A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)"

Átírás

1 A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás ). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály

2 A természeti értékek állapota 2

3 Stratégiai célok EU 2020 STRATÉGIA ( ) Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Fıbb fejlesztéspolitikai irányok ra 7 tematikus, kiemelt, v. zászlóshajó kezdeményezés ERİFORRÁS-HATÉKONY EURÓPA kiemelt kezdeményezés ( ) Uniós környezetpolitikai célkitőzések leképezése Cél: a növekedés és az erıforrás-felhasználás szétválasztása EU BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG STRATÉGIA 2020 ( ) Az Erıforrás-hatékony Európa kezdeményezésben rögzített feladat Konkrét tagállami feladatok 2020-ig: pl. Natura 2000! HU PRES. 3

4 EU stratégiai célok EU Biológiai Sokféleség Stratégia, 2020: 1. Cél: az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása 2. Cél: ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása a leromlott ökoszisztémák helyreállítása 3. Cél: a mezıgazdasági és az erdészet biológiai sokféleség megırzésben játszott szerepének növelése 4. Cél: a halászati erıforrások fenntarthatóhasznosításának biztosítása 5. Cél: az idegenhonos özönfajok elleni küzdelem fokozása 6. Cél: az EU fokozott hozzájárulása a biológiai sokféleség globális csökkenésének megelızéséhez 4

5 EU Stratégiai célok 1. A fajok és élıhelyek természetvédelmi helyzetének javítása, azaz kedvezı természetvédelmi helyzetbe kerül, vagy javul: Az élıhelyek 34%-a (a jelenlegi helyzet: 17% EU szinten, 11% országosan) A fajok 26%-a (a jelenlegi helyzet: 17% EU szinten, 25% országosan) A madárfajok 80%-a (a jelenlegi helyzet: 52%-a EU szinten, az országos adat 2013-ban kerül meghatározásra) 2. Az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása a leromlott ökoszisztémák helyreállítása A degradált ökoszisztémák 15%-nak helyreállítása 2014-ig meghatározandó nemzeti prioritások mentén 5

6 Hazai stratégiai célok Nemzeti Vidékstratégia, Természeti értékek, területek, ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása program Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia, Intézkedések az éghajlatváltozás hatásaihoz valóalkalmazkodáshoz: a helyben történıadaptációelısegítése, tájak átjárhatóságának fokozása Elıkészületben: Nemzeti Környezetvédelmi Program IV Nemzeti Természetvédelmi Alapterv Nemzeti Biodiverzitás Stratégia

7 Uniós elvárások pozíciós papír Az EU 2020-ig teljesítendı biológiai sokféleség stratégiájának megvalósítása A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása és javítása érdekében, A Natura 2000 területek kezelése és helyreállítása (különös tekintettel a pusztai gyepes élıhelyekre és Pannon erdıkre), figyelembe véve a leromlott ökoszisztémák 15%-nak helyreállítására vonatkozó stratégiai célt, Az érintett hatóságok kapacitás-fejlesztése, a gazdálkodók, befektetık és más célcsoportok szemléletformálása, A Natura 2000 területek és a közösségi jelentıségőtermészeti értékek finanszírozási igényeinek részletes szakmai megalapozását nyújtóországos Natura 2000 priorizált intézkedési terv összeállítása, az intézkedési terv és a fejlesztések közötti teljes összhang megteremtése (országos mőhelytanácskozás, 2013 szeptember 10!) 7

8 Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv (PAF) A idıszakban a hazai Natura 2000 hálózat európai uniós finanszírozásának stratégiai alapdokumentuma Megmondja, hogy a idıszakbanmagyarország hogyan kívánja felhasználni a különbözı uniós forrásokat a Natura el kapcsolatos feladatai finanszírozására Országosszinten készül, az Európai Bizottság informálisan hagyja jóvá Alkalmazása a KSK-rendelet szerint: A vonatkozóágazati tervek, programok és stratégiák (köztük a Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv) a LIFE-rendeletben említetteknek megfelelıen koordinációs keretként szolgálnak a különbözı alapokból való támogatásokhoz. (A Közös Stratégiai Kerethez tartozóuniós alapok közös rendelete) 8

9 Prioritások és intézkedések azonosítása (PAF) EB ajánlások ra lehetıségei Fajok és élıhelyek természetvédelmi helyzete PAF prioritások, Intézkedések A hazai állományok jelentısége Veszélyeztetı tényezık tapasztalatai Fejlesztéspolitikai eszközök felhasználhatósága A beavatkozás sürgıssége 9

10 Prioritások és célkitőzések (PAF) Fajok és élıhelyek természetvédelmi helyzetének javítása 6 ökoszisztéma-megközelítésben megfogalmazott prioritás: Vizes élıhelyek Vízi élıhelyek Alföldi gyepek és erdık Középhegységi zárt erdıségek Domb és hegyvidéki gyepek, felnyíló erdık, hegylábi élıhelyek Intenzív gazdálkodás által érintett és lakott területek (mesterséges ökoszisztémák?) Natura 2000 területek és értékek megırzésének megalapozása 3 általános természetvédelmi prioritás: Kutatás, monitorozás, ex situ fajmegırzés Bemutatás, szemléletformálás, intézményfejlesztés Gazdasági-társadalmi elınyök fenntarthatóhasznosítása 10

11 Intézkedések 1 (PAF) Természetvédelmi kezelés (erdı, gyep, halastó) 13 intézkedés, pl.: Gazdálkodók önkéntes vállalásain alapuló kifizetések, Önkéntes vállalásokhoz kapcsolódónem-termelıberuházások, A kezelés infrastrukturális hátterének fejlesztése, Natura 2000 kompenzáció Lehetséges forrás: EMVA és ETHA, kisebb részben ERFA Élıhely-fejlesztés, élıhely-rekonstrukció 10 intézkedés, pl.: Vízháztartás javítását szolgálófejlesztések, Inváziós fajok állományainak szabályozása, Szukcessziós folyamatok szabályozása, Rekonstrukciós célúnövénytelepítés, Vonalas létesítmények fragmentációs hatását csökkentı fejlesztések Lehetséges forrás: ERFA, KA, LIFE 11

12 Intézkedések 2 (PAF) Kutatás, monitorozás, ex-situ fajmegırzés 8 intézkedés, pl.: Ismerethiányos közösségi jelentıségőfajok természetvédelmi helyzetének meghatározása, Veszélyeztetıtényezık felszámolását segítıalkalmazott kutatások, Országos elterjedésének feltárása, Fajok és élıhely-típusok monitorozásához szükséges eszközpark fejlesztése, Ex-situ fajmegırzési programok Lehetséges forrás: ERFA, EMVA, ETHA, LIFE, Horizon 2020, hazai források 12

13 Intézkedések 3 (PAF) Tervezés, szemlélet-formálás, intézmény-fejlesztés 7 intézkedés, pl.: Fenntartási tervek készítése, meglévık kiegészítése, A bemutatás és szemléletformálás infrastrukturális hátterének fejlesztése, oktatás, szemléletformálási programok, A területi jelenlét infrastrukturális és személyi hátterének fejlesztése, Határon átnyúló együttmőködés, területvásárlás Lehetséges forrás: ERFA, EMVA, LIFE Gazdasági-társadalmi elınyök hasznosítása 3 intézkedés, pl. Öko-turisztikai fejlesztések, Mikro-, kis-és közép-vállalkozások támogatása, A Nemzeti Parki Termék Védjegy célzottabb alkalmazása Natura 2000 területeken Lehetséges forrás: ERFA, EMVA, ETHA 13

14 Hazai tervezés ra (Kohéziós Politika) Operatív Program: Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP), 4. Természetvédelmi és Élıvilágvédelmi Fejlesztések prioritástengely [1143/2013. (III. 21.) Kormányhatározat] Tematikus cél: 6. Környezetvédelem és az erıforrás-felhasználás hatékonyságának elımozdítása Beruházási prioritások: A biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és - helyreállítás és az ökoszisztéma-szolgáltatások elısegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld infrastruktúrákat is ERFA; A biológiai sokféleség megóvása, illetve helyreállítása, beleértve a zöld infrastruktúrákat is KA 14

15 KEHOP specifikus célok 1. A védett és közösségi jelentıségőfajok és élıhely-típusok természetvédelmi helyzetének javítása 2. A zöld infrastruktúra fejlesztése a mőködıképes természeti rendszerek (ökoszisztémák), tájak, és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú megırzése érdekében 3. A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 4. A fajok és élıhelyek természetvédelmi helyzetének nyomon követéséhez szükséges feltételek megteremtése 5. A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentıségőfajok és élıhely-típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása 15

16 KEHOP Intézkedések A természetvédelmi helyzet javítása Élıhely-fejlesztés, élıhely-rekonstrukció(pl. szukcessziós folyamatok és inváziós fajok állományainak szabályozása, leromlott állapotúélıhelyek rehabilitációja, a vízháztartás javítását célzó beavatkozások,) Célzott faj-megırzési beavatkozások (ex-situ fajmegırzés, a fajmegırzési programok végrehajtásához szükséges eszközrendszer fejlesztése) 2. Zöld infrastruktúra Az élıhelyek közötti ökológiai kapcsolatok biztosítását szolgáló táji léptékő fejlesztések, táj-rekonstrukció Védett zöldfelületi elemek rekonstrukciója A fajok szabad mozgását szolgálóinfrastruktúra kialakítása, vonalas létesítmények átalakítása Védett földtudományi értékek és területek, kunhalmok, földvárak és fülkés sziklák és természeti környezetük rekonstrukciója 16

17 KEHOP Intézkedések Természetvédelmi kezelés Természetvédelmi rendeltetésőterületek mezıgazdasági módszerekkel fenntartott élıhelyeinek természetvédelmi kezeléséhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése (gép- és eszköz-beszerzés, legelı állatállomány fenntartásához szükséges infrastruktúra) Természetvédelmi rendeltetésőerdık és erdı mővelési ágúterületek természetvédelmi kezeléséhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése 4. Monitorozás A fajok és élıhelyek, valamint az ıket veszélyeztetıtényezık monitorozásához szükséges eszközpark fejlesztése 4. Bemutatás, szemléletformálás (Natura 2000) A Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történıbemutatásához szükséges infrastrukturális háttér kialakítása (hatósági és tájékoztatótáblák, információs pontok, tematikus bemutató-helyek hálózata stb.) 17

18 Amirıl nem volt szó, de fontos Vidékfejlesztési Program (VP), EMVA támogatások Agrár-környezetvédelem, erdı-környezetvédelem Natura 2000 kifizetések Nem-termelı beruházások Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkezı területek kifizetései Magyar Halászati Operatív Program, ETHA támogatások magas szintő környezetvédelmet biztosító akvakultúra (beruházások) negatív hatás korlátozása, védett ragadozóktól védıberendezések, halastavak helyreállítása környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosítóakvakultúra NATURA 2000 elıírások betartása, víz-környezetvédelem, víziállatok ex situ védelme és szaporítása, természetvédelmi célokat (is) szolgáló extenzív halastavak Eljárásrendi és intézményi kérdések, menetrend 18

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig

Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig December, 2011 HU Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig A biodiverzitás Európában jelenleg a vadon élő fajok csaknem negyedét fenyegeti a kihalás veszélye. A biodiverzitás, azaz a bennünket körülvevő

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Országos konferencia a biológiai sokféleség megırzésének elısegítésére

Országos konferencia a biológiai sokféleség megırzésének elısegítésére Országos konferencia a biológiai sokféleség megırzésének elısegítésére 10.00 10.20 Nyitó elıadás A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felek konferenciájának eredményei, valamint a Nemzeti Biodiverzitás

Részletesebben