TERVEZET. A Kormány. / ( ) Korm. rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete"

Átírás

1 A Kormány / ( ) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében, a 2. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a 3. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés és a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítések 1. (1) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, állam által elismert szakképesítések körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az Szt. 84. (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, a 2. melléklet tartalmazza. (3) A szakképző iskolai fenntartó az 1. mellékletben nem szereplő, állam által elismert szakképesítések és a 2. mellékletben nem szereplő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok vonatkozásában e rendelet alapján a 2013/2014-es tanévtől kezdődő képzés tekintetében a képzés kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra.

2 (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontja alapján februárban induló képzésekre is alkalmazni kell. (5) A (2) bekezdésben foglaltakat a beszámítással a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell. (6) Az (1) bekezdésben foglaltak az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések részszakképesítéseire nem vonatkoznak. 2. Az Szt. 82. b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza. 2. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 3. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés b) pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (2) bekezdés g) pontjában, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 94. (3) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az R. 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása. (2) A megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 10, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig. 5. (1) Az R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, hiány-szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló). (2) Az R. 3. (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3 [Nem részesülhet ösztöndíjban] c) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát. d) a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától. 6. Az R. 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése. 7. (1) Az R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani. (2) Az R. 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minősítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni. 8. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 13. Az iskola az ösztöndíjas tanulókról az Nkt. 41. (4) bekezdésében foglalt adatokon túl nyilvántartja azt is, ha a tanuló az adott megyében a hiány-szakképesítés körébe tartozó szakképesítést tanul. 9. Az R. 7. (2) és 8. (2) bekezdésében a járulékainak szövegrész helyébe a közterheinek szövegrész lép, a 11. (2) bekezdésében az NSZFI szövegrész helyébe az NMH szövegrész lép.

4 10. Az R. a következő 14/A -sal egészül ki: 14/A Kifutó rendszerben e rendeletben foglalt feltételek szerint szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek vagy részesülhetnek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény szerinti regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésében szereplő szakképesítést tanulók. Hatályát veszti az R a A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása 12. a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti. 13. (1) A Kormányrendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A csökkentő tétel éves összege ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó, a) a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben, b) a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata.

5 (2) A Kormányrendelet 5. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében hallgatói szerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott csökkentő tétel összegével, a (3)-(4) és (6) bekezdésben meghatározott módon csökkentheti. 4. Hatályba léptető rendelkezések 14. Ez a rendelet a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

6 1. melléklet a /2012. ( ) Korm. rendelethez Állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra tekintettel 3. I/1. Bács-Kiskun Audio- és vizuáltechnikai műszerész I/2. Bács-Kiskun Avionikus I/3. Bács-Kiskun Bányaipari technikus I/4. Bács-Kiskun Bőrfeldolgozó-ipari technikus I/5. Bács-Kiskun Cukor- és édesipari szaktechnikus I/6. Bács-Kiskun Dízelmotoros vasúti jármű szerelője I/7. Bács-Kiskun Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus I/8. Bács-Kiskun Fegyverműszerész I/9. Bács-Kiskun Foglalkozás-szervező I/10. Bács-Kiskun Fogtechnikus I/11. Bács-Kiskun Fotográfus és fotótermék-kereskedő I/12. Bács-Kiskun Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus I/13. Bács-Kiskun Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens I/14. Bács-Kiskun Hajózási technikus I/15. Bács-Kiskun IT mentor I/16. Bács-Kiskun Kertészeti szaktechnikus I/17. Bács-Kiskun Kishajóépítő, -karbantartó I/18. Bács-Kiskun Klinikai fogászati higiénikus I/19. Bács-Kiskun Kohászati technikus I/20. Bács-Kiskun Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

7 23. I/21. Bács-Kiskun Közlekedésautomatikai műszerész I/22. Bács-Kiskun Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó I/23. Bács-Kiskun Látszerész és fotócikk-kereskedő I/24. Bács-Kiskun Légi közlekedésüzemvitel-ellátó I/25. Bács-Kiskun Matróz-gépkezelő I/26. Bács-Kiskun Molnár I/27. Bács-Kiskun Nonprofit menedzser I/28. Bács-Kiskun Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus I/29. Bács-Kiskun Ortopédiai műszerész I/30. Bács-Kiskun Orvosi elektronikai technikus I/31. Bács-Kiskun Papíripari technikus I/32. Bács-Kiskun Repülőgépész I/33. Bács-Kiskun Repülőgépsárkány-szerelő I/34. Bács-Kiskun Tejipari szaktechnikus I/35. Bács-Kiskun Települési környezetvédelmi szaktechnikus I/36. Bács-Kiskun Térképész szaktechnikus I/37. Bács-Kiskun Természetvédelmi szaktechnikus I/38. Bács-Kiskun Útépítő és -fenntartó technikus I/39. Bács-Kiskun Vadászpuska műves I/40. Bács-Kiskun Vasútépítő és -fenntartó technikus I/41. Bács-Kiskun Vasútforgalmi szolgálattevő I/42. Bács-Kiskun Vasúti árufuvarozási ügyintéző I/43. Bács-Kiskun Vasúti személyszállítási ügyintéző I/44. Bács-Kiskun Vasúti villamos jármű szerelője I/45. Bács-Kiskun Vasúti vontatott jármű szerelője

8 48. I/46. Bács-Kiskun Vasútijármű-technikus I/47. Bács-Kiskun Vidékfejlesztési szaktechnikus I/48. Bács-Kiskun Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó I/49. Bács-Kiskun Vizi sportmotor-szerelő II/1. Baranya Abroncsgyártó II/2. Baranya Autógyártó II/3. Baranya Avionikus II/4. Baranya Dízelmotoros vasúti jármű szerelője II/5. Baranya Fegyverműszerész II/6. Baranya Fluidumkitermelő technikus II/7. Baranya Gépjármű mechatronikus II/8. Baranya Gépjármű-építési, szerelési logisztikus II/9. Baranya Gépjárműépítő, szerelő II/10. Baranya Gyógyszeripari laboratóriumi technikus II/11. Baranya Hajózási technikus II/12. Baranya Hídépítő és -fenntartó technikus II/13. Baranya Kishajóépítő, -karbantartó II/14. Baranya Klinikai fogászati higiénikus II/15. Baranya Kohászati technikus II/16. Baranya Légi közlekedésüzemvitel-ellátó II/17. Baranya Lovász II/18. Baranya Matróz-gépkezelő II/19. Baranya Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus II/20. Baranya Nyomdaipari gépmester II/21. Baranya Optikai üvegcsiszoló

9 73. II/22. Baranya Ortopédiai műszerész II/23. Baranya Papíripari technikus II/24. Baranya Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló II/25. Baranya Repülőgépész II/26. Baranya Repülőgépsárkány-szerelő II/27. Baranya Speciális állatfeldolgozó II/28. Baranya Útépítő és -fenntartó technikus II/29. Baranya Vadászpuska műves II/30. Baranya Vasútépítő és -fenntartó technikus II/31. Baranya Vasúti személyszállítási ügyintéző II/32. Baranya Vasúti villamos jármű szerelője II/33. Baranya Vasúti vontatott jármű szerelője II/34. Baranya Vasútijármű-technikus II/35. Baranya Virágdekoratőr II/36. Baranya Vizi sportmotor-szerelő III/1. Békés Audio- és vizuáltechnikai műszerész III/2. Békés Avionikus III/3. Békés Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus III/4. Békés Bőrfeldolgozó-ipari technikus III/5. Békés Cukor- és édesipari szaktechnikus III/6. Békés Dízelmotoros vasúti jármű szerelője III/7. Békés Élelmiszeripari analitikus technikus III/8. Békés Erdészeti gépésztechnikus III/9. Békés Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus III/10. Békés Fegyverműszerész

10 98. III/11. Békés Foglalkozás-szervező III/12. Békés Fogtechnikus III/13. Békés Gumiipari technikus III/14. Békés Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens III/15. Békés Hajózási technikus III/16. Békés Ipari gumitermék előállító III/17. Békés IT mentor III/18. Békés Kertészeti szaktechnikus III/19. Békés Kishajóépítő, -karbantartó III/20. Békés Klinikai fogászati higiénikus III/21. Békés Kohászati technikus III/22. Békés Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus III/23. Békés Közlekedésautomatikai műszerész III/24. Békés Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó III/25. Békés Látszerész és fotócikk-kereskedő III/26. Békés Légi közlekedésüzemvitel-ellátó III/27. Békés Matróz-gépkezelő III/28. Békés Molnár III/29. Békés Nonprofit menedzser III/30. Békés Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus III/31. Békés Optikai üvegcsiszoló III/32. Békés Ortopédiai műszerész III/33. Békés Orvosi elektronikai technikus III/34. Békés Papíripari technikus III/35. Békés Repülőgépész

11 123. III/36. Békés Repülőgépsárkány-szerelő III/37. Békés Települési környezetvédelmi szaktechnikus III/38. Békés Térképész szaktechnikus III/39. Békés Természetvédelmi szaktechnikus III/40. Békés Útépítő III/41. Békés Vadászpuska műves III/42. Békés Vasútépítő és -fenntartó technikus III/43. Békés Vasútforgalmi szolgálattevő III/44. Békés Vasúti árufuvarozási ügyintéző III/45. Békés Vasúti személyszállítási ügyintéző III/46. Békés Vasútijármű-technikus III/47. Békés Vidékfejlesztési szaktechnikus III/48. Békés Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó III/49. Békés Vizi sportmotor-szerelő IV/1. Borsod-Abaúj-Zemplén Abroncsgyártó IV/2. Borsod-Abaúj-Zemplén Agrár áruforgalmazó szaktechnikus IV/3. Borsod-Abaúj-Zemplén Audio- és vizuáltechnikai műszerész IV/4. Borsod-Abaúj-Zemplén Avionikus IV/5. Borsod-Abaúj-Zemplén Bőrfeldolgozó-ipari technikus IV/6. Borsod-Abaúj-Zemplén Dízelmotoros vasúti jármű szerelője IV/7. Borsod-Abaúj-Zemplén Fatárgy készítő IV/8. Borsod-Abaúj-Zemplén Fegyverműszerész IV/9. Borsod-Abaúj-Zemplén Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító IV/10. Borsod-Abaúj-Zemplén Finommechanikai műszerész IV/11. Borsod-Abaúj-Zemplén Foglalkozás-szervező

12 148. IV/12. Borsod-Abaúj-Zemplén Formacikk-gyártó IV/13. Borsod-Abaúj-Zemplén Gazdasági informatikus IV/14. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépjármű-építési, szerelési logisztikus IV/15. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépjárműépítő, szerelő IV/16. Borsod-Abaúj-Zemplén Gumiipari technikus IV/17. Borsod-Abaúj-Zemplén Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens IV/18. Borsod-Abaúj-Zemplén Gyakorló szövettani asszisztens IV/19. Borsod-Abaúj-Zemplén Gyógyszeripari laboratóriumi technikus IV/20. Borsod-Abaúj-Zemplén Hajózási technikus IV/21. Borsod-Abaúj-Zemplén Halász, haltenyésztő IV/22. Borsod-Abaúj-Zemplén Hús- és baromfiipari szaktechnikus IV/23. Borsod-Abaúj-Zemplén Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó IV/24. Borsod-Abaúj-Zemplén Kertészeti szaktechnikus IV/25. Borsod-Abaúj-Zemplén Kishajóépítő, -karbantartó IV/26. Borsod-Abaúj-Zemplén Klinikai laboratóriumi asszisztens IV/27. Borsod-Abaúj-Zemplén Légi közlekedésüzemvitel-ellátó IV/28. Borsod-Abaúj-Zemplén Létesítményi energetikus IV/29. Borsod-Abaúj-Zemplén Lovastúra-vezető IV/30. Borsod-Abaúj-Zemplén Matróz-gépkezelő IV/31. Borsod-Abaúj-Zemplén Motorkerékpár-szerelő IV/32. Borsod-Abaúj-Zemplén Műemlékfenntartó technikus IV/33. Borsod-Abaúj-Zemplén Műemléki díszítőszobrász IV/34. Borsod-Abaúj-Zemplén Műemléki helyreállító IV/35. Borsod-Abaúj-Zemplén Műszeres analitikus IV/36. Borsod-Abaúj-Zemplén Nonprofit menedzser

13 173. IV/37. Borsod-Abaúj-Zemplén Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus IV/38. Borsod-Abaúj-Zemplén Optikai üvegcsiszoló IV/39. Borsod-Abaúj-Zemplén Ortopédiai műszerész IV/40. Borsod-Abaúj-Zemplén Orvosi elektronikai technikus IV/41. Borsod-Abaúj-Zemplén Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) IV/42. Borsod-Abaúj-Zemplén Pszichiátriai gondozó IV/43. Borsod-Abaúj-Zemplén Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló IV/44. Borsod-Abaúj-Zemplén Repülőgépész IV/45. Borsod-Abaúj-Zemplén Repülőgépsárkány-szerelő IV/46. Borsod-Abaúj-Zemplén Sportedző (a sportág megjelölésével) IV/47. Borsod-Abaúj-Zemplén Szállítmányozási ügyintéző IV/48. Borsod-Abaúj-Zemplén Szenvedélybeteg gondozó IV/49. Borsod-Abaúj-Zemplén Szövettani asszisztens IV/50. Borsod-Abaúj-Zemplén Vadászpuska műves IV/51. Borsod-Abaúj-Zemplén Vasútijármű-technikus IV/52. Borsod-Abaúj-Zemplén Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó IV/53. Borsod-Abaúj-Zemplén Vizi sportmotor-szerelő V/1. Budapest Állattartó szakmunkás V/2. Budapest Állattenyésztő és állategészségügyi technikus V/3. Budapest Bányaipari technikus V/4. Budapest Biogazdálkodó V/5. Budapest Erdészeti és vadgazdálkodási technikus V/6. Budapest Erdészeti gépésztechnikus V/7. Budapest Erdészeti szakmunkás V/8. Budapest Fegyverműszerész

14 198. V/9. Budapest Gazda V/10. Budapest Halász, haltenyésztő V/11. Budapest Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus V/12. Budapest Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó V/13. Budapest Molnár V/14. Budapest Vadászpuska műves VI/1. Csongrád Audio- és vizuáltechnikai műszerész VI/2. Csongrád Autógyártó VI/3. Csongrád Avionikus VI/4. Csongrád Bányaipari technikus VI/5. Csongrád Bőrfeldolgozó-ipari technikus VI/6. Csongrád Cukor- és édesipari szaktechnikus VI/7. Csongrád Dízelmotoros vasúti jármű szerelője VI/8. Csongrád Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus VI/9. Csongrád Foglalkozás-szervező VI/10. Csongrád Fotográfus és fotótermék-kereskedő VI/11. Csongrád Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus VI/12. Csongrád Hajózási technikus VI/13. Csongrád Halász, haltenyésztő VI/14. Csongrád Hídépítő és -fenntartó technikus VI/15. Csongrád IT mentor VI/16. Csongrád Kertészeti szaktechnikus VI/17. Csongrád Kishajóépítő, -karbantartó VI/18. Csongrád Kohászati technikus VI/19. Csongrád Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

15 223. VI/20. Csongrád Közlekedésautomatikai műszerész VI/21. Csongrád Látszerész és fotócikk-kereskedő VI/22. Csongrád Légi közlekedésüzemvitel-ellátó VI/23. Csongrád Matróz-gépkezelő VI/24. Csongrád Molnár VI/25. Csongrád Műemléki díszítőszobrász VI/26. Csongrád Nonprofit menedzser VI/27. Csongrád Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus VI/28. Csongrád Optikai üvegcsiszoló VI/29. Csongrád Ortopédiai műszerész VI/30. Csongrád Orvosi elektronikai technikus VI/31. Csongrád Papíripari technikus VI/32. Csongrád Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló VI/33. Csongrád Repülőgépész VI/34. Csongrád Repülőgépsárkány-szerelő VI/35. Csongrád Települési környezetvédelmi szaktechnikus VI/36. Csongrád Térképész szaktechnikus VI/37. Csongrád Természetvédelmi szaktechnikus VI/38. Csongrád Útépítő VI/39. Csongrád Útépítő és -fenntartó technikus VI/40. Csongrád Vasúti villamos jármű szerelője VI/41. Csongrád Vasúti vontatott jármű szerelője VI/42. Csongrád Vasútijármű-technikus VI/43. Csongrád Vidékfejlesztési szaktechnikus VI/44. Csongrád Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

16 248. VI/45. Csongrád Vizi sportmotor-szerelő VII/1. Fejér Avionikus VII/2. Fejér Bányaipari technikus VII/3. Fejér Belovagló VII/4. Fejér Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus VII/5. Fejér Bőrfeldolgozó-ipari technikus VII/6. Fejér Cipőkészítő VII/7. Fejér Dízelmotoros vasúti jármű szerelője VII/8. Fejér Drog- és toxikológiai technikus VII/9. Fejér Élelmiszeripari analitikus technikus VII/10. Fejér Élelmiszeripari gépésztechnikus VII/11. Fejér Erdészeti gépésztechnikus VII/12. Fejér Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus VII/13. Fejér Faipari technikus VII/14. Fejér Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító VII/15. Fejér Finommechanikai műszerész VII/16. Fejér Fitness-wellness instruktor VII/17. Fejér Fluidumkitermelő technikus VII/18. Fejér Foglalkozás-szervező VII/19. Fejér Fogtechnikus VII/20. Fejér Fogtechnikus gyakornok VII/21. Fejér Gazdasági informatikus VII/22. Fejér Gépjármű-építési, szerelési logisztikus VII/23. Fejér Gépjárműépítő, szerelő VII/24. Fejér Gyakorló fodrász

17 273. VII/25. Fejér Gyakorló gyógyszertári asszisztens VII/26. Fejér Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens VII/27. Fejér Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens VII/28. Fejér Gyakorló kozmetikus VII/29. Fejér Gyakorló szövettani asszisztens VII/30. Fejér Gyógy- és sportmasszőr VII/31. Fejér Gyógyszeripari laboratóriumi technikus VII/32. Fejér Hídépítő és -fenntartó technikus VII/33. Fejér Hús- és baromfiipari szaktechnikus VII/34. Fejér Idegenvezető VII/35. Fejér Irodai asszisztens VII/36. Fejér Kályhás VII/37. Fejér Kereskedő VII/38. Fejér Kertészeti szaktechnikus VII/39. Fejér Kishajóépítő, -karbantartó VII/40. Fejér Klinikai fogászati higiénikus VII/41. Fejér Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó VII/42. Fejér Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó VII/43. Fejér Látszerész és fotócikk-kereskedő VII/44. Fejér Légi közlekedésüzemvitel-ellátó VII/45. Fejér Lovász VII/46. Fejér Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus VII/47. Fejér Matróz-gépkezelő VII/48. Fejér Mentálhigiénés asszisztens

18 297. VII/49. Fejér Mezőgazdasági gépésztechnikus VII/50. Fejér Mezőgazdasági technikus VII/51. Fejér Mozgókép- és animációkészítő VII/52. Fejér Műanyagfeldolgozó technikus VII/53. Fejér Műemlékfenntartó technikus VII/54. Fejér Műemléki díszítőszobrász VII/55. Fejér Műszaki informatikus VII/56. Fejér Műszeres analitikus VII/57. Fejér Nonprofit menedzser VII/58. Fejér Növényvédelmi szaktechnikus VII/59. Fejér Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus VII/60. Fejér Nyomdaipari gépmester VII/61. Fejér Optikai üvegcsiszoló VII/62. Fejér Ortopédiai műszerész VII/63. Fejér Orvosi elektronikai technikus VII/64. Fejér Papíripari technikus VII/65. Fejér Pedagógiai- és családsegítő VII/66. Fejér Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) VII/67. Fejér Pénzügyi-számviteli ügyintéző VII/68. Fejér Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló VII/69. Fejér Repülőgépész VII/70. Fejér Repülőgépsárkány-szerelő VII/71. Fejér Sommelier VII/72. Fejér Speciális állatfeldolgozó VII/73. Fejér Sportedző (a sportág megjelölésével)

19 322. VII/74. Fejér Sütő- és cukrászipari szaktechnikus VII/75. Fejér Szállítmányozási ügyintéző VII/76. Fejér Szenvedélybeteg gondozó VII/77. Fejér Színész II VII/78. Fejér Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző VII/79. Fejér Szoftverfejlesztő VII/80. Fejér Szőlész-borász VII/81. Fejér Tartósítóipari szaktechnikus VII/82. Fejér Távközlési technikus VII/83. Fejér Tejipari szaktechnikus VII/84. Fejér Települési környezetvédelmi szaktechnikus VII/85. Fejér Természetvédelmi szaktechnikus VII/86. Fejér Textilipari technikus VII/87. Fejér Turisztikai szervező, értékesítő VII/88. Fejér Vadászpuska műves VII/89. Fejér Vállalkozási és bérügyintéző VII/90. Fejér Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző VII/91. Fejér Vasútépítő és -fenntartó technikus VII/92. Fejér Vasútforgalmi szolgálattevő VII/93. Fejér Vasúti árufuvarozási ügyintéző VII/94. Fejér Vasúti személyszállítási ügyintéző VII/95. Fejér Vasúti villamos jármű szerelője VII/96. Fejér Vasúti vontatott jármű szerelője VII/97. Fejér Vasútijármű-technikus VII/98. Fejér Vendéglátó-üzletvezető

20 347. VII/99. Fejér Virágdekoratőr VII/100. Fejér Virágkötő és virágkereskedő VII/101. Fejér Vízgazdálkodó szaktechnikus VII/102. Fejér Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó VII/103. Fejér Vizi sportmotor-szerelő VII/104. Fejér Vízügyi technikus VIII/1. Győr-Moson-Sopron Abroncsgyártó VIII/2. Győr-Moson-Sopron Agrár áruforgalmazó szaktechnikus VIII/3. Győr-Moson-Sopron Állattartó szakmunkás VIII/4. Győr-Moson-Sopron Avionikus VIII/5. Győr-Moson-Sopron Bányaipari technikus VIII/6. Győr-Moson-Sopron Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus VIII/7. Győr-Moson-Sopron Bőrfeldolgozó-ipari technikus VIII/8. Győr-Moson-Sopron Cipőkészítő VIII/9. Győr-Moson-Sopron Cukor- és édesipari szaktechnikus VIII/10. Győr-Moson-Sopron Drog- és toxikológiai technikus VIII/11. Győr-Moson-Sopron Édesipari termékgyártó VIII/12. Győr-Moson-Sopron Élelmiszeripari gépésztechnikus VIII/13. Győr-Moson-Sopron Élelmiszeripari szakmunkás VIII/14. Győr-Moson-Sopron Erdészeti gépésztechnikus VIII/15. Győr-Moson-Sopron Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus VIII/16. Győr-Moson-Sopron Fegyverműszerész VIII/17. Győr-Moson-Sopron Férfiszabó VIII/18. Győr-Moson-Sopron Fitness-wellness instruktor VIII/19. Győr-Moson-Sopron Fluidumkitermelő technikus

21 372. VIII/20. Győr-Moson-Sopron Foglalkozás-szervező VIII/21. Győr-Moson-Sopron Fogtechnikus VIII/22. Győr-Moson-Sopron Fogtechnikus gyakornok VIII/23. Győr-Moson-Sopron Formacikk-gyártó VIII/24. Győr-Moson-Sopron Fotográfus és fotótermék-kereskedő VIII/25. Győr-Moson-Sopron Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus VIII/26. Győr-Moson-Sopron Gerontológiai gondozó VIII/27. Győr-Moson-Sopron Gumiipari technikus VIII/28. Győr-Moson-Sopron Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens VIII/29. Győr-Moson-Sopron Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens VIII/30. Győr-Moson-Sopron Gyermekotthoni asszisztens VIII/31. Győr-Moson-Sopron Gyógy- és sportmasszőr VIII/32. Győr-Moson-Sopron Gyógyszeripari laboratóriumi technikus VIII/33. Győr-Moson-Sopron Hajózási technikus VIII/34. Győr-Moson-Sopron Halász, haltenyésztő VIII/35. Győr-Moson-Sopron Hídépítő és -fenntartó technikus VIII/36. Győr-Moson-Sopron Idegenvezető VIII/37. Győr-Moson-Sopron Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető VIII/38. Győr-Moson-Sopron Ipari gumitermék előállító VIII/39. Győr-Moson-Sopron IT mentor VIII/40. Győr-Moson-Sopron Kályhás VIII/41. Győr-Moson-Sopron Kisgyermek-gondozó, nevelő VIII/42. Győr-Moson-Sopron Kishajóépítő, -karbantartó VIII/43. Győr-Moson-Sopron Klinikai fogászati higiénikus

22 396. VIII/44. Győr-Moson-Sopron Kohászati technikus VIII/45. Győr-Moson-Sopron Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó VIII/46. Győr-Moson-Sopron Környezetvédelmi technikus VIII/47. Győr-Moson-Sopron Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus VIII/48. Győr-Moson-Sopron Laboratóriumi technikus VIII/49. Győr-Moson-Sopron Látszerész és fotócikk-kereskedő VIII/50. Győr-Moson-Sopron Légi közlekedésüzemvitel-ellátó VIII/51. Győr-Moson-Sopron Létesítményi energetikus VIII/52. Győr-Moson-Sopron Lovastúra-vezető VIII/53. Győr-Moson-Sopron Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus VIII/54. Győr-Moson-Sopron Matróz-gépkezelő VIII/55. Győr-Moson-Sopron Mentálhigiénés asszisztens VIII/56. Győr-Moson-Sopron Molnár VIII/57. Győr-Moson-Sopron Műanyagfeldolgozó technikus VIII/58. Győr-Moson-Sopron Műemléki díszítőszobrász VIII/59. Győr-Moson-Sopron Műemléki helyreállító VIII/60. Győr-Moson-Sopron Műszeres analitikus VIII/61. Győr-Moson-Sopron Nonprofit menedzser VIII/62. Győr-Moson-Sopron Növényvédelmi szaktechnikus VIII/63. Győr-Moson-Sopron Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus VIII/64. Győr-Moson-Sopron Nyomdaipari gépmester VIII/65. Győr-Moson-Sopron Optikai üvegcsiszoló VIII/66. Győr-Moson-Sopron Ortopédiai műszerész VIII/67. Győr-Moson-Sopron Orvosi elektronikai technikus VIII/68. Győr-Moson-Sopron Papíripari technikus

23 421. VIII/69. Győr-Moson-Sopron Patkolókovács VIII/70. Győr-Moson-Sopron Pedagógiai- és családsegítő VIII/71. Győr-Moson-Sopron Pszichiátriai gondozó VIII/72. Győr-Moson-Sopron Rehabilitációs nevelő, segítő VIII/73. Győr-Moson-Sopron Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló VIII/74. Győr-Moson-Sopron Repülőgépész VIII/75. Győr-Moson-Sopron Repülőgépsárkány-szerelő VIII/76. Győr-Moson-Sopron Sommelier VIII/77. Győr-Moson-Sopron Speciális állatfeldolgozó VIII/78. Győr-Moson-Sopron Sportedző (a sportág megjelölésével) VIII/79. Győr-Moson-Sopron Szenvedélybeteg gondozó VIII/80. Győr-Moson-Sopron Szociális asszisztens VIII/81. Győr-Moson-Sopron Szociális szakgondozó VIII/82. Győr-Moson-Sopron Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző VIII/83. Győr-Moson-Sopron Távközlési technikus VIII/84. Győr-Moson-Sopron Települési környezetvédelmi szaktechnikus VIII/85. Győr-Moson-Sopron Térképész szaktechnikus VIII/86. Győr-Moson-Sopron Textilipari technikus VIII/87. Győr-Moson-Sopron Útépítő VIII/88. Győr-Moson-Sopron Útépítő és -fenntartó technikus VIII/89. Győr-Moson-Sopron Vadászpuska műves VIII/90. Győr-Moson-Sopron Vasútépítő és -fenntartó technikus VIII/91. Győr-Moson-Sopron Vasúti villamos jármű szerelője VIII/92. Győr-Moson-Sopron Vasúti vontatott jármű szerelője VIII/93. Győr-Moson-Sopron Vegyipari technikus

24 446. VIII/94. Győr-Moson-Sopron Virágdekoratőr VIII/95. Győr-Moson-Sopron Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó VIII/96. Győr-Moson-Sopron Vizi sportmotor-szerelő VIII/97. Győr-Moson-Sopron Vízügyi technikus IX/1. Hajdú-Bihar Avionikus IX/2. Hajdú-Bihar Bányaipari technikus IX/3. Hajdú-Bihar Erdészeti gépésztechnikus IX/4. Hajdú-Bihar Fegyverműszerész IX/5. Hajdú-Bihar Fluidumkitermelő technikus IX/6. Hajdú-Bihar Hajózási technikus IX/7. Hajdú-Bihar Halász, haltenyésztő IX/8. Hajdú-Bihar Hídépítő és -fenntartó technikus IX/9. Hajdú-Bihar Kályhás IX/10. Hajdú-Bihar Kishajóépítő, -karbantartó IX/11. Hajdú-Bihar Kohászati technikus IX/12. Hajdú-Bihar Légi közlekedésüzemvitel-ellátó IX/13. Hajdú-Bihar Matróz-gépkezelő IX/14. Hajdú-Bihar Nonprofit menedzser IX/15. Hajdú-Bihar Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus IX/16. Hajdú-Bihar Optikai üvegcsiszoló IX/17. Hajdú-Bihar Repülőgépész IX/18. Hajdú-Bihar Repülőgépsárkány-szerelő IX/19. Hajdú-Bihar Sommelier IX/20. Hajdú-Bihar Szőlész-borász IX/21. Hajdú-Bihar Térképész szaktechnikus

25 471. IX/22. Hajdú-Bihar Útépítő IX/23. Hajdú-Bihar Útépítő és -fenntartó technikus IX/24. Hajdú-Bihar Vadászpuska műves IX/25. Hajdú-Bihar Vidékfejlesztési szaktechnikus IX/26. Hajdú-Bihar Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó IX/27. Hajdú-Bihar Vizi sportmotor-szerelő X/1. Heves Abroncsgyártó X/2. Heves Agrár áruforgalmazó szaktechnikus X/3. Heves Audio- és vizuáltechnikai műszerész X/4. Heves Avionikus X/5. Heves Bőrdíszműves X/6. Heves Bőrfeldolgozó-ipari technikus X/7. Heves Dízelmotoros vasúti jármű szerelője X/8. Heves Drog- és toxikológiai technikus X/9. Heves Faipari technikus X/10. Heves Fatárgy készítő X/11. Heves Fegyverműszerész X/12. Heves Finommechanikai műszerész X/13. Heves Fitness-wellness instruktor X/14. Heves Fluidumkitermelő technikus X/15. Heves Fogászati asszisztens X/16. Heves Foglalkozás-szervező X/17. Heves Fogtechnikus X/18. Heves Fogtechnikus gyakornok X/19. Heves Formacikk-gyártó

26 496. X/20. Heves Fotográfus és fotótermék-kereskedő X/21. Heves Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus X/22. Heves Gerontológiai gondozó X/23. Heves Gumiipari technikus X/24. Heves Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens X/25. Heves Gyógypedagógiai segítő munkatárs X/26. Heves Gyógyszeripari laboratóriumi technikus X/27. Heves Hajózási technikus X/28. Heves Hídépítő és -fenntartó technikus X/29. Heves Ipari gumitermék előállító X/30. Heves Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens X/31. Heves Kishajóépítő, -karbantartó X/32. Heves Klinikai fogászati higiénikus X/33. Heves Kohászati technikus X/34. Heves Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó X/35. Heves Látszerész és fotócikk-kereskedő X/36. Heves Légi közlekedésüzemvitel-ellátó X/37. Heves Létesítményi energetikus X/38. Heves Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus X/39. Heves Matróz-gépkezelő X/40. Heves Molnár X/41. Heves Műbútorasztalos X/42. Heves Műemlékfenntartó technikus X/43. Heves Műemléki díszítőszobrász

27 520. X/44. Heves Műszeres analitikus X/45. Heves Nonprofit menedzser X/46. Heves Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus X/47. Heves Optikai üvegcsiszoló X/48. Heves Ortopédiai műszerész X/49. Heves Orvosi elektronikai technikus X/50. Heves Papíripari technikus X/51. Heves Patkolókovács X/52. Heves Pedagógiai- és családsegítő X/53. Heves Pszichiátriai gondozó X/54. Heves Rehabilitációs nevelő, segítő X/55. Heves Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló X/56. Heves Repülőgépész X/57. Heves Repülőgépsárkány-szerelő X/58. Heves Speciális állatfeldolgozó X/59. Heves Sportedző (a sportág megjelölésével) X/60. Heves Szenvedélybeteg gondozó X/61. Heves Távközlési technikus X/62. Heves Térképész szaktechnikus X/63. Heves Vadászpuska műves X/64. Heves Vasútépítő és -fenntartó technikus X/65. Heves Vasútforgalmi szolgálattevő X/66. Heves Vasúti árufuvarozási ügyintéző X/67. Heves Vasúti személyszállítási ügyintéző X/68. Heves Vasúti villamos jármű szerelője

28 545. X/69. Heves Vasúti vontatott jármű szerelője X/70. Heves Vasútijármű-technikus X/71. Heves Vegyipari technikus X/72. Heves Vidékfejlesztési szaktechnikus X/73. Heves Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XI/1. Jász-Nagykun-Szolnok Avionikus XI/2. Jász-Nagykun-Szolnok Bányaipari technikus XI/3. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti és vadgazdálkodási technikus XI/4. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti gépésztechnikus XI/5. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti szakmunkás XI/6. Jász-Nagykun-Szolnok Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus XI/7. Jász-Nagykun-Szolnok Fegyverműszerész XI/8. Jász-Nagykun-Szolnok Fluidumkitermelő technikus XI/9. Jász-Nagykun-Szolnok Hajózási technikus XI/10. Jász-Nagykun-Szolnok Halász, haltenyésztő XI/11. Jász-Nagykun-Szolnok Hídépítő és -fenntartó technikus XI/12. Jász-Nagykun-Szolnok Kályhás XI/13. Jász-Nagykun-Szolnok Kishajóépítő, -karbantartó XI/14. Jász-Nagykun-Szolnok Klinikai fogászati higiénikus XI/15. Jász-Nagykun-Szolnok Kohászati technikus XI/16. Jász-Nagykun-Szolnok Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó XI/17. Jász-Nagykun-Szolnok Látszerész és fotócikk-kereskedő XI/18. Jász-Nagykun-Szolnok Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XI/19. Jász-Nagykun-Szolnok Matróz-gépkezelő XI/20. Jász-Nagykun-Szolnok Nonprofit menedzser

29 570. XI/21. Jász-Nagykun-Szolnok Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XI/22. Jász-Nagykun-Szolnok Optikai üvegcsiszoló XI/23. Jász-Nagykun-Szolnok Repülőgépész XI/24. Jász-Nagykun-Szolnok Repülőgépsárkány-szerelő XI/25. Jász-Nagykun-Szolnok Sommelier XI/26. Jász-Nagykun-Szolnok Szőlész-borász XI/27. Jász-Nagykun-Szolnok Térképész szaktechnikus XI/28. Jász-Nagykun-Szolnok Vadászpuska műves XI/29. Jász-Nagykun-Szolnok Vidékfejlesztési szaktechnikus XI/30. Jász-Nagykun-Szolnok Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XI/31. Jász-Nagykun-Szolnok Vizi sportmotor-szerelő XII/1. Komárom-Esztergom Agrár áruforgalmazó szaktechnikus XII/2. Komárom-Esztergom Állattenyésztő és állategészségügyi technikus XII/3. Komárom-Esztergom Audio- és vizuáltechnikai műszerész XII/4. Komárom-Esztergom Automatikai technikus XII/5. Komárom-Esztergom Avionikus XII/6. Komárom-Esztergom Bányaipari technikus XII/7. Komárom-Esztergom Belovagló XII/8. Komárom-Esztergom Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus XII/9. Komárom-Esztergom Bőrfeldolgozó-ipari technikus XII/10. Komárom-Esztergom Cipőkészítő XII/11. Komárom-Esztergom Cukor- és édesipari szaktechnikus XII/12. Komárom-Esztergom Dízelmotoros vasúti jármű szerelője XII/13. Komárom-Esztergom Drog- és toxikológiai technikus XII/14. Komárom-Esztergom Édesipari termékgyártó

30 595. XII/15. Komárom-Esztergom Élelmiszeripari analitikus technikus XII/16. Komárom-Esztergom Élelmiszeripari szakmunkás XII/17. Komárom-Esztergom Élelmiszeripari technikus XII/18. Komárom-Esztergom Erdészeti és vadgazdálkodási technikus XII/19. Komárom-Esztergom Erdészeti gépésztechnikus XII/20. Komárom-Esztergom Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus XII/21. Komárom-Esztergom Faipari technikus XII/22. Komárom-Esztergom Fatárgy készítő XII/23. Komárom-Esztergom Fegyverműszerész XII/24. Komárom-Esztergom Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító XII/25. Komárom-Esztergom Finommechanikai műszerész XII/26. Komárom-Esztergom Fitness-wellness instruktor XII/27. Komárom-Esztergom Fluidumkitermelő technikus XII/28. Komárom-Esztergom Foglalkozás-szervező XII/29. Komárom-Esztergom Fogtechnikus XII/30. Komárom-Esztergom Formacikk-gyártó XII/31. Komárom-Esztergom Fotográfus és fotótermék-kereskedő XII/32. Komárom-Esztergom Gazda XII/33. Komárom-Esztergom Gazdasági informatikus XII/34. Komárom-Esztergom Gyakorló fodrász XII/35. Komárom-Esztergom Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens XII/36. Komárom-Esztergom Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens XII/37. Komárom-Esztergom Gyakorló kozmetikus XII/38. Komárom-Esztergom Gyakorló szövettani asszisztens

31 619. XII/39. Komárom-Esztergom Gyermekotthoni asszisztens XII/40. Komárom-Esztergom Gyógy- és fűszernövénytermesztő XII/41. Komárom-Esztergom Gyógy- és sportmasszőr XII/42. Komárom-Esztergom Gyógypedagógiai segítő munkatárs XII/43. Komárom-Esztergom Gyógyszeripari laboratóriumi technikus XII/44. Komárom-Esztergom Hajózási technikus XII/45. Komárom-Esztergom Halász, haltenyésztő XII/46. Komárom-Esztergom Hídépítő és -fenntartó technikus XII/47. Komárom-Esztergom Hús- és baromfiipari szaktechnikus XII/48. Komárom-Esztergom Informatikai rendszergazda XII/49. Komárom-Esztergom Irodai asszisztens XII/50. Komárom-Esztergom IT mentor XII/51. Komárom-Esztergom Kályhás XII/52. Komárom-Esztergom Kertészeti szaktechnikus XII/53. Komárom-Esztergom Kishajóépítő, -karbantartó XII/54. Komárom-Esztergom Klinikai fogászati higiénikus XII/55. Komárom-Esztergom Kohászati technikus XII/56. Komárom-Esztergom Kőfaragó, műköves és épületszobrász XII/57. Komárom-Esztergom Környezetvédelmi technikus XII/58. Komárom-Esztergom Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus XII/59. Komárom-Esztergom Közlekedésautomatikai műszerész XII/60. Komárom-Esztergom Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó XII/61. Komárom-Esztergom Látszerész és fotócikk-kereskedő XII/62. Komárom-Esztergom Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XII/63. Komárom-Esztergom Létesítményi energetikus

32 644. XII/64. Komárom-Esztergom Lovastúra-vezető XII/65. Komárom-Esztergom Magasépítő technikus XII/66. Komárom-Esztergom Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus XII/67. Komárom-Esztergom Matróz-gépkezelő XII/68. Komárom-Esztergom Mélyépítő technikus XII/69. Komárom-Esztergom Mentálhigiénés asszisztens XII/70. Komárom-Esztergom Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó XII/71. Komárom-Esztergom Mezőgazdasági technikus XII/72. Komárom-Esztergom Motorkerékpár-szerelő XII/73. Komárom-Esztergom Műemlékfenntartó technikus XII/74. Komárom-Esztergom Műemléki díszítőszobrász XII/75. Komárom-Esztergom Műemléki helyreállító XII/76. Komárom-Esztergom Műszaki informatikus XII/77. Komárom-Esztergom Műszeres analitikus XII/78. Komárom-Esztergom Nonprofit menedzser XII/79. Komárom-Esztergom Növényvédelmi szaktechnikus XII/80. Komárom-Esztergom Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XII/81. Komárom-Esztergom Nyomdaipari gépmester XII/82. Komárom-Esztergom Optikai üvegcsiszoló XII/83. Komárom-Esztergom Ortopédiai műszerész XII/84. Komárom-Esztergom Orvosi elektronikai technikus XII/85. Komárom-Esztergom Papíripari technikus XII/86. Komárom-Esztergom Parképítő és fenntartó technikus XII/87. Komárom-Esztergom Pedagógiai- és családsegítő XII/88. Komárom-Esztergom Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. DECEMBER 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda Tartalomjegyzék 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye Szint Tanulmányi terület Sors Szakmacsoport Ágazati be Iskolai rendszer Iskolarendszeren kí képzés mu RFKB döntés 2012-ben ( vagy B) Várható munkae kereslet 2016-17-ben MKIK- GVI felmérés alapján Szakképzőévfolyamr

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 13., kedd Tartalomjegyzék 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági. /2013. (.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26.

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26. Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 5/2013. (III.26.) sz. határozata* 5 : Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az ülésen elhangzott

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 25., kedd Tartalomjegyzék 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4.

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. 2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. alapján) NMH iktatószám Átadó fenntartó neve Átvevő fenntartó neve Melléklet

Részletesebben

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. (5) bekezdésében,

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról Hatály: 2015.IX.11. - 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 1 SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 Az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének rövid és középtávú terve Komárom-Esztergom megye, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak terve

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat A B C D E F G H I J Szakképesítés azonosító száma. Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat A B C D E F G H I J Szakképesítés azonosító száma. Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J 3 3 4 5 6 7 8 4 34 543 0 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 000 óra N, E, TR 5 34 58 0 Ács 9 XVI 3 év 00 óra N, E, TR 6 55 344 0 Adótanácsadó

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

Képzési formák a középiskolában

Képzési formák a középiskolában Képzési formák a középiskolában Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakgimnáziumi képzés: 1. XXXIV. Kertészet és parképítés (A szakmai érettségit követő 13. évfolyamon szerezhető szakképesítés:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015.

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015. Okirat száma: NGM/443//01. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény 1. () bekezdése alapján a Budapesti Gépészeti

Részletesebben

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések 1. számú melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján Szakképesítés Megnevezése 1. 26 2 8299 02 2 2 01

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Ssz. Észak-alföldi régió döntés szakképesítés 1. Ács, állványozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 10., csütörtök Tartalomjegyzék 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 19401 255/2015.

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

Vasútforgalmi szolgálattevő Sportedző

Vasútforgalmi szolgálattevő Sportedző OM azonosító szakma 1994.10.12 Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05 1995.03.19 Sportedző 54 813 02 1997.04.02 Elektronikai technikus 54 523 02 1997.07.15 Pedagógia és családsegítő munkatárs 54 140 02

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

Hatályos augusztus 1. napjától!!!

Hatályos augusztus 1. napjától!!! Hatályos 2016. augusztus 1. napjától!!! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség.

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség. A Kormány / 2016. ( ) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV Tájékoztatjuk a felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítések iránt érdeklődőket, hogy a 2015/2016. tanévben, február első hetében induló keresztféléves

Részletesebben

Új Országos Képzési Jegyzék

Új Országos Képzési Jegyzék EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁN ERŐFORRÁS-STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY Új Országos Képzési Jegyzék Dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető A szakképzési rendszer átalakításának célja Alap:

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Postacím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Telefon: (+36-62) 561-561 Honlap: www.csmkh..hu Iktatószám: 1157-10 /2011-0600

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2014. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az NMH

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi képzési A szakképesítésért felelős támogatott () / () 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2. 34 582 01 Ács 9 XVI

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM ÁPRILIS 22.

VIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM ÁPRILIS 22. VIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2016. ÁPRILIS 22. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 7. számának tartalmából: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Részletesebben