AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 2415 Ft DECEMBER 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekrõl, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsõoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeirõl /2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról /2012. (XI. 28.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról /2012. (XI. 29.) EMMI rendelet a mûteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet módosításáról /2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintõ egyes kérdésekrõl szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet és az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról oldal 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról /2012. (XI. 22.) BM rendelete az egyes elõadó-mûvészeti szervezetek, könyvtárak mûködésének kiegészítõ támogatásáról szóló 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet módosításáról UTASÍTÁS 18/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl KÖZLEMÉNYEK Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottságának közleménye a november 27-én habilitált doktori címet szerzettekrõl Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére Pályázati felhívás pedagógus-álláshely betöltésére Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére Közlemény fõiskolai szintû oklevél érvénytelenítésérõl A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

2 3724 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám JOGSZABÁLYOK A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekrõl, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a szakképzésrõl szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében, a 4 9. és a 14. tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés b) pontjában, a tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a 13. tekintetében a szakképzésrõl szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) A szakképzésrõl szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján megyénként és a fõvárosra tekintettel meghatározott azon, állam által elismert szakképesítések körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerû képzések tekintetében az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképzõ iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az Szt. 84. (5) bekezdése alapján megyénként és a fõvárosra tekintettel meghatározott azon, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerû képzések tekintetében a szakképzõ iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, a 2. melléklet tartalmazza. (3) A szakképzõ iskolai fenntartó az 1. mellékletben nem szereplõ, állam által elismert szakképesítések és a 2. mellékletben nem szereplõ, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok vonatkozásában e rendelet alapján a 2013/2014-es tanévtõl kezdõdõ képzés tekintetében a képzés kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra. (4) Az (1) (3) bekezdésben foglaltakat a nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény pontja alapján februárban induló képzésekre is alkalmazni kell. (5) A (2) bekezdésben foglaltakat a beszámítással a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítõ ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell. (6) Az (1) bekezdésben foglaltak az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések részszakképesítéseire nem vonatkoznak. 2. Az Szt. 82. b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fõvárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza. 3. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba. (2) Az 1., az 1. melléklet és a 2. melléklet január 1-jén lép hatályba. 4. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. (1) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, elsõ szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerû képzésben részt vevõ tanulók támogatása. (2) A megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 10, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig. 5. (1) Az R1. 3. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Jövedelmi helyzettõl függetlenül ösztöndíjban részesülnek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a szakiskola szakképzési évfolyamán, az elsõ szakképesítésre felkészítõ, nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, hiány-szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló). (2) Az R1. 3. (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Nem részesülhet ösztöndíjban] c) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdõdõen, amelyet megelõzõ hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát.

3 25. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3725 d) a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától. 9. Az R1. 7. (2) és 8. (2) bekezdésében a járulékainak szövegrész helyébe a közterheinek szövegrész lép, a 11. (2) bekezdésében az NSZFI szövegrész helyébe az NMH szövegrész lép. 6. Az R1. 4. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történõ átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülõjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történõ bejelentése. 10. Az R1. a következõ 14/A. -sal egészül ki: 14/A. Kifutó rendszerben az e rendeletben foglalt feltételek szerint szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek vagy részesülhetnek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény szerinti regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésében szereplõ szakképesítést tanulók. 7. (1) Az R1. 5. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítõben, a tanév elsõ félévében az elõzõ tanév végi bizonyítványban szereplõ osztályzatok számtani átlagaként a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követõen, annak eredményével együtt kell megállapítani. (2) Az R1. 5. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minõsítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni. 8. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 13. Az iskola az ösztöndíjas tanulókról az Nkt. 41. (4) bekezdésében foglalt adatokon túl nyilvántartja azt is, ha a tanuló az adott megyében a hiány-szakképesítés körébe tartozó szakképesítést tanul. 11. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és a csökkentõ tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti felsõfokú szakképzés keretében együttmûködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2) (4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentõ tétel összegével csökkentheti. 12. (1) Az R2. 5. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A csökkentõ tétel éves összege ha a tanulószerzõdés hatálya a tárgyév teljes idõtartamára fennáll tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerzõdésben megnevezett szakképesítéshez tartozó, a) a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben, b) a szakképzésrõl szóló évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata. (2) Az R a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti felsõfokú szakképzés keretében hallgatói szerzõdés alapján folyta-

4 3726 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám tott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott csökkentõ tétel összegével, a (3) (4) és (6) bekezdésben meghatározott módon csökkentheti. b) 9. (6) bekezdésében a december 31-ig szövegrész helyébe a augusztus 31-ig szövegrész, c) 11. (2) bekezdésében a január 1-jén szövegrész helyébe a szeptember 1-jén szövegrész lép. 13. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a) 9. (3) bekezdésében a január 1-jétõl szövegrész helyébe a szeptember 1-jétõl szövegrész, 14. Hatályát veszti az R a. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez Állami támogatásban nem részesíthetõ szakképesítések szeptember 1-jétõl az iskolai rendszerû képzésben megyénként és a fõvárosra tekintettel 1. A B C D 2. Sorszám Megye/fõváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3. I/1. Bács-Kiskun Audio- és vizuáltechnikai mûszerész I/2. Bács-Kiskun Avionikus I/3. Bács-Kiskun Bányaipari technikus I/4. Bács-Kiskun Bõrfeldolgozó-ipari technikus I/5. Bács-Kiskun Cukor- és édesipari szaktechnikus I/6. Bács-Kiskun Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje I/7. Bács-Kiskun Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus I/8. Bács-Kiskun Fegyvermûszerész I/9. Bács-Kiskun Foglalkozás-szervezõ I/10. Bács-Kiskun Fogtechnikus I/11. Bács-Kiskun Fotográfus és fotótermék-kereskedõ I/12. Bács-Kiskun Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus I/13. Bács-Kiskun Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens I/14. Bács-Kiskun Hajózási technikus I/15. Bács-Kiskun IT mentor I/16. Bács-Kiskun Kishajóépítõ, -karbantartó I/17. Bács-Kiskun Klinikai fogászati higiénikus I/18. Bács-Kiskun Kohászati technikus I/19. Bács-Kiskun Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus I/20. Bács-Kiskun Közlekedésautomatikai mûszerész I/21. Bács-Kiskun Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó I/22. Bács-Kiskun Látszerész és fotócikk-kereskedõ I/23. Bács-Kiskun Légi közlekedésüzemvitel-ellátó I/24. Bács-Kiskun Matróz-gépkezelõ I/25. Bács-Kiskun Molnár I/26. Bács-Kiskun Nonprofit menedzser I/27. Bács-Kiskun Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

5 25. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY I/28. Bács-Kiskun Ortopédiai mûszerész I/29. Bács-Kiskun Orvosi elektronikai technikus I/30. Bács-Kiskun Papíripari technikus I/31. Bács-Kiskun Repülõgépész I/32. Bács-Kiskun Repülõgépsárkány-szerelõ I/33. Bács-Kiskun Tejipari szaktechnikus I/34. Bács-Kiskun Települési környezetvédelmi szaktechnikus I/35. Bács-Kiskun Térképész szaktechnikus I/36. Bács-Kiskun Természetvédelmi szaktechnikus I/37. Bács-Kiskun Útépítõ és -fenntartó technikus I/38. Bács-Kiskun Vadászpuska mûves I/39. Bács-Kiskun Vasútépítõ és -fenntartó technikus I/40. Bács-Kiskun Vasútforgalmi szolgálattevõ I/41. Bács-Kiskun Vasúti árufuvarozási ügyintézõ I/42. Bács-Kiskun Vasúti személyszállítási ügyintézõ I/43. Bács-Kiskun Vasúti villamos jármû szerelõje I/44. Bács-Kiskun Vasúti vontatott jármû szerelõje I/45. Bács-Kiskun Vasútijármû-technikus I/46. Bács-Kiskun Vidékfejlesztési szaktechnikus I/47. Bács-Kiskun Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó I/48. Bács-Kiskun Vízi sportmotor-szerelõ II/1. Baranya Abroncsgyártó II/2. Baranya Autógyártó II/3. Baranya Avionikus II/4. Baranya Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje II/5. Baranya Fegyvermûszerész II/6. Baranya Fluidumkitermelõ technikus II/7. Baranya Gépjármû mechatronikus II/8. Baranya Gépjármû-építési, szerelési logisztikus II/9. Baranya Gépjármûépítõ, szerelõ II/10. Baranya Gyógyszeripari laboratóriumi technikus II/11. Baranya Hajózási technikus II/12. Baranya Hídépítõ és -fenntartó technikus II/13. Baranya Kishajóépítõ, -karbantartó II/14. Baranya Klinikai fogászati higiénikus II/15. Baranya Kohászati technikus II/16. Baranya Légi közlekedésüzemvitel-ellátó II/17. Baranya Lovász II/18. Baranya Matróz-gépkezelõ II/19. Baranya Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus II/20. Baranya Nyomdaipari gépmester II/21. Baranya Optikai üvegcsiszoló II/22. Baranya Ortopédiai mûszerész II/23. Baranya Papíripari technikus II/24. Baranya Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló II/25. Baranya Repülõgépész II/26. Baranya Repülõgépsárkány-szerelõ II/27. Baranya Speciális állatfeldolgozó II/28. Baranya Útépítõ és -fenntartó technikus II/29. Baranya Vadászpuska mûves II/30. Baranya Vasútépítõ és -fenntartó technikus

6 3728 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám 81. II/31. Baranya Vasúti személyszállítási ügyintézõ II/32. Baranya Vasúti villamos jármû szerelõje II/33. Baranya Vasúti vontatott jármû szerelõje II/34. Baranya Vasútijármû-technikus II/35. Baranya Virágdekoratõr II/36. Baranya Vízi sportmotor-szerelõ III/1. Békés Audio- és vizuáltechnikai mûszerész III/2. Békés Avionikus III/3. Békés Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus III/4. Békés Bõrfeldolgozó-ipari technikus III/5. Békés Cukor- és édesipari szaktechnikus III/6. Békés Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje III/7. Békés Élelmiszeripari analitikus technikus III/8. Békés Erdészeti gépésztechnikus III/9. Békés Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus III/10. Békés Fegyvermûszerész III/11. Békés Foglalkozás-szervezõ III/12. Békés Fogtechnikus III/13. Békés Gumiipari technikus III/14. Békés Hajózási technikus III/15. Békés Ipari gumitermék elõállító III/16. Békés IT mentor III/17. Békés Kertészeti szaktechnikus III/18. Békés Kishajóépítõ, -karbantartó III/19. Békés Klinikai fogászati higiénikus III/20. Békés Kohászati technikus III/21. Békés Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus III/22. Békés Közlekedésautomatikai mûszerész III/23. Békés Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó III/24. Békés Látszerész és fotócikk-kereskedõ III/25. Békés Légi közlekedésüzemvitel-ellátó III/26. Békés Matróz-gépkezelõ III/27. Békés Molnár III/28. Békés Nonprofit menedzser III/29. Békés Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus III/30. Békés Optikai üvegcsiszoló III/31. Békés Ortopédiai mûszerész III/32. Békés Orvosi elektronikai technikus III/33. Békés Papíripari technikus III/34. Békés Repülõgépész III/35. Békés Repülõgépsárkány-szerelõ III/36. Békés Települési környezetvédelmi szaktechnikus III/37. Békés Térképész szaktechnikus III/38. Békés Természetvédelmi szaktechnikus III/39. Békés Útépítõ III/40. Békés Vadászpuska mûves III/41. Békés Vasútépítõ és -fenntartó technikus III/42. Békés Vasútforgalmi szolgálattevõ III/43. Békés Vasúti árufuvarozási ügyintézõ III/44. Békés Vasúti személyszállítási ügyintézõ III/45. Békés Vasútijármû-technikus

7 25. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY III/46. Békés Vidékfejlesztési szaktechnikus III/47. Békés Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó III/48. Békés Vízi sportmotor-szerelõ IV/1. Borsod-Abaúj-Zemplén Abroncsgyártó IV/2. Borsod-Abaúj-Zemplén Agrár áruforgalmazó szaktechnikus IV/3. Borsod-Abaúj-Zemplén Audio- és vizuáltechnikai mûszerész IV/4. Borsod-Abaúj-Zemplén Avionikus IV/5. Borsod-Abaúj-Zemplén Bõrfeldolgozó-ipari technikus IV/6. Borsod-Abaúj-Zemplén Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje IV/7. Borsod-Abaúj-Zemplén Fatárgy készítõ IV/8. Borsod-Abaúj-Zemplén Fegyvermûszerész IV/9. Borsod-Abaúj-Zemplén Fehérnemû-készítõ és kötöttáru összeállító IV/10. Borsod-Abaúj-Zemplén Finommechanikai mûszerész IV/11. Borsod-Abaúj-Zemplén Foglalkozás-szervezõ IV/12. Borsod-Abaúj-Zemplén Formacikk-gyártó IV/13. Borsod-Abaúj-Zemplén Gazdasági informatikus IV/14. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépjármû-építési, szerelési logisztikus IV/15. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépjármûépítõ, szerelõ IV/16. Borsod-Abaúj-Zemplén Gumiipari technikus IV/17. Borsod-Abaúj-Zemplén Gyógyszeripari laboratóriumi technikus IV/18. Borsod-Abaúj-Zemplén Hajózási technikus IV/19. Borsod-Abaúj-Zemplén Halász, haltenyésztõ IV/20. Borsod-Abaúj-Zemplén Hús- és baromfiipari szaktechnikus IV/21. Borsod-Abaúj-Zemplén Jármûkarosszéria elõkészítõ, felületbevonó IV/22. Borsod-Abaúj-Zemplén Kertészeti szaktechnikus IV/23. Borsod-Abaúj-Zemplén Kishajóépítõ, -karbantartó IV/24. Borsod-Abaúj-Zemplén Légi közlekedésüzemvitel-ellátó IV/25. Borsod-Abaúj-Zemplén Létesítményi energetikus IV/26. Borsod-Abaúj-Zemplén Lovastúra-vezetõ IV/27. Borsod-Abaúj-Zemplén Matróz-gépkezelõ IV/28. Borsod-Abaúj-Zemplén Motorkerékpár-szerelõ IV/29. Borsod-Abaúj-Zemplén Mûemlékfenntartó technikus IV/30. Borsod-Abaúj-Zemplén Mûemléki díszítõszobrász IV/31. Borsod-Abaúj-Zemplén Mûemléki helyreállító IV/32. Borsod-Abaúj-Zemplén Mûszeres analitikus IV/33. Borsod-Abaúj-Zemplén Nonprofit menedzser IV/34. Borsod-Abaúj-Zemplén Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus IV/35. Borsod-Abaúj-Zemplén Optikai üvegcsiszoló IV/36. Borsod-Abaúj-Zemplén Ortopédiai mûszerész IV/37. Borsod-Abaúj-Zemplén Orvosi elektronikai technikus IV/38. Borsod-Abaúj-Zemplén Pénzügyi termékértékesítõ (bank, befektetés, biztosítás) IV/39. Borsod-Abaúj-Zemplén Pszichiátriai gondozó IV/40. Borsod-Abaúj-Zemplén Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló IV/41. Borsod-Abaúj-Zemplén Repülõgépész IV/42. Borsod-Abaúj-Zemplén Repülõgépsárkány-szerelõ IV/43. Borsod-Abaúj-Zemplén Sportedzõ (a sportág megjelölésével) IV/44. Borsod-Abaúj-Zemplén Szállítmányozási ügyintézõ IV/45. Borsod-Abaúj-Zemplén Szenvedélybeteg gondozó IV/46. Borsod-Abaúj-Zemplén Vadászpuska mûves IV/47. Borsod-Abaúj-Zemplén Vasútijármû-technikus IV/48. Borsod-Abaúj-Zemplén Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

8 3730 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám 183. IV/49. Borsod-Abaúj-Zemplén Vízi sportmotor-szerelõ V/1. Budapest Állattartó szakmunkás V/2. Budapest Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus V/3. Budapest Bányaipari technikus V/4. Budapest Biogazdálkodó V/5. Budapest Erdészeti és vadgazdálkodási technikus V/6. Budapest Erdészeti gépésztechnikus V/7. Budapest Erdészeti szakmunkás V/8. Budapest Fegyvermûszerész V/9. Budapest Halász, haltenyésztõ V/10. Budapest Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus V/11. Budapest Mezõgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó V/12. Budapest Molnár V/13. Budapest Vadászpuska mûves VI/1. Csongrád Audio- és vizuáltechnikai mûszerész VI/2. Csongrád Autógyártó VI/3. Csongrád Avionikus VI/4. Csongrád Bányaipari technikus VI/5. Csongrád Bõrfeldolgozó-ipari technikus VI/6. Csongrád Cukor- és édesipari szaktechnikus VI/7. Csongrád Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje VI/8. Csongrád Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus VI/9. Csongrád Foglalkozás-szervezõ VI/10. Csongrád Fotográfus és fotótermék-kereskedõ VI/11. Csongrád Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus VI/12. Csongrád Hajózási technikus VI/13. Csongrád Hídépítõ és -fenntartó technikus VI/14. Csongrád IT mentor VI/15. Csongrád Kishajóépítõ, -karbantartó VI/16. Csongrád Kohászati technikus VI/17. Csongrád Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus VI/18. Csongrád Közlekedésautomatikai mûszerész VI/19. Csongrád Látszerész és fotócikk-kereskedõ VI/20. Csongrád Légi közlekedésüzemvitel-ellátó VI/21. Csongrád Matróz-gépkezelõ VI/22. Csongrád Molnár VI/23. Csongrád Mûemléki díszítõszobrász VI/24. Csongrád Nonprofit menedzser VI/25. Csongrád Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus VI/26. Csongrád Optikai üvegcsiszoló VI/27. Csongrád Ortopédiai mûszerész VI/28. Csongrád Orvosi elektronikai technikus VI/29. Csongrád Papíripari technikus VI/30. Csongrád Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló VI/31. Csongrád Repülõgépész VI/32. Csongrád Repülõgépsárkány-szerelõ VI/33. Csongrád Térképész szaktechnikus VI/34. Csongrád Útépítõ VI/35. Csongrád Útépítõ és -fenntartó technikus VI/36. Csongrád Vasúti villamos jármû szerelõje VI/37. Csongrád Vasúti vontatott jármû szerelõje

9 25. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY VI/38. Csongrád Vasútijármû-technikus VI/39. Csongrád Vidékfejlesztési szaktechnikus VI/40. Csongrád Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó VI/41. Csongrád Vízi sportmotor-szerelõ VII/1. Fejér Avionikus VII/2. Fejér Bányaipari technikus VII/3. Fejér Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus VII/4. Fejér Bõrfeldolgozó-ipari technikus VII/5. Fejér Cipõkészítõ VII/6. Fejér Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje VII/7. Fejér Drog- és toxikológiai technikus VII/8. Fejér Élelmiszeripari analitikus technikus VII/9. Fejér Élelmiszeripari gépésztechnikus VII/10. Fejér Erdészeti gépésztechnikus VII/11. Fejér Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus VII/12. Fejér Faipari technikus VII/13. Fejér Fehérnemû-készítõ és kötöttáru összeállító VII/14. Fejér Finommechanikai mûszerész VII/15. Fejér Fitness-wellness instruktor VII/16. Fejér Fluidumkitermelõ technikus VII/17. Fejér Foglalkozás-szervezõ VII/18. Fejér Fogtechnikus VII/19. Fejér Fogtechnikus gyakornok VII/20. Fejér Gazdasági informatikus VII/21. Fejér Gépjármû-építési, szerelési logisztikus VII/22. Fejér Gépjármûépítõ, szerelõ VII/23. Fejér Gyakorló fodrász VII/24. Fejér Gyakorló gyógyszertári asszisztens VII/25. Fejér Gyakorló kozmetikus VII/26. Fejér Gyógy- és sportmasszõr VII/27. Fejér Gyógyszeripari laboratóriumi technikus VII/28. Fejér Hídépítõ és -fenntartó technikus VII/29. Fejér Hús- és baromfiipari szaktechnikus VII/30. Fejér Idegenvezetõ VII/31. Fejér Irodai asszisztens VII/32. Fejér Kályhás VII/33. Fejér Kertészeti szaktechnikus VII/34. Fejér Kishajóépítõ, -karbantartó VII/35. Fejér Klinikai fogászati higiénikus VII/36. Fejér Könyvkötõ és nyomtatványfeldolgozó VII/37. Fejér Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó VII/38. Fejér Látszerész és fotócikk-kereskedõ VII/39. Fejér Légi közlekedésüzemvitel-ellátó VII/40. Fejér Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus VII/41. Fejér Matróz-gépkezelõ VII/42. Fejér Mentálhigiénés asszisztens VII/43. Fejér Mezõgazdasági gépésztechnikus VII/44. Fejér Mezõgazdasági technikus VII/45. Fejér Mozgókép- és animációkészítõ VII/46. Fejér Mûanyagfeldolgozó technikus VII/47. Fejér Mûemlékfenntartó technikus

10 3732 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám 285. VII/48. Fejér Mûemléki díszítõszobrász VII/49. Fejér Mûszaki informatikus VII/50. Fejér Mûszeres analitikus VII/51. Fejér Nonprofit menedzser VII/52. Fejér Növényvédelmi szaktechnikus VII/53. Fejér Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus VII/54. Fejér Nyomdaipari gépmester VII/55. Fejér Optikai üvegcsiszoló VII/56. Fejér Ortopédiai mûszerész VII/57. Fejér Orvosi elektronikai technikus VII/58. Fejér Papíripari technikus VII/59. Fejér Pedagógiai- és családsegítõ VII/60. Fejér Pénzügyi termékértékesítõ (bank, befektetés, biztosítás) VII/61. Fejér Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló VII/62. Fejér Repülõgépész VII/63. Fejér Repülõgépsárkány-szerelõ VII/64. Fejér Sommelier VII/65. Fejér Speciális állatfeldolgozó VII/66. Fejér Sportedzõ (a sportág megjelölésével) VII/67. Fejér Sütõ- és cukrászipari szaktechnikus VII/68. Fejér Szállítmányozási ügyintézõ VII/69. Fejér Szenvedélybeteg gondozó VII/70. Fejér Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ VII/71. Fejér Szoftverfejlesztõ VII/72. Fejér Szõlész-borász VII/73. Fejér Tartósítóipari szaktechnikus VII/74. Fejér Tejipari szaktechnikus VII/75. Fejér Települési környezetvédelmi szaktechnikus VII/76. Fejér Természetvédelmi szaktechnikus VII/77. Fejér Textilipari technikus VII/78. Fejér Turisztikai szervezõ, értékesítõ VII/79. Fejér Vadászpuska mûves VII/80. Fejér Vállalkozási és bérügyintézõ VII/81. Fejér Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézõ VII/82. Fejér Vasútépítõ és -fenntartó technikus VII/83. Fejér Vasútforgalmi szolgálattevõ VII/84. Fejér Vasúti árufuvarozási ügyintézõ VII/85. Fejér Vasúti személyszállítási ügyintézõ VII/86. Fejér Vasúti villamos jármû szerelõje VII/87. Fejér Vasúti vontatott jármû szerelõje VII/88. Fejér Vasútijármû-technikus VII/89. Fejér Vendéglátó-üzletvezetõ VII/90. Fejér Virágdekoratõr VII/91. Fejér Virágkötõ és virágkereskedõ VII/92. Fejér Vízgazdálkodó szaktechnikus VII/93. Fejér Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó VII/94. Fejér Vízi sportmotor-szerelõ VII/95. Fejér Vízügyi technikus VIII/1. Gyõr-Moson-Sopron Abroncsgyártó VIII/2. Gyõr-Moson-Sopron Agrár áruforgalmazó szaktechnikus VIII/3. Gyõr-Moson-Sopron Állattartó szakmunkás

11 25. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY VIII/4. Gyõr-Moson-Sopron Avionikus VIII/5. Gyõr-Moson-Sopron Bányaipari technikus VIII/6. Gyõr-Moson-Sopron Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus VIII/7. Gyõr-Moson-Sopron Bõrfeldolgozó-ipari technikus VIII/8. Gyõr-Moson-Sopron Cipõkészítõ VIII/9. Gyõr-Moson-Sopron Cukor- és édesipari szaktechnikus VIII/10. Gyõr-Moson-Sopron Drog- és toxikológiai technikus VIII/11. Gyõr-Moson-Sopron Édesipari termékgyártó VIII/12. Gyõr-Moson-Sopron Élelmiszeripari gépésztechnikus VIII/13. Gyõr-Moson-Sopron Élelmiszeripari szakmunkás VIII/14. Gyõr-Moson-Sopron Erdészeti gépésztechnikus VIII/15. Gyõr-Moson-Sopron Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus VIII/16. Gyõr-Moson-Sopron Fegyvermûszerész VIII/17. Gyõr-Moson-Sopron Férfiszabó VIII/18. Gyõr-Moson-Sopron Fitness-wellness instruktor VIII/19. Gyõr-Moson-Sopron Fluidumkitermelõ technikus VIII/20. Gyõr-Moson-Sopron Foglalkozás-szervezõ VIII/21. Gyõr-Moson-Sopron Fogtechnikus VIII/22. Gyõr-Moson-Sopron Fogtechnikus gyakornok VIII/23. Gyõr-Moson-Sopron Formacikk-gyártó VIII/24. Gyõr-Moson-Sopron Fotográfus és fotótermék-kereskedõ VIII/25. Gyõr-Moson-Sopron Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus VIII/26. Gyõr-Moson-Sopron Gerontológiai gondozó VIII/27. Gyõr-Moson-Sopron Gumiipari technikus VIII/28. Gyõr-Moson-Sopron Gyermekotthoni asszisztens VIII/29. Gyõr-Moson-Sopron Gyógy- és sportmasszõr VIII/30. Gyõr-Moson-Sopron Gyógyszeripari laboratóriumi technikus VIII/31. Gyõr-Moson-Sopron Hajózási technikus VIII/32. Gyõr-Moson-Sopron Halász, haltenyésztõ VIII/33. Gyõr-Moson-Sopron Hídépítõ és -fenntartó technikus VIII/34. Gyõr-Moson-Sopron Idegenvezetõ VIII/35. Gyõr-Moson-Sopron Ipari gumitermék elõállító VIII/36. Gyõr-Moson-Sopron IT mentor VIII/37. Gyõr-Moson-Sopron Kályhás VIII/38. Gyõr-Moson-Sopron Kisgyermek-gondozó, nevelõ VIII/39. Gyõr-Moson-Sopron Kishajóépítõ, -karbantartó VIII/40. Gyõr-Moson-Sopron Klinikai fogászati higiénikus VIII/41. Gyõr-Moson-Sopron Kohászati technikus VIII/42. Gyõr-Moson-Sopron Könyvkötõ és nyomtatványfeldolgozó VIII/43. Gyõr-Moson-Sopron Környezetvédelmi technikus VIII/44. Gyõr-Moson-Sopron Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus VIII/45. Gyõr-Moson-Sopron Laboratóriumi technikus VIII/46. Gyõr-Moson-Sopron Látszerész és fotócikk-kereskedõ VIII/47. Gyõr-Moson-Sopron Légi közlekedésüzemvitel-ellátó VIII/48. Gyõr-Moson-Sopron Létesítményi energetikus VIII/49. Gyõr-Moson-Sopron Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus VIII/50. Gyõr-Moson-Sopron Matróz-gépkezelõ VIII/51. Gyõr-Moson-Sopron Mentálhigiénés asszisztens VIII/52. Gyõr-Moson-Sopron Molnár VIII/53. Gyõr-Moson-Sopron Mûanyagfeldolgozó technikus VIII/54. Gyõr-Moson-Sopron Mûemléki díszítõszobrász

12 3734 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám 387. VIII/55. Gyõr-Moson-Sopron Mûemléki helyreállító VIII/56. Gyõr-Moson-Sopron Mûszeres analitikus VIII/57. Gyõr-Moson-Sopron Nonprofit menedzser VIII/58. Gyõr-Moson-Sopron Növényvédelmi szaktechnikus VIII/59. Gyõr-Moson-Sopron Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus VIII/60. Gyõr-Moson-Sopron Nyomdaipari gépmester VIII/61. Gyõr-Moson-Sopron Optikai üvegcsiszoló VIII/62. Gyõr-Moson-Sopron Ortopédiai mûszerész VIII/63. Gyõr-Moson-Sopron Orvosi elektronikai technikus VIII/64. Gyõr-Moson-Sopron Papíripari technikus VIII/65. Gyõr-Moson-Sopron Pedagógiai- és családsegítõ VIII/66. Gyõr-Moson-Sopron Pszichiátriai gondozó VIII/67. Gyõr-Moson-Sopron Rehabilitációs nevelõ, segítõ VIII/68. Gyõr-Moson-Sopron Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló VIII/69. Gyõr-Moson-Sopron Repülõgépész VIII/70. Gyõr-Moson-Sopron Repülõgépsárkány-szerelõ VIII/71. Gyõr-Moson-Sopron Sommelier VIII/72. Gyõr-Moson-Sopron Speciális állatfeldolgozó VIII/73. Gyõr-Moson-Sopron Sportedzõ (a sportág megjelölésével) VIII/74. Gyõr-Moson-Sopron Szenvedélybeteg gondozó VIII/75. Gyõr-Moson-Sopron Szociális asszisztens VIII/76. Gyõr-Moson-Sopron Szociális szakgondozó VIII/77. Gyõr-Moson-Sopron Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ VIII/78. Gyõr-Moson-Sopron Települési környezetvédelmi szaktechnikus VIII/79. Gyõr-Moson-Sopron Térképész szaktechnikus VIII/80. Gyõr-Moson-Sopron Textilipari technikus VIII/81. Gyõr-Moson-Sopron Útépítõ VIII/82. Gyõr-Moson-Sopron Útépítõ és -fenntartó technikus VIII/83. Gyõr-Moson-Sopron Vadászpuska mûves VIII/84. Gyõr-Moson-Sopron Vasútépítõ és -fenntartó technikus VIII/85. Gyõr-Moson-Sopron Vasúti villamos jármû szerelõje VIII/86. Gyõr-Moson-Sopron Vasúti vontatott jármû szerelõje VIII/87. Gyõr-Moson-Sopron Vegyipari technikus VIII/88. Gyõr-Moson-Sopron Virágdekoratõr VIII/89. Gyõr-Moson-Sopron Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó VIII/90. Gyõr-Moson-Sopron Vízi sportmotor-szerelõ VIII/91. Gyõr-Moson-Sopron Vízügyi technikus IX/1. Hajdú-Bihar Avionikus IX/2. Hajdú-Bihar Bányaipari technikus IX/3. Hajdú-Bihar Erdészeti gépésztechnikus IX/4. Hajdú-Bihar Fegyvermûszerész IX/5. Hajdú-Bihar Fluidumkitermelõ technikus IX/6. Hajdú-Bihar Hajózási technikus IX/7. Hajdú-Bihar Halász, haltenyésztõ IX/8. Hajdú-Bihar Hídépítõ és -fenntartó technikus IX/9. Hajdú-Bihar Kályhás IX/10. Hajdú-Bihar Kishajóépítõ, -karbantartó IX/11. Hajdú-Bihar Kohászati technikus IX/12. Hajdú-Bihar Légi közlekedésüzemvitel-ellátó IX/13. Hajdú-Bihar Matróz-gépkezelõ IX/14. Hajdú-Bihar Nonprofit menedzser

13 25. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY IX/15. Hajdú-Bihar Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus IX/16. Hajdú-Bihar Optikai üvegcsiszoló IX/17. Hajdú-Bihar Repülõgépész IX/18. Hajdú-Bihar Repülõgépsárkány-szerelõ IX/19. Hajdú-Bihar Sommelier IX/20. Hajdú-Bihar Szõlész-borász IX/21. Hajdú-Bihar Térképész szaktechnikus IX/22. Hajdú-Bihar Útépítõ IX/23. Hajdú-Bihar Útépítõ és -fenntartó technikus IX/24. Hajdú-Bihar Vadászpuska mûves IX/25. Hajdú-Bihar Vidékfejlesztési szaktechnikus IX/26. Hajdú-Bihar Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó IX/27. Hajdú-Bihar Vízi sportmotor-szerelõ X/1. Heves Abroncsgyártó X/2. Heves Agrár áruforgalmazó szaktechnikus X/3. Heves Audio- és vizuáltechnikai mûszerész X/4. Heves Avionikus X/5. Heves Bõrdíszmûves X/6. Heves Bõrfeldolgozó-ipari technikus X/7. Heves Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje X/8. Heves Drog- és toxikológiai technikus X/9. Heves Faipari technikus X/10. Heves Fatárgy készítõ X/11. Heves Fegyvermûszerész X/12. Heves Finommechanikai mûszerész X/13. Heves Fitness-wellness instruktor X/14. Heves Fluidumkitermelõ technikus X/15. Heves Fogászati asszisztens X/16. Heves Foglalkozás-szervezõ X/17. Heves Fogtechnikus X/18. Heves Fogtechnikus gyakornok X/19. Heves Formacikk-gyártó X/20. Heves Fotográfus és fotótermék-kereskedõ X/21. Heves Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus X/22. Heves Gerontológiai gondozó X/23. Heves Gumiipari technikus X/24. Heves Gyógypedagógiai segítõ munkatárs X/25. Heves Gyógyszeripari laboratóriumi technikus X/26. Heves Hajózási technikus X/27. Heves Hídépítõ és -fenntartó technikus X/28. Heves Ipari gumitermék elõállító X/29. Heves Kishajóépítõ, -karbantartó X/30. Heves Klinikai fogászati higiénikus X/31. Heves Kohászati technikus X/32. Heves Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó X/33. Heves Látszerész és fotócikk-kereskedõ X/34. Heves Légi közlekedésüzemvitel-ellátó X/35. Heves Létesítményi energetikus X/36. Heves Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus X/37. Heves Matróz-gépkezelõ X/38. Heves Molnár

14 3736 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám 489. X/39. Heves Mûbútorasztalos X/40. Heves Mûemlékfenntartó technikus X/41. Heves Mûemléki díszítõszobrász X/42. Heves Mûszeres analitikus X/43. Heves Nonprofit menedzser X/44. Heves Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus X/45. Heves Optikai üvegcsiszoló X/46. Heves Ortopédiai mûszerész X/47. Heves Orvosi elektronikai technikus X/48. Heves Papíripari technikus X/49. Heves Patkolókovács X/50. Heves Pedagógiai- és családsegítõ X/51. Heves Pszichiátriai gondozó X/52. Heves Rehabilitációs nevelõ, segítõ X/53. Heves Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló X/54. Heves Repülõgépész X/55. Heves Repülõgépsárkány-szerelõ X/56. Heves Speciális állatfeldolgozó X/57. Heves Sportedzõ (a sportág megjelölésével) X/58. Heves Szenvedélybeteg gondozó X/59. Heves Térképész szaktechnikus X/60. Heves Vadászpuska mûves X/61. Heves Vasútépítõ és -fenntartó technikus X/62. Heves Vasútforgalmi szolgálattevõ X/63. Heves Vasúti árufuvarozási ügyintézõ X/64. Heves Vasúti személyszállítási ügyintézõ X/65. Heves Vasúti villamos jármû szerelõje X/66. Heves Vasúti vontatott jármû szerelõje X/67. Heves Vasútijármû-technikus X/68. Heves Vegyipari technikus X/69. Heves Vidékfejlesztési szaktechnikus X/70. Heves Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XI/1. Jász-Nagykun-Szolnok Avionikus XI/2. Jász-Nagykun-Szolnok Bányaipari technikus XI/3. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti és vadgazdálkodási technikus XI/4. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti gépésztechnikus XI/5. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti szakmunkás XI/6. Jász-Nagykun-Szolnok Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus XI/7. Jász-Nagykun-Szolnok Fegyvermûszerész XI/8. Jász-Nagykun-Szolnok Fluidumkitermelõ technikus XI/9. Jász-Nagykun-Szolnok Hajózási technikus XI/10. Jász-Nagykun-Szolnok Hídépítõ és -fenntartó technikus XI/11. Jász-Nagykun-Szolnok Kályhás XI/12. Jász-Nagykun-Szolnok Kishajóépítõ, -karbantartó XI/13. Jász-Nagykun-Szolnok Klinikai fogászati higiénikus XI/14. Jász-Nagykun-Szolnok Kohászati technikus XI/15. Jász-Nagykun-Szolnok Könyvkötõ és nyomtatványfeldolgozó XI/16. Jász-Nagykun-Szolnok Látszerész és fotócikk-kereskedõ XI/17. Jász-Nagykun-Szolnok Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XI/18. Jász-Nagykun-Szolnok Matróz-gépkezelõ XI/19. Jász-Nagykun-Szolnok Nonprofit menedzser

15 25. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY XI/20. Jász-Nagykun-Szolnok Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XI/21. Jász-Nagykun-Szolnok Optikai üvegcsiszoló XI/22. Jász-Nagykun-Szolnok Repülõgépész XI/23. Jász-Nagykun-Szolnok Repülõgépsárkány-szerelõ XI/24. Jász-Nagykun-Szolnok Sommelier XI/25. Jász-Nagykun-Szolnok Szõlész-borász XI/26. Jász-Nagykun-Szolnok Térképész szaktechnikus XI/27. Jász-Nagykun-Szolnok Vadászpuska mûves XI/28. Jász-Nagykun-Szolnok Vidékfejlesztési szaktechnikus XI/29. Jász-Nagykun-Szolnok Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XI/30. Jász-Nagykun-Szolnok Vízi sportmotor-szerelõ XII/1. Komárom-Esztergom Agrár áruforgalmazó szaktechnikus XII/2. Komárom-Esztergom Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus XII/3. Komárom-Esztergom Audio- és vizuáltechnikai mûszerész XII/4. Komárom-Esztergom Automatikai technikus XII/5. Komárom-Esztergom Avionikus XII/6. Komárom-Esztergom Bányaipari technikus XII/7. Komárom-Esztergom Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus XII/8. Komárom-Esztergom Bõrfeldolgozó-ipari technikus XII/9. Komárom-Esztergom Cipõkészítõ XII/10. Komárom-Esztergom Cukor- és édesipari szaktechnikus XII/11. Komárom-Esztergom Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XII/12. Komárom-Esztergom Drog- és toxikológiai technikus XII/13. Komárom-Esztergom Édesipari termékgyártó XII/14. Komárom-Esztergom Élelmiszeripari analitikus technikus XII/15. Komárom-Esztergom Élelmiszeripari szakmunkás XII/16. Komárom-Esztergom Erdészeti gépésztechnikus XII/17. Komárom-Esztergom Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus XII/18. Komárom-Esztergom Faipari technikus XII/19. Komárom-Esztergom Fatárgy készítõ XII/20. Komárom-Esztergom Fegyvermûszerész XII/21. Komárom-Esztergom Fehérnemû-készítõ és kötöttáru összeállító XII/22. Komárom-Esztergom Finommechanikai mûszerész XII/23. Komárom-Esztergom Fitness-wellness instruktor XII/24. Komárom-Esztergom Fluidumkitermelõ technikus XII/25. Komárom-Esztergom Foglalkozás-szervezõ XII/26. Komárom-Esztergom Fogtechnikus XII/27. Komárom-Esztergom Formacikk-gyártó XII/28. Komárom-Esztergom Fotográfus és fotótermék-kereskedõ XII/29. Komárom-Esztergom Gazdasági informatikus XII/30. Komárom-Esztergom Gyakorló fodrász XII/31. Komárom-Esztergom Gyakorló kozmetikus XII/32. Komárom-Esztergom Gyermekotthoni asszisztens XII/33. Komárom-Esztergom Gyógy- és fûszernövénytermesztõ XII/34. Komárom-Esztergom Gyógy- és sportmasszõr XII/35. Komárom-Esztergom Gyógypedagógiai segítõ munkatárs XII/36. Komárom-Esztergom Gyógyszeripari laboratóriumi technikus XII/37. Komárom-Esztergom Hajózási technikus XII/38. Komárom-Esztergom Halász, haltenyésztõ XII/39. Komárom-Esztergom Hídépítõ és -fenntartó technikus XII/40. Komárom-Esztergom Hús- és baromfiipari szaktechnikus

16 3738 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám 591. XII/41. Komárom-Esztergom Irodai asszisztens XII/42. Komárom-Esztergom IT mentor XII/43. Komárom-Esztergom Kályhás XII/44. Komárom-Esztergom Kertészeti szaktechnikus XII/45. Komárom-Esztergom Kishajóépítõ, -karbantartó XII/46. Komárom-Esztergom Klinikai fogászati higiénikus XII/47. Komárom-Esztergom Kohászati technikus XII/48. Komárom-Esztergom Kõfaragó, mûköves és épületszobrász XII/49. Komárom-Esztergom Környezetvédelmi technikus XII/50. Komárom-Esztergom Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus XII/51. Komárom-Esztergom Közlekedésautomatikai mûszerész XII/52. Komárom-Esztergom Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó XII/53. Komárom-Esztergom Látszerész és fotócikk-kereskedõ XII/54. Komárom-Esztergom Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XII/55. Komárom-Esztergom Létesítményi energetikus XII/56. Komárom-Esztergom Magasépítõ technikus XII/57. Komárom-Esztergom Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus XII/58. Komárom-Esztergom Matróz-gépkezelõ XII/59. Komárom-Esztergom Mélyépítõ technikus XII/60. Komárom-Esztergom Mentálhigiénés asszisztens XII/61. Komárom-Esztergom Mezõgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó XII/62. Komárom-Esztergom Motorkerékpár-szerelõ XII/63. Komárom-Esztergom Mûemlékfenntartó technikus XII/64. Komárom-Esztergom Mûemléki díszítõszobrász XII/65. Komárom-Esztergom Mûemléki helyreállító XII/66. Komárom-Esztergom Mûszaki informatikus XII/67. Komárom-Esztergom Mûszeres analitikus XII/68. Komárom-Esztergom Nonprofit menedzser XII/69. Komárom-Esztergom Növényvédelmi szaktechnikus XII/70. Komárom-Esztergom Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XII/71. Komárom-Esztergom Nyomdaipari gépmester XII/72. Komárom-Esztergom Optikai üvegcsiszoló XII/73. Komárom-Esztergom Ortopédiai mûszerész XII/74. Komárom-Esztergom Orvosi elektronikai technikus XII/75. Komárom-Esztergom Papíripari technikus XII/76. Komárom-Esztergom Parképítõ és fenntartó technikus XII/77. Komárom-Esztergom Pedagógiai- és családsegítõ XII/78. Komárom-Esztergom Pénzügyi termékértékesítõ (bank, befektetés, biztosítás) XII/79. Komárom-Esztergom Pszichiátriai gondozó XII/80. Komárom-Esztergom Rehabilitációs nevelõ, segítõ XII/81. Komárom-Esztergom Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló XII/82. Komárom-Esztergom Repülõgépész XII/83. Komárom-Esztergom Repülõgépsárkány-szerelõ XII/84. Komárom-Esztergom Ruhaipari technikus XII/85. Komárom-Esztergom Sommelier XII/86. Komárom-Esztergom Sportedzõ (a sportág megjelölésével) XII/87. Komárom-Esztergom Szenvedélybeteg gondozó XII/88. Komárom-Esztergom Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ XII/89. Komárom-Esztergom Szoftverfejlesztõ XII/90. Komárom-Esztergom Szõlész-borász XII/91. Komárom-Esztergom Tartósítóipari szaktechnikus

17 25. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY XII/92. Komárom-Esztergom Tejipari szaktechnikus XII/93. Komárom-Esztergom Térképész szaktechnikus XII/94. Komárom-Esztergom Természetvédelmi szaktechnikus XII/95. Komárom-Esztergom Textilipari technikus XII/96. Komárom-Esztergom Turisztikai szervezõ, értékesítõ XII/97. Komárom-Esztergom Útépítõ XII/98. Komárom-Esztergom Útépítõ és -fenntartó technikus XII/99. Komárom-Esztergom Vadászpuska mûves XII/100. Komárom-Esztergom Vasútépítõ és -fenntartó technikus XII/101. Komárom-Esztergom Vasútforgalmi szolgálattevõ XII/102. Komárom-Esztergom Vasúti árufuvarozási ügyintézõ XII/103. Komárom-Esztergom Vasúti személyszállítási ügyintézõ XII/104. Komárom-Esztergom Vasúti villamos jármû szerelõje XII/105. Komárom-Esztergom Vasúti vontatott jármû szerelõje XII/106. Komárom-Esztergom Vasútijármû-technikus XII/107. Komárom-Esztergom Virágdekoratõr XII/108. Komárom-Esztergom Víz- és csatornamûkezelõ XII/109. Komárom-Esztergom Vízépítõ technikus XII/110. Komárom-Esztergom Vízgazdálkodó szaktechnikus XII/111. Komárom-Esztergom Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelõ XII/112. Komárom-Esztergom Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XII/113. Komárom-Esztergom Vízi sportmotor-szerelõ XII/114. Komárom-Esztergom Vízügyi technikus XIII/1. Nógrád Abroncsgyártó XIII/2. Nógrád Agrár áruforgalmazó szaktechnikus XIII/3. Nógrád Avionikus XIII/4. Nógrád Bor- és pezsgõgyártó szaktechnikus XIII/5. Nógrád Bõrfeldolgozó-ipari technikus XIII/6. Nógrád Cukor- és édesipari szaktechnikus XIII/7. Nógrád Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XIII/8. Nógrád Drog- és toxikológiai technikus XIII/9. Nógrád Élelmiszeripari analitikus technikus XIII/10. Nógrád Élelmiszeripari gépésztechnikus XIII/11. Nógrád Erjedés- és üdítõitalipari szaktechnikus XIII/12. Nógrád Fatárgy készítõ XIII/13. Nógrád Fegyvermûszerész XIII/14. Nógrád Finommechanikai mûszerész XIII/15. Nógrád Fitness-wellness instruktor XIII/16. Nógrád Fluidumkitermelõ technikus XIII/17. Nógrád Fogtechnikus XIII/18. Nógrád Fogtechnikus gyakornok XIII/19. Nógrád Formacikk-gyártó XIII/20. Nógrád Fotográfus és fotótermék-kereskedõ XIII/21. Nógrád Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus XIII/22. Nógrád Gépjármû-építési, szerelési logisztikus XIII/23. Nógrád Gépjármûépítõ, szerelõ XIII/24. Nógrád Gumiipari technikus XIII/25. Nógrád Gyakorló gyógyszertári asszisztens XIII/26. Nógrád Gyógy- és sportmasszõr XIII/27. Nógrád Gyógyszeripari laboratóriumi technikus XIII/28. Nógrád Gyógyszertári asszisztens

18 3740 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám 693. XIII/29. Nógrád Hajózási technikus XIII/30. Nógrád Halász, haltenyésztõ XIII/31. Nógrád Hídépítõ és -fenntartó technikus XIII/32. Nógrád Hús- és baromfiipari szaktechnikus XIII/33. Nógrád Ipari gumitermék elõállító XIII/34. Nógrád Kishajóépítõ, -karbantartó XIII/35. Nógrád Klinikai fogászati higiénikus XIII/36. Nógrád Kohászati technikus XIII/37. Nógrád Kõfaragó, mûköves és épületszobrász XIII/38. Nógrád Közlekedésautomatikai mûszerész XIII/39. Nógrád Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó XIII/40. Nógrád Laboratóriumi technikus XIII/41. Nógrád Látszerész és fotócikk-kereskedõ XIII/42. Nógrád Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XIII/43. Nógrád Létesítményi energetikus XIII/44. Nógrád Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus XIII/45. Nógrád Matróz-gépkezelõ XIII/46. Nógrád Molnár XIII/47. Nógrád Mûemlékfenntartó technikus XIII/48. Nógrád Mûemléki díszítõszobrász XIII/49. Nógrád Mûemléki helyreállító XIII/50. Nógrád Mûszeres analitikus XIII/51. Nógrád Nonprofit menedzser XIII/52. Nógrád Növényvédelmi szaktechnikus XIII/53. Nógrád Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XIII/54. Nógrád Nyomdaipari gépmester XIII/55. Nógrád Optikai üvegcsiszoló XIII/56. Nógrád Ortopédiai mûszerész XIII/57. Nógrád Orvosi elektronikai technikus XIII/58. Nógrád Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló XIII/59. Nógrád Repülõgépész XIII/60. Nógrád Repülõgépsárkány-szerelõ XIII/61. Nógrád Speciális állatfeldolgozó XIII/62. Nógrád Sportedzõ (a sportág megjelölésével) XIII/63. Nógrád Szállítmányozási ügyintézõ XIII/64. Nógrád Tartósítóipari szaktechnikus XIII/65. Nógrád Tejipari szaktechnikus XIII/66. Nógrád Térképész szaktechnikus XIII/67. Nógrád Vadászpuska mûves XIII/68. Nógrád Vállalkozási és bérügyintézõ XIII/69. Nógrád Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézõ XIII/70. Nógrád Vasútépítõ és -fenntartó technikus XIII/71. Nógrád Vasútforgalmi szolgálattevõ XIII/72. Nógrád Vasúti árufuvarozási ügyintézõ XIII/73. Nógrád Vasúti személyszállítási ügyintézõ XIII/74. Nógrád Vasúti villamos jármû szerelõje XIII/75. Nógrád Vasúti vontatott jármû szerelõje XIII/76. Nógrád Vasútijármû-technikus XIII/77. Nógrád Vegyipari technikus XIII/78. Nógrád Vízépítõ technikus XIII/79. Nógrád Vízgazdálkodó szaktechnikus

19 25. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY XIII/80. Nógrád Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XIII/81. Nógrád Vízi sportmotor-szerelõ XIV/1. Pest Avionikus XIV/2. Pest Bányaipari technikus XIV/3. Pest Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XIV/4. Pest Fegyvermûszerész XIV/5. Pest Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus XIV/6. Pest Hajózási technikus XIV/7. Pest Hídépítõ és -fenntartó technikus XIV/8. Pest Kishajóépítõ, -karbantartó XIV/9. Pest Közlekedésautomatikai mûszerész XIV/10. Pest Matróz-gépkezelõ XIV/11. Pest Repülõgépész XIV/12. Pest Repülõgépsárkány-szerelõ XIV/13. Pest Térképész szaktechnikus XIV/14. Pest Útépítõ és -fenntartó technikus XIV/15. Pest Vadászpuska mûves XIV/16. Pest Vasútépítõ és -fenntartó technikus XIV/17. Pest Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XV/1. Somogy Abroncsgyártó XV/2. Somogy Autógyártó XV/3. Somogy Avionikus XV/4. Somogy Bányaipari technikus XV/5. Somogy Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XV/6. Somogy Drog- és toxikológiai technikus XV/7. Somogy Fegyvermûszerész XV/8. Somogy Fitness-wellness instruktor XV/9. Somogy Fluidumkitermelõ technikus XV/10. Somogy Fotográfus és fotótermék-kereskedõ XV/11. Somogy Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus XV/12. Somogy Gyógyszeripari laboratóriumi technikus XV/13. Somogy Hajózási technikus XV/14. Somogy Hídépítõ és -fenntartó technikus XV/15. Somogy Kishajóépítõ, -karbantartó XV/16. Somogy Kohászati technikus XV/17. Somogy Könyvkötõ és nyomtatványfeldolgozó XV/18. Somogy Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XV/19. Somogy Matróz-gépkezelõ XV/20. Somogy Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XV/21. Somogy Nyomdaipari gépmester XV/22. Somogy Optikai üvegcsiszoló XV/23. Somogy Ortopédiai mûszerész XV/24. Somogy Orvosi elektronikai technikus XV/25. Somogy Papíripari technikus XV/26. Somogy Rekonstrukciós és mûemléki festõ, mázoló XV/27. Somogy Repülõgépész XV/28. Somogy Repülõgépsárkány-szerelõ XV/29. Somogy Speciális állatfeldolgozó XV/30. Somogy Térképész szaktechnikus XV/31. Somogy Útépítõ és -fenntartó technikus XV/32. Somogy Vadászpuska mûves

20 3742 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 25. szám 795. XV/33. Somogy Vasútépítõ és -fenntartó technikus XV/34. Somogy Vasútforgalmi szolgálattevõ XV/35. Somogy Vasúti árufuvarozási ügyintézõ XV/36. Somogy Vasúti személyszállítási ügyintézõ XV/37. Somogy Vasúti villamos jármû szerelõje XV/38. Somogy Vasúti vontatott jármû szerelõje XV/39. Somogy Vasútijármû-technikus XV/40. Somogy Vegyipari technikus XV/41. Somogy Virágdekoratõr XV/42. Somogy Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XV/43. Somogy Vízi sportmotor-szerelõ XVI/1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Avionikus XVI/2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Bányaipari technikus XVI/3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje XVI/4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Erdészeti gépésztechnikus XVI/5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fegyvermûszerész XVI/6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fluidumkitermelõ technikus XVI/7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fogtechnikus XVI/8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fogtechnikus gyakornok XVI/9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Földmérõ, földügyi és térinformatikai technikus XVI/10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajózási technikus XVI/11. Szabolcs-Szatmár-Bereg Hídépítõ és -fenntartó technikus XVI/12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kályhás XVI/13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kishajóépítõ, -karbantartó XVI/14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Klinikai fogászati higiénikus XVI/15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kohászati technikus XVI/16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Látszerész és fotócikk-kereskedõ XVI/17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Légi közlekedésüzemvitel-ellátó XVI/18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Lovastúra-vezetõ XVI/19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Lovász XVI/20. Szabolcs-Szatmár-Bereg Matróz-gépkezelõ XVI/21. Szabolcs-Szatmár-Bereg Mûszeres analitikus XVI/22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nonprofit menedzser XVI/23. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus XVI/24. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyomdaipari gépmester XVI/25. Szabolcs-Szatmár-Bereg Orvosi elektronikai technikus XVI/26. Szabolcs-Szatmár-Bereg Parképítõ és fenntartó technikus XVI/27. Szabolcs-Szatmár-Bereg Patkolókovács XVI/28. Szabolcs-Szatmár-Bereg Pénzügyi termékértékesítõ (bank, befektetés, biztosítás) XVI/29. Szabolcs-Szatmár-Bereg Repülõgépész XVI/30. Szabolcs-Szatmár-Bereg Repülõgépsárkány-szerelõ XVI/31. Szabolcs-Szatmár-Bereg Sommelier XVI/32. Szabolcs-Szatmár-Bereg Szõlész-borász XVI/33. Szabolcs-Szatmár-Bereg Térképész szaktechnikus XVI/34. Szabolcs-Szatmár-Bereg Útépítõ XVI/35. Szabolcs-Szatmár-Bereg Útépítõ és -fenntartó technikus XVI/36. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vadászpuska mûves XVI/37. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vasútépítõ és -fenntartó technikus XVI/38. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vidékfejlesztési szaktechnikus XVI/39. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó XVI/40. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vízi sportmotor-szerelõ

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2012. ( ) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 28., szerda Tartalomjegyzék 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye Szint Tanulmányi terület Sors Szakmacsoport Ágazati be Iskolai rendszer Iskolarendszeren kí képzés mu RFKB döntés 2012-ben ( vagy B) Várható munkae kereslet 2016-17-ben MKIK- GVI felmérés alapján Szakképzőévfolyamr

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 13., kedd Tartalomjegyzék 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 2013.04.07 1 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26.

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatai március 26. Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 5/2013. (III.26.) sz. határozata* 5 : Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az ülésen elhangzott

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági miniszter.. /2013. (.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről T E R V E Z E T! A nemzetgazdasági. /2013. (.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 25., kedd Tartalomjegyzék 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Békés megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4.

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. 2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. alapján) NMH iktatószám Átadó fenntartó neve Átvevő fenntartó neve Melléklet

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. (5) bekezdésében,

Részletesebben

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról Hatály: 2015.IX.11. - 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

Képzési formák a középiskolában

Képzési formák a középiskolában Képzési formák a középiskolában Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakgimnáziumi képzés: 1. XXXIV. Kertészet és parképítés (A szakmai érettségit követő 13. évfolyamon szerezhető szakképesítés:

Részletesebben

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó

Csongrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma Abroncsgyártó Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 1 SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 Az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének rövid és középtávú terve Komárom-Esztergom megye, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak terve

Részletesebben

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések 1. számú melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján Szakképesítés Megnevezése 1. 26 2 8299 02 2 2 01

Részletesebben

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz

Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat A B C D E F G H I J Szakképesítés azonosító száma. Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat A B C D E F G H I J Szakképesítés azonosító száma. Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J 3 3 4 5 6 7 8 4 34 543 0 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 000 óra N, E, TR 5 34 58 0 Ács 9 XVI 3 év 00 óra N, E, TR 6 55 344 0 Adótanácsadó

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015.

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015. Okirat száma: NGM/443//01. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény 1. () bekezdése alapján a Budapesti Gépészeti

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Ssz. Észak-alföldi régió döntés szakképesítés 1. Ács, állványozó

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Hatályos augusztus 1. napjától!!!

Hatályos augusztus 1. napjától!!! Hatályos 2016. augusztus 1. napjától!!! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV Tájékoztatjuk a felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítések iránt érdeklődőket, hogy a 2015/2016. tanévben, február első hetében induló keresztféléves

Részletesebben

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség.

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség. A Kormány / 2016. ( ) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 10., csütörtök Tartalomjegyzék 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 19401 255/2015.

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Postacím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Telefon: (+36-62) 561-561 Honlap: www.csmkh..hu Iktatószám: 1157-10 /2011-0600

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM ÁPRILIS 22.

VIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM ÁPRILIS 22. VIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2016. ÁPRILIS 22. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 7. számának tartalmából: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi képzési A szakképesítésért felelős támogatott () / () 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2. 34 582 01 Ács 9 XVI

Részletesebben

Új Országos Képzési Jegyzék

Új Országos Képzési Jegyzék EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁN ERŐFORRÁS-STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY Új Országos Képzési Jegyzék Dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető A szakképzési rendszer átalakításának célja Alap:

Részletesebben

HOGYAN ÉRINTIK A VASÚTI, VASÚTGÉPÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEKET A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI?

HOGYAN ÉRINTIK A VASÚTI, VASÚTGÉPÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEKET A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI? HOGYAN ÉRINTIK A VASÚTI, VASÚTGÉPÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEKET A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI? A képzett szakemberekért Lovász Tibor vezető tanácsadó 2008. március 4. Mottó: Moduláris képzéssel a képzett szakemberekért

Részletesebben

252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet. a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet. a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés

Részletesebben

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2014. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben