MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről /2015. (II. 10.) Korm. rendelet A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről /2015. (II. 10.) Korm. rendelet Az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről 718 6/2015. (II. 10.) MvM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról 719 9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet Egyes emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezésével összefüggő és egyes népegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról /2015. (II. 10.) Korm. határozat A nukleáris biztonságról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, szeptember 20-án létrejött Egyezmény szerinti diplomáciai értekezleten való magyar részvételről /2015. (II. 10.) Korm. határozat Az Egészséges Magyarország Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról /2015. (II. 10.) Korm. határozat A Szakképzés a gazdaság szolgálatában című koncepcióról /2015. (II. 10.) Korm. határozat A 2015-ös oroszországi magyar kulturális évad megrendezéséről és finanszírozásáról /2015. (II. 10.) Korm. határozat Az Ebola-járvány által sújtott nyugat-afrikai országokba küldendő egészségügyi önkéntesekről /2015. (II. 10.) Korm. határozat A évi Felnőtt Judo Világbajnokság és Világkongresszus rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről /2015. (II. 10.) Korm. határozat A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról 727

2 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 7. tekintetében a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 31. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján a Kormány 2015/2016-os tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1 4. melléklet tartalmazza, az e -ban meghatározottak szerint. (2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2015/2016-os tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés). (3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait. (4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2015/2016-os tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat). (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. (6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben a) az Szt. 25. (5) bekezdése alapján a részszakképesítésre, b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre, c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra, és d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra. (7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát. (8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult. 2. (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontja alapján a februárban induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az 1. (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 541 (3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszámokon a korlátozottan támogatott szakképesítések, szakközépiskolai ágazatok esetén, az iskolai rendszerű szakképzésbe, az oktatás munkarendjétől független beiskolázható tanulói létszám értendő. (4) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül. 3. (1) A fenntartó az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter kivételével köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. (2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza. 4. (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2015/2016-os tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit a) a jogutód nélküli megszűnése, b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése, c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy d) az a) c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok miatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók augusztus 31-ig, a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-ig öt példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével. (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel. A nem állami átvevő fenntartó hatályos szakképzési megállapodásában rögzített létszámkeretet nem lépheti túl a 2. és a 4. melléklet szerinti keretszám és az átvenni kívánt keretszám összege. (4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, valamint az OKJ 6. mellékletében szereplő szakképesítések esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter a megállapodást ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv és az agrárpolitikáért felelős miniszter ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2), (3) és az (5) bekezdésben foglaltaknak. (5) Az átvevő fenntartó a megállapodást, a megkötését követő 3 napon belül működési engedélyhez kötött szakképző iskola esetén a jogerős működési engedély fenntartó által hitelesített másolatával négy példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. A megállapodás azon példánya, melyet az átvevő fenntartó nem küld meg ellenjegyzés céljából, a 2. és a 4. melléklet alapján keretszámmal rendelkező, átadó fenntartónál marad, aki ezzel igazolhatja, hogy eleget tett az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének. (6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv azon megállapodás négy példányát, melyben az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések is szerepelnek, a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellenjegyzésével továbbítja az agrárpolitikáért felelős miniszternek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást nem jegyzi ellen, az agrárpolitikáért felelős miniszternek történő megküldés nélkül, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a beküldött négy példányt visszaküldi az átvevő fenntartónak, az ellenjegyzés elmaradásának írásbeli indoklásával együtt. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv akkor, ha az agrárpolitikáért felelős miniszternek nincs ellenjegyzési jogosultsága, az előbbiekben meghatározott módon jár el.

4 542 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám (7) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellenjegyzésével visszaküldi a megállapodás három példányát az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. (8) Ha az agrárpolitikáért felelős miniszter a megállapodást nem jegyzi ellen, a megállapodás négy példányát a kézhezvételtől számított 15 napon belül az ellenjegyzés elmaradásának írásbeli indoklásával együtt az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek visszaküldi. Ebben az esetben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a kézhezvételtől számított 15 napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszter indoklásával együtt továbbítja a megállapodás négy példányát az átvevő fenntartónak. (9) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az ellenjegyzést az agrárpolitikáért felelős miniszter ellenjegyzése esetén a kézhezvételt követően, 15 napon belül az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az átvevő fenntartónak, és ezt követően a megállapodást a honlapján nyilvánosságra hozza. 5. Az Szt. 82. b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. (1) Hatályát veszti a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. (2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] rendelkezéseit kell alkalmazni a) a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján megkötött és e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos támogatási szerződésekből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében, és b) azon támogatási kérelem és támogatás tekintetében, amelyre vonatkozóan a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 15. (4) bekezdése alapján a Kormány döntést hozott. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5 1. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 2 Abroncsgyártó ( ) N N N N K N T N T K N T N K N K N N N N 3 Ács ( ) T T T T T T K T K K T T T T T T T T K K 4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus ( ) N N N K N N K N N N K N N K N K N N N N 5 Államháztartási ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 6 Állattartó szakmunkás ( ) K N K K N K K N K K K T T K K K K K N N 7 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) K N K K N K K K N N K N N K K K K N N N 8 Ápoló ( ) T T T T T T K T T T T T T T K T T T T K 9 Aranyműves ( ) N K N K K N N N K N N N N N N K N K N N 10 Artista ( ) N N N N K N N N N N N K N N N N N N N N 11 Asztalos ( ) T K K T T T T K K T T T T T K K T T K T 12 Audio- és vizuáltechnikai műszerész ( ) N K N N T K N N T K N N T T N N K N N N 13 Autóelektronikai műszerész ( ) T K K K T T K K K T K T T T T K K K K T 14 Autógyártó ( ) N N N K N N N K T T K T T K K N N K N N 15 Automatikai technikus ( ) K K K K K K T K T K K K T K N K K T N K 16 Autószerelő ( ) T K K K K K K K K T K T T K T K K T T K 17 Autótechnikus ( ) K K K K T K K K K K K T T T K K K T K K 18 Avionikus ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 19 Bádogos ( ) K T K K T K K K K K K T T T K T T K K N 20 Bányaipari technikus ( ) N K N K N N N N N K N T T K N N T N K N 21 Belovagló ( ) N N K N N N K N N N N T N N N N N N N N 22 Biogazdálkodó ( ) K N K K N N K N K N K K T K K K K K N N 23 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus ( ) N K N K K N N N N N N N N N N N N N N N 24 Bőrdíszműves ( ) N K K K K N K N K N K K K N K K N K N N 25 Bőrfeldolgozó-ipari technikus ( ) N N N N K N N N K N K N N N K N N N N N 26 Bronzműves és szoboröntő ( ) N N N K K N N N N N N N N N N K N N N N 27 CAD-CAM informatikus ( ) K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 543 1

6 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 28 Cipőkészítő ( ) K T K K T N K N K N K N T N K K K K N N 29 CNC gépkezelő ( ) T T T T T K T K T T T T T T K T T T T T 30 Cukor- és édesipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 31 Cukrász ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 32 Csecsemő és gyermekápoló ( ) T K T T T T K K T K T T T K K K T T K K 33 Dekoratőr ( ) K N K K K K K N K K K N K K K N N K N N 34 Dietetikus szakács ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 35 Díszítő festő ( ) N K K K K N N K K N N N N N N K N N K N 36 Díszlettervező ( ) N N N N K N N N N N N N N N N K N N N N 37 Díszműkovács ( ) N N N K N N N N N N N N N N N N N N N N 38 Dísznövénykertész ( ) K K K K K K K K K N K K N K K K K K K N 39 Divat- és stílustervező ( ) N N K K K N K N K K K N N K K K N N N N 40 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője ( ) N N N K K N N N K N K N N K N N K K N N 41 Drog- és toxikológiai technikus ( ) N N N N K N N N T N N N N K K N N N N N 42 Édesipari termékgyártó ( ) N N K K K N K N N N K N N N K N N K K N 43 Egészségügyi asszisztens ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 44 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) ( ) N N K K K K K K K N N N N K N K N N N N 45 Eladó ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 46 Elektromechanikai műszerész ( ) K N K K T K N N T K K T T T K K K K K N 47 Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) K N K K T K K K T K K K T T K K K K K N 48 Elektronikai műszerész ( ) N K K K T K K K T K K T T T T K K K K K 49 Elektronikai technikus ( ) K K K T T K K T T K T T T T K K K K T K 50 Élelmiszeripari analitikus technikus ( ) N N N N K N N K K N N N N K K K N N N N 51 Élelmiszeripari gépésztechnikus ( ) N N N N N N K N N N N N N K K K N K K N 52 Élelmiszeripari szakmunkás ( ) K N K K K K K N N K K N N K K K N N N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 544 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 2

7 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 53 Élelmiszeripari technikus ( ) K N N K K K K K N N K K N K K K N K K N 54 Épület- és szerkezetlakatos ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 55 Épületgépész technikus ( ) N T T T T K K K T T T T T T T K T K K T 56 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus ( ) N N N N N K N K K K N N N K K N N K N N 57 Erdészeti gépésztechnikus ( ) N N N K N N N N N K N N N K K N N N N N 58 Erdészeti szakmunkás ( ) N N N K N K N N K K N N N K K K N N N N 59 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 60 Erősáramú elektrotechnikus ( ) T K K K T K T T T T K T T T K N T T K K 61 Faipari technikus ( ) T K T K T K K T K K K N T T T T T K T T 62 Fegyverműszerész ( ) N N N N N K N N N N N N N N N N N N N N 63 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító ( ) N K K N K K N N K N K K K N N K K N K N 64 Férfiszabó ( ) N N K K K K K N K K K K T K K K K K K N 65 Festő ( ) N K K K K K K K K K N N N N K K N K K N 66 Festő, mázoló, tapétázó ( ) K K K T T K K K K T K K T T K K T K K K 67 Finommechanikai műszerész ( ) T N K K T K K N T K K N N N K K K K K N 68 Fitness-wellness instruktor ( ) K N K K K K K K K N K K K K N K N K K K 69 Fluidumkitermelő technikus ( ) N N K K N N N N N N N N N N N N N N N K 70 Fodrász ( ) N K K K K K N K K K K K K K K K K K K K 71 Fogászati asszisztens ( ) N K K K K K N K K N K N K N K N K K K N 72 Foglalkozás-szervező ( ) N N K N K N N N T N K N T N K N N N N N 73 Fogtechnikus ( ) N K K K K K N N K N N N N N N N K K N N 74 Fogtechnikus gyakornok ( ) N K K K K K N K K N N N N N N N K K N N 75 Formacikk-gyártó ( ) N N K N K K N N T N N N N N K N N N K N 76 Fotográfus és fotótermék-kereskedő ( ) N K K K K N K N N K N N N K K N N N N N 77 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus ( ) N K K K K N N N K N N K K K K N N K N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 545 3

8 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 78 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) K K K K T K K K T K K K T T K K K K T K 79 Gazda ( ) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K K 80 Gazdasági informatikus ( ) K K K K K K N K K K K K K K K K K K K K 81 Gépgyártástechnológiai technikus ( ) T K K T T T T T T T K T T T K T T T T T 82 Gépi forgácsoló ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 83 Gépjármű mechatronikus ( ) K N K K K K K K K K K T T K K N N K K N 84 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) K N K K N K N N K N N T N K K N N K N N 85 Gépjárműépítő, szerelő ( ) K N K N K K N N K N K T N K K N N T N N 86 Gerontológiai gondozó ( ) K K K N N K N N T N K K T N K K K K N N 87 Grafikus ( ) K K K K K K K K K K N K N N K K N K K N 88 Gumiipari technikus ( ) N N N N K K K N K K N K N N N K K N N N 89 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) ( ) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N 90 Gyakorló ápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 91 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 92 Gyakorló fodrász ( ) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K 93 Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) K N K K K K N N K N K K K N K K K N K N 94 megjelölésével) ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 95 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ( ) K K K K K K N N K N K K K K K N K N K N 96 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) K K K K K K N N K N K K K K K N N N K N 97 Gyakorló kozmetikus ( ) K K K K K K K K N K K N K K K K K K K K 98 Gyakorló mentőápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 99 Gyakorló szövettani asszisztens ( ) K N K K K K N N K N K K K K K N K K K N 100 Gyártósori gépbeállító ( ) K N K T T K T N T T K T T N K K K T T N 101 Gyermekotthoni asszisztens ( ) K N K K K K K N K N K N K N K K K K N N 102 Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) K K K K K K K N K N T N N N N K K N N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 546 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 4

9 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 103 Gyógy- és sportmasszőr ( ) K K K K K K N N K N K K N K K K K K N K 104 Gyógypedagógiai segítő munkatárs ( ) N K K K K K K K K N K N K K K K K K N N 105 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus ( ) N N K N K K N N T N N N N K N N N N N N 106 Gyógyszertári asszisztens ( ) K K K K K K N N K N K K K N N K K N N N 107 Hajózási technikus ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 108 Halász, haltenyésztő ( ) N K N N N N N N N N N K N N N N N N N N 109 Hangmester ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) 110 ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 111 Hegesztő ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 112 Hídépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N N N K N N N N K N N N N N N 113 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus ( ) N N N K K K N N K N K K T N K K K K K N 114 Hús- és baromfiipari szaktechnikus ( ) N N N N K K N N N N N N N N K K N N N N 115 Húsipari termékgyártó ( ) T T T K T T K K T N T N T T K K T K T T 116 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő ( ) N K K K T T K K T K K K T T K K K K K K 117 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő ( ) N K K K T K K K T K K K T T K K K K K N 118 Idegenvezető ( ) K K K K K K K K K N K K K K K N K N K N 119 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) K N K K K K K N K K K K K K K K K K K N 120 Informatikai rendszergazda ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 121 Ipari gépész ( ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 122 Ipari gumitermék előállító ( ) N N N N K K K N T K N K K N N K K N N N 123 Irodai asszisztens ( ) K K K K K K N K N K K K K K K K K K K N 124 IT mentor ( ) N K K K K K K N K N N N K K K K N N N N 125 Járműfényező ( ) K K K K T K K K K K K K T T K K T K K K 126 Járműipari fémalkatrész-gyártó ( ) N K K N K N K T T K K K T K K K K K K N 127 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) K N K N K K N N K N K K T K K K K K K N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 547 5

10 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 128 Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) K N K N T K N N K N K K T K K K K K K N 129 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N N K K N K N N N N N N K N K N K N N 130 Jelmeztervező ( ) N N N K K N N N N N N N N N N N N N N N 131 Kályhás ( ) N N K N K K N N K K N N T K N N K K N N 132 Karosszérialakatos ( ) K K K K T K K K K T T T T T K K T K T K 133 Kárpitos ( ) K T K K T K K K K K K K T T K K K T K K Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás 134 asszisztens ( ) K K K K K K N N T K K K K K K N K K K N Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) 135 ( ) N K K N N K N N N N N N N N N N N N K N 136 Kerámiaműves ( ) N K K K K K K N K N N N N K K K N N N N 137 Kereskedő ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 138 Kertész ( ) K K K K K K K K K K K K N K K K K K K N 139 Kertészeti szaktechnikus ( ) N N N K N K N N N N K N N N N K N K K N 140 Kiadványszerkesztő ( ) K K K K K K N K K K K N K K K N K K K N 141 Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) K K K K K K K K K N K K K K K K K N K K 142 Kishajóépítő, -karbantartó ( ) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N K 143 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) ( ) K K K K K K K K K N N N N K N K N K K N 144 Klinikai fogászati higiénikus ( ) N N N N K K N N K N N N N N N N N N N N 145 Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) K N N N K K N N T K K K K K K N N K K N 146 Kohászati technikus ( ) N N N K N N N N N N N N N N N N N N N N 147 Korrektor ( ) N N K N T N N N K N N N K N N N N N K N 148 Kozmetikus ( ) N K K K K K N K K K K N K K K K K K K K 149 Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( ) N N K K T N K K K K N K K T K N K K N N 150 Kőműves és hidegburkoló ( ) T T T T T T T T K T T T T T K K T T T T 151 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) K K K K K K N N K K N K K K N K K K N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 548 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 6

11 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 152 Környezetvédelmi technikus ( ) K N K K K K K K K N K K K K K K K K K N 153 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus ( ) N N K N K N K N T N N N T K K K K K K N 154 Közlekedésautomatikai műszerész ( ) N N N N K N N N K N K N N N T K K T N N 155 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) K T T T T T T K T T K T T T K T T K T K 156 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N K K K K K K N K N K K N N K K N K 157 Laboratóriumi technikus ( ) N T T N K T N N T N K K N N K T N N K T 158 Lakberendező ( ) N N K N T N N N K N N N T T N N K K N N 159 Látszerész és fotócikk-kereskedő ( ) N N K N K N N N N N N N N N N N K N N N 160 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N N K N N K K N N N N N N N N N N N 161 Létesítményi energetikus ( ) N N K K T K N N T N N N N T N K K K K N 162 Logisztikai ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 163 Lovastúra-vezető ( ) N N K N K K K N N N N K K K K K K K K N 164 Lovász ( ) K N K N N K K K N N K K K K K K K K N N 165 Magasépítő technikus ( ) K K K K K K K K K K K K K K N K K K K K 166 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus ( ) N N N N N N N N N N T N N N N N N N N N 167 Matróz-gépkezelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 168 Mechatronikai technikus ( ) K T K T K T T T T K T K T K K K K T T K 169 Mechatronikus-karbantartó ( ) T K K K T T K N T N K K T T K K K T K N 170 Mélyépítő technikus ( ) N K K K K K K K K K N K K K N K K K N K 171 Mentálhigiénés asszisztens ( ) N K N N K N N N T N K N T N K K K N K N 172 Mentőápoló ( ) T K K T T K N K T T T T T T K T T T K K 173 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) K K K K N K K K K N K N K N K K K K K K 174 Mezőgazdasági gépész ( ) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N 175 Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) K K K K N K K K K K K N K K K K K K K N 176 Mezőgazdasági gépjavító ( ) K K K K N K K K K K T K T K K T K T K N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 549 7

12 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 177 Mezőgazdasági technikus ( ) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N 178 Molnár ( ) N N N N N N N N N N K N N N N N N N N N 179 Motorkerékpár-szerelő ( ) K K K N K K N K K N K N K N N N K N K K 180 Mozgókép- és animációkészítő ( ) N N N K K N K N K K N N N K K N N K N N 181 Műanyagfeldolgozó ( ) K T K K K N N K T K K T T N K K K K K K 182 Műanyagfeldolgozó technikus ( ) N T T K K K N N T K K T T N K T K N K N 183 Műbútorasztalos ( ) N N K N T K N N K N K K T K K K K K K N 184 Műemlékfenntartó technikus ( ) N K N N T K N K K N N N N N N N N N K N 185 Műemléki díszítőszobrász ( ) N N N N T N N N K N N N N N N N N N N N 186 Műemléki helyreállító ( ) N K K N T K N N K K N N N N N N K N N N 187 Műszaki informatikus ( ) K K K K K K N K K K K N T K K K K K T K 188 Műszeres analitikus ( ) N N N N K K N N T N N N N N N K K N N N 189 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) ( ) K K K K K K K K K K N N N K K K N K K N 190 Népzenész (szakmairány megjelölésével) ( ) N N K K K N K N K N N N N K N K N K N N 191 Nonprofit menedzser ( ) N K N K K K N N N N N N K K N N N N N N 192 Női szabó ( ) T T T T T T K K K K T T T T K K T T K T 193 Növényvédelmi szaktechnikus ( ) N N K N N K N N K N K N N K K K K N K N 194 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus ( ) N N N N N N N N N N N N N N N N K N N N 195 Nyomdaipari gépmester ( ) K N K K K K N N K K N N K K N N K N K N 196 Optikai üvegcsiszoló ( ) N N N N N N N N K N N N N N N K N N N N 197 Ortopédiai műszerész ( ) K N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 198 Orvosi elektronikai technikus ( ) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N 199 Ötvös, fémműves ( ) N K N K K N N K K N N N N N N K N K N N 200 Pantomimes ( ) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 201 Papíripari technikus ( ) N N N N K N N N T N N K T K N N N N N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 8

13 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 202 Parképítő és fenntartó technikus ( ) K K N K K K K K K N K N N K N K N K K N 203 Patkolókovács ( ) N N K N N N N N N N N K N N N N N N N N 204 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( ) N K N K K K K K K N K K K K N K K N K N 205 Pék ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 206 ( ) K N K K K K N K K K N N K K N N K K K N 207 Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 208 Pincér ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 209 Postai üzleti ügyintéző ( ) N K K K K K N K K N K N K K K K K K N N 210 Pszichiátriai gondozó ( ) K N K N N N N N T N K N T N K K K N N N 211 Rehabilitációs nevelő, segítő ( ) N K K K K N N N K N K N K K K K K N K N 212 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló ( ) N K K N K N N N K N N N N N N K N K K N 213 Repülőgépész ( ) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N 214 Repülőgépsárkány-szerelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 215 Ruhaipari technikus ( ) K N K K K K K N K K K N T N K K K T K N 216 Sommelier ( ) N K N K K N N N N N N N N N N N N N K N 217 Speciális állatfeldolgozó ( ) N N N N K N N N T N K N N K N N N N N N 218 Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K 219 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) K N N N K K K N N N K K N K K K N K K N 220 Szakács ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 221 Szállítmányozási ügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K K K K N K K K K 222 Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) K K K K K K K N K K K K K K K K K K K K 223 Szárazépítő ( ) K K K K T K K K K K K K T K K K K K K N 224 Szenvedélybeteg gondozó ( ) N N N N N N N N T N T N T N K K K N N N 225 Szerszámkészítő ( ) T K T T T K T T T K K T T T T T T T T T 226 Színész II. ( ) N N K N K N N N N N N N N K N N N N N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 551 9

14 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 227 Színháztechnikus, szcenikus ( ) N N K N K K N N N N N N N N N N N N N N 228 Szobrász ( ) N K N N K K K K K N N N N N K K N K N N 229 Szociális asszisztens ( ) K K K K K K N K K N K K K K K K K N K N 230 Szociális gondozó és ápoló ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 231 Szociális szakgondozó ( ) N K K K K K N N K N K K K K K K K K K N 232 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ( ) N N K K K K N N T N K N T K K K K N K N 233 Szoftverfejlesztő ( ) N K K K K K N K K K K N K K K K K N K N 234 Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) ( ) N N K N K K K K K N N N K N N N N N N N 235 Szőlész-borász ( ) N K N K K N N K N K N N N K N N N K K N 236 Szövettani asszisztens ( ) K N K K K N N N T N K N K K N K K K K N 237 Táncos (szakmairány megjelölésével) ( ) N K K K K K K K K N N N N K N K N N N N 238 Tartósítóipari szaktechnikus ( ) N N N N K N N N N N N N N K N N N N N N 239 Távközlési technikus ( ) N N N K K N N N K N K N K N K N K N K K 240 Tejipari szaktechnikus ( ) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 241 Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) K N N K K N K N T N K K T N K N K N K N 242 Térképész szaktechnikus ( ) N N N N K N N N T N N N N K N N N K N N 243 Természetvédelmi szaktechnikus ( ) K N N K K N K N T N N K T N K N K N K N 244 Tetőfedő ( ) N K K K T K K K K N K T T K K K K K T N 245 Textilipari technikus ( ) N N N K K K N N K N N N T K N N K N N N 246 Textilműves ( ) N K K K K N K K K K N N N N K K N K N N 247 Turisztikai szervező, értékesítő ( ) K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K 248 Útépítő ( ) N K K K T N N N K K K K T T N N K N N N 249 Útépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K N K N K N N N T N N N K N N N 250 Ügyviteli titkár ( ) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K 251 Üvegműves ( ) N N N N K N N K N N N N N N N K N N K N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 552 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 10

15 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 252 Vadászpuska műves ( ) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N N 253 Vájár ( ) N T N T K N N N N T N T T N N N K N T N 254 Vállalkozási és bérügyintéző ( ) K K K K K K K K K K K K K K K N K K K N 255 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ( ) N K K K K K K K K N K N K K N K K K K N 256 Vasútépítő és -fenntartó technikus ( ) N N K K K K K N K N K N N N N K K K N N 257 Vasútforgalmi szolgálattevő ( ) N N N K K K N K K N K N N N N K K N N N 258 Vasúti árufuvarozási ügyintéző ( ) N N N N K K N K K N K N N N N K K N N N 259 Vasúti személyszállítási ügyintéző ( ) N N N N K K N K K N K N N N N K K N N N 260 Vasúti villamos jármű szerelője ( ) N N K K K K N N K N K N N N N K K N N N 261 Vasúti vontatott jármű szerelője ( ) N N N K K N N N K N K N N N N K K N N N 262 Vasútijármű-technikus ( ) N N N N K N N N K N T N N N N K K N N N 263 Vegyipari technikus ( ) N T T T K T T N T N T T N K N T N N K N 264 Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 265 Vendéglátó eladó ( ) K K K K K K K K K K K N K K K K K N K K 266 Vendéglátó-üzletvezető ( ) K K K K K N N N K N K K T K K K K N K N 267 Vidékfejlesztési szaktechnikus ( ) N N N K N N N N K N K K N K K N K N K N 268 Villanyszerelő ( ) K T T T T T T T T T T T T T T K T T T K 269 Virágdekoratőr ( ) K N N N K N N N N N N N N N N N N K N N 270 Virágkötő és virágkereskedő ( ) K K K K K K K K N K N K N K K K K K K K 271 Víz- és csatornaműkezelő ( ) N N N K T N N N T K N K T K N K K K K N 272 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) K K T K T K N K T K N K T T K T K N K K 273 Vízépítő technikus ( ) N N K K K K N K K N T N T K N K K N N N 274 Vízgazdálkodó szaktechnikus ( ) N N N K K N N N T N T N N N K K K N N N 275 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő ( ) N N K K T K N N T K T N T T K N K N K N 276 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) N N N N K N K N N N N N N N N N N N N N Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám

16 A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 277 Vizi sportmotor-szerelő ( ) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N 278 Vízügyi technikus ( ) K N K K N K N K T N T N T N K K K K N N 279 Zöldség- és gyümölcstermesztő ( ) T K N K K K K N K K T N N K N K K K N N Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához T: támogatott [1. (2) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. (2) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. (2) bekezdés c) pontja szerint] Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye 554 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 12

17 2. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez 1 Szakképesítés megnevezése (száma) A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S EJSZ13 2 Államháztartási ügyintéző ( ) Állattartó szakmunkás ( ) Állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) Automatikai technikus ( ) Autótechnikus ( ) Bádogos ( ) Biogazdálkodó ( ) CAD-CAM informatikus ( ) Cipőkészítő ( ) Cukrász ( ) Dekoratőr ( ) Dietetikus szakács ( ) Dísznövénykertész ( ) Egészségügyi asszisztens ( ) Eladó ( ) Elektromechanikai műszerész ( ) Elektromos gép- és készülékszerelő ( ) Elektronikai technikus ( ) Élelmiszeripari szakmunkás ( ) Élelmiszeripari technikus ( ) Festő, mázoló, tapétázó ( ) Fitness-wellness instruktor ( ) Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő ( ) Gazda ( ) Gazdasági informatikus ( ) Gépjármű mechatronikus ( ) Gépjármű-építési, szerelési logisztikus ( ) Gépjárműépítő, szerelő ( ) Gerontológiai gondozó ( ) Grafikus ( ) Gyakorló ápoló ( ) Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló ( ) Gyakorló fodrász ( ) Gyakorló gyógyszertári asszisztens ( ) EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF176 MF58 MF63 MF65 MF67 MF70 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 555 1

18 1 Szakképesítés megnevezése (száma) 1. táblázat A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S EJSZ13 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 36 sugárterápiás asszisztens ( ) Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Gyakorló kozmetikus ( ) Gyakorló mentőápoló ( ) Gyakorló szövettani asszisztens ( ) Gyártósori gépbeállító ( ) Gyermekotthoni asszisztens ( ) Gyógy- és fűszernövénytermesztő ( ) Gyógy- és sportmasszőr ( ) Gyógyszertári asszisztens ( ) Idegenvezető ( ) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető ( ) Informatikai rendszergazda ( ) Irodai asszisztens ( ) Járműfényező ( ) Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó ( ) Járműkarosszéria készítő, szerelő ( ) Karosszérialakatos ( ) Kárpitos ( ) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 55 sugárterápiás asszisztens ( ) Kereskedő ( ) Kertész ( ) Kiadványszerkesztő ( ) Kisgyermekgondozó, -nevelő ( ) Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) 60 ( ) Klinikai laboratóriumi asszisztens ( ) Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó ( ) Környezetvédelmi technikus ( ) EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF176 MF58 MF63 MF65 MF67 MF M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám

19 1 Szakképesítés megnevezése (száma) 1. táblázat A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő ( ) Logisztikai ügyintéző ( ) Lovász ( ) Magasépítő technikus ( ) Mechatronikai technikus ( ) Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó ( ) Mezőgazdasági gépész ( ) Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ) Mezőgazdasági gépjavító ( ) Mezőgazdasági technikus ( ) Motorkerékpár-szerelő ( ) Műanyagfeldolgozó ( ) Műszaki informatikus ( ) Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) ( ) Nyomdaipari gépmester ( ) Ortopédiai műszerész ( ) Parképítő és fenntartó technikus ( ) Pék ( ) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, 82 biztosítás) ( ) Pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) Pincér ( ) Pszichiátriai gondozó ( ) Ruhaipari technikus ( ) Sportedző (a sportág megjelölésével) ( ) Sütő- és cukrászipari szaktechnikus ( ) Szakács ( ) Szállítmányozási ügyintéző ( ) Számítógép-szerelő, karbantartó ( ) Szárazépítő ( ) Szociális asszisztens ( ) Szociális gondozó és ápoló ( ) EJSZ13 3 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF176 MF58 MF63 MF65 MF67 MF70 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 557

20 1 Szakképesítés megnevezése (száma) 1. táblázat A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 95 Szövettani asszisztens ( ) Települési környezetvédelmi szaktechnikus ( ) Természetvédelmi szaktechnikus ( ) Turisztikai szervező, értékesítő ( ) Ügyviteli titkár ( ) Vállalkozási és bérügyintéző ( ) Vendéglátásszervező-vendéglős ( ) Vendéglátó eladó ( ) Vendéglátó-üzletvezető ( ) Villanyszerelő ( ) Virágdekoratőr ( ) Virágkötő és virágkereskedő ( ) Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő ( ) Vízügyi technikus ( ) EJSZ13 4 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF176 MF58 MF63 MF65 MF67 MF M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre Az adatok lezárva 2014. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben