Vállalatfinanszírozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatfinanszírozás"

Átírás

1 Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések Tanszék Kft.

2 Pénzügyi kimutatások a pénzügyi döntések információs rendszere Értékesítés Eredmény Költségtényezők Feltevések Múltbeli telj. Cash flow Mérleg Mutatók

3 A három alapvető pénzügyi kimutatás A három alapvető pénzügyi kimutatás más-más kérdésre ad választ: Eredmény-kimutatás: adott időszaki tevékenység eredményessége Mérleg: adott időpontbeli vagyoni helyzet Cash-flow kimutatás: adott időszaki tevékenység likviditásra (pénzállományra) gyakorolt hatása Akár a múltat elemezzük, akár a jövőre vonatkozó előrejelzést végzünk, mindhárom kérdést célszerű megvizsgálni (üzleti terv készítése sincs mérleg és cash flow kimutatás nélkül)

4 Üzleti szemléletű eredmény-kimutatás I. Árbevétel - Készpénzes költségek EBITDA - Amortizáció EBIT -(Nettó) kamatfizetés EBT (v. PBT) - Adófizetés EAT (v. PAT) - Osztalék Mérleg szerinti eredmény Személy, anyag jellegű + egyéb költségek és ráfordítások (minden ktsg, az amortizáció kivételével Earnings Before Interest Taxes Depreciation & Amortization Kamat, adófizetés és amortizáció előtti eredmény v. Amortizáció előtti üzemi eredmény Ernings Before Interest & Taxes Kamat és adófizetés előtti eredmény v. Üzemi eredmény Ernings (Profit) Before Taxes Adózás előtti eredmény Earnings (Profit) After Taxes Adózott eredmény

5 Üzleti szemléletű eredmény-kimutatás II. Árbevétel - Készpénzes költségek EBITDA - Amortizáció EBIT -(Nettó) kamatfizetés EBT (v. PBT) - Adófizetés EAT (v. PAT) - Osztalék Mérleg szerinti eredmény Működés Befektetés (Beruházás) Finanszírozás

6 Számviteli szemléletű mérleg Befektetett eszközök Befektetett eszközök Saját tőke MSzE nélkül Saját tőke Mérleg szerinti ered. Forgóeszközök Forgóeszközök pénzeszközök nélkül Hitelek Idegen tőke Pénzeszközök (Spontán) rövid lej. források

7 Üzleti szemléletű mérleg Befektetett eszközök Saját tőke MSZE nélkül Befektetett tőke Nettó forgótőke Mérleg szerinti eredm. Nettó hitelállomány Saját tőke Befektetett tőke Nettó forgótőke = Forgóeszközök (pénzeszk.nélkül) (Spontán) rövid lejáratú források Nettó hitelállomány = Hitelek - Pénzeszközök Befektetett tőke Mérlegfőösszeg

8 Vállalati érték (V=E+D) a cash flow szerepe B) Beruházás vállalati eszközökbe Eszközök piaci értéke A) Forrásbevonás E) C) Eszközök cash flow termelése T D) Kormányzat F) Pénzügyi piacok Részvény Bankhitel Kötvény Források értéke A) A vállalat forrást von be, cash flow a vállalathoz (finanszírozási döntés) B) A vállalat pénzt ruház be eszközökbe (beruházási döntés) C) A vállalati működés cash flowt termel D) A cash flow egy része a kormányzathoz kerül adó formájában E) A cash flow egy részét visszafektetik a vállalati eszközökbe F) A forrásbiztosítók cash flowja, osztalék és kamat formájában 8

9 Indirekt CF Cash-flow Pénzforrások keletkezését és felhasználást mutatja egy adott időszakra vonatkozóan. Kifejezi, hogy milyen mértékű pénzállomány változás következett be a vizsgált időszakban. Direkt CF (likviditási terv) Szabályozott (számviteli) CF kimutatás: Az éves beszámoló részeként, az előző gazdasági évre visszatekintő kimutatás A jövőbeni pénzáramok követésére szolgáló kimutatás a pénzbevételek várhatóan mennyiben nyújtanak fedezetet a várható kifizetésekre FCF (free cash flow) kimutatás: Meghatározza, hogy várhatóan hogyan alakul a forrásbiztosítók - a tulajdonosok és hitelezők között felosztható szabad pénzáram

10 Számviteli (szabályozott, indirekt) pénzáram kimutatás 1. Adózott eredmény 2. ÉCS 3. Bruttó működési pénzáram (1+2) 4. A nettó forgótőke áll. változásának hatása a pénzállományra 5. Nettó működési pénzáram (3+4) 6. Pénzáram a befektetésekből 7. Pénzáram a pénzügyi tevékenységből 8. Teljes pénzáram (5+6+7) Gyakorlati alkalmazása: Ráirányítja a figyelmet, hogy a teljesítmény és a pénzáramlás között jelentős eltérés mutatkozhat A kimutatás tagolása alapján láthatóvá válik, hogy a pénzállomány változását alakító tényezők egészséges tendenciát tükröznek-e, vagyis a vállalat a folyamatos működés során (működési pénzáram) generáljon olyan pozitív pénzáramot amelyből növekedni tud, ill. a törlesztéshez elegendő fedezetet. Követhető, hogy a vállalat az életpályája mely szakaszán tart

11 CF kimutatás részletesen 1 Adózott eredmény 2 Értékcsökkenési leírás 3 Bruttó CF (1+2) 4 Készletváltozás 5 Vevőállomány változás 6 Egyéb követelések változása (+ aktív időbeli vált.) 7 Működési pénzszükséglet (4+5+6) 8 Szállítóállomány változása 9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 10 Működésből származó pénzforrások (8+9) 11 Nettó működési pénzáram (3-7+10) 12 Vásárolt befektetett eszközök 13 Értékesített befektetett eszközök 14 Pénzáram a befektetésekből (13-12) 15 Felvett hosszú lejáratú hitelek 16 Jegyzett tőke, alapítói vagyon növekedése 17 Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 18 Jegyzett tőke, alapítói vagyon csökkenése 19 Osztalék, részesedés 20 CF pénzügyi tevékenységből ( ) 21 TELJES PÉNZÁRAM ( )

12 Cash flow jellemzők a vállalat életciklusának függvényében Pénzügyi BCG - mátrix Vállalat CF termelő képessége Kérdőjelek Döglött kutyák Sztárok Fejős tehenek Adósság-visszafizetési képesség

13 CF alapú mutatók A vállalat CF termelő képessége = Bruttó CF / Összes árbevétel Működésből származó szabad CF = a.) Bruttó CF + működő tőke változásának hatása a pénzáramra befektetett eszközök változása vagy b.) Nettó működési CF Befektetési CF Adósságszolgálat mérése: Teljes adósság-visszafizetési képesség (év) = [Összes adósság (rövid + hosszú) + lízingkötelezettség] / Bruttó CF Kamatfedezeti mutató = (Bruttó CF + kamatköltségek + tárgyévi adók)/ kamatköltségek

14 A pénzügyi döntések számviteli információs bázisa A Mester Rt néven alapított társaság pénzügyi tervét állítjuk össze. Milyen vagyoni, jövedelmi, pénzügyi sikerek és milyen problémák prognosztizálhatók az előzetes adatok alapján? Az esetlegesen fellépő gondok orvoslására milyen alternatív megoldások kínálkoznak? A Mester Rt tervezett adatai: Az Rt jan. 1-jén indítja vállalkozását. Jan.1. előtt anyagot vásárol (december utolsó hetében) 50 M Ft értékben, ezenkívül gépeket, berendezéseket 1400 M Ft értékben. A beruházási szállítók az eszközbeszerzés során 180 napos szállítói futamidővel szállítanak. A társaság jegyzett tőkéje 1500 M Ft, amelynek felét alapításkor, másik felét egy éven belül kell a társaság rendelkezésére bocsátani. A társaság átlagosan havonta 180 M Ft árbevétellel számol februártól, kivéve a december hónapot, amikor 250 M Ft-tal. A tervezett vevő futamidő 30 nap. Egy berendezés vásárlását tervezik június 1-jén 250 M Ft értékben, amelyre 200 M Ft hitelt szándékoznak fölvenni, ennek kamatkötelezettsége havi 1,5 M Ft, amely júniustól esedékes, de ez évben még nem kell a hitel alaptőkéjét törleszteni. Anyagbeszerzés havi 60 M Ft, melyet 8 napos szállítói futamidővel vásárolnak, a beszerzések a hónap elején esedékesek, év végén 10 M Ft záró készlet állománnyal számolnak. Az összes bér és járulék 45 M Ft/hó, amelynek kiegyenlítése a tárgyhót követő hónapban esedékes. Az egyéb költségek havonta átlagosan 30 M Ft-ot tesznek ki. Amortizáció évi 70 M Ft. Társasági adókötelezettség (18%) terheli az rt-t, melyet a tárgyévet követő évben egyenlít ki.

15 Feladat: Az éves beszámoló eszközrendszerét alkalmazva készítse el: a.) a vállalkozás tervezett nyitómérlegét, b.) tervezett eredmény-kimutatását, c.)a pénzáramlás követésére szolgáló számviteli (indirekt) cash-flow kimutatást, d.) a likviditási tervet negyedéves bontásban, e.) az első gazdasági év zárómérlegét! (A tervezés folyamán minden hónapot 30 nappal számolunk!)

16 FCF, szabad pénzáram Eszközök működtetésé ből származó CF A D E Beruházás CF eszközökbe Hitelezők és tulajdonoso k pénzárama Működési pénzáram Befektetési pénzáram = Szabad pénzáram 16

17 Szabad Cash Flow (FCF) A működési cash flow a vállalati erőforrások bevonásának és működtetésének eredményeként létrejövő teljes pénzáram. A befektetési cash flow a vállalati működő tőkébe és befektetett eszközök növelését szolgáló pénzáramok Működési pénzáram - Befektetési pénzáram = FCF A tulajdonosok és hitelezők pénzárama: FCF = Üzemi eredmény (1 Tc) + amortizáció új beruházás A tulajdonosok pénzárama: FCFE = Adózott eredmény + amortizáció - új beruházás (hiteltörlesztés új hitel felvétel) FCFE: free cash flow to equity Tc: társasági adókulcs (corporate tax rate) új beruházás: reál tőkejavak és nettó forgótőke növekménye

18 FCFE megállapítása Az Alba Rt a részvényesek rendelkezésére álló cash flow tervet vizsgálja FCFE módszerrel. A vállalat ez évi adózott eredménye 64 m Ft, amely a következő három évben várhatóan évi 10%-kal növekszik. Az adózott eredményben elszámolt amortizáció 12 m Ft, amely szintén 10%-kal növekszik. Az ez évi tőke-beruházási kiadás 25 m Ft, ugyanekkora éves kiadások várhatók a következő években is. A működő tőke növekménye ez évben 2 m Ft a megelőző évhez képest, és a következő években évi 10% -kal több működő tőkét igényel. Ebben az évben az új hitelek felvétele és a tőketörlesztés nettó összege 8,5 m Ft. A nettó hitelállomány a következő három évben évi 10%-kal nő. Mekkora a részvényesek szabad cash flow-ja ez évben és az ezt követő három évben?

19 Növekedés Finanszírozás Belső forrás Külső forrás Saját tőke Visszaforgatott nyereség Részvény kibocsátás Idegen tőke Kifizetések visszatartása Hitelfelvétel

20 Növekedés A növekedést meghatározza: Bevételek és költségek (működési pénzáramlás) Felhalmozott tőke Tulajdonosok osztalékigénye Meglevő idegen források kamatai és törlesztése Forrásbevonási lehetőségek

21 Növekedés Belső növekedési ráta Külső forrás bevonása nélkül elérhető növekedés Fenntartható növekedési ráta A vállalat csak annyi hitelt von be, hogy ne nőjön a A vállalat csak annyi hitelt von be, hogy ne nőjön a tőkeáttétel

22 Osztalékpolitika Tulajdonosok pénzkivétele

23 Vállalati osztalékpolitika Osztalékpolitika: adott beruházási, illetve hitel-felvételi döntések esetén mi az osztalék válto-zásának hatása Osztalékok fajtái: Szokásos Extra osztalék (Likvidálási osztalék) Osztalékrészvény Természetbeni osztalék Részvény visszavásárlás

24 Earnings/Dividend from the USA market between 1960 and Earnings Dividends

25 A Lintner-modell A vállalatok az osztalékok fizetésénél hosszú távú célokat követnek A vezetők inkább az osztalékok változására, semmint abszolút szintjére koncentrálnak. Az osztalék változásai hosszú távon a fenntartható nyereségszintet követik A vezetők vonakodnak az osztalék olyan változásaitól, amit később esetleg vissza kellene vonniuk. ( * EPS ) Div - Ahol, 1 - Div 0 = a * b 1 Div Div 1 - jelenlegi osztalék/részvény Div 0 - bázis osztalék/részvény EPS 1 - jelenlegi adózott eredmény/részvény b - megcélzott hányad a - módosító tényező ha b *EPS 1 >Div 0, akkor 1>=a>0 ha b *EPS 1 <=Div 0, akkor a=0 0

26 Befektetési politika által meghatározott osztalék Ruházz be, ha a hozam nagyobb, mint a minimálisan elfogadható hozamráta. A hozamrátának magasabbnak kell lennie a kockázatosabb projektek esetében és tükröznie kell a finanszírozási mix hozamát. A befektetések hozamát a megtermelt pénzárammal mérjük Olyan finanszírozási mix-et kell választani, ami minimalizálja a hozamrátát és illeszkedik a finanszírozott eszközökhöz. Ha nincs elegendő jövedelmező befektetés, a pénzt vissza kell fizetni a befektetőknek. A visszafizetés formája (osztalék, részvény-visszavásárlás, stb.) a részvényesek jellemzőitől függ.

27 Kiegyensúlyozott álláspont Ha egy vállalatnak van pénze és kevés jó beruházási ötlete, az osztalékfizetés jó. Ha a vállalatnak nincs pénze és/vagy számos pozitív NPV-jű projektje van, az osztalékfizetés rossz.

28 Osztalékpolitika mérése Osztalékfizetési ráta Osztalék/adózott eredmény Osztalékhozam Egy részvényre jutó osztalék/részvényárfolyam Fizetett osztalék Egy részvényre jutó osztalék/részvény névértéke

29 Miért fizetnek a cégek osztalékot? Modigliani-Miller tétele: Az osztalékfizetés nagysága nem befolyásolja a vállalat értékét. Feltételezések: A vállalat befektetési politikája rögzített és sikerességével kapcsolatban befektetői konszenzus. A vállalat finanszírozási politikája rögzített. Piacok hatékonyak. Nincsenek adók, illetve az árfolyamnyereség és az osztalék adója azonos. Töredékrészvényt is lehet vásárolni.

30 Bal és jobboldaliak osztalékkal kapcsolatos álláspontja Szempont Jobboldaliak Baloldaliak Álláspont Befektetési politika Adózás Osztalék növeli a vállalat értékét A vállalat képes a magasabb osztalé-kot a jövőben is fenntartani. Árfolyamnyereség adója > osztalék adója Piac-szerkezet Befektetők jellemzően a nagy osztalékot preferálják Osztalék csökkenti a vállalat értékét A vállalat jövőbeli beruházási lehetőségei kimerültek, növekedési potenciál csökken. Árfolyamnyereség adója < osztalék adója Befektetők az árfolyam- növekedést preferálják

31 Adózás hatása Pénzáram osztalékfizetés előtt P b (P b P)*T cg Pénzáram osztalékizetés után P a (P a P)*T cg + D*(1-T d ) Mivel a befektetőnek közömbös, milyen formában szerzi a jövedelmét, ezért a két pénzáramnak meg kell egyeznie: P b (P b P)*T cg = P a (P a P)*T cg + D*(1-T d ) Átrendezve kapjuk: P b - P D a = ( 1-T ) d ( 1-T ) cg Következtetés: Ha P b P a = D, akkor T d = T cg Ha P b P a < D, akkor T d > T cg Ha P b P a > D, akkor T d < T cg P árfolyam részvényvételkor P b osztalékfizetés előtti árfolyam P a osztalékfizetés utáni árfolyam D egy részvényre jutó osztalék T d osztalékadó T cg árfolyamnyereségadó

32 Osztalékarbitrázs Tételezzük fel, hogy ön egy adómentes befektető és tudja, hogy általában a részvényárak csak az osztalék 90%-val csökkennek osztalékfizetés után. Hogyan használhatja ki ezt a különbséget? Befektet a részvénybe. Vásárol osztalékfizetés előtt, gyorsan elad osztalékfizetés után.

33 Hibás érvek az osztalékfizetés mellett Meg kell nézni osztalékfizetés mekkora a részvényár. Csak az osztalékfizetés előtti részvényárat lehet összevetni az osztalékkal és az osztalékfizetés utáni részvényárral. Miért nem vásárolja vissza ideiglenesen a részvényeit? A rész- vénykibocsátásoknak igen magas a tranzakciós költsége. Érvek: Az osztalékok biztosabbak, mint a későbbi árfolyamnyereség, így az osztalék értékesebb, mint a tőkenyereség. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Ha pillanatnyilag többletpénze van a vállalatnak és nincs jövedelmező befektetési ötlete, adja vissza a pénzt a részvényeseknek. Ellenérvek:

34 Osztalék nagyságát meghatározó tényezők Jogszabályok Hitelezők korlátozásai Más vállalat osztalékpolitikája Befektetési lehetőségek Hitelezési lehetőségek Befektetők elvárásai Likviditási helyzet Tőzsde állapota Adózás Információáramlás

35 Az osztalékfizetési potenciál mérőszáma (A tőke szabad pénzárama =FCFE) A tőke pénzárama azt méri, mekkora pénzösszeg marad a vállalkozásban osztalékfizetésre az összes nem tulajdonos részesedő és minden szükséges fejlesztés kifizetése után. Számítása: + Adózott eredmény + Amortizáció = Működési pénzáram ± Forgótőke állományváltozása - Beruházások ± Hitelek állományváltozása - Elsőbbségi részvényre kifizetett osztalék = Tőke szabad pénzárama

36 Hogyan lehet becsülni az FCFE-t, ha a tőkeáttétel stabil Adózott eredmény - (1-L)*(Beruházások Amortizáció) - (1-L) * Forgótőke állományváltozása = FCFE Ahol, L = Idegen tőke/saját tőke

37 Egy gyakorlati módszertan az osztalékpolitika elemzéséhez Mennyit képes kifizetni a vállalat? Mennyit fizet ki ténylegesen? Tőke szabad pénzárama Osztalék/Részvényvisszavásárlás FCFE > Osztalék FCFE < Osztalék Rábízod a vállalatvezetésre a pénzedet? ROE versus R E ROA versus WACC Milyenek a cég befektetési lehetőségei? ROE versus R E ROA versus WACC A cég jó A cég rossz A cég jó A cég rossz Bízz a vezetésben, hogy akkor költse el a pénzt, ha akarja. Követelj nagyobb osztalékot a vállalatvezetéstől. A vállalat csökkentse az osztalékot és ruházzon be többet.. Ne ruházzon be a cég.

38 Mergers & acquisitions

39 Egyesülés és bekebelezés típusai Horizontális Vertikális Konglomerális

40 Egyesülések és bekebelezések lehetséges okai Eszközfedezet Vezetői bekebelezés Diverzifikáció Méretgazdaságosság Likviditás javítása A nyereség minősége Beruházást helyettesít Szinergia hatás

41 Készpénzes Részvénycsere Egyesülés és felvásárlás finanszírozása Új részvény kibocsátása Meglevő részvények cseréje Kettő kombinációja (vendor placing) Kölcsöntőke Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás

42 Példa készpénzes vételre AAA Ltd bekebelezi BBB Ltd. 500 millió forintért. Vállalat neve Nettó Részvények Nyereség eszközök száma AAA Ltd BBB Ltd Az AAA vállalat nettó eszközei az egyesülés után = millió forint lesz millió forint goodwill. AAA vállalat részvényeiben nem lesz változás, BBB Ltd továbbra is ugyanúgy létezik, mint korábban, de a 10 ezer részvényt most már AAA vállalat birtokolja.

43 Döntési szempontok Vásárló részéről: Hogyan vannak beárazva jelenleg a részvényeim? Mekkora a szinergiák megvalósulásának kockázata? Mekkora a valószínűsége annak, hogy a részvényeim értéke a tranzakció lezárása előtt csökken? Eladó részéről: Készpénzes ajánlat esetében az ár elfogadható-e? Részvényes ajánlat esetében ugyanazok a kérdések, mint a vásárló vállalat esetében.

44 Bekebelező vállalat szempontjai a finanszírozás forrásáról A vállalat hatékony ellenőrzése megváltozhat a bekebelezés után. A jegyzett tőke növekedése A bekebelezés finanszírozási költségei A hitelezési kapacitás növekedése Az 1 részvényre jutó nyereség hígulása Áttétel

45 A célvállalat részvényeseinek szempontjai Vállalati érdekeltség Adózás Jövedelem

46 Bekebelezési ár meghatározás P/E módszerrel Nagy Rt.. meg akarja vásárolni Kicsi Kft.-t. A két vállalat nyereséges és kapcsolatuk régóta tart. Nagy Rt Kicsi Kftl 62,5%-t akarja megvásárolni. Az értékelés 3 lépcsőben történik. Először kiszámítjuk a kiigazított nyereséget, majd kiszámítjuk a fenntartható nyereséget, végül meghatározzuk a részvények árát. Kicsi Ltd mérlege Millió Ft Befektetett eszközök nettó értéke Épületek és föld 150 Gépek és telephely 56 Összesen 206 Beruházás 30 Forgótőke 56 Összesen % elsőbbségi részvény 48 Törzsrészvény 160 Mérleg szerinti eredmény 58 Összesen ,5% kamatú fedezett 26 hitel Összesen 292 Évek Befektetési Nyereség jövedelem A fenntartható nyereség kiszámolásánál az egyes éves súlyai legyenek rendre 1, 2, 3. Tekintsen el az inflációtól. A pénzügyi befektetés piaci értéke = 22 ezer font. Nagy Rt. 100 ezer törzsrészvényt vásárol és visszafizeti a 12,5%-os hitelt eladva a befektetést és a maradék eft-t 15%-os kamatra felveszi. A részvényeket 10-es P/E hányad alapján értékelik, és a kiigazított profit az utolsó 3 év nyereségének súlyozott átlaga. Mekkora Kicsi Kft. méltányos vételára?

47 Egy alternatív módszer Kiszámoljuk a vállalat teljes értékét mintha az egyesülést végrehajtottuk volna. A bekebelező vállalat P/E hányadosával szorozzuk meg az összesen várható adózás utáni nyereséget. Kiszámoljuk a bekebelező vállalat értékét, ha az egyesülést nem hajtja végre. A különbség testesíti meg a célvállalat értékét a bekebelező vállalat számára. Példa: Nagyfőnök Rt. jelenleg az ugyanabban az iparágban működő, kicsi Folyóvíz Kft. 100%-s felvásárlását fontolgatja. Nagyfőnök jelenlegi profitja 8 milliárd forint és P/E hányadosa 10. Ha Folyóvíz-et bekebelezi, a nyereség 9 milliárdra fog nőni az elképzelések szerint. Mi az a maximum ár, amennyiért Folyóviz-et meg lehet vásárolni? Nagyfőnök értéke a bekebelezés után 9 millió * 10 = 90 milliárd Ft. Nagyfőnök értéke a bekebelezés nélkül 8 millió * 10 = 80 milliárd Ft. A kettő különbsége 10 milliárd forint a maximális ár.

48 Mikor nyerünk a felvásárlással? Szimat Béla a Maragó Rt. pénzügyi tanácsadója és ebben a minőségében felkérték, hogy értékelje és tegyen javaslatot a Pix Rt. felvásárlására. A javaslat az, hogy Pix Ltd részvényeit 110 forintos egységáron készpénzért vásárolják meg, amelyiket Maragó Rt. 12%-os kamatozású hitelből finanszíroz. A vállalatok pénzügyi kimutatása a következő volt. A Maragó Rt. profitja a bekebelezés finanszírozási költségei miatt ugyanakkora lesz mint tavaly. A kamatköltség levonható az adóból. Az adó mértéke 18%. Ha a javasolt ár 110 Ft/részvény a teljes vételár 396 millió forint lesz. A fő tényező, ami Szimat úr döntését befolyásolja a Maragó 1 részvényre jutó nettó eszközértéke és nyeresége. Megnevezés Maragó Rt. Pix Kft. Nettó eszközök Kibocsátott 4.8 millió 3.6 millió részvények száma Adózott eredmény

49 Bekebelezési ajánlattétel elvei Egyenlőség Tartózkodás az ajánlattétel zavarásáról A részvényesek informálása Az ellenőrzés joga Az ajánlat bejelentése Részvényesek képviselete Befolyásoló részesedés szerzésekor vásárlási ajánlat Hamis piac elkerülése

50 Bekebelezendő vállalat értékelésének egyszerűbb módszerei Nettó eszközérték P/E hányad Osztalékhozam Diszkontált pénzáram

51 Az Electrotransport utolsó mérlege Mérlegtételek milliárd Ft Goodwill 5 Ingatlan tulajdon 10 Gépek 20 Befektetések 5 Készlet 3 Vevők 6 Készpénz 1 Összesen 50 Törzsrészvények 20 5%-os els. részvény 4 Tartalékok 10 Kötvény 10 Szállítók 6 Összesen 50 Electrotransport Kft. Az ingatlan jelenlegi bérleti díja évi 1,5 milliárd Ft. Ezt el elehet adni egy pénzügyi intézménynek 8%-os hozamot kínálva a tulajdonosnak. A vállalat befektetéseinek értéke 7,5 milliárd forint. 1 milliárd rossz kintlévősége van a vállalatnak. A felvásárló beleegyezett, hogy a kötvényeket 75%-os áron megveszi. Az előrejelzett pénzáram 100 millió forint. Eredménykimutatás Szokásos vállalkozói eredmény 6 Pénzügyi tevékenység eredménye 1 Adózás előtti nyereség 5 Adó 2 Adózás utáni nyereség 3 Osztalék elsőbbségi részvény után 0.2 Osztalék törzsrészvény után 1 Mérleg szerinti eredmény 1.8 Vállalat neve Piaci ár/részvény P/E hányad Nettó osztalék Nettó osztalékhozam X 3,5 11,3 0,12 3,5 Y 1,25 8,2 0,04 2,7

52 Bekebelezés ellen alkalmazott eszközök Osztalék növelése Részvény opció felajánlása Részvény kibocsátása egy korábban végrehajtott bekebelezés ürügyén A fehér lovag -hoz fordulás

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése Pénzügyi tervezés A pénzügyi terv célja a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése A pénzügyi tervezés két felfogása Tág: A pénzügyi terv minden vállalati

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16 A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése Készítette : Málnási Zita- Klára Babeş- Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 1

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 1 556 LESTÁR MIKLÓS Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 1 A cikk a tőzsdei jelenlét és a vállalati stratégia kapcsolatát vizsgálja a mai magyarországi viszonyok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29.

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (MNB): 2014. március 17. MNB nyilvántartási

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben