MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL GYAKORLATI KÉPZÉST VÉGZŐ SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL GYAKORLATI KÉPZÉST VÉGZŐ SZAKEMBEREK RÉSZÉRE"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL GYAKORLATI KÉPZÉST VÉGZŐ SZAKEMBEREK RÉSZÉRE 2007.

2 Szerzők: Dr. Földes Zoltán Kovács Miklós Dr. Nagy Tamás Lektor: Dr. Nyéki Lajos Figula Anikó Szerkesztő: Dr. Nagy Tamás 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS DUKUMENTUMOK Az új szakmastruktúra és az OKJ Kompetenciaelv és modularitás az új Országos Képzési Jegyzékben A szakmai vizsgáztatás új szabályai...19 JOGSZABÁLYOK A PSZICHOLÓGIA ALAPJAI A PSZICHOLÓGIA TÁRGYA, VIZsGÁLATI TERÜLETEI ÉS MÓDSZEREI A MEGISMERŐ TEVÉKENYSÉG PSZICHIKUS ÚTJA A tanuláshoz szükséges pszichikus jellemzők MOTIVÁCIÓ ÉS SZOCALIZÁCIÓ AZ ERŐSZAKMENTES KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS Az erőszakmentes kommunikáció alapjai Az erőszakmentes konfliktuskezelés lehetőségei A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE SERDÜLŐ ÉS IFJÚ KORBAN A serdülőkor és az ifjúkor jellemző változásai Fejlesztési lehetőségek az oktatói oldalról AZ OKTATÓ ÉS A TANULÓ KAPCASOLATÁNAK PSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSEI Generációs problémák Az oktató hatása a tanulóra A MUNKAKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁNAK PSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI A munkakörnyezet kialakítása...55 IRODALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIA ALAPJAI ALAPFOGALMAK TANÍTÁS, TANULÁS, TUDÁS A TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT SZERKEZETE, MÓDSZEREI Az oktatási és képzési folyamat szerkezete Motiváció Ismeretközlés ismeretszerzés Rendszerezés, rögzítés Alkalmazás Ellenőrzés és értékelés AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS TANESZKÖZEI A KÉPZÉS DOKUMENTUMAI Tanterv Tanmenet...89 IRODALOMJEGYZÉK MÓDSZERTAN A MÓDSZERTAN KAPCSOLATA A PEDAGÓGIÁVAL ÉS A PSZICHOLÓGIÁVAL A GYAKORLATI KÉPZÉS CÉLJA, FELADATAI A gyakorlati képzés célja A szakmai gyakorlati oktatás feladatai A GYAKORLATI KÉPZÉS SZAKASZAI A bevezető szakasz Az alapkészségek kialakításának szakasza A termelőmunkára való átmenet szakasza A GYAKORLATI KÉPZÉS MÓDSZEREI

4 A tárgyi eljárás A műveleti eljárás A műveleti komplex eljárás FOGLALKOZÁSI VÁZLAT KÉSZÍTÉSE A bevezető foglalkozás A tanulók gyakorlatai A befejező foglalkozás A GYAKORLATI KÉPZÉS EREDMÉNYE IRODALOMJEGYZÉK FOGALMAK

5 BEVEZETÉS A felnövekvő generáció nevelése, oktatása és képzése minden társadalom számára alapvető feladat. Ez a tevékenység általában a családban kezdődik, majd az óvodában, az általános iskolában folytatódik. A tanulók 14 éves koruk után válaszút elé kerülnek: hogyan tovább? Egy részük a felsőfokú továbbtanulást előkészítő gimnáziumokba, mások szakközépiskolákba illetve szakiskolákba kerülnek. Az utóbbi két intézmény az általános felkészítés mellett szakmacsoportos előkészítést (9-10. osztály), illetve a 11. osztálytól szakmai felkészítést is végez. A különféle szakmák elsajátítása a szakmai elmélet iskolai megismerése mellett feltételezi a tanulók gyakorlati képzését is. Ez megvalósulhat az iskolai tanműhelyben, a magánvállalkozók (mesterek) műhelyeiben és a kisebb vagy nagyobb vállalkozások, gazdasági társaságok telephelyein egyaránt. A tanulás a végzett középfokú szakemberek számára sem szűnik meg. Ha a munkaerőpiacon érvényesülni kívánnak, ha állandó és biztos egzisztenciát akarnak biztosítani a maguk számára, akkor szakmai tudásukat állandóan bővíteni, szélesíteni kell. Erre szolgálnak a felnőttképzés (továbbképzés) iskolarendszeren belüli és azon kívüli elméleti és gyakorlati formái. Bárhol is történjen a leendő középfokú szakemberek gyakorlati felkészítése, tovább- vagy átképzése a tervezés, lebonyolítás szakmai és pedagógiai felkészültséget, tapasztalatot kíván. Ez a könyv a gyakorlati képzés lebonyolításához kíván segítséget nyújtani. Összefoglalja a legfontosabb jogszabályokat, bemutatja a szakképzés dokumentumait, példákon keresztül elemzi az emberi viselkedés mozgatórugóit (lásd pszichológia), a nevelés, az oktatás és a képzés főbb területeit, eljárásait valamint módszereit (lásd pedagógia). Szakmai példákon keresztül megvalósítási lehetőségeket mutat egy-egy szakmai gyakorlati foglalkozás megtervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez (lásd módszertan). A szerzők 5

6 A könyv célja és szerkezete A munka világában mindenütt elvárás, hogy az adott tevékenységet végző egyén rendelkezzen a szükséges végzettséggel és tapasztalatokkal. Természetesen ez igaz a szakképzésben dolgozó munkavállalókra is. Az iskolákban ma már csak szakmai és pedagógiai képzettséggel egyaránt rendelkezők vehetnek részt a jövendő generáció felkészítésében. Így merült fel annak az igénye, hogy a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek számára is lehetővé tegyük a szükséges ismeretek megszerzését. A könyv fejezetei tartalmazzák azokat az információkat, amelyek meghatározóak a szakszerű oktató-nevelő munkához. Így foglalkozunk: Az oktatás és szakképzés jogszabályi hátterével, a képzés dokumentumaival. Ismeretük nélkül a képzés szakszerűsége és jogszabályi megalapozottsága kerül veszélybe. Körbejárjuk az emberi viselkedés mozgatórugóit, a szakképzésben résztvevő korosztályok életkori jellemzőit. Segítségükkel könnyebb megérteni a képzésben részvevő személyek viselkedését, reakcióit valamint a tanulással és a munkatevékenységgel kapcsolatos problémáit, igényeit. Bemutatjuk a nevelés és az oktatás jellemző módszereit és megoldásait. Megismerésük elősegíti a képzés szakszerű megtervezését, lebonyolítását és minősítését és egyben támogatja az együttműködést az iskolában dolgozó pedagógusokkal. A szakmai gyakorlati képzés módszertana gyakorlati példák segítségével mintákat ad egy-egy foglalkozás megtervezésére, megvalósítására. Ez a könyv elsősorban a gyakorlati szakképzés környezeti jellemzőit, problémáit járja körbe, de a megértés és a rendszerben történő gondolkodás érdekében nem kerülhető meg a legfontosabb általános pszichológiai és pedagógiai fogalmak és eljárások bemutatása. A könyv a következő főbb részeket tartalmazza: A megismerendő tartalom kifejtése (szöveg, kép, táblázat). Fogalmak (a szövegben található legfontosabb fogalmak). 6

7 A szakképzéssel kapcsolatos igények, vélemények Az oktatás és képzés egyidős a társadalommal. Az emberiség fejlődése mindig feltételezte az idősebb korosztályok által összegyűjtött tudás megőrzését, valamint a felnövekvő nemzedéknek történő átadását. A megőrzést segítette az írás megjelenése, majd az írott anyagok tárolása, a könyvtárak létrehozása. A tudás, a tapasztalat átadásának szervezett formái is már nagyon régen kialakultak. A korai társadalmakban (például: ókori Egyiptom, Kína) már iskolákkal is találkozhatunk. Magyarországon a középkorban a céhek biztosították a szakmák többségében a szakmai utánpótlást. A szakképzés átalakítása az 1872-es ipartörvénnyel kezdődött. Ez rendelkezett a tanulók (tanoncok) képzéséről. Ezután alakultak ki az első középfokú ipariskolák. A II. világháború után Magyarországon megváltozott az oktatási rendszer szerkezete, ekkor vezették be az egységes 8 osztályos általános iskolát. Kialakult a szakmunkásképző, a szakközépiskola és a technikum. A szakképzés a szakmunkásképző intézményekben már 14 éves korban megkezdődött. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) koncepciójának elfogadása az oktatási- és szakképzési törvény (1993.) hatálybalépése során ismét módosult a szakképzés szerkezete. A korábban már 9. osztályban megkezdett szakképzést felváltotta a osztályban a NAT-ra épülő személyiségfejlesztés (lásd a NAT műveltségi területeit) és a szakmai orientáció. Így a tényleges szakképzés ettől kezdődően csak a 11. osztálytól (16 éves kortól) folytatható. Ez természetesen hatást gyakorolt a szakmai gyakorlati képzés tartalmára, szerkezetére és folyamatára egyaránt. A magyar oktatási rendszer problémái az utóbbi másfél évtizedben megsokasodtak. A társadalmi, kulturális és gazdasági változások, az ezekből fakadó elvárások sok esetben meghaladták az oktatási rendszer adaptív képességeit. A fenti problémák különösen mélyen érintik a szakképzéssel foglalkozó intézményeket és a szakmai gyakorlati képzést folytató szervezeteket, személyeket. A szakmai képzésnek egyszerre kellene megbirkóznia: a gyors szakmai változásokkal; az eltérő munkaadói igényekkel; a gyakran halmozottan hátrányos helyzetű diákok tanulási és motivációs problémáival; a képzés feltételrendszerének hiányosságaival; az állandóan változó környezeti feltételekkel; a központi szabályozás és finanszírozás változásaival, stb. Az iskolarendszerű szakmai képzés sok esetben nem tudta követni azt a változást, amely a társadalomban és a gazdaságban bekövetkezett. A tanulói sikertelenség, a bukások magas száma, a diákok motiválatlansága, a szakmai tudás hiányosságai, a szakmai túlképzés és a szakemberhiány, a gazdaság szereplőinek elégedetlensége mind azt jelzik, hogy a szakmai képzés szerkezeti, tartalmi és módszertani problémákkal küzd. Természetesen a fenti gondok egy része a szakképzés számára mint adottság jelenik meg, azaz például alkalmazkodni kell (kellene) a tanulók személyiségének, tudásának a változásához. 7

8 A változtatások iránti igény különböző formában jelent meg: a szülők többsége a felsőfokú képzés felé terelné a gyermekét; zajlik a szakképzés szerkezetének átalakítása, az OKJ átalakult; a szakiskolák számára meghirdetették a SZAKMA I. és SZAKMA II. programokat (a szakképzés tartalmi és módszertani fejlesztése); megkezdődött a TISZK-ek (területi integrált szakképzési központok) létrehozása; módosították a szakképzési törvényt; tervezik az alapműveltségi vizsga tárgyainak kibővítését a szakmai alapozó tárgyak bevonásával, stb. A sajtóban, a szakmai összejöveteleken, a gazdasági szereplők nyilatkozataiban is rendszeresen artikulálódnak a gondok. A helyzetértékelést megerősíti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által évről évre kiadott könyv évi kötete is (Gyenei M., 2002.). A kiadvány néhány megállapítása: jellemző probléma a tanügyi dokumentációk hiánya a gyakorlati képzési helyeken; felvetődik a mélyebb alapozás iránti igény; egyre gyengébb eredményű és képességű tanulók maradnak a 10. évfolyam utáni szakképzési évfolyamokra; nagyon kevés idő jut a gyakorlati ismeretek megszerzésére esetenként az elméleti ismeretek túlburjánzása mellett; a szülők beiskolázási igénye, az iskolák lehetősége és a munkaerő piac igénye nem mindig találkozik (divatszakmák > túlképzés); a tankönyvek gyakran elavultak; a tanulók egy része érdektelen, a diákok nem akarnak tanulni; veszélyes tendencia a szakmai gyakorlati vizsgák hanyatló színvonala; felmerül az igény a köztes vagy szintfelmérő vizsgák visszaállítására, stb. Az újságcikkek, tanulmányok és az interneten megjelenő kiadványok címe is elsősorban a megoldandó gondokra utal: Bukni vagy nem bukni ez itt a kérdés? (Népszabadság, ) Drámaian rossz a szakképzés (Népszabadság, ) A gazdálkodó szervezetek számára gyakran gondot jelent a megfelelő középfokú szakemberek hiánya. A pályakezdő szakmunkásokkal találkozó munkahelyi vezetők véleménye alapján (Szekeres T. Kadocsa L. - Nagy T., 2003.) megállapítható volt, hogy a szakmunkásképzés folyamatában egyre fontosabbá válik az általános személyiségfejlesztés. Ehhez azonban a jelenleg tipikusan alkalmazott direkt oktatási módszerek átalakítására és a diákok cselekvő tanulásának a támogatására van szükség. 8

9 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara középtávú fejlesztési stratégiája (szerk.: dr. Szilágyi János) című anyag is elemzi az aktuális helyzetet és jelzi a legjelentősebb problémákat: alapvetően megváltozott a munkaerőpiac; elvárás lett a korszerű informatikai és nyelvi kompetenciák készségszintű elsajátítása; olyanok is bekerülnek a szakképzés rendszerébe, akik alapvető készség- és képességbeli hiányosságokkal rendelkeznek; a leszakadó társadalmi rétegekből az iskolákba kerülő tanulók szorgalma, tanulmányi fegyelme is gyakran kifogásolható, amivel még a környezetükben lévők tanulását is nehezítik; a szakképzésben résztvevők aránya az utóbbi 15 évben 76,1%-ról 66,5%-ra csökkent; a képzések tartalma sem igazodik a gazdaság igényeihez, ezért a szakmai és vizsgáztatási követelmények felülvizsgálata, aktualizálása elengedhetetlen; a szakiskolákba a leggyengébb képességű gyerekek jelentkeznek, ezért az általánosan képző szakaszban nagy közöttük a bukás és lemorzsolódás aránya; a gyakorlati képzés eredményességéről csak a szakmai vizsga bizonyítványa ad információt, tehát nincs folyamatos ellenőrzés; az új igényekhez igazodóan szükséges a szakmai oktatás módszereinek a megújítása; az MKIK kezdeményezi a képzőktől független szakmai vizsgáztatási rendszer kialakítását. 9

10 1. A SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK Az 1. fejezetben röviden bemutatjuk az OKJ szerkezetét, összefoglaljuk a szakmai vizsgáztatás legfontosabb változásait. Felsoroljuk azokat a jogszabályokat, amelyek meghatározzák a szakképzés szerkezetét, tartalmát, formáit AZ ÚJ SZAKMASTRUKTÚRA ÉS AZ OKJ Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 2006-ban megváltozott. Az új szakképzési rendszer lehetővé teszi az előzetes tudás elismerését, és a szakmák közötti átjárhatóságot. Az új OKJ 421 szakképesítést különböztet meg. A évi OKJ-ban még 823 szakképesítés szerepelt. Látható a törekvés a szakmák számának lényeges csökkentésére. Az új OKJ az előzőhöz hasonlóan táblázatos szerkezetű, a táblázat felépítése azonban a korábbihoz képest különbségeket mutat. Az 1. oszlop a szakképesítés azonosító száma, ez azonban nem egyezik meg a évi OKJ-ban használtakkal. Az számjegy a szakképesítés szintje. A szakképesítés szintjét megadó kódok is módosultak, hogy összhangba kerüljenek az oktatás ma használatos egységes nemzetközi osztályozási rendszere (ISCED-97) által definiált képzési szintekkel. A évi OKJ szerint a szakképesítés szintjét megadó szintkódok jelentését az 1. táblázat mutatja: Szintkód Szint Bemenet ISCED szint 21 alap - 2CV 31 közép Bemeneti kompetencia vagy 8. évfolyam 3CV 33 közép Bemeneti kompetencia vagy 10. évfolyam 3CV 51 közép Bemeneti kompetencia, szakmai előképzettség vagy 12. 4CV évfolyam 52 közép Bemeneti kompetencia, szakmai előképzettség vagy érettségi 4CV 54 emelt Bemeneti kompetencia, szakmai előképzettség vagy érettségi 5CV 55 emelt érettségi 5BCV 61 felső Felsőfokú végzettség 5ACV 1. táblázat Itt bemeneti kompetencia alatt a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott bemeneti (azaz a tanulmányok megkezdésekor feltételezett) elméleti és gyakorlati tudáselemeket kell érteni. A kompetencia fogalmával később bővebben a 2. fejezetben foglalkozunk. A számjegy a szakképesítés tanulmányi területe. A tanulmányi terület azonosítója már nem négyjegyű, hanem háromjegyű, az oktatás ma használatos egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED-97) megfelelő besorolással. A korábbi OKJ az ISCED előző változatát (ISCED-75) követte. 10

11 1 Oktatás 140 Általános oktatási ismeretek 2 Humán tudományok és művészetek 211 Képző-és iparművészet 212 Zene- és előadó-művészet 213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek 215 Kézművesség 223 Anyanyelvi képzés 3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések 321 Újságíró- és riporterképzés 322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés 340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok) 341 Nagy- és kiskereskedelem 342 Marketing és reklám 343 Pénzügy, bank és biztosítás 344 Könyvelés és adózás 345 Menedzsment és igazgatás 346 Titkársági és irodai munka 347 Munkahelyi ismeretek 4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések 462 Statisztika 481 Számítástechnikai képzések 482 Számítástechnikai alkalmazások 5 Műszaki, ipari és építőipari képzések 520 Általános műszaki képzés 521 Gépgyártás, műszer- és fémipar 522 Energetika, elektromosság 523 Elektronika és automatizálás 524 Vegyipar 525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása 541 Élelmiszergyártás 542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések 543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás 544 Bányászat és kitermelőipar 581 Építészet és várostervezés 582 Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés 6 Mezőgazdaság 621 Növénytermesztés és állattenyésztés 622 Kertészet 623 Erdőgazdálkodás 624 Halgazdálkodás 641 Állatorvosi kisegítők képzése 7 Egészségügy és szociális gondoskodás 720 Egészségügy (általános programok) 723 Ápolás, gondozás 724 Fogászati laboratóriumi technológia 725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák 726 Terápia és rehabilitáció 761 Gyermek- és ifjúságvédelem 762 Szociális munka és tanácsadás 11

12 8 Szolgáltatások 810 Személyi szolgáltatások (általános programok) 811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás 812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás 813 Sportok 814 Háztartási szolgáltatások 815 Fodrászat és szépségápolás 841 Szállítási szolgáltatások 850 Környezetvédelem (általános programok) 851 Környezetvédelmi technológiák 852 Természeti környezet és élővilág 853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások 861 Személyi és vagyonvédelem 862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem 863 Honvédelem A számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma. Ez az előző OKJ-ben is így volt. Sorszám szint Szakképesítés azonosító száma tanulmányi terület sorszám Szakképesítés megnevezése Egészségügyi gyakorlatvezető Bőrműves CNC-forgácsoló Villanyszerelő Haszongépjármű vezető Állatgondozó 5 2. táblázat A 2. oszlop a szakképesítés megnevezése, a szakmák számának csökkenése miatt ezek is sokszor eltérnek az előző OKJ-ben használtaktól. A szakképesítés megnevezése mellett felső indexben találhatók a megjegyzések azonosító számai, ha vannak ilyenek. A 2. táblázat mindegyik esetre mutat egy-egy példát. Az azonosító számok jelentése: 1: A szakképzés megkezdésének feltétele hatósági képzés és vizsga során megszerzett vezetői engedély (közúti jármű kategóriára), illetőleg gépkezelői jogosítvány (meghatározott géptípusra). 2: Művészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai évfolyamok számozása megegyezik az általános műveltséget megalapozó, illetve az érettségire felkészítő ismereteket nyújtó évfolyamok számozásával; a 7. oszlopban az évfolyamok száma a nem párhuzamos oktatás szakképzési évfolyamainak számát jelenti; az adott szakképesítésnél az iskolarendszeren kívüli 12

13 képzésre vonatkozó, a szakképesítés sajátosságait figyelembe vevő további feltételeket, illetve az egyéni felkészülés lehetőségét a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg. 3: Az adott szakképzés megkezdésének feltétele: középfokú (közép szintű) szakmai képzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség. 4: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felelősségi körébe tartozó mester szakmák. 5: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Agrárkamara felelősségi körébe tartozó mester szakmák. A 3. oszlop a szakképesítés körét határozza meg. Az új táblázat ugyanis a moduláris (modulrendszerű, cserélhető oktatási alapegységekből álló) felépítésű képzési struktúra miatt feltünteti a szakképesítéshez tartozó rész-szakképesítéseket, elágazásokat és ráépüléseket is. Az oktatási modul fogalmára később visszatérünk. A 2006-ban kialakított OKJ négyféle szakképesítést határoz meg 1. Alap-szakképesítés, mely alap- és kiegészítő modulokból épül fel. Az alapszakképesítés általában több munkakör ellátására képesít. Példa: a gépi forgácsoló szakképesítéssel be lehet tölteni esztergályos, fogazó, marós, stb. munkaköröket. 2. Rész-szakképesítés, mely nem fedi le a szakképesítés összes modulját. A részszakképesítés legalább egy többnyire egyszerű, kevésbé összetett munkakör ellátására képesít. Példa: a szerkezetlakatos szakképesítés rész-szakképesítése a lemezlakatos. 3. Elágazásos szakképesítés, mely valamennyi elágazásra nézve általában 80 85%- ban azonos modulokból és kötelezően választandó szakmodulból áll. Az elágazásos szakképesítés több munkakör ellátására képesít. Példa: a mérnökasszisztens szakképesítésnek tíz elágazása van, ezek egyike a gépipari mérnökasszisztens. 4. Ráépüléses szakképesítés, mely meghatározott szakképesítéshez hozzáadott kiegészítő modullal együtt alkot egy speciális/magasabb szintű szakképesítést. A ráépüléses szakképesítés többnyire önálló, speciális munkakör ellátására készít fel. Példa: a fegyverműszerész szakképesítésre épül a vadászpuska-műves szakképesítés. A szakképesítések köre azonosító számának felépítése: a 8. számjegy az alap-szakképesítést jelzi: 1= igen, 0= nem a 9. számjegy a rész-szakképesítést jelzi: 1= igen, 0= nem a 10. számjegy az elágazást jelzi: 1= igen, 0= nem a 11. számjegy a ráépülést jelzi: 1= igen, 0= nem a számjegy a rész-szakképesítés vagy az elágazás vagy a ráépülés szintje = (amennyiben a számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.) a számjegy az azonos szintű rész-szakképesítés, elágazás és ráépülés sorszáma = 01 (amennyiben a számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.) A szakképesítés teljes azonosító száma 15 számjegyből áll, amely az 1. és 3. oszlop számjegyeiből áll össze. A 4. oszlop a szakmacsoport kódja. A szakmacsoportok kódját és elnevezését a 3. táblázat mutatja. 13

14 1. Egészségügy 2. Szociális szolgáltatások 3. Oktatás 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 5. Gépészet 6. Elektrotechnika- elektronika 7. Informatika 8. Vegyipar 9. Építészet 10. Könnyűipar 11. Faipar 12. Nyomdaipar 13. Közlekedés 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 15. Közgazdaság 16. Ügyvitel 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátás-idegenforgalom 19. Egyéb szolgáltatások 20. Mezőgazdaság 21. Élelmiszeripar 3. táblázat Az 5. oszlop a jegyzékbe kerülés éve (1993-tól napjainkig). A 6. oszlop a kizárólag iskolai rendszerben megszerezhető szakképesítések azonosítására szolgál (jele: i), hasonlóan a korábbi OKJ jelöléséhez. A 7. oszlop a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartamát adja meg évben vagy órában. Az év és az óraszám együttes feltüntetése azt jelzi, hogy az adott szakképesítés iskolai rendszerben és iskolarendszeren kívül is oktatható. Ahol csak az óraszám adott, ott iskolarendszeren kívül oktatható a szakképesítés, ha központi program nem került kiadásra. A kizárólag iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a maximális képzési idő évben van megadva. A táblázat már nem adja meg az elmélet és a gyakorlat arányát. Ezeket az adatokat a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmazzák. A 8. oszlop a FEOR szám a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréből. Ezek is különbözhetnek a korábbi OKJ FEOR számaitól. A 9. oszlop a szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter (valójában a minisztérium) betűjelét adja meg a kormány mindenkori szerkezetének megfelelően KOMPETENCIAELV ÉS MODULARITÁS AZ ÚJ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN A 2006-ban kibocsátott OKJ alapelvei: a modularitás; a kompetencia-alapúság. 14

15 A modularitás a modulrendszer érvényesítését jelenti. Az OKJ szerint a modul olyan önálló tananyagegység, melynek a megkezdéséhez előzetesen meghatározott feltételek szükségesek, és befejezésekor mérhető a tanulói teljesítmény. Ennek megfelelően a modul a tanulási-tanítási folyamat cserélhető alapegysége. A modul a tananyagegység feldolgozásához szükséges összes elemet (tananyag, tevékenységek, feladatok, alkalmazott módszerek és munkaformák, követelmények, stb.) tartalmazza. A képzési rendszer átláthatóságát biztosító országos modultérkép az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott szakmai modulját vagy moduljait, valamint azok egymáshoz történő kapcsolódásait tartalmazza. A komplex modulrendszerben megjeleníthetőek az előzetesen megszerzett tudás beszámításának egységes szabályai is. A modultérkép támogatja az egész életen át tartó tanulás (angolul: lifelong learning) tervezhetőségét, a szakmák közötti átjárhatóságot, a képzési tartalmak igények szerinti korszerűsítését, a képzési rendszer stabilitását és rugalmasságát. Az új OKJ a kompetenciát a munkafeladat elvégzésére való alkalmasságként határozza meg, ennek két vetülete van: a feladatprofil; a tulajdonságkompetencia-profil; A feladatprofil a szakmai követelményeket adja meg. A feladatprofil a FEOR-ból kiindulva azt határozza meg, hogy az adott foglalkozásban/munkakörben melyek a munkavállaló feladatai. A feladatprofil a konkrét munkakör elemzéséből kiindulva felsorolja mindazokat a munkafeladatokat (feladatcsoportokat, tevékenységeket, műveleteket), amelyeket a munkavállalónak a szakképesítés birtokában el kell tudnia végezni. A munkakörelemzés elvégzésére általában a DACUM (Developing A CurriculUM) módszert alkalmazzák. A tulajdonságkompetencia-profil a munkavállaló elvárható kompetenciakészletét adja meg, amelynek birtokában képessé válik a foglalkozás gyakorlására, a munkakör betöltésére, a tevékenység ellátására. A tulajdonságprofil tartalmát általában szakértői csoportmunkával állapítják meg. A tulajdonságkompetencia-profil szerkezete: szakmai kompetenciák; személyes kompetenciák; társas kompetenciák; módszerkompetenciák. A szakmai kompetenciák két részre bonthatók: szakmai ismeretekre; szakmai készségekre. 15

16 A szakmai ismereteken a foglalkozás/munkakör alapvető feladatainak ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint azok alkalmazását értjük. Az új OKJ szerint a szakmai ismeretek alkalmazási típusai a következők: A típus Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás (a legmagasabb szint). Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. B típus A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. C típus A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. Ez a középső szint. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység. D típus Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás. E típus A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik. Ez a legalacsonyabb szint. 16

17 A szakmai készségeken a foglalkozás/munkakör szokásos feladatainak ellátásához szükséges, begyakorolt tevékenységeket értjük. A készség lineáris algoritmus (tehát elágazásokat, döntési pontokat nem tartalmazó) szerint végrehajtott, begyakorolt tevékenység, végrehajtása automatikusan, tudati ellenőrzés nélkül megy végbe. Ez azt jelenti, hogy a tevékenység elemei rutinszerűen egymást követik (lásd a 3.2. fejezetet is). Az új OKJ szerint a szakmai készségek szintjei a következők: 5. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. 4. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. 3. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 2. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására. 1. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására. A szakmai és vizsgakövetelmények az ismeretek alkalmazását és a készségeket az ismertetett rendszer szerint határozzák meg. Feltüntetik az ismeretek alkalmazásának típusát, és az egyes szakmai készségek szintjét is. A személyes kompetenciák két részre bonthatók (lásd még a 2.2 fejezetet is): képességekre; jellemvonásokra. 17

18 A képességek kompetenciacsoportban a szakmához tartozó feladatok ellátásához szükséges fizikai (pl. erős fizikum), fiziológiai (pl. látás, hallás, térlátás) és pszichológiai (pl. érzelmi stabilitás, tűrőképesség) képességek találhatók. A jellemvonások kompetenciacsoport olyan tulajdonságokból áll, amelyek ösztönzik, szervezik és szabályozzák az értékes és eredményes munkavégzést. A kompetenciacsoport összetevői: elhivatottság, elkötelezettség, fejlődőképesség, önfejlesztés, felelősségtudat, kitartás, kockázatvállalás, megbízhatóság, monotóniatűrés, önállóság, döntésképesség, önfegyelem, pontosság, precizitás, rugalmasság, stressztűrő-képesség, szervezőkészség, szorgalom, igyekezet, és terhelhetőség, valamint türelmesség. A társas kompetencia kategória elemei három részre bonthatók: együttműködés; kommunikáció; konfliktuskezelés (lásd még a 2.2. és 2.4. fejezeteket is). Az együttműködés kompetenciacsoportját azok a kompetenciakomponensek alkotják, melyek a munkafeladat ellátásához kötődő rövid és/vagy hosszabb távú együttműködési helyzetek kezeléséhez szükségesek. A kompetenciacsoport összetevői: kapcsolatteremtő és fenntartó készség, interperszonális rugalmasság, udvariasság, kezdeményezőkészség, határozottság, meggyőzőkészség, konszenzus készség, empatikus készség, segítőkészség, motiválhatóság, motiváló készség, visszacsatolási készség, irányíthatóság és irányítási készség, valamint tolerancia. A kommunikáció kompetenciacsoportba olyan kompetenciaelemek tartoznak, melyek nélkülözhetetlenek a partnerek kezeléséhez, vagy a szakmai munka feltételeinek pontosításához. A kompetenciacsoport összetevői: fogalmazó készség, nyelvhelyesség, a tömör fogalmazás készsége, kommunikációs rugalmasság, közérthetőség, prezentációs készség, a hatékony kérdezés készsége, meghallgatási készség és a megfelelő metakommunikációs készség. A konfliktuskezelés kompetenciacsoportba tartozó kompetenciaelemek alkalmassá teszik az egyént a személyek, illetve csoportok között kialakuló, az eltérő vagy ellentétes érdekekből eredő konfliktusok sikeres kezelésére. A kompetenciacsoport összetevői: kompromisszumkészség, konfliktuskerülő készség, rivalizáló készség, konfliktusmegoldó készség és engedékenység. A módszerkompetenciák kategóriáját három kompetenciacsoport alkotja: a gondolkodás; a problémamegoldás; a munkamódszer, munkastílus (lásd még a 2.2. fejezetet is). A gondolkodás kompetenciacsoportban a gyakran változó újszerű, egyedi feladatok elvégzéséhez szükséges kognitív kompetenciaelemek (elvont gondolkodás, összefüggések és ellentmondások felismerése, ötletesség, új ismeretek elsajátítása és 18

19 alkalmazása, stb.) sorolhatóak. A kompetencia-csoport összetevői: absztrakt (elméleti) gondolkodás, áttekintő képesség, logikus gondolkodás, kritikus gondolkodás, rendszerező képesség, kreativitás, ötletgazdagság ismeretek helyükön való alkalmazása, új ötletek, megoldások kipróbálása, általános tanulóképesség, emlékezőképesség (ismeretmegőrzés), felfogóképesség, numerikus gondolkodás/matematikai készség, információgyűjtés és következtetési képesség. A problémamegoldás kompetenciacsoport olyan összetevőkből áll, amely a lényeges problémák azonosítását, okainak feltárását, sikeres és tervszerű megoldását, a kivitelezés ellenőrzését segítik elő. A kompetenciacsoport összetevői: hibakeresés (diagnosztizálás), problémaelemzés és feltárás, problémamegoldás, hibaelhárítás tervezés, értékelés, kontroll (ellenőrzés), lényegfelismerés (lényeglátás), okok feltárása és helyzetfelismerés. A munkamódszer, munkastílus kompetenciacsoport az adott szakképesítéshez jellemzően kötődő, célorientált, praktikus, normakövető és környezettudatos munkavállalói magatartást előmozdító rendszertani illetve metodikai elemeket öleli fel: rendszerben való gondolkodás (rendszerszemlélet), módszeres munkavégzés, gyakorlatias feladatértelmezés, intenzív munkavégzés, körültekintés, elővigyázatosság, figyelem összpontosítás, figyelemmegosztás, nyitott hozzáállás, eredményorientáltság, és a környezet tisztán tartása A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS ÚJ SZABÁLYAI A vizsga célja a munkafeladatok elvégzésére való alkalmasság felmérése. A vizsga tehát nem a képzési folyamat eredményességét méri. Változások a vizsgabizottság kijelölésében: A vizsgaelnököt kijelölők köre bővült: A szakképesítésért felelős miniszternek a gazdasági kamarával kötött megállapodása alapján a vizsgaelnök kijelölő lehet a gazdasági kamara is (2006. évi CXIV. törvény). A kamarai tag kijelölésének rendje is változott. A kamarai tag kijelölése a gazdasági kamara és az országos érdekképviseleti szervek (IPOSZ, KISOSZ, MGYOSZ, OKISZ, VOSZ) közötti megállapodás eljárásrendje szerint történhet. A kamarai vizsgaelnöki kijelölésben érintett szakképesítéseket a 4. táblázat mutatja. A szakképesítés megnevezése a régi OKJ szerint Ács-állványozó Asztalos Bőrdíszműves Cipőfelsőrész-készítő Cukrász Épületburkoló Férfiruha-készítő A szakképesítés megnevezése az új OKJ szerint Ács, állványozó Bútorasztalos Bőrdíszműves Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Cukrász Burkoló Szabó 19

20 Fodrász Kárpitos Kozmetikus Kőműves Nőiruha-készítő Pincér Szakács Szobafestő-mázoló és tapétázó Villanyszerelő Fodrász Kárpitos Kozmetikus Kőműves Szabó Pincér Szakács Festő, mázoló és tapétázó Villanyszerelő 4. Táblázat Változások a képzési dokumentumokban: Az 1/2006. (VII.5.) SZMM rendelet megváltoztatta a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásait. A szakmai és vizsgáztatási követelmények moduláris felépítésűek. A szakmai követelménymodulokhoz vizsgarészek kapcsolódnak. A szakmai és vizsgáztatási követelmények meghatározzák a feladatprofilt és a kompetencia profilt. A vizsgafeladatok időtartama és az értékelés súlyozása is előírásokkal szabályozott. Változások a szakmai és vizsgakövetelmények szerkezetében: A régi szakmai és vizsgakövetelmények megadták a szakképesítés adatait, munkaterületét, valamint a szakmai és a vizsgakövetelményeket. Az új szakmai és vizsgakövetelmények megadják a szakképesítés adatait, munkaterületét (ez már munkakör-elemzésen alapul), a követelménymodulokat, a vizsgarészeket, a szakképesítések, elágazások, rész-szakképesítések listáját, valamint az eszközjegyzéket. Változások a vizsga előkészítésében: A vizsgára jelentkezés írásban, a jelentkezési lap kitöltésével történhet. A személyazonosság igazolása már nem csak személyi igazolvánnyal lehetséges. A képzési szakaszt lezáró modulvizsga igazolással mentesülni lehet egy vizsgarész letétele alól. A vizsgára jelentkezés szakképesítésre, rész-szakképesítésre, elágazásra, ráépülésre és vizsgarészre is történhet. A vizsgáztatás az iskolarendszerű szakképzésben a tanév rendjéhez, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a minisztériumi közlemény szerinti központi vizsgaidőpontokhoz igazodik. A vizsga bejelentése a vizsgarend (vizsgarészek és vizsgatevékenységek) megadásával történik. A vizsgatevékenységek írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli tevékenységek lehetnek. Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgát be kell jelenteni a szaktárca, a gazdasági kamara és a főjegyző illetékes ügyintézőjének. Változások a vizsgatevékenységekben: Az írásbeli vizsgatevékenység elektronikusan vagy papíron rögzített vizsgaproduktum. 20

21 A szóbeli vizsgatevékenység verbális információközlés. A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező tevékenység. Az interaktív vizsgatevékenység általában számítógép használata mellett végzett vizsgatevékenység, amely során a számítógépes program a vizsgázó tevékenységét előre meghatározott módon befolyásolja. Változások a vizsga lebonyolításában: Megszűnik a korábbi, tantárgyankénti szóbeli vizsga. A korábbi írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga helyébe vizsgarészenként az új vizsgatevékenységek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati és interaktív) lépnek. Az írásbeli vizsgatevékenység produktuma javításának határideje 3 nap (a korábbi 7 nap helyett). Az egyes vizsgatevékenységekhez központi értékelési útmutatók állnak rendelkezésre. Lehetőség van előrehozott gyakorlati vizsgára. A napi vizsgafeladatok összes időtartama maximum 6 óra lehet. A szóbeli vizsgatevékenység 8 18 óra lehet. A gyakorlati vizsgatevékenység 7 19 óra lehet. A szakmai vizsga időtartama a fentiek figyelembevételével 3 esetleg 4 nap, ha ez nem betartható, akkor szükség esetén csökkenteni kell a vizsgázók számát. Változások a vizsga ellenőrzésében: A vizsga szakmai ellenőrzését a szakképesítésért felelős miniszter végzi, biztosítva a kamarák, az érdekképviseleti szervek részvételét. A hatósági ellenőrzést közoktatási intézmények esetén az Oktatási Hivatal, más vizsgáztatásra feljogosított intézményeknél a jogszabályban kijelölt hatóság végzi. A vizsgabizottság összetétele: A vizsgabizottság összetétele nem változik. A vizsgabizottság tagjainak delegálása elsősorban névjegyzékről történik. A vizsgabizottság tagjainak helyettesítése csak rövid ideig (maximum 30 perc) lehetséges. Változások a vizsgabizottság feladataiban: Újdonság az interaktív vizsgarész megjelenése. Új feladat a szervezési, lebonyolítási szabályzat készítése. Új feladat a vizsgaütemterv (vizsgaprogram) készítése. Az értékelés változása a korábbinál nagyobb figyelmet igényel. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat funkciói: A bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség meghatározása. A helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás. 21

22 A vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelművé tétele. A vizsgaprogram funkciói: A vizsgázók időpontok szerinti beosztása; A megjelenési kötelezettségek, helyek előírása. Változások a szakmai vizsga értékelésében: Az értékelés vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként, százalékosan történik. A vizsgarészeket, vizsgatevékenységeket a szakmai és vizsgakövetelményekben megadott módon súlyozni kell. 50%-os teljesítmény alatt a vizsga elégtelen. A minősítés egyetlen osztályzattal történik. Javító vizsgát a teljes vizsgarészből kell tenni. Ennek megfelelően, az egyes követelménymodulokhoz tartozó vizsgarészeknél meg kell állapítani mindegyik vizsgatevékenység százalékos arányát, majd ezeket súlyozott módon kell figyelembe venni. Erre egy példát mutat az 5. táblázat. Követelménymodul Vizsgarész A vizsgatevékenység A vizsgarész súlya súlya írásbeli (35%) KM1 VR1 szóbeli (10%) 30% gyakorlati (55%) KM2 VR2 Írásbeli (100%) 10% KM3 VR3 Írásbeli (35%) 60% Szóbeli (65%) 5. Táblázat Például a KM1 követelménymodulhoz tartozó VR1 vizsgarész esetében az írásbeli maximum 35%, a szóbeli maximum 10%, a gyakorlati vizsgatevékenység pedig maximum 55% lehet. A VR1 vizsgarész súlya az egész vizsgában 30%, a VR2 vizsgarészé 10%, a VR3 vizsgarészé pedig 60%. A vizsgaeredményt a következők szerint kell osztályzatokká alakítani: % jeles (5) 71-80% jó (4) 61-70% közepes (3) 51-60% elégséges (2) 0-50% elégtelen (1) A tanulók egyes vizsgatevékenységeinek tényleges százalékos értékét a központi értékelési útmutató alapján lehet megállapítani. Változások a szakmai vizsga irataiban: Az új bizonyítvány tartalmazza a teljes 15 jegyű azonosítót és a szakképesítés körét (szakképesítés, rész- szakképesítés, szakképesítés elágazás, szakképesítésráépülés), feltünteti a vizsgarészek eredményeit és az egyetlen osztályzattal megadott minősítést. 22

23 Az A/4-es törzslapot számítógéppel és nyomtatóval kell kitölteni. Ez tartalmazza az egyes vizsgarészek eredményeit. A vizsgafeladatok dokumentumai a feladatközlő lap, a segédlet és a javítási értékelési útmutató. A vizsga lebonyolításához vizsgarendet, szervezési és lebonyolításai szabályzatot és vizsgaprogramot kell készíteni. A szakmai vizsgáztatással kapcsolatos új fogalmak: 1. gyakorlati vizsgatevékenység: a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező tevékenység a szakmai vizsga során. 2. interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység: a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, általában számítógép használata mellett végzett vizsgatevékenység. 3. írásbeli vizsgatevékenység: a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, a vizsgázó által készített (kiegészített), papíron vagy elektronikusan rögzített vizsgaproduktumot eredményező tevékenység a szakmai vizsga során. 4. szóbeli vizsgatevékenység: a szakképesítés megszerzése révén végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, vizsgáztató jelenlétében folyó, jellemzően szóbeli információközléssel járó tevékenység a szakmai vizsga során. 5. vizsgarend: a vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját. 6. vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat: az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. 7. vizsgaprogram: az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt. 23

24 JOGSZABÁLYOK évi CII. Törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról Figyelem! A jogszabály szeptember 1.-étől lép hatályba, ezért csak a Magyar Közlöny 92. számának oldalán, pdf formátumban érhető el. Megtekinthető: évi CI. törvény a felnőttképzésről Megtekinthető a NetJogtar oldalán: évi LXXVI. törvény A szakképzésről Megtekinthető: évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról Megtekinthető: 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárás rendjéről Megtekinthető: 21/2007. (v.21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Figyelem! A jogszabály szeptember 1.-étől lép hatályba, ezért csak a Magyar Közlöny 63. számának oldalán, pdf formátumban érhető el. Megtekinthető: 292/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Megtekinthető: 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásnak szabályairól Megtekinthető: 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munakerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól Megtekinthető: /2004 (VII. 9.) Korm határozat a felnőttképzés fejlesztésének irányelveiről és cselekvési programjáról Megtekinthető: 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről Megtekinthető: 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról Megtekinthető: 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól Megtekinthető: 24

25 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Megtekinthető: 1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíjakról Megtekinthető a NetJogtar oldalán: 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról Megtekinthető a NetJogtar oldalán: 123/2007. (V. 31.).) Kormány rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól Megtekinthető: 22/2004. (II. 16.) Kormány rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól Megtekinthető a NetJogtar oldalán: 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás részletes szabályairól Megtekinthető a NetJogtar oldalán: 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultságról Megtekinthető a NetJogtar oldalán: 45/199. (XII. 13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről Megtekinthető a NetJogtar oldalán: 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól Megtekinthető a NetJogtar oldalán: 25

26 2. A PSZICHOLÓGIA ALAPJAI Az oktatási folyamat irányításában résztvevő, elméleti vagy gyakorlati szakemberek pontosan tudják, hogy az oktatás hatékonyságának legfontosabb tényezője a fejlesztendő személyiség, azaz a képzésben résztvevő tanuló. Nem mindegy, hogy milyen viszony alakul ki az oktató és a tanuló között. Hiába felkészült szakmailag egy oktató, ha a tanulókhoz nem ért, akkor garantált az állandó konfliktus, a kudarc. Ezért célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet az emberi kapcsolatok fontosságára, arra, hogy minden cselekvés, tevékenység, döntés mögött egy ember aktuális pszichikus állapota, tulajdonságainak összessége húzódik meg. Feltárjuk azokat az összefüggéseket, amelyek cselekvéseinket motiválják az oktatás folyamatában. Tudjuk, hogy mindenféle tudás átadása így a pszichológiai tudás is, csak türelmes, kitartó empatikus magatartással és erőszakmentes kommunikációval érhető el. Az empátia vagy éppen a hiteles erőszakmentes kommunikáció képessége nem tanulható meg pusztán elméleti ismeretek tanulmányozásával. Ezeknek a jellemzőknek az elsajátítása csakis partneri viszonyra épülő oktató-tanuló interakciók sorozatán keresztül képzelhető el A PSZICHOLÓGIA TÁRGYA, VIZSGÁLATI TERÜLETEI ÉS MÓDSZEREI Mit nyújthat a pszichológia az oktatóknak? A válaszhoz először is tisztázni kell annak fogalmát, vizsgálati területeit, módszereit. Szükséges ezt azért megtennünk, mert sokszor naiv pszichológusként csak a felszíni jelenségek alapján ítélkezünk. Ugyanakkor minden ítéletalkotásunkban ott vannak a saját elvárásaink, amelyek a másik számára nem ismertek, vagy nem elfogadhatók. Van, aki társaságban visszahúzódó, más pedig igen hamar feloldódik. Miért? Az autóversenyző rámenős, veszélyt kereső. Ő miért ilyen, ellentétben azokkal, akik egy létrára sem mernek felmenni, és sohasem kockáztatnak? Nincs általános igaz válasz, mindig az egyedi eseteket kell vizsgálni. Tehát nagyon körültekintően, önkritikusan kell a véleményünket kialakítani. A tudományos nézőpont szerint a cél az, hogy magyarázatokat találjon a megfigyelhető jelenségekre, s olyan fogalmakat alakítson ki, amelyek segítenek számot adni arról, miért történnek a dolgok éppen úgy, ahogyan, s nem másképp. 26

27 Mivel foglalkozik tehát a pszichológia? A pszichológia a lelki folyamatokkal, tevékenységekkel és állapotokkal, közös szóval, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány, amelyek segítségével megismerhetjük az emberek viselkedése mögött húzódó okokat, indítékokat. A pszichológia szó görög eredetű a psziché = lélek és a logosz = tan szóösszetételből keletkezett. Mai értelemben úgy határozhatjuk meg, mint a viselkedés és a mentális folyamatok tudományos tanulmányozását. Az alapvető pszichológiai ismeretek és ezek gyakorlati alkalmazása nélkülözhetetlen azok számára akik hivatásszerűen foglalkoznak emberekkel, tanítanak, oktatnak, és ezáltal nevelnek. A pszichológia alapjainak a megismerése segíti a megfelelő kapcsolat kialakítását a tanulókkal, valamint a felmerült problémák kezelését, megoldását. Melyek a pszichológia területei? A pszichológia viszonylag fiatal tudományterület (alig több mint száz éves) története során különféle ágai, területei alakultak ki és különültek el. Az alap tudományterületek a pszichés funkciókat és jelenségeket vizsgálják, és annak törvényszerűségeit írják le. A szociálpszichológia a társas interakciókat és az interperszonális kapcsolatok alakulását vizsgálja, a társas közeg egyénre gyakorolt hatását és fordítva. Míg az általános lélektan a megismerő folyamatok, a tanulás, a motiváció és az érzelem általános jellemzőit tárja fel. Rókusfalvy Pál nyomán (1. táblázat) az alábbi felosztást tekinthetjük át: A) Tárgya szerint B) Célja szerint C) A tevékenység jellege szerint 1. Általános lélektan 2. Összehasonlító lélektan (a különböző eltéréseket kutatja) 1. Emberlélektan Egyénlélektan Társas lélektan (szociálpszichológia) 2. Állatlélektan 1. Pedagógiai pszichológia 2. Orvosi lélektan 3. Munkalélektan 4. Reklámpszichológia 5. Művészetpszichológia 6. Sportpszichológia 7. Kriminálpszichológia stb. 1. táblázat Az alkalmazott területek, a pszichológia azon területei, melyek a pszichológia ismereteit egy más tudomány területén használják fel. Ilyen például a munkalélektan, ahol a lelki törvényszerűségeket, az ember és a munka kölcsönhatásában vizsgálják. Feladata, hogy elősegítse a munkafeltételek kialakítását, és növelje a termelés gazdaságosságát. 27

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek 0 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek A Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által 2013. július 8-án elfogadott, végleges változat 1 Tartalomjegyzék I. Összehasonlító

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOSÁRFONÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben A szakképesítés programját

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PARKGONDOZÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PRORAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLTANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot készítette:

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

2014.03.04. A Kamara területi szervezetei A területi gazdasági kamarák a megyékben / a megyei jogú városokban valamint a fővárosban működhetnek

2014.03.04. A Kamara területi szervezetei A területi gazdasági kamarák a megyékben / a megyei jogú városokban valamint a fővárosban működhetnek A kamara szerepvállalása a hazai szak-és felnőttképzési rendszerben Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK Az MKIK alapfeladata: köztestületként működő érdekképviselet Választott bíróság

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM CIPÉSZ, CIPŐKÉSZÍTŐ, CIPŐJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca Tartalom 1. Általános kérdéskörök 1.1. Szakmai képzésünk területei 4. old. 1.2. Beszámíthatóság az iskolai szakképzésben 6. old. 1.3. A szakképzési évfolyamra lépés feltételei

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 2. Modulrendszerű, kompetencia alapú képzés Szemere

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény. Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

PÁLYÁZAT. a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény. Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) PÁLYÁZAT a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére Készítette: Harsányi István okleveles mezőgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben 2015.10.30. Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben 2015.10.30. Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium alapító Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal középirányító hatóság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Alapelvek

2011. évi CLXXXVII. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Alapelvek 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. Szakmai helyzetelemzés 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. Szakmai helyzetelemzés 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Szakmai helyzetelemzés 4 2.1. Gazdasági, szociális környezet 4 2.2. Az iskola rövid bemutatása 4 2.2.1. Építményi-tárgyi feltételek 5 2.2.2. Személyi feltételek 5 2.2.3.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Útmutató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 18. -a szerinti programkövetelmény javaslat benyújtásához. ÚTMUTATÓ

Útmutató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 18. -a szerinti programkövetelmény javaslat benyújtásához. ÚTMUTATÓ Útmutató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 18. -a szerinti programkövetelmény javaslat benyújtásához. ÚTMUTATÓ a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 18. -a szerinti programkövetelmény

Részletesebben

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 2011.07.22 2012.01.01 33 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

2,51 és 3,00 között van, az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó. 3,01 és 3,50 között van, az ösztöndíj mértéke 15.000 Ft/hó

2,51 és 3,00 között van, az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó. 3,01 és 3,50 között van, az ösztöndíj mértéke 15.000 Ft/hó Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj A tanulmányi szakiskolai ösztöndíj bevezetésének a célja, hogy a szakiskolai képzésben résztvevő, gazdaság által igényelt szakképesítést tanulók támogatásban részesüljenek

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK- KERESKEDŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK- KERESKEDŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK- KERESKEDŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

A gyakorlati feladatoknak összhangban kell lenniük a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott feladat meghatározással (a feladat címével).

A gyakorlati feladatoknak összhangban kell lenniük a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott feladat meghatározással (a feladat címével). Ajánlás a 133/2010.(IV.22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ ban szereplő szakképesítések gyakorlati vizsgatevékenységeihez készített segédletek, mintafeladatok felhasználásához A moduláris és kompetencia

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap:

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA 1.1. A KÉPZÉS PEDAGÓGIAI CÉLJA Elsődleges célkitűzésünk az általános műveltség, az alapvető társas és személyes kompetenciákat erősítő előképzettség megszerzése, valamint a szakmacsoportos

Részletesebben

A felnőttképzés eredményei és kulcsproblémái, fejlesztési lehetőségek

A felnőttképzés eredményei és kulcsproblémái, fejlesztési lehetőségek A felnőttképzés eredményei és kulcsproblémái, fejlesztési lehetőségek Változás és stabilitás a szak- és felnőttképzésben V. Országos Szak- és Felnőttképzési Konferencia Hajdúszoboszló 2007. december 13-15.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁSA A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁSA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KONFERENCIÁJA A javaslattevők által készített szakmai programkövetelmények szakszerű kidolgozása, tartalmi és formai

Részletesebben

Javaslat az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására és a bevezetés menetére

Javaslat az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására és a bevezetés menetére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Javaslat az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben