TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség."

Átírás

1 A Kormány / ( ) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján a 2017/2018-as tanévre szóló szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1 6. melléklet tartalmazza. (2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a (8) bekezdés szerinti képzést, amelyekre a 2017/2018-as tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés). (3) A 2. melléklet tartalmazza az adott és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön a korlátozottan támogatott szakképesítések, valamint a (8) bekezdés szerinti képzés keretszámait. (4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2017/2018-as tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat). (5) A 4. melléklet az adott és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. (6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben a) az Szt. 25. (5) bekezdése alapján részszakképesítésre, b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre,

2 c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra az e rendelet szerinti 6. mellékletben foglalt kivételek figyelembevételével, d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra. (7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát. (8) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 13. (1) bekezdés b) pontja szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés keretszámai csak azon tanulókra vonatkoznak, akik nem abban a köznevelési intézményben folytatták a szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányaikat, amelyben az érettségi vizsgára készülnek fel. 2. (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) pontjában foglaltaknak megfelelően a 2017/2018-as tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az 1. (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell. (3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni. (4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni. (5) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. (2) bekezdésében foglaltakat is. 3. (1) A fenntartó a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az állami intézményfenntartó központ és az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együttes: állami fenntartó) kivételével köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. (2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

3 4. (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit miatt. a) a jogutód nélküli megszűnése, b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése, c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy d) az a) c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok (2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult. (3) A munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára az állami intézményfenntartó központ jogosult. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség. (5) Az állami fenntartó az (1)-(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb augusztus 31-ig a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-ig az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát. (6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége augusztus 31-től, a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében. (7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve az állami intézményfenntartó központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól. (8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a költségvetést folyósító szerv adatai alapján - ellenőrzi.

4 5. Az Szt. 82. b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2017/2018-as tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiányszakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. 6. A fenntartó a 6. mellékletben foglalt képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra az abban foglalt keretszámok alapján, a rendészetért felelős miniszter és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 6. mellékleten kívüli iskolai rendszerű szakképesítés indítása esetén pedig a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult. 7. (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzíthetik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám változást. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó annak aláírását megelőzően négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek. (3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a beérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak. (4) Az ellenjegyzett megállapodás érintett fenntartók általi aláírását követően annak egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5 1. melléklet a /2016. ( ) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2017/2018-as tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_1melleklet.xlsx nevű fájl táblázata] 2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához T: támogatott [1. (2) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. (2) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. (2) bekezdés c) pontja szerint]

6 2. melléklet a /2016. ( ) Korm. rendelethez 1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács- Kiskun [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Bács-Kiskun megye nevű 2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Baranya megye nevű 3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Békés megye nevű 4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod- Abaúj-Zemplén [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Zemplén megye nevű 5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Budapest nevű 6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Csongrád [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Csongrád megye nevű 7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Fejér [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Fejér megye nevű 8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Győr- Moson-Sopron [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl megye nevű 9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Hajdú- Bihar [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Hajdú-Bihar megye nevű

7 10. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Heves [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Heves megye nevű 11. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Jász- Nagykun-Szolnok [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Szolnok megye nevű 12. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl megye nevű 13. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Nógrád [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Nógrád megye nevű 14. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Pest [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Pest megye nevű 15. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Somogy [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Somogy megye nevű 16. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bereg [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Bereg megye nevű 17. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Tolna [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Tolna megye nevű 18. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Vas [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Vas megye nevű 19. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Veszprém [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Veszprém megye nevű

8 20. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Zala [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_2melleklet.xlsx nevű fájl Zala megye nevű 2. Jelmagyarázat a 2. és a 4. melléklethez Fenntartó neve Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Baranyai Református Egyházmegye Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok Szerzetesrend) Debreceni Egyetem Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Dunavecsei Református Egyházközség Egri Főegyházmegye Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály Gál Ferenc Főiskola Gödöllői Premontrei Perjelség Hajdúdorogi Metropolitai Egyház Halásztelki Református Egyházközség Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Karcagi Református Egyházközség Kisújszállási Református Egyházközség Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány Magyar Pünkösdi Egyház Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Magyarországi Metodista Egyház Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kód KA20 EJSZ2 EJSZ3 EJSZ51 FI2 EJSZ4 EJSZ5 EJSZ6 FM EJSZ50 EJSZ33 EJSZ53 EJSZ7 EJSZ9 EJSZ10 EJSZ11 KLIK EJSZ12 EJSZ13 MF235 FI3 EJSZ44 EJSZ35 EJSZ45 EJSZ15 EJSZ16 EJSZ38 KA8

9 Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerület Makó-Belvárosi Református Egyházközség Mezőcsáti Református Egyházközség Mezőtúri Református Egyházközség Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség Miskolci Egyházmegye Nemzetgazdasági Minisztérium Nyíregyházi Egyházmegye Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet Piarista Rend Magyar Tartománya Pilisi Református Egyházközség Premontrei Női Kanonokrend Reményhír Intézményfenntartó Központ Szalézi Intézmény Fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális Missziótársulat Tatai Református Egyházközség Tiszáninneni Református Egyházkerület Vác-Felsővárosi Református Egyházközség Váci Egyházmegye Ordináriusa Veszprémi Érsekség EJSZ43 EJSZ17 EJSZ18 EJSZ19 EJSZ20 EJSZ21 EJSZ22 NGM EJSZ52 EJSZ40 EJSZ23 EJSZ48 EJSZ24 EJSZ25 EJSZ36 EJSZ26 SZOC EJSZ27 EJSZ28 EJSZ29 EJSZ30 EJSZ31 EJSZ32

10 3. melléklet a /2016. ( ) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott ágazatok a 2017/2018. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_3melleklet.xlsx nevű fájl táblázata] 2. Jelmagyarázat a 3. melléklet táblázatához T: támogatott [1. (4) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. (4) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. (4) bekezdés c) pontja szerint]

11 4. melléklet a /2016. ( ) Korm. rendelethez A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Bács-Kiskun megye nevű 2. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Baranya [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Baranya megye nevű 3. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Békés [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Békés megye nevű 4. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Zemplén [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Zemplén megye nevű 5. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Budapesten [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Budapest nevű 6. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Csongrád [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Csongrád megye nevű 7. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Fejér [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Fejér megye nevű 8. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Győr-Moson- Sopron [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl megye nevű 9. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Hajdú-Bihar [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Hajdú-Bihar megye nevű 10. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Heves [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Heves megye nevű

12 11. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Szolnok [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Szolnok megye nevű 12. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Komárom- Esztergom [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl megye nevű 13. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Nógrád [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Nógrád megye nevű 14. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Pest [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Pest megye nevű 15. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Somogy [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Somogy megye nevű 16. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Szabolcs- Szatmár-Bereg [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Bereg megye nevű 17. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Tolna [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Tolna megye nevű 18. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Vas [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Vas megye nevű 19. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Veszprém [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Veszprém megye nevű 20. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként Zala [Ide kerül az szakmaszerkezeti2017_4melleklet.xlsx nevű fájl Zala megye nevű

13 5. melléklet a /2016. ( ) Korm. rendelethez Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a 2017/2018. tanévben A B C D Szakképesítés Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése 1 azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun megye Ács I/2. Bács-Kiskun megye Állattartó szakmunkás I/3. Bács-Kiskun megye Asztalos I/4. Bács-Kiskun megye Burkoló I/5. Bács-Kiskun megye Cukrász I/6. Bács-Kiskun megye Épület- és szerkezetlakatos I/7. Bács-Kiskun megye Faipari technikus I/8. Bács-Kiskun megye Gyakorló ápoló I/9. Bács-Kiskun megye Gyakorló mentőápoló I/10. Bács-Kiskun megye Hegesztő I/11. Bács-Kiskun megye Ipari gépész I/12. Bács-Kiskun megye Kőműves I/13. Bács-Kiskun megye Magasépítő technikus I/14. Bács-Kiskun megye Mechatronikai technikus I/15. Bács-Kiskun megye Mezőgazdasági gépész I/16. Bács-Kiskun megye Női szabó I/17. Bács-Kiskun megye Pék I/18. Bács-Kiskun megye Szerszámkészítő I/19. Bács-Kiskun megye Szociális gondozó és ápoló I/20. Bács-Kiskun megye Villanyszerelő II/1. Baranya megye Ács II/2. Baranya megye Cukrász II/3. Baranya megye Eladó II/4. Baranya megye Elektronikai műszerész II/5. Baranya megye Elektronikai technikus II/6. Baranya megye Épület- és szerkezetlakatos Gépgyártástechnológiai II/7. 28 Baranya megye technikus II/8. Baranya megye Gépi forgácsoló II/9. Baranya megye Gyakorló ápoló II/10. Baranya megye Hegesztő II/11. Baranya megye Húsipari termékgyártó II/12. Baranya megye Ipari gépész II/13. Baranya megye Kőműves Központifűtés- és gázhálózat II/ Baranya megye rendszerszerelő II/15. Baranya megye Mechatronikai technikus II/16. Baranya megye Női szabó

14 38 II/17. Baranya megye Szőlész-borász II/18. Baranya megye Vegyész technikus II/19. Baranya megye Villanyszerelő Víz-, csatorna- és közmű- II/ Baranya megye rendszerszerelő III/1. Békés megye Ács III/2. Békés megye Asztalos III/3. Békés megye Épület- és szerkezetlakatos III/4. Békés megye Épületgépész technikus III/5. Békés megye Erősáramú elektrotechnikus III/6. Békés megye Gazda III/7. Békés megye Gépi forgácsoló III/8. Békés megye Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és III/9. 50 Békés megye gyermekápoló III/10. Békés megye Gyógyszerkészítmény-gyártó III/11. Békés megye Hegesztő III/12. Békés megye Húsipari termékgyártó III/13. Békés megye Kőműves Központifűtés- és gázhálózat III/ Békés megye rendszerszerelő III/15. Békés megye Női szabó III/16. Békés megye Nyomdaipari technikus III/17. Békés megye Szerszámkészítő III/18. Békés megye Szociális gondozó és ápoló III/19. Békés megye Villanyszerelő Víz-, csatorna- és közmű- III/ Békés megye rendszerszerelő IV/1. 62 Zemplén megye Ács IV/2. 63 Zemplén megye Állattartó szakmunkás IV/3. 64 Zemplén megye Asztalos IV/4. 65 Zemplén megye Épület- és szerkezetlakatos IV/5. 66 Zemplén megye Épületgépész technikus Gépgyártástechnológiai IV/6. 67 Zemplén megye technikus IV/7. 68 Zemplén megye Gépi forgácsoló IV/8. 69 Zemplén megye Gyakorló ápoló IV/9. 70 Zemplén megye Gyártósori gépbeállító IV/ Zemplén megye Hegesztő

15 IV/ Zemplén megye Ipari gépész IV/ Zemplén megye Kőműves IV/ Zemplén megye Mechatronikai technikus IV/ Zemplén megye Mezőgazdasági gépész IV/ Zemplén megye Női szabó IV/ Zemplén megye Szociális gondozó és ápoló IV/ Zemplén megye Vegyész technikus IV/ Zemplén megye Vegyipari rendszerkezelő IV/ Zemplén megye Villanyszerelő Víz-, csatorna- és közmű- IV/ Zemplén megye rendszerszerelő V/1. Budapest Asztalos V/2. Budapest Burkoló V/3. Budapest Épület- és szerkezetlakatos V/4. Budapest Férfiszabó Gépgyártástechnológiai V/5. 86 Budapest technikus V/6. Budapest Gyakorló ápoló V/7. Budapest Gyógyszerkészítmény-gyártó V/8. Budapest Hegesztő V/9. Budapest Húsipari termékgyártó V/10. Budapest Ipari gépész V/11. Budapest Kőműves Központifűtés- és gázhálózat V/ Budapest rendszerszerelő V/13. Budapest Magasépítő technikus V/14. Budapest Női szabó V/15. Budapest Pék V/16. Budapest Szociális gondozó és ápoló V/17. Budapest Vasútforgalmi szolgálattevő V/18. Budapest Vegyész technikus V/19. Budapest Villanyszerelő Víz-, csatorna- és közmű- V/ Budapest rendszerszerelő VI/1. Csongrád megye Állattartó szakmunkás VI/2. Csongrád megye Elektronikai technikus VI/3. Csongrád megye Épület- és szerkezetlakatos Fehérnemű-készítő és VI/ Csongrád megye kötöttáru összeállító

16 Gépgyártástechnológiai VI/ Csongrád megye technikus VI/6. Csongrád megye Gépi forgácsoló VI/7. Csongrád megye Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és VI/ Csongrád megye gyermekápoló VI/9. Csongrád megye Hegesztő VI/10. Csongrád megye Húsipari termékgyártó VI/11. Csongrád megye Ipari gépész VI/12. Csongrád megye Kertész VI/13. Csongrád megye Kőműves Központifűtés- és gázhálózat VI/ Csongrád megye rendszerszerelő VI/15. Csongrád megye Mechatronikai technikus VI/16. Csongrád megye Mezőgazdasági gépész VI/17. Csongrád megye Női szabó VI/18. Csongrád megye Pék VI/19. Csongrád megye Szociális gondozó és ápoló VI/20. Csongrád megye Villanyszerelő VII/1. Fejér megye Asztalos VII/2. Fejér megye Autószerelő VII/3. Fejér megye Épület- és szerkezetlakatos VII/4. Fejér megye Festő, mázoló, tapétázó Gépgyártástechnológiai VII/ Fejér megye technikus VII/6. Fejér megye Gépi forgácsoló VII/7. Fejér megye Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és VII/ Fejér megye gyermekápoló VII/9. Fejér megye Gyakorló mentőápoló VII/10. Fejér megye Hegesztő VII/11. Fejér megye Húsipari termékgyártó VII/12. Fejér megye Ipari gépész VII/13. Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi 134 Fejér megye vendéglátó VII/14. Fejér megye Kőműves VII/15. Fejér megye Műanyagfeldolgozó VII/16. Fejér megye Szerszámkészítő VII/17. Fejér megye Szociális gondozó és ápoló VII/18. Fejér megye Útépítő VII/19. Fejér megye Villanyszerelő VII/20. Fejér megye Virágkötő és virágkereskedő VIII/ megye Ács VIII/ megye Állattartó szakmunkás

17 VIII/ megye Asztalos VIII/ megye Automatikai technikus VIII/ megye Dísznövénykertész VIII/ megye Festő, mázoló, tapétázó VIII/ megye Gazda Gépgyártástechnológiai VIII/ megye technikus VIII/ megye Gépi forgácsoló VIII/ megye Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és VIII/ megye gyermekápoló VIII/ megye Hegesztő VIII/ megye Ipari gépész Járműipari fémalkatrészgyártó VIII/ megye VIII/ megye Kőműves VIII/ megye Mechatronikai technikus VIII/ megye Női szabó VIII/ megye Szakács VIII/ megye Szociális gondozó és ápoló VIII/ megye Villanyszerelő IX/1. Hajdú-Bihar megye Ács IX/2. Hajdú-Bihar megye Állattartó szakmunkás IX/3. Hajdú-Bihar megye Bádogos IX/4. Hajdú-Bihar megye Elektronikai technikus IX/5. Hajdú-Bihar megye Épület- és szerkezetlakatos IX/6. Hajdú-Bihar megye Gépi forgácsoló IX/7. Hajdú-Bihar megye Gyakorló ápoló IX/8. Hajdú-Bihar megye Hegesztő IX/9. Hajdú-Bihar megye Húsipari termékgyártó IX/10. Hajdú-Bihar megye Ipari gépész IX/11. Hajdú-Bihar megye Kertész IX/12. Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi 173 Hajdú-Bihar megye vendéglátó

18 Központifűtés- és gázhálózat IX/ Hajdú-Bihar megye rendszerszerelő IX/14. Hajdú-Bihar megye Mechatronikai technikus IX/15. Hajdú-Bihar megye Mezőgazdasági gépész IX/16. Hajdú-Bihar megye Nyomdaipari technikus IX/17. Hajdú-Bihar megye Pék IX/18. Hajdú-Bihar megye Szociális gondozó és ápoló IX/19. Hajdú-Bihar megye Vegyész technikus IX/20. Hajdú-Bihar megye Villanyszerelő X/1. Heves megye Abroncsgyártó X/2. Heves megye Autószerelő X/3. Heves megye Bányaművelő X/4. Heves megye Cukrász X/5. Heves megye Gazda Gépgyártástechnológiai X/ Heves megye technikus X/7. Heves megye Gépi forgácsoló X/8. Heves megye Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és X/ Heves megye gyermekápoló X/10. Heves megye Hegesztő X/11. Heves megye Ipari gépész X/12. Heves megye Karosszérialakatos X/13. Heves megye Kőműves Központifűtés- és gázhálózat X/ Heves megye rendszerszerelő X/15. Heves megye Mechatronikai technikus 197 X/16. Heves megye Mezőgazdasági gépész X/17. Heves megye Pék X/18. Heves megye Szakács X/19. Heves megye Szociális gondozó és ápoló X/20. Heves megye Villanyszerelő XI/ Szolnok megye Burkoló XI/ Szolnok megye Családi gazdálkodó XI/ Szolnok megye Épület- és szerkezetlakatos Gépgyártástechnológiai XI/ Szolnok megye technikus XI/ Szolnok megye Gyakorló ápoló XI/ Szolnok megye Hegesztő XI/ Szolnok megye Ipari gépész XI/ Szolnok megye Járműfényező

19 XI/9. XI/10. XI/11. XI/12. XI/13. XI/14. XI/15. XI/16. XI/17. XI/18. XI/19. XI/20. XII/1. XII/2. XII/3. XII/4. XII/5. XII/6. XII/7. XII/8. XII/9. XII/10. XII/11. XII/12. XII/13. Szolnok megye Karosszérialakatos Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi Szolnok megye vendéglátó Szolnok megye Kőműves Szolnok megye Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági Szolnok megye gépésztechnikus Szolnok megye Női szabó Szolnok megye Pék Szolnok megye Pincér Szolnok megye Ruhaipari technikus Szolnok megye Szerszámkészítő Szolnok megye Vegyész technikus Szolnok megye Villanyszerelő megye Ács megye Eladó megye Elektronikai technikus megye Épület- és szerkezetlakatos megye Festő, mázoló, tapétázó megye Gépi forgácsoló megye Gumiipari technikus megye Gyakorló ápoló megye Gyártósori gépbeállító megye Hegesztő megye Kőműves megye Mechatronikai technikus megye Mezőgazdasági gépész

20 XII/ megye Műanyagfeldolgozó XII/ megye Női szabó XII/ megye Pék XII/ megye Szakács XII/ megye Szerszámkészítő XII/ megye Vegyész technikus XII/ megye Villanyszerelő XIII/1. Nógrád megye Ács XIII/2. Nógrád megye Állattartó szakmunkás XIII/3. Nógrád megye Épület- és szerkezetlakatos XIII/4. Nógrád megye Férfiszabó Gépgyártástechnológiai XIII/ Nógrád megye technikus XIII/6. Nógrád megye Gépi forgácsoló XIII/7. Nógrád megye Gyakorló ápoló XIII/8. Nógrád megye Hegesztő XIII/9. Nógrád megye Ipari gépész XIII/10. Nógrád megye Kőműves XIII/11. Nógrád megye Környezetvédelmi technikus Központifűtés- és gázhálózat XIII/ Nógrád megye rendszerszerelő XIII/13. Nógrád megye Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági XIII/ Nógrád megye gépésztechnikus XIII/15. Nógrád megye Női szabó XIII/16. Nógrád megye Pék XIII/17. Nógrád megye Ruhaipari technikus XIII/18. Nógrád megye Szerszámkészítő XIII/19. Nógrád megye Szociális gondozó és ápoló XIII/20. Nógrád megye Villanyszerelő XIV/1. Pest megye Asztalos XIV/2. Pest megye Családi gazdálkodó XIV/3. Pest megye Elektronikai technikus XIV/4. Pest megye Épület- és szerkezetlakatos XIV/5. Pest megye Faipari technikus Gépgyártástechnológiai XIV/ Pest megye technikus XIV/7. Pest megye Gépi forgácsoló XIV/8. Pest megye Gyakorló ápoló XIV/9. Pest megye Hegesztő

21 271 XIV/10. Pest megye Ipari gépész Központifűtés- és gázhálózat XIV/ Pest megye rendszerszerelő XIV/12. Pest megye Mechatronikus-karbantartó XIV/13. Pest megye Mezőgazdasági gépész XIV/14. Pest megye Női szabó XIV/15. Pest megye Pék XIV/16. Pest megye Szerszámkészítő XIV/17. Pest megye Szociális gondozó és ápoló XIV/18. Pest megye Vegyész technikus XIV/19. Pest megye Villanyszerelő Víz-, csatorna- és közmű- XIV/ Pest megye rendszerszerelő XV/1. Somogy megye Bádogos XV/2. Somogy megye Elektronikai műszerész XV/3. Somogy megye Élelmiszeripari technikus XV/4. Somogy megye Épület- és szerkezetlakatos XV/5. Somogy megye Festő, mázoló, tapétázó XV/6. Somogy megye Gazda Gépgyártástechnológiai XV/ Somogy megye technikus XV/8. Somogy megye Gépi forgácsoló XV/9. Somogy megye Gyakorló ápoló XV/10. Somogy megye Gyakorló mentőápoló Hűtő- és légtechnikai XV/ Somogy megye rendszerszerelő XV/12. Somogy megye Ipari gépész XV/13. Somogy megye Kertész Központifűtés- és gázhálózat XV/ Somogy megye rendszerszerelő XV/15. Somogy megye Mezőgazdasági gépész XV/16. Somogy megye Műanyagfeldolgozó XV/17. Somogy megye Női szabó XV/18. Somogy megye Szerszámkészítő XV/19. Somogy megye Szociális gondozó és ápoló XV/20. Somogy megye Szociális szakgondozó XVI/ Bereg megye Ács XVI/ Bereg megye Bádogos XVI/ Bereg megye Dísznövénykertész XVI/ Bereg megye Elektronikai technikus XVI/ Bereg megye Épület- és szerkezetlakatos XVI/6. Gépi forgácsoló

22 Bereg megye XVI/ Bereg megye Gyakorló ápoló XVI/ Bereg megye Gyakorló mentőápoló XVI/ Bereg megye Hegesztő XVI/ Bereg megye Ipari gépész XVI/ Bereg megye Kertész Központifűtés- és gázhálózat XVI/ Bereg megye rendszerszerelő XVI/ Bereg megye Mezőgazdasági gépész XVI/ Bereg megye Mezőgazdasági technikus XVI/ Bereg megye Női szabó XVI/ Bereg megye Pék XVI/ Bereg megye Szerszámkészítő XVI/ Bereg megye Vegyész technikus XVI/ Bereg megye Villanyszerelő Víz-, csatorna- és közmű- XVI/ Bereg megye rendszerszerelő XVII/1. Tolna megye Ács XVII/2. Tolna megye Burkoló XVII/3. Tolna megye Épület- és szerkezetlakatos XVII/4. Tolna megye Épületgépész technikus XVII/5. Tolna megye Erősáramú elektrotechnikus XVII/6. Tolna megye Festő, mázoló, tapétázó Gépgyártástechnológiai XVII/ Tolna megye technikus XVII/8. Tolna megye Gépi forgácsoló XVII/9. Tolna megye Gyakorló ápoló XVII/10. Tolna megye Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló XVII/11. Tolna megye Hegesztő XVII/12. Tolna megye Kőműves XVII/13. Tolna megye Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő XVII/14. Tolna megye Mezőgazdasági gépész XVII/15. Tolna megye Női szabó XVII/16. Tolna megye Pék XVII/17. Tolna megye Szerszámkészítő

23 339 XVII/18. Tolna megye Szociális gondozó és ápoló XVII/19. Tolna megye Tejipari szakmunkás XVII/20. Tolna megye Villanyszerelő XVIII/1. Vas megye Ács XVIII/2. Vas megye Asztalos XVIII/3. Vas megye Autószerelő XVIII/4. Vas megye Bádogos XVIII/5. Vas megye Családi gazdálkodó XVIII/6. Vas megye Gépi forgácsoló XVIII/7. Vas megye Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és XVIII/ Vas megye gyermekápoló XVIII/9. Vas megye Hegesztő XVIII/10. Vas megye Karosszérialakatos 352 XVIII/11. Vas megye Kárpitos XVIII/12. Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi 353 Vas megye vendéglátó XVIII/13. Vas megye Kőműves XVIII/14. Vas megye Mechatronikai technikus XVIII/15. Vas megye Mezőgazdasági gépész XVIII/16. Vas megye Női szabó XVIII/17. Vas megye Ruhaipari technikus XVIII/18. Vas megye Szerszámkészítő XVIII/19. Vas megye Szociális gondozó és ápoló XVIII/20. Vas megye Villanyszerelő XIX/1. Veszprém megye Ács XIX/2. Veszprém megye Asztalos XIX/3. Veszprém megye Elektronikai technikus XIX/4. Veszprém megye Épület- és szerkezetlakatos XIX/5. Veszprém megye Faipari technikus XIX/6. Veszprém megye Festő, mázoló, tapétázó Gépgyártástechnológiai XIX/ Veszprém megye technikus XIX/8. Veszprém megye Gépi forgácsoló XIX/9. Veszprém megye Gyakorló ápoló XIX/10. Veszprém megye Hegesztő XIX/11. Veszprém megye Ipari gépész XIX/12. Veszprém megye Kőműves Központifűtés- és gázhálózat XIX/ Veszprém megye rendszerszerelő XIX/14. Veszprém megye Mezőgazdasági gépész XIX/15. Veszprém megye Női szabó XIX/16. Veszprém megye Szakács XIX/17. Veszprém megye Szerszámkészítő XIX/18. Veszprém megye Szociális gondozó és ápoló

24 380 XIX/19. Veszprém megye Vegyész technikus XIX/20. Veszprém megye Villanyszerelő XX/1. Zala megye Ács XX/2. Zala megye Autószerelő XX/3. Zala megye Burkoló XX/4. Zala megye Épületgépész technikus XX/5. Zala megye Férfiszabó XX/6. Zala megye Festő, mázoló, tapétázó Gépgyártástechnológiai XX/ Zala megye technikus XX/8. Zala megye Gépi forgácsoló XX/9. Zala megye Gyakorló ápoló XX/10. Zala megye Hegesztő XX/11. Zala megye Ipari gépész XX/12. Zala megye Karosszérialakatos XX/13. Zala megye Kárpitos XX/14. Zala megye Kisgyermekgondozó, -nevelő XX/15. Zala megye Kőműves Központifűtés- és gázhálózat XX/ Zala megye rendszerszerelő XX/17. Zala megye Női szabó XX/18. Zala megye Pék XX/19. Zala megye Szerszámkészítő XX/20. Zala megye Szociális gondozó és ápoló

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2015. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2015. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2015. ( ) Korm. rendelete a 2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017-es tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Munkaerő-piaci konferencia

Munkaerő-piaci konferencia 2016. DECEMBER 05-09. Munkaerő-piaci konferencia Szekszárd, 2016. december 06. Az intézmény bemutatása Az intézmény megnevezése: Szekszárdi Szakképzési Centrum Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről Greksa-Kis Anita osztályvezető NMH SZFI, Képzési Főosztály, Igazgatási és Koordinációs Osztály 2013.10.16. 1 A Kormány szakmaszerkezeti

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. szeptember 16. A Duális képzés bevezetése Magyarországon 2010-2016 Új szakképzési politika: Munka alapú

Részletesebben

Ssz. Megye Székhely szerinti település Képzés megnevezése Képző intézmény neve

Ssz. Megye Székhely szerinti település Képzés megnevezése Képző intézmény neve Ssz. Megye Székhely szerinti település Képzés megnevezése Képző intézmény neve Ajánlat tételi sorszám 1563 Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger Asztalos "Kevin-98" Bt. 1 1566 Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger Ács

Részletesebben

SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MÓRAVÁROSI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MÓRAVÁROSI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MÓRAVÁROSI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Az iskola bemutatása 2007 régebben: 624. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola www.moravarosi.hu Miért jó móravárosis diáknak lenni?

Részletesebben

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK Szabó Gábor intézményvezető-helyettes Az iskola bemutatása 2007. július 1. Az iskola bemutatása 2009. július 1. 2013. szeptember 1-től

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk!

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! Nálunk versenyképes szakmád és érettségid is lehet mindössze öt év alatt! A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! A szakmai tudás mellett élményekkel, gazdag programokkal, külföldi

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 13., kedd Tartalomjegyzék 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

Változások és új lehetőségek a szakképzésben

Változások és új lehetőségek a szakképzésben Változások és új lehetőségek a szakképzésben A szakképzés nem csak oktatáspolitikai tanügyi kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalompolitikai feladat is. A munkaalapú társadalom

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ)

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ) Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben (Időpontok-információ) Iskolaválasztás és pályaválasztás Az általános iskola kiemelt feladata Célok Az iskolaválasztás felelős segítése A szülők tájékoztatása

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 25., kedd Tartalomjegyzék 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím:

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím: Telefon: 88/560-630 Telefon/fax: 88/560-730 e-mail: isk@ipariszakkozep.hu Internet cím: www.ipariszakkozep.hu Tanulmányi ösztöndíjak a hiányszakmákban Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv, amely készült a Csongrád Megyei Fejlesztési és képzési Bizottság szeptember 29-ei ülésén

Jegyzőkönyv, amely készült a Csongrád Megyei Fejlesztési és képzési Bizottság szeptember 29-ei ülésén Jegyzőkönyv, amely készült a Csongrád Megyei Fejlesztési és képzési Bizottság 2015. szeptember 29-ei ülésén Jelen vannak: Dr. Kőkuti Attila Dr. Pap Jánosné Dr. Zámbó Anita Hadházi Ilona Benkő Zsolt Dr.

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4.

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. 2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. alapján) NMH iktatószám Átadó fenntartó neve Átvevő fenntartó neve Melléklet

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés.

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐJE

A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐJE A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐJE Innováció a művészetoktatásban Szakmai konferencia, Budapest 2016. November 17. A Kormány 2015. februári döntése alapján a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvénynek

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös 1. sz. melléklet: A felhívás tárgyát képező programok jegyzéke Képzési programok jegyzéke Ssz. Képzés megnevezése OKJ vagy SzPK szám vagy kör, vagy Képzés helyszíne Képzés óraszáma (intervallum) Heti óraszám

Részletesebben

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre. Heves megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre. Heves megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre Heves megye Segítség a jegyzék használatához A jegyzék a középfokú iskolák által a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben A gyakorlati szakképzés finanszírozási Tudástranszfer munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató)

Részletesebben

KIFIR hivatalos végeredmény a tanévre felvett tanulókról.

KIFIR hivatalos végeredmény a tanévre felvett tanulókról. Oktatási azonosító Szakma kód Szakma megnevezése 71536320672 047 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 71587894139 048 Szerszámkészítő 71587901369 040 Autóelektronikai műszerész, autószerelő 71589046440

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2017

Ideiglenes felvételi jegyzék 2017 Ideiglenes felvételi jegyzék 2017 Elkészült a 2017-2018-as tanévre az intézményünk 9. évfolyamára jelentkezettek ideiglenes felvételi rangsora. Megnyugtatásul közöljük, hogy mivel szinte minden tanuló

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05. OKJ indítási 1. 2301-14 Tisztítás-technológiai szakmunkás 32 853 03 Nyíregyháza 35/40 726 4,70 2014.03.23 2014.08.14 20 2. 2302-14 3. 2303-14 4. 2304-14 5. 2305-14 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Tolna megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Tolna megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Tolna megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma V.8.44. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tankerület megnevezése: KLIK Miskolci Tankerülete OM azonosító: 0931 Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2014 / 2015. TANÉVRE VONATKOZÓAN Készítette: Változó Világért Alapítvány Hende

Részletesebben

FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM azonosító: 036410 Címe: 9751 Vép, Szent Imre utca 36-38. Intézményvezető: Hollósi Éva igazgató Beiskolázási felelős: Pesti

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

Tájékoztató a Tatabányai Szakképzési Centrum tevékenységéről

Tájékoztató a Tatabányai Szakképzési Centrum tevékenységéről Tájékoztató a Tatabányai Szakképzési Centrum tevékenységéről 2015 július 01-től az állami fenntartásban lévő szakképző iskolák szakképzési centrumok keretei között működnek a 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2015/2016. tanévben megrendezendő

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA. a 2015/2016. tanévben megrendezendő A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA a 2015/2016. tanévben megrendezendő SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Iparkamarával

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök A gazdaságának jövőbeni helyzete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpótlás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság igényeihez igazodó,

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Berczellyné Nagy Marianna Tatabányai Szakképzési Centrum 2015. szeptember 29. MEGÚJULÓ SZAKKÉPZÉS-ÚJ LEHETŐSÉGEK A szakképzési rendszerrel

Részletesebben

SZAKKÉPZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK- A GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK FELADATAI CSÉFALVAY ÁGNES PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2015.

SZAKKÉPZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK- A GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK FELADATAI CSÉFALVAY ÁGNES PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2015. SZAKKÉPZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK- A GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK FELADATAI CSÉFALVAY ÁGNES PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2015. ALAPPROBLÉMÁK Demográfiai Iskolaszerkezeti (legmagasabb gimnáziumi beiskolázás)

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye Szint Tanulmányi terület Sors Szakmacsoport Ágazati be Iskolai rendszer Iskolarendszeren kí képzés mu RFKB döntés 2012-ben ( vagy B) Várható munkae kereslet 2016-17-ben MKIK- GVI felmérés alapján Szakképzőévfolyamr

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

Iskolánk az alábbiak szerint osztotta fel a szabadsáv időkeretét:

Iskolánk az alábbiak szerint osztotta fel a szabadsáv időkeretét: 3. MELLÉKLET Rendelkezés a szabadsáv felhasználásáról szakmánként A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 20. évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű

Részletesebben