Tájékoztatás a Felügyelet II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről"

Átírás

1 Tájékoztatás a Felügyelet II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Panaszhasznosulási jelentésünkben félévenként áttekintjük, hogy a Felügyeletre érkező panaszokból nyert információkat milyen módon hasznosította a Felügyelet annak érdekében, hogy a pénzügyi piacok biztonságosan működjenek, a pénzügyi szervezetek ügyfeleikkel szemben korrekt és jogkövető magatartást tanúsítsanak. A félév során érkezett 2569 panaszból 151 került a szakfőosztályok látóterébe, így az összes panasznak 5,9 százaléka igényelt a minden egyes, felügyelt szolgáltatásra vonatkozó fogyasztói panaszbejelentés esetén alkalmazandó felügyeleti panaszkezelési eljáráson 1 túl a Felügyelet szakterületei részéről további figyelmet. Súlyos jogszabálysértés, rendszerbeli, nyilvántartási vagy eljárási hibák, egyéb működési hiányosságok gyanúja esetén, a Felügyelet a panaszkezelési eljáráson túl vizsgálatot is folytathat, amelynek eredményeként határozatot hozhat 2. A határozatban a Felügyelet az intézményt felszólítja a szabályok betartására és a rendellenességek kiküszöbölésére, továbbá a jogszabályok által meghatározott keretek között szankciót alkalmazhat. Az elmúlt félév tapasztalataiból megállapítható, hogy nemcsak több, azonos problémára, hibára utaló bejelentések, bejelentéscsoportok hordozhatnak hasznos információt, hanem az egyedi, de megalapozott panaszoknak is komoly információértéke lehet a Felügyelet számára. A panaszokból nyert információk elemzését és hasznosítását segíti elő II. félévétől a kötelező adatszolgáltatás is az intézményekhez benyújtott panaszok alakulásáról. (A biztosítási szektorra vonatkozóan már régebben működik az adatszolgáltatás.) A Felügyelet panaszkezelési tevékenysége ebben az évben várhatóan átalakul, figyelemmel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv (UCP) implementálására és a panaszkezelési eljárás változására. 1 A panaszkezelési eljárás során, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény 56. -a alapján, a Felügyelet a részére érkező írásos fogyasztói bejelentést megvizsgálja és amennyiben az a hatáskörébe tartozik, azonban közvetlen intézkedés nem indokolt észrevételezés, illetve kivizsgálás céljából továbbítja az érintett pénzügyi szervezet részére. A pénzügyi szervezet köteles a részére továbbított beadványban kifejtettek kapcsán vizsgálatot folytatni, majd észrevételeiről, intézkedéséről a Felügyeletet tájékoztatni. A pénzügyi szervezetnek 30 nap áll rendelkezésére arra, hogy válaszát a Felügyelet részére megküldje. A Felügyelet a válasz megérkezését követően alakítja ki álláspontját és erről tájékoztatja a panaszost. 2 A vizsgálatok megállapításai alapján a panaszolt intézményekre vonatkozó, hatósági jogkörben hozott felügyeleti határozatok az intézmények szabályszerű működését hivatottak biztosítani, nincs közvetlen jogkövetkezményük az egyes fogyasztók egyedi ügyében. 1

2 I. Kiemelt panaszok alakulása A tárgyidőszakban az összes panasz és a kiemelt panaszok száma az alábbiak szerint alakult: A Pénz-és tőkepiaci szektort érintő kiemelt panaszok számának szolgáltatási ágak szerinti megoszlása az összes panaszhoz hasonlóan alakult, a legmagasabb arányt a hitelezés és folyószámla vezetés képviseli. Figyelmet érdemel továbbá, hogy a gépjármű lízing jelentősen magasabb arányt képvisel a kiemelt panaszokon belül, mint az összes pénz-és tőkepiaci panaszoknál. Megállapítható, hogy a kamatok, hozamok, jutalékok mértékére, tájékoztatási hiányosságra, a szolgáltatások minőségére vonatkozó panaszok részesedése a kiemelt panaszokon belül viszonylag magas (14-16 százalék), hasonlóan a szektort érintő összes panasz megoszlásához. Azonban a legmagasabb és az összes panasz megoszlásán belüli részarányhoz viszonyítva jóval magasabb részarányt a kiemelt panaszok között az ügyviteli hibák képezték. A biztosítási szektort érintő kiemelt panaszokon belül - az összes biztosítási panasz alakulásához hasonlóan - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos (KGFB) panaszok képviselték a legmagasabb arányt. Emellett azonban a hagyományos és unit linked típusú életbiztosítások a kiemelt panaszokon belül lényegesen magasabb arányban részesedtek, mint az összes panaszon belül. A biztosítási szektorban a panaszok legmagasabb hányadát az ügyviteli jellegű panaszok képezték mind az összes panaszt, mind a kiemelt panaszokat illetően. A pénztári szektort érintően II. félévben csupán öt pénztári panaszt emeltek ki, ez az adat megegyezik a I. és II. félévi kiemelt panaszok számával. 2

3 II. Kiemelt panaszügyek elemzése, a kapott információk Felügyelet számára történt felhasználása, megtett intézkedések II. félévben az előző időszakokhoz hasonlóan a fogyasztói bejelentések fontos szerepet játszottak egyes kockázatok, hiányosságok, jogértelmezési problémák, valamint a piacon megjelenő helytelen gyakorlatok, eljárások tekintetében való figyelemfelhívásban. 1) Pénz-és tőkepiaci szektor 1.1. Nem panaszkezelési eljárásban kezelt fogyasztói bejelentések A Piacellenőrzési főosztály által kezelt ügyek egy része jogosulatlan (engedély vagy bejelentés nélkül végzett) tevékenység vizsgálata volt, egy jelentős ügycsoport azonban a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos bejelentéseket foglalta magába, amely már az elmúlt félévekben is kiemelt, jogszabállyal nem kellően szabályozott kérdéskört jelentett az Felügyelet számára. A II. félévben kezelt, fogyasztói csoportokra vonatkozó panaszügyek túlnyomó része az Euro Credit Consulting Kft-t érintette. A társasággal a Felügyelet január 25-én hatósági szerződést kötött. A szerződésben a Kft. vállalta, hogy a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos gyakorlatát átalakítja. Emellett a Kft. a befizetett regisztrációs díjakból egy keretet különít el, amelyből a szerződést felmondó csoporttagok a futamidő lejárta előtt befizetéseiket méltányossági alapon visszakaphatják. További két fogyasztói csoport, illetve vásárlói klub szervező társasággal, is folyamatban van hatósági szerződés kötése. A kezelt panaszügyek jelentős része egyúttal rendőrségi ügy is. Egy ilyen ügy csoporttal kapcsolatban a főosztály újfajta elkövetési módra hívta fel a figyelmet: Álláshirdetésre jelentkezőktől kapott fénymásolt dokumentumokat felhasználva követték el a csalók több alkalommal az alább leírt cselekményeket. A magát hamis személyi okmányokkal igazoló ál-gépkocsi-vásárló hamis hiteligénylést visszaigazoló banki nyilatkozat bemutatásával megszerezte a gépjárművet eladni kívánó személytől a törzskönyvet és a forgalmi engedélyt, ezek felhasználásával átíratta a nevére a gépkocsit. Az okmányok és a hamis adásvételi szerződés alapján, autókereskedőn keresztül, egy pénzügyi intézménytől hitelt igényelt. A gépjárműre kikötött vételi opció mellett a hitel további biztosítékául szolgált egy hamis kezesi nyilatkozat is. Postán, hamis adatokkal bankszámlát nyitott az elkövető, amelyről a finanszírozó által átutalt hitelösszeget készpénzben vette fel. Az üggyel kapcsolatban a szakfőosztály vizsgálatot folytatott az érintett főleg gépkocsi finanszírozással foglalkozó pénzügyi vállalkozásnál, adatkéréssel fordult a számlát nyitó intézményi ügynökkel szerződő bankhoz, valamint konzultált a Lízingszövetséggel és a MABISZ-szal. A csalássorozathoz egyes esetekben gépkocsi lopás és biztosítási ügy is párosult. A Lízingszövetség a hasonló ügyek áttekintésére helyzetfelmérést készít. Az érintett hatóságok részvételével a jelenség feltárására célprojekt indul. 3

4 Kiemelt figyelmet érdemelnek a pénzügyi közvetítők tevékenységével kapcsolatban érkezett fogyasztói bejelentések. Ezekben az ügyekben az ügynök maga követett el csalást (pl. hajléktalanok igénybevételével történő eljárás, hamis vagy hamisított dokumentumok felhasználása hiteligényléshez), illetve szabálytalanságot (pénzváltás bizonylat nélkül). Több panasz érkezett a Felügyelethez egy cseh székhelyű pénzügyi vállalkozás tevékenységére, miszerint a cég távértékesítés keretében pénzügyi (befektetési) termékeket kínál értékesítésre a magyar fogyasztóknak, és ehhez agresszív kereskedési eszközöket (kéretlen telefonhívások) használ. Tekintettel arra, hogy a határon átnyúló tevékenységet végző cseh vállalkozásnak sem bejelentett fióktelepe, sem képviselete nincs belföldön, a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, úgynevezett CPC Rendelet 6. cikke alapján a Felügyelet december 12-én megkereste a hatáskörrel rendelkező cseh hatóságot, hogy információt kérjen a nevezett cég működéséről és tevékenységéről. Megkeresését a Felügyelet a CPC Rendelet hatálya alá tartozó a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv (UCP) azon rendelkezéseire alapozta, amely tiltja az agresszív termékértékesítést. Megkeresésünkre ez idáig még nem kaptunk választ, ezért a magyar összekötő hatóság Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság iránymutatásainak megfelelően közvetlenül, elektronikus levélben is megkerestük az illetékes cseh hatóságot, hogy a kért tájékoztatást adják meg Panaszkezelési eljárásban kezelt panaszügyek, egyéb fogyasztói bejelentések A. Hitelezési, lízing tevékenységet érintő panaszügyek A szektorban a kiemelt panaszügyek legjelentősebb csoportját a hitelezési és lízing tevékenységhez kapcsolódó panaszok képezték. A panaszügyek egy része az ügyfél-tájékoztatás hiányosságaira vezethető vissza: több panaszos jelezte, hogy az intézmény ügyintézője vagy ügynöke a hitelkonstrukciók kondícióiról nem adott megfelelő tájékoztatást, a termékeket a valóságosnál kedvezőbb színben tüntette fel. A nem megfelelő, hiányos szóbeli tájékoztatás a legtöbb esetben nem bizonyítható, az ügyfelek a szerződés aláírásával elismerik azt, hogy a feltételeket megismerték. Éppen ezért kiemelt jelentősége van a személyre szabott tájékoztatás javítását célzó fejlesztéseknek. Ilyen kezdeményezés például a hitelezés terén az Európai Bizottság 2001/139/EK számú, az Európai Megállapodás a lakáshitelekre vonatkozó szerződéskötés előtti információkról szóló önkéntes magatartási kódexről című ajánlása, illetőleg a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának - a lakossági hitelezés előzetes ügyfél-tájékoztatási és fogyasztóvédelmi elveiről szóló - 9/2006. (XI. 7.) számú ajánlása. További lépésként várható a fogyasztási hitelek tárgyában alkotott új irányelv implementálása, hazai alkalmazása. 4

5 A kiemelt panaszügyek között két esetben előfordult, hogy a bank elismerte: ügynöke vagy ügyintézője az ügyfelet nem megfelelő tájékoztatással látta el és emiatt utólag méltányosságot gyakorolt vagy eredeti döntését megváltoztatta. Egy esetben egy pénzügyi intézmény elismerte, hogy az ÁSZF ben megfogalmazott feltételek félreérthetőek és ígéretet tett azok pontosítására. A tárgyfélévben is problematikus pontnak számított a pénzpiaci ügynökök, közvetítők alkalmazása, amely a tapasztalatok alapján az intézmények kockázatát növelheti. Egy-egy esetben (gépjárműhitelnél, lízingnél) az ügynök nemcsak nem megfelelő tájékoztatást nyújtott az ügyfeleknek, hanem csalást, esetleg pénzügyi visszaélést is elkövetett. A pénzpiaci ügynökök problémája a panaszok elemzése alapján nemcsak fogyasztóvédelmi szempontból, hanem prudenciális oldalról is kockázatot jelent a felügyelt pénzpiaci intézmények és ügyfeleik számára (operatív és reputációs kockázat). A pénzpiaci ügynökök tevékenységéért az őket alkalmazó intézmény a felelős, amely az esetek egy részében nem fordít elég gondot az ügynökök tevékenységének ellenőrzésére, illetve az ügynökkel kötendő szerződéskötés előtt nem kellően ellenőrzi, hogy az ügynök megfelel-e a jogszabályi követelményeknek. A Panaszkezelési főosztály tapasztalata szerint általánosítható az a probléma, hogy a panaszolt intézmény a panasz kivizsgálása során kevés figyelmet fordít az ügynök eljárására, azt lehetőleg nem minősíti, hibák esetén vele szemben intézkedést nem tesz, vagy ha igen, azt a Felügyelettel nem ismerteti. A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 9/2006. (XI. 7.) számú ajánlásában megfogalmazott elvárás szerint: A pénzügyi intézmény biztosítsa, hogy ügynökei kellő példányszámban rendelkezzenek minden szükséges ügyfél-tájékoztató dokumentummal (Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat) és rendszeresen ellenőrizze, hogy ügynökei a vonatkozó előírásoknak megfelelően tájékoztatják-e az ügyfeleket. (Fogyasztóvédelmi elvek 22. pont) A Felügyelet 2007 márciusában 1/2007. számmal vezetői körlevelet bocsátott ki a lízingfinanszírozással foglalkozó vállalatok vezetőinek, amelyben kifejezte azt az elvárását, hogy a tisztességes kereskedési normákat súlyosan megsértő ügynökökkel a szerződéses kapcsolatot meg kell szüntetni. Külön csoportot képviselnek az ún. pénzügyi tanácsadó cégek, ill. személyek, akik nem a pénzügyi intézmények tevékenységének elősegítése érdekében, nem azok megbízásából működnek, hanem az ügyfelek megbízásából meghatalmazottként járnak el a pénzügyi intézménynél. Szolgáltatásaikat (pl. hitelkérelem ügyintézése) szakmai kontroll nélkül, jellemzően díj ellenében végzik. A sokszor szakszerűtlen és eredménytelen közreműködés nemcsak az ügyfelek érdekeit sérti, hanem a pénzügyi intézményeknek is kárt okozhat. 5

6 Mivel a jogszabály betűje szerint nem minősülnek ügynöknek, egyelőre nincs jogi lehetőség az ellenük való fellépésre. (Jogosulatlan tevékenység gyanújának felvetődésekor a Piacellenőrzési főosztály minden esetben eljárást indít.) Ezen a területen a szabályozás módosítására is szükség lenne (megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat előírása), illetve áttekintendő a Hpt. hitelközvetítő definíciójának módosítási lehetősége, összhangban a fogyasztási hitel irányelv megfogalmazásával, továbbá felmérendő az esetleges módosítások várható hatása. Az ezzel kapcsolatos munka jelenleg folyamatban van. Szükség lenne továbbá az ún. pénzpiaci tanácsadó intézményének jogszabályban történő nevesítésére is a szükséges szakmai és felelősségi követelmények előírásával. A hitelezéssel kapcsolatos panaszügyek ugyancsak tipikus csoportja, különösen a gépjármű-finanszírozás területén, a szerződések nem fizetés miatti felmondása utáni elszámolás módjára vonatkozó panaszok. Az ilyen panaszok általában arra vonatkoznak, hogy az elszámolásnál lényegesen nagyobb teher kerül kimutatásra az ügyfél számára, mint a teljes fennmaradó adósság kamatokkal és késedelmi kamatokkal együttesen, a gépkocsi értékesítéséből származó bevétel is az ügyfél számára vártnál lényegesen alacsonyabb. Különösen gépjármű finanszírozással foglalkozó pénzügyi vállalkozásoknál fordul elő gyakrabban, hogy a hitel (lízing) kihelyezésnél, a hitelbírálatnál nem eléggé veszik figyelembe az ügyfél fizetőképességét, illetve nem bizonyosodnak meg arról, hogy az ügyfél tisztában van-e a vállalt teher mértékével, a fizetés elmulasztásának következményeivel. Emellett az is megfigyelhető, hogy az adósságrendezésnél a finanszírozó az önhibáján kívül törleszteni nem tudó ügyféllel is nem kellően együttműködő és lényegesen magasabb terhet hárít az ügyfélre, mint az indokolt lenne. A Felügyelet 1/2007. számú vezetői körlevelében összefoglalta a lízingvállalatok részére elvárásait a legjobb üzleti gyakorlat egyes elemeinek kiemelése által: - ügyfelet tájékoztatni kell minden releváns információról, az általa vállalt kockázatokról - a szerződéskötés után minden félnek együttműködő magatartást kell tanúsítania annak érdekében, hogy még problémák felmerülése esetén is a szerződés eredeti feltételek szerinti teljesítése átmeneti időszak után visszaállítható legyen. - Az együttműködő ügyfelekkel szemben a Felügyelet nem tartja sem célszerűnek, sem etikusnak a kisebb problémákkal együtt járó rendkívüli intézkedések önköltséget meghaladó megtéríttetését (telefonos, levélben történt felszólítás, egyéb soft behajtási módok). - Ugyancsak önmérsékletet javasol a Felügyelet a túlzott mértékű ügynöki jutalék számítási gyakorlat terén, ami kalkulációban az ügyfélre áthárított díjat növelő elem. - A gépjármű biztosítások nem használhatóak egyoldalú előnyök megszerzésére, azaz, amennyiben a szolgáltató követelése valamely biztosításból megtérül, az ügyféllel szemben elszámolási kötelezettséggel tartozik. 6

7 A fenti elvárások egyértelműen tartalmazzák azt az elvárható magatartást, hogy az ügyfelet ne hozzák elfogadhatatlanul és indokolatlanul hátrányos helyzetbe. A gyakorlatban azonban a kiemelt panaszügyek tanúsága szerint ezt a követendő gyakorlatot nem mindig sikerül megvalósítani. Számos panasz érkezett a gyorskölcsönöket nyújtó társaságokra is. A személyi hitelezéssel foglalkozó pénzügyi vállalkozások ügyfélköre általában nem a jó fizetőképességű adósokból áll, ezért nagyobb kockázatot is vállalnak a vissza-nemfizetés tekintetében. A nem határidőre fizető adósokkal szembeni magatartásuk ezért keményebb, mint a bankoké. A pénzügyi vállalkozások hitelezési gyakorlatukban sokszor nem kifejezetten fogyasztóbarát megoldásokat alkalmaznak a szerződés szerint törleszteni nem tudó adósok adósságrendezésénél. Az adósok az ilyen megoldásokat kimondva vagy kimondatlanul jó erkölcsbe ütközőnek, igazságtalannak ítélik, függetlenül attól, hogy jogszabálysértés ezen esetekben nem történt. Az ilyen ügyek egy részében az ügyfél, más esetekben megegyezés hiányában, esetleg az ügyféllel párhuzamosan az adósság bejhajtása érdekében a finanszírozó cég indít polgári peres eljárást a másik féllel szemben. Az adósság behajtáshoz kapcsolódóan egyes pénzügyi vállalkozások fizetési felszólításukat a már kifizetett követeléseknél is megküldték, illetve az adósság rendezés ellenére nem intézkedtek időben a KHR listánál a státusz megváltozásáról, más esetben a fizetési felszólítást fizetési meghagyás kifejezést használva, az ügyfelet megtévesztő módon küldték meg a kötelezetteknek. A Felügyelet az említett esetekben a jogszerű eljárás érdekében intézkedett, továbbá témavizsgálatot kíván indítani a tárgykörben. Egyes bankokkal kapcsolatban tett fogyasztói bejelentések egy része olyan ügyviteli jellegű problémára utal, amely a hitelbírálat ügymenetéhez kapcsolódik. Ilyen pl. egy készfizetői kezességvállalás közokiratba foglalásának elmulasztása, amely miatt egy vállalkozás a bankot hibáztatta fizetési nehézségeinek kialakulásáért. A bank jogosan utalt arra, hogy a közokiratba foglalás elmulasztása nem játszott szerepet az ügyfél fizetési helyzetének kialakulásában, de elismerte, hogy más körülmények között segítette volna az ügyfelet fizetési helyzete megoldásában. Más esetben ugyancsak egy vállalkozás került hátrányos helyzetbe azáltal, hogy a bank az üzletpolitikáját megváltoztatta, amelynek eredményeként az egyik fiókkal több éve bankkapcsolatban álló ügyfél iparágát (építőipar) magasabb kockázati kategóriába sorolta. Az emiatt bekövetkezett hitelkeret csökkenés az ügyfelet megakadályozta abban, hogy a vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja. A bank üzletpolitikai döntése nem bírálható, prudens banki magatartás, merev alkalmazása azonban olyan egyedi eseteket eredményezhet, amely az ügyfelek egy részét hirtelen 7

8 rajtuk kívül álló ok miatt nehéz fizetési helyzetbe hozhatja (a cég gazdasági mutatói nem romlottak). Az ilyen jellegű esetek egyedi jellegűek, azonban arra utalnak, hogy a kisvállalkozói ügyfélkör hitelbírálatánál a bankoknak körültekintőbben kell eljárni. B. Betéti konstrukcióhoz, befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó panaszok Egy bank ellen benyújtott fogyasztói bejelentés, amely a bank egyik betét konstrukciójának feltételeit sérelmezi, fontos problémára utal. Az ügyfelek a kamatprémiumra akkor jogosultak, ha meghatározott időszak alatt az EUR/HUF árfolyam egy meghatározott árfolyamsávból nem lép ki. A referenciaárfolyamot azonban a spot piaci ár határozza meg. A konstrukciónál figyelembe vett árfolyamokra hathat a bank működése, továbbá nem kellően átlátható az árfolyam alakulása, így az ügyfelek számára sem követhető. A Felügyelet álláspontja kialakítása után a szükséges és lehetséges intézkedéseket megteszi az ilyen konstrukciókkal kapcsolatban. Egy másik bank betéti konstrukciójára vonatkozó fogyasztói bejelentések az új konstrukció bevezetésekor tapasztalt, a bank által is elismert kezdeti szervezési problémákra utalnak, amelyet a konstrukció további működtetésénél a banknak sikerült megoldania, ezért a Felügyelet részéről további intézkedést nem igényelt. A befektetési szolgáltatásokat érintő fogyasztói bejelentések általában egyedi ügyek, két kiemelt panaszügy kapcsán azonban elmondható, hogy az ügyfelek, sőt olykor a szolgáltatók sincsenek tisztában a különböző befektetési instrumentumok adózási kötelezettségeivel. Az érintett bankok veszteséges befektetési jegy-, és részvény tranzakció után vontak le személyi jövedelemadót. Az egyik utóbb a hibát elismerte és az adólevonást rendezte, a másik bank tranzakciója esetében viszont a bank az APEH állásfoglalása szerint, részvényügyletről lévén szó, helyesen járt el. Annak ellenére, hogy a Felügyelet nem rendelkezik hatáskörrel adózási kérdések vonatkozásában, a panaszok mégis informatívak, mert tájékoztatást adnak a piacon jelen lévő eltérő adójogszabályi jogértelmezésekre és gyakorlatra vonatkozóan. Egy panaszügyben az ügyfél-azonosítás módszerét kifogásolta a bejelentő, amikor az azonosításhoz a személyigazolvány mellé az ügyintéző az ügyfél adóazonosító kártyáját, illetve TAJ kártyáját is elkérte. Az adatvédelmi biztos állásfoglalása szerint a TAJ kártyát személyazonosításra nem lehet felhasználni, az adóazonosító-jel felhasználására pedig csak akkor lehet mód, ha a természetes személynek abból adófizetési kötelezettsége keletkezik. A bank a jövőre vonatkozóan körültekintőbb ügyintézést ígért az említett okmánytípusokkal kapcsolatban. 8

9 C. Pénzforgalomhoz kapcsolódó panaszügyek A pénzforgalommal kapcsolatban a kiemelt panaszügyek alapján az alábbi jelentős probléma csoportok merültek fel: A tárgyidőszakban is számos panasz vonatkozott a deviza átutalások magas díjaira. Az eddigi panaszok kivizsgálása általában olyan eredményt hozott, hogy az átutalásokhoz igénybevett levelező bankok miatt magasak a deviza átutalási költségek még belföldi kedvezményezett esetén is. A Felügyelet a kisösszegű euró átutalások lebonyolításával kapcsolatos gyakorlatra vonatkozóan jelenleg felmérést folytat. Kiemelt figyelmet érdemel két bank ellen benyújtott, két készpénzforgalmi panaszügy. A pénztárban betételhelyezés címén készpénzt befizető, illetve a pénztárnál készpénzt felvevő ügyfél távozása után, a bankok pénztárosa a napi zárásnál jött rá, hogy az ügyfelek javára a pénztáros tévedett, ezért a bankok erre való hivatkozással a kérdéses összegeket az ügyfelek számlájáról az ügyfelek hozzájárulása nélkül - leemelték. Az alacsonyabb összegű befizetést a bank - állítása szerint - biztonsági kamera felvétellel tudja bizonyítani. A másik bank az ügy másodszori felülvizsgálatánál elismerte, hogy nem tudja az ügyfél javára történt többletkifizetést egyértelműen bizonyítani, ezért az összeget ügyfél számláján jóváírta, a kamatveszteséget megtérítette. Fenti esetek a bankok működési kockázatát érintő szabályozási problémát vetnek fel, nevezetesen a pénztáros tévedésének megállapítása után hogyan lehet és kell a tévedést egyértelműen bizonyítani, különös tekintettel a biztonsági kamera által szolgáltatott felvétel bizonyításban való figyelembevételének lehetőségeire. (Amennyiben a tévedés bizonyított, a bank jogszabály által jogosult a téves jóváírások és terhelések ügyfél hozzájárulása nélküli helyesbítésére.) Több, számlavezetést érintő kiemelt panaszügy egyedi jogértelmezési problémákat vetett fel, például: - kiskorú örökös képviselőjének örökhagyó számlájára való betekintési joga, - ügyvédnek, a számlatulajdonos által adott megbízása alapján történő számla feletti rendelkezési joga, - közös rendelkezésű számla esetén felmerülő problémák, - végelszámolás esetén a számla feletti rendelkezési jog gyakorlása a cég végelszámolási határozata és a cégbíróság közzététele közötti időszakban. 9

10 2) Biztosítási szektor A. Biztosítási ügynökök II. félévben a panaszügyek alapján felszínre került biztosítási ügynökök általi visszaélések képezték a felügyeleti intézkedések legjelentősebb területét. A súlyos, büntető eljárásba vont ügyek okainak és körülményeinek kivizsgálására a tárgyidőszakban a Felügyelet egy több biztosítóra is kiterjedő témavizsgálatot folytat le. A biztosításközvetítőkkel kapcsolatban további problémaként merült fel, hogy a nevükben eljáró személyek bejelentését egyes esetekben a társaságok elmulasztják, illetve nem fordítanak kellő gondot a szerződő partnerek megbízhatóságának ellenőrzésére, törvényi előírásoknak való megfelelésére. Egy esetben a biztosítási alkusz jogszabályt sértő pénzkezelési gyakorlatának kivizsgálására indított a Felügyelet célvizsgálatot, amelynek eredményeként határozatban szólította fel az érintett társaságot, hogy a jövőben maradéktalanul tartsa be azokat a jogszabályokat, amelyek a független biztosításközvetítő ügyfelei által befizetett biztosítási díjak kezelését szabályozzák. B. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) Az előző időszakokhoz hasonlóan II. félévben is a legtöbb fogyasztói bejelentést a KGFB szolgáltatással kapcsolatban nyújtották be a Felügyeletnek. A KGFB panaszok legnagyobb hányada a tárgyfélévben is ügyviteli-adminisztrációs hiba miatt keletkezett. A megalapozott reklamációk orvoslására a biztosítók több esetben nem fordítottak kellő gondot, és csak a felügyeleti panaszügyi eljárás hatására orvosolták a jogos panaszokat is. Egy biztosító egyesület esetében a Felügyelet a februári célvizsgálat megállapításai és a panaszügyek alapján májusban határozatot hozott, majd júliusban vezetői levelet küldött az egyesület vezetőjének. A biztosító feladatául jelölte meg, hogy belső ellenőrzési rendszerét, különösen a munkafolyamatba épített ellenőrzést javítsa. Egy biztosító vonatkozásában a felügyeleti főosztály cél- és témavizsgálatot folytat, amelyen belül a panaszok kivizsgálásával is foglalkozik. Egy másik biztosító tekintetében a jelentős számú ügyviteli jellegű panasz miatt a felügyeleti terület prudenciális megbeszélést tartott a biztosító vezetőivel. C. Hagyományos és unit linked életbiztosítások A kiemelt panaszok jelentős részben a lejárati szolgáltatási összeg mértékét kifogásolták. E panaszügyek egy részénél a biztosító - még az Állami 10

11 Biztosításfelügyelet által jóváhagyott terméktervre hivatkozva - fenntartotta álláspontját az elszámolásnál felszámított díjakkal kapcsolatban. Egy életbiztosítási konstrukciónál a biztosító programhiba miatt hibásan állapította meg a lejárati összeget. A számítástechnikai probléma 59 szerződésnél idézett elő hibás számítást. Súlyos ügyviteli hibára utalt az a panaszügy, amelynél az ügyfél által ügyintézésre benyújtott eredeti biztosítási kötvények az ügyintézés folyamán eltűntek. Az eredeti kötvények bizonyítékul szolgálhattak volna annak eldöntésére, hogy egy, a biztosító által hivatkozott korlátozó záradék szerepelte a kötvényen vagy sem. Két panaszügynél is a biztosító más összeget tüntetett fel a kiértesítő levélen, mint amennyit az ügyfélnek lejárati szolgáltatási összeg címén kifizetett. Mindkét esetben a biztosító a hibát a felügyeleti panaszkezelési eljárás során elismerte, és az ügyfélnek járó összeget kifizette. Két panaszügynél az ügyfelek a biztosítók indexálási gyakorlatát (hogyan kell rendelkeznie ügyfélnek indexálási igényéről) kifogásolták. A biztosítók gyakorlata azonban nem sérti a törvényi előírásokat, miután a Bit. nem szabályozza, hogy az ügyfélnek azt kell-e visszajeleznie, hogy élni kíván-e a lehetőséggel vagy azt, hogy nem. Egy kiemelt panaszügynél a biztosító elismerte, hogy a Bit. 96. (1) bekezdés i. pontjában foglalt előírások (szerződés minimális tartalmi követelményei, maradékjogok) sérülhettek. A Felügyelet decemberben az egyik biztosítóval prudenciális megbeszélést folytatott le, ahol a panaszügyek által felvetett problémákat tárgyalták meg. A biztosító beszámolt az ügyfélszolgálat fejlesztése és a panaszkezelés figyelőrendszerének kialakítása érdekében tett intézkedéseiről. Az intézkedések elmondásuk szerint az elmúlt időszakban a panaszok számának lényeges csökkenését eredményezték. 3) Pénztári szektor A régóta felszámolás alatt álló Saturnus Magánnyugdíjpénztárból átlépő tagok befizetései nem kerültek át a fogadó pénztárhoz. Az ügyek rendezése csak a Saturnus Magánnyugdíjpénztár felszámolásának lezárása után válik lehetségessé, ami a felszámoló tájékoztatása szerint második felére várható. A két, önkéntes nyugdíjpénztár elleni panasz adókedvezménnyel illetve adó visszatérítéssel kapcsolatos. 11

12 Egy esetben egy pénztár az adókedvezményre jogosító igazoláson alacsonyabb összeget tüntetett fel, mint a jogszabályi előírások szerint kellett volna. A hiba az új tagnyilvántartási szoftverrel kapcsolatos nem várt problémákból adódott. A pénztár a hibát javította. Egy másik esetben a panasz a pénztár késedelmesen végrehajtott adó visszatérítési elszámolására vonatkozott, amelynél a késedelmet a pénztár elismerte, az ügyfél javára késedelmi kamatot írt jóvá. A pénztár a késedelmet azzal indokolta, miszerint az idevonatkozó adójogszabályok nem tartalmaznak egyértelmű iránymutatást az adó visszatérítések nyilvántartásával és kifizetésével kapcsolatban. Egy egészségpénztárat érintő panasznál a POS terminálon kártyával történő fizetés után a pénztár nem térítette meg a szolgáltatás ellenértékét, mert a POS terminál üzemeltetőjével nem állt szerződéses kapcsolatban. A Felügyelet a probléma alaposabb kivizsgálása érdekében további információkat kért a pénztártól, amely ígéretet tett a probléma orvoslására. 12

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2009. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Előadó: dr. Kéri Szilvia Az eljárás megindítása A hivatalhoz érkezett beadvány szerint a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet a Hpt. 137/A -a és a 234/2007(IX.4.) Korm.rendeletnek megfelelően

Részletesebben

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ 1 2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ Preambulum (előszó) * A törvény és a Kárrendezési Szabályzat egészének

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Ikt.: 63996-16/2009 A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: Jóváhagyta: Budapest, 2009. augusztus 12. TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, VIZSGÁLATI

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli.

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli. Fővárosi Bíróság 7.K.32.275/2006/7. A Fővárosi Bíróság a Promo-Indra Consorcio Rt. (Budapest) felperesnek Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-149/2005.) verseny ügyben hozott

Részletesebben

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó?

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó? Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről 1. Ki a fogyasztó? Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

Rigth the deduct. The role of the judgments of the Court of Justice of the European in the application of the hungarian Law on VAT.

Rigth the deduct. The role of the judgments of the Court of Justice of the European in the application of the hungarian Law on VAT. dr. László Pardavi associate professor Hungary Széchenyi István University Deák Ferenc Fakulty of Law and Political Sciences Department of Adminstration and Financial Law Rigth the deduct. The role of

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a Dr. R.G. ügyvédi Iroda Dr. R.G. ügyvéd (xxx) által képviselt Z.A. kérelmező (yyy; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (zzz; a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt 1 A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére Budapest Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott dr. Tordai Csaba ügyvéd (nyilvántartó kamara és nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara 01-020857),

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

F E L H Í V Á S. minden hazáját szerető külföldön élő magyar honfitársamhoz!

F E L H Í V Á S. minden hazáját szerető külföldön élő magyar honfitársamhoz! DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) irata ========================================================================= F E L H Í V Á S minden hazáját szerető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 29000-105/71- /2014. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

E-szolgáltatás-felügyeleti osztály. Beszámoló az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokról

E-szolgáltatás-felügyeleti osztály. Beszámoló az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokról E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Beszámoló az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokról 014 Az elektronikus kereskedelem területén 006. január 1-től a Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Iktatószám: Polgári Bank Zrt. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Készfizető

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/411- /2014.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja.

A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja. A Bank of China Hungária Zrt. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé 2010. december 31.-i mérlege

Részletesebben

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA 2011. Tartalomjegyzék: I. Etikai-fegyelmi kódex (EK) II. Az etikai-fegyelmi eljárás rendje III. Kivonat a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/993- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XII. kerületi

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2015. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások, valamint a vámigazgatási eljárásban

Részletesebben

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök 1 I. Bevezetés A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. Országos Rendőrfőkapitány Papp Károly r. altábornagy Szám: 29000/105/794-18/2014. P. Tárgy: alapjogot érintő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE Gazdasági Versenyhivatal BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE a Gazdasági Versenyhivatal 2000. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának

Részletesebben

Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hallgatóság!

Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hallgatóság! Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hallgatóság! A cím rendkívül összetett és, ha a bíróság jogalkalmazói

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

A-PBT-A-41/2013. Ajánlás

A-PBT-A-41/2013. Ajánlás A-PBT-A-41/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület V.J-né született T.E. (a továbbiakban: Készfizető Kezes) és V.J. (a továbbiakban: Adóstárs) kérelmezők (xxx; a továbbiakban: Kérelmezők) ABC Bank

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult a hivatalomhoz, mert indokolatlannak tartja a gyorsvonati

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755.

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Beszámoló az Országgyűlés részére a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Tartalom I. fejezet... 2 1. A közbeszerzési szabályozás alakulása

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 2014. ÉVI FELÜGYELETI TERVE ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS POSTA AZ NMHH ELNÖKE JÓVÁHAGYTA 2013. december xx. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 PIACFELÜGYELET... 5 I. Az NMHH

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

A-PBT-A-21/2013. Ajánlás

A-PBT-A-21/2013. Ajánlás A-PBT-A-21/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület K.J.-né (xxx.; a továbbiakban: Kérelmező) által az ABC Biztosító (yyy.; a továbbiakban: Pénzügyi szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xyx

Részletesebben

Készítették: Szerkesztette: A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetők!

Készítették: Szerkesztette: A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetők! GKI Gazdaságkutató Zrt. A vagyonosodási vizsgálatok társadalmi-gazdasági hatásai Kutatási összefoglaló a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal részére (Vitára szolgáló munkaanyag) Budapest, 2007. október

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 14., csütörtök Tartalomjegyzék 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA Az Előzetes tájékozódási kötelezettség; A megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása; Érdek-összeütközés, összeférhetetlenség, ösztönzés

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Lakásügyeink különszám Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 4. szám, 2011. augusztus www.otpbank.hu Mentôöv az adósoknak Mi az az Otthonvédelmi Akcióterv? Futamidô hosszabbítás, törlesztéscsökkentés

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Ügyszám: NAIH-422-5/2013/V. [...] részére Tisztelt Uram! Ön bejelentést

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.127/2004/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a PhN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest, hivatkozási

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT EOS KSI Magyarország Inkasszó Korlátolt Felelősségű Társaság KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYTA A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK 1/2013. (IV.30) számú HATÁROZATA BUDAPEST Tartalomjegyzék 1. TÖRVÉNYI ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2015. július 16. A Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2007. október 15. Beszámoló az MNB 2007 harmadik negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30)

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30) Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Kártyahasználati szabályzat (IT-30) MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás leírása Módosítás Hatályba lépés 1.0 Új szabályzat kiadása 7/2016.03.10. IT határozat

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2009 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben