Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja"

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja április 7. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Felhívás! Értesítjük a Tisztelt választópolgárokat, hogy Ceglédbercelen a 4. számú (Régi Óvoda, Petőfi u. 8.) szavazókör került kijelölésre azoknak a választópolgároknak (4. sz. szavazókör választópolgárain kívül), akik csak települési címmel (nincs pontos utca, házszám) rendelkeznek, illetve igazolással szavaznak. Felhívjuk azoknak a mozgásban korlátozottaknak a figyelmét, akik nem a lakóhelyüknek megfelelő szavazókör illetékességi területén lévő egészségügyi, illetve szociális intézményben tartózkodnak, hogy amennyiben mozgóurnát kívánnak igényelni, akkor első lépésként április 9 én 16:00 óráig igazolást kell kérniük a lakcímük szerinti jegyzőtől. Az igazolás birtokában van lehetőségük mozgóurnát igényelni az intézmény fekvése szerinti helyi választási irodától, vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságától. (Ceglédbercel 4. számú szavazókör (Régi Óvoda, Petőfi u. 8.)). A fentiek az irányadók minden olyan esetben, ha a mozgásában gátolt választópolgár nem az otthona elhelyezkedése szerinti szavazókör illetékességi területén tartózkodik. Mikor érvényes és eredményes a választás? Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény az egyéni választókerületi választás során érvényességi és eredményességi küszöböket alkalmaz. Felhívás! Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az országos és helyi választások 1. számú szavazókör helye 2010-től változik. 1. számú szavazókör helye: Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Az egyéni választókerületben a választás első fordulójának érvényességi feltétele, hogy a választókerület választópolgárainak több mint fele szavazzon. Amennyiben ez teljesült, úgy akkor eredményes a szavazás, ha egy jelölt megkapta az érvényes szavazatok több mint felét. A területi választókerületben csak érvényességi küszöb létezik: a megye (főváros) választópolgárainak több mint felének kell szavaznia, ellenkező esetben második fordulóra kerül sor. Ha az első forduló nem volt érvényes és eredményes, második fordulót kell tartani. A második fordulóban, ha az egyéni választókerületben a választás első fordulója érvényes volt, a második fordulóban csak azok a jelöltek vesznek részt, akik az első fordulóban az érvényes szavaztok legalább 15%-át elérték. Ha nincs legalább három ilyen jelölt, akkor a három legtöbb szavazatot elért jelölt vesz részt a második fordulóban. Amennyiben a választás első fordulója érvénytelen volt, a második fordulóban minden olyan jelölt indulhat, aki az első fordulóban is indult. Az egyéni választókerületben a szavazás érvényességhez az szükséges, hogy a választókerület választópolgárainak több mint egynegyede szavazzon. Eredményességi feltétel már nincs: a legtöbb szavazatot kapott jelöltből lesz képviselő (kivéve szavazategyenlőség). A területi választókerületben a második fordulóban az érvényességhez az szükséges, hogy a megye (főváros) választópolgárainak több mint egynegyede szavazzon. HVI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete március 29-én tartotta munkaterv szerint ülését. Napirend előtti témákban a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről március 3. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete rendkívüli ülést tartott, melynek keretében tudomásul vette Dr. Giesz Gabriella fogszakorvos megbízási szerződésének március 31-i hatállyal történő megszűnését, és egyben hozzájárult a fogászati praxis Fogdinasztia Kft. részére történő átadásához.

2 2. Ceglédberceli Híradó március 4. Szél utca útburkolat felújításának felülvizsgálatát elvégezte a Pro-Régió Nonprofit Kft. és a Magyar Államkincstár. Az ellenőrzés hiányosságokat nem állapított meg, és a pályázaton elnyert támogatási forrás az önkormányzat számlájára megérkezett március 3-5. A lakosság részére megküldésre kerültek az adócsoport által elkészített határozatok és adókivetések március 5. Az Aranyhegyi Pinceszövetkezet, az Unghváry László Borrend, a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az önkormányzat körzeti borversenyt szervezett. A Borrendi bálon került sor a díjak átadására március 8. Pénzügy csoportunk elkészítette a évi pénzügyi beszámolót, melyet a Magyar Államkincstárnak határidőre leadott március 15. Ünnepi megemlékezésünket megtartottuk. Köszönöm a részvételt, és az általános iskolának a színvonalas műsort március 16. A Pénzügyi csoport Ceglédbercel Község Önkormányzatának évi költségvetését a Magyar Államkincstárnak leadta. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták. Első napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Vincent Auditor Kft. által elkészített évről szóló belső ellenőri éves összefoglaló jelentést. Következő pontban a képviselők meghallgatták a Censor 2000 Bt. képviseletében eljáró Kovács Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló tájékoztatóját és elfogadták a évről szóló független könyvvizsgálói jelentést. A napirendi pont keretében a testület jóváhagyta a Censor 2000 Bt-vel a évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatára kötött szerződést. Harmadik napirendi pont keretében a Képviselő-testület a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján elfogadta Ceglédbercel Község Önkormányzatának évi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolóját, valamint az 5/2010. (IV.) ÖK. sz. rendeletét az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. (A rendelet az újságban megjelenik.) Negyedik napirendként a Képviselő-testület megtárgyalta a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatói állására beérkezett két pályázatot. A Képviselőtestület úgy döntött, hogy Raguczki Gábor (3713 Arnót, Pe- tőfi út 67.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és elutasítja, mivel a pályázat nem felelt meg a kiírásban közzétett formai és tartalmi követelményeknek. Dr. Nagy Gáborné (2737 Ceglédbercel, Vasút u. 3.) pályázata formai és tartalmi szempontból megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak és a Képviselő-testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatói feladatának ellátásával 5 évre július 1. napjától július 1. napjáig Dr. Nagy Gábornét bízta meg. Következő napirendi pontban a Képviselő-testület meghallgatta Pető Zsolt jegyző tájékoztatóját a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ pedagógiai programjáról. A napirendi pont keretében a testület úgy döntött, hogy felkéri az Oktatási Hivatal Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóját, hogy a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ pedagógiai-művelődési programjának véleményezéséhez az intézmény típusának megfelelő szakértőt jelöljön ki. Hatodik napirendi pont keretében a testület elfogadta a kulturális és civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívást, a pályázati adatlapokat, az elszámoló lapot, és a évi költségvetésben a támogatásra 800 e Ft forrást biztosított. Következő pontban a Képviselő-testület elfogadta a szép ház, gondos gazda pályázati kiírását és a pályázat meghirdetésére és lebonyolítására a évi költségvetésben 400 e Ft-ot biztosított. Nyolcadik napirendként a Képviselő-testület megtárgyalta a Sportegyesületek támogatását. A testület úgy döntött, hogy a Községi Sport Egyesületnek 800 e Ft, a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesületnek 320 e Ft támogatást biztosít. A következő napirendi pontban a testület a Községi Sportegyesület beadványát tárgyalta, és hozzájárulást adta ahhoz, hogy a Ceglédberceli Községi Sportegyesület a Ceglédbercel, Dózsa Gy. út 2. szám alatti Sportpályát székhelyként használja. Tizedik napirendi pontként a Képviselő-testület a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Vagyonfelosztási Javaslatát elfogadta. Egyebek napirendi pontban: Megyeri József alpolgármester javasolta, hogy a szép ház, gondos gazda pályázati kiírás sikerére való tekintettel, egy újabb kezdeményezésként az önkormányzat a lakosság részére az ingatlanok, illetve az ingatlanok előtti területek virágosításra palántákat ajánljon fel. Szabó Lászlóné kérte a lakosság összefogását és segítségét abban, hogy az utcanév és információs táblák rongálását akadályozzuk meg. Dr. Nagy Gábornét az Általános Művelődési Központ megbízott igazgatója tájékoztatta a fenntartót, hogy az általános iskolában április 1-én tanítás nélküli munkanap lesz,

3 az óvodában április 6-án nevelés nélküli munkanap lesz, de a bölcsőde üzemel április 7-8-án a Napsugár Óvodában és a bölcsődében nyílt napot tartanak, melynek keretében a szülők megtekinthetik az intézmény életét. Óvodában 8-11 óráig, illetve óráig, bölcsődében 9-11 óráig várják szeretettel a beiratkozni készülő gyerekeket és szüleiket. Megyeri István tájékoztatta a Képviselő-testületet és elsősorban a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottságot, hogy a beiskolázási tájékoztatóval kapcsolatban fogalmazványt terjesztett elő, és kérte a szakbizottságot, hogy vitassa meg. Török József polgármester tolmácsolta Koglerné Hernádi Ágnes köszönetét az általános iskola tánccsoportjának, és a Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesületnek a törteli Kistérségi Tánctalálkozón való részvételért. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület döntött: fellebbezési kérelemről a 0133/10 hrsz.-ú szántó földterület vásárlásáról védőnői elismerésre való felterjesztésről Ceglédbercel, március 31. Török József s.k. Ceglédbercel Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (IV.07.) ÖK sz. rendelete a évi költségvetésről szóló többször módosított 2/2009. (II. 13.) ÖK sz. rendelet módosítására 1. A többször módosított 2/2009.(II.13.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését e Ft Bevétellel és e Ft Kiadással. Ezen belül: e Ft Személyi juttatással, e Ft Munkáltatót terhelő járulékkal állapítja meg. 2. A többször módosított 2/2009.(II.13.) ÖK. sz. Rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület évi felhalmozási kiadások előirányzatát e Ft összegben állapítja meg. 3. A többször módosított 2/2009.(II.13.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft összegben állapítja meg, mely összeg Ceglédberceli Híradó tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat 818 e Ft általános tartalékát is. 4. A többször módosított 2/2009.(II.13.) ÖK. sz. Rendelet 10. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület az önkormányzat céltartalékát e Ft összegben állapítja meg, 5. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, március 03. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(IV.07.) ÖK sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az I. és II. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat az I. és II. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait az I. és II. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft összegben elfogadja. (2) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási kiadások teljesítését 228 ezer Ft összegben elfogadja. 3. Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a IV. számú mellékletben foglaltaknak megfe- 3.

4 Ceglédberceli Híradó lelően ezer Ft-ban állapítja meg, melyből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke ezer Ft, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke ezer Ft, forgalomképes vagyon bruttó értéke ezer Ft. 4. Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatások, átadott pénzeszközök összegét ezer Ft összegben fogadja el. 5. Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásnak megfelelően (III/c számú melléklet) jóváhagyja. 6. Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a III/a, III/b, III/c számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 7. Ceglédbercel Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B.. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92/A.. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ceglédbercel, március 29. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző 4. Bevételi tábla év I. számú melléklet E: Eredeti előirányzat, M: Módosított előirányzat, T: Teljesítés adatok ezer forintban Szakfeladat Bevételi jogcím E M T T/M% Helyi közutak létesítése, felújítása Fordított ÁFA Összesen: Óvodai intézményi közétkeztetés Térítési díj ,70 Összesen: ,70 Iskolai intézményi közétkeztetés Térítési díj ,68 Összesen: ,68 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Alkalmazottak térítése ,69 Bérleti díj ,25 Összesen: ,65 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Bérleti díj ,46 Szolgáltatási díj 188 Államháztartástól átvett ,96 EU-tól átvett ,00 Lakosságtól átvett ,34 Pályázati tenderdokumentáció 806 Diszkont kincstárjegy többletbevétele ,20 Ingatlan értékesítés ,95 Kamatbevétel 207 Pénzmaradvány igénybevétele ,00 Összesen: ,87 Átvett pénzeszköz ,00 Kamatbevétel 17 Összesen: ,59 Országgyűlési képviselő választás Átvett pénzeszköz államháztartástól ,00 Összesen: ,00 Város és községgazdálkodás Földterület bérbeadás ,00 Összesen: ,00 Települési vízellátás Vízdíj ,18 Összesen: ,18 Köztemetõ fenntartása Sírhelymegváltás ,80 Temetõhasználati díj ,69 Összesen: ,45

5 Önkormányzati feladatra nem tervezhetõ elszámolások Ceglédberceli Híradó Vállalkozók kommunális adója 10 Magánszemélyek kommunális adója ,90 Iparûzési adó ,19 Gépjármûadó ,31 Pótlék, bírság Talajterhelés 732 Egyéb sajátos bevételek ,89 Állami hozzájárulás ,00 Összesen: ,18 Finanszírozási műveletek egyéb elszámolása Diszkont kincstárjegy értékesítése ,00 Összesen: ,00 Általános Iskola Átvett pénzeszköz EU-tól ,00 Átvett pénzeszköz államháztartástól ,00 Átvett pénzeszköz vállalkozástól ,00 Egyéb bevétel 41 Összesen: ,39 Alapfokú zeneoktatás Átvett pénzeszköz ,00 Térítési díj ,84 Összesen: ,84 Védõnõi szolgálat Eü. finanszírozás ,77 Összesen: ,77 Anya-, gyermek és csecsemõ védelem Eü. finanszírozás ,00 Összesen: ,00 Állategészségügyi feladatok Szolgáltatás díja Összesen: Eseti pénzbeli szoc. Ellátás Gondozási díj 25 Összesen: 25 Szennyvízelvezetés és kezelés Szolgáltatás díja ,04 Összesen: ,04 Mûvelõdési Ház tevékenysége Szolgáltatás díja ,67 Bérleti díj 488 Összesen: ,20 Közművelődési könyvtár Szolgáltatás díja ,00 Összesen: ,00 Összesen ,02 BEVÉTELI FŐÖSSZESÍTŐ A I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ E M T T/M% Intézményi működési bevételek ,65 Ingatlan értékesítés ,95 Sajátos bevételek ,62 Kamatbevétel 224 Költségvetési támogatás ,00 Adóbevételek ,99 Diszkont Kincstárjegy értékesítése ,00 Többlet bevétel ,20 Átvett pénzeszközök EU-tól ,00 Államháztartástól ,96 Országos Egészségbizt. Pénztártól ,77 Lakosságtól ,34 Önkormányzattól ,00 Vállalkozástól ,00 Pénzmaradvány igénybevétele ,00 Fordított ÁFA ÖSSZESEN: ,02 5.

6 Ceglédberceli Híradó 6. SZAKFELADAT JOGCÍM E M T T/M% Kisegítő mezőgazdasági szolgálat Személyi juttatás ,95 Munkáltatót terhelő járulék ,28 Dologi ,11 Összesen: ,42 Helyi utak létesítése Beruházás ,73 Felújítás 228 Összesen: ,34 Óvodai intézményi közétkeztetés Dologi ,94 Szociálpolitikai juttatás 54 Összesen: ,81 Iskolai intézményi közétkeztetés Dologi ,91 Összesen: ,91 Közutak, hidak üzemeltetése Személyi juttatás 21 Munkáltatót terhelő járulék 6 Dologi ,03 Összesen: ,63 Saját vagy bérelt ingatlan Dologi ,13 Összesen: ,13 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Személyi juttatás ,06 Munkáltatót terhelő járulék ,74 Szociálpolitikai juttatás ,00 Dologi ,12 Pénzeszköz átadás ,02 Tartalék: Általános Céltartalék Egységes falukép önereje 599 Útépítés önerő Pályázati önerő Tervek készítése Énekkar 90. évforduló 300 Tiszteletdíj különbözetből EU parlamenti választás 600 Környezetvédelmi feladatok Katasztrófakeret Beruházás ,79 Összesen: ,25 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Kiadás tábla év II. számú melléklet E: Eredeti előirányzat, M: Módosított előirányzat, T: Teljesítés adatok ezer forintban Személyi juttatás ,00 Munkáltatót terhelő járulék ,00 Dologi ,00 Tartalék ,00 Összesen: ,90 Országgyűlési képviselői választás Személyi juttatás ,00 Munkáltatót terhelő járulék ,00 Dologi ,76 Összesen: ,92 Önkormányzatot ellátó kisegítő szolg. Személyi juttatás ,96 Munkáltatót terhelő járulék ,12 Dologi ,61 Összesen: ,91 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Dologi ,00 Összesen: ,00

7 Ceglédberceli Híradó Város és községgazdálkodás Személyi juttatás ,64 Munkáltatót terhelő járulék ,33 Dologi ,05 Összesen: ,02 Települési vízellátás Személyi juttatás ,62 Munkáltatót terhelő járulék ,43 Dologi ,37 Beruházás ,00 Beruházás értékébe be nem számítható ÁFA 11 Összesen: ,47 Köztemető fenntartása Dologi ,54 Összesen: ,54 Közvilágítás Dologi ,33 Összesen: ,33 Egyéb finanszírozási műveletek Kincstárjegy vásárlás Összesen: Óvodai nevelés Személyi juttatás ,77 Munkáltatót terhelő járulék ,58 Dologi ,03 Összesen: ,18 Általános iskolai oktatás Személyi juttatás ,22 Munkáltatót terhelő járulék ,24 Dologi ,54 Beruházás Összesen: ,08 Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása Dologi ,26 Összesen: ,26 Alapfokú zeneoktatás Személyi juttatás ,13 Munkáltatót terhelő járulék ,16 Dologi ,81 Beruházás ,66 Összesen: ,44 Általános iskolai napközi otthoni ellátás Személyi juttatás ,50 Munkáltatót terhelő járulék ,31 Dologi ,66 Összesen: ,94 Foglalkozás-egészségügyi ellátás Dologi ,00 Összesen: ,00 Védőnői szolgálat Személyi juttatás ,76 Munkáltatót terhelő járulék ,68 Dologi ,00 Összesen: ,74 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Személyi juttatás ,00 Munkáltatót terhelő járulék ,38 Dologi ,58 Összesen: ,45 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Dologi ,68 Összesen: ,68 Állategészségügyi ellátás Dologi ,00 Összesen: ,00 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Munkáltatót terhelő járulék ,26 Szociálpolitikai támogatás ,14 Összesen: ,29 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Dologi kiadás 7 Szociálpolitikai támogatás ,79 Összesen: ,89 7.

8 Ceglédberceli Híradó Munkanélküli ellátások Szociálpolitikai támogatás ,26 Összesen: ,26 Eseti pénzbeli szociális ellátás Szociálpolitikai támogatás ,62 Összesen: ,62 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Szociálpolitikai támogatás ,80 Összesen: ,80 Szennyvízelvezetés és kezelés Személyi juttatás ,12 Munkáltatót terhelő járulék ,75 Dologi ,92 Beruházás 42 Összesen: ,63 Művelődési Házak tevékenysége Személyi juttatás ,27 Munkáltatót terhelő járulék ,10 Dologi ,97 Összesen: ,60 Közművelődési könyvtár Személyi juttatás ,71 Munkáltatót terhelő járulék ,26 Dologi ,41 Összesen: ,56 Összesen ,91 KIADÁSI FŐÖSSZESÍTŐ A I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ E M T T/M% Személyi juttatás ,03 Munkáltatót terhelő járulék ,19 Dologi ,67 Pénzeszköz átadás, támogatás Átadott pénzeszköz ,02 Szociálpolitikai támogatás ,04 Általános tartalék Céltartalék ,00 Kincstárjegy vásárlás Beruházás ,95 Felújítás 228 Beruházás, felújítás árába be nem számítható ÁFA 0 11 Összesen ,91 CEgléDBErCEl Községi önkormányzat évi Ceglédbercel Községi Önkormányzat évi EgYszErŐsÍTETT Egyszerűsített összevont összevont mérleg mérleg III. számú melléklet eszközök elızı évi költség Auditálási elızı év auditált Tárgyévi költség- Auditálási Tárgyév auditált vetési beszámo- eltérések egyszerősített vetési beszá- eltérések egyszerősített beszámoló záró ló záró adatai (±) adatai moló záró adatai (±) beszámoló adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN i. immateriális javak ii. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN i. Készletek ii. Követelések iii. értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

9 ii. Követelések i. iii. Készletek értékpapírok ESZKÖZÖK ii. IV. Követelések Pénzeszközök ÖSSZESEN: V. iii. Egyéb értékpapírok aktív pénzügyi Ceglédberceli Híradó elszámolások IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Cegléd, ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Cegléd, Cegléd, Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása bejegyzett könyvvizsgáló aláírása Képviseletre jogosult neve: Kovács Józsefné Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Józsefné Könyvvizsgáló cég neve: CENSOR 2000 Bt Kamarai tagsági szám: Könyvvizsgáló székhelye: 2700 Cegléd, Béke Könyvvizsgáló u. 23. cég képviselıjének aláírása bejegyzett könyvvizsgáló aláírása Képviseletre Kamarai Könyvvizsgáló nyilvántartásba-vételi jogosult cég képviselıjének neve: Kovács szám: aláírása Józsefné Bejegyzett bejegyzett könyvvizsgáló aláírása neve: Kovács Józsefné Képviseletre Könyvvizsgáló jogosult cég neve: neve: CENSOR Kovács Józsefné 2000 Bt Kamarai Bejegyzett tagsági könyvvizsgáló szám: neve: Kovács Józsefné Könyvvizsgáló cég székhelye: neve: CENSOR 2700 Cegléd, 2000 Bt Kamarai tagsági szám: Könyvvizsgáló Béke u. 23. székhelye: 2700 Cegléd, Béke Kamarai u. 23. nyilvántartásba-vételi szám: Kamarai Ceglédbercel nyilvántartásba-vételi Önkormányzat szám: vagyonmérlege év december 31-én IV. számú melléklet adatok ezer forintban ESZKÖZÖK Sorsz. Megnevezés Nyitó Záró I. Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) FORRÁSOK Sor-sz. Megnevezés Nyitó Záró D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalék összesen II. Vállalkozási tartalék összesen E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

10 Ceglédberceli Híradó Független könyvvizsgálói jelentés Ceglédbercel Községi önkormányzat Képviselı-testülete részére a évi egyszerősített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról elvégeztem Ceglédbercel Községi önkormányzat mellékelt évi egyszerősített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a december 31-i fordulónapra elkészített egyszerősített könyvviteli mérlegbıl, melyben az eszközök és források egyezı fıösszege E Ft, a tartalékok összege E Ft, és az ezen idıpontra végzıdı évre vonatkozó egyszerősített pénzmaradvány-kimutatásból E Ft ( módosított pénzmaradvány), az éves egyszerősített pénzforgalmi jelentésbıl - melyben a teljesített költségvetési bevételek összege E Ft, a teljesített kiadások összege E Ft továbbá az eredménykimutatásból, melynek értéke 0 E Ft áll. Az egyszerősített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása, illetve elıterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerő számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelıssége az egyszerősített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerősített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplı értékadatokkal való egyezıségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerősített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerősített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerősített összevont éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétıl függenek. Az egyszerősített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelısök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerősített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során Ceglédbercel Községi Önkormányzat évi egyszerősített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendı 10.

11 és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli Ceglédberceli Híradó elvek szerint készítették el. Véleményem és megfelelı bizonyosságot szerint az egyszerősített szereztem arról, összevont hogy éves az egyszerősített beszámoló az összevont Önkormányzat éves beszámolót évi a számviteli költségvetése törvényben, teljesítésérıl, továbbá a a vonatkozó december kormányrendeletben 31-én fennálló foglaltak vagyoni, és pénzügyi az általános és számviteli jövedelmi elvek helyzetérıl, szerint valamint készítették a mőködés el. eredményérıl megbízható és valós képet ad. Véleményem szerint az egyszerősített összevont éves beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Kelt: Cegléd, március 17. Kelt: Cegléd, március 17. Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása bejegyzett könyvvizsgáló aláírása Képviseletre jogosult neve: Kovács Józsefné Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Józsefné Könyvvizsgáló cég neve: CENSOR 2000 Bt Kamarai tagsági szám: Könyvvizsgáló székhelye: 2700 Cegléd, Béke u. 23. Kamarai Könyvvizsgáló nyilvántartásba-vételi cég képviselıjének szám: aláírása bejegyzett könyvvizsgáló aláírása Képviseletre jogosult neve: Kovács Józsefné Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Józsefné Könyvvizsgáló cég neve: CENSOR 2000 Bt Kamarai tagsági szám: Könyvvizsgáló székhelye: 2700 Cegléd, Béke u. 23. Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: Pályázati kiírás Szép ház, gondos gazda címmel egy régen elfeledett mozgalom újjászületését szeretnénk elősegíteni a következőképpen: Ceglédbercel Önkormányzat pályázatot hirdet minden ceglédberceli ingatlantulajdonos, vagy használó számára, aki fontosnak érzi lakókörnyezetének szépségét, rendjét, tisztaságát. Nevezni május 31-ig lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A pályázók ingatlanának és környékének megtekintését egy 5 fős más településről meghívott bizottság végzi. A bejárásra július vége felé kerülne sor egy előre kiértesített időpontban. A bírálati szempontok különösen a következők: 1. Az ingatlan állaga tetszetős, rendezett. 2. Udvarán, kertjében a természetes növénytakaró, (pázsit, virág, fa) és a mesterséges burkolat (beton, járda) megfelelő arányban áll. 3. A konyhakert, gyümölcsös, szőlő gondozott, gyommentes. 4. Az ingatlanhoz tartozó gazdasági udvarban az állattartás feltételei higiénikusak, tiszták. (meszelt ólak, istállók, tiszta állatok, a trágya megfelelően tárolt) 5. Az ingatlan területén lom, szemét hulladék nem található. 6. Az ingatlan előtti közterület rendben tartott. A bírálati szempontoknak leginkább megfelelő ingatlanok közül az első tíz helyezett részesül jutalomban az alábbiak szerint: 1. díj ,- Ft értékű vásárlási utalvány 2. díj ,- Ft értékű vásárlási utalvány 3. díj ,- Ft értékű vásárlási utalvány díj ,- Ft értékű vásárlási utalvány A jutalomban részesült ingatlantulajdonosok a vásárlási utalványon kívül egy Kerámiából készült táblát kap Ceglédbercel címerével és Szép ház, gondos gazda felirattal. A jutalmak mezőgazdasági kisgépek, eszközök, vagy évelő növények vásárlására fordíthatók. A pályázati kiírás és a nevezési lap honlapon megtalálható. Nevezési lap Név:... Cím:... Telefon szám: Egyéb: Ceglédbercel, név.... aláírás 11.

12 Ceglédberceli Híradó Ceglédbercel Önkormányzat Kulturális Nemzetiségi és Civil Szervek Keretének évi Pályázati felhívás 12. Ceglédbercel Község Önkormányzata 3/2010. (II.18.) ÖK. sz. költségvetési rendeletében rögzítette, hogy fontos feladatának tekinti a ceglédberceli helyi feladatok végrehajtásában részes (vagy megvalósítását vállaló) civil szervezetek önálló kezdeményezésének pályázat útján való támogatását. A civil szervezetek és az öntevékeny közösségek e támogatási rendszer segítségével anyagi eszközöket kiegészítve hatékonyabban munkálkodhatnak vállalt feladataikat ellátva -Ceglédbercel fejlesztésében. A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni. Pályázni az alábbi célokra lehet: a) Ceglédbercelen hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló rendezvények szervezésére. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése) b) Ceglédbercel településen jelentős kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése) c) Nemzetiségi, kisebbségi hagyományőrző programok, események rendezése. (Ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése) Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege: Ft A megítélt támogatás 50% -a fordítható reprezentációs vagy étkezési költségekre. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek 50%-a a támogatási szerződést követő 30 napon belül, a fennmaradó 50%-a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás benyújtása és bizottsági elfogadása után kerül átutalásra. A keretre pályázatot nyújthatnak be: Ceglédbercel székhelyű, illetve érdekeltségű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, valamint oktatási, közművelődési intézményekben működő öntevékeny közösségek és csoportok. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek. Nem jogosult támogatásra az a szervezet, amely a megadott határidőig az elöző támogatással nem számolt el. A pályázatból kizáró ok, ha kötelező mellékleteket a pályázó hiányosan, vagy egyáltalán nem küldi be, a pályázat beadása után hiánypótlásra lehetőség nincs! Pályázatok benyújtásának határideje: április eredeti és 2 másolati példányban, postai úton zárt borítékban. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Ceglédbercel Község Önkormányzatának Hivatala évi önkormányzati pályázat megjelöléssel 2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61. A pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs! A pályázatok postára adásának végső határideje: április 30. éjfél. Pályázni lehet: Papír alapon, hagyományos módon a pályázati űrlap kitöltésével, a kötelező mellékletek csatolásával és mindezek 1 eredeti és 2 másolati példányban történő benyújtásával. A kötelező mellékletek későbbi pótlására lehetőség nincs! A pályázatokat tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve. Pályázatok beadásához pályázati díjat nem kell fizetni! A pályázati tájékoztató és a pályázati adatlap letölthető a honlapról, valamint átvehető Ceglédbercel Község Önkormányzatának Hivatali titkárságán, 2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61. A beérkezett pályázatok támogatásával a Pályázati Bizottság zárt ülés keretében dönt május 15.-ig. A nyertes pályázatok listája a döntést követően a pályázatok oldalon tekinthető meg. NÉHÁNY HASZNOS TUDNIVALÓ A pályázat sikerének érdekében javasoljuk a következőket: Kérjük ügyeljenek arra, hogy kizárólag a pályázati adatlapot használják Pontosan tervezzék meg a programot a pályázati célt. A megvalósításban ettől eltérni már nem lehet és ez azzal járhat, hogy a beszámoló nem kerül elfogadásra, illetve a támogatást vissza kell fizetni. Kérjük jelezzék a pályázat mely pontjára adják be pályázatukat (pl: a, vagy b, vagy c) A pályázati cél nem lehet általános, konkrét program, rendezvény kell hogy legyen. Ceglédbercel Község Önkormányzata

13 Anyakönyvi hírek Gyermek vagyok, kinek lelkén Minden napfény, minden sugár átragyog, Eltemetek, elfelejtek Minden sebet, minden régi bánatot. Február hónapban született gyermekek: Macsári Hajnal Szülők: Szegedi Eszter, Macsári István Várhegyi Gergő Szülők: Szente Nikoletta, Várhegyi Rudolf Banai Nóra Szülők: Nyilas Éva, Banai György Március hónapban született gyermekek: Senkei Kristóf Szülők: Senkei Orsolya, Ahmed Ali Mohamed Varga Szabolcs Szülők: Peszeki Erika, Varga Tamás Petró-Pozsár Réka Szülők: Pozsár Anita, Petró László Ismerem azokat a szavakat, amelyeket még ki sem ejtettél. Már tudom hová tartasz, mikor még el sem indulsz. Tudok a féltett titkaidról, amiket mélyen elrejtesz. Mindent tudok rólad, kedvesem, nem vagyok kém, csak szeretlek! Február hónapban házasságot kötöttek: Vígh Katalin és Herbszt András Március hónapban házasságot kötöttek: Vas Edit és Fási Imre Zsolt Midőn a roncsolt anyagon Diadalmas lelked megállt; S megnézve bátran a halált, Hittel, reménnyel gazdagon Indult nem földi utakon, Egy volt közös, szent vigaszunk A LÉLEK ÉL: találkozunk! Február hónapban elhunyt halottaink: Városi Józsefné 87 év, Vasút u.23., Sági János 57 év, Víg u. 11., Bércesi Ferenc 86 év, Ságvári E. u.16., Rábenspek Tamásné 89 év, Vasút u. 8., Tábori János 74 év, Petőfi u. 2., Hohl Mártonné 79 év, Pesti út 3., Plattner Mihály 58 év, Ifjúság u. 1/a., Kövesdi János 47 év, Aranyhegy u. 31., Oláh Béláné 69 év, Farmos Ceglédberceli Híradó Március hónapban elhunyt halottaink: Tőrőcsik Béla 31 év, Lehel u. 39. Kassai János 58 év, Tó u.2. Lovas Ferencné 72 év, Árpád u.30. Kulima Jánosné 79 év, Béke u.4. Sasvári József 64 év, Cegléd Schmidt Jánosné 84 év, Pesti út 102. Novák Jánosné 85 év, Cserői út 47. Sárdi Józsefné 88 év, József A. u. 40. Oláh Béla 62 év, Farmos Tóth Mihályné 70 év, Keleti u.29. Az előző számból kimaradt halottunk: Sziklai Józsefné 90 év, Pesti út 98. Avar és kerti hulladék égetése A tavasz beköszöntével a kiskertekben megkezdődnek a munkák. Ezen munkák közül az egyik az avar és kerti hulladékok eltüzelése, amely nagy odafigyelést igényel. Mivel elég egy kis szél, és máris megtörténhet a baj. Sajnos ilyenkor néha megfeledkeznek az óvatosságról, a veszélyekre kevesen gondolnak. Az, hogy gyakran az ablakot sem lehet kinyitni szellőztetés végett, illetve a ruhákat nem lehet kiteregetni, csak egy a bosszantó tényezők közül. Az égetés a legtöbb esetben zavarja a szomszédokat, és értékes szerves anyagok pusztulnak el feleslegesen. A tűz továbbterjedhet, ezen kívül az égetés közegészségügyileg rendkívül káros, szennyezi a levegőt, a füst belélegzése ártalmas az asztmában vagy hörghurutban szenvedőknek, valamint súlyos allergiás panaszokat okoz. A hulladékot javallott inkább komposztálni vagy szemétlerakó helyre szállítani. Ha mindenképpen el akarják égetni helyben keletkezett szerves kerti hulladékot, akkor kötelező a következő szabályok betartása: a tűzrakó helyet minél távolabb kell kialakítani a házaktól, fáktól, kerítésektől. az égetést kizárólag és óra között lehet végezni hétköznap, valamint szombaton, s z é l c s e n d e s i d ő b e n. Ünnepnapokon és vasárnap avar és helyben keletkezett szerves kerti hulladék égetése tilos!! A tűz meggyújtásához tilos petróleumot vagy benzint használni, viszont tanácsos egy vödör vizet kéznél tartani. A tüzet hagyjuk szabad lángon égni, ne fojtsuk le, mert a füstje rendkívül ártalmas. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az esetleges égetést a fenti szabályok betartása mellett végezzék. Köszönettel: Polgármesteri Hivatal 13.

14 14. Ceglédberceli Híradó Tisztelt eb tulajdonosok! Ezúton értesítem Önöket, hogy Ceglédbercel községben, az alábbi időpontokban kerül sor az ebek kötelező veszettség elleni védőoltására: április 09. péntek április 10. szombat április 16. péntek április 17. szombat Valamennyi felvezetéses oltás helyszíne a Polgármesteri Hivatal udvara lesz! A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 23. (3) bekezdésének előírása alapján január 1-től valamennyi régi típusú oltási könyvet ki kell cserélni kisállat-egészségügyi könyvre, az oltás a fenti időponttól csak ebben igazolható! Az eboltás díja (a Magyar Állatorvosi Kamara határozata szerint): 3500 Ft, a féregtelenítő tabletta díja: 150 Ft/10 kg, kötelezően cserélendő oltási könyv ára: 500 Ft/db melyet az oltás helyszínén - nyugta ellenében - kell készpénzben megfizetni! Eboltásra vonatkozó csekk nem kerül kiküldésre! Kérem, hogy az előző évi oltási igazolásokat az elővezető hozza magával. Minden 3 hónaposnál idősebb ebet pórázon, lehetőleg szájkosárral ellátva kell az oltásra felvezetni! Az oltatlan ebek tartói ellen államigazgatási eljárás indul, emellett a tulajdonos pénzbírsággal sújtható. A torlódások elkerülése végett kérjük megértő közreműködésüket! Dr. Tóth Tivadar állatorvos (Tel: 06/20/ ) ÓVODAI HÍREK NYÍLT NAPOK AZ ÓVODÁBAN Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beiratkozó bölcsődés és óvodás gyermekeknek és szüleiknek nyílt napok keretében lehetőséget biztosítunk, hogy betekintsenek az óvoda és bölcsőde életébe. Szeretettel várunk: minden bölcsődébe készülő gyermeket, aki a szeptember május 31. között tölti be második életévét, minden óvodába készülő gyermeket, aki szeptember május 31. között tölti be harmadik életévét, minden kisgyermeket, aki eddig nem volt óvodás, de szeptember május 31. között lesz 5 éves. Látogatási időpontok Óvodában: április 7. szerda, délelőtt 8-11 óráig, délután óráig április 8. csütörtök, délelőtt 8-11 óráig, délután óráig Bölcsődében: április 7. szerda, délelőtt 9-11 óráig, április 8. csütörtök, délelőtt 9-11 óráig Kérjük, tiszteljenek meg figyelmükkel! Rövid pórázra kerültek az állattartók 41/2010. (02.26.) Kormány rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról Megjelent a kedvtelésből tartott állatok kíméletéről és védelméről szóló rendelet, amely szabályozza, hogyan is kell a kedvencekkel bánni. Az új jogszabály teljes szövege az internetről letölthető, és tanulmányozható. A frissen megjelent jogszabály legfontosabb, és a legtöbb társállatot tartó tulajdonos számára lényegesnek számító előírásait az alábbiakban foglalom össze: Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító bőr alá ültetett mikrochippel történő megjelölése után lehet. Állatkereskedés csak tevékenységi engedéllyel működtethető. Amennyiben jogszabály a kedvtelésből tartott állatfaj esetében kötelező immunizálást rendel el, akkor ennek a fajnak az egyede csak akkor forgalmazható, ha az állat rendelkezik az életkorának megfelelő igazolt kötelező immunizálással. A kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal. / érvényes oltási igazolás / A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Tilos a) ebet tartósan 10 m 2 -nél kisebb területen, b) ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve, c) gerinces állatot kör alapú kalitkában, d) gerinces állatot gömb alakú akváriumban tartani. Az akváriumot, amelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval vagy más arra alkalmas tárggyal kell lefedni a hal kiugrásának megakadályozására. Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes oly módon, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. A fenti jogszabályban foglalt előírások valamennyi kedvtelésből tartott állat gazdijára kötelezően betartandó előírásokat tartalmaznak. Bízom azonban abban, hogy aki állatot tart a környezetében legyen az haszonállat, vagy társállat - azt felelősséggel ellátja, gondozza, törődik is vele elsődlegesen a saját lelkiismeretének előírásai szerint. Dr. Tóth Tivadar állatorvos

15 Iskolai hírek Véget ért egy hathetes program, az ISKOLÁBA CSA- LOGATÓ. Ennek keretében a leendő elsős gyermekek és a szülők részesei lehettek egy kis időre az iskola életének. Az első három héten a szülőknek kínáltunk nyílt órákat, amelyen megnézhették, hogy a mostani első osztályosok hogyan dolgoznak, hová jutottak az iskolakezdés óta, milyen módszerekkel, milyen hangulatban zajlanak a tanórák. Magyar nyelv és irodalom, matematika, nemzetiségi német és emelt szintű német nyelvórákat mutattak be a tanító nénik. A szülők megismerkedhettek a jövő évi elsős osztályfőnökökkel is, láthatták, mennyi ismeretet sajátítottak el a tanulók 4. osztályos korukra. Valamennyi tanóra élmény- A leendő iskolás lányok szerűen tükrözte a korszerű, hatékony tanítási módszereket. Ezeknek az a lényege, hogy nem a tanító néni meséli el a tudnivalókat, hanem az ismereteket a gyermekek aktív tevékenységgel sajátítják el, sokszor páros vagy kiscsoportos munkában. Ez a technika része a kompetencia alapú oktatásnak, melyet a pedagógusok mintaszerűen mutattak be. Sajnos ezeken az órákon kevés szülő volt, pedig sok minden leszűrhető a látottakból. Szeretnénk hagyományt teremteni, hátha jövőre több érdeklődő lesz. Ceglédberceli Híradó A leendő elsős fiúk A második szakaszban a gyermekeknek kínáltunk programot. Olyan foglalkozásokon vehettek részt a nagycsoportos óvodások, amelyek az iskolánk jellemzőit mutatják be. Játékos magyar nyelvi és matematika, zenei és német nyelvi délutánt szerveztek a pedagógusok, amelyeken tanuló vett részt. Köszönjük a szülőknek az érdeklődést, és hogy elhozták csemetéiket hozzánk. Reméljük tetszett, amit láttak, és kedvet kaptak ahhoz, hogy a helyi iskolába írassák gyermeküket. Jó lesz ez nebulóknak, mert kis létszámú osztályokban, családias légkörben, ismerős társak és tanítók között tanulhatnak, eredményes oktatásban és törődő nevelésben részesülnek. Jó a szülőknek, mert a nem kell a bejárás, a hazaszállítás gondjaival küzdeniük, könnyebb a kapcsolattartás az iskolával. Végül jó az intézménynek, mert megfelelő gyermeklétszám esetén biztosítva van a jövője, és meg tudja tartani sokszínű kínálatát, szolgáltatását az itt tanulóknak. Hiszem, hogy a magas színvonalú nevelés, oktatás kulcskérdés a lakóhelyen, és hozzájárulhat a fiatalok ittmaradásához, letelepedéséhez. Az iskola igyekszik mindent megtenni ennek érdekében, és arra kérjük a szülőket, döntésükkel segítsenek ők is. Köszönettel: dr. Nagy Gáborné Mb. ÁMK igazgató Együtt az egész csapat A foglalkozásokat vezető tanító nénik 15.

16 Ceglédberceli Híradó Egy szülő tollából Gyermekem első osztályos lesz. Nagyon gyorsan repül az idő; szinte most született és már iskolába kísérem! Nagyon sok szülőnek dilemma, hová adja iskolába a gyermekét, jól választ-e? Szeretné, ha jó helyre kerülne, ahol a lehető legtöbbet kihozzák belőle. Mint szülők bekukkantottunk a ceglédberceli iskolába, oda, ahová mi is jártunk kisiskolásként. Sok minden változott azóta! A tanító nénik kedvesen fogadták a gyerekeket. Nagyon játékosan vezetik be őket a tudnivalókba, megszerettetik velük a tanulást, ami nagyon fontos dolog. Mi annak idején 45 percig csak ültünk az órán, és figyeltük, ahogyan a tanító magyaráz. Ma már nem ez a tanulási rendszer. A játékosság nagyon jó, mert az élet maga is egy játék, amit jól kell tudni játszani. Az is fontos, ha probléma van a gyerekkel, a szülő a tanító nénivel együttműködve, közösen tudja megoldani. Ezt segíti, hogy ismerjük egymást. Azt láttuk, hogy a pedagógusok mindent megtesznek a gyerekekért, az iskola fennmaradásáért. Nyugodtabb vagyok azóta, mióta belátogattam az órákra, megnéztem, hogy tanulnak most a gyerekek. Előtte én is gondolkodtam rajta, helyben írassam-e be a sajátomat az első osztályba. Most úgy érzem, ez lesz a helyes választás. Gyermekem szívesen van együtt az óvodás társaival, akiket már ismer. Az meg főnyeremény, hogy az elsősök a templom melletti kisiskolába járhatnak, hiszen az védett környezet, nem látják a nagyobb gyerekektől a rosszat! Köszönjük a lehetőséget és a segítséget a döntéshez! Egy leendő első osztályos anyukája Versenyek Kosárlabda körzeti verseny Monoron IV. korcsoport fiúk, 3. hely. Német nyelvi verseny Kossuth Gimnáziumban területi focibajnokság Albertirsán továbbjutók Cegléden 3. helyezés 8.osztályosok Fecske Zoltán 8.b 3. helyezés 6.osztályosok Fehér Virág 8.a Dánszentmiklóson Galambos Edit 8.a 4. helyezés 8.osztályosok Kishonti József Nándor 8.b Lomnici Ferenc 8.a Varga Tamás matematika verseny iskolai forduló Szóbeli fordulón 1. helyezett Lomnici Ferenc 8.a 7.osztályosok 1. Pataki Vivien 7.b 2. Duhaj Fanni 7.a Teleki Pál Földrajzverseny 2. Mihalovics Bettina 7.b 7.osztályosok 3. Kröll Dorottya 7.b 1. Éber Viktória 7.a 2. Takács Adrienn 7.b 8. osztályosok 2. Tör csik Kristóf 7.a 1. Lomnici Ferenc 3. Székely Viktória 7.b 2. Galambos Edit 8.a 2. Hortobágyi Alexandra 8.b 8. osztályosok 3. Kogler Dorina 8.b 1. Murár Krisztián 8.a 3. Korpácsi Dorottya 8.b 2. Galambos Edit 8.a 3. Gál Laura 8.a 3. Volf András 8.b Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Hevesy György Kémia verseny 7. osztályosok 7.osztályosok 1. Székely Viktória 7. b 1. Pataki Vivien 7.b 2. Pataki Vivien 7.b 2. Tör csik Kristóf 7.a 3. Duhaj Fanni 7.a 3. Takács Adrienn 7.b 8. osztályosok 8. osztályosok 1. Fieder Dorottya 8.a 1. Lomnici Ferenc 8.a 2. Hortobágyi Alexandra 8.b 2. Korpácsi Dorottya 8.b 2. Korpácsi Dorottya 8.b 3. Hortobágyi Alexandra 8.b 3. Gál Laura 8.a 3. Lomnici Ferenc 8.a Herman Ottó Biológia verseny Megyei Biológia verseny 7. osztály 8. osztályosok 1. Takács Adrienn 7.b 1. Korpácsi Dorottya 8.b 2. Tör csik Kristóf 7.a 2. Murár Krisztián 8.a 3. Kröll Dorottya 7.b 3. Fehér Virág 8.a 4. Gál Laura 8.a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Természetismeret 5. osztály 6. osztály 5. osztály 1. Sinkovics Gréta 5.a 1. Várhegyi Kinga 6.a 1. Gulyás Martin 5.b 2. Szeidl András 5.a 2. Falusi Tamara 6.a 2. Zelena Tamás 5.b 3. Sági Bernadett 5.a 3. Nagy Dóra 6.b 3. Galambos Roland 5.a osztály 8. osztályosok 6. osztály 1. Kogler Zoltán 7.a 1. Sárdi Tamás 8.b 1. Szeidl Máté 6.b 2. Duhaj Fanni 7.a 2. Hortobágyi Alexandra 8.b 2. Reményi Lilla 6.b 2 Székely Viktória 7.b 3. Fehér Virág 8.a 3. Simon Sztella 6.a

17 Zrínyi Ilona Megyei Matematika verseny Német nyelvi verseny 6. osztály 6. osztály Szalai Márton 6.b Várhegyi Kinga 6.a 7. osztály 2. Falusi Tamara 6.a Duhaj Fanni 7.a Szeidl Máté 6.b 8. osztály Volf András 8.b osztály 1. Galambos Edit 8.b 2. Korpácsi Dorottya 8.b 3. Fieder Dorottya 8.a Ceglédberceli Híradó Német szavalóverseny - Vecsésen Német vers és prózamondó verseny- Cegléden 1. osztály 3-4. osztály 2. Csobán Annamária 1.a 1. Zsuzsandor Vivien 4.a 3-4. osztály 5-6. osztály 3. Zsuzsandor Vivien 4.a 1. Nagy Dóra 6.b 5-6. osztály 1. Nagy Dóra 6.b Német Nemzetiségi Fúvószenei Min sít verseny Biatorbágy Arany min sítés Hadas Szabolcs Sági István Norbert Szuhamella Roland Ezüst min sítés Hadas Patrik 3.b Az ÖKOVÍZ által meghirdetett Hulladékból hasznosat című pályázatára alsósok munkáit küldtük el. Minden résztvevő személyes ajándékot vehetett át Cegléden az eredményhirdetésen. Köszönjük a segítséget, amit a szülőktől kaptunk a művek elkészítésében. Tisztelt Ceglédberceliek! Értesítem Önöket, hogy fogászati rendelésemet március 31-én befejeztem és a közeljövőben Ceglédbercelről is elköltözöm. Köszönöm a több mint négy évtizedes bizalmukat. Utódom Dr. Fáber Noémi fogszakorvos, aki április 1-től a korábbi megszokott rendelési idő szerint fogadja a betegeket. Dr. Giesz Gabriella Fogszakorvos A Neodent Fogtechnikai és Fogorvosi KKT. Továbbra is sok szeretettel várja a ceglédberceli lakosokat rendelőjébe. Hosszú évek óta dolgozunk az Önök megrendelésére. Áraink a környéken a legversenyképesebbek. Szolgáltatásaink: Kivehető és rögzített fogpótlások modern technológiával Fogmegtartó kezelések Fogfehérítés Rendelési idő: hétfő: óráig Kedd-szerda-csütörtök: 9-13 óráig Hely: Nagykőrös Arany J. u. 1. Tel.: 0653/ , 0620/ Új fogorvos Ceglédbercelen! től a Fogdinasztia Kft. és Dr. Fáber Noémi Enikő veszi át Dr. Giesz Gabriella fogorvosi praxisát. Bejelentkezés: , rendelési időben Rendelési idő (változatlan): hétfő, péntek 7:30-12:30 szerda iskolafogászat kedd, csütörtök 13:00-19:30 Nagy örömünkre szolgál, hogy a ceglédberceli lakosság fogászati alapellátását biztosíthatjuk. Reméljük, hogy Dr. Giesz Gabriella által hagyott űrt megfelelő színvonalú ellátással be tudjuk tölteni. Az alapellátáson kívül társaságunk foglakozik fogszabályozással, fogbeültetéssel (implantálás) és fémmentes esztétikai pótlásokkal. Cégünk saját fogtechnikai laborral rendelkezik, mely 1938 óta működik. Megfizethető áron kínáljuk az SZTK protéziseket a tisztelt nyugdíjasoknak. Dr. Fáber Noémi Enikő 17.

18 Ceglédberceli Híradó VIVÁT BERCEL! Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját április 25-én 15 órára a M vel dési Ház nagytermébe, ahol a már szokásos zenés összejövetelünket tartjuk. A belépés ingyenes! 18.

19 Ceglédberceli Híradó MŰVÉSZ KLUB a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Pincehelyiségében április 9. (péntek) április 23. (péntek) RAJZOLÁS, FESTÉS, MŰVÉSZETTÖRTÉNET A foglalkozást Bogyay Kata tartja. Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom/fő MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! Kézműves foglakozás Szeretettel várunk minden alkotni vágyó gyermeket és szülőt április 17-én (szombaton) 14 órától a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár pincehelyiségébe kézműves foglalkozásunkra. Részvételi díj: 500,- Ft ÉGIG ÉRŐ FA Mese Klub április 9. (péntek) április 23. (péntek) Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Animátor: Pál Anita Szeretettel várunk mindenkit aki szeret mesélni, mesét hallgatni, vagy csak szeretne többet tudni a magyar népmesékről. Felnőttek, idősek részvételére is számítunk! 6 éves kortól ajánlott INGYENES PROGRAM! KÉZIMUNKA KÖR Mindenkit szeretettel várunk, aki szeret hímezni, varrni, kötni, horgolni és szívesen tartozna egy vidám társasághoz! Időpontok: április 15. (csütörtök), április 29. (csütötök), A foglalkozást Bogyay Istvánné tartja. Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár A részvétel INGYENES!!! 19.

20 Ceglédberceli Híradó Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját május 16-án (vasárnap) a Szabó Pál Szabadidőparkban (rossz idő esetén a Művelődési Házban) tartandó Báránytáncunkra. Az Ifjúsági Egyesület táncosai BABA KIÁLLÍTÁS Az édesanyákat, kismamákat, nagymamákat szeretnénk köszönteni a tavasz legszebb ünnepén ANYÁK NAPJÁN Baba kiállításunkkal. Várjuk kedves babáikat, babáitokat! Festményeket, rajzokat, hímzéseket, varrott babákat! Jelentkezni a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban lehet 2010 április 14-ig! Babák gyűjtésének helye: a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár április 29-ig várjuk az alkotásokat. A kiállítás megtekinthető: május 2-től május 14-ig Szeretettel várjuk mindenki jelentkezését! Szűkebb pátriánk A Szűkebb pátriánk fotópályázat alkotói: Kürtösi Edina, Mátrai Fanni, Kaiser János, Almási Krisztina és Nyújtó Nelli A pályázók nyereménye két fotózással, szakmai eszmecserével eltöltött nap, melyeken Pál Attila és Réczkai Ferenc kalauzolja a fotósokat Bercel határának érdekes, izgalmas természeti helyeire. Reméljük, hogy a kirándulásokon készült képeket ismét megcsodálhatjuk egy kiállítás keretében! Nagyanyáink főzték Sok berceli fiatal nosztalgiával emlékszik vissza a bodag ízére, amit dédije vagy nagyanyja sütött utoljára. Ezt az ízletes ropogtatni valót mára a legtöbb háztartásban kiszorították a modernebb sós sütemények, pedig nagy előnye, hogy gyorsan és könnyen elkészíthető és emellett nagyon finom. A bodagot, ezt az egyszerű tésztafélét gyakran készítették a régiek hétköznapi rágcsálnivalónak vagy bableves mellé, de volt, aki a reggeli pálinkához harapott belőle, hogy a szíverősítő jobban csússzon. Nagyanyám így készíti: a lisztet annyi zsírral morzsolja el, hogy a markával összenyomva egyben maradjon ez a keverék, de újra szétmorzsolható legyen. Sót tesz hozzá, majd tejföllel gyúrja össze a tésztát. Lisztezett deszkán kb. fél centi vastagra nyújtja, tepsibe rakja, a tetejét késsel bekockázza. A tésztát közepesen meleg (kb. 180 fokos) sütőben legtöbbször egyben süti meg, és aki kér, törhet belőle. Ez az alaprecept, melynek kisebb eltérésekkel több változata ismert. Van, aki kevés borral, mások tejjel gyúrják össze, esetleg egy kanál ecettel lazítják a tésztát. A tetejét megsózzák, vagy köménymaggal szórják be. Káposztás bodagot is ettem már: a tésztába egy maréknyi reszelt káposztát is gyúrtak. Sütőport vagy élesztőt a bodaghoz sosem használtak. A bodagsütéssel kezdő háziasszonyok is bátran megpróbálkozhatnak, mert nem lehet elrontani. Kicsik és nagyok egyaránt kedvelik. Megyeri Katalin 20.

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. május 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u 2. Ceglédberceli Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 3. SZÁM Emlékezés 1848-ra Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött Megtelt a Csigaház Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2011. március Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága A Faluújság Tápiógyörgye közéleti lapja, mely az önkormányzat kiadásában 1992

Részletesebben

VÁROSI GYERMEKNAP CSALÁDI FORRÁS NAP

VÁROSI GYERMEKNAP CSALÁDI FORRÁS NAP Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. május VÁROSI GYERMEKNAP CSALÁDI FORRÁS NAP MÁJUS 25 ÉN A RÉGI ISKOLA UDVARÁN (NYERGESÚJFALU, KOSSUTH U.

Részletesebben

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele MEGHÍVÓ A tartalomból: Anyakönyvi hírek 2. Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

F A I R. Farmosi Információk Riportok

F A I R. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 5-6. szám 2014. május-június Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább, Most gyertek szabadmellű örömök, S pusztuljatok

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre Nagy László Lázár grafikája A V Á R O S I Ö N KO R M Á N Y Z AT L A P JA H XX. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2009. február 2. 486 millió forintot nyert a város a Belterületi csapadékvíz-elvezetés

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben