MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám Kormányrendeletek

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekrõl, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a szakképzésrõl szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében, a 4 9. és a 14. tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés b) pontjában, a tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a 13. tekintetében a szakképzésrõl szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) A szakképzésrõl szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján megyénként és a fõvárosra tekintettel meghatározott azon, állam által elismert szakképesítések körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerû képzések tekintetében az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképzõ iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az Szt. 84. (5) bekezdése alapján megyénként és a fõvárosra tekintettel meghatározott azon, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerû képzések tekintetében a szakképzõ iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, a 2. melléklet tartalmazza. (3) A szakképzõ iskolai fenntartó az 1. mellékletben nem szereplõ, állam által elismert szakképesítések és a 2. mellékletben nem szereplõ, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok vonatkozásában e rendelet alapján a 2013/2014-es tanévtõl kezdõdõ képzés tekintetében a képzés kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra. (4) Az (1) (3) bekezdésben foglaltakat a nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény pontja alapján februárban induló képzésekre is alkalmazni kell. (5) A (2) bekezdésben foglaltakat a beszámítással a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítõ ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell. (6) Az (1) bekezdésben foglaltak az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések részszakképesítéseire nem vonatkoznak. 2. Az Szt. 82. b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fõvárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza. 3. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba. (2) Az 1., az 1. melléklet és a 2. melléklet január 1-jén lép hatályba. 4. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. (1) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, elsõ szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerû képzésben részt vevõ tanulók támogatása. (2) A megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 10, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig.

2 26472 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 5. (1) Az R1. 3. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Jövedelmi helyzettõl függetlenül ösztöndíjban részesülnek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a szakiskola szakképzési évfolyamán, az elsõ szakképesítésre felkészítõ, nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, hiány-szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló). (2) Az R1. 3. (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Nem részesülhet ösztöndíjban] c) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdõdõen, amelyet megelõzõ hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát. d) a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától. 6. Az R1. 4. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történõ átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülõjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történõ bejelentése. 7. (1) Az R1. 5. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítõben, a tanév elsõ félévében az elõzõ tanév végi bizonyítványban szereplõ osztályzatok számtani átlagaként a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követõen, annak eredményével együtt kell megállapítani. (2) Az R1. 5. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minõsítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni. 8. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 13. Az iskola az ösztöndíjas tanulókról az Nkt. 41. (4) bekezdésében foglalt adatokon túl nyilvántartja azt is, ha a tanuló az adott megyében a hiány-szakképesítés körébe tartozó szakképesítést tanul. 9. Az R1. 7. (2) és 8. (2) bekezdésében a járulékainak szövegrész helyébe a közterheinek szövegrész lép, a 11. (2) bekezdésében az NSZFI szövegrész helyébe az NMH szövegrész lép. 10. Az R1. a következõ 14/A. -sal egészül ki: 14/A. Kifutó rendszerben az e rendeletben foglalt feltételek szerint szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek vagy részesülhetnek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény szerinti regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésében szereplõ szakképesítést tanulók. 11. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és a csökkentõ tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti felsõfokú szakképzés keretében együttmûködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2) (4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentõ tétel összegével csökkentheti. 12. (1) Az R2. 5. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A csökkentõ tétel éves összege ha a tanulószerzõdés hatálya a tárgyév teljes idõtartamára fennáll tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerzõdésben megnevezett szakképesítéshez tartozó, a) a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben, b) a szakképzésrõl szóló évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata. (2) Az R a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti felsõfokú szakképzés keretében hallgatói szerzõdés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott csökkentõ tétel összegével, a (3) (4) és (6) bekezdésben meghatározott módon csökkentheti. 13. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a) 9. (3) bekezdésében a január 1-jétõl szövegrész helyébe a szeptember 1-jétõl szövegrész, b) 9. (6) bekezdésében a december 31-ig szövegrész helyébe a augusztus 31-ig szövegrész, c) 11. (2) bekezdésében a január 1-jén szövegrész helyébe a szeptember 1-jén szövegrész lép. 14. Hatályát veszti az R a. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez Állami támogatásban nem részesíthetõ szakképesítések szeptember 1-jétõl az iskolai rendszerû képzésben megyénként és a fõvárosra tekintettel 1. A B C D 2. Sorszám Megye/fõváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3. I/1. Bács-Kiskun Audio- és vizuáltechnikai mûszerész I/2. Bács-Kiskun Avionikus I/3. Bács-Kiskun Bányaipari technikus I/4. Bács-Kiskun Bõrfeldolgozó-ipari technikus I/5. Bács-Kiskun Cukor- és édesipari szaktechnikus I/6. Bács-Kiskun Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje I/7. Bács-Kiskun Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus I/8. Bács-Kiskun Fegyvermûszerész I/9. Bács-Kiskun Foglalkozás-szervezõ I/10. Bács-Kiskun Fogtechnikus I/11. Bács-Kiskun Fotográfus és fotótermék-kereskedõ I/12. Bács-Kiskun Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus 15. I/13. Bács-Kiskun Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens I/14. Bács-Kiskun Hajózási technikus I/15. Bács-Kiskun IT mentor I/16. Bács-Kiskun Kishajóépítõ, -karbantartó I/17. Bács-Kiskun Klinikai fogászati higiénikus I/18. Bács-Kiskun Kohászati technikus I/19. Bács-Kiskun Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus I/20. Bács-Kiskun Közlekedésautomatikai mûszerész I/21. Bács-Kiskun Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó I/22. Bács-Kiskun Látszerész és fotócikk-kereskedõ I/23. Bács-Kiskun Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

4 26474 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 26. I/24. Bács-Kiskun Matróz-gépkezelõ I/25. Bács-Kiskun Molnár I/26. Bács-Kiskun Nonprofit menedzser I/27. Bács-Kiskun Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus I/28. Bács-Kiskun Ortopédiai mûszerész I/29. Bács-Kiskun Orvosi elektronikai technikus I/30. Bács-Kiskun Papíripari technikus I/31. Bács-Kiskun Repülõgépész I/32. Bács-Kiskun Repülõgépsárkány-szerelõ I/33. Bács-Kiskun Tejipari szaktechnikus I/34. Bács-Kiskun Települési környezetvédelmi szaktechnikus I/35. Bács-Kiskun Térképész szaktechnikus I/36. Bács-Kiskun Természetvédelmi szaktechnikus I/37. Bács-Kiskun Útépítõ és -fenntartó technikus I/38. Bács-Kiskun Vadászpuska mûves I/39. Bács-Kiskun Vasútépítõ és -fenntartó technikus I/40. Bács-Kiskun Vasútforgalmi szolgálattevõ I/41. Bács-Kiskun Vasúti árufuvarozási ügyintézõ I/42. Bács-Kiskun Vasúti személyszállítási ügyintézõ I/43. Bács-Kiskun Vasúti villamos jármû szerelõje I/44. Bács-Kiskun Vasúti vontatott jármû szerelõje I/45. Bács-Kiskun Vasútijármû-technikus I/46. Bács-Kiskun Vidékfejlesztési szaktechnikus I/47. Bács-Kiskun Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó I/48. Bács-Kiskun Vízi sportmotor-szerelõ II/1. Baranya Abroncsgyártó II/2. Baranya Autógyártó II/3. Baranya Avionikus II/4. Baranya Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje II/5. Baranya Fegyvermûszerész II/6. Baranya Fluidumkitermelõ technikus II/7. Baranya Gépjármû mechatronikus II/8. Baranya Gépjármû-építési, szerelési logisztikus II/9. Baranya Gépjármûépítõ, szerelõ II/10. Baranya Gyógyszeripari laboratóriumi technikus II/11. Baranya Hajózási technikus II/12. Baranya Hídépítõ és -fenntartó technikus II/13. Baranya Kishajóépítõ, -karbantartó II/14. Baranya Klinikai fogászati higiénikus II/15. Baranya Kohászati technikus II/16. Baranya Légi közlekedésüzemvitel-ellátó II/17. Baranya Lovász II/18. Baranya Matróz-gépkezelõ II/19. Baranya Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus II/20. Baranya Nyomdaipari gépmester II/21. Baranya Optikai üvegcsiszoló II/22. Baranya Ortopédiai mûszerész II/23. Baranya Papíripari technikus II/24. Baranya Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló II/25. Baranya Repülõgépész II/26. Baranya Repülõgépsárkány-szerelõ II/27. Baranya Speciális állatfeldolgozó II/28. Baranya Útépítõ és -fenntartó technikus

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám II/29. Baranya Vadászpuska mûves II/30. Baranya Vasútépítõ és -fenntartó technikus II/31. Baranya Vasúti személyszállítási ügyintézõ II/32. Baranya Vasúti villamos jármû szerelõje II/33. Baranya Vasúti vontatott jármû szerelõje II/34. Baranya Vasútijármû-technikus II/35. Baranya Virágdekoratõr II/36. Baranya Vízi sportmotor-szerelõ III/1. Békés Audio- és vizuáltechnikai mûszerész III/2. Békés Avionikus III/3. Békés Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus III/4. Békés Bõrfeldolgozó-ipari technikus III/5. Békés Cukor- és édesipari szaktechnikus III/6. Békés Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje III/7. Békés Élelmiszeripari analitikus technikus III/8. Békés Erdészeti gépésztechnikus III/9. Békés Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus III/10. Békés Fegyvermûszerész III/11. Békés Foglalkozás-szervezõ III/12. Békés Fogtechnikus III/13. Békés Gumiipari technikus III/14. Békés Hajózási technikus III/15. Békés Ipari gumitermék elõállító III/16. Békés IT mentor III/17. Békés Kertészeti szaktechnikus III/18. Békés Kishajóépítõ, -karbantartó III/19. Békés Klinikai fogászati higiénikus III/20. Békés Kohászati technikus III/21. Békés Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus III/22. Békés Közlekedésautomatikai mûszerész III/23. Békés Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó III/24. Békés Látszerész és fotócikk-kereskedõ III/25. Békés Légi közlekedésüzemvitel-ellátó III/26. Békés Matróz-gépkezelõ III/27. Békés Molnár III/28. Békés Nonprofit menedzser III/29. Békés Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus III/30. Békés Optikai üvegcsiszoló III/31. Békés Ortopédiai mûszerész III/32. Békés Orvosi elektronikai technikus III/33. Békés Papíripari technikus III/34. Békés Repülõgépész III/35. Békés Repülõgépsárkány-szerelõ III/36. Békés Települési környezetvédelmi szaktechnikus III/37. Békés Térképész szaktechnikus III/38. Békés Természetvédelmi szaktechnikus III/39. Békés Útépítõ III/40. Békés Vadászpuska mûves III/41. Békés Vasútépítõ és -fenntartó technikus III/42. Békés Vasútforgalmi szolgálattevõ III/43. Békés Vasúti árufuvarozási ügyintézõ III/44. Békés Vasúti személyszállítási ügyintézõ III/45. Békés Vasútijármû-technikus

6 26476 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 132. III/46. Békés Vidékfejlesztési szaktechnikus III/47. Békés Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó III/48. Békés Vízi sportmotor-szerelõ IV/1. Borsod-Abaúj-Zemplén Abroncsgyártó IV/2. Borsod-Abaúj-Zemplén Agrár áruforgalmazó szaktechnikus IV/3. Borsod-Abaúj-Zemplén Audio- és vizuáltechnikai mûszerész IV/4. Borsod-Abaúj-Zemplén Avionikus IV/5. Borsod-Abaúj-Zemplén Bõrfeldolgozó-ipari technikus IV/6. Borsod-Abaúj-Zemplén Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje IV/7. Borsod-Abaúj-Zemplén Fatárgy készítõ IV/8. Borsod-Abaúj-Zemplén Fegyvermûszerész IV/9. Borsod-Abaúj-Zemplén Fehérnemû-készítõ és kötöttáru összeállító IV/10. Borsod-Abaúj-Zemplén Finommechanikai mûszerész IV/11. Borsod-Abaúj-Zemplén Foglalkozás-szervezõ IV/12. Borsod-Abaúj-Zemplén Formacikk-gyártó IV/13. Borsod-Abaúj-Zemplén Gazdasági informatikus IV/14. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépjármû-építési, szerelési logisztikus IV/15. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépjármûépítõ, szerelõ IV/16. Borsod-Abaúj-Zemplén Gumiipari technikus IV/17. Borsod-Abaúj-Zemplén Gyógyszeripari laboratóriumi technikus IV/18. Borsod-Abaúj-Zemplén Hajózási technikus IV/19. Borsod-Abaúj-Zemplén Halász, haltenyésztõ IV/20. Borsod-Abaúj-Zemplén Hús- és baromfiipari szaktechnikus IV/21. Borsod-Abaúj-Zemplén Jármûkarosszéria elõkészítõ, felületbevonó IV/22. Borsod-Abaúj-Zemplén Kertészeti szaktechnikus IV/23. Borsod-Abaúj-Zemplén Kishajóépítõ, -karbantartó IV/24. Borsod-Abaúj-Zemplén Légi közlekedésüzemvitel-ellátó IV/25. Borsod-Abaúj-Zemplén Létesítményi energetikus IV/26. Borsod-Abaúj-Zemplén Lovastúra-vezetõ IV/27. Borsod-Abaúj-Zemplén Matróz-gépkezelõ IV/28. Borsod-Abaúj-Zemplén Motorkerékpár-szerelõ IV/29. Borsod-Abaúj-Zemplén Mûemlékfenntartó technikus IV/30. Borsod-Abaúj-Zemplén Mûemléki díszítõszobrász IV/31. Borsod-Abaúj-Zemplén Mûemléki helyreállító IV/32. Borsod-Abaúj-Zemplén Mûszeres analitikus IV/33. Borsod-Abaúj-Zemplén Nonprofit menedzser IV/34. Borsod-Abaúj-Zemplén Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus IV/35. Borsod-Abaúj-Zemplén Optikai üvegcsiszoló IV/36. Borsod-Abaúj-Zemplén Ortopédiai mûszerész IV/37. Borsod-Abaúj-Zemplén Orvosi elektronikai technikus IV/38. Borsod-Abaúj-Zemplén Pénzügyi termékértékesítõ (bank, befektetés, biztosítás) 173. IV/39. Borsod-Abaúj-Zemplén Pszichiátriai gondozó IV/40. Borsod-Abaúj-Zemplén Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló IV/41. Borsod-Abaúj-Zemplén Repülõgépész IV/42. Borsod-Abaúj-Zemplén Repülõgépsárkány-szerelõ IV/43. Borsod-Abaúj-Zemplén Sportedzõ (a sportág megjelölésével) IV/44. Borsod-Abaúj-Zemplén Szállítmányozási ügyintézõ IV/45. Borsod-Abaúj-Zemplén Szenvedélybeteg gondozó IV/46. Borsod-Abaúj-Zemplén Vadászpuska mûves IV/47. Borsod-Abaúj-Zemplén Vasútijármû-technikus IV/48. Borsod-Abaúj-Zemplén Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó IV/49. Borsod-Abaúj-Zemplén Vízi sportmotor-szerelõ

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám V/1. Budapest Állattartó szakmunkás V/2. Budapest Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus 186. V/3. Budapest Bányaipari technikus V/4. Budapest Biogazdálkodó V/5. Budapest Erdészeti és vadgazdálkodási technikus V/6. Budapest Erdészeti gépésztechnikus V/7. Budapest Erdészeti szakmunkás V/8. Budapest Fegyvermûszerész V/9. Budapest Halász, haltenyésztõ V/10. Budapest Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 194. V/11. Budapest Mezõgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 195. V/12. Budapest Molnár V/13. Budapest Vadászpuska mûves VI/1. Csongrád Audio- és vizuáltechnikai mûszerész VI/2. Csongrád Autógyártó VI/3. Csongrád Avionikus VI/4. Csongrád Bányaipari technikus VI/5. Csongrád Bõrfeldolgozó-ipari technikus VI/6. Csongrád Cukor- és édesipari szaktechnikus VI/7. Csongrád Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje VI/8. Csongrád Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus VI/9. Csongrád Foglalkozás-szervezõ VI/10. Csongrád Fotográfus és fotótermék-kereskedõ VI/11. Csongrád Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus 208. VI/12. Csongrád Hajózási technikus VI/13. Csongrád Hídépítõ és -fenntartó technikus VI/14. Csongrád IT mentor VI/15. Csongrád Kishajóépítõ, -karbantartó VI/16. Csongrád Kohászati technikus VI/17. Csongrád Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus VI/18. Csongrád Közlekedésautomatikai mûszerész VI/19. Csongrád Látszerész és fotócikk-kereskedõ VI/20. Csongrád Légi közlekedésüzemvitel-ellátó VI/21. Csongrád Matróz-gépkezelõ VI/22. Csongrád Molnár VI/23. Csongrád Mûemléki díszítõszobrász VI/24. Csongrád Nonprofit menedzser VI/25. Csongrád Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus VI/26. Csongrád Optikai üvegcsiszoló VI/27. Csongrád Ortopédiai mûszerész VI/28. Csongrád Orvosi elektronikai technikus VI/29. Csongrád Papíripari technikus VI/30. Csongrád Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló VI/31. Csongrád Repülõgépész VI/32. Csongrád Repülõgépsárkány-szerelõ VI/33. Csongrád Térképész szaktechnikus VI/34. Csongrád Útépítõ VI/35. Csongrád Útépítõ és -fenntartó technikus VI/36. Csongrád Vasúti villamos jármû szerelõje

8 26478 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 233. VI/37. Csongrád Vasúti vontatott jármû szerelõje VI/38. Csongrád Vasútijármû-technikus VI/39. Csongrád Vidékfejlesztési szaktechnikus VI/40. Csongrád Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó VI/41. Csongrád Vízi sportmotor-szerelõ VII/1. Fejér Avionikus VII/2. Fejér Bányaipari technikus VII/3. Fejér Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus VII/4. Fejér Bõrfeldolgozó-ipari technikus VII/5. Fejér Cipõkészítõ VII/6. Fejér Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje VII/7. Fejér Drog- és toxikológiai technikus VII/8. Fejér Élelmiszeripari analitikus technikus VII/9. Fejér Élelmiszeripari gépésztechnikus VII/10. Fejér Erdészeti gépésztechnikus VII/11. Fejér Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus VII/12. Fejér Faipari technikus VII/13. Fejér Fehérnemû-készítõ és kötöttáru összeállító VII/14. Fejér Finommechanikai mûszerész VII/15. Fejér Fitness-wellness instruktor VII/16. Fejér Fluidumkitermelõ technikus VII/17. Fejér Foglalkozás-szervezõ VII/18. Fejér Fogtechnikus VII/19. Fejér Fogtechnikus gyakornok VII/20. Fejér Gazdasági informatikus VII/21. Fejér Gépjármû-építési, szerelési logisztikus VII/22. Fejér Gépjármûépítõ, szerelõ VII/23. Fejér Gyakorló fodrász VII/24. Fejér Gyakorló gyógyszertári asszisztens VII/25. Fejér Gyakorló kozmetikus VII/26. Fejér Gyógy- és sportmasszõr VII/27. Fejér Gyógyszeripari laboratóriumi technikus VII/28. Fejér Hídépítõ és -fenntartó technikus VII/29. Fejér Hús- és baromfiipari szaktechnikus VII/30. Fejér Idegenvezetõ VII/31. Fejér Irodai asszisztens VII/32. Fejér Kályhás VII/33. Fejér Kertészeti szaktechnikus VII/34. Fejér Kishajóépítõ, -karbantartó VII/35. Fejér Klinikai fogászati higiénikus VII/36. Fejér Könyvkötõ és nyomtatványfeldolgozó VII/37. Fejér Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó VII/38. Fejér Látszerész és fotócikk-kereskedõ VII/39. Fejér Légi közlekedésüzemvitel-ellátó VII/40. Fejér Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 278. VII/41. Fejér Matróz-gépkezelõ VII/42. Fejér Mentálhigiénés asszisztens VII/43. Fejér Mezõgazdasági gépésztechnikus VII/44. Fejér Mezõgazdasági technikus VII/45. Fejér Mozgókép- és animációkészítõ VII/46. Fejér Mûanyagfeldolgozó technikus VII/47. Fejér Mûemlékfenntartó technikus

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám VII/48. Fejér Mûemléki díszítõszobrász VII/49. Fejér Mûszaki informatikus VII/50. Fejér Mûszeres analitikus VII/51. Fejér Nonprofit menedzser VII/52. Fejér Növényvédelmi szaktechnikus VII/53. Fejér Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus VII/54. Fejér Nyomdaipari gépmester VII/55. Fejér Optikai üvegcsiszoló VII/56. Fejér Ortopédiai mûszerész VII/57. Fejér Orvosi elektronikai technikus VII/58. Fejér Papíripari technikus VII/59. Fejér Pedagógiai- és családsegítõ VII/60. Fejér Pénzügyi termékértékesítõ (bank, befektetés, biztosítás) 298. VII/61. Fejér Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló VII/62. Fejér Repülõgépész VII/63. Fejér Repülõgépsárkány-szerelõ VII/64. Fejér Sommelier VII/65. Fejér Speciális állatfeldolgozó VII/66. Fejér Sportedzõ (a sportág megjelölésével) VII/67. Fejér Sütõ- és cukrászipari szaktechnikus VII/68. Fejér Szállítmányozási ügyintézõ VII/69. Fejér Szenvedélybeteg gondozó VII/70. Fejér Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ 308. VII/71. Fejér Szoftverfejlesztõ VII/72. Fejér Szõlész-borász VII/73. Fejér Tartósítóipari szaktechnikus VII/74. Fejér Tejipari szaktechnikus VII/75. Fejér Települési környezetvédelmi szaktechnikus VII/76. Fejér Természetvédelmi szaktechnikus VII/77. Fejér Textilipari technikus VII/78. Fejér Turisztikai szervezõ, értékesítõ VII/79. Fejér Vadászpuska mûves VII/80. Fejér Vállalkozási és bérügyintézõ VII/81. Fejér Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézõ VII/82. Fejér Vasútépítõ és -fenntartó technikus VII/83. Fejér Vasútforgalmi szolgálattevõ VII/84. Fejér Vasúti árufuvarozási ügyintézõ VII/85. Fejér Vasúti személyszállítási ügyintézõ VII/86. Fejér Vasúti villamos jármû szerelõje VII/87. Fejér Vasúti vontatott jármû szerelõje VII/88. Fejér Vasútijármû-technikus VII/89. Fejér Vendéglátó-üzletvezetõ VII/90. Fejér Virágdekoratõr VII/91. Fejér Virágkötõ és virágkereskedõ VII/92. Fejér Vízgazdálkodó szaktechnikus VII/93. Fejér Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó VII/94. Fejér Vízi sportmotor-szerelõ VII/95. Fejér Vízügyi technikus VIII/1. Gyõr-Moson-Sopron Abroncsgyártó VIII/2. Gyõr-Moson-Sopron Agrár áruforgalmazó szaktechnikus VIII/3. Gyõr-Moson-Sopron Állattartó szakmunkás

10 26480 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 336. VIII/4. Gyõr-Moson-Sopron Avionikus VIII/5. Gyõr-Moson-Sopron Bányaipari technikus VIII/6. Gyõr-Moson-Sopron Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus VIII/7. Gyõr-Moson-Sopron Bõrfeldolgozó-ipari technikus VIII/8. Gyõr-Moson-Sopron Cipõkészítõ VIII/9. Gyõr-Moson-Sopron Cukor- és édesipari szaktechnikus VIII/10. Gyõr-Moson-Sopron Drog- és toxikológiai technikus VIII/11. Gyõr-Moson-Sopron Édesipari termékgyártó VIII/12. Gyõr-Moson-Sopron Élelmiszeripari gépésztechnikus VIII/13. Gyõr-Moson-Sopron Élelmiszeripari szakmunkás VIII/14. Gyõr-Moson-Sopron Erdészeti gépésztechnikus VIII/15. Gyõr-Moson-Sopron Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus VIII/16. Gyõr-Moson-Sopron Fegyvermûszerész VIII/17. Gyõr-Moson-Sopron Férfiszabó VIII/18. Gyõr-Moson-Sopron Fitness-wellness instruktor VIII/19. Gyõr-Moson-Sopron Fluidumkitermelõ technikus VIII/20. Gyõr-Moson-Sopron Foglalkozás-szervezõ VIII/21. Gyõr-Moson-Sopron Fogtechnikus VIII/22. Gyõr-Moson-Sopron Fogtechnikus gyakornok VIII/23. Gyõr-Moson-Sopron Formacikk-gyártó VIII/24. Gyõr-Moson-Sopron Fotográfus és fotótermék-kereskedõ VIII/25. Gyõr-Moson-Sopron Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus 358. VIII/26. Gyõr-Moson-Sopron Gerontológiai gondozó VIII/27. Gyõr-Moson-Sopron Gumiipari technikus VIII/28. Gyõr-Moson-Sopron Gyermekotthoni asszisztens VIII/29. Gyõr-Moson-Sopron Gyógy- és sportmasszõr VIII/30. Gyõr-Moson-Sopron Gyógyszeripari laboratóriumi technikus VIII/31. Gyõr-Moson-Sopron Hajózási technikus VIII/32. Gyõr-Moson-Sopron Halász, haltenyésztõ VIII/33. Gyõr-Moson-Sopron Hídépítõ és -fenntartó technikus VIII/34. Gyõr-Moson-Sopron Idegenvezetõ VIII/35. Gyõr-Moson-Sopron Ipari gumitermék elõállító VIII/36. Gyõr-Moson-Sopron IT mentor VIII/37. Gyõr-Moson-Sopron Kályhás VIII/38. Gyõr-Moson-Sopron Kisgyermek-gondozó, nevelõ VIII/39. Gyõr-Moson-Sopron Kishajóépítõ, -karbantartó VIII/40. Gyõr-Moson-Sopron Klinikai fogászati higiénikus VIII/41. Gyõr-Moson-Sopron Kohászati technikus VIII/42. Gyõr-Moson-Sopron Könyvkötõ és nyomtatványfeldolgozó VIII/43. Gyõr-Moson-Sopron Környezetvédelmi technikus VIII/44. Gyõr-Moson-Sopron Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus VIII/45. Gyõr-Moson-Sopron Laboratóriumi technikus VIII/46. Gyõr-Moson-Sopron Látszerész és fotócikk-kereskedõ VIII/47. Gyõr-Moson-Sopron Légi közlekedésüzemvitel-ellátó VIII/48. Gyõr-Moson-Sopron Létesítményi energetikus VIII/49. Gyõr-Moson-Sopron Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 382. VIII/50. Gyõr-Moson-Sopron Matróz-gépkezelõ VIII/51. Gyõr-Moson-Sopron Mentálhigiénés asszisztens VIII/52. Gyõr-Moson-Sopron Molnár VIII/53. Gyõr-Moson-Sopron Mûanyagfeldolgozó technikus VIII/54. Gyõr-Moson-Sopron Mûemléki díszítõszobrász

11 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám VIII/55. Gyõr-Moson-Sopron Mûemléki helyreállító VIII/56. Gyõr-Moson-Sopron Mûszeres analitikus VIII/57. Gyõr-Moson-Sopron Nonprofit menedzser VIII/58. Gyõr-Moson-Sopron Növényvédelmi szaktechnikus VIII/59. Gyõr-Moson-Sopron Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus VIII/60. Gyõr-Moson-Sopron Nyomdaipari gépmester VIII/61. Gyõr-Moson-Sopron Optikai üvegcsiszoló VIII/62. Gyõr-Moson-Sopron Ortopédiai mûszerész VIII/63. Gyõr-Moson-Sopron Orvosi elektronikai technikus VIII/64. Gyõr-Moson-Sopron Papíripari technikus VIII/65. Gyõr-Moson-Sopron Pedagógiai- és családsegítõ VIII/66. Gyõr-Moson-Sopron Pszichiátriai gondozó VIII/67. Gyõr-Moson-Sopron Rehabilitációs nevelõ, segítõ VIII/68. Gyõr-Moson-Sopron Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló VIII/69. Gyõr-Moson-Sopron Repülõgépész VIII/70. Gyõr-Moson-Sopron Repülõgépsárkány-szerelõ VIII/71. Gyõr-Moson-Sopron Sommelier VIII/72. Gyõr-Moson-Sopron Speciális állatfeldolgozó VIII/73. Gyõr-Moson-Sopron Sportedzõ (a sportág megjelölésével) VIII/74. Gyõr-Moson-Sopron Szenvedélybeteg gondozó VIII/75. Gyõr-Moson-Sopron Szociális asszisztens VIII/76. Gyõr-Moson-Sopron Szociális szakgondozó VIII/77. Gyõr-Moson-Sopron Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ 410. VIII/78. Gyõr-Moson-Sopron Települési környezetvédelmi szaktechnikus VIII/79. Gyõr-Moson-Sopron Térképész szaktechnikus VIII/80. Gyõr-Moson-Sopron Textilipari technikus VIII/81. Gyõr-Moson-Sopron Útépítõ VIII/82. Gyõr-Moson-Sopron Útépítõ és -fenntartó technikus VIII/83. Gyõr-Moson-Sopron Vadászpuska mûves VIII/84. Gyõr-Moson-Sopron Vasútépítõ és -fenntartó technikus VIII/85. Gyõr-Moson-Sopron Vasúti villamos jármû szerelõje VIII/86. Gyõr-Moson-Sopron Vasúti vontatott jármû szerelõje VIII/87. Gyõr-Moson-Sopron Vegyipari technikus VIII/88. Gyõr-Moson-Sopron Virágdekoratõr VIII/89. Gyõr-Moson-Sopron Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó VIII/90. Gyõr-Moson-Sopron Vízi sportmotor-szerelõ VIII/91. Gyõr-Moson-Sopron Vízügyi technikus IX/1. Hajdú-Bihar Avionikus IX/2. Hajdú-Bihar Bányaipari technikus IX/3. Hajdú-Bihar Erdészeti gépésztechnikus IX/4. Hajdú-Bihar Fegyvermûszerész IX/5. Hajdú-Bihar Fluidumkitermelõ technikus IX/6. Hajdú-Bihar Hajózási technikus IX/7. Hajdú-Bihar Halász, haltenyésztõ IX/8. Hajdú-Bihar Hídépítõ és -fenntartó technikus IX/9. Hajdú-Bihar Kályhás IX/10. Hajdú-Bihar Kishajóépítõ, -karbantartó IX/11. Hajdú-Bihar Kohászati technikus IX/12. Hajdú-Bihar Légi közlekedésüzemvitel-ellátó IX/13. Hajdú-Bihar Matróz-gépkezelõ IX/14. Hajdú-Bihar Nonprofit menedzser IX/15. Hajdú-Bihar Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

12 26482 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 439. IX/16. Hajdú-Bihar Optikai üvegcsiszoló IX/17. Hajdú-Bihar Repülõgépész IX/18. Hajdú-Bihar Repülõgépsárkány-szerelõ IX/19. Hajdú-Bihar Sommelier IX/20. Hajdú-Bihar Szõlész-borász IX/21. Hajdú-Bihar Térképész szaktechnikus IX/22. Hajdú-Bihar Útépítõ IX/23. Hajdú-Bihar Útépítõ és -fenntartó technikus IX/24. Hajdú-Bihar Vadászpuska mûves IX/25. Hajdú-Bihar Vidékfejlesztési szaktechnikus IX/26. Hajdú-Bihar Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó IX/27. Hajdú-Bihar Vízi sportmotor-szerelõ X/1. Heves Abroncsgyártó X/2. Heves Agrár áruforgalmazó szaktechnikus X/3. Heves Audio- és vizuáltechnikai mûszerész X/4. Heves Avionikus X/5. Heves Bõrdíszmûves X/6. Heves Bõrfeldolgozó-ipari technikus X/7. Heves Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje X/8. Heves Drog- és toxikológiai technikus X/9. Heves Faipari technikus X/10. Heves Fatárgy készítõ X/11. Heves Fegyvermûszerész X/12. Heves Finommechanikai mûszerész X/13. Heves Fitness-wellness instruktor X/14. Heves Fluidumkitermelõ technikus X/15. Heves Fogászati asszisztens X/16. Heves Foglalkozás-szervezõ X/17. Heves Fogtechnikus X/18. Heves Fogtechnikus gyakornok X/19. Heves Formacikk-gyártó X/20. Heves Fotográfus és fotótermék-kereskedõ X/21. Heves Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus 472. X/22. Heves Gerontológiai gondozó X/23. Heves Gumiipari technikus X/24. Heves Gyógypedagógiai segítõ munkatárs X/25. Heves Gyógyszeripari laboratóriumi technikus X/26. Heves Hajózási technikus X/27. Heves Hídépítõ és -fenntartó technikus X/28. Heves Ipari gumitermék elõállító X/29. Heves Kishajóépítõ, -karbantartó X/30. Heves Klinikai fogászati higiénikus X/31. Heves Kohászati technikus X/32. Heves Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó X/33. Heves Látszerész és fotócikk-kereskedõ X/34. Heves Légi közlekedésüzemvitel-ellátó X/35. Heves Létesítményi energetikus X/36. Heves Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 487. X/37. Heves Matróz-gépkezelõ X/38. Heves Molnár X/39. Heves Mûbútorasztalos

13 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám X/40. Heves Mûemlékfenntartó technikus X/41. Heves Mûemléki díszítõszobrász X/42. Heves Mûszeres analitikus X/43. Heves Nonprofit menedzser X/44. Heves Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus X/45. Heves Optikai üvegcsiszoló X/46. Heves Ortopédiai mûszerész X/47. Heves Orvosi elektronikai technikus X/48. Heves Papíripari technikus X/49. Heves Patkolókovács X/50. Heves Pedagógiai- és családsegítõ X/51. Heves Pszichiátriai gondozó X/52. Heves Rehabilitációs nevelõ, segítõ X/53. Heves Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló X/54. Heves Repülõgépész X/55. Heves Repülõgépsárkány-szerelõ X/56. Heves Speciális állatfeldolgozó X/57. Heves Sportedzõ (a sportág megjelölésével) X/58. Heves Szenvedélybeteg gondozó X/59. Heves Térképész szaktechnikus X/60. Heves Vadászpuska mûves X/61. Heves Vasútépítõ és -fenntartó technikus X/62. Heves Vasútforgalmi szolgálattevõ X/63. Heves Vasúti árufuvarozási ügyintézõ X/64. Heves Vasúti személyszállítási ügyintézõ X/65. Heves Vasúti villamos jármû szerelõje X/66. Heves Vasúti vontatott jármû szerelõje X/67. Heves Vasútijármû-technikus X/68. Heves Vegyipari technikus X/69. Heves Vidékfejlesztési szaktechnikus X/70. Heves Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XI/1. Jász-Nagykun-Szolnok Avionikus XI/2. Jász-Nagykun-Szolnok Bányaipari technikus XI/3. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti és vadgazdálkodási technikus XI/4. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti gépésztechnikus XI/5. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti szakmunkás XI/6. Jász-Nagykun-Szolnok Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus XI/7. Jász-Nagykun-Szolnok Fegyvermûszerész XI/8. Jász-Nagykun-Szolnok Fluidumkitermelõ technikus XI/9. Jász-Nagykun-Szolnok Hajózási technikus XI/10. Jász-Nagykun-Szolnok Hídépítõ és -fenntartó technikus XI/11. Jász-Nagykun-Szolnok Kályhás XI/12. Jász-Nagykun-Szolnok Kishajóépítõ, -karbantartó XI/13. Jász-Nagykun-Szolnok Klinikai fogászati higiénikus XI/14. Jász-Nagykun-Szolnok Kohászati technikus XI/15. Jász-Nagykun-Szolnok Könyvkötõ és nyomtatványfeldolgozó XI/16. Jász-Nagykun-Szolnok Látszerész és fotócikk-kereskedõ XI/17. Jász-Nagykun-Szolnok Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XI/18. Jász-Nagykun-Szolnok Matróz-gépkezelõ XI/19. Jász-Nagykun-Szolnok Nonprofit menedzser XI/20. Jász-Nagykun-Szolnok Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XI/21. Jász-Nagykun-Szolnok Optikai üvegcsiszoló XI/22. Jász-Nagykun-Szolnok Repülõgépész

14 26484 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 543. XI/23. Jász-Nagykun-Szolnok Repülõgépsárkány-szerelõ XI/24. Jász-Nagykun-Szolnok Sommelier XI/25. Jász-Nagykun-Szolnok Szõlész-borász XI/26. Jász-Nagykun-Szolnok Térképész szaktechnikus XI/27. Jász-Nagykun-Szolnok Vadászpuska mûves XI/28. Jász-Nagykun-Szolnok Vidékfejlesztési szaktechnikus XI/29. Jász-Nagykun-Szolnok Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XI/30. Jász-Nagykun-Szolnok Vízi sportmotor-szerelõ XII/1. Komárom-Esztergom Agrár áruforgalmazó szaktechnikus XII/2. Komárom-Esztergom Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus 553. XII/3. Komárom-Esztergom Audio- és vizuáltechnikai mûszerész XII/4. Komárom-Esztergom Automatikai technikus XII/5. Komárom-Esztergom Avionikus XII/6. Komárom-Esztergom Bányaipari technikus XII/7. Komárom-Esztergom Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus XII/8. Komárom-Esztergom Bõrfeldolgozó-ipari technikus XII/9. Komárom-Esztergom Cipõkészítõ XII/10. Komárom-Esztergom Cukor- és édesipari szaktechnikus XII/11. Komárom-Esztergom Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XII/12. Komárom-Esztergom Drog- és toxikológiai technikus XII/13. Komárom-Esztergom Édesipari termékgyártó XII/14. Komárom-Esztergom Élelmiszeripari analitikus technikus XII/15. Komárom-Esztergom Élelmiszeripari szakmunkás XII/16. Komárom-Esztergom Erdészeti gépésztechnikus XII/17. Komárom-Esztergom Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus XII/18. Komárom-Esztergom Faipari technikus XII/19. Komárom-Esztergom Fatárgy készítõ XII/20. Komárom-Esztergom Fegyvermûszerész XII/21. Komárom-Esztergom Fehérnemû-készítõ és kötöttáru összeállító XII/22. Komárom-Esztergom Finommechanikai mûszerész XII/23. Komárom-Esztergom Fitness-wellness instruktor XII/24. Komárom-Esztergom Fluidumkitermelõ technikus XII/25. Komárom-Esztergom Foglalkozás-szervezõ XII/26. Komárom-Esztergom Fogtechnikus XII/27. Komárom-Esztergom Formacikk-gyártó XII/28. Komárom-Esztergom Fotográfus és fotótermék-kereskedõ XII/29. Komárom-Esztergom Gazdasági informatikus XII/30. Komárom-Esztergom Gyakorló fodrász XII/31. Komárom-Esztergom Gyakorló kozmetikus XII/32. Komárom-Esztergom Gyermekotthoni asszisztens XII/33. Komárom-Esztergom Gyógy- és fûszernövénytermesztõ XII/34. Komárom-Esztergom Gyógy- és sportmasszõr XII/35. Komárom-Esztergom Gyógypedagógiai segítõ munkatárs XII/36. Komárom-Esztergom Gyógyszeripari laboratóriumi technikus XII/37. Komárom-Esztergom Hajózási technikus XII/38. Komárom-Esztergom Halász, haltenyésztõ XII/39. Komárom-Esztergom Hídépítõ és -fenntartó technikus XII/40. Komárom-Esztergom Hús- és baromfiipari szaktechnikus XII/41. Komárom-Esztergom Irodai asszisztens XII/42. Komárom-Esztergom IT mentor XII/43. Komárom-Esztergom Kályhás XII/44. Komárom-Esztergom Kertészeti szaktechnikus

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám XII/45. Komárom-Esztergom Kishajóépítõ, -karbantartó XII/46. Komárom-Esztergom Klinikai fogászati higiénikus XII/47. Komárom-Esztergom Kohászati technikus XII/48. Komárom-Esztergom Kõfaragó, mûköves és épületszobrász XII/49. Komárom-Esztergom Környezetvédelmi technikus XII/50. Komárom-Esztergom Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus XII/51. Komárom-Esztergom Közlekedésautomatikai mûszerész XII/52. Komárom-Esztergom Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó XII/53. Komárom-Esztergom Látszerész és fotócikk-kereskedõ XII/54. Komárom-Esztergom Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XII/55. Komárom-Esztergom Létesítményi energetikus XII/56. Komárom-Esztergom Magasépítõ technikus XII/57. Komárom-Esztergom Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 608. XII/58. Komárom-Esztergom Matróz-gépkezelõ XII/59. Komárom-Esztergom Mélyépítõ technikus XII/60. Komárom-Esztergom Mentálhigiénés asszisztens XII/61. Komárom-Esztergom Mezõgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 612. XII/62. Komárom-Esztergom Motorkerékpár-szerelõ XII/63. Komárom-Esztergom Mûemlékfenntartó technikus XII/64. Komárom-Esztergom Mûemléki díszítõszobrász XII/65. Komárom-Esztergom Mûemléki helyreállító XII/66. Komárom-Esztergom Mûszaki informatikus XII/67. Komárom-Esztergom Mûszeres analitikus XII/68. Komárom-Esztergom Nonprofit menedzser XII/69. Komárom-Esztergom Növényvédelmi szaktechnikus XII/70. Komárom-Esztergom Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XII/71. Komárom-Esztergom Nyomdaipari gépmester XII/72. Komárom-Esztergom Optikai üvegcsiszoló XII/73. Komárom-Esztergom Ortopédiai mûszerész XII/74. Komárom-Esztergom Orvosi elektronikai technikus XII/75. Komárom-Esztergom Papíripari technikus XII/76. Komárom-Esztergom Parképítõ és fenntartó technikus XII/77. Komárom-Esztergom Pedagógiai- és családsegítõ XII/78. Komárom-Esztergom Pénzügyi termékértékesítõ (bank, befektetés, biztosítás) 629. XII/79. Komárom-Esztergom Pszichiátriai gondozó XII/80. Komárom-Esztergom Rehabilitációs nevelõ, segítõ XII/81. Komárom-Esztergom Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló XII/82. Komárom-Esztergom Repülõgépész XII/83. Komárom-Esztergom Repülõgépsárkány-szerelõ XII/84. Komárom-Esztergom Ruhaipari technikus XII/85. Komárom-Esztergom Sommelier XII/86. Komárom-Esztergom Sportedzõ (a sportág megjelölésével) XII/87. Komárom-Esztergom Szenvedélybeteg gondozó XII/88. Komárom-Esztergom Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ 639. XII/89. Komárom-Esztergom Szoftverfejlesztõ XII/90. Komárom-Esztergom Szõlész-borász XII/91. Komárom-Esztergom Tartósítóipari szaktechnikus XII/92. Komárom-Esztergom Tejipari szaktechnikus XII/93. Komárom-Esztergom Térképész szaktechnikus

16 26486 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 644. XII/94. Komárom-Esztergom Természetvédelmi szaktechnikus XII/95. Komárom-Esztergom Textilipari technikus XII/96. Komárom-Esztergom Turisztikai szervezõ, értékesítõ XII/97. Komárom-Esztergom Útépítõ XII/98. Komárom-Esztergom Útépítõ és -fenntartó technikus XII/99. Komárom-Esztergom Vadászpuska mûves XII/100. Komárom-Esztergom Vasútépítõ és -fenntartó technikus XII/101. Komárom-Esztergom Vasútforgalmi szolgálattevõ XII/102. Komárom-Esztergom Vasúti árufuvarozási ügyintézõ XII/103. Komárom-Esztergom Vasúti személyszállítási ügyintézõ XII/104. Komárom-Esztergom Vasúti villamos jármû szerelõje XII/105. Komárom-Esztergom Vasúti vontatott jármû szerelõje XII/106. Komárom-Esztergom Vasútijármû-technikus XII/107. Komárom-Esztergom Virágdekoratõr XII/108. Komárom-Esztergom Víz- és csatornamûkezelõ XII/109. Komárom-Esztergom Vízépítõ technikus XII/110. Komárom-Esztergom Vízgazdálkodó szaktechnikus XII/111. Komárom-Esztergom Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelõ 662. XII/112. Komárom-Esztergom Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XII/113. Komárom-Esztergom Vízi sportmotor-szerelõ XII/114. Komárom-Esztergom Vízügyi technikus XIII/1. Nógrád Abroncsgyártó XIII/2. Nógrád Agrár áruforgalmazó szaktechnikus XIII/3. Nógrád Avionikus XIII/4. Nógrád Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus XIII/5. Nógrád Bõrfeldolgozó-ipari technikus XIII/6. Nógrád Cukor- és édesipari szaktechnikus XIII/7. Nógrád Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XIII/8. Nógrád Drog- és toxikológiai technikus XIII/9. Nógrád Élelmiszeripari analitikus technikus XIII/10. Nógrád Élelmiszeripari gépésztechnikus XIII/11. Nógrád Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus XIII/12. Nógrád Fatárgy készítõ XIII/13. Nógrád Fegyvermûszerész XIII/14. Nógrád Finommechanikai mûszerész XIII/15. Nógrád Fitness-wellness instruktor XIII/16. Nógrád Fluidumkitermelõ technikus XIII/17. Nógrád Fogtechnikus XIII/18. Nógrád Fogtechnikus gyakornok XIII/19. Nógrád Formacikk-gyártó XIII/20. Nógrád Fotográfus és fotótermék-kereskedõ XIII/21. Nógrád Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus 686. XIII/22. Nógrád Gépjármû-építési, szerelési logisztikus XIII/23. Nógrád Gépjármûépítõ, szerelõ XIII/24. Nógrád Gumiipari technikus XIII/25. Nógrád Gyakorló gyógyszertári asszisztens XIII/26. Nógrád Gyógy- és sportmasszõr XIII/27. Nógrád Gyógyszeripari laboratóriumi technikus XIII/28. Nógrád Gyógyszertári asszisztens XIII/29. Nógrád Hajózási technikus XIII/30. Nógrád Halász, haltenyésztõ

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám XIII/31. Nógrád Hídépítõ és -fenntartó technikus XIII/32. Nógrád Hús- és baromfiipari szaktechnikus XIII/33. Nógrád Ipari gumitermék elõállító XIII/34. Nógrád Kishajóépítõ, -karbantartó XIII/35. Nógrád Klinikai fogászati higiénikus XIII/36. Nógrád Kohászati technikus XIII/37. Nógrád Kõfaragó, mûköves és épületszobrász XIII/38. Nógrád Közlekedésautomatikai mûszerész XIII/39. Nógrád Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó XIII/40. Nógrád Laboratóriumi technikus XIII/41. Nógrád Látszerész és fotócikk-kereskedõ XIII/42. Nógrád Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XIII/43. Nógrád Létesítményi energetikus XIII/44. Nógrád Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 709. XIII/45. Nógrád Matróz-gépkezelõ XIII/46. Nógrád Molnár XIII/47. Nógrád Mûemlékfenntartó technikus XIII/48. Nógrád Mûemléki díszítõszobrász XIII/49. Nógrád Mûemléki helyreállító XIII/50. Nógrád Mûszeres analitikus XIII/51. Nógrád Nonprofit menedzser XIII/52. Nógrád Növényvédelmi szaktechnikus XIII/53. Nógrád Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XIII/54. Nógrád Nyomdaipari gépmester XIII/55. Nógrád Optikai üvegcsiszoló XIII/56. Nógrád Ortopédiai mûszerész XIII/57. Nógrád Orvosi elektronikai technikus XIII/58. Nógrád Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló XIII/59. Nógrád Repülõgépész XIII/60. Nógrád Repülõgépsárkány-szerelõ XIII/61. Nógrád Speciális állatfeldolgozó XIII/62. Nógrád Sportedzõ (a sportág megjelölésével) XIII/63. Nógrád Szállítmányozási ügyintézõ XIII/64. Nógrád Tartósítóipari szaktechnikus XIII/65. Nógrád Tejipari szaktechnikus XIII/66. Nógrád Térképész szaktechnikus XIII/67. Nógrád Vadászpuska mûves XIII/68. Nógrád Vállalkozási és bérügyintézõ XIII/69. Nógrád Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézõ XIII/70. Nógrád Vasútépítõ és -fenntartó technikus XIII/71. Nógrád Vasútforgalmi szolgálattevõ XIII/72. Nógrád Vasúti árufuvarozási ügyintézõ XIII/73. Nógrád Vasúti személyszállítási ügyintézõ XIII/74. Nógrád Vasúti villamos jármû szerelõje XIII/75. Nógrád Vasúti vontatott jármû szerelõje XIII/76. Nógrád Vasútijármû-technikus XIII/77. Nógrád Vegyipari technikus XIII/78. Nógrád Vízépítõ technikus XIII/79. Nógrád Vízgazdálkodó szaktechnikus XIII/80. Nógrád Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XIII/81. Nógrád Vízi sportmotor-szerelõ XIV/1. Pest Avionikus

18 26488 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 747. XIV/2. Pest Bányaipari technikus XIV/3. Pest Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XIV/4. Pest Fegyvermûszerész XIV/5. Pest Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus 751. XIV/6. Pest Hajózási technikus XIV/7. Pest Hídépítõ és -fenntartó technikus XIV/8. Pest Kishajóépítõ, -karbantartó XIV/9. Pest Közlekedésautomatikai mûszerész XIV/10. Pest Matróz-gépkezelõ XIV/11. Pest Repülõgépész XIV/12. Pest Repülõgépsárkány-szerelõ XIV/13. Pest Térképész szaktechnikus XIV/14. Pest Útépítõ és -fenntartó technikus XIV/15. Pest Vadászpuska mûves XIV/16. Pest Vasútépítõ és -fenntartó technikus XIV/17. Pest Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XV/1. Somogy Abroncsgyártó XV/2. Somogy Autógyártó XV/3. Somogy Avionikus XV/4. Somogy Bányaipari technikus XV/5. Somogy Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XV/6. Somogy Drog- és toxikológiai technikus XV/7. Somogy Fegyvermûszerész XV/8. Somogy Fitness-wellness instruktor XV/9. Somogy Fluidumkitermelõ technikus XV/10. Somogy Fotográfus és fotótermék-kereskedõ XV/11. Somogy Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus 774. XV/12. Somogy Gyógyszeripari laboratóriumi technikus XV/13. Somogy Hajózási technikus XV/14. Somogy Hídépítõ és -fenntartó technikus XV/15. Somogy Kishajóépítõ, -karbantartó XV/16. Somogy Kohászati technikus XV/17. Somogy Könyvkötõ és nyomtatványfeldolgozó XV/18. Somogy Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XV/19. Somogy Matróz-gépkezelõ XV/20. Somogy Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XV/21. Somogy Nyomdaipari gépmester XV/22. Somogy Optikai üvegcsiszoló XV/23. Somogy Ortopédiai mûszerész XV/24. Somogy Orvosi elektronikai technikus XV/25. Somogy Papíripari technikus XV/26. Somogy Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló XV/27. Somogy Repülõgépész XV/28. Somogy Repülõgépsárkány-szerelõ XV/29. Somogy Speciális állatfeldolgozó XV/30. Somogy Térképész szaktechnikus XV/31. Somogy Útépítõ és -fenntartó technikus XV/32. Somogy Vadászpuska mûves XV/33. Somogy Vasútépítõ és -fenntartó technikus XV/34. Somogy Vasútforgalmi szolgálattevõ XV/35. Somogy Vasúti árufuvarozási ügyintézõ

19 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám XV/36. Somogy Vasúti személyszállítási ügyintézõ XV/37. Somogy Vasúti villamos jármû szerelõje XV/38. Somogy Vasúti vontatott jármû szerelõje XV/39. Somogy Vasútijármû-technikus XV/40. Somogy Vegyipari technikus XV/41. Somogy Virágdekoratõr XV/42. Somogy Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XV/43. Somogy Vízi sportmotor-szerelõ XVI/1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Avionikus XVI/2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Bányaipari technikus XVI/3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XVI/4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Erdészeti gépésztechnikus XVI/5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fegyvermûszerész XVI/6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fluidumkitermelõ technikus XVI/7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fogtechnikus XVI/8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fogtechnikus gyakornok XVI/9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus 815. XVI/10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajózási technikus XVI/11. Szabolcs-Szatmár-Bereg Hídépítõ és -fenntartó technikus XVI/12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kályhás XVI/13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kishajóépítõ, -karbantartó XVI/14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Klinikai fogászati higiénikus XVI/15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kohászati technikus XVI/16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Látszerész és fotócikk-kereskedõ XVI/17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XVI/18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Lovastúra-vezetõ XVI/19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Lovász XVI/20. Szabolcs-Szatmár-Bereg Matróz-gépkezelõ XVI/21. Szabolcs-Szatmár-Bereg Mûszeres analitikus XVI/22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nonprofit menedzser XVI/23. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XVI/24. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyomdaipari gépmester XVI/25. Szabolcs-Szatmár-Bereg Orvosi elektronikai technikus XVI/26. Szabolcs-Szatmár-Bereg Parképítõ és fenntartó technikus XVI/27. Szabolcs-Szatmár-Bereg Patkolókovács XVI/28. Szabolcs-Szatmár-Bereg Pénzügyi termékértékesítõ (bank, befektetés, biztosítás) 834. XVI/29. Szabolcs-Szatmár-Bereg Repülõgépész XVI/30. Szabolcs-Szatmár-Bereg Repülõgépsárkány-szerelõ XVI/31. Szabolcs-Szatmár-Bereg Sommelier XVI/32. Szabolcs-Szatmár-Bereg Szõlész-borász XVI/33. Szabolcs-Szatmár-Bereg Térképész szaktechnikus XVI/34. Szabolcs-Szatmár-Bereg Útépítõ XVI/35. Szabolcs-Szatmár-Bereg Útépítõ és -fenntartó technikus XVI/36. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vadászpuska mûves XVI/37. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vasútépítõ és -fenntartó technikus XVI/38. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vidékfejlesztési szaktechnikus XVI/39. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XVI/40. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vízi sportmotor-szerelõ XVII/1. Tolna Abroncsgyártó XVII/2. Tolna Autógyártó XVII/3. Tolna Avionikus

20 26490 MAGYAR KÖZLÖNY évi 158. szám 849. XVII/4. Tolna Bányaipari technikus XVII/5. Tolna Bõrdíszmûves XVII/6. Tolna Bõrfeldolgozó-ipari technikus XVII/7. Tolna Drog- és toxikológiai technikus XVII/8. Tolna Fegyvermûszerész XVII/9. Tolna Fitness-wellness instruktor XVII/10. Tolna Fluidumkitermelõ technikus XVII/11. Tolna Fotográfus és fotótermék-kereskedõ XVII/12. Tolna Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus 858. XVII/13. Tolna Gépjármû mechatronikus XVII/14. Tolna Gépjármû-építési, szerelési logisztikus XVII/15. Tolna Gépjármûépítõ, szerelõ XVII/16. Tolna Gyógyszeripari laboratóriumi technikus XVII/17. Tolna Hajózási technikus XVII/18. Tolna Hídépítõ és -fenntartó technikus XVII/19. Tolna Kishajóépítõ, -karbantartó XVII/20. Tolna Klinikai fogászati higiénikus XVII/21. Tolna Kohászati technikus XVII/22. Tolna Kõfaragó, mûköves és épületszobrász XVII/23. Tolna Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XVII/24. Tolna Matróz-gépkezelõ XVII/25. Tolna Optikai üvegcsiszoló XVII/26. Tolna Ortopédiai mûszerész XVII/27. Tolna Orvosi elektronikai technikus XVII/28. Tolna Papíripari technikus XVII/29. Tolna Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló XVII/30. Tolna Repülõgépész XVII/31. Tolna Repülõgépsárkány-szerelõ XVII/32. Tolna Speciális állatfeldolgozó XVII/33. Tolna Térképész szaktechnikus XVII/34. Tolna Útépítõ és -fenntartó technikus XVII/35. Tolna Vadászpuska mûves XVII/36. Tolna Vasútépítõ és -fenntartó technikus XVII/37. Tolna Vegyipari technikus XVII/38. Tolna Virágdekoratõr XVII/39. Tolna Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XVII/40. Tolna Vízi sportmotor-szerelõ XVIII/1. Vas Abroncsgyártó XVIII/2. Vas Avionikus XVIII/3. Vas Bányaipari technikus XVIII/4. Vas Drog- és toxikológiai technikus XVIII/5. Vas Élelmiszeripari analitikus technikus XVIII/6. Vas Élelmiszeripari gépésztechnikus XVIII/7. Vas Erdészeti gépésztechnikus XVIII/8. Vas Fatárgy készítõ XVIII/9. Vas Fegyvermûszerész XVIII/10. Vas Fitness-wellness instruktor XVIII/11. Vas Fluidumkitermelõ technikus XVIII/12. Vas Foglalkozás-szervezõ XVIII/13. Vas Formacikk-gyártó XVIII/14. Vas Fotográfus és fotótermék-kereskedõ

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2012. ( ) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. DECEMBER 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda Tartalomjegyzék 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye Szint Tanulmányi terület Sors Szakmacsoport Ágazati be Iskolai rendszer Iskolarendszeren kí képzés mu RFKB döntés 2012-ben ( vagy B) Várható munkae kereslet 2016-17-ben MKIK- GVI felmérés alapján Szakképzőévfolyamr

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 13., kedd Tartalomjegyzék 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Jász-Nagykun-Szolnok megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Jász-Nagykun-Szolnok megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi.

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Jász-Nagykun-Szolnok megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Jász-Nagykun-Szolnok megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi.

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

Magyar joganyagok - 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet - a 2014/2015-ös tanévre vo 2. oldal c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok a

Magyar joganyagok - 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet - a 2014/2015-ös tanévre vo 2. oldal c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok a Magyar joganyagok - 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet - a 2014/2015-ös tanévre vo 1. oldal 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Magyar joganyagok - 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet - a 2016/2017. tanévre vonatk 2. oldal c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó s

Magyar joganyagok - 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet - a 2016/2017. tanévre vonatk 2. oldal c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó s Magyar joganyagok - 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet - a 2016/2017. tanévre vonatk 1. oldal 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26.

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26. Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 5/2013. (III.26.) sz. határozata* 5 : Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az ülésen elhangzott

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági. /2013. (.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 25., kedd Tartalomjegyzék 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 26., kedd Tartalomjegyzék 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. július 11., kedd Tartalomjegyzék 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 17668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 114. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben

Részletesebben

OKJ azonosító szám. Sorszám. Kezd?lap > A 41/2013. (V. 28.) VM rendelethez köthet? szakképesítéseinek képzési dokumentumai

OKJ azonosító szám. Sorszám. Kezd?lap > A 41/2013. (V. 28.) VM rendelethez köthet? szakképesítéseinek képzési dokumentumai Image not found Herman http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/hoi_0.png Ottó Intézet Published on Herman Ottó Intézet (http://www.hermanottointezet.hu) Kezd?lap > A 41/2013. (V. 28.) VM rendelethez

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Magyar joganyagok - 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet - a gyakorlati képzés költsége 2. oldal A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény hatál

Magyar joganyagok - 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet - a gyakorlati képzés költsége 2. oldal A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény hatál Magyar joganyagok - 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet - a gyakorlati képzés költsége 1. oldal 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 15.

Részletesebben

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSEK ISKOLÁNKBAN a 2018/2019. tanévben

ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSEK ISKOLÁNKBAN a 2018/2019. tanévben ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSEK ISKOLÁNKBAN a 2018/2019. tanévben 9. évfolyamon 34 543 02 Asztalos 34 582 01 Ács 34 582 04 Festő, mázoló tapétázó 34 521 06 Hegesztő 34 522 04 Villanyszerelő 10. évfolyamon 34 543

Részletesebben

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Tagintézmény Szakképesítés / szakképesítésráépülés megnevezése Képzési idő (év) Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 1. oldal 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 1. oldal 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 1. oldal 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

KAMARA HIVATALA. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként

KAMARA HIVATALA. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként KAMARA HIVATALA Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként OKJ szám Szakmák Súlyszorzó Igénybe vehető normatíva összege

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség.

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség. A Kormány / 2016. ( ) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. november 29., szerda Tartalomjegyzék 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez 5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez A 2015/2016-os tanévben induló képzésekben Szabóky Adolf tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése

Részletesebben

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4.

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. 2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. alapján) NMH iktatószám Átadó fenntartó neve Átvevő fenntartó neve Melléklet

Részletesebben

KAMARA HIVATALA. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként

KAMARA HIVATALA. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként KAMARA HIVATALA Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként OKJ szám Szakmák Súlyszorzó Igénybe vehető normatíva összege

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 1 SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 Az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének rövid és középtávú terve Komárom-Esztergom megye, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak terve

Részletesebben

HIVATAL. Melyik szakképesítés, melyik szakképző iskolában tanulható Baranya megyében 2017 szeptemberétől* OKJ szám.

HIVATAL. Melyik szakképesítés, melyik szakképző iskolában tanulható Baranya megyében 2017 szeptemberétől* OKJ szám. Melyik szakképesítés, melyik szakképző iskolában tanulható Baranya megyében 2017 szeptemberétől* Képzés neve OKJ szám Képző intézmény Ács 34 582 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 55 621 01 FM DASzK,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: ISZF/33330/08-ITM Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény.

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat A B C D E F G H I J Szakképesítés azonosító száma. Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat A B C D E F G H I J Szakképesítés azonosító száma. Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J 3 3 4 5 6 7 8 4 34 543 0 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 000 óra N, E, TR 5 34 58 0 Ács 9 XVI 3 év 00 óra N, E, TR 6 55 344 0 Adótanácsadó

Részletesebben

HIVATAL. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként

HIVATAL. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként HIVATAL Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként OKJ szám Szakmák Súlyszorzó Igénybe vehető normatíva összege tanuló/év

Részletesebben

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. február 25., hétfő Tartalomjegyzék 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet A 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: ISZF/3338/08-ITM Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény.

Részletesebben

Somogy megye Ács Ács, állványozó Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

Somogy megye Ács Ács, állványozó Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Ssz. Észak-alföldi régió döntés szakképesítés 1. Ács, állványozó

Részletesebben

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

Felnőttoktatás esti munkarendben szeptemberben induló képzéseink

Felnőttoktatás esti munkarendben szeptemberben induló képzéseink Ágazat Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Előképzettség Képzést indító tagintézmény Mentésirányító 55 723 17 0,5 év Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló Csecsemő és gyermekápoló Felnőttoktatás esti

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben