20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek"

Átírás

1 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1 4. melléklet tartalmazza. (2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2016/2017. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés). (3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait. (4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2016/2017. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat). (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. (6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben a) az Szt. 25. (5) bekezdése alapján részszakképesítésre, b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre, c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre, d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra. (7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát. (8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) pontjában foglaltaknak megfelelően a 2016/2017. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az 1. (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell. (3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel és az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni. (4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni. 3. (1) A fenntartó a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az állami intézményfenntartó központ és az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. (2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza. 4. (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel jogosult a 2. és a 4. melléklet szerint, a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit a) a jogutód nélküli megszűnése, b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése, c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy d) az a) c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok miatt. (2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult. (3) A munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára az állami intézményfenntartó központ jogosult. (4) A fenntartók között keretszám-átadásra nincs lehetőség. (5) Az állami fenntartó az (1) (3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb augusztus 31-ig a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-ig az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a szakközépiskolai ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát. (6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége augusztus 31-től, a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

3 20358 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám (7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve az állami intézményfenntartó központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok fel nem használt keretszámairól. (8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a költségvetést folyósító szerv adatai alapján ellenőrzi. 5. A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a 2016/2017. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. 6. A 6. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám melléklet a 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2016/2017. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 2 Abroncsgyártó ( ) N N N N K N T N K K N T N K N K N N N N 3 Ács ( ) T T T T T T T T K T T T T T T T T T K T 4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) N N N K N N K N N N K N N K N K N N N N 5 Államháztartási ügyintéz ( ) K N N K K K K K K K K K K K K N K K K N 6 Állattartó szakmunkás ( ) K N K K N K K N T K K K T K K K K K N N 7 Állattenyészt és állategészségügyi technikus ( ) K N K K N K K K N N K N N K K K K N N N 8 Ápoló ( ) K K T T T T T T K T T T T T T T T T T K 9 Aranym ves ( ) N K N K K N N N K N N N N N N K N K N N 10 Artista ( ) N N K N K N N N N N N K N N N N N K N N 11 Asztalos ( ) T K T T T T T K K T T T T T T K T T K T 12 Audio- és vizuáltechnikai m szerész ( ) N K N N T K K N K K N N T K N N N N N N 13 Autóelektronikai m szerész ( ) K K K K T T K K K K K T T T T K K K K K 14 Autógyártó ( ) N N N K N N N K T K K T T K N N N N N N 15 Automatikai technikus ( ) K K K K K K T K K K K T T K N K N T N K 16 Autószerel ( ) K K K K K K K K K T K T T K T K T T T T 17 Autótechnikus ( ) K K K K T K K K K K K T T T N K T T K T 18 Avionikus ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 19 Bádogos ( ) T T T K T K K K T K K T T T T T N K K K 20 Bányaipari technikus ( ) N K N K N N N N N N N T T K N N N N K N 21 Belovagló ( ) N N K N N N K N N N N K N N N N N N N N 22 Biogazdálkodó ( ) K N K K N N K N T N K K T K K K K K N N 23 Bor- és pezsg gyártó szaktechnikus ( ) N K N K K N N N N N N N N N N N N N N N 24 B rdíszm ves ( ) N K K K K N K K K N K K K N K K K K N N 25 B rfeldolgozó-ipari technikus ( ) N N N N K N N N K N K N N N N N N N N N 26 Bronzm ves és szoborönt ( ) N N N K K N N N N N N N N N N K N N N N 27 CAD-CAM informatikus ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

5 20360 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 28 Cip készít ( ) K T K K T N K N K N K N T N K K K K N N 29 CNC gépkezel ( ) K T T T T K T K T T T T T T T T K T T T 30 Cukor- és édesipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 31 Cukrász ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 32 Csecsem és gyermekápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 33 Dekorat r ( ) K N K K K K N N K K K N K K K N N K N N 34 Diétás szakács ( ) K N N K K K K K K N K K K K K K N K K K 35 Díszít fest ( ) N K K K K N N K K N N N N N N K N K K N 36 Díszlettervez ( ) N N N N K N N N N N N N N N N K N N N N 37 Díszm kovács ( ) T N N T T N N N N N N N N N N N N N N N 38 Dísznövénykertész ( ) K K K K K K K K T N K K N K K K K K K N 39 Divat- és stílustervez ( ) N N K K K N K N K K K N N K K K N N N N 40 Dízelmotoros vasúti járm szerel je ( ) N N K K K K K N K N K N N K N N K K N N 41 Drog- és toxikológiai technikus ( ) N K N N K N N N K N N N N K K N N N N N 42 Édesipari termékgyártó ( ) N N K K K N K N T N K N N N K N N K K N 43 Egészségügyi asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 44 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) ( ) N N K K K K K K K N N N N K N K N N N N 45 Eladó ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 46 Elektromechanikai m szerész ( ) K K K K T K N N K N K T T T K K N K K K 47 Elektromos gép- és készülékszerel ( ) K N K K T K K K K K K K T T K K N K K N 48 Elektronikai m szerész ( ) N T K K T K K K K K K T T T T K K K K K 49 Elektronikai technikus ( ) K K K T T T K T K T K T T T K K K K T K 50 Élelmiszeripari analitikus technikus ( ) N N N N K N N K K N N N N K K K N N N N 51 Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) N N N N N N K N N N N N N K N N N N N N 52 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) K N K K K K K N T K N N T K K K N N N N 53 Élelmiszeripari technikus ( ) K N N K K K K K N N K K T K T K N K K N

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 54 Épület- és szerkezetlakatos ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 55 Épületgépész technikus ( ) N T K T T T K K T K T T T T K K T K K K 56 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) N N N N N K N K T K N N N K K N N K N N 57 Erdészeti gépésztechnikus ( ) N N N N N N N N N K N N N K K N N N N N 58 Erdészeti szakmunkás ( ) N N N K N K N N T K N N N K K K N N N N 59 Erjedés- és üdít italipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 60 Er sáramú elektrotechnikus ( ) N K K K T K K K K T K T T T K N T T K K 61 Faipari technikus ( ) T K K K T K K K K K K N T T K K N K T K 62 Fegyverm szerész ( ) N N N N N K N N N N N N N N N N N N N N 63 Fehérnem -készít és kötöttáru összeállító ( ) N K K N K K N N K N K K K N N K K N K N 64 Férfiszabó ( ) N K K K K K K N K K K K T K K K K K K N 65 Fest ( ) N K K K K K K K K K N N N N K K N K K N 66 Fest, mázoló, tapétázó ( ) T K T T T T T K K T K T T T T K T K K K 67 Finommechanikai m szerész ( ) T K K K T K K N T N K N N N K K K K K K 68 Fitness-wellness instruktor ( ) K N K K K K N K K N K K K K N K N N K K 69 Fluidumkitermel technikus ( ) N N K K N K N N N N N K N N N N N N N K 70 Fodrász ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 71 Fogászati asszisztens ( ) N K K K K K N K K N K N K N N N K K K N 72 Foglalkozás-szervez ( ) N N K N K N N N K N K N K N K N N N N N 73 Fogtechnikus ( ) N K K K K K N N K N N N N N N N N K N N 74 Fogtechnikus gyakornok ( ) N K K K K K N K K N N N N N N N N K N N 75 Formacikk-gyártó ( ) N N K N K K K N K N N T N N K N N N K N 76 Fotográfus és fotótermék-keresked ( ) N K K K K N K N K N N N N K N N N N N N 77 Földmér, földügyi és térinformatikai technikus ( ) N K K K K N K N K N N N K K K N N K N N 78 Gáz- és h termel berendezés-szerel ( ) N K K K T K K K T K K K T T K K N N T K 79 Gazda ( ) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N

7 20362 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 80 Gazdasági informatikus ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 81 Gépgyártástechnológiai technikus ( ) K T K T T T T T T T K T T T T T K T T T 82 Gépi forgácsoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 83 Gépjárm mechatronikus ( ) K N K K K K K N K N K T T K N N N N K N 84 Gépjárm -építési, szerelési logisztikus ( ) N N K K N K N N K N N T N K N N N N N N 85 Gépjárm épít, szerel ( ) N N K N K K K N K N K T N K N N N T N N 86 Gerontológiai gondozó ( ) N K K N N K K N K N K K K N N K N N N K 87 Grafikus ( ) K K K K K K K K K K N K N N K K N K K N 88 Gumiipari technikus ( ) N N N N K K K N K K N K N N N K N N N N 89 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) ( ) N N K N K N N N N N N N N N N K N N N N 90 Gyakorló ápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 91 Gyakorló csecsem - és gyermekápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 92 Gyakorló fodrász ( ) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K 93 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K N K K K N K K Gyakorló hangszerkészít és -javító (hangszercsoport megjelölésével) ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N K K K K K K K N K N K N K K N N N N K N 96 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) K K N K K K K N K N K N K K N N K N K N 97 Gyakorló kozmetikus ( ) K K K K K K K K N K K N K K K K K K K K 98 Gyakorló ment ápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 99 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K K N N N N K N 100 Gyártósori gépbeállító ( ) N K T T T K T N T T K T T N N K N T T N 101 Gyermekotthoni asszisztens ( ) N N K K K K N N K N K K K K N K N K N N 102 Gyógy- és f szernövénytermeszt ( ) K K K N K K K N T N T N N N N K K N N N 103 Gyógy- és sportmassz r ( ) K K K K K K N K N N K K N K K K K K N K

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 104 Gyógypedagógiai segít munkatárs ( ) N K K K K K K K K N K N K K K K K N N N 105 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) N K K N K K N N T N N N N K N K N N N N 106 Gyógyszertári asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K N N K N N N K 107 Hajózási technikus ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 108 Halász, haltenyészt ( ) N N K N N N N N T N N K N N N N N N N N 109 Hangmester ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 110 Hangszerkészít és -javító (hangszercsoport megjelölésével) ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 111 Hegeszt ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 112 Hídépít és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N K N K N N N N K N N N N N N 113 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) N N N K K K N N K N K K T N K K K K K N 114 Hús- és baromfiipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N K K N N N N 115 Húsipari termékgyártó ( ) T T K K T K K K T N T N T T T K K K T K 116 H t - és légtechnikai rendszerszerel ( ) N K K K T K K K T K K T T T K K N K K K 117 H t -, klíma- és h szivattyú berendezés-szerel ( ) N K K K T K K K T K K T T T K K N K K K 118 Idegenvezet ( ) K K N K K K K K K N K K K K K N K N K N 119 Infokommunikációs hálózatépít és üzemeltet ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 120 Informatikai rendszergazda ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 121 Ipari gépész ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 122 Ipari gumitermék el állító ( ) N N N N K T K N K K N T K N N N N N N N 123 Irodai asszisztens ( ) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K N 124 IT mentor ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 125 Járm fényez ( ) K K K K T K K K K K K T T T T K K K K K 126 Járm ipari fémalkatrész-gyártó ( ) N N K K K N K T T N K T T K N K N K K N 127 Járm karosszéria el készít, felületbevonó ( ) K N K K K N N N K N K T T K N K N N K N 128 Járm karosszéria készít, szerel ( ) N N K N T N N N K N K T T K N K N N K N

9 20364 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 129 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N N K K N K N N N N N N K N K N K N N 130 Jelmeztervez ( ) N N N K K N N N N N N N N N N N N N N N 131 Kályhás ( ) N N K N K K K N K N K T T K K N N K N N 132 Karosszérialakatos ( ) K K K K T K K K K T T T T T T K T K T K 133 Kárpitos ( ) K T T K T K K K K K K T T T T K K T K T 134 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) K K K K K K N N K K K N K K N N N N K N 135 Kerámia, porcelán készít (a szakmairány megjelölésével) ( ) N K K K N K N N N N N N N N N N N N K N 136 Kerámiam ves ( ) N K K K K K K N K N N N N K K K N N N N 137 Keresked ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 138 Kertész ( ) K K K T K K K K K K K K N K K K K K K N 139 Kertészeti szaktechnikus ( ) N N N K N K N N T N K N N N N K N K K N 140 Kiadványszerkeszt ( ) K N K K K K N K K K K N K K K N K K K N 141 Kisgyermekgondozó, -nevel ( ) K K K K K K K K K N K K K K K K K N K K 142 Kishajóépít, -karbantartó ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N K 143 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) ( ) K K K K K K K K K N N N N K N K N K K N 144 Klinikai fogászati higiénikus ( ) N N N N K K N N K N N N N N N N N N N N 145 Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) N K N N K K N N K K K K K K N N N K K N 146 Kohászati technikus ( ) N N N K N N K N N N N N N N N N N N N N 147 Korrektor ( ) N N K N K N N N K N N N K N K N N N K N 148 Kozmetikus ( ) N K K K K K K K K K K N K K K K K K K K 149 K faragó, m köves és épületszobrász ( ) N N K K T N K K K K N N K K K N N K N N 150 K m ves és hidegburkoló ( ) T T T T T T T T K T T T T T T K T T T T 151 Könyvköt és nyomtatványfeldolgozó ( ) K K K K K K N N K K N N K K N K N N N N 152 Környezetvédelmi technikus ( ) K K K K K K K K K N K K K K K K K K K N 153 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus ( ) N N K N K N K N K N N N K K K K K K K N

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 154 Közlekedésautomatikai m szerész ( ) N K N N K K N K K N K N N K N K N T N N 155 Központif tés- és gázhálózat rendszerszerel ( ) T T T T T T T K T T K T T T T T T K T K 156 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N K K K K K K N K N K K N N N K N K 157 Laboratóriumi technikus ( ) N T K N K T K N T N K K N N N K K N K K 158 Lakberendez ( ) N N K N K N N N K N N N K K N N N K N N 159 Látszerész és fotócikk-keresked ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 160 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N K K N N K K N N N N N N N N N N N 161 Létesítményi energetikus ( ) N K K K K K N N K N N K N K N K N N K N 162 Logisztikai ügyintéz ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 163 Lovastúra-vezet ( ) N N K N K K K N N N N K K K K K K K K N 164 Lovász ( ) K N K N N K K K T N K K N K K N K K N N 165 Magasépít technikus ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 166 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus ( ) N N N N N N N N T N T N N N N N N N N N 167 Matróz-gépkezel ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 168 Mechatronikai technikus ( ) K T K T K T K T T N K T T K T K K T T K 169 Mechatronikus-karbantartó ( ) K K K K T T K N K N K T T K K K N T K N 170 Mélyépít technikus ( ) N K K K K K K K K K N K K K K K N K N N 171 Mentálhigiénés asszisztens ( ) N K N N K N N N K N K K K N K K N N K N 172 Ment ápoló ( ) K K K T T K T K K T T T T T T T K T K K 173 Mez gazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) K K K K N K K K T N K N K N T K T K K K 174 Mez gazdasági gépész ( ) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N 175 Mez gazdasági gépésztechnikus ( ) K K K K N K K K T K K T K K K K K K K N 176 Mez gazdasági gépjavító ( ) K K K K N K K K T K T K T K K T T K K N 177 Mez gazdasági technikus ( ) K K K K N K K K T T T T K K K K K K K N 178 Molnár ( ) N N N N N N N N T N K N N N N N N N N N 179 Motorkerékpár-szerel ( ) K N K N K K K K K N K N K K N N N N K K

11 20366 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 180 Mozgókép- és animációkészít ( ) N N N K K N K N K K N N N K K N N K N N 181 M anyagfeldolgozó ( ) N T K K K K K T K T K T T N N K N K K N 182 M anyagfeldolgozó technikus ( ) N T K K K K K N K N K T T N N K N N K N 183 M bútorasztalos ( ) N N K N K K N N K N K K T K K K N K K N 184 M emlékfenntartó technikus ( ) N K N N K K N K K N N N N N N N N N K N 185 M emléki díszít szobrász ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 186 M emléki helyreállító ( ) N K K N K K N N K K N N N N N N N N N N 187 M szaki informatikus ( ) K K K K K K K K K K K T T K K K K K T K 188 M szeres analitikus ( ) N N N N K K N N K N N N N N N K N N N N 189 Népi kézm ves (a szakmairány megjelölésével) ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 190 Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N K K K N K N K N N N N K N K N K N N 191 Nonprofit menedzser ( ) N N N K K K N N N N N N K K K N K N N N 192 N i szabó ( ) T T T T T T K T K K T T T T T K T T K T 193 Növényvédelmi szaktechnikus ( ) N N K N N K N N T N K N N K K K K N K N 194 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus ( ) N N N N N N N N N N N K N N N N K N N N 195 Nyomdaipari gépmester ( ) K N K K K K N N K K N N K K N N N N K N 196 Optikai üvegcsiszoló ( ) N N N N K N N N K N N N N N N K N N N N 197 Ortopédiai m szerész ( ) K N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 198 Orvosi elektronikai technikus ( ) N K N N K N K N K N N N N N N N N N N N 199 Ötvös, fémm ves ( ) N K N K K N N K K N N N N N N K N K N N 200 Pantomimes ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 201 Papíripari technikus ( ) N N N N K N N N K N N N T K N N N N N N 202 Parképít és fenntartó technikus ( ) K K N K K K K K T N K N N K N K N K K N 203 Patkolókovács ( ) N N K N N N N N T N N K N N N N N N N N 204 Pedagógiai- és családsegít munkatárs ( ) N K N K K K K K K N K K K K K K K N K K 205 Pék ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 206 Pénzügyi termékértékesít (bank, befektetés, biztosítás) ( ) K N K K K K N K K K N N K K K N K K K N 207 Pénzügyi-számviteli ügyintéz ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 208 Pincér ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 209 Postai üzleti ügyintéz ( ) K K K K K K N K K N K N K K N K K K N N 210 Pszichiátriai gondozó ( ) N N K N N K N N K N K N K N N K N N N N 211 Rehabilitációs nevel, segít ( ) N K K K K N N N K N K N K K N K N N K N 212 Rekonstrukciós és m emléki fest, mázoló ( ) N K K N K N N N K N N N N K N K N K K N 213 Repül gépész ( ) N N N K K N N N K N N N N N N N N N N N 214 Repül gépsárkány-szerel ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 215 Ruhaipari technikus ( ) K N K K K K K N K N K N T N K K K T K K 216 Sommelier ( ) N K N K K N N N N N N N N N N N N N N N 217 Speciális állatfeldolgozó ( ) N N N N K N N N T N K N N N N N N N N N 218 Sportedz (a sportág megjelölésével) ( ) K N K K K K K K K N K K N K K K N N K K 219 Süt - és cukrászipari szaktechnikus ( ) K N N N K K K N T N K K N K K K N K N N 220 Szakács ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 221 Szállítmányozási ügyintéz ( ) K K K K K K K K K K K K K K K N N K K N 222 Számítógép-szerel, karbantartó ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 223 Szárazépít ( ) K K K K T K K K K K K N T K K K N K K K 224 Szenvedélybeteg gondozó ( ) N K N N N N N N K N K K K N N K N N N N 225 Szerszámkészít ( ) T K T T T T T K T K K T T T T T T T T T 226 Színész II. ( ) N N K N K N N N N N N N N N N K N N N N 227 Színháztechnikus, szcenikus ( ) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N 228 Szobrász ( ) N K N N K K K K K N N N N N K K N N N N 229 Szociális asszisztens ( ) K K K K K K N K K N K K K K K K N N K N 230 Szociális gondozó és ápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 231 Szociális szakgondozó ( ) N K K K K K N N K N K K K K K K K K K N

13 20368 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 232 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz ( ) N K K K K K N N K N K K K K K K N N K N 233 Szoftverfejleszt ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 234 Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) ( ) N N K N K K N K K N N N K N N N N N N N 235 Sz lész-borász ( ) N K N K K N N K N K N N N T N N N K K N 236 Szövettani asszisztens ( ) N N K K K K N N K N K N K K N N N N K N 237 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) K K K K K K K K K N N N N K N K N N N N 238 Tartósítóipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N K N N N N N N 239 Távközlési technikus ( ) N N N K K N N N K N K N K N K N N N K K 240 Tejipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 241 Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) K N N K K N K N K N K K T N K N N N K N 242 Térképész szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N K N N N K N N 243 Természetvédelmi szaktechnikus ( ) K K N K K N K N K N N K T N K N K N K N 244 Tet fed ( ) N K K K T K K K K N K T T K K K N K T K 245 Textilipari technikus ( ) N N N K K K N N K N N N T K N N N N N N 246 Textilm ves ( ) N K K K K K K K K K N N N K K K N K N N 247 Turisztikai szervez, értékesít ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K N K K K 248 Útépít ( ) N K T K T N K N K K K T T T K N N N N N 249 Útépít és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N K N K N N T T K N N N N N N 250 Ügyviteli titkár ( ) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K 251 Üvegm ves ( ) N N N N K N N K N N N N N N N K N N K N 252 Vadászpuska m ves ( ) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N N 253 Vájár ( ) N T N T N N K N N T N T T N N N N N T N 254 Vállalkozási és bérügyintéz ( ) K K K K K K K K K K K K K K K N K K K N 255 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéz ( ) N K K K K K K K K N K K K K K K K N K N 256 Vasútépít és -fenntartó technikus ( ) N N K K K K K N K N K N N N N K N K N N 257 Vasútforgalmi szolgálattev ( ) N N N K K K N K K N K N N N K K K N N N

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Gy r-moson-sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 258 Vasúti árufuvarozási ügyintéz ( ) N N N N K N N K K N K K N N N K N N N N 259 Vasúti személyszállítási ügyintéz ( ) N N N K K K N K K N K N N N K K N N N N 260 Vasúti villamos járm szerel je ( ) N N K K K K K N K N K N N N N K K N N N 261 Vasúti vontatott járm szerel je ( ) N N N K K N N N K N K N N N N K N N N N 262 Vasútijárm -technikus ( ) N N N N K N N N K N T N N N N K K N N N 263 Vegyipari technikus ( ) N T K T K K K N T N T T N K N K N N K N 264 Vendéglátásszervez -vendégl s ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 265 Vendéglátó eladó ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K 266 Vendéglátó-üzletvezet ( ) K K K K K K K K K N K K K K K K N N K K 267 Vidékfejlesztési szaktechnikus ( ) N N N K N N N N T N K K N K K N K N K N 268 Villanyszerel ( ) T T T T T T T T T T T T T T T K T T T T 269 Virágdekorat r ( ) K N N N K N N N T N N N N N N N N K N N 270 Virágköt és virágkeresked ( ) K K K K K K K K T K N K N K K K K K K K 271 Víz- és csatornam kezel ( ) N K N K T N N N K K N K T K K K N K K N 272 Víz-, csatorna- és közm - rendszerszerel ( ) K K T K T T N K T K N K T T T T K N K K 273 Vízépít technikus ( ) N N K K K K N K K N T K T K N K N N N N 274 Vízgazdálkodó szaktechnikus ( ) K N N K K N N N K N T N N N K K K N N N 275 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerel ( ) N K K K T K N N T K T K T T K N N N K N 276 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N N K N K N N N N N N N N N N N N N 277 Vizi sportmotor-szerel ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 278 Vízügyi technikus ( ) K N K K K K N K K N T N T N K K K K N N 279 Zöldség- és gyümölcstermeszt ( ) K K N K K K K N T K T N N K N T K K N N 2. Jelmagyarázat az 1. pontban foglalt táblázathoz T: támogatott [1. (2) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. (2) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. (2) bekezdés c) pontja szerint]

15 20370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 2. melléklet a 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez 1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám NGM FM 2 Államháztartási ügyintéz ( ) Állattartó szakmunkás ( ) Állattenyészt és állategészségügyi technikus ( ) Ápoló ( ) Autóelektronikai m szerész ( ) Automatikai technikus ( ) 8 Autószerel ( ) Autótechnikus ( ) Biogazdálkodó ( ) CAD-CAM informatikus ( ) Cip készít ( ) 13 CNC gépkezel ( ) Cukrász ( ) Csecsem és gyermekápoló ( ) Dekorat r ( ) Diétás szakács ( ) 18 Dísznövénykertész ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) Eladó ( ) Elektromechanikai m szerész ( ) 22 Elektromos gép- és készülékszerel ( ) Elektronikai technikus ( ) Élelmiszeripari szakmunkás ( ) Élelmiszeripari technikus ( ) Fitness-wellness instruktor ( ) Fodrász ( ) Gazda ( ) Gazdasági informatikus ( ) Gépgyártástechnológiai technikus ( ) Gépjárm mechatronikus ( ) Grafikus ( ) Gyakorló ápoló ( ) Gyakorló csecsem - és gyermekápoló ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 37 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 38 Gyakorló kozmetikus ( ) Gyakorló ment ápoló ( ) Gyógy- és f szernövénytermeszt ( ) Gyógy- és sportmassz r ( ) Idegenvezet ( ) Infokommunikációs hálózatépít és üzemeltet ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Irodai asszisztens ( ) IT mentor ( ) Járm fényez ( ) 48 Járm karosszéria el készít, felületbevonó ( ) 49 Karosszérialakatos ( ) Kárpitos ( ) 51 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 52 Keresked ( ) Kertész ( ) Kiadványszerkeszt ( ) 55 Kisgyermekgondozó, -nevel ( ) Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) ( ) Könyvköt és nyomtatványfeldolgozó ( ) 58 Környezetvédelmi technikus ( ) Logisztikai ügyintéz ( ) Lovász ( ) Magasépít technikus ( ) 62 Mechatronikai technikus ( ) Mechatronikus-karbantartó ( ) 64 Ment ápoló ( ) KLIK EJSZ13 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8 MF116 MF132 MF151 MF176 MF30 MF58 MF63 MF67

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám Mez gazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) Mez gazdasági gépész ( ) Mez gazdasági gépésztechnikus ( ) Mez gazdasági gépjavító ( ) Mez gazdasági technikus ( ) Motorkerékpár-szerel ( ) M szaki informatikus ( ) Népi kézm ves (a szakmairány megjelölésével) ( ) 73 Nyomdaipari gépmester ( ) 74 Ortopédiai m szerész ( ) 75 Parképít és fenntartó technikus ( ) Pék ( ) Pénzügyi termékértékesít (bank, befektetés, biztosítás) ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéz ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéz ( ) 81 Ruhaipari technikus ( ) 82 Sportedz (a sportág megjelölésével) ( ) Süt - és cukrászipari szaktechnikus ( ) Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéz ( ) Számítógép-szerel, karbantartó ( ) Szárazépít ( ) Szociális asszisztens ( ) Szociális gondozó és ápoló ( ) Szoftverfejleszt ( ) Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) 93 Természetvédelmi szaktechnikus ( ) 94 Turisztikai szervez, értékesít ( ) Ügyviteli titkár ( ) Vállalkozási és bérügyintéz ( ) Vendéglátásszervez -vendégl s ( ) Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezet ( ) 100 Virágdekorat r ( ) Virágköt és virágkeresked ( ) Víz-, csatorna- és közm - rendszerszerel ( ) 103 Vízgazdálkodó szaktechnikus ( ) Vízügyi technikus ( ) Zöldség- és gyümölcstermeszt ( ) 28 28

17 20372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L 2 Ápoló ( ) Keretszám 3 Aranym ves ( ) 4 Asztalos ( ) Audio- és vizuáltechnikai m szerész ( ) 6 Autóelektronikai m szerész ( ) Automatikai technikus ( ) 8 Autószerel ( ) Autótechnikus ( ) 10 Bányaipari technikus ( ) 11 Bor- és pezsg gyártó szaktechnikus ( ) B rdíszm ves ( ) CAD-CAM informatikus ( ) 14 Cukrász ( ) Csecsem és gyermekápoló ( ) Díszít fest ( ) 17 Dísznövénykertész ( ) Drog- és toxikológiai technikus ( ) 19 Egészségügyi asszisztens ( ) Eladó ( ) Elektromechanikai m szerész ( ) 22 Elektronikai technikus ( ) Er sáramú elektrotechnikus ( ) 24 Faipari technikus ( ) Fehérnem -készít és kötöttáru összeállító ( ) Férfiszabó ( ) 27 Fest ( ) Fest, mázoló, tapétázó ( ) Finommechanikai m szerész ( ) 30 Fodrász ( ) 31 Fogászati asszisztens ( ) Fogtechnikus ( ) Fogtechnikus gyakornok ( ) 34 Fotográfus és fotótermék-keresked ( ) 35 Földmér, földügyi és térinformatikai technikus ( ) Gáz- és h termel berendezés-szerel ( ) Gazda ( ) Gazdasági informatikus ( ) Gerontológiai gondozó ( ) 40 Grafikus ( ) Gyakorló ápoló ( ) Gyakorló csecsem - és gyermekápoló ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) NGM FM KLIK EJSZ2 FI8 MF131 MF15 MF229 MF33 MF36

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) Gyakorló ment ápoló ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) 50 Gyártósori gépbeállító ( ) 51 Gyógy- és f szernövénytermeszt ( ) Gyógy- és sportmassz r ( ) Gyógypedagógiai segít munkatárs ( ) Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) 55 Gyógyszertári asszisztens ( ) H t - és légtechnikai rendszerszerel ( ) 57 H t -, klíma- és h szivattyú berendezés-szerel ( ) 58 Idegenvezet ( ) Infokommunikációs hálózatépít és üzemeltet ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Irodai asszisztens ( ) IT mentor ( ) Járm fényez ( ) Karosszérialakatos ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 66 Kerámia, porcelán készít (a szakmairány megjelölésével) ( ) Kerámiam ves ( ) Keresked ( ) Kertész ( ) Kisgyermekgondozó, -nevel ( ) Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 73 Kozmetikus ( ) Könyvköt és nyomtatványfeldolgozó ( ) Környezetvédelmi technikus ( ) 76 Közlekedésautomatikai m szerész ( ) Létesítményi energetikus ( ) 78 Logisztikai ügyintéz ( ) Magasépít technikus ( ) Mechatronikus-karbantartó ( ) 81 Mélyépít technikus ( ) Mentálhigiénés asszisztens ( ) Ment ápoló ( ) Mez gazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) Mez gazdasági gépész ( ) Mez gazdasági gépésztechnikus ( ) Mez gazdasági gépjavító ( ) Mez gazdasági technikus ( ) M emlékfenntartó technikus ( ) M emléki helyreállító ( ) M szaki informatikus ( )

19 20374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 92 Népi kézm ves (a szakmairány megjelölésével) ( ) Orvosi elektronikai technikus ( ) 94 Ötvös, fémm ves ( ) Parképít és fenntartó technikus ( ) Pedagógiai- és családsegít munkatárs ( ) Pék ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéz ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéz ( ) 101 Rehabilitációs nevel, segít ( ) Rekonstrukciós és m emléki fest, mázoló ( ) 103 Sommelier ( ) Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéz ( ) Számítógép-szerel, karbantartó ( ) Szárazépít ( ) 108 Szenvedélybeteg gondozó ( ) 109 Szerszámkészít ( ) 110 Szobrász ( ) Szociális asszisztens ( ) Szociális gondozó és ápoló ( ) Szociális szakgondozó ( ) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz ( ) Szoftverfejleszt ( ) Sz lész-borász ( ) Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Természetvédelmi szaktechnikus ( ) 119 Tet fed ( ) 120 Textilm ves ( ) Turisztikai szervez, értékesít ( ) Útépít ( ) 123 Ügyviteli titkár ( ) Vállalkozási és bérügyintéz ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéz ( ) Vendéglátásszervez -vendégl s ( ) Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezet ( ) 129 Virágköt és virágkeresked ( ) Víz- és csatornam kezel ( ) Víz-, csatorna- és közm - rendszerszerel ( ) Vízgépészeti és technológiai berendezésszerel ( ) 133 Zöldség- és gyümölcstermeszt ( ) 28 28

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében A B C D E F G H I J K L M N 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám NGM FM KLIK EJSZ15 EJSZ25 EJSZ26 EJSZ35 EJSZ50 MF116 MF23 MF53 MF66 2 Állattartó szakmunkás ( ) Állattenyészt és állategészségügyi technikus ( ) 4 Artista ( ) Autóelektronikai m szerész ( ) 6 Automatikai technikus ( ) 7 Autószerel ( ) Autótechnikus ( ) Belovagló ( ) Biogazdálkodó ( ) B rdíszm ves ( ) 12 CAD-CAM informatikus ( ) Cip készít ( ) 14 Cukrász ( ) Csecsem és gyermekápoló ( ) Dekorat r ( ) Díszít fest ( ) 18 Dísznövénykertész ( ) Divat- és stílustervez ( ) Dízelmotoros vasúti járm szerel je ( ) 21 Édesipari termékgyártó ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) ( ) 24 Eladó ( ) Elektromechanikai m szerész ( ) 26 Elektromos gép- és készülékszerel ( ) Elektronikai m szerész ( ) 28 Elektronikai technikus ( ) Élelmiszeripari szakmunkás ( ) Épületgépész technikus ( ) Er sáramú elektrotechnikus ( ) Faipari technikus ( ) Fehérnem -készít és kötöttáru összeállító ( ) 34 Férfiszabó ( ) 35 Fest ( ) Finommechanikai m szerész ( ) 37 Fitness-wellness instruktor ( ) Fluidumkitermel technikus ( ) Fodrász ( ) Fogászati asszisztens ( ) Foglalkozás-szervez ( ) Fogtechnikus ( ) 43 Fogtechnikus gyakornok ( ) Formacikk-gyártó ( ) 45 Fotográfus és fotótermék-keresked ( ) Földmér, földügyi és térinformatikai technikus ( ) Gáz- és h termel berendezés-szerel ( ) 48 Gazda ( ) Gazdasági informatikus ( ) Gépgyártástechnológiai technikus ( )

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2012. ( ) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség.

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség. A Kormány / 2016. ( ) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. DECEMBER 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma V.8.44. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tankerület megnevezése: KLIK Miskolci Tankerülete OM azonosító: 0931 Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda Tartalomjegyzék 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 13., kedd Tartalomjegyzék 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye Szint Tanulmányi terület Sors Szakmacsoport Ágazati be Iskolai rendszer Iskolarendszeren kí képzés mu RFKB döntés 2012-ben ( vagy B) Várható munkae kereslet 2016-17-ben MKIK- GVI felmérés alapján Szakképzőévfolyamr

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2015. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2015. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2015. ( ) Korm. rendelete a 2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017-es tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Bevezető A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából,

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 25., kedd Tartalomjegyzék 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT

ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT Ács: Fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az el regyártott faszerkezeteket. ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT SZAKKÉPZ ISKOLA I KÉPZÉS Kód: 50 ÁCS OKJ

Részletesebben

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4.

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. 2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. alapján) NMH iktatószám Átadó fenntartó neve Átvevő fenntartó neve Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 27., kedd 22. I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási

Részletesebben

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása 1282 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 24. szám A Kormány 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012.

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

Zala megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó

Zala megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26.

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26. Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 5/2013. (III.26.) sz. határozata* 5 : Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az ülésen elhangzott

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port Összesítve a szakképesítések neve Alap szakképesítés megnevezése Részszakképesítés megnevezése Szakképesítés ráépülés megnevezése Szakmacso port Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési

Részletesebben

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı 58 1 0 59 Szakács 48 3 0 51 Asztalos 47 0 0 47 Pincér 34 0 1 35 Karosszérialakatos 29 0 0 29 Kımőves 28 0 0 28 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 13 9 4 26 Szobafestı-mázoló

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és

Részletesebben

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről Greksa-Kis Anita osztályvezető NMH SZFI, Képzési Főosztály, Igazgatási és Koordinációs Osztály 2013.10.16. 1 A Kormány szakmaszerkezeti

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 1 SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 Az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének rövid és középtávú terve Komárom-Esztergom megye, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak terve

Részletesebben

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV Tájékoztatjuk a felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítések iránt érdeklődőket, hogy a 2015/2016. tanévben, február első hetében induló keresztféléves

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított ról GIMNÁZIUMOK 2014/2015. tanévre meghirdetett, szakok CELLDÖMÖLK / Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐJE

A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐJE A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐJE Innováció a művészetoktatásban Szakmai konferencia, Budapest 2016. November 17. A Kormány 2015. februári döntése alapján a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvénynek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII.

Részletesebben

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye] 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015.

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015. Okirat száma: NGM/443//01. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény 1. () bekezdése alapján a Budapesti Gépészeti

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05. OKJ indítási 1. 2301-14 Tisztítás-technológiai szakmunkás 32 853 03 Nyíregyháza 35/40 726 4,70 2014.03.23 2014.08.14 20 2. 2302-14 3. 2303-14 4. 2304-14 5. 2305-14 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24

Részletesebben