AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI"

Átírás

1 AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

2

3 HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman International LLC és a Huntsman Advanced Materials LLC cégeket, valamint ezek valamennyi leányvállalatát és vegyes vállalatát jelenti, függetlenül attól, hogy azok hol vannak. A jelen irányelvet a Huntsman LLC február 14-én, a Huntsman International LLC április 15-én, a Huntsman Advanced Materials LLC pedig szeptember 24-én fogadta el.

4

5 Jon M. Huntsman Elnök Tisztelt Huntsman alkalmazott! A Huntsman jó híre és piaci hírneve alkalmazottainak magatartása, elkötelezettsége és szakértelme által felhalmozott közös értékeink. Miután jó hírünk védelme további üzleti sikereink egyik alapvetœ feltétele, minden Huntsman alkalmazott mint a cég jó hírének letéteményese egyéni felelœsséggel tartozik azért, hogy magatartása minden tekintetben ennek a célnak a megvalósítását szolgálja. A helyes magatartásnak része az üzleti tevékenységünkre vonatkozó törvények és rendelkezések szellemének és betıjének maradéktalan érvényesítése. Ez azonban ennél többet is jelent. Ez az üzleti és személyi etika legigényesebb követelményeinek maradéktalan érvényesítését jelenti minden olyan ügyletben, amely a Vállalatot vagy üzleti tevékenységét, illetve a Vállalat jó hírét érinti. A következœ oldalakon ismertetjük a Huntsman üzleti magatartásra vonatkozó szabályait. Ezeknek az Irányelveknek nem célja, hogy minden felmerült kérdésre választ adjanak; ezért a helyes magtartás megítélése során támaszkodnunk kell a józan ítélœképességre, illetve adott esetben másoktól kell útmutatást kérni arról, mi a helyes eljárás. Kérem, figyelmesen olvassa el ezeket az irányelveket, és amennyiben azok értelmezésével kapcsolatban kérdések merülnek fel, forduljon HR képviselœjéhez, a létesítmény rendjéért felelœs tisztviselœhöz, a Vállalat rendjéért felelœs tisztviselœhöz vagy a Jogi osztályhoz. Képességünk a jövœ kihívásainak megválaszolására nagymértékben attól függ, képesek vagyunk-e pontosan értelmezni az ezekben az Irányelvekben megfogalmazott szándékot és megvalósítani az Irányelvek szellemét. Készek vagyunk a továbbiakban is mindent megtenni annak érdekében, hogy ágazatunk élmezœnyében maradjunk és ehhez a legjobb, legversenyképesebb termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk ügyfeleink rendelkezésére. Ezeknek az Irányelveknek a maradéktalan érvényesítése segíteni fog bennünket céljaink megvalósításában. Jon M. Huntsman Elnök

6

7 TARTALOMJEGYZÉK Tárgy Oldal ÉRVÉNYESSÉG BEVEZETà AZ ALKALMAZOTT SZEMÉLYE ÉS MUNKÁJA A HUNTSMAN-nál Az egyén magatartása Munkahelyi környezet Diszkrimináció és erœszakos magatartás Tiltott anyagokkal való visszaélés Az alkalmazottakra vonatkozó, magántitoknak minœsülœ információk A Huntsman eszközeinek használata Védett információk és kereskedelmi titkok védelme Válaszok a sajtó és más személyek kéréseire Szabályos számvitel és pénzügyi integritás Nyilvántartásba vett adatok megœrzése Vállalatbeli lehetoségek A HUNTSMAN ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE Tisztességes bánásmód partnereinkkel Kapcsolatok ügyfelekkel A hamis állítás megelœzése Kapcsolatok kereskedœkkel, valamint áruk és szolgáltatások szállítóival Üzleti tisztesség a forgalmazás területen Becsmérlés Információk megszerzése Bizalmas kezelés A szerzœi jogok tiszteletben tartása Számítógépes program Szabadalmi védelem Védjegyek védelme Hamis állítások és a csalások elkövetésének rendszerei Jogtalan elœnyök, fizetések, ajándékok és ajándékként nyújtott ingyenes szórakozás Ajándékok kormánytisztviselœknek Ajándékok nem kormánytisztviselœknek Helytelen kifizetések Lopás vagy hasonló magatartás

8 Nemzetközi üzleti tevékenység Külföldi kormánytisztviselœknek adható ajándékokra és ingyenes juttatásokra vonatkozó korlátozások A kereskedelem szabályozása A MUNKAHELYEN KÍVÜL Érdekkonfliktus Egy versenytárs segítése Versengés a Huntsman ellen Szállítás a Huntsmannak Az alkalmazott ágazatban dolgozó közeli hozzátartozója A Huntsman idejének és eszközeinek felhasználása Politikai tevékenységek Lobby tevékenységek Nyilatkozatok Egyéni pénzügyi érdekek Bennfentes kereskedelem A VERSENYTÖRVÉNYEK BETARTÁSA KÖRNYEZETVÉDELEM, EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEINEK VÉGREHAJTÁSA Az Üzleti Magatartás Irányelveinek tiszteletben tartása A Jogsértések bejelentése és kivizsgálása Alkalmazotti nyilatkozat Az Irányelvekre vonatkozó kérdések EmlékeztetŒ

9 ÉRVÉNYESSÉG Az Üzleti magatartásra vonatkozó Huntsman Irányelvek a Vállalat összes alkalmazottjára, tisztviselœjére és igazgatójára vonatkozik. Az Irányelvekben az alkalmazott, alkalmazottak, munkatárs, munkatársak, Ön, Önök és az Öné fogalmakon a Vállalat összes alkalmazottja, tisztviselœje és igazgatója értendœ. Ezen kívül elvárjuk, hogy szállítóink, eladóink, fœvállalkozóink, vegyes vállalati partnereink és minden olyan természetes vagy jogi személy, akit vagy amelyet megbíztak, hogy a Huntsman nevében eljárjon, az Irányelvek szerint cselekedjen, amikor velünk dolgozik. Az ügyvezetœket vagy igazgatókat csak a Vállalat Igazgatótanácsa vagy egy igazgatótanácsi bizottság mentheti fel a jelen Irányelvek alól, s ezt haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni. 1

10 BEVEZETà Ennek a kiadványnak minden egyes szakasza egy olyan területet érint, ahol mindannyian, mint alkalmazottok, felelœsséggel tartozunk a Huntsman cégnek: egyéni magatartás, kapcsolatok más alkalmazottakkal, a Huntsman eszközeinek védelme; a Huntsman és más emberek és szervezetek közötti üzleti kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségek; saját munkaidœnkben cselekvéseinkbœl eredœ és a Huntsman érdekeit érintœ konfliktus és egyéb megfontolások; versenyre vonatkozó jogszabályok és a Huntsman más vállalatokkalkkal fenntartott kapcsolatainak szabályozása; a Huntsman környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kötelezettségeit szabályozó törvények. A Huntsman üzleti magatartásra vonatkozó irányelveinek rendeltetése, hogy segítséget nyújtsanak az alkalmazottaknak a törvényes és etikai értelemben kifogástalan magatartás megvalósításában. Üzleti eredményeink nagymértékben függnek Vállalatunk jó hírétœl, a cég és alkalmazottaink üzleti tisztességétœl és a magas erkölcsi normák érvényesítésétœl. Ezért az Irányelvekben említettek számos esetben túlmutatnak a törvény követelményein. Az Irányelvek nem érintenek minden vonatkozó törvényt. Az alkalmazottaknak tiszteletben kell tartaniuk azoknak az országoknak a törvényeit, ahol élnek. Amennyiben egy helyi törvény rendelkezései ellentétesek az Irányelvek valamely rendelkezésével, konzultálni kell a jogi osztállyal és együtt kell meghatározni a megfelelœ eljárási módot. Amennyiben az Ön helyi vállalkozásának szabályai szigorúbbak az itt megfogalmazott rendelkezéseknél, a szigorúbb eljárásokkal összhangban szükséges eljárni. Az Irányelvek a követendœ eljárások minimumát határozzák meg, hacsak egy helyi törvény ettœl eltérœ eljárást nem ír elœ, vagy a jogi osztály nem nyújt lehetœséget valamilyen kivételes eljárásra. Az Irányelveket alaposan át kell olvasni. Ezeknek az Irányelveknek a megsértése - a vonatkozó törvényektœl és megállapodásoktól függœen - fegyelmi eljárás kezdeményezésével vagy elbocsátással járhat; egy alkalmazottal szemben büntetœjogi vagy polgári jogi büntetœ intézkedéseket alkalmazhatnak. A Vállalattal szemben alkalmazottainak törvénytelen magatartása esetén bınvádi eljárást kezdeményezhetnek, illetve jelentœs bírságokat vethetnek ki. Az Irányelvek az egyszerıség kedvéért a Vállalat alkalmazottaira utalnak; ebbe beletartozik minden alkalmazott, igazgató, tisztviselœ, valamint a Huntsman nevében eljárni jogosult minden más természetes vagy jogi személy. Az Irányelvek példányait be lehet szerezni a létesítmény rendjéért felelœs tisztviselœnél, a Vállalat rendjéért felelœs tisztviselœnél, vagy a jogi osztályon. Amennyiben az Irányelvek értelmezését vagy alkalmazását illetœen kérdései merülnének fel, kérni kell a közvetlen munkahelyi vezetœ vagy a HR képviselœ segítségét. Ezenkívül igénybe lehet venni a létesítmény rendjéért felelœs tisztviselœ, a Vállalat rendjéért felelœs tisztviselœ vagy a jogi osztály segítségét. Nevezett személyek elérhetœségét, többek között a személyek nevét, címét, telefonszámát az Ön létesítményének hirdetœtábláján lehet megtalálni, vagy meg lehet keresni a jogi osztályt vagy a Vállalat központját. 2

11 AZ ALKALMAZOTT SZEMÉLYE ÉS MUNKÁJA A HUNTSMAN-nál Az egyén magatartása A Huntsman nehezen megszerzett üzleti jó hírének alapja a korrekt üzleti magatartás, ezért azonban folyamatosan tenni kell. A cég jó hírének alapja a nagyfokú kölcsönös bizalom és a Vállalat alkalmazottainak felelœsségvállalása. Alapja továbbá az is, hogy ezekkel az Irányelvekkel összhangban járjanak el. A munkahelyen tanúsított etikus magatartáshoz hozzátartozik a tisztességes kapcsolatok kialakítása más alkalmazottakkal, valamint az ügyfelekkel, a szállítókkal, a versenytársakkal és a nagyközönséggel. Nem túlzás azt állítani, hogy a Huntsman integritása és jó híre az Önök kezében van. A Huntsman elkötelezett az egyén megbecsülése iránt, ezért szigorúan tiszteletben tartja minden alkalmazott magánéletét és méltóságát. Amennyiben az Ön magatartása a munkahelyen és azon kívül kedvezœtlen hatással van az Ön teljesítményére, vagy a Vállalat jogos üzleti érdekeire, ez már a Huntsmant is érinti. Munkahelyi környezet A Huntsman igyekszik egészséges, biztonságos és termékeny munkakörülményeket teremteni alkalmazottai számára. Ehhez a környezethez természetesen hozzátartozik a felismert veszélyek elhárítása. A megfelelœ munkahelyi környezet fogalma azonban túlmutat a fizikai feltételeken. Az erœszakos magatartás, például a másokat veszélyeztetœ munkahelyi magatartás tiltott; ilyennek minœsül többek között a diszkrimináció, az erœszak és az anyagi visszaélés. Kábítószerek, kábítószer fogyasztásához szükséges eszközök, alkoholtartalmú italok, fegyverek, pornográf vagy faji és etikai értelemben sértœ anyagok birtoklása szigorúan tilos. Diszkrimináció és erœszakos magatartás Tilos diszkriminációval élni, így zaklatásnak és megtorlásnak kitenni bármely személyt munkaviszonya, így felvétele, elbocsátása, fizetése, vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos más feltételek, kikötések vagy jogok terén az illetœ faja, színe, vallása, neme, kora, nemzeti származása, állampolgársága, korlátozott munkaképessége, veterán státusza vagy más védett osztályozás miatt. További adatokat a Huntsman diszkrimináció, így zaklatás és megtorlás elleni Irányelvei szolgáltatnak. Tiltott anyagokkal való visszaélés Egy biztonságos, egészséges és termékeny munkát segítœ munkahely megteremtésének elengedhetetlen feltétele a kábítószerek vagy alkohol törvénytelen vagy szabálytalan fogyasztásának tilalma. Az alkalmazottak kötelesek idœben, megfelelœ fizikai és mentális állapotban megjelenni a munkahelyen és eleget tenni kötelezettségeiknek. Ezért bármilyen törvénytelen drog, kábítószer fogyasztáshoz szükséges eszköz, vagy egyéb törvénytelen készítmény fogyasztása, alkalmazása, eladása, terjesztése, birtoklása, elœállítása, szállítása vagy népszerısítése, beleértve a vényre vagy vény nélkül forgalmazott gyógyszerek nem rendeltetésszerı felhasználását vagy ezekkel elkövetett visszaéléseket, a Huntsman létesítményeiben vagy a Huntsman számára végzett munka során szigorúan tilos. Alkohol fogyasztása vagy birtoklása a Huntsman létesítményeiben, illetve megjelenés ittas állapotban a Huntsman létesítményeinek területén ugyancsak tilos. A cég szükség esetén más intézkedéseket is bevezethet a biztonságos munkahelyi környezet megteremtéséhez vagy a vonatkozó törvények rendelkezéseinek érvényesítéséhez. A droggal és alkohollal való 3

12 visszaélés tilalmára vonatkozó, a munkahelyén hatályos rendelkezések vonatkozásában konzultáljon helyi HR képviselœjével. A Huntsman minden munkahelyen tájékoztatást nyújt a különbözœ visszaélések tilalmáról, ezek kezelésérœl és a rendelkezésre álló biztosításokról, valamint az egyéb eljárásokról. Minden alkoholbeteg vagy drogfüggœ alkalmazottat arra ösztönöznek, hogy a Huntsman s Alkalmazottakat SegítŒ Program keretében vagy más eszközökkel szakmai segítségnyújtást vegyen igénybe. Egyéb magatartásbeli problémák hiányában a Huntsman nem indít semmilyen fegyelmi eljárást olyan alkalmazottakkal szemben, akik tájékoztatták a céget valamilyen függœségi problémáról vagy bejelentették, hogy szeretnének részt venni az Alkalmazottakat SegítŒ Programban. A rehabilitációban részt vett alkalmazott rokkantsági járadékra és egészségbiztosításra jogosult azon rendszer rendelkezései alapján, amelynek tagja. Az alkalmazottakra vonatkozó, magántitoknak minœsülœ információk A Huntsman összegyıjti és tárolja az alkalmazottak foglalkoztatására, többek között egészségügyi állapotára és járulékos juttatásaira vonatkozó információkat. Különleges körültekintéssel járnak el annak érdekében, hogy csak olyan személyek férhessenek hozzá az egészségügyi állapotra vonatkozó információkhoz, akiknek indokoltan és megalapozottan ismerniük kell ezeket az információkat, és csak azokban az esetekben, amikor a törvény ezt lehetœvé teszi. Személyi információkat csak abban az esetben bocsátanak kívülálló személyek rendelkezésére, ha az alkalmazott ezt kifejezetten engedélyezi, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen információkra a valós foglalkoztatás ellenœrzéséhez, illetve indokolt vizsgálati célokra vagy törvényekben elœírt célokra van szükség; az ilyen adatszolgáltatásra csak a törvény által meghatározott esetekben van lehetœség. Azok az alkalmazottak, akik a személyi információk karbantartásáért felelœsek, illetve azok az alkalmazottak, akik ilyen információkhoz hozzáférhetnek, kötelesek gondoskodni arról, hogy az ilyen személyes információ ne az irányadó törvény vagy a Huntsman irányelvek vagy szabályok megsértésével kerüljön nyilvánosságra. Az alkalmazottak más alkalmazottak vagy a vállalatvezetœség elœzetes írásbeli engedélye nélkül nem kereshetnek, illetve nem kereshetnek vissza más alkalmazottakra vonatkozó információkat. Az alkalmazottak nem alkalmazhatnak kommunikációs vagy információs rendszereket másoknak szánt vagy mások által létrehozott információk elérésére, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen elérés a Vállalat törvényes és jogos érdekeit szolgálja. Olyan személyes adatokat, üzeneteket vagy információkat, amelyek az alkalmazott megítélése szerint magántitoknak minœsülnek, nem tárolhatók munkahelyei távközlési rendszerekben, számítógépes és/vagy rendszerekben, irodai rendszerekben, irodákban, munkahelyen, asztalokon, szekrényekben vagy iktatókban. A Vállalat a törvény összes lehetœségének igénybevételével fenntartja a jogot arra, hogy megvizsgálja az ilyen rendszereket és tereket és visszakeressen információkat vagy a Vállalat tulajdonát képezœ vagyontárgyakat, amennyiben erre a vezetœség megítélése szerint a Vállalat érdekében szükség van. A Huntsman eszközeinek használata A Vállalat eszközeinek, létesítményeinek vagy szolgáltatásainak törvénytelen, helytelen vagy nem engedélyezett célokra való igénybevétele tilos. Amennyiben egy alkalmazott jogtalanul tulajdonítja el a Vállalat tulajdonát képezœ eszközöket, vagy jogtalanul veszi igénybe a Vállalat szolgáltatásait, a Vállalat az alkalmazottal szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet, amelynek egyik lehetséges következménye az elbocsátás; lehetœség 4

13 van polgári jogi vagy büntetœjogi eljárás kezdeményezésére is. A Huntsman berendezései, rendszerei, létesítményei és árucikkei csak a Huntsman üzleti céljaira vagy a vállalatvezetœség által engedélyezett célokra használhatók. Ezek a korlátozó rendelkezések érvényesek az összes Huntsman eszközre, beleértve az , hangposta vagy Internet eszközöket. Az alkalmazottak csak megfelelœ engedély birtokában vállalhatnak a Vállalat eszközeire vonatkozó kötelezettségeket. A Huntsman számítógépek és számítógép alapú információs rendszerek megfelelœ használatáról és ezen használat korlátozásairól a Huntsman idevágó Számítógép, és Internet használati Irányelvei adnak részletesebb tájékoztatást. Védett információk és kereskedelmi titkok védelme A Huntsman kereskedelmi és üzleti titkai, védett információi és a belsœ információk jelentœs része értékes eszköznek minœsül. Ennek az információnak a védelme létfontosságú a cég növekedésében és versenyképességének fenntartásában. A belsœ és külsœ kommunikáció során minden alkalmazottnak gondolnia kell arra, hogy minden, amit mond vagy ír vagy útján másnak továbbít, a késœbbiekben nyilvánosságra kerülhet (még akkor, ha az alkalmazott úgy véli, hogy az információt törölték vagy megsemmisítették). A Vállalat védett információi és üzleti titkai között lehetnek olyan információk, amelyek nem nyilvánosak. A Vállalat önmaga is kifejlesztett védett információkat, és bizonyos megállapodás értelmében hozzáférhet mások védett információihoz. Mások védett információit a Huntsman saját védett információival megegyezœ gondossággal kell kezelni. A törvény vagy a Vállalattal kötött szerzœdés alapján fennálló hatályos kötelezettségeken túl az alkalmazottnak a Huntsman kereskedelmi titkaira és védett információra vonatkozó alábbi kötelezettségeknek kell eleget tennie: az alkalmazott a Huntsmanon kívül nem közölheti ezeket az információkat; az alkalmazott nem használhatja ezeket az információkat saját céljára vagy a Huntsman szervezetén kívüli személyek céljaira; az alkalmazott csak a szükséges tudni vagy a szükséges használni elvek alapján hozhatja Huntsman alkalmazottak tudomására ezeket az információkat, de ezekben az esetekben csak olyan határozott nyilatkozattal, miszerint az információ védett és/vagy a Huntsman kereskedelmi titkának minœsül; valamint az alkalmazott köteles megfelelœ módon megjelölni a védett információt, biztonságos helyen vagy folyamatos felügyelete mellett tárolni ezt az információt. A Huntsman kereskedelmi titkai és védett információi nem minden esetben szakmai jellegıek. Ilyen információnak minœsülnek a piackutatás eredményei; termékfejlesztési tervek; stratégiai célkitızések; meg nem jelentetett pénzügyi vagy árképzési információk; alkalmazottak, ügyfelek és kereskedœk névjegyzékei; valamint a ügyfelek igényeire, preferenciákra, üzleti szokásokra, módszerekre, eljárásokra, különleges szakértelemre és tervekre vonatkozó információk. Ez a nem teljes jegyzék jelzi, milyen széles körı információk védelmérœl szükséges gondoskodni. Amennyiben egy illetéktelen személy megkeres egy alkalmazottat Huntsman védett információk kiszolgáltatása tárgyában, a kérést el kell utasítani, az érdeklœdœt a jogi osztályra kell irányítani, és az esetet azonnal jelenteni kell az osztálynak. 5

14 Amennyiben egy alkalmazott kilép a Huntsman kötelékébœl, a Huntsman üzleti titkainak és védett információnak megœrzésére vonatkozó kötelezettségeit a hatályos törvény és a Vállalattal esetleg fennálló megállapodás szabályozza. Az alkalmazottnak emlékeznie kell arra, hogy a levelezés, a nyomtatott anyagok, az összes dokumentum vagy nyilvántartásba vett anyag, a folyamatokra, eljárásokra, a Huntsman különleges módszereire vonatkozó bizalmas vagy nyilvános ismeretek a Huntsman tulajdonát képezik és a Huntsman tulajdonában maradnak. A munkavégzés során megszerzett és továbbfejlesztett egyéni képességek a céget elhagyó magánszemély egyéni tulajdonát képezik. A Vállalat Irányelve tiltja a volt alkalmazottaktól vagy harmadik személyektœl megszerzett kereskedelmi titkok és egyéb védett információk helytelen felhasználását. Amennyiben egy alkalmazott nem bizonyos abban, védett információnak, illetve kereskedelmi titoknak minœsül-e egy adott információ, meg kell keresnie a jogi osztályt; az alkalmazottak nem hasznosíthatják, illetve nem adhatják tovább az információt mindaddig, amíg tájékoztatást nem kapnak arról, hogy az információ felhasználása vagy kiszolgáltatása engedélyezett. Válaszok a sajtó és más személyek kéréseire Ösztönözzük és támogatjuk a nyílt kommunikációt szomszédainkkal és ügyfeleinkkel a Vállalatról, termékeirœl és üzemi tevékenységeirœl. Bizonyos információk igénylése azonban érzékeny kérdéseket érinthet és ezért ezekben az esetekben indokolt az alapos és körültekintœ mérlegelés és vizsgálat. Minden esetben rendkívül fontos a szoros együttmıködés a helyi képviselœk és a felelœs PR tisztviselœ között. Amennyiben az üzleti közösség, a vegyipar képviselœi, vagy pénzügyi sajtó vagy egyéb hírközlœ szervek képviselœi a Vállalatra vonatkozó pénzügyi vagy üzleti információkat igényelnek, az érdeklœdœket a felelœs PR tisztviselœhöz kell irányítani. Az alkalmazottak önállóan nem reagálhatnak ilyen kérésekre vagy kapcsolatokra, mivel bármilyen nem megfelelœ vagy pontatlan válasz, de akár az adatszolgáltatás elutasítása is kedvezœtlen vagy pontatlan publicitást eredményezhet vagy súlyos károkat okozhat a Vállalat megítélésének vagy üzleti helyzetének. Bármilyen sajtóközlemény kibocsátása elœtt meg kell kérni a felelœs PR tisztviselœ elœzetes engedélyét. A Vállalatra vonatkozó interjúkat hasonló módon engedélyeztetni szükséges. A Huntsman helyi vezetœi vagy megbízottaik elœzetes írásbeli engedély nélkül válaszolhatnak a telephelyre vonatkozó, a helyi média képviselœi által feltett kérdésekre. Minden ilyen kapcsolatról azonban jelentést kell tenni a PR kapcsolatokért felelœs részvénytársasági vezetœnek. Szabályos számvitel és pénzügyi integritás A Vállalat pénzügyi számviteli rendszerét azzal a céllal hozták létre, hogy az megfelelœ módon rögzítse és ellenœrizze a Vállalat összes pénzügyi tranzakcióját, ezért rendkívül fontos a Vállalat nyilvántartásba vett adatainak pontos vezetése. Az összes tranzakciót a vállalatvezetœség általános vagy konkrét engedélyeivel összhangban kell végrehajtani. A Vállalat könyveinek, nyilvántartásba vett adatainak és számláinak a Vállalat szokványos számviteli rendszerének keretei között pontosan és hitelesen tükrözniük kell a Vállalat összes tranzakcióját és a Vállalat eszközeinek vásárlását és értékesítését. 6

15 A Vállalat nevében semmilyen kifizetést nem lehet teljesíteni azzal a szándékkal, illetve annak ismeretében, hogy az ilyen kifizetés bármely része nem a kifizetést igazoló bizonylatokban feltüntetett célra lesz felhasználva. A Vállalat által vagy nevében teljesítendœ összes kifizetést olyan szabályos bizonylatokkal kell igazolni, amelyek hitelesen tükrözik a kifizetés rendeltetését. A Vállalatnak semmilyen körülmények között sem lehet semmilyen nem nyilvántartott pénzeszköze vagy vagyona, függetlenül attól, milyen célra szándékoznak felhasználni ezeket a pénzeszközöket vagy vagyontárgyakat; a Vállalat könyveiben vagy nyilvántartásba vett adataiban nem lehetnek olyan tételek, amelyeket megtévesztés szándékával vagy szakszerıtlenül könyveltek el. Nyilvántartásba vett adatok megœrzése A Huntsman elkötelezte magát amellett, hogy átfogó és pontos üzleti nyilvántartást vezet, továbbá betartja a nyilvántartásba vett üzleti adatok megœrzését szabályozó törvényeket. További tájékoztatással a Huntsman Dokumentum megœrzési Irányelvei, valamint a kapcsolódó dokumentum megœrzési programok és eljárások szolgálnak. Vállalatbeli lehetœségek Minden alkalmazott, tisztviselœ és igazgató tartozik azzal a Huntsman cégnek, hogy támogassa a Vállalat törvényes érdekeit, amikor arra lehetœség adódik. Kivéve, ha a Vállalat módosított és átfogalmazott Alapszabályzata külön úgy rendelkezik, minden alkalmazottnak, tisztviselœnek és igazgatónak tilos magáncélra kihasználni azokat a lehetœségeket, amelyekrœl a vállalati vagyon, információk vagy beosztása révén szerez tudomást; továbbá a vállalati vagyont, információkat vagy beosztást személyes hasznára fordítani, ;valamint a Vállalattal szemben versenyt folytatni. A Vállalat irányelveivel összhangban eleget kell tenni a nyilvántartásba vett adatok megœrzésére vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek. Minden alkalmazottnak követnie kell a Vállalat nyilvántartásba vett adatainak vagy adatállományainak megtartására, elhelyezésére vagy megsemmisítésére vonatkozó irányelveit. Ennek a követelménynek az érvényesítésére azért van szükség, mivel törvények és rendeletek elœírják bizonyos bizonylatok meghatározott ideig történœ megóvását, különösen adó-, személyzeti, egészségügyi és biztonsági, környezetvédelmi, szerzœdésjogi, illetve vállalati struktúrával kapcsolatos ügyekben. Bizonyos esetekben hasonló követelmények szerepelnek harmadik személyekkel létrehozott adásvételi, üzemi és egyéb megállapodásokban. Ezeket a megtartási követelményeket a Vállalat iratok megœrzésére vonatkozó irányelvei tartalmazzák; ezeket az irányelveket a létesítmény rendjéért felelœs tisztviselœnél, a Vállalat rendjéért felelœs tisztviselœnél vagy a jogi osztályon lehet beszerezni. Folyamatban levœ peres eljárások vagy vizsgálatok esetében a nyilvántartásba vett adatok megsemmisítésére nem kerülhet sor. Bármely tárgyhoz tartozó dokumentum megsemmisítése vagy hamisítása büntetœjogi eljárást vonhat maga után igazságszolgáltatás akadályoztatása vagy hamis adatszolgáltatás miatt. Ezért amennyiben egy alkalmazottnak egy dokumentum védettségének megállapítása vagy a megsemmisítés törvényességének megítélése során kétségei merülnek fel, elœzetesen konzultálnia kell közvetlen felettesével, a létesítmény rendjéért felelœs tisztviselœvel, a Vállalat rendjéért felelœs tisztviselœvel vagy a Jogi osztály illetékeseivel. 7

16 A HUNTSMAN ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE Tisztességes bánásmód partnereinkkel Minden olyan személy, akivel üzleti kapcsolatban állunk, tisztességes és egyenlœ bánásmódra jogosult. Ez minden esetre érvényes, függetlenül attól, hol és milyen minœségben látja el egy alkalmazott a Huntsman képviseletét. Kapcsolatok az ügyfelekkel A Vállalat alapvetœ céljaihoz és irányelveihez hozzátartoznak az alábbiak: az ügyfelekl tisztességes, méltányos és figyelmes kiszolgálása; jóhiszemı törekvés az ügyfelek igényeinek megállapítására és kielégítésére; a Vállalat és a versenytársak termékeinek jellegét, árát, minœségét vagy tulajdonságait nem hitelesen tükrözœ információk közlésének tilalma, illetve ennek megelœzéséhez szükséges kezdeményezések és intézkedések megtétele; valamint az ügyfelekkel szemben vállalt törvényi és etikai kötelezettségek teljesítése, az ügyfelek jogos panaszainak tisztességes kezelése, minden esetben különös tekintettel arra, hogy egy elégedett ügyfél a Vállalat legértékesebb vagyontárgyainak egyike. A hamis állítás megelœzése Soha ne közöljön hamis információkat. SŒt, amennyiben úgy véli, hogy egy másik személy félreérthette Önt, haladéktalanul tisztázza a félreértést. A világos kommunikáció alapján érvényesülœ üzleti tisztesség elengedhetetlen része az etikus magatartásnak, és a szilárd, tartós kapcsolatnak elengedhetetlen feltétele az ilyen kommunikáció eredményeként kialakuló kölcsönös bizalom. Kapcsolatok kereskedœkkel, valamint áruk és szolgáltatások szállítóival Tisztességesen kell bánni az összes kereskedœvel és szállítóval. Az egymással versengœ kereskedœk és szállítók közötti választás során pártatlanul kell súlyozni a tényeket. Ezek a követelmények az árubeszerzési munkahelyekre és valamennyi más munkahelyre is érvényesek. A követelmények érvényesítése független attól, hogy nagy vagy kis megrendelésrœl, illetve kisebb javító munkálatok vagy egyéb szolgáltatások megrendelésérœl van-e szó. Függetlenül attól, hogy egy alkalmazott abban a helyzetben van-e, hogy befolyásolni tudja a kereskedœk vagy a szállítók értékelését illetve kiválasztását jelentœ döntéseit, nevezett nem érvényesítheti befolyását, nem tehet kísérletet befolyásának érvényesítésére annak érdekében, hogy különleges elbánásban részesítsék az egyik vagy másik szállítót vagy szolgáltatót. Ennek még a látszata is kikezdheti a bevezetett és alkalmazott eljárásaink iránti bizalmat. Lényeges, hogy a Huntsman üzleti lehetœségeiért versengœ szállítók bízzanak kiválasztási eljárásaink integritásában. Üzleti tisztesség a forgalmazás területen A forgalmazás területén tevékenykedœ alkalmazottaknak nem csupán kezdeményezœen és hatékonyan, hanem tisztességesen is kell eljárniuk. 8

17 Becsmérlés A Huntsman mindig is azt vallotta, hogy nem a versenytársak termékeinek becsmérlésével, hanem a Huntsman termékeinek érdemei alapján kell értékesíteni a termékeket vagy szolgáltatásokat. A hamis és félrevezetœ nyilatkozatok és állítások helytelenek és esetenként törvénytelenek. Ne tegyünk olyan összehasonlításokat, amelyek kedvezœtlen fényben tüntetnek fel versenytársakat. Az ilyen magatartás egyedüli következménye, hogy az ügyfelek elfordulnak tœlünk, és a versenytársak panasszal élnek ellenünk. Röviden szólva, fel kell hívni a figyelmet a Huntsman termékeinek elœnyeire, és gondoskodni kell arról, hogy az esetleges összehasonlítások tisztességesek és pontosak legyenek. Információk megszerzése Vannak olyan korlátok, amelyek behatárolják az információ megszerzésének és felhasználásának lehetœségeit; ez különösképpen érvényes a versenytársakra vonatkozó információkra. Egyetlen alkalmazott sem használhat helytelen módszereket a versenytársak kereskedelmi titkainak és egyéb bizalmas információinak megszerzéséhez. Az olyan kirívó módszerek, mint az ipari kémkedés, a betöréses és a lopás természetesen elfogadhatatlanok és nem csak a Huntsman Üzleti Magatartás Irányelvei, de a törvény értelmében is tilalom alá esnek. Egy versenytárs alkalmazottainak elcsábítása és foglalkoztatása bizalmas információ megszerzése céljából ugyancsak tilos. Továbbá elfogadhatatlan gyakorlatnak minœsül bizalmas információk megszerzése harmadik személytœl, többek között a versenytárs alkalmazottaitól. Huntsman nem tıri az információszerzés helytelen módszereinek alkalmazását. Bizalmas kezelés Az alkalmazottaknak, tisztviselœknek és igazgatóknak a Vállalat vagy vevœi részérœl rájuk bízott információkat bizalmasan kell kezelniük. A Vállalat vagy vevœi tulajdonában lévœ bizalmas információkat csak a törvényben engedélyezett vagy elœírt esetben lehet nyilvánosságra hozni. A bizalmas információk azokat a nem nyilvánosságra hozott információkat takarja, amelyek a versenytársak hasznára lehetnének, illetve nyilvánosságra hozataluk esetén vagy a vállalat vagy vevœi kárára válhatnának. A szerzœi jogok tiszteletben tartása SzerzŒi munkák, például könyvek, folyóiratok, rajzok, mıvészeti alkotások, számítógépes programok, fotók, reklámtermékek és egyéb írott és rajzolt anyagok szerzœi jogi védelem hatálya alá tartozhatnak. Aki szerzœi joggal védett anyagok alapján engedély nélkül másolatokat vagy ezek felhasználásával új alkotásokat hoz létre, megsérti a hatályos törvényeket és a Huntsman irányelveit. A szerzœi jogi védelemre utaló megjegyzés hiánya nem feltétlenül jelenti azt, hogy az anyagok nem védettek. Engedély nélküli másolatok készítése esetén az alkalmazottal vagy a Vállalattal szemben súlyos polgári jogi és büntetœjogi intézkedéseket lehet alkalmazni. A szerzœi jogról rendelkezœ törvények azonban korlátozott körülmények között engedélyezik másolatok elkészítését. A védett anyagokra vagy alkotásokra vonatkozó kérdésekben a jogi osztályhoz kell fordulni. 9

18 Számítógépes program A számítógépes programok másolására, felhasználására vagy átruházására, többek között a Vállalat vagy Internet használatára vonatkozó kérdéseket az alkalmazott munkahelye szerint illetékes, információs rendszerekért felelœs képviselœhöz vagy a jogi osztályhoz kell továbbítani. A program használatát gyakorta licenc-megállapodás szabályozza. Ezeknek a megállapodásoknak eleget kell tenni. Az ilyen megállapodás megsértése, a programok engedély nélküli másolása, felhasználása és átruházása ellentétes a Vállalat politikájával. Szabadalmi védelem A szabadalom olyan, állam által adományozott jog, amely lehetœvé teszi, hogy egy feltaláló a szabadalom idœtartamára kizárjon másokat találmányának gyártásából, felhasználásából vagy eladásából. Az alkalmazott és a Vállalat között létrejött szerzœdés feltételeinek értelmében a találmányok vagy szellemi termékek a Vállalat tulajdonába kerülnek, kivéve azokat az eseteket, amikor a vonatkozó törvények ettœl eltérœ módon rendelkeznek. A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy az ily módon a Vállalatra átruházott bármilyen találmányra szabadalmi védelmet igényeljen. Az alkalmazottak kötelesek tájékoztatni a Vállalat szabadalmi szakértœjét az általuk a Vállalattal létrehozott megállapodás keretében létrehozott találmányokról és egyéb szellemi értékekrœl. Amennyiben egy alkalmazott nem képes megítélni, vajon a Vállalattal létrehozott megállapodás keretében jött létre egy adott találmány vagy egyéb szellemi termék vagy sem, a találmányt vizsgálat céljából közölni kell. A Vállalat szabadalmi ügyvivœjének elœzetes írásbeli engedélye nélkül a Vállalat tulajdonát képezœ találmányok felhasználására, közlésére vagy értékesítésére nem kerülhet sor. A Vállalat politikájának része továbbá a szabadalmakkal rendelkezœ harmadik személyek érdekeinek védelme. Az alkalmazottak nem használhatnak más által szabadalmaztatott találmányokat, hacsak a Vállalat elœzetesen be nem szerezte az erre vonatkozó engedélyt. A szabadalmakra vonatkozó alapvetœ törvényekrœl és szabályokról és a Vállalat erre vonatkozó irányelveirœl a jogi osztályon kell érdeklœdni. Védjegyek védelme A Vállalat logóját és védjegyét minden esetben a vonatkozó szabályokkal összhangban kell alkalmazni. Egy védjegy írásbeli anyagokban történœ felhasználásával kapcsolatos kérdésekben forduljon a cég PR vezetœjéhez a részvénytársaság rendjéért felelœs vezetœjéhez vagy a jogi osztályhoz. A Vállalat nevének, logójának vagy más védjegyeinek harmadik személyek által történœ engedély nélküli felhasználását jelenteni kell a jogi osztálynak annak érdekében, hogy az illetékesek megtehessék a szükséges intézkedéseket. Hasonló módon harmadik személyek védjegyeit is csak oly módon lehet használni, ha ehhez megkérik a jogi osztály engedélyét. Hamis állítások és a csalások elkövetésének rendszerei A Vállalat irányelveit sértœ cselekedetnek, illetve pénzbírságokkal és börtönbüntetéssel büntetendœ bıncselekménynek minœsül az a magatartás, amikor alkalmazottak szóban vagy írásban hamis állítást tesznek vagy magatartásukkal hamis jelentést idéznek elœ, és ennek a hamis és megtévesztœ jelentésnek a címzettje egy kormányzati tisztviselœ. Ugyancsak az irányelvek megsértésének minœsül, illetve törvénytelennek minœsülhet az a magatartás, amikor jelentœs tényt eltitkolnak, illetve intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy fontos tények ne jussanak egy kormánytisztviselœ tudomására. Egy alkalmazott akkor is megsérti ezeket az irányelveket, illetve törvénysértést követ el, ha 10

19 maga személyesen nem is tesz hamis jelentést, illetve jelentœs tények eltitkolásában személyesen nem mıködik közre. Például az alkalmazottak nem továbbíthatnak hamis információkat más alkalmazottaknak vagy harmadik személynek, amennyiben tudomásuk van arról, hogy ezt az információt a késœbbiekben kormánytisztviselœ rendelkezésére bocsátják. A Vállalat alkalmazottai nem vehetnek részt olyan csalárdságok elkövetésében, amelyek azzal a következménnyel járnak, hogy egy másik személyt megfosztanak a pénzétœl, vagyonától. Ez a magatartás sérti az Irányelveket és az érvényben lévœ jogszabályokat, amely nem tolerálható, sœt súlyos büntetéssel jár. Jogtalan elœnyök, fizetések, ajándékok és ajándékként nyújtott ingyenes szórakozás A felkínált és a különbözœ cégek alkalmazottai által egymással kicserélt ajándékok különbözœek. Ezek lehetnek jelentéktelen értéket képviselœ, reklám célját szolgáló, széles körben terjesztett ajándékok, amelyeket lehetséges odaadni és elfogadni, de lehetnek olyan jutalékként adott-pénzek és/vagy vesztegetési pénzek is, amelyeknek az adása és elfogadása természetesen szigorúan tilos. Ajándékok kormánytisztviselœknek Az alkalmazottak sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatnak fel és nem adhatnak pénzt, ajándékokat, nem ajánlhatnak fel szolgáltatásokat, szórakozási lehetœségeket, utazási költségek megtérítését, vagy étkezési kiadások megtérítését bármely kormány, többek között az Egyesült Államok kormánya alkalmazottjának vagy intézményének, vagy bármely állami, helyi vagy külföldi kormány alkalmazottjának vagy intézményének anélkül, hogy elœzetesen ne szerezzék be a jogi osztály hozzájárulását. Egy kormányalkalmazottal fennálló személyes kapcsolat okán adott ajándékok vagy értéktárgyak csak abban az esetben mentesülnek a tilalom vagy engedélyezési kötelezettség hatálya alól, ha (1) ezt az ajándékot családtag adja, és az ajándékozás nincs összefüggésben a Vállalat üzleti tevékenységével vagy érdekeivel; vagy (2) az ajándékozott egy olyan kormányzati intézmény alkalmazottja, amely intézménnyel a Vállalatnak és a jövœben vélhetœen nem is lesz semmilyen kapcsolata. Amennyiben egy ajándékkal kapcsolatban kétségek merülnek fel, beleértve annak megítélését, vannak-e, illetve lesznek-e a Vállalatnak tényleges kapcsolatai egy adott kormányzati intézménnyel, vegye fel a kapcsolatot a jogi osztállyal. Ajándékok nem kormánytisztviselœknek Az alábbi kivételektœl eltekintve, egyetlen alkalmazott vagy annak közvetlen családtagja sem kérhet, fogadhat el vagy tarthat meg sem közvetlenül, sem pedig közvetve semmilyen személyi juttatást, illetve nem igényelhet ilyen juttatást kereskedœtœl, szállítótól, illetve bármely más szervezettœl vagy a Vállalat ügyfeleitœl, illetve olyan más személytœl vagy szervezettœl, amely üzleti kapcsolatot szándékozik létesíteni a Vállalattal. Személyi juttatásnak minœsül minden ajándék, ingyenes juttatás, létesítmények használatának lehetœsége, kedvezmény, szórakoztatás, szolgáltatás, kölcsön, díj, vagy térítés, illetve bármilyen, pénzben kifejezhetœ értéket képviselœ juttatás. A nem kormánytisztviselœknek vagy intézményeknek adható ajándékokra vonatkozó fenti tilalmakat abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a személyi juttatás az alábbi 11

20 kategóriák valamelyikébe sorolható, ezért nem áll fenn a címzett helytelen befolyásolásának veszélye: szokványos és elfogadott üzleti figyelmességek; fizetett utazások vagy vendég fogadása és elhelyezése a Vállalat üzleti érdekeivel összhangban és az alkalmazott felettesének engedélyével; szokványos üzletmenet részeként, mindenkori uralkodó piaci feltételekkel és kamattal nyújtott pénzintézeti kölcsönök; csekély értéket képviselœ személyre szóló ajándékok. Helytelen kifizetések A Vállalat kifejezetten tiltja alkalmazottainak, ügynökeinek vagy tanácsadóinak vesztegetési pénzek, árengedmények, csúszópénzek vagy jutalékok felajánlását és elfogadását. A Vállalat irányelvei tiltják ezeket a cselekményeket, az ilyen magatartás az alkalmazottal vagy a Vállalattal szemben kezdeményezett büntetœeljárást vonhat maga után. Személyi pénzek és erœforrások sem használhatók fel az egyébként tilalom alá esœ cselekmények elkövetéséhez. Az alkalmazottaknak tisztában kell lenniük azzal, hogy kormánytisztviselœk vonatkozásában nem feltétlenül szükséges, hogy a szóban forgó tételt törvénytelen cselekmény elkövetését célzó befolyásolás szándékával juttassák el a kormánytisztviselœnek. Számos joghatóság törvényei tiltják a külföldi kormányalkalmazottaknak megvesztegetését. Lopás vagy hasonló magatartás Az alkalmazottak olyan cselekményei, amelyek lopásnak, csalárd magatartásnak, sikkasztásnak, jogtalan felhasználásnak vagy a vagyon, többek között a Vállalat tulajdonát képezœ vagyon szabálytalan cseréjének minœsülnek, kifejezetten tilalom alá esnek, függetlenül attól, hogy a szóban forgó cselekmény büntetœjogi felelœsségre vonást vonhat-e maga után vagy sem. Ez a tilalom kiterjed többek között a Vállalat tulajdonát képezœ kommunikációs eszközök, számítógépek, létesítmények, vagy egyéb eszközök, többek között a Vállalat tulajdonát képezœ védett információk és üzleti titkok jogtalan használatára. Nemzetközi üzleti tevékenység Minden alkalmazottnak tiszteletben kell tartania a törvényeket abban az országban, ahol tevékenykedik. Az a tény, hogy egyes országokban bizonyos magatartások a törvény által tiltottak, de ezeket a tilalmakat a gyakorlatban nem érvényesítik, vagy a törvény megsértése nem tárgya a közvélemény, a nyilvánosság bírálatának és elitélésének, nem tekinthetœ mentœ körülménynek. Amennyiben az alkalmazottnak kérdései vannak bizonyos tevékenységek megítélésérœl és minœsítésérœl, a részvénytársaság rendjéért felelœs tisztviselœhöz vagy a jogi osztályhoz kell fordulnia. Tartózkodni kell a szóban forgó tevékenységtœl mindaddig, amíg az alkalmazott tájékoztatást nem kap arról, hogy a tevékenység nem esik semmilyen tilalom alá. Minden alkalmazottnak eleget kell tennie az Egyesült Államokban hatályos, az Egyesült Államok területén kívül végzett üzleti tevékenységre vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek. Ezeknek a törvényeknek egy részét az alábbiakban foglaljuk össze. 12

21 Külföldi kormánytisztviselœknek adható ajándékokra és ingyenes juttatásokra vonatkozó korlátozások A Vállalat irányelve az hogy, az Egyesült Államokban a külföldi megvesztegetésekkel foglalkozó törvény ( FCPA ), illetve számos olyan országban, ahol a Huntsman üzleti tevékenységet folytat, az ott hatályos törvények tiltják a Vállalat alkalmazottai és ügynökei számára bármilyen értéktárgy felajánlását vagy átadását egy külföldi tisztviselœnek abból a célból, hogy a szóban forgó tisztviselœ egy kormányzati intézkedést vagy cselekményt befolyásoljon, vagy segítséget nyújtson a Vállalatnak üzleti érdekeltségek megszerzésében vagy megtartásában. Az irányelvek és az FCPA tilt minden megvesztegetést, kifizetést és ajándékozást egy külföldi kormány alkalmazottjának, megbízottjának, külföldi politikai pártnak, a párt tisztviselœinek, politikai tisztségekre jelölt személyeknek vagy nevezettek képviselœinek. Ez az irányelv vonatkozik többek között a megbízottakon keresztül eszközölt közvetett kifizetésekre és magában foglalja személyi pénzeszközök felhasználását. Noha bizonyos törvények, így többek között az FCPA, tartalmaznak bizonyos kivételeket, az ilyen kivételek hatályának és alkalmazhatóságának meghatározása alapos szakmai mérlegelést és a befogadó ország gyakorlatának alapos ismeretét igényli. A jognak ez a területe rendkívül bonyolult. A legkisebb mulasztás vagy tévedés a Vállalat vagy az alkalmazottak büntetœjogi felelœsségre vonásával járhat, beleértve jelentœs összegı bírságok kivetését és szabadságvesztést. Ezért a mentesség megítéléséhez elœzetesen ki kell kérni a részvénytársaság rendjéért felelœs vezetœ vagy a jogi osztály véleményét. A részvénytársaság rendjéért felelœs vezetœ nyilvántartást vezet a külföldi tisztviselœk javára teljesített kifizetésekrœl és bizonyos idœszakonként ellenœrzi az ilyen kifizetéseket engedélyezœ döntéseket. A Vállalat irányelvei az FCPA rendelkezéseivel összhangban olyan nyilvántartás vezetését írják elœ, amely pontosan tükrözi a Vállalat eszközeivel lebonyolított tranzakciókat és az eszközökkel való rendelkezést. Ezzel az irányelvvel kapcsolatban a Vállalat pénzeszközeit és egyéb vagyontárgyait csak a vállalatvezetœség engedélyével összhangban lehet hasznosítani, és minden ilyen költséget vagy rendelkezést jelenteni kell a számviteli osztálynak annak érdekében, hogy minden ilyen tranzakciót pontosan elkönyveljenek és késœbbiekben elkészíthessék a pénzügyi jelentéseket és az eszközökre vonatkozó nyilvántartást. Az alkalmazottak kötelesek haladéktalanul jelenteni a részvénytársaság rendjéért felelœs tisztviselœnek vagy a jogi osztálynak egy külföldi kormány vagy politikai párt képviselœjének, illetve jelöltjének vagy képviselœjének igényét a jelen irányelv hatálya alá tartozó kifizetés teljesítésére vagy valamilyen kedvezmény vagy juttatás biztosítására, illetve nevezettek által tett intézkedéseket ilyen kifizetés vagy juttatás teljesítésének ösztönzésére. A kereskedelem szabályozása A Huntsman elkötelezte magát, hogy tevékenységét a mıködésének teret adó országok törvényeiben és jogszabályaiban elœírt kereskedelmi korlátozások és exportszabályok szerint végzi. A Nemzetközi kereskedelem szabályainak betartására vonatkozó Huntsman Irányelvek további tájékoztatást adnak. 13

22 A MUNKAHELYEN KÍVÜL Érdekkonfliktus Az alkalmazott magánélete nagymértékben az alkalmazott sajátja. Érdekkonfliktus merülhet fel azonban akkor, amikor egy alkalmazott a Huntsman jogos üzleti érdekeinek árán szeretné érvényesíteni saját egyéni érdekeit. Minden alkalmazottnak kerülnie kell az olyan befektetéseket, üzleti érdekeltségeket vagy üzleti kapcsolatokat, amelyek akadályozzák, akadályozhatják vagy keresztezhetik a Vállalat érdekeinek érvényesítését szolgáló önálló mérlegelést és döntéseket. Az alkalmazottnak kerülnie kell a hısége megosztásához vezetœ helyzeteket. Minden alkalmazott, tisztviselœ és igazgató köteles írásban haladéktalanul jelenteni a Vállalatnak a potenciálisan érdekütközést, lehetséges érdekütközést vagy az érdekütközés látszatát keltœ körülményeket. A jelentést az alkalmazott közvetlen felettesének vagy a létesítmény rendjéért felelœs tisztviselœnek kell benyújtani, az utóbbi pedig az alkalmazott közvetlen felettesével és a vezetœséggel konzultálva igyekszik megoldani az ügyet. A vezetœség megoldást írásbeli határozatban rögzíti. A legfelsœ vezetœknek a fœtanácsoshoz vagy a vállalat rendjéért felelœs tisztviselœnek kell benyújtaniuk írásbeli jelentésüket, hogy az igazgatóval folytatott tanácskozás után végleges írásbeli döntést lehessen hozni. Bár képtelenség lenne felsorolni vagy leírni mindazokat a körülményeket, amelyek érdekütközéshez vezethetnének, az alábbiak irányvonalként szolgálhatnak arra vonatkozóan, mi számít érdekütközésnek, ezért a már fennálló esetekrœl teljes egészében jelentést kell készíteni a Vállalat számára, és ilyen tevékenységben részt venni csak a Vállalat elœzetes írásbeli engedélyével szabad. Üzleti konfliktus keletkezhet ott, ahol például egy alkalmazott, háztartásának valamelyik tagja, vagy egy másik olyan szervezet, amelyben az alkalmazott érdekelt, jelentœs közvetlen vagy közvetett pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik a Vállalat potenciális vagy tényleges versenytársában, szállítójában vagy ügyfelében, illetve a nevezettel szemben kötelezettséget vállalt; egy alkalmazott a Vállalat megbízásából üzleti tevékenységet folytat egy olyan szállítóval vagy ügyféllel, amelynek egyik tulajdonosa, tisztviselœje vagy képviselœje az alkalmazott vér szerint hozzátartozója, házastársa; egy alkalmazott jelentœs értéket képviselœ ajándékot fogad el egy tényleges vagy potenciális versenytárstól, szállítótól vagy ügyféltœl; vagy egy alkalmazott visszaél a foglalkoztatása során szerzett információkkal. Egy versenytárs segítése Nyilvánvalóan összeférhetetlen egy olyan szervezet segítése, amely a Huntsman mindenkori aktuális vagy potenciális termékeivel konkurens termékeket vagy szolgáltatásokat forgalmaz. A Huntsman elœzetes engedélye nélkül egy alkalmazott sem dolgozhat alkalmazottként, sem tanácsadóként, sem az igazgatótanács tagjaként egy ilyen szervezetnek. 14

23 Versengés a Huntsman ellen Egy alkalmazott nem értékesíthet a piacon olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek konkurenciát jelenthetnek a Huntsman aktuális vagy potenciális kínálatának. Az ilyen forgalmazásingtevékenység abban az esetben minœsül kereskedelmi tevékenységnek, ha az alkalmazott bármilyen közvetlen vagy közvetett díjazásban részesül a végzett munkáért. A Huntsman számára adott esetben konkurenciát jelentœ nem kereskedelmi tevékenységek csak a vállatvezetœség elœzetes engedélyével végezhetœk. Az alkalmazott köteles elœzetes konzultációkat folytatni az üzem rendjéért felelœs tisztviselœvel, a részvénytársaság rendjéért felelœs tisztviselœvel és a jogi osztállyal arról, konkurenciát jelent-e tervezett tevékenysége a Huntsman aktuális vagy potenciális termékcsaládjainak. Ezt a Huntsman számára végzett munkával esetleg összeférhetetlen tevékenység kezdete elœtt célszerı megtenni. Szállítás a Huntsmannak Egy alkalmazott általában nem lehet a Huntsman szállítója vagy kereskedœje, nem képviselheti a Huntsman szállítóját vagy kereskedœjét, nem dolgozhat a Huntsman szállítójának vagy kereskedœjének és nem lehet annak szolgáltatója, és nem lehet igazgatótanácsának tagja, miközben a Huntsman alkalmazottja. Egy alkalmazott nem fogadhat el ajándékot, pénzt, egyéb juttatásokat vagy szolgáltatásokat, miközben a Huntsman számára végzett üzleti tevékenységgel kapcsolatban üzleti tanácsadói vagy szolgáltató tevékenységet végez egy Huntsman számára dolgozó szállítónak. Az alkalmazott ágazatban dolgozó közeli hozzátartozója A kétkeresœ családok számának gyarapodásával és az ágazat terjeszkedésével egy alkalmazott könnyen kerülhet olyan helyzetbe, amikor házastársa, másik közvetlen családtagja vagy más közeli hozzátartozója a Huntsman közvetlen versenytársa vagy szállítója, vagy egy ilyen cég alkalmazottja. Noha minden ember jogosult saját belátása szerint alakítani karrierjét, az ilyen helyzetek rendkívül kényesek, és a biztonság, a bizalmas adatkezelés és az érdekkonfliktus vonatkozásában különleges odafigyelést igényelnek. A közeli rokoni kapcsolat veszélybe sodorhatja a Huntsman érdekeinek érvényesítését. Egy ilyen helyzet értékelése során számos tényezœt kell mérlegelni, többek között a Huntsman és a másik cég közötti kapcsolatot; a Huntsman alkalmazottjaként vállalt kötelezettségek és a közvetlen családtagja által vállalt kötelezettségek jellegét; valamint mindegyikük hozzáférését a munkaadó bizalmas adataihoz. Az alkalmazottnak tisztában kell lennie azzal, hogy még a legártatlanabb hasonló jellegı helyzet is gyanút kelthet a cég alkalmazottainak körében és befolyással lehet az illetœ alkalmazott munkahelyi kapcsolataira és helyzetére. Már az érdekkonfliktus lehetœsége is gondot okozhat, függetlenül attól, milyen magatartást tanúsít a Huntsman alkalmazott. 15

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

Magatartási kódex. .1 Tennivalók

Magatartási kódex. .1 Tennivalók Magatartási kódex Magatartási kódex A jelen dokumentum tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az igazgatóknak, könyvvizsgálóknak, menedzsereknek, a Pirelli Csoport alkalmazottjainak, és általában

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2014. December 4-én Cél: 2.1. A célja a csalás

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye

A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye Tartalom, Elôszó tartalom ELÔSZÓ 2 PREAMBULUM 3 I. A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. MINT TÁRSASÁG VÁLLALÁSAI,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson,

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) 1. A SZOLGÁLTATÓ 1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV Hatályba lépés: 2013. december 19. 1 1. Bevezetés Jelen Irányelv az Echo Innovációs Műhely (a továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8.

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8. Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája Hatályos: 2016. március 8. Értelmező rendelkezések Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által

Részletesebben

Messer Csoport - Etikai kódex

Messer Csoport - Etikai kódex Messer Csoport - Etikai kódex Tartalomjegyzék 1. Vállalati jövőkép Etikai kódex... 3 2. Emberi jogok - gyermek-/kényszermunka - diszkrimináció tilalma... 3 3. Kartell- és versenytilalom... 4 4. Nemzetközi

Részletesebben

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET I. Általános rendelkezések 1. A kódex célja A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztasága előmozdítása érdekében

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson, innováción

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2010. évi LXXXVIII. törvény a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról... 2458 234/2010.

Részletesebben

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC-MEGÁLLAPODÁS

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC-MEGÁLLAPODÁS TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC-MEGÁLLAPODÁS A jelen, a TOTAL IMMERSION és Ön (a továbbiakban Ön vagy az ENGEDÉLYES ) közötti licenc-megállapodás (a továbbiakban a Megállapodás

Részletesebben

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS ILPEA - - Kft. 5100 Jászberény, Ipartelep út 3. : 5101 Jászberény. Pf.: 202. : 57/515-150 fax: 57/515-152 E-mail: profext@profext.hu Internet: www.profext.hu MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS Jóváhagyta az Industrie

Részletesebben

II. A szabályzat hatálya

II. A szabályzat hatálya A WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2007 I. A szabályzat célja (1) E szellemitulajdon kezelési szabályzat célja, hogy: a) elősegítse a Wesley János Lelkészképző Főiskola

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2 Bevezetés A közjegyzőség intézménye az igazságszolgáltatás

Részletesebben

Érmindszent - Ady Endre szülõfaluja

Érmindszent - Ady Endre szülõfaluja Vásárhelyi Látóhatár Szerzõ Administrator 2012. január 12. Utolsó frissítés 2012. január 12. Vásárhelyi Látóhatár A generációk szimbolikus kézfogása... Üdvözöljük a Vásárhelyi Látóhatár negyedévente megjelenõ

Részletesebben

1. A háttér. Globális szabályzat. Felelős: A globális megfelelőségi és etikai programok igazgatója. Összeférhetetlenség. Cím:

1. A háttér. Globális szabályzat. Felelős: A globális megfelelőségi és etikai programok igazgatója. Összeférhetetlenség. Cím: 2015. április 5/1. oldal I. A CÉL A Modine igazgatótanácsának tagjaiként és dolgozóként etikai és jogi felelősséggel tartozunk a Modine Manufacturing Company és leányvállalatai felé (együttesen és külön-külön:

Részletesebben

A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat.

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Etikai Alapelvek Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Feddhetetlenség: A coachok becsületes és tisztességes módon járnak el, miközben tudatában vannak az egyedi

Részletesebben

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK GYÁRTÓINAK ÉS FORGALMAZÓINAK SZÖVETSÉGE ETIKAI KÓDEXE

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK GYÁRTÓINAK ÉS FORGALMAZÓINAK SZÖVETSÉGE ETIKAI KÓDEXE AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK GYÁRTÓINAK ÉS FORGALMAZÓINAK SZÖVETSÉGE ETIKAI KÓDEXE Bevezető Az Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és Forgalmazóinak Szövetsége (Szövetség) az Alapszabályában foglaltaknak

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok A TASZ álláspontja a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló T/363 számú törvényjavaslatról 2010. augusztus 30-én és 31-én benyújtott módosító javaslatokról A TASZ továbbra is

Részletesebben

Marie Claire.hu Felhasználási Feltételek

Marie Claire.hu Felhasználási Feltételek Marie Claire.hu Felhasználási Feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban:

Részletesebben

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd.

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A Szabályzat

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. AUGUSZTUS 3. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2012. évi LXVI. törvény a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel

Részletesebben

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Panaszhasznosulási jelentésünkben félévenként áttekintjük, hogy a Felügyeletre érkező panaszokból nyert információkat milyen

Részletesebben

1.1 Megállapodás: a jelen dokumentumban lefektetett Rio 2016 Jegyhasználati Megállapodást és Házirendet jelenti.

1.1 Megállapodás: a jelen dokumentumban lefektetett Rio 2016 Jegyhasználati Megállapodást és Házirendet jelenti. Rio 2016 Jegyhasználati Megállapodás és Házirend Rio 2016 létrehozta az alábbi Jegyhasználati Megállapodást és Házirendet (jelen Megállapodás ), amely lefekteti a Rio 2016 Olimpiai és Paralimpiai Játékokra

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 Definíciók... 4 Jogszabályok... 6 A Szabályzat hatálya... 8 A szellemi alkotáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Az webáruház használata során a In-Car-Tel Kft.részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban

Részletesebben

Delfort Group Magatartási Kódex

Delfort Group Magatartási Kódex Verzió május 2014 Delfort Group Magatartási Kódex A Menedzsment bevezetője A delfortgroup AG és leányvállalatai (delfortgroup) a tevékenységét a Kitűnőség Tisztelet Felelősség Becsületesség Átláthatóság

Részletesebben

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. február 1. 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Barcika Centrum Vagyonkezelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 2-TŐL TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Velencei-tó Turizmusáért

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu HÁZIREND 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu TARTALOM 1. Bevezető... 5 1.2. A Házirend célja... 5 1.3. A Házirend hatálya... 5 1.4.

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán

A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű és nem tekinthető számviteli vagy egyéb tanácsadásnak. A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE TERVEZET MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE Székhely:1082 Budapest, Üllői út 78/a. Nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság: 4894/1992 Adóigazgatási száma:18060968-1-42 2013. év április hó 13. napján

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX kivonat

ETIKAI KÓDEX kivonat ETIKAI KÓDEX kivonat I. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA ÉS HATÁLYA A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Etikai Kódexe a környezetünkkel szembeni felelősséget, az üzletvitelünkben érvényesülő feddhetetlenséget, az üzleti érdek és vagyon

Részletesebben

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Melléklet a 29/2014. (XI.25.) számú Főigazgatói Utasításhoz Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára I. Botrányos esetek a Budapesti Békéltető Testület 2014. első félévéből A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat 1. Bevezetés 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a HC Pointer Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7634 Pécs, Ürögi fasor 2/a., cégjegyzékszám: Cg.: 02-09-000359)

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

Igazságügyi Szakértõi. a Kecskeméti Igazságügyi Szakértõi Kamara kiadványa. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakértõinek kamarája

Igazságügyi Szakértõi. a Kecskeméti Igazságügyi Szakértõi Kamara kiadványa. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakértõinek kamarája Igazságügyi Szakértõi a Kecskeméti Igazságügyi Szakértõi Kamara kiadványa Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakértõinek kamarája XIV. évfolyam 2014/2. szám A TARTALOMBÓL Az új Etikai Kódex -

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET. EURÓPAI MODELL EDI MEGÁLLAPODÁS JOGI RENDELKEZÉSEK MAGYARÁZAT Bevezető

1. SZÁMÚ MELLÉKLET. EURÓPAI MODELL EDI MEGÁLLAPODÁS JOGI RENDELKEZÉSEK MAGYARÁZAT Bevezető 1. SZÁMÚ MELLÉKLET EURÓPAI MODELL EDI MEGÁLLAPODÁS JOGI RENDELKEZÉSEK MAGYARÁZAT Bevezető Az Európai Modell EDI Megállapodás olyan rendelkezésekkel tartalmaz az EDI felhasználók számára, amely egy adatcsere

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA 2011. Tartalomjegyzék: I. Etikai-fegyelmi kódex (EK) II. Az etikai-fegyelmi eljárás rendje III. Kivonat a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek

Részletesebben

Használati feltételek

Használati feltételek Page 1 of 10 https://www.amway.hu Nyomtatási dátum 2010-12-15, 21:43 Használati feltételek 1. Fogalmak 2. A Használati feltételek elfogadása 3. Reklamáció 4. Az Amway Online honlapjának látogatói 5. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM Hazirend-2011.qxd 2011.05.09. 15:45 Page 1 TARTALOM 1. Preambulum.................................4 1.1. A Házirend területi hatálya.....................4 1.2. A Házirend személyi hatálya....................4

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX 2012. december

ETIKAI KÓDEX 2012. december ETIKAI KÓDEX 2012. december Az ember semmi más, mint amivé önmagát teszi. (J. P. Sartre) Az Etikai Kódex célja és alapelvei A Kódex célja, hogy megfogalmazza mindazokat a viselkedési és etikai normákat,

Részletesebben

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A Vodafone Magatartási Kódex 1 Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A bizalom minden tevékenységünkben alapvető fontosságú. 2 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Üzenet

Részletesebben

E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Bevezető Üdvözöljük az E- DiscountGroup on- line vásárlói közösség felületén! Az E- DiscountGroup- ot azért hoztuk létre,

Részletesebben

BLACKBERRY SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY FELHASZNÁLÁSA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA ÁT EZT A DOKUMENTUMOT.

BLACKBERRY SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY FELHASZNÁLÁSA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA ÁT EZT A DOKUMENTUMOT. BLACKBERRY SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY FELHASZNÁLÁSA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA ÁT EZT A DOKUMENTUMOT. Ön jelen Szerződés alapján, mint vásárló, jogosult a Szoftver használatára.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról 2015. október 1. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A Melegrandi társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Melegrandi Tagok részére az interneten

Részletesebben

Etikai kódex Céljaink: A pedagógus és a pedagógiai munkát segítők elengedhetetlen személyiségjegyei A pedagógus elengedhetetlen vezetői vonásai:

Etikai kódex Céljaink: A pedagógus és a pedagógiai munkát segítők elengedhetetlen személyiségjegyei A pedagógus elengedhetetlen vezetői vonásai: Etikai kódex A szakmai etikai kódex érvényességi köre kiterjed a Bokréta Óvoda pedagógusaira, közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozóira és az intézménnyel kapcsolatban álló közalkalmazottakra is /pl.

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatásokhoz. frekvenciahasználati jogosultságok

Szélessávú szolgáltatásokhoz. frekvenciahasználati jogosultságok Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt pályázat dokumentációja Budapest, 2014. május 22. 1 Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK...9 1.1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK...9

Részletesebben

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Expert-Holiday Kft (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

Európai Grafológusok Szakmai és Etikai Kódexe

Európai Grafológusok Szakmai és Etikai Kódexe Európai Grafológusok Szakmai és Etikai Kódexe 1. Ezen Európai Grafológiai Szakmai Etikai Kódex feladata mindazon grafológusok jogainak és kötelességeinek megállapítása, akik szakmájukat egységes szakmai

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.astibababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Emerson Process Management Kft. COS_PCS_HUN: EPM Edition 10/2005 1. Definíciók A jelen értékesítési feltételek és kondíciók

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

PÉCS EXPO 27. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 27TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 27. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 27TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 27. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 27TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2007. MÁJUS 17-20. 17-20 MAY 2007 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY SZERVEZÔJE: PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZÔ

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. 1. Bevezetés A Malom Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Fédération Internationale des Sociétés d Aviron. (Nemzetközi Evezős Szövetség) Alapszabály. 2013-as verzió

Fédération Internationale des Sociétés d Aviron. (Nemzetközi Evezős Szövetség) Alapszabály. 2013-as verzió Fédération Internationale des Sociétés d Aviron (Nemzetközi Evezős Szövetség) Alapszabály 2013-as verzió Alapelvek A. AZ EVEZÉS Az evezés az egyik legrégebbi sportág, amelynek komoly tradíciója van. Az

Részletesebben

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 FONTOS: KÉRJÜK, HOGY A (LENT MEGHATÁROZOTT) SZOFTVERNEK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN TANULMÁNYOZZA

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkavállalói az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben