Közhiteles nyilvántartások az egészségügyben II. rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhiteles nyilvántartások az egészségügyben II. rész"

Átírás

1 Közhiteles nyilvántartások az egészségügyben II. rész Dr. Sinkó Eszter, Semmelweis Egyetem EMK Jelen tanulmány elsô része kategorizálta a közhiteles nyilvántartásokat. A második részben néhány fontosabb altípus kerül ismertetésre, így a klasszikus nyilvántartások közül három adatbázist, jelesül az orvosi (és fogorvosi), a szolgáltatói, valamint a TAJ nyilvántartást mutatja be a szerzô. Az ún. preklasszikus nyilvántartások a harmadik részben kapnak helyet. Az ismertetések célja, hogy eldönthetô legyen, melyik nyilvántartás minôsíthetô mai tudásunk alapján valóban közhitelesnek. E megállapítás tétje: a jelenlegi adatbázisok mennyire segítik megbízható információkkal a döntéshozókat, valamint az egészségügyi szolgáltatókat és az állampolgárokat. KLASSZIKUS KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK ALTÍPUSAI Amint arra a tisztelt olvasó emlékezhet, a tanulmány elôzô részében az alábbi nyilvántartásokat soroltuk a klaszszikus nyilvántartások sorába: az orvos-, fogorvostörzs, a gyógyszerészek nyilvántartása, a klinikai szakpszichológusok nyilvántartása, a szakdolgozók nyilvántartása, a szolgáltatói adattörzs, a gyógyszer adattörzs, a TAJ adatbázis, az orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök állományai, a digitális aláírások jegyzéke, az Országos Transzplantációs Nyilvántartás. A felsorolt adatbázisok mindegyike nem bír akkora jelentôséggel, hogy e keretek között tárgyaljunk róluk, ezért itt és most egy szûkebb kört veszünk górcsô alá. Célunk az, hogy bemutassuk, közülük hány minôsíthetô valóban közhitelesnek. A nyilvántartásokról egységes szerkezetben teszszük közé a begyûjtött adatokat/információkat. Az eredeti tanulmány a bemutatottnál részletesebb információkat is tartalmaz az adatállományok méretére, összetételére vonatkozóan, így akit az is érdekel, úgy az ESKI honlapján ezekhez az információkhoz hozzájuthat. Orvos, fogorvos nyilvántartás Az egészségügyi tevékenység gyakorlása, a betegek érdekeit, valamint az ellátás biztonságát védendô, engedélyhez kötött. Egészségügyi tevékenységnek minôsül az egészségügyi szolgáltatás részét képezô minden olyan tevékenység, amelynek végzéséhez szakképesítés szükséges (1). Ahhoz, hogy valaki orvosként, fogorvosként tevékenykedhessen, orvosi, fogorvosi végzettséggel kell rendelkeznie. Az itthon kiadott illetve külföldön megszerzett és honosított diplomák nyilvántartási kötelezettségérôl az es Egészségügyi Törvény rendelkezik, e szerint a megszerzett szakképesítésrôl ún. alapnyilvántartást kell vezetni. Ugyancsak az Egészségügyi Törvény rendelkezik az orvosok, fogorvosok mûködési nyilvántartási kötelezettségérôl is; nyilvántartásba vétel hiányában ilyen irányú tevékenységet nem lehet folytatni. A kétféle nyilvántartás felállítására év tavaszán került sor, miniszteri rendelet elôírása alapján. A nyilvántartások vallott célja (lenne) továbbá tekintettel az egészségpolitikai vonatkozásokra -, hogy pontos adatokkal bírjunk arról, hány orvos, fogorvos, milyen intézményekben, munkahelyeken dolgozik ma az egészségügyben. A nyilvántartások jogszabályi háttere, elrendeltsége az alábbi: évi CLIV. törvény az egészségügyrôl, évi XXVIII. Törvény a Magyar Orvosi Kamaráról, évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl, 30/1999. (VII.16.) EüM rendelet az orvosok, a fogorvosok, a gyógyszerészek, valamint a klinikai szakpszichológusok alapnyilvántartásáról és mûködési nyilvántartásáról, valamint a mûködési nyilvántartásban nem szereplô személyek tevékenységének engedélyezésérôl, 20/1991. (XI. 5.) NM rendelet az orvosi bélyegzôkrôl. Az alapnyilvántartás esetében az EüM megbízása alapján a nyilvántartás mûködtetôje az Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EKH). Az alapnyilvántartás esetében az oktatási intézmények jelentik kötelezô jelleggel az EKH számára a szükséges adatokat. A mûködési nyilvántartás esetében a nyilvántartás mûködtetôje a Magyar Orvosi Kamara (MOK). A mûködési nyilvántartásba vétel az orvos, fogorvos kérelmére történik, nem kötelezô a regisztráció. Szakmai hiányosságok közül néhány fontosabb tétel Tisztázni szükséges, feltétlenül szükség van-e a két különbözô logikát képviselô nyilvántartás egyidejû fenntartására, azaz van-e értelme az alap-, és mûködési nyilvántartást külön mûködtetni akkor, amikor személyhez kötôdôen minden információ rendelkezésre áll a mûködési nyilvántartásban, ami az alapnyilvántartásban sze- 44 IME IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS

2 repel. Technikailag és eljárásrendileg megoldható a két adatbázis integrálása. A mûködési nyilvántartásból nem nyerhetô ki számos alapinformáció. Így a szaktárca hiába kér ilyen természetû információkat a MOK-tól, ezekkel nem tudnak szolgálni, mint például hány orvos dolgozik belgyógyászként. A rendelet hibás adatkérelmei miatt a nyilvántartás alapfunkciókat nem tud ellátni. Az orvosi pecsétek kiadásáról ezzel szemben nincs az OEP részére nyilvántartási kötelezettség elôírva, holott kellene, hogy közhiteles nyilvántartás készüljön errôl, mivel a pecséttel való rendelkezésnek jogkövetkezménye van. Jelenleg a MEP-ek tartják nyilván a kiadott pecsét számokat, amelyek azonosak az orvosnyilvántartás(ok) sorszámaival. Eljárásrendi hiányosságok közül néhány fontosabb tétel A regisztráció megújítására, a mûködési nyilvántartásba vételre november 1-tôl március 31-ig kellett a 30/1999-es EüM rendelet elôírása alapján sort keríteniük az érintetteknek. Ebben az idôszakban sokan nem regisztráltatták magukat, bár ôk sem kerültek ki a mûködési adatbázisból a korábbi Orvosok Országos Nyilvántartásának köszönhetôen. A mûködési nyilvántartásba az információk elévülését az érintett orvosnak kell a változást követôen 30 napon belül bejelenteni. Nem teszik. Megfontolandó a munkahelyek illetve a munkáltatók számára kötelezettségként elôírni a változások jelentését. A mûködési nyilvántartás 5 éves idôtartamú, azt a szakmai továbbképzésekkel igazoltan lehet megújítani. Nemrég járt le az elsô 5 esztendô, de egyelôre nem sikerült információt beszerezni az illetékesektôl, mennyien nem teljesítették a kötelezô képzésekre vonatkozó elôírásokat. Az elhunytak kivezetése a nyilvántartásból rendszerszerûen nem megoldott. Részben helyi kamarák végzik el ezt a feladatot, részben a munkahelyek jelzései szolgáltatnak adatot esetlegesen. Az orvos, fogorvos alapnyilvántartást, valamint a mûködési nyilvántartást az Egészségügyi Törvény közhitelesnek minôsíti. A felállított kritériumok alapján azonban a mûködési nyilvántartás nem tekinthetô közhitelesnek, mivel az elhunytak, valamint a pályaelhagyók kivezetése a nyilvántartásból rendszerszerûen nem megoldott. Ez egy szisztematikus hiba, amit meg kell oldani. A mûködési nyilvántartás célnak való megfelelése, ami ebben az esetben nem érinti a nyilvántartás közhitelességre vonatkozó megítélését, több ponton is csorbát szenved. A Szolgáltatók nyilvántartása A nyilvántartás kialakításának alapvetô célja a 2/2004-es EüM rendelet alapján: áttekinthetô, hiteles kép nyújtása az egészségügyi ellátórendszerrôl, a szolgáltatókról, valamint a számukra engedélyezett egészségügyi szakmákról, a mûködési engedély egyes adatainak, illetve az azokban bekövetkezett változásoknak a nyilvántartása, a szolgáltatók azonosítása, az ellenôrzési és felügyeleti munka segítése, adatszolgáltatás az országos és területi szintû tervezéshez, irányításhoz, valamint statisztikához. Az egészségügyi szolgáltatókat függetlenül attól, hogy magán-, vagy közintézményrôl van szó, tartalmaznia kell az adatbázisnak. A nyilvántartás jogszabályi háttere, elrendeltsége: 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrôl, 96/2003. (VII. 15.) Korm. Rendelet az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeirôl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról. Az ezt módosító, 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeirôl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról. A szolgáltatók nyilvántartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a szolgáltató mûködési helye szerint területileg illetékes megyei (fôvárosi) intézete, az országos nyilvántartást, mint országos adatkezelô az Országos Tisztifôorvosi Hivatal végzi. A mindenki által ideálisnak tekintett célt, miszerint az ÁNTSZ OTH szolgáltatói nyilvántartását valamint az OEP szolgáltatói/intézeti szerzôdéseinek nyilvántartását közös adatbázisba lenne célszerû összerendezni, egyelôre az új, tavaly elfogadott jogszabály sem segíti. A nyilvántartás szakmai hiányosságai közül néhány fontosabb tétel A szolgáltatói nyilvántartás jelen állapotában még most sem alkalmas egyik alapfunkciójának betöltésére, jelesül arra, hogy kiderüljön belôle, mennyi szolgáltató van jelen a magyar egészségügyben. Ennek több oka van, ebbôl most az egyik legmeghatározóbbat említjük: a szolgáltatóknak márciusáig úgy adták ki az ÁNTSZ 9 jegyû azonosítóját amely ún. beszélô kód volt, hogy minden intézmény minden egyes szervezeti egysége önálló, ún. ágazati azonosítót kapott. Továbbá, ha egy vállalkozó orvos többféle szakorvosi tevékenységet folytatott, mindegyikre külön kellett kérnie önálló engedélyt és egyben külön kellett kapnia azonosítót. Ennek a jogszabályban elôírt menetrendnek az lett az eredménye, hogy ma kb ezer szolgáltatót tartanak nyilván az országos nyilvántartásban. Ha egy egyetemnek 12 szervezeti egysége volt, 12 azonosítóval bírt. Az új rendelet alapján az egészségügyi szolgáltatók az ágazati azonosító helyett ún. szolgáltatói azonosítót kapnak, amely megmarad ugyan 9 jegyûnek, de beszélô kód jellege megszûnik, egyszerû sorszámmá változik az újonnan belépôk esetében, a régieknél pedig az eredeti azonosító marad érvényben. IME IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS 45

3 Az adatbázis információit szervezeti egységekre vonatkozóan kell felfûzni, de oly módon, hogy derüljön ki belôle, mely szolgáltatók egységei tartoznak össze ígérik az új rendelet megalkotói. Ennek az ígéretnek a teljesülését a késôbbiek során ellenôrizni szükséges. Nem elégedettek a szolgáltatói nyilvántartás információ tartalmával az OTH vezetôi sem. Szerintük túl sokat markol és ezért nem kap elég kontrollált információt. A nyilvántartásban vélik egyes szakértôk a legkevésbé jól a szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások milyensége szerepel. Az új minimumfeltételek már szólnak a HBCS kódokról, de úgy tûnik, nemcsak a HBCS kódokat, hanem OENO kódokat is kellene engedélyeztetni és rögzíteni a szolgáltatói engedélyek kiadásánál. Az OTH szolgáltató nyilvántartása képezi a kiindulási alapot az OEP intézeti szerzôdéseihez, illetve azok nyilvántartásaihoz. ÁNTSZ-nek és az OEP-nek mások a szempontjai, ezért nehéz közös nyilvántartást összehozni. Az ÁNTSZ-nek a minimum feltételek alapján történô nyilvántartás fontos, az OEP-nek a kapacitás. A kétféle szempontnak köszönhetô, hogy míg az OTH nyilvántartásában több mint 35 ezer szolgáltató van lajstromba véve, addig az OEP kb. 12 ezer szolgáltatóval, illetve intézettel kötött szerzôdést. Az OTH-nak a közremûködô szolgáltatókat is nyilván kell tartania. A legalapvetôbb gondot a mûködési engedélyek kiadásakor az jelenti, hogy a szolgáltató önbevallásán alapul a minimumfeltételeknek való megfelelés. De még abban az esetben is, amikor az ÁNTSZ adminisztrációs kapacitásából futja helyszíni ellenôrzésre, egy-egy mûszer esetében például csak a mûszer meglétét ellenôrzik, mûködôképességét már nem. Mindebbôl az következik, hogy a szolgáltatók lehetséges szakmai területeit lefedô, szakmai kódokkal ellátott, látszólag minimumfeltételekhez kötött mûködési engedélye nem jelent elégséges biztosítékot a betegek számára, hogy tudhassák: az adott szolgáltató korrekt szakmai feltételek között nyújtja-e a szükséges szolgáltatást. E momentumnak egészségpolitikai jelentôsége van. Az a szervezet, szolgáltató intézmény, amelyik nem akar társadalombiztosítási támogatást kapni, nem garantált, hogy bejelentkezik az ÁNTSZ-hez annak ellenére igaz ez, hogy minden szervezet számára kötelezô a bejelentkezés. Ebbôl kifolyólag az országos adatbázis nem teljes körû az országban tevékenykedô egészségügyi szolgáltatókat tekintve. Az OEP szerzôdéses állomány-nyilvántartásában szerepel olyan cég (pl. gyógyászati segédeszköz vonalon, egy cipész cége), amelynek nem kell ÁNTSZ mûködési engedélyt kérnie, de a mûködési engedély megléte nélkül nem köthetne vele az OEP szerzôdést. Az ilyen típusú esetek kezelése a rendszerben egyelôre nem megoldott. A nyilvántartás minôsítése, céloknak való megfelelés A szolgáltatói nyilvántartás jelen állapotában nem tekinthetô közhitelesnek, mivel nem felel meg a kritériumrendszer legalább egy elemének, így nem tartalmaz teljes körû információkat az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozóan. A nyilvántartás egyúttal nem felel meg vallott céljának sem, azaz nem tudja megmondani, hány szolgáltató van jelen a magyar egészségügyben, mivel az azonosítók eddigi felépítése nem segítette az e célnak való megfelelést. További súlyos gondot jelent, hogy a nyilvántartás egy másik fontos alapját képezô, ún. minimumfeltételeknek való megfelelés önbevalláson alapul, így az a cél, hogy tudjuk, a feltételeknek megfelelten hány szolgáltató dolgozik, nem ismert. Az információk képzôdésének menete, az eljárásrend nem kellôen kontrollált, ezért az információk sem kontrolláltak, azaz nem hitelesek. A betegek kiszámítható ellátása érdekében az elsôdleges kérdések: ki, hol, mit csinálhat velük az egészségügyben az elôírásoknak eleget tevô, engedélyezett körülmények közepette, erre megbízható válasz nem kapható az OTH szolgáltatói adatbázisából. Pedig a DrInfo egyik meghatározó adatbázisa lehetne. Ráadásul a meglévô, nem megbízható információkat is oly nehézkesen, oly körülményesen tárolja, hogy a betegek illetve az állampolgárok legalapvetôbb igényeit sem képes kielégíteni egyelôre. A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) nyilvántartása TAJ kártya segítségével vehetôk igénybe egészségügyi szolgáltatások Magyarországon, térítés mentesen legalábbis azon szolgáltatások esetében, ahol az 1997-es Egészségbiztosítási Törvény erre módot ad. Ezen kívül a társadalombiztosítás pénzbeli szolgáltatásai is TAJ kártyával vehetôk igénybe. A TAJ kártya tartalmazza a TAJ számot, amelyrôl az OEP-nek nyilvántartást kell vezetnie. E nyilvántartás közhitelesként számon tartott, hitelessé formálásába az utóbbi esztendôben sok energiát ölt a Pénztár. Sziszifuszi munkával kísérlik meg egyre gyarapodó sikerrel az 1992-ben kiadott, háziorvos választására is alkalmassá tett, Személyazonosító Jellel ellátott, társadalombiztosítási kártyák, illetve az azokat késôbb felcserélô TAJ kártyák közül azok szûrését, amelyek egy-egy állampolgár számára halmozottan kerültek kiadásra, vagy éppen érvénytelenné váltak. Az érvényesnek tekintett TAJ kártyák száma mára ezerre lecsökkent 2004 szeptemberére. Ez a korábbi ezres TB kártya nagysághoz viszonyítva jelentôs mértékû javulást mutat, s egyúttal utal az adattisztítások sikerére. A TAJ szám az egészségügyi (és egyéb, társadalombiztosítási) szolgáltatást igénybe vevô személyek azonosítását szolgálja. A TAJ szám tehát egy személyi azonosító, amelyet a magyar állampolgár születésekor térítésmentesen kap, és amely normál esetben végigkíséri egész élete során. A TAJ számot az Országos Egészségbiztosítási 46 IME IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS

4 Pénztár képezi. A TAJ nyilvántartás ezen azonosítók közhiteles formában történô tárolását biztosítja célja szerint. Külföldi állampolgár is kaphat TAJ számot, ha biztosítási jogviszonyt létesít, vagy megállapodást köt egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság megszerzésére, illetve akkor is, ha a biztosított vagy az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy közeli hozzátartozójának minôsül. Már ebben a szakaszban érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy szemben mindenfajta hiedelemmel amelytôl korábban nem volt mentes jelen tanulmány írója sem, a nyilvántartás nem alkalmas igénybevételi jogosultság megállapítására, tényleges jogviszonyt nem igazol, kizárólag a szolgáltatás igénybevételének nyilvántartására használható. Napjainkban gyakran szerepel napilapok hasábjain, jelezve, a kormány illetve a parlament sokáig nem várhat ennek a kérdésnek a rendbetételével. A nyilvántartás jogszabályi háttere, elrendeltsége: A évi XX. Törvény a személyazonosító jel helyébe lépô azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl és védelmérôl évi LXXXIII. Törvény a kötelezô egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormány rendelettel évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a TAJ számok nyilvántartásának gazdája. A TAJ nyilvántartás tekintettel a benne foglalt személyes adatok jellegére nem nyilvános. Szakmai hiányosságok közül néhány fontosabb tétel Magyarország 1992-ben az állampolgári jogon járó ellátásról áttért a biztosítotti jogon járó ellátásra annak okán, minél kevesebben legyenek érdekeltek a gazdaság ún. fekete-, illetve szürkezónájában maradni, és minél többen fizessenek társadalombiztosítási járulékot. Mindenfajta értelmezés ellenére a TAJ kártya ugyan hatósági igazolvány, s csak segítségével vehetô igénybe egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen, ennek ellenére biztosítási jogviszonyt nem igazol ben úgy került bevezetésre a társadalombiztosítási kártya, hogy nyilvántartásának feltételei nem voltak biztosítva. Ma nem állíthatjuk, hogy biztosítotti jogviszonyon alapuló egészségügyi ellátás járna, de azt sem, hogy az állampolgári jogosultság érvényesülne. Az egzakt helyzetértelmezés úgy szól: nem lehet tudni, milyen alapon jár Magyarországon az egészségügyi ellátás. Ennek egészségpolitikai vonatkozásai beláthatatlanok. Az apparátus ismeri a helyzetet, de nem kívánja bolygatni. Nem tekinthetô teljes körûnek a TAJ adatbázis, mivel az elhunytak kivezetése a rendszerbôl még ma is okoz nehézséget, illetôleg ennek technikai feltételei korrekcióra szorulnak. Ha rohamosan csökkenô számban, de még mindig találhatóak halmozódások, kettôzôdések a kártyák és a személyek vonatkozásában, azaz még nem mondható ki, hogy egy TAJ szám egy állampolgár kívánalom teljesülne. Ez utóbbi helyzet valószínûsíthetôen hamarosan megoldódik, és már nem fog tartalmazni e tekintetben redundáns elemeket a rendszer. A TAJ nyilvántartás hivatalosan deklarált feladatai és az OEP kötelezettségei közötti diszharmónia eredménye, hogy még mindig többszázezerben mérhetô azon magyar állampolgárok száma, akiknél nem tisztázott, milyen jogviszonyuk van. E helyzet kizárólag annak köszönhetô, hogy 1999-ben a bevallás és befizetés az APEH-hez került. Az eddig taglalt hiányosságok ellenére mit tud ma a TAJ nyilvántartás? Össze lehet kapcsolni a TAJ számhoz köthetô egészségügyi szolgáltatók finanszírozási adatait, így kerülhetett sor az Irányított Betegellátási Modellkísérletre. Az állampolgárok kérésére az Egészségbiztosítási Alap betegekre vonatkozó egészségügyi költéseit is ki lehet mutatni, amint arra volt ígéret (ígéret/fenyegetôzés ki, hogyan érte meg) az elmúlt évek során. Az OEP ez utóbbi tájékoztatási szándéka idôközben csendben elhalt. Ezen túlmenôen arra jó még a nyilvántartás, hogy ellenôrizni lehessen, érvényesek-e, egyáltalán léteznek-e a kérdéses TAJ számok. Ehhez kapcsolódóan, a TAJ számmal azonosított személy aktuálisan érvényes, közvetlen adatait is lehet ellenôrizni; esetenként foglalkoztatotti jogviszonyra, egészségügyi ellátási jogosultságra, ellátotti állapotra vonatkozó bejelentések adatait lehet lekérni a nyilvántartásból. Az Eljárásrendi hiányosságok közül néhány fontosabb tétel Amennyiben a magyar állampolgár E111 nyomtatványt szeretne kapni, azt csak jogosultsága igazolása mentén kaphatja meg, szemben a TAJ kártyához jutás általános rendszeréhez képest. A TAJ számok kiadása, az ekkor születô költségek elszámolása az újszülöttek esetében okozhat némi gondot, mivel ilyen esetekben az anya TAJ számának elsô karakterét cserélik fel a nyolcas számjeggyel, s ez a TAJ szám használatos a gyermek féléves koráig. Utána a kórháznak már a gyermekek részére kiadott új TAJ számmal kellene visszamenôleg igazolniuk a felmerülô költségeket, ez azonban nehezen megvalósítható, azért a MEP-ek ilyen esetben elnézôbbek köszönhetôen egy belsô OEP-es utasításnak. A nyilvántartás minôsítése, céloknak való megfelelés A TAJ adatbázis rendszere nem tekinthetô közhiteles nyilvántartásnak, mivel a közhitelesség kritériumai közül IME IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS 47

5 egynek nem tud megfelelni, azaz nem tekinthetô teljes körûnek a halottak kivezetése okán, illetve a korábban ismertetett redundancia megléte következtében. A szerzô álláspontja szerint hibás, pontatlan adatok miatt ugyan még lehet közhiteles egy nyilvántartás, hiszen hibák véletlenszerûen is elôfordulnak benne, amennyiben azonban rendszerszerû hiba található a nyilvántartásban, úgy már csorbul a közhitelesség kritériumainak való megfelelés. A TAJ adatbázis célnak való megfelelése egyelôre még nem teljesen kielégítô, mivel nem tudja biztosítani annak az elvnek az érvényre juttatását, hogy egy állampolgárnak egy TAJ száma legyen. Ez utóbbi helyzet azonban hamarosan megoldódni látszik ígérik az OEP illetékesei. IRODALOMJEGYZÉK [1] Forrás: évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl, 4. c.) pontja. A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Sinkó Eszter, közgazdász, egészségpolitikus. Az egészségügy központi irányításában makrogazdasági tervezéssel foglalkozott, majd az egészségügyi reform elsô hullámakor az akkori Szociális és Egészségügyi Minisztérium Reformtitkárságának munkatársaként az egészségügyi intézményrendszer irányításának, finanszírozásának átalakítása volt a szakterülete. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat választott tagja volt az önkormányzat mûködésének teljes idôtartama alatt. Egyik vezetôjeként dolgozott a Sedgwick Noble Lowndes multinacionális cég Magyarországon mûködô képviseletének, amely az egészségügy és nyugdíj területén kormányzati tanácsadással foglalkozott. Jelenleg a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô Központjának egyik vezetô oktatója, kutatója. Fô érdeklôdési területe az egészségügy mûködésének egészségpolitikai értékelése. Konferencia naptár 2005 III. Irányított Betegellátási Konferencia (IBE) Hotel Annabella, Balatonfüred június 2-4. VII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia (Medicina 2000) II. Országos Szakdolgozói Konferencia Club Aliga Balatonvilágos szeptember VI. Outsourcing Konferencia (IME) Hotel Stadion Budapest október 19. V. Kontrolling Konferencia (IME) Hotel Stadion Budapest november IME IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Zelnik Krisztina adatvédelmi felelős... Ellenőrizte: Dr. Szabó Dávid jogász... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2015.03.10.

Részletesebben

Az egészségügy és gyógyszerügy hazai szervezetei Gyógyszertár létesítés-működtetés Aktuális jogszabályok a gyógyszertári munka során.

Az egészségügy és gyógyszerügy hazai szervezetei Gyógyszertár létesítés-működtetés Aktuális jogszabályok a gyógyszertári munka során. Az egészségügy és gyógyszerügy hazai szervezetei Gyógyszertár létesítés-működtetés Aktuális jogszabályok a gyógyszertári munka során Hankó Balázs 2014. március 21. Gyógyszertári ügyvitel 1. Értékválasztás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

hatályos: 2011.06.30-2015.01.02

hatályos: 2011.06.30-2015.01.02 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet a mentésrıl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2011.06.30-2015.01.02 Az egészségügyrıl

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! Tárgy: az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei

Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2015. február 16. Tartalom 1. Általánosságban

Részletesebben

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2012. évi LXXIX. Törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1 A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása hatályos: 2012.06.28 Tartalom: A kötelezı

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére A kérelmet a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához kell benyújtani A kérelmező (súlyos

Részletesebben

3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. hatályos: 2012.01.04-2012.01.05

3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. hatályos: 2012.01.04-2012.01.05 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2012.01.04-2012.01.05 Tartalom: szexuális úton terjedı fertızések - orvosi igazolás kiállítása szervátültetés

Részletesebben

HÁZIORVOST ÉRINTÔ ÚJ RENDELETEK

HÁZIORVOST ÉRINTÔ ÚJ RENDELETEK HÁZIORVOST ÉRINTÔ ÚJ RENDELETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPBÓL TÖRTÉNÔ FINANSZÍROZÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 43/1999. (III. 3.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A kötelezô

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Egy idősotthont és fogyatékosok otthonait fenntartó nonprofit kft. ügyvezetője fordult

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY, MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY, MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Iktatószám: 8034- /2008 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosításáról szóló.../2008 ( ) SZMM rendelet Budapest, 2008.

Részletesebben

PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ és ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Általános tudnivalók a pályázati űrlap kitöltéséhez: A pályázati űrlap kitöltésére elektronikusan kerül sor a Neptun Tanulmányi rendszer

Részletesebben

Tisztelt Kamarai Tagtársaim!

Tisztelt Kamarai Tagtársaim! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2010/1. Tisztelt Kamarai Tagtársaim! TARTALOM Csupán néhány hét telt el a tavaszi parlamenti választások óta, de szakdolgozói kérdésekben bíztató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben

A képalkotó diagnosztika jogi vonatkozásai

A képalkotó diagnosztika jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A képalkotó

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi.

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése 12.

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ "műtéti szövődmény" betegségbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ műtéti szövődmény betegségbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők:

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők: Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő az Egészségügyről

Részletesebben

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 50 A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Részletesebben

Napraforgó vetômag A termôterületnek, ahol a vetômagot elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó

Napraforgó vetômag A termôterületnek, ahol a vetômagot elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó NÖVÉNYÚTLEVÉL A vetômag-szaporítás és -forgalmazás növény-egészségügyi ellenôrzése EU csatlakozásunk után A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM

Részletesebben

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2008 ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI...

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN (kivonat a vonatkozó jogszabályokból) Képzési program Felnőttképzési tevékenységét

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

MKTB (BA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2016. június. I. Témakör Egészségügy és családtámogatás

MKTB (BA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2016. június. I. Témakör Egészségügy és családtámogatás I. Témakör Egészségügy és családtámogatás Egészségbiztosítás 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. hatálya, alapelvei. 2. Az egészségbiztosítás elemei. Társadalombiztosítás,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014 Derzsényi Attila EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014 Absztrakt Az egészségügy közbeszerzési szabályozása kiterjed a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátásra egyaránt. A 2012. január

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. ( ) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. ( ) SZMM rendelete A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM rendelete a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosításáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot pénztárunk küldöttközgyűlése az Életút Önsegélyező Pénztár, mint

Részletesebben

hatályos: 2016.04.01-2016.04.02

hatályos: 2016.04.01-2016.04.02 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2016.04.01-2016.04.02 A kötelező

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 8200 Veszprém, Óváry F. u. 7. Postacím: 8201 Veszprém, Pf.:73 Telefon: (88) 546-600, Fax: (88) 546-696

VESZPRÉM MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 8200 Veszprém, Óváry F. u. 7. Postacím: 8201 Veszprém, Pf.:73 Telefon: (88) 546-600, Fax: (88) 546-696 VESZPRÉM MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 8200 Veszprém, Óváry F. u. 7. Postacím: 8201 Veszprém, Pf.:73 Telefon: (88) 546-600, Fax: (88) 546-696 Szám: 02/79-33/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 1788 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 8. szám III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások Az egészségügyi miniszter 8/2010. (III. 12.) EüM rendelete a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2007/1. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Elõször is köszönetnyilvánítással kívánom kezdeni Kamaránk hivatalos tájékoztató kiadványának második

Részletesebben

Az ügyeleti ellátás szervezésének kérdései a Misszió Egészségügyi Központban

Az ügyeleti ellátás szervezésének kérdései a Misszió Egészségügyi Központban Az ügyeleti ellátás szervezésének kérdései a Misszió Egészségügyi Központban Bihari Katalin, Misszió Egészségügyi Központ PROBLÉMAFELVETÉS A Misszió Egészségügyi Központban az utóbbi két évben egyre nagyobb

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Melléklet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez) 2013. évi törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/14261-1/2013. SZ. EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/14261-1/2013. SZ. EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/14261-1/2013. SZ. EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP... 3 I.1. Általános

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I.

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7009/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 30., szerda Tartalomjegyzék 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőtt háziorvosi ellátásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról.!995. július 259.

JELENTÉS. a felnőtt háziorvosi ellátásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról.!995. július 259. .. ' JELENTÉS a felnőtt háziorvosi ellátásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról!995. július 259. : ' Állami Számvevllszék V-1017-53/1994-95. Tsz.: 242 JELENTÉS a felnött háziorvosi ellátásra

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 53-21/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 53-21/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 53-21/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére Készült:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

88/2004. (V. 15.) FVM rendelet. az állatgyógyászati készítményekről

88/2004. (V. 15.) FVM rendelet. az állatgyógyászati készítményekről 88/2004. (V. 15.) FVM rendelet az állatgyógyászati készítményekről módosította: 97/2005. (X. 28.) FVM rendelet - barna háttérrel és fehér betűkkel /50. (2)/ a szövegben! Az állategészségügyről szóló 1995.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) 1 Jóváhagyott változat! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő A munkaköri,

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 14. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 14. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 14. hét SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége, és amelyet

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2013.07.06 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény

Részletesebben

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására Balatonvilágos Község Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvosi praxis vállalkozási formában területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. Ellátandó

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Az inkontinenciaellátás finanszírozásának lehetséges irányai

Az inkontinenciaellátás finanszírozásának lehetséges irányai Dankó Dávid Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet david.danko @ uni-corvinus.hu Az inkontinenciaellátás finanszírozásának lehetséges irányai Budapest, 2010. november 18. Az inkontinens betegek

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai Egészségfejlesztési Osztály Irányítja, szervezi és összehangolja

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket.

A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket. A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket.) I. Mely szakképesítésekre felkészítő gyakorlati képzéssel lehet pályázni?

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához 1. melléklet a 19/2013(XI.29.) önkormányzati rendelethez Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda cím: 8840 Csurgó, Csokonai utca 1. tel.: 06 82/471-388 KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2007. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 636 393,3 millió forint, kiadási főösszege 1 668 631,7 millió forint, a költségvetés hiánya 32 238,4 millió

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE T Á J É K O Z T A T Ó SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL Készítette: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz Bevezetés Ezen adatszolgáltatás valamennyi egészségügyi szolgáltatás ideértve

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2014.05.07-én tartott küldöttközgyűlésen

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

Térítési díjak változása. Vegyes

Térítési díjak változása. Vegyes VIII. évfolyam 2013. február Kiadja: Inspekció 99 Orvosi Betéti Társaság szakértői és tanácsadó cég www.inspekcio.hu Szerző: dr. Hanti Péter igazságügyi egészségbiztosítási orvosszakértő, egészségügyi-jogi

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályokkal kapcsolatos hitek és tévhitek Mérföldkövek a gyógyításban II.

Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályokkal kapcsolatos hitek és tévhitek Mérföldkövek a gyógyításban II. hírlevél 13 kiadja az INNOVATÍV Gyógyszergyártók Egyesülete 2007/2. Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályokkal kapcsolatos hitek és tévhitek Mérföldkövek a gyógyításban

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot az Életút Egészségpénztár közgyűlése 2014. március 31-i ülésén hagyta jóvá. Jelen

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság

A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 7-8. sz. (685-709. o.) LAKY TERÉZ Laky Teréz szociológus, a Munkaügyi Kutatóintézet mb. igazgatója. A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság 1994ben több

Részletesebben

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

T/1037. számú. törvényjavaslat

T/1037. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1037. számú törvényjavaslat a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Előadó: Dr. Molnár

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére A kérelmet a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához kell benyújtani A kérelmező (súlyos mozgáskorlátozott,

Részletesebben