MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA október 13., kedd Tartalomjegyzék 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről /2015. BJE jogegységi határozat A Kúria büntető jogegységi határozata /2015. (X. 13.) OGY határozat A Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról /2015. (X. 13.) KE határozat Államtitkári kinevezésről /2015. (X. 13.) KE határozat Államtitkári felmentésről /2015. (X. 13.) KE határozat Államtitkári kinevezésről /2015. (X. 13.) KE határozat Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról /2015. (X. 13.) KE határozat Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról /2015. (X. 13.) KE határozat Államtitkári kinevezésről /2015. (X. 13.) KE határozat Államtitkári kinevezésről /2015. (X. 13.) KE határozat Államtitkári kinevezésről /2015. (X. 13.) KE határozat Bírói felmentésről /2015. (X. 13.) Korm. határozat A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek gazdaságbiztonsági készletezéséről /2015. (X. 13.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról 20482

2 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1 4. melléklet tartalmazza. (2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2016/2017. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés). (3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait. (4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2016/2017. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat). (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. (6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben a) az Szt. 25. (5) bekezdése alapján részszakképesítésre, b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre, c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre, d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra. (7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát. (8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) pontjában foglaltaknak megfelelően a 2016/2017. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az 1. (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell. (3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel és az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni. (4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni. 3. (1) A fenntartó a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az állami intézményfenntartó központ és az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. (2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza. 4. (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel jogosult a 2. és a 4. melléklet szerint, a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit a) a jogutód nélküli megszűnése, b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése, c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy d) az a) c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok miatt. (2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult. (3) A munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára az állami intézményfenntartó központ jogosult. (4) A fenntartók között keretszám-átadásra nincs lehetőség. (5) Az állami fenntartó az (1) (3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb augusztus 31-ig a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-ig az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a szakközépiskolai ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát. (6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége augusztus 31-től, a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

4 20358 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám (7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve az állami intézményfenntartó központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok fel nem használt keretszámairól. (8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a költségvetést folyósító szerv adatai alapján ellenőrzi. 5. A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a 2016/2017. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. 6. A 6. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5 1. melléklet a 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2016/2017. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 2 Abroncsgyártó ( ) N N N N K N T N K K N T N K N K N N N N 3 Ács ( ) T T T T T T T T K T T T T T T T T T K T 4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) N N N K N N K N N N K N N K N K N N N N 5 Államháztartási ügyintéző ( ) K N N K K K K K K K K K K K K N K K K N 6 Állattartó szakmunkás ( ) K N K K N K K N T K K K T K K K K K N N 7 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) K N K K N K K K N N K N N K K K K N N N 8 Ápoló ( ) K K T T T T T T K T T T T T T T T T T K 9 Aranyműves ( ) N K N K K N N N K N N N N N N K N K N N 10 Artista ( ) N N K N K N N N N N N K N N N N N K N N 11 Asztalos ( ) T K T T T T T K K T T T T T T K T T K T 12 Audio- és vizuáltechnikai műszerész ( ) N K N N T K K N K K N N T K N N N N N N 13 Autóelektronikai műszerész ( ) K K K K T T K K K K K T T T T K K K K K 14 Autógyártó ( ) N N N K N N N K T K K T T K N N N N N N 15 Automatikai technikus ( ) K K K K K K T K K K K T T K N K N T N K 16 Autószerelő ( ) K K K K K K K K K T K T T K T K T T T T 17 Autótechnikus ( ) K K K K T K K K K K K T T T N K T T K T 18 Avionikus ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 19 Bádogos ( ) T T T K T K K K T K K T T T T T N K K K 20 Bányaipari technikus ( ) N K N K N N N N N N N T T K N N N N K N 21 Belovagló ( ) N N K N N N K N N N N K N N N N N N N N 22 Biogazdálkodó ( ) K N K K N N K N T N K K T K K K K K N N 23 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus ( ) N K N K K N N N N N N N N N N N N N N N 24 Bőrdíszműves ( ) N K K K K N K K K N K K K N K K K K N N 25 Bőrfeldolgozó-ipari technikus ( ) N N N N K N N N K N K N N N N N N N N N 26 Bronzműves és szoboröntő ( ) N N N K K N N N N N N N N N N K N N N N 27 CAD-CAM informatikus ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 20359

6 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 28 Cipőkészítő ( ) K T K K T N K N K N K N T N K K K K N N 29 CNC gépkezelő ( ) K T T T T K T K T T T T T T T T K T T T 30 Cukor- és édesipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 31 Cukrász ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 32 Csecsemő és gyermekápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 33 Dekoratőr ( ) K N K K K K N N K K K N K K K N N K N N 34 Diétás szakács ( ) K N N K K K K K K N K K K K K K N K K K 35 Díszítő festő ( ) N K K K K N N K K N N N N N N K N K K N 36 Díszlettervező ( ) N N N N K N N N N N N N N N N K N N N N 37 Díszműkovács ( ) T N N T T N N N N N N N N N N N N N N N 38 Dísznövénykertész ( ) K K K K K K K K T N K K N K K K K K K N 39 Divat- és stílustervező ( ) N N K K K N K N K K K N N K K K N N N N 40 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője ( ) N N K K K K K N K N K N N K N N K K N N 41 Drog- és toxikológiai technikus ( ) N K N N K N N N K N N N N K K N N N N N 42 Édesipari termékgyártó ( ) N N K K K N K N T N K N N N K N N K K N 43 Egészségügyi asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 44 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) ( ) N N K K K K K K K N N N N K N K N N N N 45 Eladó ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 46 Elektromechanikai műszerész ( ) K K K K T K N N K N K T T T K K N K K K 47 Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) K N K K T K K K K K K K T T K K N K K N 48 Elektronikai műszerész ( ) N T K K T K K K K K K T T T T K K K K K 49 Elektronikai technikus ( ) K K K T T T K T K T K T T T K K K K T K 50 Élelmiszeripari analitikus technikus ( ) N N N N K N N K K N N N N K K K N N N N 51 Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) N N N N N N K N N N N N N K N N N N N N 52 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) K N K K K K K N T K N N T K K K N N N N 53 Élelmiszeripari technikus ( ) K N N K K K K K N N K K T K T K N K K N 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám

7 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 54 Épület- és szerkezetlakatos ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 55 Épületgépész technikus ( ) N T K T T T K K T K T T T T K K T K K K 56 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) N N N N N K N K T K N N N K K N N K N N 57 Erdészeti gépésztechnikus ( ) N N N N N N N N N K N N N K K N N N N N 58 Erdészeti szakmunkás ( ) N N N K N K N N T K N N N K K K N N N N 59 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 60 Erősáramú elektrotechnikus ( ) N K K K T K K K K T K T T T K N T T K K 61 Faipari technikus ( ) T K K K T K K K K K K N T T K K N K T K 62 Fegyverműszerész ( ) N N N N N K N N N N N N N N N N N N N N 63 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) N K K N K K N N K N K K K N N K K N K N 64 Férfiszabó ( ) N K K K K K K N K K K K T K K K K K K N 65 Festő ( ) N K K K K K K K K K N N N N K K N K K N 66 Festő, mázoló, tapétázó ( ) T K T T T T T K K T K T T T T K T K K K 67 Finommechanikai műszerész ( ) T K K K T K K N T N K N N N K K K K K K 68 Fitness-wellness instruktor ( ) K N K K K K N K K N K K K K N K N N K K 69 Fluidumkitermelő technikus ( ) N N K K N K N N N N N K N N N N N N N K 70 Fodrász ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 71 Fogászati asszisztens ( ) N K K K K K N K K N K N K N N N K K K N 72 Foglalkozás-szervező ( ) N N K N K N N N K N K N K N K N N N N N 73 Fogtechnikus ( ) N K K K K K N N K N N N N N N N N K N N 74 Fogtechnikus gyakornok ( ) N K K K K K N K K N N N N N N N N K N N 75 Formacikk-gyártó ( ) N N K N K K K N K N N T N N K N N N K N 76 Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) N K K K K N K N K N N N N K N N N N N N 77 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus ( ) N K K K K N K N K N N N K K K N N K N N 78 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) N K K K T K K K T K K K T T K K N N T K 79 Gazda ( ) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N 3 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 20361

8 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 80 Gazdasági informatikus ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 81 Gépgyártástechnológiai technikus ( ) K T K T T T T T T T K T T T T T K T T T 82 Gépi forgácsoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 83 Gépjármű mechatronikus ( ) K N K K K K K N K N K T T K N N N N K N 84 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) N N K K N K N N K N N T N K N N N N N N 85 Gépjárműépítő, szerelő ( ) N N K N K K K N K N K T N K N N N T N N 86 Gerontológiai gondozó ( ) N K K N N K K N K N K K K N N K N N N K 87 Grafikus ( ) K K K K K K K K K K N K N N K K N K K N 88 Gumiipari technikus ( ) N N N N K K K N K K N K N N N K N N N N 89 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) ( ) N N K N K N N N N N N N N N N K N N N N 90 Gyakorló ápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 91 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 92 Gyakorló fodrász ( ) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K 93 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K N K K K N K K 94 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 95 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) K K K K K K K N K N K N K K N N N N K N 96 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) K K N K K K K N K N K N K K N N K N K N 97 Gyakorló kozmetikus ( ) K K K K K K K K N K K N K K K K K K K K 98 Gyakorló mentőápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 99 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K K N N N N K N 100 Gyártósori gépbeállító ( ) N K T T T K T N T T K T T N N K N T T N 101 Gyermekotthoni asszisztens ( ) N N K K K K N N K N K K K K N K N K N N 102 Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) K K K N K K K N T N T N N N N K K N N N 103 Gyógy- és sportmasszőr ( ) K K K K K K N K N N K K N K K K K K N K 4 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám

9 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 104 Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) N K K K K K K K K N K N K K K K K N N N 105 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) N K K N K K N N T N N N N K N K N N N N 106 Gyógyszertári asszisztens ( ) N K K K K K N N K N K K K N N K N N N K 107 Hajózási technikus ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 108 Halász, haltenyésztő ( ) N N K N N N N N T N N K N N N N N N N N 109 Hangmester ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 110 Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 111 Hegesztő ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 112 Hídépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N K N K N N N N K N N N N N N 113 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) N N N K K K N N K N K K T N K K K K K N 114 Hús- és baromfiipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N K K N N N N 115 Húsipari termékgyártó ( ) T T K K T K K K T N T N T T T K K K T K 116 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) N K K K T K K K T K K T T T K K N K K K 117 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) N K K K T K K K T K K T T T K K N K K K 118 Idegenvezető ( ) K K N K K K K K K N K K K K K N K N K N 119 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 120 Informatikai rendszergazda ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 121 Ipari gépész ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 122 Ipari gumitermék előállító ( ) N N N N K T K N K K N T K N N N N N N N 123 Irodai asszisztens ( ) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K N 124 IT mentor ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 125 Járműfényező ( ) K K K K T K K K K K K T T T T K K K K K 126 Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) N N K K K N K T T N K T T K N K N K K N 127 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) K N K K K N N N K N K T T K N K N N K N 128 Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) N N K N T N N N K N K T T K N K N N K N 5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 20363

10 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 129 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N N K K N K N N N N N N K N K N K N N 130 Jelmeztervező ( ) N N N K K N N N N N N N N N N N N N N N 131 Kályhás ( ) N N K N K K K N K N K T T K K N N K N N 132 Karosszérialakatos ( ) K K K K T K K K K T T T T T T K T K T K 133 Kárpitos ( ) K T T K T K K K K K K T T T T K K T K T Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) K K K K K K N N K K K N K K N N N N K N 135 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) ( ) N K K K N K N N N N N N N N N N N N K N 136 Kerámiaműves ( ) N K K K K K K N K N N N N K K K N N N N 137 Kereskedő ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 138 Kertész ( ) K K K T K K K K K K K K N K K K K K K N 139 Kertészeti szaktechnikus ( ) N N N K N K N N T N K N N N N K N K K N 140 Kiadványszerkesztő ( ) K N K K K K N K K K K N K K K N K K K N 141 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) K K K K K K K K K N K K K K K K K N K K 142 Kishajóépítő, -karbantartó ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N K 143 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) ( ) K K K K K K K K K N N N N K N K N K K N 144 Klinikai fogászati higiénikus ( ) N N N N K K N N K N N N N N N N N N N N 145 Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) N K N N K K N N K K K K K K N N N K K N 146 Kohászati technikus ( ) N N N K N N K N N N N N N N N N N N N N 147 Korrektor ( ) N N K N K N N N K N N N K N K N N N K N 148 Kozmetikus ( ) N K K K K K K K K K K N K K K K K K K K 149 Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) N N K K T N K K K K N N K K K N N K N N 150 Kőműves és hidegburkoló ( ) T T T T T T T T K T T T T T T K T T T T 151 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) K K K K K K N N K K N N K K N K N N N N 152 Környezetvédelmi technikus ( ) K K K K K K K K K N K K K K K K K K K N 153 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus ( ) N N K N K N K N K N N N K K K K K K K N 6 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám

11 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 154 Közlekedésautomatikai műszerész ( ) N K N N K K N K K N K N N K N K N T N N 155 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) T T T T T T T K T T K T T T T T T K T K 156 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N K K K K K K N K N K K N N N K N K 157 Laboratóriumi technikus ( ) N T K N K T K N T N K K N N N K K N K K 158 Lakberendező ( ) N N K N K N N N K N N N K K N N N K N N 159 Látszerész és fotócikk-kereskedő ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 160 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N K K N N K K N N N N N N N N N N N 161 Létesítményi energetikus ( ) N K K K K K N N K N N K N K N K N N K N 162 Logisztikai ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 163 Lovastúra-vezető ( ) N N K N K K K N N N N K K K K K K K K N 164 Lovász ( ) K N K N N K K K T N K K N K K N K K N N 165 Magasépítő technikus ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 166 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus ( ) N N N N N N N N T N T N N N N N N N N N 167 Matróz-gépkezelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 168 Mechatronikai technikus ( ) K T K T K T K T T N K T T K T K K T T K 169 Mechatronikus-karbantartó ( ) K K K K T T K N K N K T T K K K N T K N 170 Mélyépítő technikus ( ) N K K K K K K K K K N K K K K K N K N N 171 Mentálhigiénés asszisztens ( ) N K N N K N N N K N K K K N K K N N K N 172 Mentőápoló ( ) K K K T T K T K K T T T T T T T K T K K 173 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) K K K K N K K K T N K N K N T K T K K K 174 Mezőgazdasági gépész ( ) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N 175 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) K K K K N K K K T K K T K K K K K K K N 176 Mezőgazdasági gépjavító ( ) K K K K N K K K T K T K T K K T T K K N 177 Mezőgazdasági technikus ( ) K K K K N K K K T T T T K K K K K K K N 178 Molnár ( ) N N N N N N N N T N K N N N N N N N N N 179 Motorkerékpár-szerelő ( ) K N K N K K K K K N K N K K N N N N K K 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 20365

12 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 180 Mozgókép- és animációkészítő ( ) N N N K K N K N K K N N N K K N N K N N 181 Műanyagfeldolgozó ( ) N T K K K K K T K T K T T N N K N K K N 182 Műanyagfeldolgozó technikus ( ) N T K K K K K N K N K T T N N K N N K N 183 Műbútorasztalos ( ) N N K N K K N N K N K K T K K K N K K N 184 Műemlékfenntartó technikus ( ) N K N N K K N K K N N N N N N N N N K N 185 Műemléki díszítőszobrász ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 186 Műemléki helyreállító ( ) N K K N K K N N K K N N N N N N N N N N 187 Műszaki informatikus ( ) K K K K K K K K K K K T T K K K K K T K 188 Műszeres analitikus ( ) N N N N K K N N K N N N N N N K N N N N 189 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 190 Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N K K K N K N K N N N N K N K N K N N 191 Nonprofit menedzser ( ) N N N K K K N N N N N N K K K N K N N N 192 Női szabó ( ) T T T T T T K T K K T T T T T K T T K T 193 Növényvédelmi szaktechnikus ( ) N N K N N K N N T N K N N K K K K N K N 194 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus ( ) N N N N N N N N N N N K N N N N K N N N 195 Nyomdaipari gépmester ( ) K N K K K K N N K K N N K K N N N N K N 196 Optikai üvegcsiszoló ( ) N N N N K N N N K N N N N N N K N N N N 197 Ortopédiai műszerész ( ) K N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 198 Orvosi elektronikai technikus ( ) N K N N K N K N K N N N N N N N N N N N 199 Ötvös, fémműves ( ) N K N K K N N K K N N N N N N K N K N N 200 Pantomimes ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 201 Papíripari technikus ( ) N N N N K N N N K N N N T K N N N N N N 202 Parképítő és fenntartó technikus ( ) K K N K K K K K T N K N N K N K N K K N 203 Patkolókovács ( ) N N K N N N N N T N N K N N N N N N N N 204 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) N K N K K K K K K N K K K K K K K N K K 205 Pék ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 8 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám

13 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 206 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ( ) K N K K K K N K K K N N K K K N K K K N 207 Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 208 Pincér ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 209 Postai üzleti ügyintéző ( ) K K K K K K N K K N K N K K N K K K N N 210 Pszichiátriai gondozó ( ) N N K N N K N N K N K N K N N K N N N N 211 Rehabilitációs nevelő, segítő ( ) N K K K K N N N K N K N K K N K N N K N 212 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló ( ) N K K N K N N N K N N N N K N K N K K N 213 Repülőgépész ( ) N N N K K N N N K N N N N N N N N N N N 214 Repülőgépsárkány-szerelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 215 Ruhaipari technikus ( ) K N K K K K K N K N K N T N K K K T K K 216 Sommelier ( ) N K N K K N N N N N N N N N N N N N N N 217 Speciális állatfeldolgozó ( ) N N N N K N N N T N K N N N N N N N N N 218 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) K N K K K K K K K N K K N K K K N N K K 219 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) K N N N K K K N T N K K N K K K N K N N 220 Szakács ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 221 Szállítmányozási ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K K K K N N K K N 222 Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 223 Szárazépítő ( ) K K K K T K K K K K K N T K K K N K K K 224 Szenvedélybeteg gondozó ( ) N K N N N N N N K N K K K N N K N N N N 225 Szerszámkészítő ( ) T K T T T T T K T K K T T T T T T T T T 226 Színész II. ( ) N N K N K N N N N N N N N N N K N N N N 227 Színháztechnikus, szcenikus ( ) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N 228 Szobrász ( ) N K N N K K K K K N N N N N K K N N N N 229 Szociális asszisztens ( ) K K K K K K N K K N K K K K K K N N K N 230 Szociális gondozó és ápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 231 Szociális szakgondozó ( ) N K K K K K N N K N K K K K K K K K K N 9 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 20367

14 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 232 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) N K K K K K N N K N K K K K K K N N K N 233 Szoftverfejlesztő ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 234 Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) ( ) N N K N K K N K K N N N K N N N N N N N 235 Szőlész-borász ( ) N K N K K N N K N K N N N T N N N K K N 236 Szövettani asszisztens ( ) N N K K K K N N K N K N K K N N N N K N 237 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) K K K K K K K K K N N N N K N K N N N N 238 Tartósítóipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N K N N N N N N 239 Távközlési technikus ( ) N N N K K N N N K N K N K N K N N N K K 240 Tejipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 241 Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) K N N K K N K N K N K K T N K N N N K N 242 Térképész szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N K N N N K N N 243 Természetvédelmi szaktechnikus ( ) K K N K K N K N K N N K T N K N K N K N 244 Tetőfedő ( ) N K K K T K K K K N K T T K K K N K T K 245 Textilipari technikus ( ) N N N K K K N N K N N N T K N N N N N N 246 Textilműves ( ) N K K K K K K K K K N N N K K K N K N N 247 Turisztikai szervező, értékesítő ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K N K K K 248 Útépítő ( ) N K T K T N K N K K K T T T K N N N N N 249 Útépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N K N K N N T T K N N N N N N 250 Ügyviteli titkár ( ) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K 251 Üvegműves ( ) N N N N K N N K N N N N N N N K N N K N 252 Vadászpuska műves ( ) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N N 253 Vájár ( ) N T N T N N K N N T N T T N N N N N T N 254 Vállalkozási és bérügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K K K K N K K K N 255 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) N K K K K K K K K N K K K K K K K N K N 256 Vasútépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K K K N K N K N N N N K N K N N 257 Vasútforgalmi szolgálattevő ( ) N N N K K K N K K N K N N N K K K N N N 10 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám

15 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 258 Vasúti árufuvarozási ügyintéző ( ) N N N N K N N K K N K K N N N K N N N N 259 Vasúti személyszállítási ügyintéző ( ) N N N K K K N K K N K N N N K K N N N N 260 Vasúti villamos jármű szerelője ( ) N N K K K K K N K N K N N N N K K N N N 261 Vasúti vontatott jármű szerelője ( ) N N N K K N N N K N K N N N N K N N N N 262 Vasútijármű-technikus ( ) N N N N K N N N K N T N N N N K K N N N 263 Vegyipari technikus ( ) N T K T K K K N T N T T N K N K N N K N 264 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 265 Vendéglátó eladó ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K 266 Vendéglátó-üzletvezető ( ) K K K K K K K K K N K K K K K K N N K K 267 Vidékfejlesztési szaktechnikus ( ) N N N K N N N N T N K K N K K N K N K N 268 Villanyszerelő ( ) T T T T T T T T T T T T T T T K T T T T 269 Virágdekoratőr ( ) K N N N K N N N T N N N N N N N N K N N 270 Virágkötő és virágkereskedő ( ) K K K K K K K K T K N K N K K K K K K K 271 Víz- és csatornaműkezelő ( ) N K N K T N N N K K N K T K K K N K K N 272 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) K K T K T T N K T K N K T T T T K N K K 273 Vízépítő technikus ( ) N N K K K K N K K N T K T K N K N N N N 274 Vízgazdálkodó szaktechnikus ( ) K N N K K N N N K N T N N N K K K N N N 275 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő ( ) N K K K T K N N T K T K T T K N N N K N 276 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N N K N K N N N N N N N N N N N N N 277 Vizi sportmotor-szerelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 278 Vízügyi technikus ( ) K N K K K K N K K N T N T N K K K K N N 279 Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) K K N K K K K N T K T N N K N T K K N N 2. Jelmagyarázat az 1. pontban foglalt táblázathoz T: támogatott [1. (2) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. (2) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. (2) bekezdés c) pontja szerint] 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 20369

16 20370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 2. melléklet a 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez 1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám NGM FM 2 Államháztartási ügyintéző ( ) Állattartó szakmunkás ( ) Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) Ápoló ( ) Autóelektronikai műszerész ( ) Automatikai technikus ( ) 8 Autószerelő ( ) Autótechnikus ( ) Biogazdálkodó ( ) CAD-CAM informatikus ( ) Cipőkészítő ( ) 13 CNC gépkezelő ( ) Cukrász ( ) Csecsemő és gyermekápoló ( ) Dekoratőr ( ) Diétás szakács ( ) 18 Dísznövénykertész ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) Eladó ( ) Elektromechanikai műszerész ( ) 22 Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) Elektronikai technikus ( ) Élelmiszeripari szakmunkás ( ) Élelmiszeripari technikus ( ) Fitness-wellness instruktor ( ) Fodrász ( ) Gazda ( ) Gazdasági informatikus ( ) Gépgyártástechnológiai technikus ( ) Gépjármű mechatronikus ( ) Grafikus ( ) Gyakorló ápoló ( ) Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 37 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 38 Gyakorló kozmetikus ( ) Gyakorló mentőápoló ( ) Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) Gyógy- és sportmasszőr ( ) Idegenvezető ( ) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Irodai asszisztens ( ) IT mentor ( ) Járműfényező ( ) 48 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) 49 Karosszérialakatos ( ) Kárpitos ( ) 51 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 52 Kereskedő ( ) Kertész ( ) Kiadványszerkesztő ( ) 55 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) ( ) Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) 58 Környezetvédelmi technikus ( ) Logisztikai ügyintéző ( ) Lovász ( ) Magasépítő technikus ( ) 62 Mechatronikai technikus ( ) Mechatronikus-karbantartó ( ) 64 Mentőápoló ( ) KLIK EJSZ13 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8 MF116 MF132 MF151 MF176 MF30 MF58 MF63 MF67

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) Mezőgazdasági gépész ( ) Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) Mezőgazdasági gépjavító ( ) Mezőgazdasági technikus ( ) Motorkerékpár-szerelő ( ) Műszaki informatikus ( ) Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) ( ) 73 Nyomdaipari gépmester ( ) 74 Ortopédiai műszerész ( ) 75 Parképítő és fenntartó technikus ( ) Pék ( ) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) 81 Ruhaipari technikus ( ) 82 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) Szárazépítő ( ) Szociális asszisztens ( ) Szociális gondozó és ápoló ( ) Szoftverfejlesztő ( ) Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) 93 Természetvédelmi szaktechnikus ( ) 94 Turisztikai szervező, értékesítő ( ) Ügyviteli titkár ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezető ( ) 100 Virágdekoratőr ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) 103 Vízgazdálkodó szaktechnikus ( ) Vízügyi technikus ( ) Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) 28 28

18 20372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L 2 Ápoló ( ) Keretszám 3 Aranyműves ( ) 4 Asztalos ( ) Audio- és vizuáltechnikai műszerész ( ) 6 Autóelektronikai műszerész ( ) Automatikai technikus ( ) 8 Autószerelő ( ) Autótechnikus ( ) 10 Bányaipari technikus ( ) 11 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus ( ) Bőrdíszműves ( ) CAD-CAM informatikus ( ) 14 Cukrász ( ) Csecsemő és gyermekápoló ( ) Díszítő festő ( ) 17 Dísznövénykertész ( ) Drog- és toxikológiai technikus ( ) 19 Egészségügyi asszisztens ( ) Eladó ( ) Elektromechanikai műszerész ( ) 22 Elektronikai technikus ( ) Erősáramú elektrotechnikus ( ) 24 Faipari technikus ( ) Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) Férfiszabó ( ) 27 Festő ( ) Festő, mázoló, tapétázó ( ) Finommechanikai műszerész ( ) 30 Fodrász ( ) 31 Fogászati asszisztens ( ) Fogtechnikus ( ) Fogtechnikus gyakornok ( ) 34 Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) 35 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus ( ) Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) Gazda ( ) Gazdasági informatikus ( ) Gerontológiai gondozó ( ) 40 Grafikus ( ) Gyakorló ápoló ( ) Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) NGM FM KLIK EJSZ2 FI8 MF131 MF15 MF229 MF33 MF36

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) Gyakorló mentőápoló ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) 50 Gyártósori gépbeállító ( ) 51 Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) Gyógy- és sportmasszőr ( ) Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) 55 Gyógyszertári asszisztens ( ) Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) 57 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) 58 Idegenvezető ( ) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Irodai asszisztens ( ) IT mentor ( ) Járműfényező ( ) Karosszérialakatos ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) 66 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) ( ) Kerámiaműves ( ) Kereskedő ( ) Kertész ( ) Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) 73 Kozmetikus ( ) Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) Környezetvédelmi technikus ( ) 76 Közlekedésautomatikai műszerész ( ) Létesítményi energetikus ( ) 78 Logisztikai ügyintéző ( ) Magasépítő technikus ( ) Mechatronikus-karbantartó ( ) 81 Mélyépítő technikus ( ) Mentálhigiénés asszisztens ( ) Mentőápoló ( ) Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) Mezőgazdasági gépész ( ) Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) Mezőgazdasági gépjavító ( ) Mezőgazdasági technikus ( ) Műemlékfenntartó technikus ( ) Műemléki helyreállító ( ) Műszaki informatikus ( )

20 20374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám 92 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) ( ) Orvosi elektronikai technikus ( ) 94 Ötvös, fémműves ( ) Parképítő és fenntartó technikus ( ) Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) Pék ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) Pincér ( ) Postai üzleti ügyintéző ( ) 101 Rehabilitációs nevelő, segítő ( ) Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló ( ) 103 Sommelier ( ) Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) Szárazépítő ( ) 108 Szenvedélybeteg gondozó ( ) 109 Szerszámkészítő ( ) 110 Szobrász ( ) Szociális asszisztens ( ) Szociális gondozó és ápoló ( ) Szociális szakgondozó ( ) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) Szoftverfejlesztő ( ) Szőlész-borász ( ) Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) Természetvédelmi szaktechnikus ( ) 119 Tetőfedő ( ) 120 Textilműves ( ) Turisztikai szervező, értékesítő ( ) Útépítő ( ) 123 Ügyviteli titkár ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezető ( ) 129 Virágkötő és virágkereskedő ( ) Víz- és csatornaműkezelő ( ) Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő ( ) 133 Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) 28 28

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2012. ( ) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. DECEMBER 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye Szint Tanulmányi terület Sors Szakmacsoport Ágazati be Iskolai rendszer Iskolarendszeren kí képzés mu RFKB döntés 2012-ben ( vagy B) Várható munkae kereslet 2016-17-ben MKIK- GVI felmérés alapján Szakképzőévfolyamr

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda Tartalomjegyzék 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Magyar joganyagok - 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet - a 2014/2015-ös tanévre vo 2. oldal c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok a

Magyar joganyagok - 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet - a 2014/2015-ös tanévre vo 2. oldal c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok a Magyar joganyagok - 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet - a 2014/2015-ös tanévre vo 1. oldal 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Magyar joganyagok - 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet - a 2016/2017. tanévre vonatk 2. oldal c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó s

Magyar joganyagok - 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet - a 2016/2017. tanévre vonatk 2. oldal c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó s Magyar joganyagok - 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet - a 2016/2017. tanévre vonatk 1. oldal 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Jász-Nagykun-Szolnok megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Jász-Nagykun-Szolnok megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi.

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Jász-Nagykun-Szolnok megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Jász-Nagykun-Szolnok megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi.

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 26., kedd Tartalomjegyzék 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 17668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 114. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben

Részletesebben

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség.

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség. A Kormány / 2016. ( ) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. július 11., kedd Tartalomjegyzék 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 1. oldal 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 1. oldal 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko

Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 2. oldal (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban isko Magyar joganyagok - 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet - a 2018/2019. tanévre vonat 1. oldal 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 25., kedd Tartalomjegyzék 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Tanulmányi terület kódok összesítője. Informatika

Debreceni Szakképzési Centrum Tanulmányi terület kódok összesítője. Informatika szakképesítés: 31 521 10 Gyártósori gépész 0011 Gépészet 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma Szakközépiskola 0012 Informatika szakképesítés: 52 481 02 Irodai

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

Veszprém megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó

Veszprém megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

HIVATAL A 2018/2019-es tanévre az alábbi nappali tagozatos, ingyenes szakképesítések kerültek meghirdetésre Baranya megyében 1

HIVATAL A 2018/2019-es tanévre az alábbi nappali tagozatos, ingyenes szakképesítések kerültek meghirdetésre Baranya megyében 1 HIVATAL A 2018/2019-es tanévre az alábbi nappali tagozatos, ingyenes szakképesítések kerültek meghirdetésre Baranya megyében 1 Képzés megnevezése OKJ azonosítója Intézmény neve Ács 34 582 01 Pécsi SZC

Részletesebben

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez 5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez A 2015/2016-os tanévben induló képzésekben Szabóky Adolf tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Zala megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó

Zala megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Ács Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

HIVATAL. Melyik szakképesítés, melyik szakképző iskolában tanulható Baranya megyében 2017 szeptemberétől* OKJ szám.

HIVATAL. Melyik szakképesítés, melyik szakképző iskolában tanulható Baranya megyében 2017 szeptemberétől* OKJ szám. Melyik szakképesítés, melyik szakképző iskolában tanulható Baranya megyében 2017 szeptemberétől* Képzés neve OKJ szám Képző intézmény Ács 34 582 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 55 621 01 FM DASzK,

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

Szakmák egészségügyi tényezői. Egyes szakmákban egészségügyileg kizáró/korlátozó tényezők :

Szakmák egészségügyi tényezői. Egyes szakmákban egészségügyileg kizáró/korlátozó tényezők : Szakmák egészségügyi tényezői Egyes szakmákban egészségügyileg kizáró/korlátozó tényezők : 1. Ács : Magas vérnyomás,, Ájulás hajlam,,, Tér és mélységlátás zavara, Cukorbetegség, Allergia a szakmában használatos

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

Somogy megye Ács Ács, állványozó Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

Somogy megye Ács Ács, állványozó Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26.

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26. Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 5/2013. (III.26.) sz. határozata* 5 : Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az ülésen elhangzott

Részletesebben

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. november 29., szerda Tartalomjegyzék 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019.

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Tagintézmény Szakképesítés / szakképesítésráépülés megnevezése Képzési idő (év) Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági. /2013. (.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Tervezett szakképesítés / szakképesítés-ráépülés OKJ száma (xx_xxx_xx) Közlekedés Közlekedés

Tervezett szakképesítés / szakképesítés-ráépülés OKJ száma (xx_xxx_xx) Közlekedés Közlekedés Autói műszerész Autótechnikus Autótechnikus 54 525 01 13. Közlekedés 55 525 01 13. Közlekedés 55 525 01 13. Közlekedés Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2015. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2015. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2015. ( ) Korm. rendelete a 2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017-es tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4.

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. 2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. alapján) NMH iktatószám Átadó fenntartó neve Átvevő fenntartó neve Melléklet

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Postacím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Telefon: (+36-62) 561-561 Honlap: www.csmkh..hu Iktatószám: 1157-10 /2011-0600

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: ISZF/33362/2018-ITM Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet - a gyakorlati képzés költsége 2. oldal A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény hatál

Magyar joganyagok - 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet - a gyakorlati képzés költsége 2. oldal A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény hatál Magyar joganyagok - 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet - a gyakorlati képzés költsége 1. oldal 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

KAMARA HIVATALA. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként

KAMARA HIVATALA. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként KAMARA HIVATALA Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként OKJ szám Szakmák Súlyszorzó Igénybe vehető normatíva összege

Részletesebben

HIVATAL. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként

HIVATAL. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként HIVATAL Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként OKJ szám Szakmák Súlyszorzó Igénybe vehető normatíva összege tanuló/év

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. február 25., hétfő Tartalomjegyzék 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet A 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020.

Részletesebben