A fényszennyezés szabályozásának lehet ségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fényszennyezés szabályozásának lehet ségei"

Átírás

1 SZTE ÁJTK Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, Szeged A fényszennyezés szabályozásának lehet ségei TDK dolgozat Szerz : Szabóné Andrási Zsuzsanna, V. Évf. Joghallgató Témavezet k: Dr. Miklós László, egy. Adjunktus, SZTE ÁJTK Dr. Horváth Szilvia, egy. Tanársegéd, SZTE ÁJTK Konzulensek: Csörgits Gábor, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Osztály Dr. Kolláth Zoltán, tud. ig.helyettes, MTA Csillagászati Kutatóintézete Szabó M. Gyula, PhD ösztöndíjas, SZTE TTK, Kísérleti Fizikai Tanszék Szeged, 2004.

2 A fényszennyezés szabályozásának lehet ségei TDK dolgozat Szerz : Szabóné Andrási Zsuzsanna, V. Évf. Joghallgató Jelige: Csodabogár

3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...4 II. A fényszennyezés rövid története...6 III. Fogalommeghatározások...8 IV. A fényterhelés hatásai Humán-egészségügyi vonatkozások Természetvédelmi vonatkozások...12 A fényszennyezés hatása a madarakra...13 A fényszennyezés hatása a rovarokra Közlekedés- és közbiztonság A világítással megvalósított birtokháborítás Energiagazdálkodás Egyéb szempontok...21 V. Egyes már meglév szabályozási példák Az amerikai szabályozási gyakorlat általános jellemz i A cseh leveg tisztasági törvény A dági rendelet...28 VI. A magyar szabályozás lehet ségei...33 A fényszabályozás helye a magyar jogban...33 A fényszabályozás keretei a hatályos magyar jogban...33 Alapelvek...34 A szabályozás tárgya és célja...35 A fényszennyezés és a kültéri világítási tevékenységek...36 Környezetvédelmi engedélyezés...42 Fényszennyezés és természetvédelem...43 A káprázás visszaszorítása...46 Fényszennyezés és energiahatékonyság...47 VII. Összegzés...48 VIII. Köszönetnyilvánítás...49 XI. Irodalomjegyzék...50 XII. Mellékletek...52

4 Hivatkozások Jogszabályok: évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 11/1985 (XI.30.) IpM rendelet ; (1. számú melléklete a Közvilágítási Szabályzat, KSz) évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, Ötv 1990/7. sorszámú nemzetközi szerz dés a környezetvédelmi minisztert l évi LIII. törvény a környezet védelmér l, Kvt évi LIII. törvény a természet védelmér l, Tvt. 8/1998. (VIII. 31.) Dág Kt. Rendelete, ''dági rendelet'' 2000/55/EK az EP és Tanács irányelve (2000. szeptember 18.) a fénycs el tétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekr l, OJ L o. 2002/91/EK az EP és Tanács irányelve (2002. december 16.) az épületek energiateljesítményér l OJ L o évi Február 14.-i Cseh Leveg tisztasági Törvény, The Czech Act on Protection of the Air, including Light Pollution prevention, ''cseh törvény'' évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervr l Nemzetközi egyezmények: VI. 13. ENSZ Konferencia, Rio de Janeiro; Magyarország meger sítette II. 24-én, kihirdetve az évi LXXXI. törvénnyel évi IAU XIII. Közgy lésének határozata IAU/COSPAR/ENSZ állásfoglalás ''A csillagászati égbolt védelmér l'', az ENSZ III. Világ r Békés Hasznosításának Konferenciája (UNISPACE III) keretében, Bécs, 1999 Egyéb források: 28/1994 (V. 20.) AB határozat Dick, Robert, 1998, The Ottawa Centre's Light Pollution Abatement Program, Erren, Thomas C.,& Piekarski, Claus, (ed.) 2002, Light, Endocrine System and Cancer, International Symposium May 2-3, 2002 University of Cologne, Germany, Cancer.htm#SUPPL2 Fonyó Attila, 1999, Az orvosi élettan tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Golden, Josie & Price, Tina, 2004, Increase in childhood leukaemia may be part due to increased light at night, EurekAlert PR 8-Sep-2004, Hollan, Janik, 2003, Rules for Protecting the Night Environment - a necessary and sufficient set,

5 International Darksky Association, IDA MÁV szabvánnysorozat a ''Vasúti Világításról': MÁVSZ' ; 2; 3; 4:1998 Magyar Csillagászati Egyesület, fenyszennyezes.mcse.hu Magyar Világítástechnikai Társaság ajánlása, Debrecen, 2004 Ráckevei Városi Bíróság, ügysz.: 5.P /2003. SELENE NY announcements, jun 21,2001; oct 18, 2001; feb 2,2002 Szentágothai János & Réthelyi Miklós, 2002, Funkcionális anatómia II., Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Természettudományi Lexikon, 1965, Akadémiai Kiadó, Budapest US Energia Minisztérium (Dept. of Energy), 1995, in: Energy Efficiency And Renewable Enegy, DOE/GO FS141 (szerz nélkül) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának Elnökének el terjesztése november 27. (szám: /2003) Webb, Stephen, 1999, in: Measuring the Universe - The Cosmic Distance Ladder, p Springer, UK

6 1. sz. Melléklet: A dági rendelet fényszabályozása Általános rendelkezések 64. (1) Az e rendeletben meghatározott szabályokat alkalmazni kell a kültéri világítás, gyár(ak) telepítése, valamint minden más olyan cselekedet vagy tevékenység során, amely élet- és környzettani bajok forrása lehet, potenciálisan szennyezi(k) az atmoszférát, illetve veszélyezteti(k) kulturális örökségünket, az éjszakai égboltot. (2) A rendelet szabályait be kell tartani a létesítmények, berendezések rendszeres vagy alkalmi m ködtetésekor is. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a) a gépkocsik lámpái által kibocsájtott fényre, b) a természetes gáz és egyéb anyagok égetésekor keletkez fényre, c) a községi ünnepségek, rendezvények során alkalmazott megvilágításra, d) a t zmegel zésben és t zoltásban alkalmazott alkalmi zavarokra, e) sérült személyek szállítására, katasztrófahelyzetek és egyéb sürg s és elkerülhetetlen egészségügyi okokra visszavezethet esetekre. Fényszennyezés elleni védelem 65. (1) A kültéri világításból származó fénykibocsájtás terhelési irányértékei a 7. sz. mellékletben kerültek megállapításra. (2) Bárminem kültéri világításnál az izzók által kibocsájtott fény spektrumának olyannak kell lennie, hogy a 440 nm-nél rövidebb hullámhosszakra a teljes kisugárzás 15 %-ánál kevesebb jusson. Ellenkez esetben olyan sz r t kell alkalmazni, amelyeknek használatával az el bbi kritérium teljesül. (3) Annak érdekében, hogy a fényforrás kellemetlen vakítása minimális legyen, egy potenciális észlel felé irányuló fénysugarak függ legessel bezárt szöge nem haladhatja meg a 70 fokot. Kültéri világítás 66. E rendelet vonatkozásában kültéri világításnak számít bármilyen állandó, vagy ideiglenes megvilágítás, amely kültéri és éjszakai használatban van. Ilyenek: a) közvilágítás (utcai világítás), b) díszkivilágítás és parkok kivilágítása, c) sportpályák és egyéb sportrendezvények kivilágítása, d) szórakozóhelyek, szórakozási lehet ségek megvilágítása, f) megvilágított hirdetések (fényposzterek), g) biztonsági világítás, h) kirakatok megvilágítása, i) magánházak kültéri világítása. 67. (1) Mindenféle kültéri világításnál a fény felfelé történ kibocsájtása kerülend és a megvilágítást olyan izzók felhasználásával kell elérni, amelyek a legkevésbé zavarják a csillagászati észleléseket, az él lények természetes viselkedését. (2) Az újonnan beiktatásra kerül utcai világítást oly módon kell kialakítani, hogy a) a lámpa az összes kisugárzott fényt a lámpatest alját tartalmazó horizontális sík alá vetítse, b) az egyedül megengedett izzók az alacsony nyomású nátriumg z izzók, c) a lámpáknak fénykibocsájtást szabályozó szerkezeteket, vagy dupla izzókat kell tartalmazniuk, amelyek lehet vé teszik a fénysugárzás intenzitásának egyharmaddal való csökkentését éjfél után. E redukciót nem kell alkalmazni olyan esetekben, amikor a normális fénykisugárzás nem haladja meg a közúti biztonságnak megfelel szabványt. (3) Középületek, emlékm vek és kertek díszkivilágítása bármilyen izzó alkalmazásával elérhet, feltéve, hogy azokat éjfél után kikapcsolják, de úgy kell megvilágítani, hogy a fény lefelé legyen irányítva. Olyan esetben, ha nincs más megoldás, mint a felfelé való világítás, a búrák és árnyékolópajzsok használatával minimálisra kell csökkenteni a felesleges fényszóródást. (4) A sportolással és szórakozással kapcsolatos megvilágítás bármilyen izzóval elérhet, feltéve, hogy azokat éjfél után kikapcsolják.

7 (5) Vetít k és lézerek használata reklámozás, szórakozás és kulturális események céljából nem megengedett. Kültéri világító berendezés üzembehelyezése és m ködtetése 68. (1) Kereskedelmi, vendéglátóipari egységekben, közösségi létesítményekben kültéri világító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani fényvédelmi engedélyezés alapján lehet. (2) Nem visszatér en rendszeresen üzemeltetett, alkalmi üzemelés fénykibocsájtó berendezés engedélyezése iránti kérelemnél elegend, ha a kérelmez nyilatkozik az irányértékek teljesülésér l. (3) Új létesítmények esetén az világítástechnikai szakvélemény személyes nyilatkozattal nem pótolható. (4) A létesítmény használatbavételi engedélye csak fényvédelmi engedély alapján adható ki. Engedélyezési eljárás 69. Bármely új fejlesztés részét képez kültéri világítási tervezetet be kell terjeszteni, mint az építési engedély kérelem mellékletét. 70. (1) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell világítástechnikai szakért i véleményt, amely igazolja, hogy a fénykibocsájtó berendezés m ködtetése során az nem lépi túl a környezetben megengedett terhelési értéket, illet leg a szakvélemény meghatározza azt is, hogy a tervezett világítás éppen szükséges a biztonsághoz és a munkához, valamint minimális a fényszóródásból és helytelen beállításból származó potenciális szennyezés. A kérelemben meg kell jelölni a tevékenység napjait, napi kezdési és befejezési id pontját. (2) A világító berendezések üzemeltetésével kapcsolatos hatósági tevékenységet a körjegyz látja el. 71. (1) Az engedélyezett, illetve a meglév berendezések által okozott fényszennyezésre vonatkozó bejelentés esetén a hatóság végeztet ellen rz fényvizsgálatot. (2) A vizsgálat költségeit _ amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltet re nézve elmarasztaló _ a fénykibocsájtó berendezés üzemeltet je köteles viselni. (3) Ha a berendezést az engedélyt l eltér en üzemeltetik, az üzemeltet t _ legfeljebb 30 napos határid kit zésével _ fel kell szólítani az engedélyt l eltér állapot megszüntetésére. (4) Az engedélyt l eltér berendezés m ködését korlátozni kell vagy fel kell függeszteni. (5) Amennyiben a fénykibocsájtó berendezés üzemeltet je a felszólításnak nem tesz eleget, a berendezés további üzemeltetését meg lehet tiltani. III. fejezet Szabálysértési rendelkezések 72. Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, vagy tiltó rendelkezéseket nem tartja be _ feltéve, hogy cselekménye magasabb büntet rendelkezések alá nem esik _ szabálysértést követ el és (1) Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható aki: a) a települési szilárd és folyékony hulladékot nem az arra kijelölt _ legálisan m köd _ lerakóhelyen helyezi el és ártalmatlanítja, b) a háztartási hulladék gy jtésére szolgáló edényzetbe, illetve a csatornam rendszerbe veszélyes és radioaktív hulladékot, mérgez, t z- és robbanás-veszélyes, fert z és folyékony, vagy egyéb olyan anyagot helyez el ami a m szaki berendezésekben rongálódást idézhet el, vagy ártalmatlanítása során a környezetet veszélyeztetheti, c) a szennyvizet közterületre, árokba, vízfolyásba, vagy _ a tulajdonos hozzájárulása nélkül _ más ingatlanára kiengedi, elvezeti, d) közterületen szennyvíz szikkasztót, vagy szennyvíztárolót helyez el, e) állatáról nem gondoskodik megfelel en, f) e rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart, g) az eb- és macskatartás szabályait megszegi, h) a parlagf visszaszorítás szabályairól szóló rendelkezéseket,

8 i) a fény-, zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó jogszabályokat megsért üzemeltet, j) a fény-, zajkibocsátás és zajterhelési irányértékeket túllépi. (2) Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható aki: a) az ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítésér l nem gondoskodik, b) az ingatlan el tti járdaszakasz tisztántartásáról, hó- és sikosságmentesítésér l, valamint ennek m tárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik, az ebb l ered kárt is köteles megtéríteni, c) az üzemeltet, aki a kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények küls, bels nagytakarítását, valamint a kirakatok tisztántartását nem végzi el, d) közterületen tartott rendezvényt követ en a takarítási kötelezettségének hattárid ben nem tesz eleget, e) építésnél, bontásnál, tatarozásnál a kozterületet engedélyt l eltér módon használja, vagy a közterület-használati engedélyben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, f) az elhullott állat tetemének a kijelölt helyre történ elszállításáról és a terület ártalmatlanításáról nem gondoskodik, g) közterületet hatósági engedély nélkül a rendeltetését l eltér célra vesz igénybe, vagy az engedélyt l eltér módon használ, h) közhasználatú vagy zöldterületen járm vet mos, i) a tulajdonos, vagy használó, aki a területén lév zöldterületek gondozását elmulasztja, j) a közhasználatú zöldterületet és az építményeinek, berendezéseinek, felszereléseinek állagát szándékosan megrongálja. (3) Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható aki: a) utcán, közterületen szemetel, bármilyen szilárd hulladékot, házi szemetet nem az erre a célra kijelölt helyen helyez el, b) közterületen hirdetményt, plakátot szabálytalanul helyez el, c) közterületet beszennyez, hulladékot, szemetet, szennyez, vagy egészségre ártalmas anyagot kiönt, elszór, kienged, eldob. (4) Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható aki: a) közpark területére gépkocsival behajt, b) a közhasználatú zöldterületet és azok építményeit, berendezéseit, felszerelését rendeltetést l eltér módon használja vagy gondatlanul megrongálja, c) közterületen szeszesitalt fogyaszt, d) sír(ok) gondozását elmulasztja. 73. Szabálysértési eljárást, _ mint els fokú szabálysértési hatóság _ a jegyz folytatja le. 74. A szabálysértések tettenért elkövet ivel szemben a hivatal dolgozói, valamint a rend rség helyszíni bírságot szabhat ki. A helyszíni bírság 2000, _ Ft-ig terjedhet.

9 I. Bevezetés Kezdetekt l fogva rengeteg babona és hiedelem kapcsolódott a sötétség fogalmához és magához az éjszakához is, s már nagyon rég kialakult a ''sötét'' és ''világos'' ellentétpárnak a ''gonosszal'' és ''jóval'' való azonosítása. Az ember a történelem évezredei során mindig küzdött a sötét ellen, félelemmel töltötte el a kiszolgáltatottság, a nála gyorsabb és éjjel biztosabban mozgó ragadozók, a láthatatlan veszélyek, vagy az éjszaka rejtélyes hangjai. Így aztán már az sember is gondosan rizte a tüzet, s az elkövetkez korok emberei igyekeztek jobb és jobb megoldásokat találni, hogy naplemente után is biztosítsák maguknak a közlekedéshez vagy valamely egyéb tevékenység folytatásához szükséges fényt. A mai fényárban úszó városok láttán azonban óhatatlanul is Örkény egypercese jut eszembe. Az ügyfél villanyvilágításos kriptát rendel magának, a mérnök értetlenkedésére pedig - ''Minek oda villany?'' -, bosszúsan csak ennyit válaszol: ''Hogy ne legyen sötét.'' Dolgozatomban bemutatom, hogy a civilizáció gyors fejl dése hogyan vezetett ahhoz, hogy a városok világítását közvetlen módon környezetkárosító tényez nek kelljen tekintenünk. A nem mindig kell ökológiai érzékkel elhelyezett világítások nagyon gyors terjedése maga után vonja a lakott területek, a lakosság, a városok állatvilága, a városközeli és a várostól távoli természeti környezet fényterhelésének rohamos emelkedését. Ez humán egészségügyi, közlekedésbiztonsági, ökológiai, tájvédelmi szempontból jelent kockázatot, esetleg megvalósulhat a lakosság zavarása (birtokháborítása?), energiapazarlással és így közvetett módon egyéb környezetszennyezéssel jár. A különböz érdekek sérelme miatt nem késhet sokáig a világítás jogi szabályozása, amely az eddigieken túl általános világítási szabályokat, új szabványokat tartalmazna, és egyesével kitérne a kültéri világítás különböz formáira (közvilágítás, díszvilágítás, rendezvények stb.). A védett természeti területek kijelölésével és az ablakon keresztül érkez, lakosságot terhel fény maximálásával megalkotható egy olyan szabályozás, amely immár két célt valósít meg: éjszaka legyen világos ott, ahol fényre van szükség, de legyen sötét ott, ahol sötétnek kell lennie. 44

10 II. A fényszennyezés rövid története A világítás az emberrel egyid s, de ez nem jelentett kezdett l fogva fényszennyezést, mint ahogy ma sem lehet szennyezésként értékelni minden mesterséges fényt. A fényszennyezés káros környezeti hatásai közül egyet sem jegyeztek fel akkor, amikor gyertyák, fáklyák és t zhelyek fénye világította meg az ember számára az éjszakát. A XX. század elején azonban egész biztos, hogy a városok messzir l láthatóak voltak, hiszen a légitámadások elleni védekezésképpen szigorú elsötétítési szabályokat vezettek be mindenfelé. A második világháború idején már olyan szintet ért el a közvilágítás, hogy 1942-ben a California állambeli Mont Wilson Obszervatóriumban csak Los Angeles háborús elsötétítése alatt sikerült helyesen megmérni az Androméda-galaxis távolságát 1. (Alapjaiban máig ez a mérés határozza meg a Világegyetem méreteir l alkotott fogalmunkat.) A század második felében a fejlett országok gazdasága gyorsan növekedett, ennek köszönhet en megjelentek a kivilágított felh karcolók és tornyok. Az ötvenes években már többször jegyeztek fel tömeges madárpusztulásokat is. Wisconsinban szeptember 20-a reggelén például egy torony 150 méteres körzetében elpusztult madár tetemét találták. Az ilyen szerencsétlenségek száma azóta csak emelkedett. Nem csak a madarakra, de több más él lényre is veszélyt jelentett a rossz világítási gyakorlat. (Floridában például a tengerparti szállodák fényeit le kellett kapcsolni a tengeri tekn sök kikelésének idején, mert a kis állatok a tenger helyett arra indultak el, és kiszáradtak.) A fényszennyezettség növekedésének gyorsuló (exponenciális) ütemét mi sem mutatja jobban, mint az alábbi ábra. 2 1 Webb, Az ábra forrása: Magyar Csillagászati Egyesület 55

11 El ször a biológusok és a csillagászok kezdtek ''fényszennyezést'' emlegetni, s küzdeni az éjszakák mesterséges túlvilágítása ellen, ehhez csatlakoztak kés bb a világítástechnikusok is ban az USA-ban alakult meg a Nemzetközi Sötét Ég Egyesület (International Dark-Sky Assosiation; IDA), non-profit szervezet, amely a fényszennyezés elleni küzdelem egyik vezet jévé vált, s ma már a világ számos országában is m ködik. A nemzetközi szervezetek közül érdemes még megemlíteni a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottságot (Commission Internationale de l'éclairage; CIE), amely már 1980 óta foglalkozik a fényszennyezéssel, rengeteg elemzést és javaslatot dolgozott ki annak visszaszorítása érdekében. Azonban sokáig tartott, mire hangjuk eljutott az átlagpolgárhoz: a fejlett nyugati társadalmakban is csak most kezd tudatosulni a probléma. A fényszennyezésre vonatkozó jogi szabályozások története sem túl hosszú ennek megfelel en. Az els ilyen jogszabály egy 1986-os helyi rendelet volt, és a hátterében a csillagászok aktivitása állt. A tucsoni (Arizona, US) rendelet a Kitt Peak-i Nemzeti Obszervatórium környezetében vezetett be szigorúbb szabályokat, hogy csökkentse a csillagászati kutatásokat zavaró fényszennyezést. Az 1990-es évek második harmada óta a jogalkotási folyamatok felgyorsultak, és sorra születnek a különböz (természetvédelmi, csillagászati, energiatakarékossági) indíttatású rendeletek a tengeren túl és innen. Európában Olaszország több tartománya már rég megalkotta a saját fényrendeletét, és 1998-ban Csehországban megszületett az els törvény is e témában. Magyarországon kifejezetten a fényszennyezés visszaszorítása érdekében egy önkormányzati rendelet született eddig: a Komárom- Esztergom megyei Dág község képvisel -testülete tartotta olyan fontosnak a problémát, hogy lépéseket tegyen a visszaszorításra. Országos szinten máig annyi történt, hogy a 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat (NKP-II) el írja, hogy el kell indítani azokat a kutatásokat, amelyek a fényszennyezés él világra és tájesztétikára gyakorolt hatásait vizsgálják. 66

12 III. Fogalommeghatározások Dolgozatom témájául tehát egy olyan környezeti tényez t választottam, amelynek a káros hatásai csak most váltak ismertté, és kibocsátása korlátozásának szükségessége csak most kezd tudatosulni a fejlett világban. Fontos, hogy el ször meghatározzuk azokat az alapfogalmakat, amelyek szükségesek a jelenség érdemi tárgyalásához. ''A sugárzások környezetre gyakorolt káros hatásai elleni védelem kiterjed a mesterségesen keltett és természetes ionizáló, nem ionizáló és h sugárzásokra.'' (Környezetvédelmi törvény, a továbbiakban Kvt.) 3 Mivel a fény nem ionizáló sugárzás (nem fejt ki ionizáló hatást), továbbá a nem ionizáló sugárzásokra a törvény sem ad megkötést, célszer a fény szabályozását is ide sorolni. A fény ''az elektromágneses tér állapotának id beli változása, amely sugárzásként terjed.'' 4 Szoros értelemben azonban a nm hullámhosszú elektromágneses sugárzást nevezzük fénynek, mert az emberi szem csak ezt érzékeli közvetlenül. 5 Jogi értelemben ''környezetterhelés valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe.'' 6 Mivel a fény is energia, a fenti meghatározás a fény kibocsátására is vonatkozik. Így értelemszer en fényterhelés a fény közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. (Közvetlen fényforrás [kibocsátó] pl. egy lámpa, közvetett pedig pl. egy tábláról, házfalról visszaver d fény.) Nehezebb a helyzet a fényszennyezés fogalma esetén, mivel a hatályos törvényi rendelkezések szerint ''környezetszennyezés a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése.'' 7 Ez a definíció feltételezi, hogy az adott anyag vagy sugárzás kibocsátására valamiféle határértékek vonatkoznak, és olyan - esetünkben sugárzás - tekintetében, amelyre nincs megállapítva kibocsátási határérték, nem lehetséges környezetszennyezés sem. Így normatív értelemben fényszennyezésr l sem lehetne beszélni, mint a környezetszennyezés egyik lehetséges változatáról. A köztudatban azonban általánosan elfogadottá vált a ''fényszennyezés'' kifejezés, így a fogalom nem mell zhet a jelenség tárgyalása során. A fényforrásokat két nagy csoportra lehet bontani: a természetes és a mesterséges forrásokra. A jelen dolgozatban fényszennyezés alatt csak a mesterséges fényforrások naplemenete utáni használatát értjük. A fényszennyezés fogalmára többféle meghatározással találkozhatunk, melyek LIII. tv Természettudományi Lexikon 5 ua évi LIII. tv. 4. f) pont évi LIII. tv. 4. g) pont 77

13 gyakran csak a jelenség egy részét ragadják meg. Az alábbiakban a fényszennyezésre vonatkozó három meghatározást ismertetünk, melyek egymást is jól kiegészítik. 1. Egy kanadai meghatározás szerint: 8 fényszennyezés = káprázás + világítási túlkapás + az égbolt fénylése A káprázás vizuális diszkomfort az elégtelenül erny zött, látótérbe kerül világító testek miatt. (Ez csökkenti a biztonságot, különösen a közlekedés során.) A világítási túlkapás rosszul irányított fény, amely pl. a szomszédos területre vetül. (Különösen kellemetlen az alvóhely ablakán bet z fény.) Az égbolt fénylése pedig a város visszaszórt fénye, az a fény, ami nem oda ment, ahova szánták (ez gyakorlatilag energiapazarlás). 2. A február 14-i Cseh Leveg tisztasági Törvény (továbbiakban: ''cseh törvény'') definíciója szerint fényszennyezés a mesterséges fényforrásokból származó bármely fény, amely kívül jut azon a területen, amelyre szánták, különösen az a fény, amely a horizont síkja fölé irányul. - Ez a meghatározás számunkra azért is bír jelent séggel, mert a témával foglalkozó magyar tudósok (els sorban csillagászok és biológusok) között általánosan ismert és elfogadott. Ezt a fogalmat ajánlja a Magyar Világítástechnikai Társaság is az általa a helyi önkormányzatok számára készített rendelettervezetben, a 3. pont szerinti kiegészítéssel. 3. A Magyar Világítástechnikai Társaság szerint ugyanis a cseh törvényi fogalomban meghatározottakon túl ''fényszennyezésnek tekinthet az a megvilágítás is, amely az adott feladathoz szükséges világítási szinteket, szabványos értékeket többszörösen meghaladja.'' 9 A fényforrások világítási teljesítményét több oldalról lehet megközelíteni. 1. A fényforrás teljesítménye (mértékegysége: watt), amely a fényforrás fogyasztásával áll kapcsolatban. 2. A fényforrás által kibocsátott összes fény mennyisége (fényáram, mértékegysége: lumen, lm) 3. A megvilágítandó területre es összes fényteljesítmény (hasznos fényáram) 4. A fényforrás hatásfoka (fényáram/teljesítmény) 5. A megvilágítás a felületegységre mer legesen es fényáram (mértékegysége lux=lm/m 2 ) 6. A megvilágítás hatásfoka (hasznos fényáram/összes fényáram) 7. A fénys r ség a felület adott irányú fajlagos fényer ssége, egysége cd/m Fényer ssége a térszög egységre jutó fényáram, egysége candela (cd). Az energiahatékonyság szempontjából a fényforrás hatásfokát (4) kell maximalizálni. A fényszennyezés csökkentése szempontjából a megvilágítás hatásfokát (6) kell maximalizálni. Ha a 8 Robert Dick, Magyar Világítástechnikai Társaság,

14 cél egy felület megvilágítása (reklámtábla, díszkivilágítás, közvilágítás, stb.), a felület megvilágítottságának mértékét a felület fénys r sége (7) határozza meg. Ennek értelemszer en el kell érnie egy szükséges mértéket. A környezet fényterhelése szempontjából viszont minimalizálni kell a fényforrások közvetlen hatásából és az összes megvilágított felületek szórt fényének hatásából együttesen ered fényer sséget (8) azokon a területeken, ahová nem szántunk megvilágítást. Az utóbbi három mér számnak vételével megfelel szabványt lehet kialakítani. a fizikai mérése nem gond, ezek figyelembe 99

15 IV. A fényterhelés hatásai Miel tt dolgozatom f részére, a fényterhelésre vonatkozó magyar szabályozás lehet ségeinek elemzésére térnék, elengedhetetlen, hogy ismertessem a fényszennyezés környezetre gyakorolt hatásait, hiszen csak ezek ismeretében lehet meghatározni az elérni kívánt célokat és a megvalósításukhoz legalkalmasabb szabályozási módokat és eszközöket. A problémák megértéséhez szükséges természettudományos ismereteket igyekszem szakszer en felvázolni, nem feledkezve meg arról, hogy e dolgozat feladata a fényszennyezés alapvet en jogi szempontú bemutatása. Míg világításra szükségünk van, a túl er s fény, a meggondolatlanul elhelyezett és/vagy nem megfelel en karbantartott, illet leg feleslegesen üzemeltetett fényforrások számtalan káros hatást fejtenek ki a környezetre. Az általam legfontosabbnak tekintetteket az alábbi öt kategóriába csoportosítom: az emberi egészségre gyakorolt hatások; környezet- és természetvédelmi hatások; a közlekedés biztonságát veszélyeztet hatások; a fényszennyezés mint értelmetlen energiapazarlás; egyéb. 1. Humán-egészségügyi vonatkozások Sorban els ként vizsgáljuk meg, milyen hatással van a fényterhelés az emberi egészségre. Az ember napi bioritmusát komplex idegi és hormonális mechanizmusok határozzák meg, ezeket szabályozza (egyéb okokon kívül) a szemen keresztül érkez fény mennyisége is. A tobozmirigy termeli a melatonin hormont, amelynek nagy szerepe van az alvás és az ébrenlét ciklikus váltakozásában. A vér melatonin tartalma nappal a kimutathatóság alsó határán mozog, míg este, éjszaka, az alvás fázisában jelent sen megemelkedik 10. A melatonin a szemen keresztül érkez bármely fény hatására felbomlik, s így a mesterséges fényforrások természetellenesen megnövelik az ébrenléti id szakot. Ez függ a fénys r ségt l is, hétköznapi példája, amikor a televízió vagy a számítógép képerny jét szemlélve valaki órákkal kés bb sem tud elaludni 11. Komoly gondot jelenthet, ha valaki olyan helyen lakik, ahol a kintr l besz r d fény er ssége miatt éjszaka sincs sötét. Aki rendszeresen városi fények között alszik, pl. 10 Fonyó 1999; Szentágothai & Réthelyi, 2002; Golden & Price, Azonban a televízió vagy számítógép éjszakába nyúló használata mindenkinek szabad belátására van bízva, mely nem igényel jogi szabályozást. 1010

16 mert nyáron a szell ztetési igény miatt függönnyel sem védekezhet, nem tudja kell en kipihenni magát, fáradtabb, stresszesebb lesz, s ez egy id után egészségi állapotára is visszahat. Annak eldöntése, hogy a fénynek van-e, és ha igen, akkor milyen közvetlen kapcsolata van a betegségekkel, az orvostudomány feladata, amint ezzel kapcsolatban már komoly kutatások folynak. Nemzetközi orvosi konferenciákon foglalkoztak a fényszennyezés szerepével a gyermekkori leukémia, valamint az eml rák kialakulásában (kimerít referenciák: IDA, 2004 gy jteménye, Erren & Piekarski, 2002 stb.). A korai eredmények szerint a melatonin antioxidánsként is m ködik, melynek következtében meggátolja a sejt örökít anyagának oxidatív mutációit. E gátlás hiányában a szervezet sokkal nagyobb hajlandóságot mutat rákos megbetegedésre. Bizonyított tény, hogy az éjszakai m szakban dolgozók az áltagosnál nagyobb, a mindkét szemükre vakok az átlagosnál kisebb százalékban hajlamosak mellrákra. Ezek a tények közvetlen kapcsolatot teremtenek a fényterhelés és a rákos megbetegedések közt. Ugyanígy az öt évnél fiatalabb gyermekek leukémiás megbetegedése az elmúlt ötven évben 50%-kal emelkedett, ami a környezeti hatások, nem utolsó sorban a gyermekek megnövekedett fényterhelése számlájára írható Természetvédelmi vonatkozások Míg az ember bizonyos fokig tud védekezni a nem kívánt fényhatások ellen, az állatok viselkedése genetikailag sokkal inkább meg van határozva. A fényszennyezésnek a természetvédelemben két f negatív hatása értelmezhet : ökológiai: védett és nem védett állatfajok egyedeinek és populációinak károsodása, él helyek, vonulási útvonalak zavarása; tájvédelmi: az egyes tájak, tájegységek látványának elszegényítése, károsítása. 13 Az éjszakai fény gy r sférgekre, rovarokra, halakra, tengeri tekn sökre vagy a madarakra gyakorolt hatása bizonyítottan zavaró. A növényekre gyakorolt közvetett hatásként el fordulhat például a beporzás elmaradása. Magyar viszonylatban a fényszennyezésnek a rovarokra és a madarakra gyakorolt hatása releváns, így a továbbiakban ezt a kett t fogom ismertetni. A fényszennyezés hatása a madarakra. Ennek a problémának különös aktualitást ad a Natura 2000 hálózatba való bekapcsolódásunk, s ennek következtében a madarak védelmére vonatkozó fokozott kötelezettségünk. 12 Golden & Price, A tájvédelmi szempontokat l. a 6. pontban, mivel az ott leírtakhoz logikailag szorosabban kapcsolódik. 1111

17 A madaraknál alapvet en az alábbi három hatás figyelhet meg: a. A ''menekülés''. b. Az urbanizált területeken él madarak bioritmusa felborul. c. A vándormadarak zavarása. Ad a) a madarak úgy választják meg a költ helyeiket, hogy minél távolabb húzódnak a kivilágított létesítményekt l, akkor is, ha az él hely egyébként nem változott. Ennek legf bb káros következménye, hogy él helyeik egyre kisebb területre terjednek ki, mind nagyobb távolságot kell naponta megtenniük az élelemszerzés érdekében. Él helyeik csökkenése annak a veszélyét hordozza, hogy bizonyos madárfajok egyes területekr l, vagy az ország egész területér l elt nhetnek. E veszteség egyben ellentétes Magyarországnak a Biológiai Sokféleség Egyezményb l 14 és az európai vadon él szóló egyezményb l 15 fakadó kötelezettségével is. növények, állatok és természetes él helyeik védelmér l Ad b) mind a napi, mind a szezonális bioritmus vonatkozásában megfigyelhet. Az el z re példa, mikor az alkonyatkor aktív vörösbegy egész éjszaka énekel. A szezonális bioritmust a megvilágított órák számának évszakonkénti váltakozása szabályozza. Az egész évben helyben maradó madaraknál megfigyelték, hogy akár hetekkel korábban kezdenek költeni, a feketerigó pedig a városokból nem költözik el, s akár téli estéken is a kivilágított ablakunk alatt énekelhet, szinte végkimerülésig. Ad c) Az egész világot bejárták azok a m holdas felvételek, melyek a Föld éjszakai látképét mutatják. Zavarba ejt, amilyen pontossággal meg lehet mutatni rajtuk, hol van Párizs, Madrid, Budapest, Debrecen vagy éppen Szeged. Gondoljunk csak bele, milyen zavarba ejtheti ez azokat az éjszaka vonuló madarakat, amelyek a csillagok alapján is tájékozódnak! Vannak ugyanis fajok - els sorban az énekesmadarak között - melyek éjjel vonulnak és a csillagokat használják fel tájékozódási alapnak. Ezek a madarak egy éjszaka alatt nagy távokat is képesek megtenni. (Ilyenek például a Skandinávia és Afrika között ''ingázó'' nádi poszáták.) Az er s fényszennyezésben megnövekszik az égbolt háttérfényessége, ezért halványabban vagy egyáltalán nem látszanak a korábban orientációs pontnak használt csillagok. Másrészt a horizont közeléb l világító mesterséges fényforrásokat összekeverhetik a csillagokkal, ezért eltévedhetnek. A harmadik veszély, hogy egy nagyon kivilágított terület fölött azt hihetik, hogy reggel van, így ösztönösen ''kényszerleszállást'' hajtanak végre. Ha táplálékszerzésre alkalmatlan helyen szállnak le, éhen maradván útjukat nem is tudják folytatni, és tömegesen elpusztulnak (Milánó). Az is el fordult, hogy egy csapat vándormadár útirányától 180 -kal (!) eltérve leszállt a Malpensa nemzetközi repül téren VI. 13. Rio de Janeiro /7. sorszámú nemzetközi szerz dés 16 Személyes közlés: Dr. Halmos Gergely term.v. ig., Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1212

18 A madarakra veszélyes fények a forrásuk alapján három f csoportra bonthatók: - az éjjel is nappali fényárban úszó városok megzavarják az urbanizált területeken él madarak bioritmusát, illetve a vonuló madarakat zavarják a tájékozódásban; - egyes tornyok fényei: minél magasabb a torony, annál veszélyesebb, hiszen annál könnyebben észreveszik a madarak is. Külön említést érdemelnek a világítótornyok, mivel a partvonal frekventált vonulási hely. A legveszélyesebbek a lassan villogó vörös fények (Azonban ezek közlekedési szerepük miatt a legtöbbször nem mell zhet ek.) - A nyomvonalas létesítmények kivilágítása pedig el ször odacsalogatja a rovarokat, majd a ''terített asztalra'' érkez madarak az autók áldozataivá válhatnak. A fényszennyezés hatása a rovarokra. Magyarországon 380 védett és 32 fokozottan védett rovarfaj él, ezeknek csaknem egyharmada repül a fényre. Ezen felül sok olyan rovarfaj is van, amelyek nagy egyedszámuk miatt nem védettek, de ökológiai szerepük megkérd jelezhetetlen; a fényszennyezettség további emelkedése következtében veszélyeztetetté is válhatnak. A rovarvilágban a fényszennyezés az alábbi káros hatásokat fejtheti ki: a) az él helyeikt l, táplálkozóhelyeikt l való elcsalogatás; b) szaporodó partnerek szeparálása; c) nagyobb kitettség a ragadozóknak; d) az egyedek közvetlen vagy közvetett elhullása; e) lokális kipusztulás, a populáció összeomlása. A fényre repülés azért alakul ki, mert a rovarok egyenes röptét ösztönösen tájolják az éjszakai fények: a rovar úgy repül, hogy pl. a Holdat mindig ugyanabban az irányban lássa. A Hold ''végtelen'' távolsága miatt ez valóban egyenes pályát eredményez, ám egy közeli fényforrás esetében ez nem így van (amit szépen szemléltet a mellékelt ábra). Itt a rovar körpályára vagy befelé spirálozó pályára kényszerül, amely végül a fényforrás felületén ér véget. S hát ki ne látott volna már a lámpa körül ''pályára állt'', vagy az izzón egy halk sercenéssel végét lelt bogarat. 1313

19 A fényforrás csalogató hatása alapvet en három paramétert l függ: a fényforrás magasságától, teljesítményét l és a kibocsátott fény spektrumától. Kétszeres magasság esetén a vonzer 1,5-4- szeres, kétszerakkora teljesítmény lámpa 1,7-2-szer csalogatóbb. A spektrum hatása bonyolultabb, a különböz lámpák spektrumai más-más fajokat vonzanak jobban. Egyes fajoknál a lámpa hatása az állat ivara szerint is változik. Egy kísérlet során fénycsapdákat helyeztek ki, és megfigyelték, hogy a kiinduláskori 50-50%-os ivararány már 2-3 év alatt jelent sen (90-10%-ra) torzult. Az egy-egy kültéri lámpa fénykörébe tömegesen összegy lt rovarok könny prédának számítanak a madarak, békák, sünök számára is, ami szintén a populáció olyan arányú pusztulásához vezethet, hogy az már nem tud kell képpen megújulni. (Nem is beszélve arról, hogy így a sünök, békák és madarak is könnyebben válhatnak az arra járó autók áldozataivá.) A fényterhelés káros hatásainak csökkentése érdekében ökológiai szempontból a következ kre kellene különösen odafigyelni: csak a szükséges területek kerüljenek megvilágításra, lehet leg kerülve a felfelé irányuló fényt. A világítótestet a még ésszer legalacsonyabbra kell elhelyezni, és a teljesítményét optimalizálni. A lámpa olyan szín fényt bocsásson ki, amely a legkevesebb állatot vonzza. A fényvédelem szempontjait a védett természeti területeken és közvetlen közelükben fokozottan érvényesíteni kell. 3. Közlekedés- és közbiztonság A világítás legfontosabb funkciója, hogy az éjszakai közlekedéshez szükséges fényt biztosítsa, a lakosság biztonságérzetét pedig általában növelik a jól kivilágított utcák. E két szempontból tehát a közterületek megvilágítása mell zhetetlen. A meggondolatlan világítás azonban sokszor káros 1414

20 következményekkel is jár, néhányukat diszfunkciónak kell nevezni. A közbiztonság szempontjából felmerül igény az, hogy az a terület, ahol gyalogosan közlekedünk, jól meg legyen világítva, ne tudjanak váratlanul a sötétb l megtámadni; az ingatlanok területére pedig ne lehessen észrevétlenül behatolni nem kívánatos egyéneknek az éj leple alatt. Az els igény kielégítése a közvilágítás feladata, a második esetben pedig különböz biztonsági világításokat alkalmaznak. A biztonsági világítások telepítése és m ködtetése általában magánszemélyek által történik, saját ingatlanukon, s azokra nem vonatkozik semmiféle engedélyezési kötelezettség. Ennek megfelel en csak azt figyelik, hogy mennyi a lámpa teljesítménye és az általa kibocsátott fényáram. Az, hogy ez esetleg más, szomszédos telket vagy épületet hogyan érint, nem szokta vizsgálat tárgyát képezni, sem az, hogy ebb l a fényözönb l mennyi a hasznos fényáram, s mennyi válik fényszennyezéssé. A közvilágítás a közterületnek a közlekedés, köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefügg, rendszeres, meghatározott id tartamú villamos üzem megvilágítása. 17 Az elérend cél annak a területnek a megvilágítása, ahol az emberek közlekednek. Fontos, hogy a talajra elegend fény jusson, és a közelbe kerül többi személy arca is felismerhet legyen. Ennek a célnak tehát azok a lámpák felelnek meg, amelyek magasabbak az embereknél, megfelel a megvilágítási hatásfokuk és az általuk kibocsátott fény s r sége. Ezzel szemben két gyakori hibával találkozhatunk a közvilágítás során. Az egyik, amikor a fényt nem irányítják, és annak nagy része szétszóródik a leveg ben. Ilyenkor a megvilágítási hatásfok igen gyenge a fényforrás hatásfokához képest, a szükségesnél sokkal nagyobb energiafelhasználással jár ugyanolyan világítási színvonal elérése, mintha az összes fény oda lenne irányítva, ahol hasznosul. (Ilyenre elrettent példák a gömblámpák.) Másik gyakori hiba, amikor több embermagasságba helyezik el világítótesteket, akár 6-8 méter magasba is, legtöbbször a fák lombkoronaszintjén vagy afelett(!). Ilyenkor a fák a fény többségét árnyékolják, a gyalogosok sötétben botorkálnak valahol legalul. Harmadik hiba, hogy gyakran nem mérik fel a világításnak a szomszédos területeken jelentkez hatásait. Ilyen zavarás miatt már polgári per is indult Magyarországon, amelyr l kés bb még szó fog esni. Egyébként az elmúlt évtizedekben ötévente duplázódott meg a világítás szintje a városok utcáin, ehhez képest nem javult a közbiztonság, tehát nem t nik megalapozottnak az a hiedelem, hogy az er s világítástól elmenekülnek a b nöz k. Közlekedésbiztonsági szempontból a káprázás fogalmára szeretnék visszautalni, ez okozza a legnagyobb problémát. A fényforrás által el idézett káprázás mértéke fordítottan arányos a fényforrás távolságával: ha kétszer közelebb kerül az észlel a fényforráshoz, az négyszer jobban elkápráztatja. Ez igaz mind a rögzített fényforrások (lámpák, túlvilágított hirdetések, stb.), mind 17 11/1985 (XI.30.) IpM rendelet 1. sz. mell., 1. (2) bek. 1515

Világosság helyett örömteli sötétség

Világosság helyett örömteli sötétség Világosság helyett örömteli sötétség Nagy örömömre szolgál, hogy ismét egy sikeresen megoldódott lakossági ügyről számolhatok be. Ez az eset is jeles tanúbizonysága a kitartásnak és az elszántságnak, az

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék FÉNYSZENNYEZÉS ZAJSZENNYEZÉS (DIPLOMAMUNKA) Szomráki Pál, V. évfolyam Dr. Bándi Gyula egyetemi

Részletesebben

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes Fényprojekt az óvodában Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes 1 Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk e Életre,

Részletesebben

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon Animal protection guards and AnimalPolice

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN A Körösök vízrajzi területén Az UNESCO 2005-2014 meghirdetett 10 éves oktatási, és nevelési projekt keretében. Egyek,

Részletesebben

KÍNA MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPL JE

KÍNA MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPL JE Kína mint a globális környezetvédelem és éghajlatváltozás szerepl je 217 KÍNA MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPL JE Fleischer Tamás Bevezetés A környezetvédelem

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE, 2006 A kötet a HÖOK A HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY és a VESZPRÉMI EGYETEMI HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY szakmai együttm ködésével készült. A kötet

Részletesebben

Meddig terjedjen még a szerz i jog? Gyertyánfy Péter

Meddig terjedjen még a szerz i jog? Gyertyánfy Péter Meddig terjedjen még a szerz i jog? Gyertyánfy Péter (Megjelent a Jogtudományi Közlöny 9/2001. számában, 337. és köv.) (2001. október 8.) Az izraeli Legfels bb Bíróság egyik újabb ítélete szerint szerz

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről A magyar környezetvédelmi jog 20 éve KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET BUDAPEST, 2015 JANUÁR SZERKESZTŐK: dr. Gajdics Ágnes Gabriella,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szalai Péter A megkülönböztet képesség jelentése a védjegyjogban

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szalai Péter A megkülönböztet képesség jelentése a védjegyjogban Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezet je: Dr. Szigeti Péter DSc. egyetemi tanár DOKTORI ÉRTEKEZÉS Szalai Péter A megkülönböztet képesség jelentése a védjegyjogban

Részletesebben

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1 Balogh Nikoletta Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Dr. Szilágyi Bernadett Debrecen 2014 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Szilágyi Bernadett

Részletesebben

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi gyakorlat és a jövõ lehetõségei Magyarország Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi

Részletesebben

David J. C. MacKay: David J. C. MacKay:

David J. C. MacKay: David J. C. MacKay: David J. C. MacKay: David J. C. MacKay: Fenntartható energia Fenntartható mellébeszélés energia nélkül mellébesz Korunk egyik dönt jelent ség kihívása a biztonságos, biztos és fenntartható energiaforrások

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben