150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről"

Átírás

1 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Országos Képzési Jegyzék 1. (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet 1. táblázata és 2. táblázata tartalmazza. (2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza. (3) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Sztv.) pontja szerinti ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakörök megjelölését a 3. melléklet tartalmazza. (4) Az Sztv. 24. (5) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéseket és az előfeltételként elfogadható mestervizsgákat a 4. melléklet tartalmazza. (5) A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. (6) 2. (1) Az Sztv pontja szerinti meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben szerezhető szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti szakképesítés-ráépülések minősülnek. (2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő legalább húsz százalékát a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani. (3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért felelős rendeletben határozza meg. 3. (1) Kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró folyamathoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli, munkahelyi hátterű szakképzés esetén, egy adott képzés tekintetében az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő kérelem alapján legfeljebb harminc százalékkal csökkenthető. (2) A képzési idő csökkentésére irányuló, indoklással ellátott kérelmet az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság a továbbiakban: NMH SZFI) kell benyújtani. Az indoklásnak tartalmaznia kell a képzési idő tervezett csökkentését megalapozó gazdasági folyamat leírását, a képzési idő csökkentésének várható gazdasági előnyeit, a képzésben résztvevők tervezett létszámát, továbbá a képzési idő csökkenéséből fakadó intenzívebb képzés megvalósításának módját. (3) Az NMH SZFI a képzési idő csökkentésének lehetőségéről és mértékéről a kérelem beérkezését követő harminc napon belül, az érintett szakképesítésért felelős véleményének kikérésével, a megjelölt gazdasági folyamat nemzetgazdaságra gyakorolt hatása, valamint a rövidebb idejű képzésből fakadó várható gazdasági, társadalmi előnyök mérlegelésével dönt. (4) Az NMH SZFI döntése ellen a hez lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 2. Az OKJ módosításának eljárásrendje 4. Az OKJ-ban szereplő szakképesítés törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét (a továbbiakban együtt: módosítás) a szakképesítésért felelős kezdeményezheti az Sztv. 73. (2) bekezdés a) pontja alapján a nél (a továbbiakban: ).

2 5. (1) A 4. szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat a szakképesítésért felelős hez nyújtható be. (2) A javaslathoz csatolni kell a) a módosítási javaslat részletes indoklását, amely tartalmazza a javaslat okát, annak leírását, hogy az elérni kívánt eredmény miért csak az OKJ módosításával érhető el, milyen alternatív lehetőségek vizsgálatára került sor, b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot ba) a javaslattevő neve, székhelye, bb) a módosítási javaslat típusa, megjelölve, hogy felvételre, adatok megváltoztatására, illetve törlésre irányul, bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai, külön megjelölve a módosuló adatokat, bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul, be) a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel, bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma, bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása, bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása, bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzése az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően, c) a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-ba történő felvétele és az OKJ-ban szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítésnek az Sztv. 7. (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalmú előlap a által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon is benyújtható. 6. (1) A szakképesítésért felelős a javaslatot az 5. (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt nyolc napon belül véleményezésre megküldi az NMH SZFI-nek és egyidejűleg az Sztv ában meghatározott Nemzeti Képesítési Bizottságnak (a továbbiakban: NKB) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt. (2) Az NMH SZFI a szakképesítésért felelős által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NMH SZFI-be való megérkezésétől számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelős nek és az NKB-nak. (3) Az NKB a szakképesítésért felelős által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NKB-hoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelős nek. (4) A szakképesítésért felelős az NKB véleményének megérkezésétől számított tizenöt napon belül az NMH SZFI és az NKB szakmai véleménye figyelembevételével dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezéséről és az 5. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NMH SZFI és az NKB véleményével együtt megküldi a nek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Döntését az ágazati fejlesztési törekvésekkel való egybeesés, a kitűzött cél alternatív megvalósítási lehetőségei, a javaslatban megjelenített szakmai, társadalmi igények, továbbá az adatokkal alátámasztott gazdasági, munkaerő-piaci szükséglet szempontjainak figyelembe vételével hozza meg. A szakképesítésért felelős az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt. 7. (1) Ha a javaslat az OKJ-ból törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelős a beérkezéstől számított harminc napon belül az NMH SZFI és az NKB véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a nek, kezdeményezve az OKJ módosítását. (2) Ha a szakképesítésért felelős az 5. (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell az 5. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, továbbá az NMH SZFI és az NKB véleményét is. 8. (1) A a szakképesítésért felelős kezdeményezését az előírt mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) részére. (2) A Tanács a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek a Tanács Titkárságához való megérkezését követően a Tanács ügyrendje szerint de legfeljebb negyvenöt napon belül küldi meg a nek.

3 (3) A Tanács állásfoglalása, valamint az NKB és az NMH SZFI véleményének figyelembevételével a tizenöt napon belül dönt a szakképesítésért felelős kezdeményezéséről, amelynek elfogadása esetén előkészíti az OKJ módosítását. 3. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Az 1. (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet szeptember 1-jén lép hatályba. (3) Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés január 1-jétől indítható. (4) A szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatók. (5) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 113. (4) bekezdése szerinti felsőfokú szakképzés 2012 szeptemberében a augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indítható. (6) Az iskolarendszeren kívüli képzések december 31-ig a augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók. 10. (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét. (2) A szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú szakképesítést, a szeptember 1-jétől felmenő rendszerben megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak. 11. (1) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet. (2) január 1-jén hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (VI. 22.) Korm. rendelet. 1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 1. Az Országos Képzési Jegyzék 1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések A B C D E F G H I J 1 2 Szakképesítés azonosító száma Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése Szakmacsoport Ágazati besorolás Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje A szakképesítésért felelős Abroncsgyártó 8 XIV 3 év Adótanácsadó 15 XXIV T, adópolitikáért felelős Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 20 XXXIII 1 év agrárpolitikáért felelős Aneszteziológiai szakasszisztens 1 I egészségügyért felelős Aranyműves 4 V 1 év oktatásért felelős

4 Artista 4 - P - - oktatásért felelős Asztalos 11 XVIII 3 év Audio- és vizuáltechnikai műszerész 6 XI 1 év Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus 1 I egészségügyért felelős Autóelektronikai műszerész 13 XXII 2 év Autógyártó 5 IX 3 év Automatikai technikus 6 XI 2 év Autószerelő 13 XXII 2 év közlekedésért felelős közlekedésért felelős Autótechnikus 13 XXII 1 év közlekedésért felelős Avionikus 13 XXII 2 év Ács 9 XVI 3 év közlekedésért felelős Államháztartási mérlegképes könyvelő 15 XXIV T, számviteli szabályozásért felelős Állattartó szakmunkás 20 XXXIII 1 év agrárpolitikáért felelős Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 20 XXXIII 2 év - N, E agrárpolitikáért felelős Ápolási asszisztens 1 I egészségügyért felelős Ápoló 1 I 1 év - N, E egészségügyért felelős Baleseti helyszínelő rendészetért felelős Bádogos 9 XVI 3 év Bányaipari technikus 5 VII 2 év Becsüs 17 XXVI Belovagló 20 XXXIII 1 év agrárpolitikáért felelős Beszédátviteli rendszerüzemeltető 6 XII informatikáért felelős Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó 9 XVI Biogazdálkodó 20 XXXIII 1 év agrárpolitikáért felelős Biztonságszervező rendészetért felelős Biztosítási tanácsadó 15 XXIV , T pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős Boltvezető 17 XXVI Boncmester 1 I egészségügyért felelős Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 21 XXXVI 1 év Bőrdíszműves 10 XVII 3 év Bőrfeldolgozó-ipari technikus 10 XVII 2 év Bronzműves és szoboröntő 4 V 1 év oktatásért felelős Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási főfelügyelő Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő büntetés-végrehajtásért felelős büntetés-végrehajtásért felelős büntetés-végrehajtásért felelős büntetés-végrehajtásért felelős

5 Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő büntetés-végrehajtásért felelős Bűnügyi technikus rendészetért felelős CAD-CAM informatikus 7 XIII 2 év Cipőkészítő 10 XVII 3 év Citológiai szakasszisztens 1 I N, E, L,, T CNC gépkezelő 5 IX 1 év Cukor- és édesipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év Cukrász 18 XXVII 3 év informatikáért felelős egészségügyért felelős Csecsemő és gyermekápoló 1 I 1 év - N, E egészségügyért felelős Dekoratőr 4 V 2 év oktatásért felelős Diabetológiai szakápoló és edukátor 1 I egészségügyért felelős Díszítő festő 4 V 1 év oktatásért felelős Díszlettervező 4 VI 1 év oktatásért felelős Díszműbádogos 9 XVI Díszműkovács 4 V 3 év Dísznövénykertész 20 XXXIV 3 év Divat- és stílustervező 4 V 2 év Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 13 XXII 2 év Drog- és toxikológiai technikus 8 XV 1 év Egészségügyi asszisztens 1 I 2 év oktatásért felelős agrárpolitikáért felelős oktatásért felelős közlekedésért felelős egészségügyért felelős Egészségügyi gázmester 1 I egészségügyért felelős Egészségügyi gyakorlatvezető 1 I Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő 1 I Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV , T Egyházzenész (a szakmairány 4-2 év Eladó 17 XXVI 3 év Elektromechanikai műszerész 6 XI 3 év Elektromos gép- és készülékszerelő 6 XI 3 év Elektronikai műszerész 6 XI 3 év Elektronikai technikus 6 XI 2 év Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető egészségügyért felelős egészségügyért felelős számviteli szabályozásért felelős oktatásért felelős 6 XII informatikáért felelős 6 XII informatikáért felelős Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 19 XI rendészetért felelős Ellenőrzési szakelőadó 15 XXIV , T számviteli szabályozásért felelős (államháztartásért felelős )

6 Emelőgép-ügyintéző 5 IX Endoszkópos szakasszisztens 1 I egészségügyért felelős Epidemiológiai szakápoló 1 I egészségügyért felelős Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 20 XXXII 2 év - N, E erdőgazdálkodásért felelős Erdészeti gépésztechnikus 20 XXXII 2 év - N, E agrárpolitikáért felelős Erdészeti szakmunkás 20 XXXII 3 év Ergoterapeuta 1 I Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év Erőművi blokkgépész 5 IX Erőművi gépész 5 IX Erősáramú berendezések felülvizsgálója 6 XI Erősáramú elektrotechnikus 6 XI 2 év Édesipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év Élelmiszeripari analitikus technikus 21 XV 2 év - N, E Élelmiszeripari gépésztechnikus 21 XXXVI 2 év - N, E Élelmiszeripari szakmunkás 21 XXXVI 3 év erdőgazdálkodásért felelős egészségügyért felelős Élelmiszeripari technikus 21 XXXVI 2 év - N, E Építési műszaki ellenőr 9 XVI építésügyért felelős Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány 5 IX közlekedésért felelős Építőanyagipari minőségellenőr 9 XVI Épület- és szerkezetlakatos 5 IX 3 év Épületgépész technikus 5 VIII 2 év Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 6 XI Faipari technikus 11 XVIII 2 év Fatárgy készítő 11 XVIII 1 év Fegyveres biztonsági őr rendészetért felelős Fegyverműszerész 5 IX 2 év - N, E Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 10 XVII 3 év Felnőtt intenzív szakápoló 1 I egészségügyért felelős Felvonóellenőr 5 IX építésügyért felelős Felvonószerelő 5 IX Festő 4 V 2 év oktatásért felelős

7 Festő, mázoló, tapétázó 9 XVI 3 év Férfiszabó 10 XVII 3 év Filmhangtervező 4 VI kultúráért felelős Finommechanikai műszerész 5 IX 3 év Fitness-wellness instruktor 3 XXXVII 2 év sportpolitikáért felelős Fizioterápiás szakasszisztens 1 I egészségügyért felelős Fluidumkitermelő technikus 5 VII 2 év Fodrász 19 XXX 0,5 év Fogászati asszisztens 1 I 2 év egészségügyért felelős Foglalkozásegészségügyi szakápoló 1 I egészségügyért felelős Foglalkozás-szervező 2 III 1 év szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Fogtechnikus 1 II 0,5 év egészségügyért felelős Fogtechnikus gyakornok 1 II 2 év Formacikk-gyártó 8 XIV 3 év Fotográfus és fotótermék-kereskedő 19 XXIX 2 év egészségügyért felelős Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 20 XXXV 2 év Földügyi térinformatikai szaktechnikus 20 XXXV , T kultúráért felelős földügyért és térképészetért felelős földügyért és térképészetért felelős Fő határrendész rendészetért felelős Fővilágosító 4 VI kultúráért felelős Fülilleszték készítő 1 II egészségügyért felelős Gazda 20 XXXIII 3 év Gazdasági informatikus 7 XIII 2 év agrárpolitikáért felelős, L, T informatikáért felelős Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 5 VIII 1 év Gázautószerelő 13 XXII közlekedésért felelős Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló 5 VIII Gázturbina gépész 5 IX Geriátriai és krónikus beteg szakápoló 1 I egészségügyért felelős Gerinchálózati rendszerüzemeltető 6 XII informatikáért felelős Gerontológiai gondozó 2 III 1 év Gépgyártástechnológiai technikus 5 IX 2 év Gépi forgácsoló 5 IX 3 év Gépjármű mechatronikus 13 XXII 3 év Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 13 XXII 3 év Gépjárműépítő, szerelő 13 XXII 3 év Grafikus 4 V 2 év szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős közlekedésért felelős közlekedésért felelős közlekedésért felelős kultúráért felelős

8 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 13 XXII Gumiipari technikus 8 XIV 2 év Gyakorlatos színész (a szakmairány 4-2 év közlekedésért felelős kultúráért felelős Gyakorló ápoló 1 I 2 év - N, E egészségügyért felelős Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 1 I 2 év - N, E egészségügyért felelős Gyakorló fodrász 19 XXX 2 év Gyakorló gyógyszertári asszisztens 1 I 2 év Gyakorló hangszerkészítő és -javító(hangszercsoport Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens 4-2 év 1 I 2 év Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 2 év Gyakorló kozmetikus 19 XXX 2 év Gyakorló mentőápoló 1 I 2 év Gyakorló szövettani asszisztens 1 I 2 év egészségügyért felelős oktatásért felelős egészségügyért felelős egészségügyért felelős egészségügyért felelős egészségügyért felelős Gyártásvezető 4 VI kultúráért felelős Gyártósori gépbeállító 5 IX 3 év Gyermek intenzív szakápoló 1 I Gyermekotthoni asszisztens 2 III 2 év egészségügyért felelős gyermek- és ifjúságvédeleméért felelős Gyógy- és fűszernövénytermesztő 20 XXXIV 1 év agrárpolitikáért felelős Gyógy- és sportmasszőr 1 I 2 év Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó 1 II Gyógypedagógiai segítő munkatárs 3 IV 2 év Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 8 XV 1 év Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1 I egészségügyért felelős egészségügyért felelős oktatásért felelős egészségügyért felelős Gyógyszertári asszisztens 1 I 0,5 év egészségügyért felelős Habilitációskutya-kiképző 2 III Hajózási technikus 13 XXII 2 év Halász, haltenyésztő 20 XXXIII 3 év szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős közlekedésért felelős halgazdálkodásért felelős Hanglemez-bemutató 4 VI kultúráért felelős Hangmester 4 VI 2 év kultúráért felelős Hangosítórendszer tervező technikus 4 VI kultúráért felelős Hangszerkészítő és -javító(hangszercsoport 4-1 év oktatásért felelős Hangtárvezető 4 VI kultúráért felelős Hegesztő 5 IX 3 év Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens 1 I egészségügyért felelős Hídépítő és -fenntartó technikus 13 XX 2 év közlekedésért felelős Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó 20 XXXIII agrárpolitikáért felelős Homlokzatépítő és -szerelő 9 XVI -

9 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 22-2 év 22-0,5 év N, E, L, T, N, E, L, T, honvédelemért felelős honvédelemért felelős Hospice szakápoló 1 I egészségügyért felelős Hulladékfelvásárló és -telepkezelő 14 XXIII Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év N, E, L, Hús- és baromfiipari szaktechnikus 21 XXXVI Húsipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év 1 év Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető 5 VIII Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 5 VIII 3 év Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 5 VIII 1 év Idegenvezető 18 XXVIII 2 év Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző 16 XXV IFRS mérlegképes könyvelő 15 XXIV , T Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens 1 I Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 7 XII 2 év Informatikai rendszergazda 7 XIII 2 év Ingatlankezelő 19 XXV Ingatlanközvetítő 19 XVI N, E, L,, T N, E, L,, T számvitel szabályozásért felelős egészségügyért felelős informatikáért felelős informatikáért felelős lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 19 XVI Internetes alkalmazásfejlesztő 7 XIII , T informatikáért felelős Ipari alpinista 9 XVI Ipari gépész 5 IX 3 év Ipari gumitermék előállító 8 XIV 3 év Ipari szigetelő bádogos 9 XVI Ipari üvegműves 8 XIV Irodai asszisztens 16 XXV 2 év IT mentor 7 XIII 2 év Jazz-zenész(szakmairány 4-2 év Járműfényező 13 XXII 3 év Járműipari fémalkatrész-gyártó 5 IX 3 év N, E, L,, T informatikáért felelős oktatásért felelős közlekedésért felelős

10 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 13 XXII 3 év Járműkarosszéria készítő, szerelő 13 XXII 3 év közlekedésért felelős közlekedésért felelős Jelmeztervező 4 V 1 év oktatásért felelős Jelnyelvi szaktolmács 2 III Jelnyelvi tolmács 2 III Jelzőkutya-kiképző 2 III szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1 I egészségügyért felelős Karosszérialakatos 13 XXII 3 év közlekedésért felelős Kaszkadőr (a tevékenység 4 VI kultúráért felelős Katasztófavédelmi előadó Katasztófavédelmi főelőadó Katasztófavédelmi referens Katasztófavédelmi szakelőadó Kazángépész (12 t/h felett) 5 IX Kazánkezelő (2-12 t/h között) 5 IX Kádár, bognár 11 XVIII Kályhás 9 XVI 3 év Kárpitos 11 XVIII 3 év Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány 4 V 3 év Kerámiaműves 4 V 2 év Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 6 XI Kereskedő 17 XXVI 2 év Kertész 20 XXXIV 3 év katasztrófák elleni védekezésért felelős katasztrófák elleni védekezésért felelős katasztrófák elleni védekezésért felelős katasztrófák elleni védekezésért felelős kultúráért felelős oktatásért felelős agrárpolitikáért felelős Kertészeti szaktechnikus 20 XXXIV 1 év agrárpolitikáért felelős Kéményseprő 5 XVI településüzemeltetésért felelős Kémiai laboratóriumi szakasszisztens 1 I egészségügyért felelős Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens Kiadványszerkesztő 4 V 2 év Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő 1 I 0,5 év egészségügyért felelős 6 XI Kisfeszültségű FAM kábelszerelő 6 XI Kisfeszültségű kábelszerelő 6 XI Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 6 XI Kisgyermek-gondozó, nevelő 2 III 2 év kultúráért felelős gyermek- és ifjúságvédeleméért felelős

11 Kishajóépítő, -karbantartó 13 XXII 3 év Klasszikus zenész(szakmairány megnevezésével) 4-2 év közlekedésért felelős oktatásért felelős Klinikai fogászati higiénikus 1 I 0,5 év egészségügyért felelős Klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 0,5 év egészségügyért felelős Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 1 I egészségügyért felelős Kohászati technikus 5 X 2 év Korrektor 4 V 1 év N, E, L, kultúráért felelős Kozmetikus 19 XXX 0,5 év Kőfaragó, műköves és épületszobrász 9 XVI 3 év Kőműves és hidegburkoló 9 XVI 3 év Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő 17 XXVI kultúráért felelős Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 12 XIX 3 év Környezetvédelmi technikus 14 XXIII 2 év N, E, L, Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év Körzeti megbízott rendészetért felelős Közbeszerzési referens 15 XXIV Középfeszültségű FAM szerelő 6 XI Középfeszültségű kábelszerelő 6 XI Közlekedésautomatikai műszerész 13 XXII 2 év állami vagyonért felelős, Közbeszerzési Hatóság elnöke közlekedésért felelős Közművelődési szakember I. 4 VI , T kultúráért felelős Közművelődési szakember II. 4 VI , T kultúráért felelős Közösségfejlesztő animátor 4 VI , T kultúráért felelős Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 5 VIII 3 év Közterület-felügyelő rendészetért felelős Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év közlekedésért felelős Kutyakozmetikus 20 XXXIII agrárpolitikáért felelős Kutyavezető-rendőr rendészetért felelős Kutyavezető-vagyonőr rendészetért felelős Külszíni bányász 5 VII Laboratóriumi technikus 8 XV 2 év Lakberendező 4 V 1 év oktatásért felelős Lakott-területi fakitermelő 20 XXXII Lábápoló 19 XXX Látszerész és fotócikk-kereskedő 19 XXIX 2 év Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év erdőgazdálkodásért felelős közlekedésért felelős

12 Légzőszervi szakápoló 1 I egészségügyért felelős Létesítményi energetikus 5 VIII 1 év Logisztikai ügyintéző 17 XXVI 2 év Lovastúra-vezető 18 XXVIII 2 év Lovász 20 XXXIII 3 év, L agrárpolitikáért felelős agrárpolitikáért felelős Magánnyomozó rendészetért felelős Magasépítő technikus 9 XVI 2 év Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év Matróz-gépkezelő 13 XXII 3 év közlekedésért felelős Mechanikus vagyonvédelmi szerelő 19 IX rendészetért felelős Mechatronikai technikus 5 IX 2 év Mechatronikus-karbantartó 6 XI 3 év Mentálhigiénés asszisztens 2 III 1 év szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Mentőápoló 1 I 0,5 év egészségügyért felelős Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 20 XXXIII 3 év Mezőgazdasági gépész 20 XXXI 3 év agrárpolitikáért felelős agrárpolitikáért felelős Mezőgazdasági gépésztechnikus 20 XXXI 2 év - N, E agrárpolitikáért felelős Mezőgazdasági gépjavító 20 XXXI 1 év agrárpolitikáért felelős Mezőgazdasági technikus 20 XXXIII 2 év - N, E agrárpolitikáért felelős Méhész 20 XXXIII agrárpolitikáért felelős Mélyépítő technikus 9 XVI 2 év Migrációs ügyintéző idegenrendészetért és menekültügyért felelős Mikrobiológiai szakasszisztens 1 I egészségügyért felelős Mobilalkalmazás fejlesztő 7 XIII , T informatikáért felelős Molnár 21 XXXVI 2 év Motorkerékpár-szerelő 13 XXII 3 év Mozgássérültsegítőkutya-kiképző 2 III Mozgókép- és animációkészítő 4 VI 2 év Mozgóképgyártó 4 VI közlekedésért felelős szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős kultúráért felelős kultúráért felelős Mozgóképgyártó hangtechnikus 4 VI kultúráért felelős Mozgóképterjesztő és -üzemeltető 4 VI kultúráért felelős Mozgólépcső ellenőr 5 IX építésügyért felelős Mozgólépcső karbantartó-szerelő 5 IX Multimédia-alkalmazásfejlesztő 7 XIII , T informatikáért felelős Munkaruha- és védőruha-készítő 10 XVII Munkavédelmi technikus 19 XXV Műanyagfeldolgozó 8 XIV 3 év Műanyagfeldolgozó technikus 8 XIV 2 év foglalkoztatáspolitikáért felelős

13 Műbútorasztalos 11 XVIII 1 év Műemlékfenntartó technikus 9 XVI 1 év N, E, L, Műemléki díszítőszobrász 9 XVI 1 év Műemléki helyreállító 9 XVI 1 év Műszaki informatikus 7 XIII 2 év N, E, L,, T Műszeres analitikus 8 XV 1 év Műtárgyvédelmi munkatárs 4 V Műtéti szakasszisztens 1 I informatikáért felelős kultúráért felelős egészségügyért felelős Műtőssegéd-gipszmester 1 I egészségügyért felelős Nefrológiai szakápoló 1 I egészségügyért felelős Nevelőszülő 2 III gyermek- és ifjúságvédeleméért felelős Népi játék és kismesterségek oktatója 4 V kultúráért felelős Népi kézműves (a szakmairány 4 V 3 év Népzenész(szakmairány 4-2 év Nonprofit menedzser 15 XXIV 2 év Női szabó 10 XVII 3 év kultúráért felelős kultúráért felelős N, E, L, S,, T számvitel szabályozásért felelős Növényvédelmi szaktechnikus 20 XXXIV 1 év agrárpolitikáért felelős Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év N, E, L, Nyerges 10 XVII Nyilvántartási és okmányügyintéző 22 XXV Nyomástartóedény-gépész 5 IX Nyomdaipari gépmester 12 XIX 2 év közigazgatás-fejlesztésért felelős Nyomdaipari technikus 12 XIX Okleveles adóellenőrzési szakértő 15 XXIV , T adópolitikáért felelős Okleveles forgalmiadó-szakértő 15 XXIV , T adópolitikáért felelős Okleveles jövedelemadó-szakértő 15 XXIV , T adópolitikáért felelős Okleveles nemzetköziadó-szakértő 15 XXIV , T adópolitikáért felelős Okmányvizsgáló rendészetért felelős Olvasztár és öntő 5 IX Onkológiai szakápoló 1 I egészségügyért felelős Optikai üvegcsiszoló 19 XXIX 3 év Ortopédiai cipész 10 XVII Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 1 II egészségügyért felelős Ortopédiai műszerész 1 II 2 év egészségügyért felelős

14 Orvosi elektronikai technikus 6 XI 1 év Órás 6 IX Óvodai dajka 3 IV oktatásért felelős Öntészeti mintakészítő 5 IX Ötvös, fémműves 4 V 2 év Pantomimes 4-2 év Papírgyártó és -feldolgozó 8 XIV oktatásért felelős kultúráért felelős Papíripari technikus 8 XIV 1 év Parképítő és fenntartó technikus 20 XXXIV 2 év - agrárpolitikáért felelős Patkolókovács 20 XXXIII 1 év agrárpolitikáért felelős Pedagógiai- és családsegítő 3 IV 2 év Pék 21 XXXVI 3 év oktatásért felelős Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV , T Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 15 XXIV 2 év Pénzügyi-számviteli ügyintéző 15 XXIV 2 év Pincér 18 XXVII 3 év N, E, L, S,, T N, E, L, S,, T Pirotechnikus 8 XIV Postai ügyintéző 17 XXVI Pszichiátriai gondozó 2 III 1 év Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató 1 I Rehabilitációs nevelő, segítő 2 III 2 év Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 9 XVI 1 év Rendészeti szervező (a szakmairány számviteli szabályozásért felelős pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős számviteli szabályozásért felelős postaügyért felelős szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős egészségügyért felelős szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős rendészetért felelős Rendezvénytechnikus 4 VI kultúráért felelős Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány 22-2 év rendészetért felelős Rendőr zászlós rendészetért felelős Repülőgépész 13 XXII 2 év Repülőgépsárkány-szerelő 13 XXII 2 év Robbanásbiztos berendezés kezelője 6 XI Ruhaipari technikus 10 XVII 2 év közlekedésért felelős közlekedésért felelős Segédkönyvtáros 4 IV kultúráért felelős Segédlevéltáros és ügykezelő 4 IV kultúráért felelős Segédrestaurátor (a szakmairány 4 V kultúráért felelős Sommelier 21 XXXVI 1 év Speciális állatfeldolgozó 21 XXXVI 1 év

15 Speciális lábápoló 19 XXX Sportedző (a sportág 3 XXXVII 2 év Sportszervező, -menedzser 3 XXXVII Statisztikai és gazdasági ügyintéző 15 XXIV sportpolitikáért felelős, T sportpolitikáért felelős Központi Statisztikai Hivatal elnöke Stúdióvezető 4 VI kultúráért felelős Sürgősségi szakápoló 1 I Sütő- és cukrászipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év Szakács 18 XXVII 3 év Szakképesített bankreferens 15 XXIV , T Szakszolgálati FAM szerelő 6 XI Szállítmányozási ügyintéző 13 XXI 2 év Szállodai recepciós 18 XXVII Számítógép-szerelő, karbantartó 7 XIII 3 év Szárazépítő 9 XVI 3 év egészségügyért felelős pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős közlekedésért felelős informatikáért felelős Személy- és vagyonőr rendészetért felelős Személyi edző 3 XXXVII sportpolitikáért felelős Szenvedélybeteg gondozó 2 III 1 év szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős Szerkesztő műsorvezető 4 VI kultúráért felelős Szerszámkészítő 5 IX 3 év Színész II. 4-1 év kultúráért felelős Színháztechnikus, szcenikus 4 VI 2 év Szobrász 4 V 2 év Szociális asszisztens 2 III 2 év Szociális gondozó és ápoló 2 III 3 év Szociális szakgondozó 2 III 2 év kultúráért felelős oktatásért felelős Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 2 III 1 év Szoftverfejlesztő 7 XIII 2 év Szkoztató zenész (a szakmairány 4-2 év Szőlész-borász 21 XXXVI 3 év N, E, L,, T szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős informatikáért felelős kultúráért felelős Szövettani asszisztens 1 I 0,5 év egészségügyért felelős Tánc instruktor 3 XXXVII sportpolitikáért felelős Táncos(szakmairány 4-2 év Társasházkezelő 19 XXV Tartósítóipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év Távérzékelési szaktechnikus 20 XXXV oktatásért felelős lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős földügyért és térképészetért felelős Távközlési technikus 6 XII 2 év informatikáért felelős

16 Tejipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év Települési környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év Televíziós kameraman 4 VI kultúráért felelős Temetkezési szolgáltató 19 XXV településüzemeltetésért felelős Természetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év ,L Testőr rendészetért felelős Tetőfedő 9 XVI 1 év Textilanyaggyártó 10 XVII Textilipari technikus 10 XVII 2 év Textilműves 4 V 2 év Textiltisztító és textilszínező 10 XVII Térinformatikus 7 XIII Térképész szaktechnikus 20 XXXV 1 év oktatásért felelős, T,L, T Tisztítás-technológiai szakmunkás 19 XXVII Töltőállomás-kezelő 17 XXVI Turisztikai szervező, értékesítő 18 XXVIII 2 év Tűzoltó I Tűzoltó szerparancsnok Tűzoltósági referens Tűzvédelmi előadó Tűzvédelmi főelőadó Uszodamester 19 XXIII Útépítő 13 XX 3 év Útépítő és -fenntartó technikus 13 XX 2 év informatikáért felelős földügyért és térképészetért felelős katasztrófák elleni védekezésért felelős katasztrófák elleni védekezésért felelős katasztrófák elleni védekezésért felelős katasztrófák elleni védekezésért felelős katasztrófák elleni védekezésért felelős közlekedésért felelős közlekedésért felelős Utómunka szakasszisztens 4 VI kultúráért felelős Ügyviteli titkár 16 XXV 2 év Üvegcsiszoló 19 XXIX Üvegműves 4 V 2 év Üveggyártó 8 XIV oktatásért felelős Vadászpuska műves 5 IX 1 év Vakvezetőkutya-kiképző 2 III szociál- és nyugdíjpolitikáért

17 Vas- és acélfeldolgozó 5 IX Vasútépítő és -fenntartó technikus 13 XX 2 év Vasútforgalmi szolgálattevő 13 XXI 2 év Vasúti árufuvarozási ügyintéző 13 XXI 2 év Vasúti személyszállítási ügyintéző 13 XXI 2 év Vasúti villamos jármű szerelője 13 XXII 2 év Vasúti vontatott jármű szerelője 13 XXII 2 év felelős közlekedésért felelős közlekedésért felelős közlekedésért felelős közlekedésért felelős közlekedésért felelős közlekedésért felelős Vasútijármű-technikus 13 XXII 1 év közlekedésért felelős Vállalkozási és bérügyintéző 15 XXIV 2 év N, E, L, S,, T Vállalkozási mérlegképes könyvelő 15 XXIV , T Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 15 XXIV 2 év Vegyipari technikus 8 XV 2 év Vendéglátásszervező-vendéglős 18 XXVII 2 év Vendéglátó eladó 18 XXVII 3 év N, E, L, S,, T számviteli szabályozásért felelős számviteli szabályozásért felelős adópolitikáért felelős Vendéglátó-üzletvezető 18 XXVII 1 év Vidékfejlesztési szaktechnikus 20 XXXIII 1 év agrárpolitikáért felelős Villamos alállomás kezelő 6 XI Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető 6 XI Villamos gép és -készülék üzemeltető 6 XI Villamos hálózat kezelő 6 XI Villamos távvezeték építő, üzemeltető 6 XI Villámvédelmi felülvizsgáló 6 XI Villanyszerelő 6 XI 3 év Virágdekoratőr 20 XXVI 1 év agrárpolitikáért felelős Virágkötő és virágkereskedő 20 XXVI 3 év Víz- és csatornaműkezelő 14 XXIII 3 év Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 5 VIII 3 év agrárpolitikáért felelős Vízépítő technikus 9 XVI 1 év Vízgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő 5 VIII 1 év

18 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év közlekedésért felelős Vizi sportmotor-szerelő 13 XXII 1 év közlekedésért felelős Vízügyi technikus 14 XXIII 2 év Vízszigetelő, melegburkoló 9 XVI Zöldség- és gyümölcstermesztő 20 XXXIV 1 év agrárpolitikáért felelős

19 2. táblázat: részszakképesítések 1 A B C D E F G H I J Szakképesítés azonosító száma Szint Tanulmányi terület Sorszám Részszakképesítések megnevezése Szakmacsoport Ágazati besorolás Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje A szakképesítésért felelős Adatbázis kezelő 7 XIII T, informatikáért felelős Alapfokú katonai vezető-helyettes T, honvédelemért felelős Aqua tréner 3 XXXVII Aranykalászos gazda 20 XXXIII Asztalosipari szerelő 11 XVIII Állatgondozó 20 XXXIII Általános laboráns 8 XV sportpolitikáért felelős agrárpolitikáért felelős agrárpolitikáért felelős Banki, befektetési termékértékesítő 15 XXIV T, pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős Bábkészítő T, kultúráért felelős Bányaművelő 5 VII Betegkísérő 1 I Bevontelektródás kézi ívhegesztő 5 IX Bérügyintéző 15 XXIV T, Biztosításközvetítő (függő és független) 15 XXIV T, Bolti hentes 21 XXXVI Borász 21 XXXVI Bőrtárgy készítő 10 XVII Bútor- és szőnyegbecsüs 17 XXVI Büntetés-végrehajtási őr Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő Cipőfelsőrész-készítő 10 XVII Cipőgyártó 10 XVII Családellátó 20 XXXIII Csapatszolgálati járőrtárs Csatornamű-kezelő 14 XXIII Csontozó munkás 21 XXXVI egészségügyért felelős számviteli szabályozásért felelős pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős büntetés-végrehajtásért felelős büntetés-végrehajtásért felelős agrárpolitikáért felelős rendészetért felelős

20 Csoportos fitness instruktor 3 XXXVII Csőhálózatszerelő 5 VIII Digitálistérkép- kezelő 20 XXXV T, Elektromos halászgép kezelője 20 XXXIII Elektronikai gyártósori műszerész 6 XI Erdőművelő 20 XXXII Erőművi gőzturbina gépész 5 IX Erőművi kazángépész 5 IX Ékszerbecsüs 17 XXVI Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó 17 XXVI Élelmiszeripari laboráns 21 XV Építményzsaluzat és fémállvány szerelő 9 XVI Faipari gépkezelő 11 XVIII Fakitermelő 20 XXXII Falusi vendéglátó 20 XXXIII Famegmunkáló 11 XVIII Felvonó karbantartó-szerelő 5 IX Fertőtlenítő-sterilező 1 I Festménybecsüs 17 XXVI Fitness instruktor 3 XXXVII Fitness-wellness asszisztens 3 XXXVII Fluidumkitermelő 5 VII Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 5 IX Fonó 10 XVII Fröccsöntő 8 XIV Fürdőüzemi gépész 14 XXIII Gázcseretelep-kezelő 17 XXVI Gázhegesztő 5 IX sportpolitikáért felelős földügyért és térképészetért felelős halgazdálkodásért felelős erdőgazdálkodásért felelős erdőgazdálkodásért felelős agrárpolitikáért felelős egészségügyért felelős sportpolitikáért felelős sportpolitikáért felelős

21 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő 16 XXV Gépi kovács 5 IX Gumikeverék-készítő 8 XIV Gyermek- és ifjúsági felügyelő 2 III Gyorséttermi ételeladó 18 XXVII Gyógyszer-készítménygyártó 8 XV gyermek- és ifjúságvédelemért felelős Gyümölcspálinka-gyártó 21 XXXVI Hangosító 4 VI kultúráért felelős Házi időszakos gyermekgondozó 2 III Hengerész 5 IX Horgásztókezelő 20 XXXIII Hulladékfeldolgozógép-kezelő 14 XXIII Hulladékgyűjtő és -szállító 14 XXIII Hulladékválogató és -feldolgozó 14 XXIII Húskészítmény gyártó 21 XXXVI Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 20 XXXV T, Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő 5 IX Járőr gyermek- és ifjúságvédelemért felelős halgazdálkodásért felelős földügyért és térképészetért felelős rendészetért felelős Kerékpárszerelő 13 XXII közlekedésért felelős Kertépítő és -fenntartó 20 XXXIV Kerti munkás 20 XXXIV Kesztyűs 10 XVII Keveréktakarmány-gyártó 21 XXXVI Kézápoló és műkörömépítő 19 XXX Kézi könyvkötő 12 XIX Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) 5 IX agrárpolitikáért felelős agrárpolitikáért felelős Konyhai kisegítő 18 XXVII Kosárfonó 4 V kultúráért felelős Környezetvédelmi ügyintéző 14 XXIII Kötő 10 XVII

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 1 SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 Az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének rövid és középtávú terve Komárom-Esztergom megye, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak terve

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,

20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék 20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV Tájékoztatjuk a felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítések iránt érdeklődőket, hogy a 2015/2016. tanévben, február első hetében induló keresztféléves

Részletesebben

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól Az OKJ változások bevezetésének időpontja 2016. szeptember

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése Azonosító szám A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítés (gyűjtő) megnevezése A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök 52 863 01 1 0 0 0 00

Részletesebben

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1. melléklet A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők 111 Törvényhozók, miniszterek,

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT ISCO-08 1111 Törvényhozók 1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár 1111 Törvényhozók 1122 Helyi önkormányzat választott vezetője 1112 Országos

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

54 720 01Egészségügyi asszisztens. 54 720 02 Fogászati asszisztens

54 720 01Egészségügyi asszisztens. 54 720 02 Fogászati asszisztens I. Egészségügy II. Egészségügyi technika III. Szociális Ágazat Javasolt szint Szakmai érettségivel egy időben szerezhető, javasolt szakképesítés 1. évfolyam végén szerezhető (szak)technikusi szintű szakképesítés

Részletesebben

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról GIMNÁZIUMOK 2013/2014 tanévre meghirdetett osztályok, szakok CELLDÖMÖLK osztályok / Berzseny

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 52 761 01 Családsegítő asszisztens 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő

Részletesebben

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus. Alapellátási közösségi szakápoló Államháztartási mérlegképes könyvelő Államháztartási ügyintéző

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus. Alapellátási közösségi szakápoló Államháztartási mérlegképes könyvelő Államháztartási ügyintéző Szakképsíté Szakképsítés azonosító anulmányi trült Szakképsít Mgnvzés. 23 04 3D modllző 4 2. 34 43 0 Abroncsgyáó 8 3. 34 82 0 Ács 9 4. 344 0 Adótanácsadó. 344 09 Adóügyintéző. 2 0 Agrár áruforgalmazó szaktchnikus

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 27., kedd 22. I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján 1. OKJ-ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az nyilvánosságra hozott adatokhoz viszonyítva OKJ-s képzés nevezése,

Részletesebben

2011. szeptember 20. Azonosító szám azonosító száma Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Szakképesítés megnevezése.

2011. szeptember 20. Azonosító szám azonosító száma Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Szakképesítés megnevezése. tanulmány alap rész Kzárólag skolarendszerben éves Az Észak-alföld Regonáls Fejlesztés és Képzés Bzottság 2012/201-as tanévre hozott a szakképzés regonáls szükségleteről Észak-alföld Regonáls Fejlesztés

Részletesebben

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről OKM -SZMM közlemény az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, továbbá

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján 1. OKJ-ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az nyilvánosságra hozott adatokhoz viszonyítva OKJ-s képzés nevezése,

Részletesebben

Technikusi képesítések besorolása képzési területekre

Technikusi képesítések besorolása képzési területekre Technikusi képesítések besorolása képzési területekre Technikusi szakképesítés Szakmacsoport Képzési terület 1 Képzési terület 2 Képzési terület 3 acél- és fémszerkezeti technikus gépészet acélszerkezet

Részletesebben

KÉPZÉSEINK. Pragmaticum Oktatásszervező Kft. 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 41.

KÉPZÉSEINK. Pragmaticum Oktatásszervező Kft. 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 41. TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE / ENGEDÉLY SZÁMA Csőhálózatszerelő E-001002/2015/A001 TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 400 óra CÉLCSOPORT KÖLTSÉGEK Vendéglátóüzletvezető E-001002/2015/A002 Boltvezető E-001002/2015/A003 Cukrász

Részletesebben

60/2012. (VI. 28.) VM

60/2012. (VI. 28.) VM 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

13 Pécs Pécsi Szakképzési Centrum OKJ 34 582 09 rendszerszerelő 14. Baranya Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi

13 Pécs Pécsi Szakképzési Centrum OKJ 34 582 09 rendszerszerelő 14. Baranya Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi Sorsz. Megye Képzés megnevezése Felhívás szerinti sor Képzés helyszíne Képző intézmény neve Képzés típusa OKJ azonosítószám 1. Baranya Ács 1 Pécs Pécsi Szakképzési OKJ 34 582 01 2. Baranya Bádogos 2 Pécs

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. oldal JOGSZABÁLYOK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Tervezett szakképesítés / szakképesítés-ráépülés OKJ száma (xx_xxx_xx) Közlekedés Közlekedés

Tervezett szakképesítés / szakképesítés-ráépülés OKJ száma (xx_xxx_xx) Közlekedés Közlekedés Autói műszerész Autótechnikus Autótechnikus 54 525 01 13. Közlekedés 55 525 01 13. Közlekedés 55 525 01 13. Közlekedés Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0 1. oldal, összesen: 8 oldal Középfokú Iskolák Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) Tanulmányi területek listája Ez a dokumentum a feladatellátási hely tanulmányi területeit tartalmazza, melyet NEM kell

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Biharkeresztes

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Biharkeresztes Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Biharkeresztes Helyszín: Biharkeresztes Művelődési Ház Cím: Biharkeresztes Hősök tere 12 Időpont: 2009.november 10. regisztráció a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Részletesebben

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása Kivonat a Megyei Közgyűlés 2008. október 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Baktalórántházi Kirendeltség Vezető neve: Címe: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15. Kiállítás dátuma: Papp Sándor 2010. október 25-26. Kiállítás helyszíne:

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl. Országos Képzési Jegyzék

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl. Országos Képzési Jegyzék 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában, és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény 21. (3) bekezdése alapján az E- médiainformatika Nonprofit Kft., mint az iskola fenntartója

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. V. Melléklet: A munkaerő-piaci kereslet és kínálat előrejelzése, az irány-arány döntés megalapozása 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása

A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása Intézményünk áttekinthető történeti ábrája az alábbi: Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ. Építőipari kereskedelem területén szerzett tapasztalat és kapcsolatok megléte

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ. Építőipari kereskedelem területén szerzett tapasztalat és kapcsolatok megléte 2014. április 03. III. évfolyam 6. szám Kedves Ügyfelünk! Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Az Önök véleménye továbbra is fontos számunkra, így ha bármilyen észrevételük, kérdésük, javaslatuk

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Munkaerőpiaci barométer

Munkaerőpiaci barométer Munkaerőpiaci barométer A Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2007. októberben ismét végrehajtotta a rövidtávú munkaerő-piaci

Részletesebben