonyságának érdekeit szolgálva, amennyiben a mezıgazdasági használat visszaesett a kedvezıtlenebb adottságú termıhelyeken, valamint az erdısítés) különös hangsúlyt kap, azonban különösen a nem mezıgazdasági földterületeken való erdıtelepítés és az agrár-erdészeti rendszerek esetében fontos a biodiverzitás fenntartásának szemszögébıl is. Célok: Környezetkímélı gazdálkodási módszerek megerısítése és elterjesztése Gazdaságos és környezetbarát erdıgazdálkodás elısegítése Eszközök: Kompenzációs támogatások Többlet kötelezettségek ellentételezése Közjólét és fenti eszközök egyéb módon való segítése Összes közkiadás: több mint 1,6 Mrd EUR II. Tengely Környezet és vidék állapotának javítása II.tengely Már meghirdetett támogatási jogcímek Környezetkímélı gazdálkodási módszerek megerısítése és elterjesztése, a magyar mezıgazdaság hagyományosan alacsony környezetterhelésének megırzése Gazdaságos és környezetbarát erdıgazdálkodás elısegítése, telepítési és általános erdészeti támogatás formájában Állatjóléti elıírások, az állattenyésztés szerepének erısítése jövedelempótló támogatás révén Mezıgazdasági földterület fenntartható hasznosítását célzó intézkedések - Kedvezıtlen adottságú területek kompenzációs támogatása - Natura 2000 gyepterületek támogatása Erdészeti területek fenntartható használatát célzó intézkedések - Mezıgazdasági földterületek elsı erdısítése - Az erdészeti potenciál helyreállítása intézkedés Kedvezıtlen Adottságú Területek (KAT): kompenzáció juttatása a kedvezıtlen adottságú területen gazdálkodók számára II. Tengely késıbbiekben meghirdetésre kerülı támogatási jogcímek II. Tengely késıbbiekben meghirdetésre kerülı támogatási jogcímek Mezıgazdasági földterület fenntartható hasznosítását célzó intézkedések Erdészeti területek fenntartható használatát célzó intézkedések - Agrár-erdészeti rendszerek elsı létrehozása mezıgazdasági földterületeken - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések - İshonos és veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történı megırzése - Genetikai erıforrások megırzése - Nem mezıgazdasági földterületek elsı erdısítése - Erdı-környezetvédelmi kifizetések - Az erdészeti potenciál megelızı intézkedések - Nem termelı beruházások erdıterületeken - Nem termelı beruházások mezıgazdasági területeken 6

7 III. tengely Fı célkiőzése a vidéki térségeken az életminıség javítása, valamint a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése. A vidéki gazdaság fejlesztése a III. tengely keretén belül döntı súlyt képvisel, a legjelentısebb fejlesztendı területnek minısül. Intézkedések A diverzifikáció, a mikro-vállalkozások és a turizmus természeti és kulturális örökségre épülı támogatása Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és falumegújítás A helyi kapacitásépítés támogatása A III. tengely céljainak összefoglalása A program lehetıvé teszi vidéki vállalkozások átfogó módon történ fejlesztését, ideértve a mőszaki fejlesztést, tanfolyamok és tanácsadó szolgáltatás igénybevételét, valamint a minıségi elıírásoknak való megfelelés biztosítását. Elısegíti új vállalkozások létrehozását, emeli a termékek és a szolgáltatások minıségét és hozzáadott értékét, valamint ösztönzi a vállalkozók integrációinak létrejöttét. Az életminıség javításának célja elsısorban a vidéki térségeken hiányzó szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, melyeket integrált közösségi szolgáltatóhelyeken és a helyi szükségletekhez igazított megoldásokkal valósítanak meg a költséghatékonyság biztosítása érdekében. A kulturális és rekreációs lehetıségek bıvítése, a vidéki örökség megırzése és fenntartható használata nem csak a falusi turizmus fejlesztését jelenti, hanem elengedhetetlen feltétele a vidéki lakosság életminıség-javításának is. III. Tengely Életminıség javítása a vidéki területeken, a diverzifikáció ösztönzése Célok: Új munkahelyek létrehozása, a jövedelemszerzési lehetıség és képesség erısítése a vidéki vállalkozások fejlesztése által Az életminıség javítása a falumegújítás elısegítésével Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása kistelepülési integrált közösségi és szolgáltató terek létrehozásával I. Horizontális intézkedések: Tanyabusz Kistérségi Közlekedési szolgáltatások ösztönzése IKSZT Integrált Közösségi Szolgáltató Tér II. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában integráltan megvalósuló intézkedések Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Turisztikai tevékenységek ösztönzésének támogatása Falumegújítás és fejlesztés Vidéki örökség megırzése Összes közkiadás: több mint 690 millió EUR 7

8 III. Tengely intézkedései Gazdaságfejleszt gfejlesztésre sre vonatkozó intézked zkedések Nem mezıgazdasági tevékenységgé történı diverzifikálás; A turisztikai tevékenységek ösztönzése; A mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása III. Tengely intézkedései Az életmin letminıség, élett lettér r javítását t valamint a komplex fejlesztéseket seket szolgáló intézked zkedések 1. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások (IKSZT, Tanyabusz 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet) 2. Falumegújítás és fejlesztés 3. A vidéki örökség megőrzése 4. Képzés és tájékoztatás; 5. Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása (HVK-HVI). Cél: IV. Tengely - LEADER a helyi partnerségi kapacitásépítés a köz- és a magánszféra partnerségének elımozdítása az együttmőködés és az innováció elımozdítása a helyi irányítás javítása helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása (HVS) Helyi Vidékfejlesztési Iroda koordinációs és támogató tevékenység támogatása helyi szintő humán kapacitások és együttmőködések bıvítése a vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása, és a LEADER csoportok felkészítése érdekében IV. tengely Általános célkitőzése, amely egyúttal megfelel az A helyi kapacitásfejlesztés foglalkoztatási és diverzifikációs célból elnevezéső EU Stratégiai Iránymutatás célkitőzésének, mind a négy tengely esetében a LEADER megközelítés alkalmazása mellett valósul meg. A LEADER az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának egy sajátos módszere. Nemcsak program, hanem metodika, amelynek segítségével a vidéken élık meghatározhatják a térségük hosszú távú fejlesztési prioritásait, hogy azokat megvalósítva javítsák a vidéki életminıséget. Az említett térség a LEADER - térség, amelynek helyi identitását" az ott lakók közösen élik meg. A helyi identitást meghatározhatja valamely történelmi, földrajzi vagy gazdasági elem, vagy azok együttese. A LEADER egy eszköz, módszerként értelmezhetı, partnerségen alapul, amely partnerség komponensei a közszféra, vállalkozói szféra és a civil szféra képviselıibıl áll. Cél tehát a helyi partnerségek megerısítése, alulról jövı vidékfejlesztési politika elımozdítása. Térség alatt önszervezıdı területeket értünk, amelyek összefüggı homogén egészet alkotnak. A térségek tehát nem szorulnak a statisztikai-tervezési határok (kistérségek, megyék, régiók) közé, így határaik elasztikusak. A LEADER - módszer segíti a vidéki szereplıket abban, hogy a térségük potenciálja hosszú távon erısödjön. Biztosítja a helyi szereplıknek, hogy bekapcsolódhassanak a mindennapjaikat meghatározó fejlesztési folyamatokba. 8

9 IV. Tengely - LEADER A LEADER programon belül a legnagyobb hangsúlyt a III. tengely célkitőzései kapják, mindazonáltal külön erıfeszítést kell tenni a helyi akciócsoportoknak az I. és II. tengely célkitőzései felé való orientálására. A helyi közösségek megalakulásától a LEADER helyi akciócsoportok elismeréséig: 1. A helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi eljárás 2. Az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása 3. LEADER helyi akciócsoportok és Helyi Vidékfejlesztési Közösségek kiválasztása Elızetesen elismert helyi közösség 63 helyi közösség január 21-én kezdte meg a HVS kidolgozását 26 helyi közösség március 11-én kezdte meg a HVS kidolgozását 7 helyi közösség áprilisban kezdte meg a HVS kidolgozását A helyi közösségek jellemzıi ÚMVP helyi közösség : Helyi közösség átlagos lakosságszáma: fı Helyi közösség átlagos településszáma: 31 db Legnagyobb helyi közösség: fı (Hajdú-Bihar) Legkisebb helyi közösség: fı (Tolna) AVOP LEADER + : Legnagyobb akciócsoport: fı Legkisebb akciócsoport: fı Átlagos népesség szám: fı Átlagos akciócsoport-méret (településszám): 12,5 9

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék Operatív Programok Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

HÁTTÉR DOKUMENTUMOK EMVA ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

HÁTTÉR DOKUMENTUMOK EMVA ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV HÁTTÉR DOKUMENTUMOK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet EMVA ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI TENGELYEK Előadó: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató, EGYRTDI Tárgyfelelős:

Részletesebben

A évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

A évi európai uniós költségvetési kapcsolatok A 2015. évi európai uniós kapcsolatok Költségvetésben megjelenő EU támogatások Kiadás 2015. terv 2015. tény Bevétel Bevétel Egyéb Kiadás EU EU bevétel** Strukturális támogatások 2 159 148,8 1 520 487,0

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program (VN) prioritási területei Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök VP prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

Natura 2000 területek finanszírozási lehetőségei az EMVA forrásaiból

Natura 2000 területek finanszírozási lehetőségei az EMVA forrásaiból Natura 2000 területek finanszírozási lehetőségei az EMVA forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Balczó Bertalan Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Állam8tkár Miniszterelnökség Mezőgazdasági Bizo@ság 2014. október 15. Az agrár- vidékfejlesztési támogatások új rendszere

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése

Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése Közös Agrárpolitika - KAP [1] Közös Agrárpolitika - KAP [2] Új hozzászólás [3] Az Monitoring Bizottság számára készült összefoglaló az ÚMVP végrehajtásáról. Ebből

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

A vidéki turizmus fejlesztési lehetőségei között Vidékfejlesztési Program

A vidéki turizmus fejlesztési lehetőségei között Vidékfejlesztési Program A vidéki turizmus fejlesztési lehetőségei 2014-2021 között Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Czene Zsolt vezető tervező osztályvezető, NAKVI Mórahalom, 2013. december 12 A Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

Monitoring webes kérdések. 2014.január.27.

Monitoring webes kérdések. 2014.január.27. Monitoring webes kérdések 2014.január.27. Tartalom 1. I. tengely... 4 1.1 Fiatal i termelők számára nyújtandó támogatások (112.01.)... 4 1.2 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatások

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben