SÁRRÉTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRRÉTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS"

Átírás

1 SÁRRÉTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 4. old. II. HELYZETELEMZÉS. A kistérség társadalmi, gazdasági infrastrukturális helyzete 2. Lakossági mobilizáció, demográfiai helyzetkép 7. old. 7. old. 9. old. III. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS JELENLEGI JELLEMZŐI A SÁRRÉTI KISTÉRSÉGBEN 6. old.. Az egyes települések közoktatási feladatainak jellemzői 6. old. 2. Óvodai ellátás 2. old.. Általános iskolai nevelésoktatás. old. 4. Középfokú oktatásképzés helyzete 7. old. 5. Felnőttoktatás 4. old. 6. Kollégiumi ellátás 42. old. 7. Pedagógiai szakszolgálat 4. old.. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléseoktatása 45. old. 9. Az oktatásigazgatás helyzete 45. old. 0. Alapfokú művészetoktatás helyzete 46. old.. Diákotthoni, kollégiumi ellátás jellemzői 47. old. 2. Helyettesítési rendszer 47. old.. A térségi látogatások legfontosabb tapasztalatai 4. old. 4. Egyéb körülmények, jellemzők a kistérségi közoktatásban 4. old. 5. A helyzetelemzés összegzése 50. old. IV. A KÖZOKTATÁS TERÜLETÉN MEGFOGALMAZOTT SZERVEZÉSI, FEJLESZTÉSI CÉLOK A KISTÉRSÉGBEN 55. old.. Mi indokolja a kistérség együttműködési formák keresését 55. old. 2. Az együttműködés célja 56. old.. Az együttműködés alapelvei 56. old. V. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS LEHETSÉGES KÖZÉPTÁVÚ CÉLJAI ÉS FELADATAI 5. old.. Prognosztizációk: A kistérség társadalmi, gazdasági élete, demográfiai helyzete ( évre) 5. old. 2. A közoktatás fejlesztésének kistérségi céljai 5. old.. Közoktatási feladatellátás a kistérségben 6. old. 4. A közoktatási kistérségi intézkedési terv feladatainak ütemezése (.) 66. old. VI. ELVÁRT EREDMÉNYEK 67. old. 2/77

3 VII. JAVASLATOK A KÖKOKTATÁSI TÁRSULÁS FUNKCIÓIRA, FELADATAIRA 6. old.. A kistérség önként vállalt feladatai 6. old. 2. A kistérségi intézkedési terv megvalósítását szolgáló eszközrendszer 69. old. VIII. HOGYAN, KIKKEL PARTNERSÉGBEN CÉLSZERŰ MEGVALÓSÍTANI A KITŰZÖTT CÉLOKAT 69. old. IX. ZÁRADÉK 69. old. MELLÉKLETEK 70. old. /77

4 I. BEVEZETŐ Az uniós csatlakozást követően a kormányzat és a törvényhozás kiemelt jelentőséget tulajdonít hazánkban a kistérségi együttműködésnek, a közszolgáltatási intézményrendszer korszerűsítésének, a források költséghatékony hasznosításának. A évekre szóló kormányprogram kimondta, hogy: Az európai uniós csatlakozás határozottan megköveteli az egyébként is szükséges, de politikai okokból rendre elhalasztott önkormányzati reform végrehajtását. A kistérségek határait a 244/200. (XII..) Korm. rendelet határozta meg, a területfejlesztési szempontok mellett a települések közötti természetes kapcsolatokat, illetve a térségi igazgatással szemben támasztható követelményeket is tekintetbe véve. A kistérségek behatárolásával, méretének meghatározásával lehetővé vált ésszerű fejlesztési programok kialakítása, illetve optimális (az ellátottak számához, a helyi igényekhez igazodó) intézményhálózat kialakítása és működtetése. A többcélú kistérség alkalmassá válhat arra, hogy közszolgáltatásokat térségi szinten biztosítsa, a területfejlesztés és az államigazgatás feladatainak összehangolásához keretet nyújtson. Az együttműködés kiterjedhet az alapvető közszolgáltatások teljes körére, azokat kiemelve, amelyek valóban kistérségi működtetést igényelnek. A legfontosabb, kooperációban ellátható területek közé tartozik a közoktatási feladatellátás és az ehhez kapcsolódó egyéb ágazati feladatok köre: pl. iskolaegészségügy, korosztályi közművelődés, szociális gondoskodás, gyermekés ifjúságvédelem, stb. A közoktatás területén a túlterhelt önkormányzati struktúra, a tíz éve tartó népességfogyás, a súlyos finanszírozási problémák megoldásának kulcsa lehet a kistérség közösen vállalható közoktatási feladatainak intézményesítése. A Sárréti kistérségi közoktatási koncepció előkészítése során összegyűjtöttük a térség közoktatás szolgáltatását jellemző fontosabb adatokat és működési jellemzőket. A vázolt helyzetelemzés, a kooperációban tervezhető feladatok döntően szakmai célokat, feladatokat tartalmaznak. Elengedhetetlen a konkrét cselekvési programok indítása előtt az érintett intézményhasználók, a nevelőtestületek, szakmai testületek és a fenntartók véleményének, álláspontjának megismerése, előzetes hatásvizsgálat és számítások végzése. 4/77

5 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Kistérség neve: SÁRRÉTI KISTÉRSÉG KSH azonosító: Kijelölt önkormányzat: Ssz. Püspökladány Város Önkormányzata. A kistérség települései BÁRÁND 2. BIHARDANCSHÁZA I I. BIHARNAGYBAJOM I 4. BIHARTORDA I 5. FÖLDES I 6. KABA I 7. NAGYRÁBÉ I. NÁDUDVAR I 9. PÜSPÖKLADÁNY I 0. SÁP I. SÁRÉTUDVARI I 2. SZEREP I. TETÉTLEN I 5/77 Tagjae a többcélú társulásnak (I/N)

6 A Sárréti Kistérség települései és kiterjedése 6/77

7 II. HELYZETELEMZÉS:. A kistérség társadalmi, gazdasági infrastrukturális helyzete: A Püspökladányi statisztikai kistérség az országos átlag alatti fejlettségű 42 hátrányos helyzetű kistérség egyike. A három várost és 0 községet felölelő kistérség 5.69 fős (2004 január i adat)állandó lakosságának mintegy harmada él Püspökladányban. A három városban Püspökladányban, Nádudvaron és Kabán él a lakosság 60%a, tehát a kistérség lakosságának kisebbik fele falusi lakos. A kistérségi lakosság számadatai korábban folyamatosan csökkenő tendenciát mutattak, de az utóbbi években ez a tendencia megállt. A sárréti településeken az elmúlt évtizedekben negatív vándorlási egyenleg és ezzel együtt járó elöregedés volt megfigyelhető, de a tendencia a városokban és a nagyobb falvakban megfordulni látszik.. A kistérségben Püspökladány, Nádudvar, Biharnagybajom, Sáp, Szerep és Kaba népessége tekinthető kedvező korösszetételűnek. A demográfiai hátrányok mellett igen magas munkanélküliségi mutatók jellemzik a településeket. Általában ez az állapot jellemző a leghátrányosabb helyzetű nagysárréti falvakban. A foglalkoztatás rendszerváltás során bekövetkezett csökkenésével az itt élő családok életkörülményei jelentős mértékben megromlottak. A kilencvenes évek elején Magyarország urbanizáltabb térségeiből a foglalkoztatás általános érvényű leépítése miatt jelentős visszatelepülés is volt, másrészt számottevő a cigány lakosság településközi migrációja is...természeti adottságok és viszonyok: A Püspökladányi kistérség területén a természeti adottságok és viszonyok változatosak. A helyi erőforrások alapján legjobb adottságú a DélHajdúság területe, ugyanakkor a Hortobágy és különösen a NagySárrét vidékén a természeti adottságok termőföld, a gazdálkodás adottságai, stb. miatt szerényebbek..2.gazdaságföldrajzi leírás: A kistérség gazdasága helyenként közepesen, ill. gyengén fejlett, s természetföldrajzi adottságainak megfelelően mezőgazdaságorientált. Területének %a mezőgazdasági művelés alatt áll. 7/77

8 Talajadottságai változatosak, de a réti és a mezőségi talajtípus a leginkább meghatározó. A települések ipari üzemei a térség mezőgazdasági kultúráihoz (kukorica, cukorrépa, búza) kapcsolódva jöttek létre. Míg a DélHajdúság mezőségi talaja a szántóföldi művelésre, addig a nagy kiterjedésű szikes területek (melyek a hortobágyi és a sárréti részen találhatók) csak legeltetésre alkalmasak, melynek területe kb. 25 ezer ha. Erdők szétszórtan csak kis területen találhatók. A térség több településén található, perspektivikus természeti erőforrás a termálvíz kincs (4460 Cos nátriumkloridos termálvíz csaknem az egész kistérségben fellelhető). Kiépített fürdő azonban csak Püspökladányban, Nádudvaron, Kabán és Földesen van. A kistérség térszerkezeti fekvése kedvező. A térség közúton (Budapest, Debrecen irányából) a 4es számú főközlekedési úton érhető el. Püspökladánynál csatlakozik be a 4es számú főközlekedési útba a 42es számú (nemzetközi) főközlekedési út. Jelentős a nemzetközi forgalom, mindkét főútvonal erősen terhelt. Az úthálózatról közvetlenül ill. mellékutakon érhetők el a Nagysárrét települései. Püspökladány évtizedeken át fontos vasúti csomópontként, átrakóhelyként működött: a BudapestZáhony, BudapestBiharkeresztes, PüspökladánySzeghalom vonalon. A vasúti csomópont fénykorában közel kétezer ember számára tudott munka, és megélhetési lehetőséget biztosítani. A kilencvenes években az átmenő forgalom csökkenése, és a MÁV gazdasági szigorításai miatt a foglalkoztatási létszám 600 fő alá süllyedt, ennek ellenére továbbra is az államvasút maradt a Sárrét egyik legfontosabb munkáltatója. Több település nem rendelkezik vasúttal Tetétlen, Földes, Bihardancsháza, Nagyrábé, Bihartorda. Nádudvaron a 0as évek elején szüntették meg a vasúti személyforgalmat. A térség élelmiszergazdaságának meghatározó ipari termelője a Kabai Cukorgyár, és a köré koncentrálódott cukorrépa termesztés. A gyár 00%os francia tulajdonba került. Kabán működik még a Bonfreeze Kft is jelentős feldolgozó kapacitással. Nádudvaron üzemel a ma is országos kisugárzású mezőgazdasági és élelmiszeripari bázis a NAGISZ Rt. és Kfti, a HAGE és a KITE. A kistérség területén a dinamikus fejlődésnek indult élelmiszergazdaságot a nyolcvanas évektől kezdve, igen érzékenyen érintette a központi preferenciák megszüntetése, a tulajdonviszonyok rendezetlensége, s a keleti piacok összeomlása. Nehéz helyzetbe juttatta a helyi gazdálkodó egységeket, visszaszorította a termelést. A térségben számottevő iparosodás nem történt az elmúlt két évtizedben. Kivételt a Kabai Cukorgyár megépítése és a budapesti Kéziszerszámgyár Püspökladányba telepítése /77

9 jelentett. Előbbi jó hatással volt a mezőgazdasági termelésre, a lakosság foglalkoztatására. A Kéziszerszámgyár meglévő üzemre települt, mely jelentősebb létszámfejlesztéssel nem járt. A kisebb településeken, különösen a térség délkeleti szerényebb eltartóképességű részein ma már legjelentősebb foglalkoztató az önkormányzat, a közhasznú munkalehetőségek fenntartásával, melyek nagymértékben meghatározzák a közműfejlesztési programok sikerét is. A térség több településén a mezőgazdaság volt az egyetlen munkaadó. A 90es években főleg a melléküzemágak megszüntetésével, a szövetkezetek átalakításával megjelent a nagyszámú agrár munkanélküli. A többségük kényszervállalkozóvá, őstermelővé vált, vagy alacsony színvonalú háztáji gazdaságokat üzemeltet. A kereskedelemben és szolgáltatásban a foglalkoztatási lehetőségek az átalakulás idején főképp az ÁFÉSZek gazdasági térvesztése miatt csökkent. Megszűntek a melléküzemágak, amelyek pedig már jelentős ipari hagyományokkal rendelkeztek (cipő, fa, bútoripari melléküzemek). Ugyanakkor a kiskereskedelem magánosításával az árukínálat, a falusi szolgáltatások mennyiségi kiteljesedésével ugrásszerűen javult...településszerkezet, közigazgatási rendszer: A Püspökladányi kistérség települése településszerkezete alföldi jellegű: a településhálózat ritka, a területi egységhez képest a település alacsony településsűrűségű hálózatot alkot. Különösen jellemzőek a nagy határrésszel, nagy népességszámú rendelkező települések a kistérség északi részén: Nádudvar, Püspökladány, Kaba, Földes jellegzetes alföldi mezővárosoknak tekinthetők. A NagySárrét vidékén a lakosok jellegzetes mocsári falvakban éltek és az előzőekhez képest némileg sűrűbb településhálózat kialakulását eredményezték. A NagySárrét lecsapolása után vált nagyobb határú településsé Nagyrábé és Biharnagybajom. 2. Lakossági mobilizáció, demográfiai helyzetkép: 2.. Demográfiai helyzet és folyamatok A korábban járási székhelyű Püspökladányt kivéve minden település mezőgazdasági jellegű. Ebből adódik, hogy az egyes települések népességszámmaimumukat már több évtizeddel korábban elérték: például Bihartordán 900ban, Bárándon és Bihardancsházán 920ban éltek legtöbben. A települések döntő többségében így Nádudvaron is 949ben írták 9/77

10 össze a legmagasabb népességet. Mindössze Szerep és Püspökladány az a település, ahol a népességszámmaimum 960ban volt jellemző. Az évtizedek óta tartó népességszám csökkenés azt eredményezte, hogy például Nagyrábén, Bihardancsházán ma majdcsak feleannyian élnek, mint ötven évvel ezelőtt, de Biharnagybajomban, Sárrétudvariban és Bihartordán is csaknem megfeleződött a népességszám. Több mint ezer fős a csökkenés Nádudvaron, a legmagasabb népességszámhoz viszonyítva. Kaba és Püspökladány népességszáma stabil, ezeken a településeken a népesség száma az elmúlt években mindvégig azonos szinten maradt. 2. sz. táblázat Az állandó népesség száma korcsoportok szerint (fő)* A település neve Báránd Bihardancsháza Biharnagybajom Bihartorda Földes Kaba Nagyrábé Nádudvar Püspökladány Sáp Sárétudvari Szerep Tetétlen nov. ig 2 évesek száma 2 évesek száma 4 évesek száma 45 évesek száma 56 évesek száma 60 évesek száma 04 évesek száma 46 évesek száma 6 évesek száma n.a n.a n.a n.a n.a. n.a. n.a /77

11 A 90es években a népességarányok jelentősen megváltoztak. A korábbi évtizedek egyoldalú elvándorlásával szemben jelentős visszavándorlás kezdődött el. A városi munkahelyek megszűnése miatt sokan tértek vissza falusi szülőhelyükre, a korábbi egyöntetűen negatív elvándorlási tendenciát a lakónépesség növekedése váltotta föl. Erről az 99. és 994. évi migrációs adatok adnak bizonyságot. A Püspökladányi kistérségben a lakónépesség stagnálása, szerény mértékű migráció jellemző az utóbbi években. Növekvő a lakosságszám: Biharnagybajomban, Sárrétudvariban és Nádudvaron. A kistérségben jellemző születési adatok sz. ábra Bihardancsháza lakossága fogyóban van, ingadozik a születések száma Földesen, Bihartordán és Sápon, a kistérség többi településén 2002től megállt a lakosságszám csökkenése. Összességében az öregedési inde öregedő korstruktúrájú kistérségről árulkodik. Egy egész fölötti az öregedési inde (vagyis több a 60 év feletti idős ember, mint a 5 év alatti gyermekkorú népesség) Bárándon, Bihartordán, Földesen, Nagyrábén, Tetétlenen és Bihardancsházán. A többi településen 0,9 körül alakul az öregedési inde. Kedvezőbb korstruktúrát mutat Sáp (0,70), Szerep (0,2) és Biharnagybajom (0,7) öregedési indee. A demográfiai feltételeket és igényeket figyelembe véve az óvodai és az általános iskolai nevelésoktatás alapvető tárgyi és személyi feltételei a kistérségben adottak. /77

12 Több településen 0 éven belül épültek új iskolák Biharnagybajom, Sáp, Tetétlen, Szerep vagy bővítették a régi iskolaépületeket: Báránd, Nádudvar, Püspökladány, Sárrétudvari esetében. Folyamatban van a tornaterem építése Sápon, befejeződött az iskolaépítés I.üteme Bihartordán. A kistérség összlakosságszámának alakulása (2005. január. állapot) Település Lakosok száma(fő) Báránd Bihardancsháza Biharnagybajom Bihartorda Földes Kaba Nagyrábé Nádudvar Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen Összesen: A 07 éves gyermekek száma A kistérség összlakosságszámának alakulása sz. ábra /

13 A kistérségben történetileg jól szervezett az általános iskolai és az óvodai ellátás. A munkahelyek megszűnésével azonban egyre több óvodás korú gyermek édesanyja marad otthon. A társadalmigazdasági helyzet következménye, hogy a munka nélkül maradt családok többsége nem tud megfelelő színvonalon gondoskodni az óvodás és iskolás korú gyermekeiről. Egyre nagyobb a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek aránya, növekszik a hátrányos helyzetű populáció. Az önkormányzatoknak komoly gondot jelent az, hogy az állami költségvetésből az óvodák üzemeltetéséhez biztosított normatíva csak a költségek töredékét fedezi. Az ingyenes ellátás, a fokozódó devianciák kezelése, a prevenció is feszíti a költségvetést. A kis létszámú iskolák működési költségeinek a normatív finanszírozás évek óta a felét sem fedezi. Az utóbbi néhány évben az óvodás és kisiskolás korú gyerekek száma nőtt Sápon, Szerepen és Biharnagybajomban. Gimnázium, szakközépiskola, szakképzés Püspökladányban, és kézműves szakiskola Nádudvaron működik. Mindkét intézmény tud kollégiumi ellátást is biztosítani. A kollégiumi férőhelyek bővítése és komfortosítása mind Nádudvaron, mind Püspökladány esetében indokolt és egyben a középiskolai epanziót követően megtartó erőt jelenthet. Püspökladányban, Földesen, Kabán és Nádudvaron a felnőttoktatás keretében esti tagozatos gimnázium működik. Püspökladányban nyitottak a felsőfokú képzés elindításra, megszervezésére, de az elmúlt években erre nem volt megfelelő érdeklődés. A szakképzés a korábban a gyakorlati oktatást biztosító nagyobb vállalatok megszűnése miatt igen sok nehézséggel küzd Püspökladányban. Az önkormányzat saját tanműhely fenntartásával biztosítja a térség jövőbeni szakemberei képzéséhez szükséges feltételeket. Nádudvaron a művelődési ház keretében 992ben indult be a népi kismesterségek, szolgáltató mesterségek szakiskolája. Az elmúlt évek során Nádudvaron sikerült megteremteni a jól felszerelt műhelyeket, gépeket a színvonalas képzéshez elsősorban átvett pénzeszközök révén. Püspökladányban hosszú idő óta működik szakképző, ahol 0 szakmában képeznek szakembereket. Az itt képzett pályakezdő szakmunkások a helyi gazdálkodó egységekben, a kistérségben nem mindig tudnak elhelyezkedni, jelentős részük pályakezdő munkanélküli, vagy más nagyvárosokban keres munkát. /77

14 2002ben A Kistérségi Támogatási Alap támogatásával térségi Foglakoztatás és Képzés Összehangolása címmel indult humánkutatás keretében feltérképezésre került a foglalkoztatás helyzete, a várható igények prognosztizálása, s a szakképzés ennek megfelelő orientálása. 2.2.Az iskolai végzettség és képzettség helyzete: Igen magas a kistérség egyes településein Sáp, Báránd, Biharnagybajom, Bihartorda az általános iskolát el nem végzettek aránya. ( Pl. Szerepen 2,4% országos szinten is kimagasló az írniolvasni sem tudók aránya). A felnőtt lakosság 75%a elvégezte az általános iskolát. Legmagasabb az arányuk: Püspökladányban, Nádudvaron és Kabán, míg legalacsonyabb Szerepen és Bihardancsházán. A évesnél idősebb korosztály esetében alacsony a kistérségben a középiskolai végzettséggel rendelkezők száma. Arányuk csak Püspökladányban és Kabán haladja meg a 20%ot, míg 5% alatti az arányuk Tetétlenen, Sápon és Bihartordán, 0%ot nem éri el Bihardancsházán és Szerepen. Bihardancsháza 220 fő lakója között a 200es népszámláláskor nem élt diplomás. A diplomások aránya Püspökladányban és Kabán a legmagasabb, míg Szerepen és Sápon ez az arány a 2%ot sem éri el. Humán erőforrás tekintetében a Sárréti kistérség kedvezőtlen helyzetben van. Középiskolát és diplomát végzettek aránya a kistérség három városában az országos átlagnak megfelelő, a sárréti falvak elmaradása azonban igen nagy. Alapfokú nevelésioktatási intézményekkel való ellátottság is teljesnek tekinthető a térség településein. Óvoda minden településen található. Bihardancsháza kivételével minden településen működik általános iskola is. A statisztikai kistérségben a regisztrált munkanélküliek több mint fele szakképzetlen segédmunkás, akik mintegy 60%a a mezőgazdaságból került ki. A sárréti kistérség kisebb falvaiban a legjelentősebb foglalkoztatók jelenleg az önkormányzatok, a közhasznú munkalehetőségek biztosításával. A regisztrált munkanélküliek száma a kistérségben 99ig csökkent, utána 2002ig emelkedett. 99ben a regisztrált munkanélküliek száma a kistérségben éppen meghaladta a 200 főt (aránya a 9,6%ot), ugyanakkor 2002re a számuk már elérte a 4000 főt, arányuk 2,7%ra nőtt. Folyamatosan nőtt a térségben a regisztrált munkanélküliek aránya, ugyanakkor a két nagyobb városban és Bihartordán arányuk 0% körüli maradt. 4/77

15 Földes, Nagyrábé és Tetétlen településeken kistérségi átlaggal megegyező a munkanélküli ráta 2,4%. Különösen magas, 20% feletti a munkanélküliek aránya Szerepen, Sárrétudvariban és Bihardancsházán. A tartós munkanélküliek aránya számottevően csak Püspökladányban, Tetétlenen, Biharnagybajomban és Földesen csökkent 994 óta. Ez a csökkenés % körüli, sőt Tetétlenen 6,5%. A többi településen lényegében stagnált, illetve mérsékelten emelkedett a között. Bihardancsházán, Kabán és Szerepen nagymértékben nőtt a tartós munkanélküliek aránya a 59 éves lakosságon belül. A kistérségben a munkanélküliség aránya magas, több településen meghaladja az országos átlag,5szeresét. A regisztrálatlan munkanélkülieket és az idénymunkásokat is figyelembe véve ez a szám a Püspökladányi kistérségben állandó jelleggel a 9 ezer fő körül alakult az elmúlt 05 év során. 2.. A térség foglalkoztatottsági és munkanélküliségi viszonyai A Püspökladányi kistérség gazdaságilag aktív korú (59 éves) népessége az elöregedési tendenciát követve folyamatosan csökken. A kistérségben fő körülire tehető aktív korú népesség a lakónépesség kb. 606%át jelenti, tehát a gyermekkorúak és a nyugdíjasok arányához képest arányuk lényegében még kedvező. A 90es években a falvakba történő visszatelepüléssel megállt az aktív korúak számának és arányának 960óta tartó csökkenése. A korábban elköltöző, vagy ingázó munkanélküliek többsége visszaköltözve itt sem talált megfelelő munkahelyet munkanélküli maradt, vagy kényszervállalkozó lett. A hazatelepültek és a helyi termelőszövetkezetek megszűnésével utcára került emberek döntő többsége a lakóhelyén próbál megélni. Ezt bizonyítja a lakóhelyén foglalkoztatottak nagy száma, illetve magas 7,%os aránya. A kistérségben ezer főt foglalkoztatnak lakóhelyén, legmagasabb az arányuk a viszonylag jó gazdasági helyzetben lévő településeken: Kabán, Püspökladányban és Nádudvaron. A többi sárréti településen a 0%os helyben foglalkoztatottság a jellemző. Báránd foglalkoztatottjai közül csak 66%, Bihartordán a munkaképes korosztály 59%, Tetétlenen 0%, Sápon 64%, Nagyrábén 75% és Bihardancsházán 54% talált lakóhelyén munkát. 5/77

16 III. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS JELENLEGI JELLEMZŐI A SÁRRÉTI KISTÉRSÉGBEN A sárréti kistérségben a közoktatási feladatot ellátó intézmények száma 0, ebből 7 intézmény Püspökladányban működik: óvoda, 4 általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, önálló és 5 tagintézményként működő alapfokú művészetoktatási intézmény. A térségben működik több felnőttoktatási és egy sajátos nevelési igényű óvodásokat ellátó és egy művészetoktatási alternatív fenntartású intézmény is. A településes kistérség jellemzője, hogy Bihardancsháza kivételével az óvodai és az általános iskolai oktatást a helyi önkormányzatok megvalósítják. A térség középiskolai igényét a Püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, illetve a nádudvari ÁMK Kézműves Kismesterségek Szakiskolája valósítja meg. Önként vállalt feladatként Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Püspökladány és Tetétlen működtet alapfokú művészetoktatást. A pedagógiai szakellátás jelenleg megyei feladatellátásban valósul meg, a püspökladányi székhelyű Nevelési Tanácsadó. Az elmúlt évben néhány esetben még a berettyóújfalui Nevelési Tanácsadó szakemberei is közreműködtek Bihartorda, Földes és Sáp szakellátásában.. Az egyes települések közoktatási feladatellátásának jellemzői: BÁRÁND Báránd lélekszáma 2 fő. A településen két, önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény működik: o az Általános Iskola és o a Napköziotthonos Óvoda. Mindkét intézmény esetében jellemző a stagnáló létszám, a belépő populáció inputhelyzetének romlása. Jelentős a rendszeres jövedelmet nélkülöző családok aránya, jellemző az elszegényedés. 6/77

17 Az iskola eredetileg is e célra épült épületegyüttesben működik, melyek közül e lgrégebbi az 90es években, majd a másik kettő 95ben és 992ben épült. Főzőkonyhát üzemeltetett az iskola, amely rendelkezik HACCP minősítéssel. Ellátja az óvodát és a szociális étkeztetést is. A mindennapos testnevelés feltételei adottak: tornaterem, tornaszoba, fedett terasz, focipálya és játszótér áll rendelkezésre. Az informatikaoktatást 4 db hálózatba kötött, ADSLinternettel rendelkező számítógép szolgálja. Az iskolában 000 kötetes könyvtár és módszertani folyóiratok segítik a nevelők felkészülését. A taneszközökkel való felszereltség megfelelő. A szakos ellátottság 00 %os. BIHARDANCSHÁZA A kistérség legkisebb lélekszámú (25 fő) településén már 200. óta nem működik általános iskola. A 65 éves tanulók nevelésétoktatását Nagyrábé látja el, intézményfenntartó társulás keretében. Az egy csoportos napköziotthonos óvoda szeptembere óta a nagyrábéi óvoda tagintézménye. BIHARNAGYBAJOM A 07 lakosú nagyközség két közoktatási intézményt tart fenn: o Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola o Napköziotthonos Óvoda szolgálja a kötelező és az önként vállalt (művészeti oktatás) feladatellátást. Az óvoda és az iskola egyaránt kétkét telephelyen működik. Az iskola főzőkonyhát üzemeltet, az iskolai napközis és menzás ellátást is biztosítva. Az iskolában 200ben indult el az alapfokú művészeti oktatás. Jelenleg képzőés iparművészeti és táncművészeti ágakban összesen tanszakon folyik a képzés. 7/77

18 BIHARTORDA A 94 lakosú faluban egy integrált intézmény látja el az óvodáztatást, az általános iskolai és a községi iskolai közös könyvtári feladatokat. Az intézmény neve: Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Községi Könyvtár Az iskola épülete 0ban épült, 960ban újították fel utoljára. Eredetileg is iskolának és szolgálati lakásnak épült. Eszközbeszerzési pályázaton nyert összegből folyamatosan vásárolnak iskolabútorokat, de szükség lenne még tanulói padokra, asztalokra, szekrényekre, stb. új pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő speciális berendezésekre, szemléltető eszközökre. Az iskola könyvtárában kb. 500 kötet segíti a pedagógusok módszertani felkészülését. Az iskola épületének kiváltására 2004ben PHAREpályázatot nyert a fenntartó szeptemberében már új épületben, a legkorszerűbb informatikai felszereltséggel kezdte el működését az iskola tanulócsoportjainak fele. Az iskola erősen amortizálódott, kiváltásra váró régi épületében még 4 tanterem és a főzőkonyha található. A főzőkonyha látja el a település szociális és gyermekétkeztetését. FÖLDES A 440 lakosú Földesen két intézmény lát el közoktatási feladatokat. o a Községi Óvoda o és a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Községi Óvoda: Az óvoda két telephelyen, több épületben működik (Kállai úti Óvoda és Rákóczi úti épületek). Az étkeztetést egy főzőkonyha és egy melegítőkonyha biztosítja, melyek korszerűsítése a HACCP rendszernek ben megfelelően megtörtént. Hiányzó funkcionális helyiségek: orvosi szoba, tornaszoba, nevelői szoba. Karácsony Sándor ÁMK Általános Iskolája: Az iskola az ÁMK tagintézményeként működik, 22 párhuzamos osztállyal. A tanulók jelentős hányada (47,5%) hátrányos helyzetű, igen sok a munkanélküli szülő, az utóbbi években növekszenek a rossz szocializációs szinttel, /77

19 tanulási kudarcokkal terhelt tanulók. A 2004/05ös tanévtől elkezdték az integrált nevelés programját, felmenő rendszerben. és 5. évfolyamon. Az intézmény alapfokú művészeti oktatást is végez Földesen kívül Szerepen és Sápon. Az oktatás 9 tanszakon folyik, az utóbbi években fő földesi, 50 fő sápi és 40 fő szerepi növendék részvételével. Mind az általános iskolában, mind az alapfokú művészetoktatás tekintetében jó a szakos ellátottság, az eszközellátottság azonban fejlesztésre szorul. Az ÁMK épületében 2 tanteremben folyik az oktatás, az 4. évfolyam számára napközi ellátás és az 5. évfolyam számára tanulószobán történő tanulás szervezése. Az épületek (három épületben működik, egy telephelyen az ÁMK) felújításra szorulnak, a hiányzó eszköz és felszerelés vásárlására a költségvetésben nem tervezhető keret.7 számítógép segíti az informatika oktatást, az internetes elérhetőség biztosított. Az iskola szakos ellátottsága 00%os. Az ÁMK kistérségi szerepvállalása is meghatározó, kihelyezett gimnáziumi képzést is folytathatnak itt a vonzáskörzet felnőtt lakosai. KABA A 6576 lakosú településen két önálló közoktatási intézmény működik. a Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda, Kaba. Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Az általános iskola épületben működik, ebből a székhely épület iskolának, a másik két épület művelődési háznak, illetve irodaháznak épült. (97577.). Jelentős gondot jelent a mindennapos testnevelés megszervezése, hiszen a rendelkezésre álló egy tornaterem a csoportok számáéhoz és a tanulólétszámhoz mérten kevés és a szabadtéri mozgást szolgáló bitumenes pálya balesetveszélyes. Az iskola közepes felszereltségű, bútorzata folyamatos cseréje nem történhettet meg. Informatikai felszereltsége jónak mondható (2 db gép, 7 internetes vonal ADSL). Az intézmény rendelkezik önállókönyvtárral, benne pedagógiai kb. 250 kötetes szakkönyvtárral. A vezetők és az alkalmazottak tájékozódását több jogi és szakmai folyóirat segíti. Átszervezésre ben került sor: ekkor indították a művészeti oktatást. A 2005/2006os tanévben 75 tanuló részvételével, négy művészeti ágban tanszakon indult be az új profilú oktatás. Az iskola innovációs feladatot is vállalt: az integrációs és képesség kibontakoztató program kidolgozása van folyamatban. 9/77

20 Napköziotthonos Óvoda, Kaba: A napköziotthonos óvoda három telephelyen végzi munkáját, az épületek közül a Hétszínvirág Óvoda eredetileg családi háznak, gazdasági épületnek épült, a Napsugár óvoda pártház volt, a Tölgyfa Óvoda pedig óvodaként és szolgálati lakásként funkcionált. Az intézmény épületei korukhoz képest jó műszaki állapotban vannak, valamennyi épületben rendelkeznek tornaszobával. Az intézmény felszereltsége átlagos, a bútorok cseréje folyamatos, de ig nem realizálható. Funkcionális helyiségekből van hiány, hiszen 2 csoporthoz hiányzik a külön öltöző, mosdó és WC (a mosdót két csoport használja, illetve folyosó egy részében történik az öltözködés ). Nélkülözik az elkülönítő szobát is. Az óvoda mindhárom telephelyén van melegítő konyha, melynek HACCP szerinti minősítése megtörtént. NAGYRÁBÉ A 2460 lélekszámú településen egy közös igazgatású közoktatási intézményben integrálták az óvodai és az általános iskolai szolgáltatásokat. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. Az iskola és az óvoda épületei eredetileg e funkcióra épültek. Az általános iskola épületben, 2 telephellyel működik. Az óvodai intézményegység tagóvodája a bihardancsházi egy csoportos óvoda. A nagyrábéi és bihardancsházi önkormányzat a dancsházi gyerekek iskolázása miatt intézményfenntartó társulást tart fenn. Az óvoda főzőkonyhával rendelkezik, melynek HACCP szerinti minősítése folyamatban van. Tornaszoba, fedett terasz szolgálja a gyerekek mindennapos testmozgását. Az intézményegység felszereltsége jónak mondható, az udvari játékok fejlesztésére lenne szükség. A bútorzat cseréje pályázati források, alapítvány és a szülők segítségével folyamatos. Az óvoda épülete műszaki állapota miatt átfogó rekonstrukciókra szorul. Az iskola két telephelyen működik, az épületek kora év. Hiányoznak funkcionális helyiségek: nincs orvosi szoba, aula, szertárak, a könyvtárban nincs olvasóterem. A mindennapos testnevelés feltételei adottak: tornaterem, tornaszoba, játszótér, nagy udvar. Az iskola felszerelése az átlagosnál jobb, 5 tornateremben cserélhették ki a bútorzatot is. 7 számítógép konfiguráció, internetes elérhetőség, jogtiszta szoftverek szolgálják az informatika oktatást. A szakos ellátottság teljes, de az ellátatlan gyerekek és tanulók miatt hiányzik a logopédus és a gyógypedagógus szakember. A nevelőtestület sikeresen működteti az integrációs oktatás programját, mintegy száz tanuló bevonásával. Az intézményben működik a sárrétudvari Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozata, ahol zeneművészeti, táncművészeti és képző és iparművészeti oktatás folyik. Zenét 20, táncot 40, képző és iparművészetet 24 tanuló tanul Nagyrábén. Az iskolába és az óvodába is járnak az alapvető szakmai és jogi eligazodást segítő szakfolyóiratok. 20/77

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1895 évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Polgári

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) 1. sz. melléklet Ssz. Intézmény Össz. eng. Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Munk. köz. állh. Eng.

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 134/2011. (IX.23.) határozata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye Képzési lehetőségek Óvoda Általános iskola 6-8. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola 9-11. évfolyam

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat 30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III. 23.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6-158/2009. TÁRGY: A MEGYERVÁROSI ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: OKTATÁSI

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1. napjától

Részletesebben

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. január 1. napjától a a) Baranya

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben