Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról"

Átírás

1 rendelet április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 16. (1) bek. alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításáról, azok igénybevételének feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja. A rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) és közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv. rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Általános rendelkezések 1. /1/ Mórahalom város Képviselőtestülete az Sztv. és e rendeletben foglalt feltételek szerint a szociális rászorultságtól függően a személyes gondoskodás körében alapellátást nyújt és biztosítja a szakosított ellátás igénybevételének lehetőségét, az alábbiakban szabályozott személyi körre: a./ magyar állampolgárokra, b./ bevándoroltakra és letelepedettekre, c./ hontalanokra, d./ a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adat-és lakcímnyilvántartásáról szóló törvény rendelkezései szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, f./ 1 g./ az Sztv. 7..(1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bek.a-d./ pontjában foglaltakon túl az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. /2/ Az alapszolgáltatások formái: a./ étkeztetés b./ házi segítségnyújtás c./ családsegítés d./ tanyagondnoki szolgáltatás e./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás f./ támogató szolgálat g./ közösségi pszichiátriai ellátás i./ nappali ellátás idősek klubja 1 Hatályon kívül helyezte a 25/2008. (XI. 20.) Ör.

2 (3) Szakosított ellátás formái: Mórahalom város Önkormányzata fenntartásában - fogyatékosok nappali intézménye Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában: - idősek ápoló otthonai - fogyatékosok ápolói otthonai - pszichiátriai betegek ápoló és rehabilitációs otthona - fogyatékosok rehabilitációs intézete 2. (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények igénybevétele az alábbiak szerint történik: - az elhelyezés: Idősek Klubjába a Gondozási Központ vezetőjének, - étkeztetésnél a Gondozási Központ vezetőjének, - házi segítségnyújtásnál a Gondozási Központ vezetőjének intézkedése, - támogató szolgálat igénybevétele esetében a Gondozási Központ Vezetőjének intézkedése - családsegítő szolgáltatás igénybevétele a családsegítő szolgálatnál történő önkéntes megjelenéssel és kéréssel, - tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítése a tanyagondnok részére történt jelzést követően a Gondozási Központ Vezetőjének intézkedése alapján történik. (2) Az intézményi térítési díjakat évente két alkalommal a Képviselőtestület állapíthatja meg. (3) Az intézményvezető az ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, kivéve ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul. A megállapodás tartalmazza az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására fizetésére vonatkozó szabályokat, egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat. 2 (5) A tanyagondnokok által ellátandó körzet határai: I. tanyagondnoki körzet: külterület III. és VI. körzet II. tanyagondnoki körzet: külterület II. körzet III. tanyagondnoki körzet: külterület IV. körzet IV. tanyagondnoki körzet: külterület V. és VII. körzet 3. (1) Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult a.) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 2 25/2008. (XI. 20.) Ör-rel módosított szöveg

3 b.) a házirendet súlyosan megsérti, c.) intézményi elhelyezése nem indokolt. 3 (2) A kérelem benyújtására jogosult az ellátást igénylő, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv-ben meghatározott esetekben és módon annak törvényes képviselője. (3) A kérelemhez mellékelni kell a Polgármesteri Hivatal, illetve az adott intézmény által rendelkezésre bocsátott Adatlapot, illetve jövedelem és vagyonnyilatkozatot, továbbá az abban szereplő adatokat, jövedelmeket igazoló bizonylatokat, igazolásokat. A jövedelem, illetve a vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot az együtt élő család valamennyi tagja meg kell tegye és igazolja. (4) Jogszabály más melléklet becsatolását is előírhatja (pl. orvosi igazolás). (5) Jövedelemszámításnál a havonta rendszeresen jelentkező jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapot, egyéb jövedelemnél 1 évet kell figyelembe venni. (6) A jövedelem-nyilatkozatban az egyéb - személyi jövedelemalapot nem képező - jövedelmeket is fel kell tüntetni (pl. családi pótlék, GYES, GYED, tartásdíj, rendszeres szociális-, vagy nevelési segély, bármilyen jogcímen kapott nyugdíj, járadék, járulék, stb.) kivéve a mozgássérültek közlekedési támogatása, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka. Jövedelemként kell figyelembe venni továbbá az értékpapír, részvény, stb. éves hozadékát (kamat, osztalék, stb.) is. (7) Egy családból egyidejűleg több személy is részesülhet valamely ellátási formában. (8) Kérelmező köteles a saját, vagy együtt élő hozzátartozója helyzetében, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjénél bejelenteni. (9) A kérelem elbírálásához becsatolt személyi adatok, jövedelmi és vagyoni nyilatkozatok, igazolások más célra nem használhatók fel. Az adatok, nyilvántartások kezelésénél a Sztv ában foglalt rendelkezések az irányadók. Szociális étkeztetés 4. (1) A Sztv-ben meghatározott személyek, illetve eltartottjaik - szociális helyzetüktől függő térítés mellett - napi egyszeri meleg étkeztetésben részesülhetnek. Az étkeztetés a szükségletnek megfelelően megszervezhető az étel - kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, - elvitelének lehetővé tételével, - lakásra szállításával. (2) Az arra szociálisan rászorultak étkeztetéséről a házi segítségnyújtás és az Idősek Klubja keretében kell gondoskodni. Az étkeztetés megszervezhető a tanyagondnoki szolgáltatás közreműködésével a Gondozási Központ vezetőjének utasításai szerint. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. (3) Azon nagykorú személyek, akik semmilyen gondozási formában nem részesülnek - szociális rászorultságuk esetén - az étkeztetést a Gondozási Központnál kérhetik. (4) Szociálisan rászorult az, akinek illetve akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, tartásra, gondozásra köteles, vagy képes hozzátartozója nincs és napi egyszeri meleg étellel való ellátása másként nem biztosítható. 3 25/2008. (XI. 20.) Ör-rel módosított szöveg

4 Házi segítségnyújtás 5. (1) A Sztv-ben meghatározott rászorultak házi segítségnyújtásban részesülnek, amely magában foglalja mindazon segítséget és tevékenységet, amely a gondozott lakásán nyújtható s amelyet a gondozott kora, egészségi állapota, vagy más ok miatt elvégezni nem tud, ennek elvégzésére képes és köteles hozzátartozója nincs. Az ellátás körébe tartoznak különösen: az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása segítségnyújtás a higiénia megtartásában közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató programok szervezésében az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátáshoz valóhozzájutásban az előgondozást végző személlyel való együttműködés (2) A erre irányuló kérelmet a Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. (3) Házi segítségnyújtás keretében étkezés is biztosítható, szociális rászorultság esetén a R. 4.. (4) szerinti feltétellel. (4) A házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatait a Gondozási Központ főállású és tiszteletdíjas gondozónők, valamint a tanyagondnoki szolgálat bevonásával látja el. (5) A gondozói óradíjat a Képviselőtestület, a társadalmi gondozók tiszteletdíját a Polgármester állapítja meg. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5/A (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait Mórahalom város gesztorsága mellett a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a Gondozási Központ főállású és tiszteletdíjas gondozónői, valamint a tanyagondnoki szolgálat bevonásával látja el. (4) Az ellátás iránti kérelmeket a Gondozási Központjának vezetőjéhez kell benyújtani. Családsegítés 6.

5 (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A családsegítést az önkormányzat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretében biztosítja. Közösségi ellátások 7. (1) Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő személyek, illetve családok segítését főfoglalkozású családsegítők biztosítják. (2) A családsegítő munkakör a Gondozási Központ keretében kerül megszervezésre, és a családsegítők más szociális feladattal is megbízhatók. Idősek Klubja 8. (1) A Képviselőtestület saját fenntartásában - nappali ellátást nyújtó intézményként - Idősek Klubja működik. (2) Az Idősek Klubja feladatát munkaviszonyban álló hivatásos és társadalmi gondozók közreműködésével látja el. Működésének részletes szabályait a Sztv. rendelkezései illetve a Házirend állapítja meg. A Házirendet a Polgármester hagyja jóvá. (3) Az Idősek Klubjába felvehető az a - egyébként otthonában élő - személy, aki idős kora, vagy egészségi állapota miatt önmaga teljes körű ellátására nem képes, szociális helyzete miatt támogatásra szorul és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (4) A jogosult erre irányuló kérelmét az intézmény vezetőjéhez nyújthatja be, a Rendelet 3. -ában foglaltak szerint. 9. (1) A Gondozási Központ segítséget nyújt a tartós bentlakásos szociális intézménybe való felvételét kérő igénylő részére a kérelem előterjesztéséhez, a kérelem mellékleteinek beszerzésében, és együttműködik a férőhely kijelölését megelőző előgondozásban az elhelyezésül megjelölt szociális intézménnyel. Térítési díj 10. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért kivéve a családsegítést, a tanyagondnoki szolgáltatást, közösségi ellátást, - havonta utólag térítési díjat kell fizetni az ellátást igénybe vevőnek. A térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. (2) Az intézményi térítési díj számítására és alkalmazására vonatkozó szabályokat - szociálisan rászorult személyek esetében az Sztv. és a módosított 29/1993. /II. 17./ Korm. rendelet tartalmazza.

6 (3) A személyi térítési díjat az intézményvezető vezetője állapítja meg, a Sztv., a Korm. rendelet és jelen rendeletben foglaltak alapján és írásban tájékoztatja az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyeket. Amennyiben a fizetésre kötelezett a térítési díjat vitatja, Mórahalom Város Képviselőtestületéhez fordulhat, ez esetben a személyi térítési díjat a Képviselőtestület határozattal állapítja meg. (4) A szociálisan rászorult igénybe vevők esetében a személyi térítési díj nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének az Sztv aiban foglalt mértéket. (5) A szociálisan nem rászorult személyek esetében a térítési díj összegét a R. 4. sz. mellékletének 3. pontja tartalmazza. (6) Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményben az intézményi elhelyezéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás összegét a R. 4. sz. melléklet 5. pontja tartalmazza. Az egyszeri hozzájárulást az intézménybe történő beköltözés után kell megfizetni. Ha a gondozás - a haláleset kivételével - vagy a férőhely emelt szintű minősítése az intézménybe történő beköltözést követő öt éven belül megszűnik, az egyszeri hozzájárulásnak az időarányos részét vissza kell fizetni. 11. (1) A gyermekétkeztetésnek nem minősülő egyéb intézményi térítési díjait a 2.sz. melléklet tartalmazza. (2) A tanyagondnok által nyújtott szolgáltatás térítési díjaként az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni 12. (1) A személyi térítési díj csökkenthető, vagy elengedhető, ha az ellátásra szoruló illetve a fizetésre kötelezett a) nem rendelkezik a létfenntartáshoz szükséges mértéken felül ingó vagyonnal, vagy forgalomképes ingatlannal és b) a közös háztartásban élő család egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2) A csökkentés mértéke, ha a fizetésre kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét a./ 8000 Ft-tal haladja meg 20 %-ig b./ 6000 Ft-tal haladja meg 40 %-ig c./ 4000 Ft-tal haladja meg 60 %-ig d./ 1000 Ft-tal haladja meg 80 %-ig e./ nem haladja meg 100 %-ig terjedhet. (3) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. (4) A személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az nem haladhatja meg a Sztv ában meghatározott mértéket. (5) A jövedelem megállapításánál a Rendelet 3. (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.

7 Az intézményvezető intézkedése elleni, panasz, fellebbezés, adatszolgáltatás 13. (1) A személyes gondoskodást elutasító, illetve a személyi térítési díjat megállapító döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elbírálása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. (2) A Képviselőtestület határozata ellen törvénysértés esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat. 4 (3) Az intézményvezető intézkedése elleni panaszt a Polgármesterhez kell benyújtani. (4) Az intézményvezető adatszolgáltatási kötelezettségének a Képviselőtestületnek, az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak történő beszámolással, aktuális statisztikai jelentések egy példányának leadásával kell eleget tennie. Szociálpolitikai kerekasztal 14. (1) A szociális szolgáltatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal működik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjainak jegyzékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, üléseit a polgármester hívja össze. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak A szociálpolitikai kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott működési szabályzatban határozza meg. Záró rendelkezések 15. (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 9/2000. (III.30.) KT. rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 2/2003. (I.30.) Kt. rendelet, 15/2003. (VIII.14.) Kt. rendelet, 18/2004. (V.13.) Ör. rendelet, 3/2005. (II.17.) Ör.rednelet, 27/2005. (XI.1.) Ör., 9/2007. (III.29) Ör. rendelet, és a 6/2008. (III.1.) Ör. rendelet hatályukat vesztik. 5 Mórahalom, november 20. Nógrádi Zoltán sk. polgármester Dr. Szántó Mária sk. jegyző 4 25/2008. (XI. 20.) Ör-rel módosított szöveg 5 25/2008. (XI. 20.) Ör-rel módosított szöveg

8 1. sz. melléklet A GYERMEKÉTKEZTETÉSNEK NEM MINŐSÜLŐ EGYÉB INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: Gyermekétkeztetésnek nem minősülő egyéb intézményi térítési díj a./ Idősek Klubja normál étrend diétás étkezés 294,- Ft + ÁFA= 338 Ft/adag 313,- Ft + ÁFA= 380 Ft/ adag b./ szociális étkeztetés normál étrend diétás étkezés 294,- Ft + ÁFA= 338 Ft/ adag 313,- Ft + ÁFA= 380 Ft/ adag

9 2. sz. melléklet A tanyagondnok által ellátott szolgáltatások köre: Alapellátási feladatok: szociális étkeztetés házi segítségnyújtás szociális gondozónő, családsegítő közreműködésével egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása /gyógyszerkiváltás, orvosi rendelőbe, laboratóriumba szállítás, gyógytornász, szakápoló kijuttatása, gyógyászati segédeszköz kölcsönzésében segítségnyújtás, gyógyfürdőbe szállítás, óvodás, iskoláskorú gyermekek intézménybe, szakköri foglalkozásra, sportversenyre. úszásoktatásra történő szállítása ellátottak szociális igényének továbbítása pénzbeli ellátás, személyes gondoskodás kezdeményezése Egyéb szolgáltatások művelődési, sport, szabadidős tevékenységben való közreműködés /színház látogatás, kirándulás, könyvkölcsönzés, helyi rendezvények látogatása, családlátogatás, kapcsolattartásban való segítségnyújtás, sportolók szállítása, igény szerint versenyző csoportok szállításában való közreműködés/ lakossági szolgáltatás: bevásárlás, háztartási gép javítás intézése, vetőmag beszerzés, terményértékesítésben közreműködés, különféle ügyintézésben közreműködés önkormányzati feladatokban való közreműködés: árubeszerzés intézmény részére,

10 3. számú melléklet A szociálpolitikai kerekasztalban résztvevő szerveztek 1. Mórahalom Város polgármestere 2. Szociális és Igazgatási Osztály vezetője 3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 4. Gondozási Központ 5. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő Gyermekjóléti Központ 6. Móra Ferenc ÁMK 7. Napközi otthonos Óvoda 8. Bölcsőde és Családi Napközi 9. Móra-Vitál Kht 10. Móra-Partner Kht 11. Egészséges Mórahalomért Közalapítvány

11 4.sz.melléklet Szociális szolgáltatások térítési díja 1. Alapszolgáltatások szociálisan rászorult személyek részére: Házi gondozás óradíja Támogató szolgálat óradíja km. díja: 295,- Ft/óra 45 Ft/km 295,- Ft / óra 2. Térítésmentes a tanyagondnoki szolgáltatás, a jelzőrendszeres idősgondozás, a családsegítés, valamint a közösségi pszichiátria. 3. Szociálisan nem rászorult személyek részére nyújtott szolgáltatás térítési díja az ellátási típusonként felmerült önköltség összege. 4. Szakosított ellátás: Bentlakásos szociális intézmény térítési díjai: idősek otthona napi 1166 Ft havi Ft 5. Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosító intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás összege: egyszemélyes lakrészben kétszemélyes lakrészben Ft Ft

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I. Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben