PTE PMMK Mérnök informatikus szak BSc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PTE PMMK Mérnök informatikus szak BSc"

Átírás

1 Szakakkreditáció március 31. PTE PMMK Mérnök informatikus szak BSc 1

2 Organogram A szak helye a kar szervezetében (feladatok és hatáskörök feltűntetésével) Kari HÖK Dékán Kari Tanács Dékáni Tanács Jelmagyarázat: választott vezetőtestület döntési, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési jogkörrel véleményező, javaslattevő, döntéselőkészítő, információáramlást segítő operatív testület irányítás vezetés dékáni és kari tanácsi irányítás közvetítése döntéselőkészítés Kari Bizottságok tanácsadó, döntéselőkészítő testület törvényességi felügyelet oktatási tevékenység biztosítása Tudományos Bizottság Oktatási Bizottság Kredit Átváltási Bizottság Tanulmányi Bizottság Fegyelmi Bizottság munkakapcsolat Szervezeti egységek és kari vezetők Szakok Gesztor egységek Intézetek Önálló tanszékek több tanszék tevékenységét összefogó egységek humánpolitikai, stratégiai Vezetők A kar önálló szervezetei Építész osztatlan szak Építész Szakmai Intézet Építész Szakmai Intézet Épületszerkezettan Tanszék Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék Idegennyelvi Lektorátus Környezetmérnöki Tanszék Kari igazgató Általános és stratégiai dékánhelyettes stratégiai, fejlesztési Dékáni Hivatal előkészítő, végrehajtó igazgatási (hivatali) szervezet Titkárság Könyvtár egyetemi felügyelet Építőművész szak Építészmérnök szak Építész Szakmai Intézet Építész Szakmai Intézet Urbanisztika Tanszék Pedagógia Tanszék Gazdasági Csoport Építőipari Szakmai Intézet Anyagtan, Geotechnika és Közlekedésépítési Tanszék Kapcsolati dékánhelyettes Oktatási dékánhelyettes marketing oktatásszervezési, akkreditációs Tanulmányi Csoport Információtechnológiai Csoport Építőmérnök szak Gépészmérnök szak Építőipari Szakmai Intézet Gépészeti Szakmai Intézet Építéskivitelezési Tanszék Közmű, Geodézia és Környezetvédelmi Tanszék Tudományos dékánhelyettes tanulmányi, pályázati Regionális TQM Központ Környezetmérnök szak Környezetmérnöki Tanszék Mérnöki Menedzsment Tanszék Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Gépészeti Szakmai Intézet Épületgépészeti Tanszék Gépszerkezettan Tanszék Műszaki Informatika és Villamos Intézet Automatizálási Tanszék Villamos Hálózatok Tanszék gazdasági és humán ismeretek Mérnök Informatikus Szakmai Tanács Szakvezetés (mérnök informatikus szak) szakfelelős a szakstratégia képviselete a MAB és a karvezetés felé operatív szakfelelős oktatásszervezés és irányítás Szakirányfelelőlelős Szakirányfe- (ARI) (RM) Szakirány - fejlesztés, marketing, koordináció minőségbiztosítási infokommunikációs tanulmányi pénzügyi koordinációs Szakirányok Autonom rendszerek információtechnológiája Rendszermérnök Villamosmérnök szak Ipari termék és formatervező mérnök szak gesztorálási koordinációs Automatizálási Tanszék Villamos Hálózatok Tanszék Gépészeti Szakmai Intézet Műszaki Informatika Tanszék Mérnök informatikus Rendszerés Szoftvertechnológia Tanszék Mérnöki Matematika Tanszék Műszaki Informatika Tanszék Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék matematika és számításelmélet szakirányú ismeretek (tervezés, irányítás) szakirányú ismeretek (programozás, üzemeltetés) digitális technika, elektronika, mérésadatgyűjtés - jelfeldolgozás, szabályozástechnika, műszaki rendszertechnika, intelligens rendszerek, integrált rendszerek, információ megjelenítés Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék vezetője Műszaki Informatika Tanszék vezetője Tanszéki Oktatói Értekezlet Tanszéki Oktatói Értekezlet programozás, szoftvertechnológia, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, adatbázisok, számítógép hálózatok HÖK Műszaki Informatika és Villamos Intézet intézetigazgatója Intézeti Tanács Intézeti Oktatói Értekezlet (ld.: 6. o.) 2

3 A szak szervezete, feladatok és hatáskörök feltüntetésével (szervezeti egységes, felelősök; a kari SZMSZ 33. paragrafusa értelmében) A mérnök informatikus szak és annak két szakiránya hallgatói számára a nappali és a levelező tagozaton a főbb tanulmányi területek ismeretanyagát az organogramon jelölt tanszékek oktatói és munkatársai biztosítják (nincs feltüntetve az egyéb szakokra történő beoktatás). A szakvezetést - a dékáni és a kari tanácsi irányításhoz kapcsolódó feladatok megvalósításában véleményezési, döntéselőkészítési jogkörrel Szakmai Tanács támogatja eseti, a képzésben érintett egységek képviselőiből álló összetétellel (ld. PMMK SZMSZ 33. paragrafus (2) bekezdés). A szakvezetésben résztvevő vezetők főbb hatás- és felelősségi köre, feladataik, kapcsolataik a kar szervezetében ugyancsak az organogramon követhetők. A szakfelelős alapvető feladata a szakstratégia képviselete a MAB és a karvezetés irányában, a szak működését, továbbfejlődését érintő stratégiai döntések megtétele. Az operatív szakfelelős feladata a PTE SZMSZ 5. melléklete (PTE TVSZ) 8. paragrafus (5) bekezdése, ill. a 4. paragrafus (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörben; továbbá a 9. paragrafus (1) bekezdésének megfelelően - az oktatásszervezési és irányítási feladatok ellátása. A szakirány felelősök főbb feladatait jelenti az egyes szakirányok működéséhez, továbbfejlődéséhez szükséges infrastruktúra, a felkészültség, az innovációs lehetőségek biztosítása, mely marketing és koordinációs munkát igényel. A szakvezetést évenként az operatív szakfelelős javaslatára, dékáni megbízással - esetenként felkért és megbízott kollégák támogatják - a szak, illetve a kapcsolódó szakirányok képzési dokumentumainak folyamatos karbantartásával, - a szak jegyzetügyeinek gondozásával, - a külső és a belső szakdolgozati témák koordinálásával, - a kari Oktatási Bizottságban való képviselettel, - a hallgatói csoportbeosztásokhoz, órarendkészítéshez szükséges adatszolgáltatással, - az oktatásszervezéssel kapcsolatos adminisztrációs és kommunikációs tevékenységekkel. A szak oktatásszervezési és irányítási feladatai az alábbiak: - a szak tanulmányi munkájának (a tantárgyfelvételek megszervezésétől a záróvizsgáig) operatív irányítása, - a szak fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatok irányítása, - a szak Szakmai Tanácsában, illetve a Tárgyakkreditációs Bizottságban az elnöki teendők ellátása, - a Tanulmányi Bizottság anyagainak (hallgatói átvételek, elbocsátások, kérelmek, stb.) véleményezése, Az előbbi munkák - a Dékáni Titkársággal folytatott, rendezvényeken, szakmai fórumokon, tájékoztatókon való részvétellel, információcserével kapcsolatos koordinációs, - a Gazdasági Csoport esetén az önköltséges képzéssel, az óradíj elszámolással és kifizetésekkel, a szakképzési támogatásokkal, a pályázati és innovációs tevékenységekkel összefüggő pénzügyi, nyilvántartási, számlavezetési, keretgazdálkodási, - a Tanulmányi Csoporttal a távoktatásos, a levelező és a nappali (főiskolai és BSc) képzés hallgatói tanulmányi problémáinak (tantárgyfelvételek, tandíjbefizetések, tan- 3

4 tárgy-akkreditációk, egyéni tanulmányi rend, felmentések, elbocsátások, óraütközések, tantervmódosítások, tantárgy-megfeleltetések, kreditszámítás, vizsgaidőpontegyeztetés, szakirány-választás, záróvizsga lebonyolítás stb.) megoldását jelentő, - az Információtechnológiai Csoporttal az előadótermek oktatástechnikai, audiovizuális eszközeinek elérését és használatát biztosító infokommunikációs, - a Regionális TQM Központtal képzésünk minőségbiztosítását jelentő munkakapcsolatot jelentenek. A szakvezetésnek a dékánnal, illetve a dékánhelyetesekkel való munkakapcsolatában dominál a döntéselőkészítés, illetve a dékáni és kari tanácsi irányítás közvetítése. Ez jellemzi a humánpolitikai (a szakra oktatók felvétele, elbocsátása), stratégiai, fejlesztési (szakstratégia kialakítása, egyeztetése), marketing (középiskolások tájékoztatása, megnyerése), oktatásszervezési, akkreditációs (ld. hallgatói tanulmányi ügyek), tudományos és pályázati (a szakot érintő kari pályázatok összeállítása, egyeztetése) munkák döntő többségét. A szakvezetés feladatát jelenti valamennyi, a szakképzésben (nappali, távoktatásos, levelező) résztvevő tanszékkel történő programegyeztetés, az egységes követelményrendszer kialakítása és ellenőrzése, a tantárgyak egymásra épülésének biztosítása, a tananyagok, tantárgyi követelmények, programok hallgatói önkormányzattal való szemeszterenkénti véleményeztetése, esetenkénti korrekciója. A két gesztor tanszék (MIT, RSZT) gesztorálási munkája során a szak oktatási, szakmai, tanulmányi, tantervfejlesztési, szervezési és képviseleti koordinációs tevékenységét látja el (kari SZMSZ 33. paragrafus (2) bekezdés). 4

5 9. melléklet (ld.: mell. 52. o.) A 2007-es BSc tantárgyfelelősi lista (MAB követelményeknek való megfelelés) 5

6 6

7 7

8 8

9 A szak oktatói Szakfelelős: Dr. Kovács György (AT) Szakirány felelősök: Dr. Iványi Péter (AT) Dr. Szakonyi Lajos (AT) Tantárgyfelelősök: Dr. Achs Ágnes (AT) Dr. Barakonyi Károlyné (AT) Dr. Fekete György (AT) Dr. Iványi Péter (AT) Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó (AT) Dr. Katits Etelka (AT) Dr. Kersner Róbert (AT) Dr. Klincsik Mihály (AT) Dr. Kovács György (AT) Dr. Maróti György (AT) Dr. Pais Ella Regina (AT) Dr. Pauler Gábor (AT) Dr. Sárvári Csaba (AT) Dr. Szakonyi Lajos (AT) Dr. Tímár András (AT) Dr. Várady Géza (AT) További AT oktatók: Armbruszt Ferenc Dr. Fodor István Dr. Füzi János Geresics Földi Eszter Háber István Háry András Kürtös Julianna Dr. László Antal László István Lénárt Anett Dr. Metzingné Dr. Póder Margit Nagyváradi Anett Pilgermájer Ákos Radó János Sári Zoltán Schiffer Ádám Szendrői Etelka Szilágyi Sándor Dr. Szvitacs István Tukora Balázs AE oktatók: Dr. Iványi Miklósné Vendégoktatók: (V) Fenyőházi Ernőné Gaál Ottó Dr. Gerzson Miklós Dr. Kapitány Sándorné Maczák András Pandur Béla Dr. Somfai Balázs Dr. Szőke Béla 9

10 A szak oktatóinak adatai beosztás és életkor (ld.: 8. o.) 1.1.a a.1 Beosztás Oktatók száma 1949 és előtte Oktatók száma születési év szerint és utána Összes oktatóból AT(fő) egyetemi tanár főiskolai tanár egyetemi docens főiskolai docens egy. adjunktus főisk. adjunktus egy. tanársegéd főisk. tanársegéd kutató doktorandusz tudományos segédmunkatárs egyéb (műszaki oktató) egyéb (professor 1 1 emerita; AE) egyéb (vendég oktató; V) Összesen A szak oktatóinak adatai beosztás és minősítettség Beosztás Személyek Legmagasabb fokozata/címe (személyek száma) száma PhD CSc. DSc. MTA tag egyetemi tanár főiskolai tanár egyetemi docens főiskolai docens 7 2 egy. adjunktus 10 főisk. adjunktus 1 egy. tanársegéd 2 főisk. tanársegéd kutató doktorandusz tudományos segédmunkatárs egyéb (műszaki oktató) 1 Habilitált személyek száma egyéb (professor emerita; AE) egyéb (vendégokt.; V) Összesen

11 A MAB szakakkreditációs követelményeinek való megfelelés (ld.: 11. o.) A MAB LB legutóbbi véleményezése után készült, a szakkal kapcsolatos korábbi (2007. nov.) elemző-értékelő összeállítás (ld. 3. melléklet 9. fejezet) óta módosult az akkori két meghatározó tanszék (MIT és SZT) személyi aránya és kompetencia köre, s jelenleg az új két tanszék mindegyike (MIT, RSZT) gesztor szerepet tölt be egy-egy szakiránynál. A 2007-es BSc tantárgyfelelősi listát, s az akkori MAB követelményeknek való megfelelést a 9. melléklet szemlélteti. A tantárgyfelelősök, előadók, gyakorlatvezetők jelenlegi listája (ld. 7. melléklet) alapján így követhetők a személyekben, tudományos fokozatukban bekövetkezett változások. A MAB aktuális számszaki elvárásainak való megfelelést az előbbi lista figyelembevételével elemezzük. A szakfelelős AT oktató, egyetemi tanár, MTA Dr., Dr. habil. tudományos fokozattal, egy szak felelőse és a szak legalább egy tantárgyának is felelőse. A rendszermérnök szakirány szakirány felelőse AT oktató, egyetemi docens, PhD, Dr. habil. tudományos fokozattal, a szakirányú ismeretek egy tantárgyának is felelőse. Az autonom rendszerek információtechnológiája szakirány szakirány felelőse AT oktató, főiskolai docens, PhD tudományos fokozattal, a szakirányú ismeretek egy tantárgyának is felelőse. A tantárgy-felelősök (a kötelező tantárgyak felelősei) csak AT és AE oktatók, rendelkeznek tudományos fokozattal, esetükben az AT és AE oktatók aránya: 15/1=15 Az összes oktató: 45 fő, az A oktatók aránya: 37/45=82,2% Az összes oktató esetén az AT és AE arány: 36/1=36 Az AT/AE/V oktatók aránya: 36/1/8 Az összes AT oktató esetén teljesül a max. 25 kredit, 5 tárgy/fő/szak. A tanórák ~80%-át AT oktatók tartják. A minősítettek aránya az összes AT oktató között: 17/36=47,2% 11

12 Mérnök informatikus alapképzési szak tanterve A szak megnevezése: mérnök informatikus Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), szakképzettség: mérnök informatikus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Engineer Képzési terület: informatika Képzési ág: informatikai A képzési idő: 7 félév a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 7 félév/210 kredit; az összóraszám (összes hallgatói tanulmányi munkaidő): = 6300; a tanórák (kontaktórák) száma: o nappali tagozaton: = 2730 o levelező tagozaton: = 770 Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit - A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit; - A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:10 kredit; - A szakdolgozathoz rendelt kredit: 15 kredit; - A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit; A szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan mérnök informatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, valamint azok adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a mérnök informatikusok képesek: az informatikai módszereket igénylő műszaki alkotások tervezési, fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátására; informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazására; programozásra objektum orientált és vizuális programozási környezetben; szoftverfejlesztési metodikák alkalmazására, fejlesztési eszközök használatára; információs rendszerek modellezésére, a teljesítmény és megbízhatósági jellemzők szimulációs vizsgálatára; korszerű, általános célú operációs rendszerek telepítésére, konfigurálására, hibaelhárítására, üzemeltetésére, továbbfejlesztésére. Az alapfokozat birtokában a mérnök informatikusoktól figyelembe véve a várható szakirányokat legalább két kompetencia elvárt az alábbiak közül: alkalmasság a számítógépes és távközlő hálózatok telepítésére, konfigurálására, hibaelhárítására, üzemeltetésére, továbbfejlesztésére; 12

13 a kliens-szerver rendszerek programozására, WEB programozásra; a vállalati információs rendszerek folyamatalapú funkcionális tervezésére és készítésére valamely enterprise modeller típusú eszköz segítségével; a döntéstámogató rendszerek tervezésére, készítésére, működtetésére. A képzés főbb tanulmányi területei: Törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörei Kredit Természettudományos alapismeretek: matematika (analízis, algebra, 40 valószínűségszámítás, matematikai statisztika), számításelmélet és algoritmuselmélet, fizika, egyéb természettudományos ismeretek Gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, 20 jogi, államigazgatási, menedzsment ismeretek Szakmai törzsanyag: rendszertechnika modul (mérés- és szabályozástechnika, érzékelők és beavatkozó rendszerek; elektronika, digitális 140 rendszerek, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes és távközlő hálózatok); programozási modul (programozási paradigmák és programnyelvek, programtervezés, szoftvertechnológia); informatikai rendszerek modul (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek felépítése, modellezése és analízise, informatikai rendszerek megvalósítása, biztonsága); differenciált szakmai ismeretek. Differenciált szakmai ismeretek 40 1 Rendszermérnök szakirány Autonom rendszerek információtechnológiája szakirány Szabadon választható tárgyak 10 Szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 6 hét (eltöltendő külső gazdálkodó egységnél) a 4. félév után (nappali tagozaton) Nyelvi követelmények: Államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. A végbizonyítvány (abszolutórium) kiadás feltétele: A tantervben előírt vizsgák eredményes letétele és a nyelvvizsga és szakdolgozat elkészítésének kivételével más tanulmányi- és TVSZ szerinti követelmények teljesítése, illetve a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok kivételével (szakdolgozat tantárgy aláírásának megszerzése követelmény) a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzése. 1 ebből 15 a szakdolgozathoz rendelt kreditérték 13

14 A záróvizsgára bocsátás feltétele: a végbizonyítvány megszerzése, bíráló által elfogadott szakdolgozat A záróvizsga részei: A szakdolgozat védése (D), valamint szóbeli vizsga két témakörből: Műszaki rendszerek információtechnológiája tételsorból (A1). Tartalma: a Műszaki rendszertechnika, a Szabályozástechnika, az Intelligens rendszerek, az Integrált rendszerek c. tantárgyak kijelölt témaköreinek anyaga. Hálózati és számítógépes ismeretek tételsorból (A2). Tartalma: a Számítógép architektúrák, az Operációs rendszerek, a Számítógép hálózatok, valamint Az informatikai biztonság alapjai c. tantárgyak kijelölt témaköreinek anyaga. A záróvizsga eredményének (ZV) kiszámítása: (a D érdemjegyet a záróvizsga-bizottság állapítja meg, a bírálók által javasolt érdemjegyek és a szóbeli védés alapján) TA + A1 + A2 + 2D ZV =, 5 ahol TA súlyozott tanulmányi szakdolgozat nélküli átlag. A tantervet a Kari Tanács F.XX június 16-i határozatával jóváhagyta. dr. Bachmann Bálint s.k. dékán Szakirányok (differenciált szakmai ismeretek) A rendszermérnök szakirány praktikus informatika alapismereteket nyújtó, a hallgatók gyakorlatba történő gyors beilleszkedését elősegítő képzés. A szakirány célja az általános képzési célokon túlmenően olyan szakemberek képzése, akik képesek informatikai szolgáltatásokat nyújtó kliens-szerver architektúrák létrehozására, konfigurálására, üzemeltetésére, optimalizálására. Az autonom rendszerek információtechnológiája szakirány célja megismertetni a hallgatókat: az intelligens autonom rendszerek irányítástechnikájával, a 3D látás és a virtuális valóság robotikai alkalmazásával, a valós idejű számítógép-vezérelt rendszerek és hálózatok speciális informatikai problémáival; továbbá átfogó ismereteket nyújtani nagyméretű rendszerek információtechnológiájáról (folyamatmodellezés, optimalizálás, vezérlés, anyagés energiaáram-hálózatok modellezése, számítógéppel segített tervezés, termelés, minőségellenőrzés és döntés) áttekintve a legfontosabb gyakorlati megvalósításokat; 14

15 a különböző grafikus szemlélet-módokkal, a különböző 3D-s megjelenítési és tervezési eljárásokkal (felület- és testmodellezés, animáció), illetve különböző CAD rendszerekkel, továbbá konkrét szakmai ismereteket nyújtani a térinformatika területén. Az Európai Közösségben az információs és kommunikációs technológiák (ICT) fejlesztése az élet minden területén döntő jelentőséggel bír. A Career Space (információs és kommunikációs technológiával foglalkozó cégek által alapított európai nemzetközi konzorcium) elvárásaihoz, a műszaki informatika kiemelt kutatási irányaihoz igazodnunk kell képzésünk korszerűsítésénél, a mesterképzésre való felkészülésnél. Képzésünkben megcéloztuk a műszaki informatika e kiemelt kutatási irányaihoz (komplexitás-kezelés, mesterséges intelligencia alkalmazások, ember-gép kapcsolati algoritmusok) való fokozott felzárkózást, nevezetesen az alábbi ismeretek: - nagyméretű rendszerek specifikálásával, komplexitás-kezelésével kapcsolatos ismeretek (identifikáció, modellezés, szimuláció, optimalizálás, sokprocesszoros számítógépes rendszerek, párhuzamos programozás); - mesterséges intelligencia alkalmazások (neurális hálók, fuzzy logikák, objektumorientált programozás); - ember-gép kapcsolati algoritmusok (számítógépes képfeldolgozás, robotikai, térinformatikai, stb. alkalmazások) beépítését egyes tantárgyi programokba. E területek kell, hogy meghatározzák kutatófejlesztő tevékenységeinket is. Továbbá tekintettel kell lenni arra is, hogy egy régió gazdaságának fejlesztési irányai és ugyanazon régióban működő felsőoktatási intézmény (szak, kibocsátó tanszékek) által definiált oktatási-kutatási irányok között összhangnak, kölcsönhatásnak kell kialakulnia. 15

16 Sorsz ám Kód Tantárgyak Mintatanterv Mérnök informatikus szak (BsC) Autonom rendszerek információtechnológiája szakirány nappali tagozat heti óraszámokkal (ea. tgy. l). ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.) heti Félévek óra kredit Előtanulmányok ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr Természettudományi alapismeretek összesen: 1 KMANB008 Analízis I v 5 2 KMANB009 Analízis II v 5 KMANB008 MANB011 3 KMANB010 Lineáris algebra f 5 KMANB008 MANB011 4 KMANB011 Valószínűségszámítás és statisztika v 5 KMANB009 MANB012 5 KMANB012 Bevezetés a számításelméletbe f 5 6 KRTNB013 Problémaosztályok, algoritmusok f 3 7 RMINB135 Műszaki fizika I v 4 8 TMINB156 Transzportfolyamatok modellezése v 4 9 TMINB210 Jelek és rendszerek v 4 KMANB009 MANB012 Gazd. és humán ismeretek összesen: KMENE020 Közgazdaságtan I v 3 11 KMENB025 Vállalati gazdaságtan I v 3 12 KMENB022 Menedzsment I v 3 13 KMENB023 Menedzsment II f 2 14 KMENB024 Minőségmenedzsment f 2 15 KMENE016 Jogi ismeretek f 2 16 KMANB029 EU ismeretek I f 2 17 KKONB041 Környezetvédelem mérnököknek f 3 Teljes nappali törzsanyag Szakmai törzsanyag összesen: (differenciált nélkül) KMINB047 Bevezetés az informatikába f 3 19 TRTNB220 Információ megjelenítés I f 4 Programozás modul 20 RRTNB125 Programozás I f 3 21 TRTNB221 Programozás II f 3 RRTNB125 MINB TRTNB222 Programozás III v 5 TRTNB221 MINB TRTNB225 Szoftvertechnológia f 5 RRTNB136 SANB TMINB212 Vizuális és web programozás I f 3 RRTNB125 MINB TRTNB226 Vizuális és web programozás II f 3 RRTNB125 MINB131 Rendszertechnika modul 26 RVHNB124 Digitális technika I v 4 27 KAUNB052 Elektronika I v 4 RMINB135 MINB TMINB227 Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás f 4 RMINB135 MINB TMINB213 Műszaki rendszertechnika v 4 TMINB227 MINB TMINB214 Szabályozástechnika v 5 TMINB227 MINB TRTNB228 Számítógép architektúrák I v 5 RVHNB124 VHNB TMINB229 Számítógép architektúrák II f 3 TRTNB228 MINB TRTNB230 Operációs rendszerek v 5 TRTNB228 MINB RRTNB127 Számítógép hálózatok I v 5 TRTNB228 MINB RRTNB128 Számítógép hálózatok II v 5 RRTNB127 MINB251 Informatikai rendszerek modul 36 RRTNB136 Adatbázisok I v 5 TRTNB221 MINB TRTNB231 Adatbázisok II f 3 RRTNB136 SANB TMINB215 Intelligens rendszerek I v 4 TMINB210 MINB TMINB216 Intelligens rendszerek II v 5 TMINB215 MINB RRTNB137 Az informatika biztonság alapjai v 5 RRTNB128 MINB TMINB217 Integrált rendszerek v 5 TMINB213 MINB610 Összesen TT, gazd+hum+szakmai törzs Összesen TT, gazd+hum+szakmai törzs (differenciált nélkül) Teljes differenciált szakmai anyag Differenciált szakmai anyag (szakdolgozat nélkül) Kötelezően választható szakirányok tárgy v tárgy f tárgy f tárgy v tárgy v tárgy v 4 16

17 Szakdolgozat TMINB238 Szakdolgozat a 15 Szabadon választható tárgyak tárgy f tárgy f tárgy f tárgy f 3 Összkredit, heti összóraszám Vizsga (v) db 54 Félévközi jegy (f) Kritériumtárgyak 55 Testnevelés I Testnevelés II Idegen nyelv I Idegen nyelv II. 2 0 Autonom rendszerek információtechnológiája szakirány Differenciált szakmai ismeretek TMINB218 Programozható logikai vez v 5 RVHNB124 VHNB RMINB138 Robottechnika I f 4 RVHNB124 VHNB RMINB139 Robottechnika II v 4 RMINB138 MINB TMINB232 Termékmodellezés I f 4 TRTNB220 MINB TMINB233 Kép-és hangfeldolgozás I v 4 TMINB210 MINB TMINB234 Számítógépvezérelt irányítások v 4 TMINB214 MINB210 Záróvizsga tárgyak: Műszaki rendszerek információtechnológiája Hálózati és számítógépes ismeretek 17

18 Sorsz ám Újkód Mintatanterv Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Müszaki Kar Mérnök informatikus szak (BsC) Rendszermérnök szakirány nappali tagozat Kód Tantárgyak heti óraszámokkal (ea. tgy. l). ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.) heti Félévek óra kredit Előtanulmányok ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr Természettudományi alapismeretek összesen: 1 KMANB008 MANB011 Analízis I v 5 2 KMANB009 MANB012 Analízis II v 5 KMANB008 MANB011 3 KMANB010 MANB020 Lineáris algebra f 5 KMANB008 MANB011 4 KMANB011 MANB030 Valószínűségszámítás és statisztika v 5 KMANB009 MANB012 5 KMANB012 MANB040 Bevezetés a számításelméletbe f 5 6 KRTNB013 MANB050 Problémaosztályok, algoritmusok f 3 7 RMINB135 MINB951 Műszaki fizika I v 4 8 TMINB156 MINB952 Transzportfolyamatok modellezése v 4 9 TMINB210 MINB070 Jelek és rendszerek v 4 KMANB009 MANB012 Gazd. és humán ismeretek összesen: KMENE020 MENB301 Közgazdaságtan I v 3 11 KMENB025 MENB601 Vállalati gazdaságtan I v 3 12 KMENB022 MENB401 Menedzsment I v 3 13 KMENB023 Menedzsment II f 2 14 KMENB024 Minőségmenedzsment f 2 15 KMENE016 MENB100 Jogi ismeretek f 2 16 KMANB029 EU ismeretek I f 2 17 KKONB041 Környezetvédelem mérnököknek f 3 Teljes nappali törzsanyag Szakmai törzsanyag összesen: (differenciált nélkül) KMINB047 MINB110 Bevezetés az informatikába f 3 19 TRTNB220 MINB121 Információ megjelenítés I f 4 Programozás modul 20 RRTNB125 MINB131 Programozás I f 3 21 TRTNB221 MINB132 Programozás II f 3 RRTNB125 MINB TRTNB222 SANB140 Programozás III v 5 TRTNB221 MINB TRTNB225 SANB150 Szoftvertechnológia f 5 RRTNB136 SANB TMINB212 MINB160 Vizuális és web programozás I f 3 RRTNB125 MINB TRTNB226 MINB170 Vizuális és web programozás II f 3 RRTNB125 MINB131 Rendszertechnika modul 26 RVHNB124 VHNB181 Digitális technika I v 4 27 KAUNB052 AUNB201 Elektronika I v 4 RMINB135 MINB TMINB227 MINB200 Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás f 4 RMINB135 MINB TMINB213 MINB610 Műszaki rendszertechnika v 4 TMINB227 MINB TMINB214 MINB210 Szabályozástechnika v 5 TMINB227 MINB TRTNB228 MINB221 Számítógép architektúrák I v 5 RVHNB124 VHNB TMINB229 MINB230 Számítógép architektúrák II f 3 TRTNB228 MINB TRTNB230 MINB240 Operációs rendszerek v 5 TRTNB228 MINB RRTNB127 MINB251 Számítógép hálózatok I v 5 TRTNB228 MINB RRTNB128 MINB252 Számítógép hálózatok II v 5 RRTNB127 MINB251 Informatikai rendszerek modul 36 RRTNB136 SANB301 Adatbázisok I v 5 TRTNB221 MINB TRTNB231 SANB302 Adatbázisok II f 3 RRTNB136 SANB TMINB215 MINB311 Intelligens rendszerek I v 4 TMINB210 MINB TMINB216 MINB312 Intelligens rendszerek II v 5 TMINB215 MINB RRTNB137 MINB320 Az informatika biztonság alapjai v 5 RRTNB128 MINB TMINB217 MINB620 Integrált rendszerek v 5 TMINB213 MINB610 Összesen TT, gazdasági + humán + szakmai törzsanyag Összesen TT, gazd+hum+szakmai törzs (differenciált nélkül) Teljes differenciált szakmai anyag Differenciált szakmai anyag (szakdolgozat nélkül) Kötelezően választható szakirányok tárgy f tárgy v tárgy f tárgy v tárgy v tárgy v 4 18

19 Szakdolgozat TRTNB239 Szakdolgozat a 15 Szabadon választható tárgyak tárgy f tárgy f tárgy f tárgy f 3 Összkredit, heti összóraszám Vizsga (v) db 54 Félévközi jegy (f) Kritériumtárgyak 55 Testnevelés I Testnevelés II Idegen nyelv I Idegen nyelv II. 2 0 Rendszermérnök szakirány Differenciált szakmai ismeretek TRTNB219 MINB530 Kiszolgálók üzemeltetése f 5 RRTNB127 MINB TRTNB235 MINB222 Számítógép architektúrák III v 4 TRTNB228 MINB TRTNB236 MINB260 Hálózat-és rendszermenedzsment v 4 TRTNB219 MINB TRTNB237 MINB510 Assembly programozás f 4 TRTNB222 SANB TRTNB223 SANB720 Logikai programozás v 4 TRTNB222 SANB TRTNB224 MINB520 Internet technológiák v 4 RRTNB128 MINB252 Záróvizsga tárgyak: Műszaki rendszerek információtechnológiája Hálózati és számítógépes ismeretek 19

20 A tanterv KKK-nek való megfelelése (statisztikai adatok) 20

21 BSc statisztikák Mérnök informatikus szak kredit 210 optimális = = 1,15385 heti óraszám 182 Elvárt főbb tanulmányi területek Elvárt képzési arányok Javaslatban szereplő tantárgyak Javasolt képzési arányok heti kredit / kredit óraszám h.óraszám Természettudományi alapismeretek ,21 Analízis, algebra Analízis I.; Analízis II.; Lineáris algebra ,25 Valószínűségszámítás, matematikai statisztika 5 8 Valószínűségszámítás és statisztika 5 4 1,25 Számításelmélet és Bevezetés a számításelméletbe; 5 10 algoritmuselmélet Problémaosztályok, algoritmusok 8 6 1,33 Fizika 5 8 Mérnöki fizika I.; Transzportfolyamatok modellezése 8 7 1,14 Egyéb, az intézmény hagyományainak megfelelő tantárgyak 0 10 Jelek és rendszerek 4 4 1,00 Gazdasági és humán ismeretek ,25 Közgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan Közgazdaságtan I.; Vállalati gazdaságtan I ,50 Jogi, államigazgatási, menedzsment és műveltségi ismeretek ismeretek; Minőségmenedzsment Menedzsment I.; Menezsment II.; Jogi ,13 Egyéb 0 5 EU ismeretek I.; Környezetvédelem mérnököknek 5 4 1,25 Teljes szakmai törzsanyag ,14 Programozás modul ,05 Programozási paradigmák és Programozás I.; Programozás II.; programnyelvek Programozás III ,10 Programtervezés, Szoftvertechnológia; Vizuális és web szoftvertechnológia programozás I.-II ,00 Rendszertechnika modul ,16 Mérés- és szabályozástechnika 5 10 Mérésadatgyűjtés-jelfeldolgozás; Szabályozástechnika 9 9 1,00 Digitális rendszerek 5 10 Digitális technika I.; Elektronika I ,14 Számítógép architektúrák 5 10 Számítógép architektúrák I.; Számítógép architektúrák II ,14 Operációs rendszerek 5 8 Operációs rendszerek 5 5 1,00 Számítógép hálózatok, Hálózatok I.; Hálózatok II.;Műszaki infokommunikáció rendszertechnika ,27 Informatikai rendszerek modul ,23 Adatbáziskezelés, Adatbázisok I.; Adatbázisok II.; Intelligens tudásreprezentáció rendszerek I ,20 Inf. rendszerek felépítése, modellezése és analízise, megvalósítása, biztonsága Egyéb 0 15 Intelligens rendszerek II.; Az informatikai biztonság alapjai; Integrált rendszerek Bevezetés az informatikába; Információ megjelenítés I. Differenciált szakmai anyag min Megfel elés , ,00 Szabadon választható tárgyak min ,00 Szakdolgozat ,14 0,94 Teljes szakmai törzsanyag ,13 kredit Változtatási heti óraszám óra % elvárt % ea 98 53,8 54 gy 42 23,1 23 lab 42 23,1 23 össz ,

22 Fakultációk Több esetben vontunk be külső cégeket a mérnök informatikusok oktatásába elsősorban immateriális javak kedvezőbb beszerzése, hallgatóink számára választási lehetőséget jelentő új fakultatív tárgyak biztosítása érdekében. Például a HAITEC Magyarországi Kft. és az IBM Magyarországi Kft. esetén is célunk - a hallgatóság részére külső óraadó (szakértő) alkalmazásával - tervezői szoftverrendszer beszerzése, a rendszerinstalláció és szupportszolgáltatás biztosítása, a tervezőrendszer oktatását ellátó szakszemélyzet kiképzése, választható tantárgy keretében a tervezői szoftver szolgáltatásainak oktatása volt. A CATIA tervezői szoftverrendszer szállítói ingyenesen biztosították részünkre a rendszer oktatási verzióját. Hasonló árukapcsolást jelentett a Solid Edge tervezőrendszer oktatási verziójának beszerzése, s a graphit Kft. szakértőjének - tanszéki oktatóink felkészítése mellett - fakultatív tárgy oktatójaként való foglalkoztatása is, továbbá az Üzleti környezetre optimalizált rendszerek c. fakultáció oktatása az IBM Magyarországi Kft. támogatásával. A National Instruments Hungary Kft. - a tőlük vásárolt mérési adatgyűjtő és feldolgozó berendezések, s a LabVIEW modellező szoftverrendszer segítségével - a MIT által kidolgozott nagyszámú oktatási segédanyagot és gyakorlati adaptációt úgy értékelte, hogy a tanszéket legújabb termékei bemutatására, propagálására oktatási bázishelynek kérte fel. Oktatóink a tantervünkben szereplő két kötelező tantárgy (Vizuális és web programozás I., Számítógép architektúrák II.) oktatását, gyakorlati foglalkozásait a National Instruments legújabb szoftvertámogatásával tudják biztosítani. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Müszaki Kar nappali tagozat heti óraszámokkal (ea. tgy. l). ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.) Sorsz Újkód heti Félévek Kód Tantárgyak kredit ám óra Előtanulmányok ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr Szabadon választható tárgyak SRTNB007 SANB710 A mesterséges intelligencia alapjai f 3 TRTNB222 SANB140 2 RRTNB147 MINB253 Számítógép hálózatok III v 5 RRTNB128 MINB252 3 SRTNB008 SANB730 Párhuzamos programozási eljárások v 5 TRTNB222 SANB140 4 SMINB024 MINB122 Információ megjelenítés II f 4 TRTNB220 MINB121 5 SMINB021 MINB671 Digitális prototípusgyártás I f 4 TRTNB220 MINB121 6 SMINB025 MINB681 Folyamatvizualizációs technikák I f 4 TRTNB220 MINB121 7 SMINB027 MINB742 Kép- és hangfeldolgozás II f 3 TMINB233 MINB741 8 SRTNB009 MINB107 Multimédia I f 3 TRTNB220 MINB121 9 SMINB030 MNB109 Számítógépes grafika alapjai f 3 TRTNB220 MINB SRTNB011 SANB106 Adatbányászat I f 3 TRTNB231 SANB SRTNB012 SANB110 Adatbányászat II f 3 SRTNB011 SANB SMINB031 MINB751 Pneumatikus vezérlések I f 3 TMINB214 MINB SMINB032 MINB752 Pneumatikus vezérlések II f 3 SMINB031 MINB SMINB033 MINB760 Intelligens irányítórendszerek f 3 TMINB215 MINB SMINB023 MINB672 Digitális prototípusgyártás II f 3 SMINB021 MINB SMINB022 MINB662 Termékmodellezés II f 3 TMINB232 MINB SMINB026 MINB682 Folyamatvizualizációs technikák II f 3 SMINB025 MINB SRTNB010 Multimédia II f 3 SRTNB009 MINB SRTNB013 SANB102 IBM adatbázis-kezelők programozása I f 3 20 SRTNB014 SANB103 IBM adatbázis-kezelők programozása II f 3 SRTNB013 SANB SRTNB015 SANB104 MS Windows szerver operációs rendszer I f 4 RRTNB128 MINB SRTNB016 SANB105 MS Windows szerver operációs rendszer II f 4 SRTNB015 SANB SRTNB017 SANB107 Üzleti környezetre optimalizált rendszerek v 4 RRTNB128 MINB SRTNB018 SANB108 AutoCAD programozás v 4 TRTNB222 SANB SRTNB019 SANB111 Alkalmazott informatika f 2 26 SRTNB020 SANB109 Delphi programozás f 4 TRTNB222 SANB TRTNB057 SANB110 Vállalati információs rendszerek f 5 TRTNB225 SANB TRTNE266 Adatbányászat III v 3 SRTNB SRTNB053 Adatbányászat IV v 3 TRTNE SRTNB054 SAP ABAP I v 4 31 SRTNB055 SAP ABAP II v 4 32 SRTNB056 SAP modulok v 4 33 SRTNB057 Képszerkesztés Photoshoppal f 3 34 SRTNB062 MS SQL Szerver programozás f 4 TRTNB SRTNB063 MS SQL Szerver adatbázis rendszergazda ismeretek f 4 TRTNB SRTNB064 Java a gyakorlatban f 3 TRTNB IT Services 22

23 A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata Szakdolgozatok (ld.: 29. o.) A szakdolgozatot, mint tantárgyat felvett hallgatók a szorgalmi időszak elején közös tájékoztatókon vesznek részt. Felvilágosítást kapnak a szakdolgozatkészítés előírt menetrendjéről, a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi követelményekről, formai előírásokról, az adminisztratív teendőkről. A szakdolgozat készítése során részletes segítséget és eligazítást a konkrét témához kapcsolódóan - annak jellegéhez igazodva - a témavezető ad. A tájékoztató anyagát hallgatóink írásban is megkapják, illetve letölthető a Szak honlapjáról, a Szakdolgozat menüpontban. A menü folyamatosan frissül, az aktuális teendőket, határidőket, a szakdolgozati témák elfogadását, a feladatlapok tartalmi, formai hiányosságait itt is jelezzük a hallgatók felé. A menüpontban állandóan elérhető és letölthető állományok: a szakdolgozat készítéssel kapcsolatos teendők, a szakdolgozattal szemben támasztott formai követelmények, a bírálati szempontok, az archiválással kapcsolatos teendők, a szakdolgozat nyilvántartási lap, a konzultáció nyilvántartási lap, a feladatkiírás formanyomtatványa, az előző évek során kiadott szakdolgozati témák címe és a témavezetője. Az utóbbi lista támpontot kíván adni a hallgatóknak a témavezető- választáshoz. Időszakosan elérhető információk: elfogadott illetve tartalmilag/formailag nem megfelelő feladatkiírások, házivédés időpontok, bizottságok és névsorok. A szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos teendők formanyomtatványait, az elmúlt 3 év szakdolgozatainak listáját a 17. melléklet tartalmazza. A témákat és témavezetőiket a gesztor tanszékek (MIT, RSZT) faliújságaikon teszik közzé. A hallgató saját témát is hozhat, ha a Kar, vagy az Egyetem valamelyik oktatója elvállalja a témavezetői teendőket. A hallgató a szakmai képzésért felelős oktatási egység által ajánlott, vagy a jelölt kérésére külső gazdálkodó egység által kiírt és az oktatási egység által jóváhagyott témát dolgoz fel. A külső témák aránya kb. 20% (a legutóbbi szorgalmi időszakban pl. 19% volt). Főbb ajánlott tématerületek - műszaki rendszerek/folyamatok mérése, identifikálása, irányítása az informatika eszközrendszerével; - digitális jel/adatfeldolgozás; - műszaki informatikai és információs rendszerek/hálózatok tervezése és analízise; - műszaki rendszerek grafikus modellezése és/vagy szimulációja; - térinformatika rendszerek mérnöki alkalmazása; - egyéb, műszaki problémához kapcsolódó programozási feladat megoldása; - adatbázissal támogatott, dinamikus, web-alapú alkalmazás fejlesztése (műszaki vonatkozású); - egyéb, a képzési céloknak megfelelő téma is elfogadtatható a tanszékkel történt megbeszélés alapján. A választott témát a MIT - szakdolgozat-felelős oktatójánál - nyilvántartásba véteti a kitöltött szakdolgozat nyilvántartási lap leadásával. A témavezetővel történő egyeztetés során a szakdolgozat részletes feladatkiírása is elkészül. A gesztor tanszékek oktatóiból álló, eseti bizottság áttekinti a feladatkiírásokat, dönt a témák elfogadásáról. Ha a témakiírás akár formailag, akár tartalmát tekintve nem megfelelő, a hallgató visszakapja módosításra. A szak- 23

24 dolgozatot készítő hallgató a feladat készítése során köteles tájékoztatni a témavezetőt a munkaközi teljesítésről. Konzultáción havonta meg kell jelennie a témavezetővel, konzulenssel egyeztetett időpontban. Ekkor érdemi előrehaladásról kell számot adnia. A konzultáción való részvételt a témavezető/konzulens a konzultáció nyilvántartási lapon aláírásával igazolja. a) Becslésük szerint a szakdolgozati témákat milyen arányban kezdeményezik a hallgatók: A hallgatók kb. 60%-a kezdeményez saját, konkrét elképzelésre témavezetői konzultációt. Ezek kb. harmada-fele ún. külső téma, külső konzulens részvételével. A többi hallgató vagy a szaktanszékek által kiírt témákra jelentkezik, vagy témavezetőt választ. Többnyire csak körvonalazott elképzelések vannak és a témavezető segítségével alakítják ki az elkészítendő feladat célkitűzéseit. b) A vezető oktatók (tanár, docens) hány szakdolgozat elkészítését irányították? A vezető oktatók részvétele a szakdolgozat elkészítésének irányításában (témavezetés), a védésre bocsátott szakdolgozatok alapján: Oktató neve 2006/ / /2009 Dr. Achs Á Armbruszt F. 1 Falmann L. 1 Dr. Iványi P Jancskárné Dr. A. I Dr. Kapitány S-né 2 2 Pandur B Dr. Pauler G. 2 4 Szilágyi S. 1 Dr. Szakonyi L. 1 Szendrői E. 2 4 Dr. Szőke B. 1 Dr. Tarnik I. 1 Dr. Várady G Dr. Vörös L. 1 Összesen 49(37%) 26(26%) 47(44%) Összes szakdolgozat c) Milyen arányban választanak témát az informatika egyes területeiről? (esetleg a tanszékek közötti megoszlás?) A szakdolgozatok témái a gesztor tanszékek által oktatott tantárgyakhoz köthető. Az általános informatikai ismereteket hasznosító témák kiadása a Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszékhez, az informatika műszaki területen való alkalmazását jelentő témák meghirdetése és konzultálása a Műszaki Informatika Tanszékhez kapcsolódó. 24

25 A szakdolgozat megoszlása a jelenlegi gesztor tanszékek oktatói között: Tanszék neve 2006/ / /2009 Rendszer- és Szoftvertechnológia Tsz Műszaki Informatika Tsz Tanszéki laborok, gyakorlati képzés (ld.: 23, 27, 33. o.) A 2006-os akkreditációs jelentésben részletesen jellemeztük a szak rendelkezésére álló infrastruktúrát (ld. 1. melléklet e) pont). Ekkor elemeztük, hogy a képzés tárgyi (működési) feltételeinek biztosítását a szakindítás utáni időszakban jórészt önerőből, a gesztor tanszék (MIT) mintegy 80%-os saját hozzájárulásával oldottuk meg. Alapvető változást jelentett a Boszorkány utcai épületegyüttesben a közelmúltban PPP-rendszerű beruházási program keretében megvalósult felújítás, mely újabb, multimédiás felszereltségű előadótermeket, központi használatú számítógépes laboratóriumokat eredményezett. Számítástechnikai, oktatástechnikai és könyvtári ellátottság területén elmondható, hogy az elmúlt évtizedben nagykiterjedésű, 100 Mb/s-os sebességű gyorsethernet számítógép hálózat valósult meg mindkét telephelyünkön, a kari végpontok száma ~ 800, ezek közel 80 %-a már gyorsethernet. A Karon 7 központi számítógépes labor szolgálja ki valamennyi szak hallgatóját. A Boszorkány utcai, illetve a Rókus utcai telephelyen működő két gesztor tanszék teljes tanszéki személyzete hálózatra kötött számítógépekkel rendelkezik. Az oktatástechnikai eszközök részben a központi, kari oktatástechnikai csoport munkatársai segítségével érhetők el, részben tanszéki beszerzések révén állnak rendelkezésre (dia- és írásvetítők, videók, komputeres kivetítők, másolók, nyomtatók, stb.). Alkalmazott informatika laborjainkban szakspecifikus, a MAB által elvárt informatika alkalmazási területeknek megfelelő technikákat és technológiákat kellett létrehoznunk. Meglévő információtechnológiai rendszereink (robotika, mechatronika, kép- és hangfeldolgozás, mérésadatgyűjtés-jelfeldolgozás, automatika, folyamatirányítás, multimédia, stb.) száma a kialakult tömegképzésre való tekintettel csekély, a hozzáférhetőség a nagy nappali csoportlétszámok miatt korlátozott. E laborok mintegy 20 tantárgy gyakorlatait szolgálják ki, s nélkülözhetetlenek a TDK- és szakdolgozati munkák praktikumát jelentő feladatoknál, a tanszék K+F tevékenységei során, s fokozott mértékben fejlesztendők a szakdolgozati munka iránt támasztott növekvő mennyiségi és minőségi követelmények biztosításához. Összefoglalva megállapítható: a szak infrastrukturális alapfeltételeinek folyamatos időarányos biztosításához rendelkezésre áll: - a hallgatói létszámnak megfelelő elhelyezés a hallgatók, az oktatók és a segéderők számára, - a képzés oktatási eszköztára, - a képzést szolgáló szervezeti, hivatali struktúra. A további infrastrukturális fejlesztés a következőket igényli: 25

26 A 7 db alkalmazott informatika labor közül kettő alkalmas 30 fő fogadására (igény a gyakorlatelőkészítés, a szakspecifikus technológia és technika, a számítógépes háttér biztosítása egy laboratóriumon belül). A hatékonyabb és gazdaságosabb oktatás, a prognosztizálható hallgatói létszámok szintentartása, a laborok többcélú felhasználhatósága nagyobb alapterületű (80-90 m 2 ) laborok kialakítását indokolja. A jelenlegi alkalmazott informatika laborterület (~410 m 2 ) 1,2 szeresét (500 m 2 ), 5 x 100 m 2 alapterületű laborkomplexum (informatikai rendszerrel felszerelt technológiai és technikai bázis; laboronként 30 fő hallgatói munkaasztaloknál történő elhelyezése, PC biztosítása) létrehozása jelenti. A BSc-képzés megerősítése, s különösen az MSc-képzésre való felkészülés a MAB elvárásaihoz, kritikai észrevételeihez igazodva a kutató-fejlesztő munka megerősítését teszi szükségessé. E tevékenység többnyire nem művelhető zsúfolt hallgatói számítógépes laborokban. A műszaki informatika kiemelt kutatási irányaihoz kapcsolódva kell biztosítanunk a K+F munka végzésére, a doktori iskola létrehozására és működtetésére alkalmas laboratóriumokat, melyek területigénye: 4 x 40 m 2 = ~ 160 m 2. A gyakorlatokhoz kapcsolódó, az alkalmazott informatika laborok infokommunikációs eszközeivel, oktatómodellek segítségével végzett, önálló kísérleti, kutatási jellegű, szimulációs feladatok, továbbá a hallgatók bevonása tanszéki alkalmazott kutatásokba, innovációs munkákba alapot jelentettek a kísérleti munka megkezdéséhez. E hallgatóink számára ajánlott lehetőségek biztosították a készség, a jártasság megszerzését az informatikai módszereket igénylő műszaki objektumok, alkotások tervezési, fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátásához. A gyakorlati foglalkozásokon ily módon megalapozott és elsajátított ismeretek eredményezték évek hosszú során át a TDK-munkák jelentős részét, melyek önálló vagy csoportosan végzett, az órarendben rögzített óraszámot jelentősen meghaladó munkabefektetéssel értékes hallgatói produktumokat hoztak létre. A különböző alapképzettséget, felkészültséget, különböző szakok (mérnök informatikus, villamosmérnök, gépészmérnök) hallgatóinak együttműködését jelentő célpályázatok, csoportos, komplex, innovációs hallgatói projektek - a közösségformáló szerep betöltése, s az alkotó tevékenység sikere mellett - a gazdaságban, a termelésben, a szolgáltatásban, az üzemeltetésben, az innovációban végzetteinkre váró tevékenységek, feladatok mintájaként szolgáltak. A képzésünk kiszélesítését, korszerűsítését jelentő új kurzusok, fakultációk bevezetéséhez szükséges immateriális eszközök oktatási verziójának beszerzése, elérhetősége a vezető informatikai cégek (IBM, Microsoft, HAITEC, T-Mobil, Exxonmobil, NI) szakértőit oktatásunkban, tantervfejlesztésünkben érdekeltté téve vált lehetővé, s ez vezetett számos szakdolgozat külső támakiírással, konzultálással történő megvalósításához. A National Instruments legújabb szoftvertámogatása (szakképzési támogatása) két kötelező tantárgy gyakorlati oktatását tette lehetővé, illetve a Műszaki Informatika Tanszék oktatási bázishelyként való elfogadása a - tanszék oktatói által, a LabVIEW modellező szoftverrendszer segítségével - kidolgozott nagyszámú oktatási anyag és gyakorlati adaptáció sikeres minősítésének, a végzett fejlesztő-munka elismerésének tudható be. 26

27 Az oktatás-kutatás finanszírozási helyzete Dokumentálható, hogy az eddigiekben szakunkon túlnyomórészt az elnyert pályázatok támogatásából vált lehetővé ezen eszközigényes képzés bevezetése és művelése, továbbá hallgatóink döntő többsége a gyakorlatiasabb képzést hiányolja. Ezért oktatóink tudományos fokozat szerzésére irányuló törekvéseinek támogatása mellett egy viszonylag új szak esetén elsődlegesként kezelendő a regionális kapcsolatok kibővítése és működtetése, a ténylegesen közös kutató-fejlesztő tevékenység megvalósítása. Az elmúlt 19 évben nominál értékben a MIT leosztott működési (költségvetési) támogatása ~ 28 mft (7,2 %), beruházási támogatása ~ 65 mft (16,71 %), távoktatásos képzésünk tanszéki bevételének szakunknál hasznosítható 50 %-a ~ 116 mft (29,82 %), a tanszékünk által elnyert pályázati támogatás ~ 180 mft (46,27 %) összegzett érték volt. Bizonyítható tehát, hogy képzés - elsősorban tárgyi (működési) feltételeinek biztosítását jórészt önerőből oldottuk meg. A távoktatásos képzés becsült összbevételének (232 mft) elvonásai (~ 96 mft) és a kari költségvetési, illetve a visszaforgatott támogatások (~ 93 mft) összevetése tanszékünk esetében ~82 %-os saját hozzájárulást jelentett. A tanszék (intézmény) által elnyert (~180 mft nominál összegben, mely a közös projektek teljes támogatásának ~50%-a) műszaki fejlesztési pályázatok, elkészült laborobjektumok (témavezető: Dr. Szakonyi Lajos tanszékvezető) listáját lásd. a mellékelt táblázatban. sorszám téma megnevezése (megvalósult mérnöki alkotás) /86. sz. "Ipari folyamatok identifikálása" c. megbízásos munka (Megbízó: Tudományszervezési és Informatikai Intézet. Támogatás: 300 eft) 2. a 68/88. FFA sz. "Alkalmazott műszaki informatika szak laborfejlesztése" c. fejlesztési feladat (Megbízó: Művelődési Minisztérium FFA Bizottsága. Támogatás: eft) 3. Laborok informatikai eszközfejlesztése. (223/92. sz. OMFB mecenatúra pályázat. Támogatás: 600 eft.)megvalósult: Technológiai laborok hálózatfejlesztése 4. Folyamatidentifikációs mérések. (OTKA 097/92.sz. műszer- pályázat.támogatás: 2.000eFt) Megvalósult: Moduláris felépítésű mérési adatgyűjtő és feldolgozó rendszer 5. Számítógépes folyamatirányítás gyakorlati oktatása. (384/91. sz. MKM pályázat. Támogatás: 200eFt) Megvalósult: Mérési adatgyűjtő rendszer bővítése. 6. Folyamatirányító számítógép kifejlesztése (FEFA-II sz. pályázat. Támogatás: 2.000eFt) Megvalósult: Folyamatirányító számítógép realtime operációs rendszerrel. 7. Objektumorientált informatikai rendszer kifejlesztése irányított erjesztésre. ( FEFA-III. 839 sz. pályázat.támogatás: 2.000eFt Megvalósult: Vizsgálati modellberendezésre telepített informatikai rendszer 8. Információtechnológiák és számítógéppel támogatott rendszerek bevezetése. (FEFA-III. 1202/03 sz.p. Támogatás: eft, 57 eusd.) Megvalósult: Számítógép-hálózat fejlesztés; automatika-, intelligens érzékelő-, folyamatirányító rendszer bővítés; fuzzy-rendszer kialakítása 9. Számítógépes folyamatirányítás.(megbízó: MKM K+F p. Támogatás: 220eFt) Megvalósult: Fuzzy-rendszer kialakítása 10. Musterjesztés technológiájának, irányítási stratégiájának kidolgozása fuzzy-logika alkalmazásával. (229/94 sz. MKM K+F p. Támogatás: 300eFt) Megvalósult: Technológiára telepített fuzzy-irányítási rendszer kezdés éve zárás éve márc nov nov okt jan jan nov júl dec ben (éves beszámoló minden évben) febr. 25. együttműködő intézmény (gazdálkodó egység) PMMF SZKO Déldunántúli Szőlészeti és Borászati Kutató Int május JPTE BTK márc márc márc márc.27. Déldunántúli Szőlészeti és Borászati Kutató Int.( eft) JPTE BTK ( eft és 18 eusd) Déldunántúli Szőlészeti és Borászati Kutató Int. 27

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT Dr. Szabó Éva Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Vállalati információs napok a duális felsőoktatási képzésekről Pécs, 2015.

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

levelező tagozat Mintatanterv

levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak (levelező tagozat) PTE PMMFK Tanulmányi tájékoztató 2006/2007 A szak megnevezése: villamosmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2005/2006. II. I. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK ÉS HATÁRIDŐK 1. A szakdolgozati

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003.

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. I. A képzés általános leírása Az Informatika tanár szakképzettség megszerzése a 166/1997.(X.3.)

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01.

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. Bevezetõ Pécsett 1991-ben indult a fõiskolai településmérnök képzés.

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS NAPOK A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEKRŐL 2015. ÁPRILIS 3.

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS NAPOK A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEKRŐL 2015. ÁPRILIS 3. VÁLLALATI INFORMÁCIÓS NAPOK A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEKRŐL 2015. ÁPRILIS 3. Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés Nagyszámú jól felszerelt laboratórium Max. 14 fős laborgyakorlatok

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM MAB kérésére módosított végleges KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA - Agrár képzési terület - Debrecen 2013. november Tartalom:

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan A Mérnöki Kar azon hallgatói, akik az adott szakra 2012/13. tanév előtt nyertek felvételt, a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013. II. félév

MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013. II. félév MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013. II. félév A szakdolgozat készítéssel kapcsolatos információk, formai előírások, egyéb nyomtatványok elérhetők az alábbi Internet címen

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 46/2011. (IV. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2011. 1 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2007. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 Tartalom 1. Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmény...

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük.

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. A záróvizsga menete Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. Miután a hallgató belépett a záróvizsga termébe, húz két tételt:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

DR. KVASZNICZA ZOLTÁN

DR. KVASZNICZA ZOLTÁN DR. KVASZNICZA ZOLTÁN A MŰSZAKI INFORMATIKA ÉS VILLAMOS INTÉZET BEMUTATÁSA PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉS PTE PMMIK NYÍLT NAP 2013.05.14 Műszaki Informatika és Villamos Intézet Intézetigazgató:

Részletesebben

ELTE, matematika alapszak. Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet

ELTE, matematika alapszak. Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet ELTE, matematika alapszak Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet Matematika alapszak szerkezete 1. év NORMÁL Kb 60 fő (HALADÓ) Kb 50 fő INTENZÍV Kb 30 fő matematikai elemző 2. és

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A képzés alapvető blokkjai 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Gazdaságinformatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Számítástudomány alapjai I... 12 Információrendszerek

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE XVI sz melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE A pályázati projektbe bevont feladatellátási helyekre vonatkozó komplex helyzetelemzés és fejlesztési

Részletesebben

Programtervező informatikus. Tanári. szakirányok mintatanterve. 2006. szeptemberétől

Programtervező informatikus. Tanári. szakirányok mintatanterve. 2006. szeptemberétől Programtervező informatikus alapszak - - Programtervező informatikus Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak oktató neve Diszkrét matematika PMB1101 2 2 K 5 MI Dr. Kurdics

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben