M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám 89951

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1 6. tekintetében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében, a 7 8. tekintetében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában, a tekintetében a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény 28. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján a Kormány 2014/2015-ös tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1 4. melléklet tartalmazza, az e -ban meghatározottak szerint. (2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés). (3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait. (4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat). (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. (6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az Szt. 25. (5) bekezdése alapján az iskolai rendszerű szakképzésben részszakképesítésre történő beiskolázásra, továbbá azon szakképesítésre történő beiskolázásra, amely az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható. A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak az e bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát. (7) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra történő beiskolázásra, valamint a szakképző iskolai fenntartónak az ezen beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságára. A fenntartó az Szt. 91. (7) bekezdése alapján a rendészetért felelős miniszter engedélye szerint indított, e bekezdés szerinti képzés után jogosult költségvetési hozzájárulásra. 2. (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontja alapján februárban induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az 1. (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

2 89952 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám (3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszám az oktatás munkarendjétől független, a szakképesítés, szakközépiskolai ágazat keretszáma a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban államilag támogatott módon beiskolázható összes tanulói létszám. 3. (1) A fenntartó az állami intézményfenntartó központ és a vidékfejlesztésért felelős miniszter kivételével köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. (2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza. 4. (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2014/2015-ös tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit a) a jogutód nélküli megszűnése, b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése, c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy d) az a) c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok miatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók augusztus 31-ig négy példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével. (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel. (4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak. (5) Az átvevő fenntartó a megállapodást működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával három példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyzi, azt a honlapján nyilvánosságra hozza, és az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az átvevő fenntartónak. 5. Az Szt. 82. b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 8. Hatályát veszti az OKJ 6. mellékletében foglalt táblázat 19. és 42. sora. 9. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám (2) Az NMH-nak a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során meghozott döntése ellen a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani. 10. Az R. 5. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy kiegészítése iránti kérelemhez (a továbbiakban együtt: kérelem) és bejelentéshez a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel mellékelni kell:] e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy ea) az Fktv. 1. (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása esetén a szakképzésről szóló törvény szerint elméleti tárgy oktatására alkalmas, a képzési programnak megfelelő szakmai ismeretekkel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére megfelelő szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaz, eb) az Fktv. 1. (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó általános nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű, vagy nyelvtanári végzettségű és a képzési program szerinti nyelvből a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (a továbbiakban: KER-C1 ) szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés pedagógiai végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből KER-C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel rendelkező oktatókat alkalmaz, ec) az Fktv. 1. (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó szaknyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű, vagy nyelvtanári végzettségű és az érintett nyelv szakmai KER-C1 szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező, vagy a szaknyelvi képzésnek megfelelő szakmai egyetemi vagy főiskolai végzettségű és az érintett nyelv KER-C1 szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező oktatókat alkalmaz, ed) az Fktv. 1. (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó, a magyar mint idegen nyelv oktatása esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel, vagy magyar nyelv és irodalom tanári végzettséggel rendelkező oktatókat alkalmaz, ee) az Fktv. 1. (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a képzési program óraszámának maximum ötven százalékában alkalmaz anyanyelvi oktatókat, ef) rendelkezik a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő képzés képzési programjában szereplő tárgyi feltételekkel, eg) nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok, eh) a kérelem vagy a bejelentés benyújtásának időpontjában megfelel az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint a köztartozásmentes adózóra előírt feltételeknek, ei) az ef) alpontban foglaltakon túl rendelkezik az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételekkel, ej) rendelkezik a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, ek) rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszerrel, el) biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket, és em) meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását követő évre. 11. (1) Az R a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki: (7a) Az Fktv. 1. (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a (7) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában foglaltaktól eltérően a képzési program óraszámának maximum ötven százalékában anyanyelvi oktató alkalmazható, aki a tanulmányait a képzési program szerinti nyelven, azt hivatalos vagy kisebbségi nyelvként elismerő országban legalább tizenkét évfolyamon elvégezte és rendelkezik felsőfokú végzettséggel. (2) Az R a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: (10) A felnőttképzést folytató intézmény a (7a) bekezdés szerinti anyanyelvi oktató alkalmazásának a (7a) bekezdésben meghatározott feltételeit az anyanyelvi oktató tanulmányainak elvégzését és a felsőfokú végzettségét bizonyító dokumentummal igazolja. 12. Az R. 29. j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az NMH az Fktv. 20. (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az ellenőrzött felnőttképzést folytató intézmény]

4 89954 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám j) a megvalósult képzések öt százalékát érintően nem a valóságnak megfelelően szolgáltatott adatot a felnőttképzési információs rendszer számára, 13. Az R. 5. a) (2) bekezdésében az eh) el) alpontja szövegrész helyébe az ei) em) alpontja, b) (3) bekezdésében az e) pont ej) el) alpontja szerinti nyilatkozatokat szövegrész helyébe a d) pontjában és e) pont ek) em) alpontjában foglaltakat szöveg lép. 14. Hatályát veszti az R. 29. e) pont ec) alpontjában a szakmai szövegrész. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5 1. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2014/2015-ös tanévtől az iskolai rendszerű szakképzésben megyénként és a fővárosra lebontva A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye 1. melléklet a /2013. ( ) Korm. rendelethez 2 Abroncsgyártó ( ) N N N N T N T N T N N T N T N N N N N N 3 Ács ( ) T T T T T K T T K K T T T T T T T T K T 4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) K N N N K N K N T N K N N K K K N N N N 5 Állattartó szakmunkás ( ) K N K K N K K N T K T T T K K K K K N N 6 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) N N K K K K K K T N N N T K K K K N N N 7 Ápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 8 Aranyműves ( ) N N N N T N N N K N N N N N N N N N N N 9 Artista ( ) N N N N T N N N N N N K N N N N N N N N 10 Asztalos ( ) K K K T T T T K K T K T T T K K T T K T 11 Audio- és vizuáltechnikai műszerész ( ) N N N N T N K N T N K N T T K N K N N N 12 Autóelektronikai műszerész ( ) K K K K T T K K K T K T T T K K K K K K 13 Autógyártó ( ) K N K K N N K K T T K T T K N N K K N K 14 Automatikai technikus ( ) N K K K K K K K T K K N T K K K K T N N 15 Autószerelő ( ) T K K K K K T T K K K T T K K K K T T K 16 Autótechnikus ( ) K K K K T K K K K K K T T T K K K T K K 17 Avionikus ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 18 Bádogos ( ) K T K K T K K K K T K T T T T T T K K K 19 Bányaipari technikus ( ) N N N K N N K N N N N N T K N N N N N N 20 Belovagló ( ) N N K N N N K N N N N T T K K N N N N N 21 Biogazdálkodó ( ) K N K K N N T N T N K K T K K K K K N N 22 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus ( ) K K N K K N N N N N N N N N N N N N N N 23 Bőrdíszműves ( ) K K K K K N K N K N K T T N K K N K K N Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám

6 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 24 Bőrfeldolgozó-ipari technikus ( ) N N N N K N N N K N K N N N K N N N N N 25 Bronzműves és szoboröntő ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N 26 CAD-CAM informatikus ( ) K K T K K T K K K N K T T K K K K T K K 27 Cipőkészítő ( ) K K K K T N T N K N K N T N K K K K N N 28 CNC gépkezelő ( ) K K T T T K T K T T T T T T K T T K T T 29 Csecsemő és gyermekápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 30 Cukor- és édesipari szaktechnikus ( ) N N N K K N N N T N N N N N K N N N N N 31 Cukrász ( ) K K K K K K K K K K K T T T K K K K K K 32 Dekoratőr ( ) K N K K T K K N K K N K K T K N K K K N 33 Díszítő festő ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N 34 Díszlettervező ( ) N N N K T N N N K N N N N N N K N N N N 35 Díszműkovács ( ) N N N K T N N N N K N N N N N N N N N N 36 Dísznövénykertész ( ) K K K K K K T K T K T K T K K T K K T N 37 Divat- és stílustervező ( ) N N K K T K K N K K N N N K K K N N N N 38 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője ( ) N N N K K N N N K N K N N N N N K K N N 39 Drog- és toxikológiai technikus ( ) N N N N K N N N T N N N N K N N N N N N 40 Édesipari termékgyártó ( ) N N K N K N K N T N N N T N K N N N K N 41 Egészségügyi asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 42 Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N N K T N N K K N N N N K N K N N N N 43 Eladó ( ) K K K T T K K K K K T T K T K K K K K K 44 Elektromechanikai műszerész ( ) N N K N T N K N T N K T T T K K K K K K 45 Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) K N K K T K K K T K K K T T K K K K K N 46 Elektronikai műszerész ( ) K K K K T T K K T K K T T T T K K K K K 47 Elektronikai technikus ( ) K K K T T K K K T K K T T T K K K K T T 48 Élelmiszeripari analitikus technikus ( ) N N N N K N N K T N N N N K K K N N N N 49 Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) N N K N N K K N T N N N N K K K N N K N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám 2

7 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 50 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) K N K K K N K N T N K N T K K K N N N N 51 Élelmiszeripari technikus ( ) K N K K K K K K T N K T T K K K K K K N 52 Épület- és szerkezetlakatos ( ) T T T T T K T T T T T T T T T T T T T T 53 Épületgépész technikus ( ) K K K T T K K K T N K T T T K K K K K K 54 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) N N N K N K K K T K N N T K K K N K K N 55 Erdészeti gépésztechnikus ( ) N N N K N N N N N N N N T K K N N N N N 56 Erdészeti szakmunkás ( ) K N N K N K K N T K N T T K K K N K N N 57 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 58 Erősáramú elektrotechnikus ( ) N K K K T K K K T T K T T T K N T T T K 59 Faipari technikus ( ) K K K K T K N K K N K N T T K K K K T K 60 Fegyverműszerész ( ) N N N N K K K N N N N N N N N N N N N N 61 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) N K K N K K N N K N K N T N K K K N K N 62 Férfiszabó ( ) N N K K K K T N K N K N T N K K K K K N 63 Festő ( ) K K K K T N N K K K K N N N N K N N K N 64 Festő, mázoló, tapétázó ( ) K K K T T K K K K K K K T T K K T K K K 65 Finommechanikai műszerész ( ) T N K K T K K N T N K N N T K K K K K N 66 Fitness-wellness instruktor ( ) K K K K T K K K K K K K K K K K K K K K 67 Fluidumkitermelő technikus ( ) N N K K N N N N N N N N N K N N N N N K 68 Fodrász ( ) K K K K K K N K K N K K K K K K K K N N 69 Fogászati asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K N K N K K K N 70 Foglalkozás-szervező ( ) N N N N K N N N T N K N T N K N K N K N 71 Fogtechnikus ( ) N N K K K N N K K N N N N N K N K K N N 72 Fogtechnikus gyakornok ( ) N K K K K N N K K N N N N N K N K K N N 73 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus ( ) N K K K K N N N T N N N T N N N N K N N 74 Formacikk-gyártó ( ) N N K N K N K N T N N N N N K N K N K N 75 Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) N K K K K N K N N K N N N K N N N N N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám

8 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 76 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) K K K K T K T K T N K K T T K K K K T K 77 Gazda ( ) K T K T N K K K T N T K T K T T T K K K 78 Gazdasági informatikus ( ) K K K K K K K K K K K N T K K K K K K K 79 Gépgyártástechnológiai technikus ( ) T K K T T T T T T T K T T T T T T T T T 80 Gépi forgácsoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 81 Gépjármű mechatronikus ( ) T N K K K K N N K N K T T K K N N K K N 82 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) T N K N N K N N K N N T N K K N N K N N 83 Gépjárműépítő, szerelő ( ) T N K N K K K N K N K T N K K N N T N N 84 Gerontológiai gondozó ( ) N N K N N K T N T N K K T N K K K K K N 85 Grafikus ( ) K K K K T K T K K K K K N K K K K K K N 86 Gumiipari technikus ( ) N N N N K K K N T N N T N N K N K N K N 87 Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) ( ) N N K K T K N N K N N N N N N K N N N N 88 Gyakorló ápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 89 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 90 Gyakorló fodrász ( ) T K K K K K K T K K K K K K K T K K N T 91 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K N K K K N K K 92 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N 93 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N Gyakorló hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport ( ) Gyakorló hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport ( ) Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám 4

9 1 Szakképesítés megnevezése (száma) 96 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport ( ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N 97 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 98 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 99 Gyakorló kozmetikus ( ) K K K K K T K T K K K N K K K K K K N K 100 Gyakorló mentőápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 101 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 102 Gyártósori gépbeállító ( ) N N K K N K T N T T K T T N K K K T T N 103 Gyermekotthoni asszisztens ( ) N K K K K K N N T N K N T N K K K K N N 104 Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) K K K K K K K N T N T N T K K K K K K N 105 Gyógy- és sportmasszőr ( ) K K K K K K N N K N K N N K K K K K N K 106 Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) N K K K K K K K T N K N T K K K K K N K 107 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) N N K N K K N N T N N N N K N N N N N N 108 Gyógyszertári asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K N K N K K K N N K 109 Hajózási technikus ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 110 Halász, haltenyésztő ( ) N N K N N K K N T N T K N K K K N N N N 111 Hangmester ( ) N N N N T N N N K N N N N N N N N N N N 112 Hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N Hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport 113 ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N 114 Hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N Hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő 115 hangszercsoport ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám

10 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 116 Hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport ( ) N N N K T N N N N N N N N N N N N N N N 117 Hegesztő ( ) T T T T T T T T T T T T T T K T T T T T 118 Hídépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N N N K N N N N K N N N N N N 119 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) K N N K K K N N K N K K T K K K K K K N 120 Hús- és baromfiipari szaktechnikus ( ) N N N N K K N N T N N N N N K K N N T N 121 Húsipari termékgyártó ( ) K K T K K T K K T N T N T K T K T K T K 122 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) N K K K T T K K T T K K T T K K K K K K 123 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) N K K K T K K K T N K K T T K K K K T K 124 Idegenvezető ( ) K K K K K K K N K N K K K K T N K N K N 125 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) K N K K K K N N K K T K T K K K K T T K 126 Informatikai rendszergazda ( ) K T K T K T T T K K T K K K T T K K T K 127 Ipari gépész ( ) K T T T T T T T T T T T T T T T T T T K 128 Ipari gumitermék előállító ( ) K N N N K K K N T N N K K N K N K N K N 129 Irodai asszisztens ( ) T K K T K K K K K K K N K K T K K K K K 130 IT mentor ( ) N K K K K K N N K N N N T K K K K N N N 131 Járműfényező ( ) T K K K T K K K K T K K T T T K T K K K 132 Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) K K K K K N N T T K K K T K K K K K K N 133 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) T N K N K K N N K N K K T K K K K K K N 134 Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) T N K N T K N N K N K K T T K K K K K N 135 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N N K T K K N N N N N N K N N N K N N 136 Jelmeztervező ( ) N N N K T N N N K N N N N N N K N N N N 137 Kályhás ( ) K N K N K K K N K K N N T K K N K K K N 138 Karosszérialakatos ( ) K K K K T K K K K T T T T T T K T K T K 139 Kárpitos ( ) K K K K T K K K K N K K T T K K K T K K Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens 140 ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám 6

11 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) ( ) N K N K T T N N K N N N N N N K N N K N 142 Kerámiaműves ( ) K K N K T K K N K N K N N K K K N N N N 143 Kereskedő ( ) T K K T K T K K K T T T K K T K T T K T 144 Kertész ( ) K T K K K T K K T T T T T K K K K K T N 145 Kertészeti szaktechnikus ( ) K N N K K N N N T N T N T K K K N K T N 146 Kiadványszerkesztő ( ) K K K K T K N K K K K N K T K N K K K N 147 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) K T K K T K K K T N K K T T K K K N T K 148 Kishajóépítő, -karbantartó ( ) N N N N K K N N N N N N N N N N N N K K 149 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) K K K K T K K K K N N N N K N K N K K N 150 Klinikai fogászati higiénikus ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 151 Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 152 Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) N N K K T N K K K K N K K T K N N K K N 153 Kohászati technikus ( ) N N N N N N K N N N N N N N N N N N N N 154 Kőműves és hidegburkoló ( ) T K K T T T T T K T T T T T K K T T T T 155 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) K K K K K K K N T K N K T K N K K K K N 156 Környezetvédelmi technikus ( ) K N K K K K K K K N K N T K K K K K K N 157 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus ( ) N N K N K N N N T N N N T K K K K K T N 158 Korrektor ( ) N N K N T N N N K N N N K T K N K N K N 159 Közlekedésautomatikai műszerész ( ) N N N N K N K N K N K N N N K K K T N K 160 Kozmetikus ( ) K K K K K N N K K N K N K K K K K K N N 161 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) K K T K T T T K T T K T T T T T T K T K 162 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N K K K N K K N K N K K K N K K N K 163 Laboratóriumi technikus ( ) N T K N K K K N T N K K N N K K K N K N 164 Lakberendező ( ) N K K N T N N N K N N K T T K N K K K N 165 Látszerész és fotócikk-kereskedő ( ) N N K K K N K N N N N N N N K N K N N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám

12 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 166 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N N K N K K K N N N N N N N N N N N 167 Létesítményi energetikus ( ) N N K N T K K N T N N N N T K K K K T N 168 Logisztikai ügyintéző ( ) T K K T K T T K K K K K T K T K T T K T 169 Lovastúra-vezető ( ) N N K N K K K N N N N T T K K K K K K N 170 Lovász ( ) K N K N N K K K T K K T T K K K K K K N 171 Magasépítő technikus ( ) K K K K T K T K K K K N T T K K K K T K 172 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus ( ) N N N N N N N N T N T N N N N N N N N N 173 Matróz-gépkezelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N K N N N 174 Mechatronikai technikus ( ) T K K T K K K T T K K K T K K K K T T K 175 Mechatronikus-karbantartó ( ) T K K K T T K N T N K K T T K K K T K N 176 Mélyépítő technikus ( ) N K K K T K K K K N N N T T K K K K N K 177 Mentálhigiénés asszisztens ( ) N N N K K N N N T N K N T N K K K N K K 178 Mentőápoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 179 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) K K K K N K K K T K T N T K K K T K T K 180 Mezőgazdasági gépész ( ) T K T T N K K K T T T K T K T T T T T N 181 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) K K K K N K N K T T T K T K K T K K T N 182 Mezőgazdasági gépjavító ( ) K K K K N K K N T T T T T K K T K K T N 183 Mezőgazdasági technikus ( ) K K K K K K K K T T T K T K K K K K T N 184 Molnár ( ) N N N N N N K N T N T N N N N N N N N N 185 Motorkerékpár-szerelő ( ) K K K N K K K K K N K N T N K N K N K K 186 Mozgókép- és animációkészítő ( ) K N N K T N K N K K N N N K K K N K N N 187 Műanyagfeldolgozó ( ) K K K K K N N K T N K T T N K K K K K N 188 Műanyagfeldolgozó technikus ( ) K K K K K K K N T N K T T N K K K K T N 189 Műbútorasztalos ( ) N N K N K K N N K N K T T N K K K K T N 190 Műemlékfenntartó technikus ( ) N K N N K K N K K N N N N N K N K N K N 191 Műemléki díszítőszobrász ( ) N N N N K N N N K N N N N N K N K N K N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám 8

13 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 192 Műemléki helyreállító ( ) N K K N K N K N K N N N N N K N K N K N 193 Műszaki informatikus ( ) K K K K K K N K K K K K T K K K K K T T 194 Műszeres analitikus ( ) N N N N K K K N T N N N N N K K K N K N 195 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) K N K K T K K K K K N N K K N K N K N N 196 Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N K K T K K N K N N N N K N K N K N N 197 Női szabó ( ) T K T K T T K K K T K T T T K K T T K T 198 Nonprofit menedzser ( ) N N N K K K N N N N N N K K K N N N N N 199 Növényvédelmi szaktechnikus ( ) N N K N K K N N T N T N N K K K K N K N 200 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus ( ) N N N N N N N N N N N N N N N N K N N N 201 Nyomdaipari gépmester ( ) K N K K K K N N T K N N T K N N K N K N 202 Optikai üvegcsiszoló ( ) N N N N K N N N K N N N N N N K N N N N 203 Ortopédiai műszerész ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 204 Orvosi elektronikai technikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 205 Ötvös, fémműves ( ) N K N N T N N K K K N N N N N N N K N N 206 Pantomimes ( ) N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N 207 Papíripari technikus ( ) N N N N K N N N T N N N T K N N N N N N 208 Parképítő és fenntartó technikus ( ) N N K K K K K K T N K N T K K K N K T N 209 Patkolókovács ( ) N N K N N N N N T N N K T K K K N N N N 210 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) N T N K K K K T T N K N T K K T K N N N 211 Pék ( ) K K K K T K K K T T T K T T K T K K K T Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 212 ( ) K K N K K K K K K T N N T K K N K K K N 213 Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) T T K T K T K T K T T K T K T T T K K T 214 Pincér ( ) K K K K T K K K K K K K T T K K K K T K 215 Postai üzleti ügyintéző ( ) N K K K K K K K K K K K T K K K K K K N 216 Pszichiátriai gondozó ( ) K N K N N N N N T N K N T N K K K N K N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám

14 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 217 Rehabilitációs nevelő, segítő ( ) N N K K T N N N T N K N T T K K K N K N 218 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló ( ) N K K N K N N N K N N N N N N K N K K N 219 Repülőgépész ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 220 Repülőgépsárkány-szerelő ( ) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 221 Ruhaipari technikus ( ) K N K K K K K N K K K N T N K K K T K K 222 Sommelier ( ) N K N N K N N N N N N N N N N N K N N N 223 Speciális állatfeldolgozó ( ) N N N N N N N N T N T N N N N N N N N N 224 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) K K K K T K K K K K K K K K K K K K K K 225 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) K N N K K N K N T N K N N K K K N N T N 226 Szakács ( ) K K K K T K K T K T K T T T K K K K T T 227 Szállítmányozási ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K T K K N K K K N 228 Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) N K K K K K K N K K T N T K K K K N T K 229 Szárazépítő ( ) K K K K T K T K K K N K T T T K K K K N 230 Szenvedélybeteg gondozó ( ) N N N N N N N N T N T N T N K K K N N N 231 Szerszámkészítő ( ) T K T T T K T T T K K T T T T T T T T T 232 Színész II. ( ) N N N K T N N N K N N N N N N K N N N N 233 Színháztechnikus, szcenikus ( ) N N K N T N N N N N N N N N N N N N N N 234 Szobrász ( ) K K N K T K K K K N K N N N K K N K N N 235 Szociális asszisztens ( ) N T K K K K K K T N K K T K K K K N K K 236 Szociális gondozó és ápoló ( ) T T T T T K T T T T T T T T T T T K T T 237 Szociális szakgondozó ( ) N K K N K K N N T N K K T K K T K K T N 238 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) K N K K K K N N T N K N T K K K K N K K 239 Szoftverfejlesztő ( ) N K K K K K N K K K K N T K K K K N K K 240 Szőlész-borász ( ) N K N K K N N K N K N N T N K N N K T N 241 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N K N T K K K K N N N T T N N N N N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám 10

15 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 242 Szövettani asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 243 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) K K K K T K K K K N K N N K N K N N K N 244 Tartósítóipari szaktechnikus ( ) K N N K K N N N T N N N N K N K N N N N 245 Távközlési technikus ( ) N N N K K N N N T N K N T N K N K N K N 246 Tejipari szaktechnikus ( ) N N N K N N N N T N N N N N K N K N N N 247 Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) K N N K K N K N T N K K T N K N K N K N 248 Térképész szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 249 Természetvédelmi szaktechnikus ( ) K N N K K N K N T N N K T N K N K N K N 250 Tetőfedő ( ) N K K K T K K K K N K T T T K K K K T K 251 Textilipari technikus ( ) N N N N K K N N K N N N T N K N K N N N 252 Textilműves ( ) K K N K T K K N K K N N N N K K N K N N 253 Turisztikai szervező, értékesítő ( ) K T K K K T K K K T N N T K T K K T K K 254 Ügyviteli titkár ( ) K T K K K K K K N K K K T K K K T K K K 255 Útépítő ( ) N K K K T N K N K N K N T T K N K N N N 256 Útépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N K N K N N N T N N N N N N N 257 Üvegműves ( ) N N N N T N N K N N N N N K K N N N N N 258 Vadászpuska műves ( ) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N N 259 Vájár ( ) N T N T N N N N N T N T T N N N N N T N 260 Vállalkozási és bérügyintéző ( ) K K K K K K K T K K K K T K K N K K K N 261 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K T K K K K K K N 262 Vasútépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K K K N K N K N N N N K N N N N 263 Vasútforgalmi szolgálattevő ( ) N N N K K K N K K N K N N N N K K N N N 264 Vasúti árufuvarozási ügyintéző ( ) N N N K K K N K K N K N N N N K K N N N 265 Vasúti személyszállítási ügyintéző ( ) N N N N K K N K K N K N N N N K K N N N 266 Vasúti villamos jármű szerelője ( ) N N K K K K N N K N T N N N N K K N N N 267 Vasúti vontatott jármű szerelője ( ) N N N N K N N N K N T N N N N K K N N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám

16 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 268 Vasútijármű-technikus ( ) N N N N K N N N K N T N N N N K K N N N 269 Vegyipari technikus ( ) N K K T K K N N T N T T N K N K N N K K 270 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) K T K K K K K T K K K K K K K T T T T T 271 Vendéglátó eladó ( ) K K K K K K K K K K K N T K K K K N T K 272 Vendéglátó-üzletvezető ( ) K K K K K N N N K N K K T K K K K N T K 273 Vidékfejlesztési szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N T K T K K N K N K N 274 Villanyszerelő ( ) K T T T T K T T T T T T T T T T T T T T 275 Virágdekoratőr ( ) N N N N K N N N T N N N T K N N N N N N 276 Virágkötő és virágkereskedő ( ) K K K K K K K K T K N N T K K K K K K N 277 Víz- és csatornaműkezelő ( ) N N N N K N K N T K N K T K K K K K K K 278 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) K K T K T K K K T K N K T T K T K N T K 279 Vízépítő technikus ( ) N N K K T K K K K N T N T T K K K N N N 280 Vízgazdálkodó szaktechnikus ( ) N N N K K N N N T N T N N N K K K N N N 281 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő ( ) N N K K T K K N T N T N T T K N K N T N 282 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N N K N K N N N N N N N N N N N N N 283 Vizi sportmotor-szerelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 284 Vízügyi technikus ( ) K N K K K K K K T N T N T N K K K N N N 285 Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) T N K K K K K N T K T N T K K T K K K N 2. Jelmagyarázat az 1. pontban foglalt táblázathoz T: támogatott [az 1. (2) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [az 1. (2) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [az 1. (2) bekezdés c) pontja szerint] Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám 12

17 2. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez 1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U EJSZ13 EJSZ15 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 2. melléklet a /2013. ( ) Korm. rendelethez 1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében KA7 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF47 MF58 MF63 MF65 MF67 MF70 2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) Állattartó szakmunkás ( ) Asztalos ( ) Autóelektronikai műszerész ( ) Autógyártó ( ) Autótechnikus ( ) Bádogos ( ) Biogazdálkodó ( ) Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus ( ) Bőrdíszműves ( ) CAD-CAM informatikus ( ) Cipőkészítő ( ) CNC gépkezelő ( ) Cukrász ( ) Dekoratőr ( ) Dísznövénykertész ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) Eladó ( ) Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) Elektronikai műszerész ( ) Elektronikai technikus ( ) Élelmiszeripari szakmunkás ( ) Élelmiszeripari technikus ( ) Épületgépész technikus ( ) Erdészeti szakmunkás ( ) Faipari technikus ( ) Festő ( ) Festő, mázoló, tapétázó ( ) Fitness-wellness instruktor ( ) M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám 89967

18 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U EJSZ13 EJSZ15 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA7 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF47 MF58 MF63 MF65 MF67 MF70 31 Fodrász ( ) Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) Gazda ( ) Gazdasági informatikus ( ) Grafikus ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 36 sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) Gyógy- és sportmasszőr ( ) Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) Húsipari termékgyártó ( ) Idegenvezető ( ) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Ipari gépész ( ) Ipari gumitermék előállító ( ) Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) Kályhás ( ) Karosszérialakatos ( ) Kárpitos ( ) Kerámiaműves ( ) Kertész ( ) Kertészeti szaktechnikus ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás 56 asszisztens ( ) Kiadványszerkesztő ( ) Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám 2

19 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U EJSZ13 EJSZ15 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA7 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF47 MF58 MF63 MF65 MF67 MF70 62 Környezetvédelmi technikus ( ) Kozmetikus ( ) Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) Lovász ( ) Magasépítő technikus ( ) Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 67 ( ) Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) Mezőgazdasági gépjavító ( ) Mezőgazdasági technikus ( ) Motorkerékpár-szerelő ( ) Mozgókép- és animációkészítő ( ) Műanyagfeldolgozó ( ) Műanyagfeldolgozó technikus ( ) Műszaki informatikus ( ) Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) ( ) Nyomdaipari gépmester ( ) Pék ( ) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 79 ( ) Pincér ( ) Pszichiátriai gondozó ( ) Ruhaipari technikus ( ) Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) Szárazépítő ( ) Szobrász ( ) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) Szövettani asszisztens ( ) Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Tartósítóipari szaktechnikus ( ) Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám

20 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U EJSZ13 EJSZ15 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA7 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF47 MF58 MF63 MF65 MF67 MF70 94 Természetvédelmi szaktechnikus ( ) Textilműves ( ) Turisztikai szervező, értékesítő ( ) Ügyviteli titkár ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezető ( ) Villanyszerelő ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) Vízügyi technikus ( ) M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 225. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre Az adatok lezárva 2014. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Kerékgyártó László: A szakiskola 9. és 10. évfolyamának fejlődéstörténete az eredeti változat részletesebb

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter /2015. (.) NGM rendelete az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök 106. szám Tartalomjegyzék 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben