r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, // oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16."

Átírás

1 H í r l e v é l // Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a október 1-ei ülésnapján megszavazta a évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról, valamint kiegészítette az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényt a pénzforgalmi elszámolási mód választásának lehetőségével. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Ügyfeleinket ezen új adózási formákról. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS (2007. évi CXXVII. TV. XIII/A FEJEZET) LÉNYEGE: A vállalkozó az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg. (Áfa Tv. 196/B. (2) a) pontja) A vállalkozó a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonási jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a részére terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó fél számára megfizeti. (Áfa Tv. 196/B. (2) b) pontja) Az alábbi esetek kivételek, ezek nem esnek a pénzforgalmi elszámolás alá: Ha a termék birtokbaadása olyan ügylet alapján történik, ahol a termék határozott időre szóló bérbeadásáról, vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi (Áfa tv. 10. a) A termék Közösségen belüli értékesítése, beszerzése esetén (Áfa Tv. 89. ; 91. ) A termék Közösségen kívüli értékesítése, beszerzése esetén (Áfa Tv ) Fordított áfás ügyletek esetén (Áfa Tv ) Dear Client, At its session on 1 October 2012, the Parliament voted for and approved Act CXLVII of 2012 on the itemized taxation of small tax-paying enterprises, small business tax, and amended Act CXXVII of 2007 on the value-added tax with the option to choose the cash flow-based form of settlement. Hereunder, we want to inform our Clients in relation to these new forms of taxation. CASH FLOW-BASED TAX SETTLEMENT (CHAPTER XIII/A OF ACT CXXVII OF 2007) POINTS OF INTEREST: On all the product sales and services supplies realized Hungary, in the period of cash flow-based settlement, the entrepreneur will establish the payable amount of the tax at the time of the crediting, receipt of the consideration including the given amount of the tax (Paragraph a) of Section (2) of Article 196/B of the VAT. In relation to product purchases and the use of services, the entrepreneur will deduct the charged amount of the tax within the period of cash flow-based settlement, in that period of the establishment of the amount of the tax at the earliest when the consideration including the given amount of the tax is paid to the party selling the product or supplying the service concerned (Paragraph b) of Section (2) of Article 196/B of the VAT. The following cases are exceptions that do not fall within the scope of cash flow-based settlement: When possession over the product changes on the basis of any transaction where the production is leased or sold against payment in installments on condition that the beneficiary will acquire ownership upon the expiry of the definite term at the latest or the full payment of the counter-value (Art 10.a of the VAT In the case of product sales, purchase within the European Community (Art 89; 91 of the VAT In the case of product sales, purchase outside the European Community (Art of the VAT For transactions of reversed VAT payment (Art 142 of the VAT oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

2 AKI VÁLASZTHATJA: kisvállalkozásnak minősül, tehát az összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg (Kkv Tv. 3. (2) a) és b) pontja) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában szokásos tartózkodási helye vagy lakóhelye belföldön van (Áfa Tv. 196/B. (1) b)) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt (Áfa Tv. 196/B. (1) c)) nem választja az alanyi adómentességet a pénzforgalmi elszámolás időszakában az éves nettó árbevétele nem haladja meg a 125 millió forintot a választást megelőző évben, és várhatóan a pénzforgalmi elszámolás időszaka alatt (ÁFA Tv. 196/C. (1) a), b)) újonnan alapított vállalkozások is választhatják a pénzforgalmi elszámolást az alapítással egyidejűleg (Áfa Tv. 196/D. ) A PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS MEGSZŰNÉSE (Áfa Tv. 196/F. ) ha az adóalany úgy dönt, hogy a következő évben már nem kívánja ezt az elszámolást alkalmazni ha a nettó árbevétele meghaladja a 125 millió forintot a pénzforgalmi elszámolás időszakában ha nem minősül a pénzforgalmi elszámolás időszakában kisvállalkozónak ha az adóalany csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül A pénzforgalmi elszámolás a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem választható újra, ha a vállalkozó adóalanyisága az árbevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. BEJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: A pénzforgalmi elszámolásra való áttéréssel kapcsolatos bejelentkezési határidő: (Art Tv. 22. (1)-(2)) ELIGIBLE TAX-PAYER: it is deemed to be a small enterprise, meaning that the headcount of its employees is under 50 people, while its annual net sales or balance sheet total is the HUF equivalent of EUR 10 million at the maximum (Para a) and b) of Sect (2) of the Act on SMEs) it is established in Hungary for business purposes, or in the lack of establishment in Hungary for business purposes, its usual place of residence or address is in Hungary (Para b) of Sect (1) of Art 196/B of the VAT it is not subject to bankruptcy or liquidation proceedings (Para c) of Sect (1) of Art 196/B of the VAT it has not chosen tax exemption for the period of the cash flow-based settlement the annual net sales do not exceed HUF 125 million in the year before choosing this type of taxation, and are not expected to exceed it in the period of cash flowbased settlement (Para a) of Sect (1) of Art 196/C of the VAT concurrently with the foundation of the entity, newly founded enterprises may as well choose cash flowbased settlement (Art 196/D of the VAT TERMINATION OF CASH FLOW-BASED SETTLEMENT (Art 196/F of the VAT when the tax-payer decided that from the upcoming year it does not intend to apply this type of settlements any longer when the amount of the net sales revenues exceeds HUF 125 million in the period of cash flow-based settlement if in the period of cash flow-based settlement it is not deemed to be a small enterprise it the tax-payer becomes subject to bankruptcy, liquidation, dissolution or administrative cancellation proceedings The cash flow-based settlement may not be chosen again until the end of the second calendar year following its termination provided that this tax-payer status has been terminated for the amount of sales revenues being over the limit value. DEADLINE FOR REGISTRATION: Deadline for registration for change to cash flow-based settlement: (Sect (1)-(2) of Art 22 of Act on the rules of taxation) oldal 2/ Bp. Márvány u. 16.

3 KATA - KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (2012. CXLVII. TÖRVÉNY II. FEJEZET) AKI VÁLASZTHATJA (Tv. 3. ): egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság AKI NEM VÁLASZTHATJA (Tv. 4. ) az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve A Kata Tv. 3. -ban felsorolt szervezeti formáktól eltérő szervezeti formákban működő vállalkozások Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet végző vállalkozások (TEÁOR 66.22), Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységet végző vállalkozások (TEÁOR 66.29), valamint azok a vállalkozások, amelyek Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkoznak (TEÁOR 68.20) ADÓALANYISÁG KEZDETE (Tv. 4. ) az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre a tevékenységét év közben kezdő vállalkozás az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg választhatja ezt az adózási módot, ebben az esetben az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSE (Tv. 5. ) ha az adóalany úgy dönt, hogy a következő hónaptól már nem kívánja ezt az elszámolást alkalmazni a bejelentés hónapjának utolsó napjával a vállalkozási forma megváltozása esetén a kisadózó egyéni vállalkozói jogállásának megszűnése esetén egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnése esetén amennyiben a betéti társaságba, közkereseti társaságba nem magánszemély tag lép be KATA - ITEMIZED TAXATION OF SMALL TAX-PAYING ENTERPRISES (CHAPTER II OF ACT CXLVII OF 2012) ELIGIBLE TAX-PAYERS (Art 3 of the : private entrepreneur one-man company limited partnership solely with private person partners general partnership solely with private person partners NON-ELIGIBLE PERSONS (Art 4 of the enterprises whose tax numbers have been cancelled by the tax authority in the past two years before registration, or in the same period the tax number of the enterprise has been effectively suspended enterprises that operate in legal forms that are different from the ones listed in Article 3 of the Kata Act enterprises involved in insurance brokerage and other brokerage activities (TEÁOR 66.22), enterprises involved complementary activities to insurance, pension fund operations (TEÁOR 66.29), as well as enterprises involved in the lease-out and operation of own and leased properties (TEÁOR 68.20) COMMENCEMENT OF THE TAX-PAYER STATUS (Art 4 of the this tax-payer status becomes effective on the first day of the month following the registration of the choice thereof an enterprise starting its operations during the year may choose this form of taxation concurrently with general registration at the national tax authority, and in this case this tax-payer status becomes effective on the date of the registration of the enterprise TERMINATION OF THE TAX-PAYER STATUS (Art 5 of the if the tax-payer decides that from the following month it does not intend to apply this type of settlement any longer, from the last day of the month of deregistration in the case of any change of the legal form if the small tax-payer s status as a private entrepreneur ceases in the event of the dissolution of the one-man company, limited partnership, general partnership without a legal successor if a non-private person member is admitted in the limited partnership, general partnership oldal 3/ Bp. Márvány u. 16.

4 amennyiben a kisadózó terhére mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapítanak meg az adóalanyiság időszakában elkövetett számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért, igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért adószám felfüggesztés esetén ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév végén meghaladja a 100 ezer forintot végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás esetén Az adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban az adóalanyiság ismételten nem választható. AZ ADÓ MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSE (Tv. 8. ) A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint tételes adót fizet A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet Amennyiben a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót minden személy után külön külön kell megfizetni A főállású és főállásúnak nem minősülő kisadózók után a tételes adót a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra meg kell fizetni A tételes adót a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni A kisadózó a naptári évben elért bevételének 6 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót fizet Nem kell megfizetni az adót a kisadózó után, ha a kisadózó táppénzben, baleseti táppénzben, terhességigyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, fogvatartott, egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette. A felsorolt összes kivétel esetében az adót meg kell fizetni, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végzett AMILYEN ADÓKAT KIVÁLT A TÉTELES ADÓ MEGFIZETÉSE (Tv. 9. ) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó társasági adó if at the account of the small tax-payer enterprise any default fine or excise tax fine is imposed in the period of the tax-payer status for any default to fulfill the obligation to issue invoices or receipts, unregistered employment, distribution of goods of unverified origin if the tax number is suspended if the enforceable tax debt of the small tax-payer registered by the national tax authority exceeds HUF 100,000 at the end of the calendar quarter in the case of dissolution, liquidation, official cancellation proceedings Within 24 months following the termination of this taxpayer status, this tax-payer status may not be chosen again. RATE AND PAYMENT OF THE TAX (Art 8 of the In relation to the full-time small tax-payer, the small tax-payer enterprise shall pay a monthly itemized amount of tax of HUF 50,000 In relation to the non-full-time small tax-payer, the small tax-payer enterprise shall pay a monthly itemized amount of tax of HUF 25,000 If the small tax-payer enterprise has registered more than one small tax-payer, the itemized amount of tax shall be paid on each such person separately In relation to the full-time and non-full-time small tax-payers, the itemized tax shall be payable in each calendar month during the term of registration The itemized tax shall be due until the 12th day of the month following the month under review The small tax-payer shall pay 40 percent tax on any the part of its sales revenues exceeding HUF 6 million in any calendar year No tax shall be payable on the small tax-payer if the small tax-payer receives sick benefit, accident sick benefit, child-bearing aid, child-care pay, child-care aid, child-raising support or nursing allowance, is a voluntary reserve soldier in military service, person in detention, or has suspended its private entrepreneurial activities. With all the listed exceptions, the tax is still to be paid in case the small tax-payer has performed work in the scope of the given activities TAXES REPLACED BY THE ITEMIZED TAX (Art 9 of the entrepreneurial personal income tax and entrepreneurial tax or flat-rate tax on the dividend withholding tax base corporate income tax oldal 4/ Bp. Márvány u. 16.

5 személyi jövedelemadó, járulékok és egészségügyi hozzájárulás szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás A kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetésével a kisadózó vállalkozó NEM MENTESÜL a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól. A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül. Fentiek alapján valamennyi ellátásra (egészség- és nyugdíjbiztosítás) jogosultságot szerez, a jogosultság alapja havi 81,300 Ft. A nem főállású kisadózó biztosítottnak nem minősül, társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez. (Kata Tv. 10. (1)-(2)) NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG (Tv. 12. ) A kisadózó vállalkozás az általa kiállított számláin és nyugtáin köteles feltüntetni a Kisadózó megnevezést A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet A bizonylatokat, a nyilvántartást a kiállítás évét követő 5. adóévig kell megőrizni KIVA - KISVÁLLALATI ADÓ (2012. ÉVI CXLVII. TÖRVÉNY III. FEJEZET) AKI VÁLASZTHATJA (Tv. 16. ): egyéni cég közkereseti társaság, betéti társaság korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság ügyvédi iroda külföldi vállalkozó belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy FELTÉTELEI (Tv. 16. ): az átlagos statisztikai létszám az adóévet megelőző évben nem haladja meg a 25 főt az adóévet megelőző adóévben a elszámolandó bevétele nem haladja meg várhatóan az 500 millió forintot personal income tax, health and other contributions social contribution tax and health contribution, as well as the vocational training contribution With the payment of the itemized tax of small tax-payer enterprises, the small tax-payer entrepreneur shall NOT BE EXEMPT from the tax payment obligations to be fulfilled with respect to the employment of persons not deemed to be small tax-payers, as well as on other pays made to persons not deemed to be small tax-payers. During the term of this legal status, the full-time small taxpayer is deemed to be an insured person during the term of this legal status. In consequence, he shall be eligible to all the services (health and pension insurance), with the basis of the eligibility amounting to HUF 81,300 a month. The non-full-time small tax-payer is not deemed to be an insured person, and thus will not be eligible to social security and job-seeking services, allowances. (Sect (1) (2) of Art 10 of the Kata RECORD-KEEPING OBLIGATIONS (Art 12 of the In its invoices and receipts, the small tax-payer enterprise is obliged to indicate the Small tax-payer status The small tax-payer enterprise shall keep revenue records The accounting records have to be kept until the 5th fiscal year following the issuance thereof KIVA SMALL BUSINESS TAX (CHAPTER III OF ACT CXLVII OF 2012) ELIGIBLE TAX-PAYERS (Art 16 of the : one-man company general partnership, limited partnership limited liability company, private company limited by shares law office foreign entrepreneur foreign person with a place of business administration in Hungary CONDITIONS (Art 16 of the : in the year preceding the given fiscal year, the average statistical headcount may not exceed 25 employees in the year preceding the given fiscal year, the amount of the accounted revenues may not exceed HUF 500 million oldal 5/ Bp. Márvány u. 16.

6 a vállalkozás adószámát nem törölték vagy függesztették fel jogerősen az adóévet megelőző két naptári évben üzleti évének mérlegforduló napja december 31. az adóévet megelőző adóévben a mérlegfőösszeg nem haladja meg várhatóan az 500 millió forintot A kapcsolt vállalkozások állományi létszámát és bevételét együttesen kell figyelembe venni. BEJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ (Tv. 19. (1)-(2)): a bejelentést legkorábban az adóévet megelőző év december 1-től december 20-ig lehet megtenni a bejelentést legkésőbb a bejelentést követő naptári év január 15-ig vissza lehet vonni ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSE (Tv. 19. (5)): az adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladása esetén amennyiben a vállalkozó terhére mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapítanak meg az adóalanyiság időszakában elkövetett számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért, igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért adószám felfüggesztés esetén ha az adóalany állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév végén meghaladja az 1 millió forintot végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás esetén az adóalany átalakulása esetén az átlagos statisztikai létszám meghaladja az 50 főt Az adóalanyiság megszűnését követő két naptári évre az adóalanyiság nem választható. ADÓ ALAPJA (Tv. 20. ) A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a személyi jellegű ráfordítások összege. Pénzforgalmi szemléletű eredmény alatt a tárgyévi pénzeszközök (készpénz, elektronikus pénz, csekkek, bankbetétek) értékének és az adóévet megelőző év pénzeszközeinek különbségét kell érteni. during the two calendar years preceding the given fiscal year, the tax number of the enterprise has not been effectively cancelled or suspended the balance sheet date of its business year is 31 December in the year preceding the given fiscal year, its balance sheet total is not expected to exceed HUF 500 million The headcounts and revenues of associated companies have to be taken into consideration collectively. DEADLINE FOR REGISTRATION (Sect (1)-(2) of Art 19 of the : at the earliest, registration may be made from 1 December preceding the fiscal year until 20 December at the latest, registration may be cancelled until 15 January of the calendar year following registration TERMINATION OF THE TAX-PAYER STATUS (Sect (5) of Art 19 of the : when the limit value of revenues entitling to the given tax-payer status is exceeded if at the account of the entrepreneur any default fine or excise tax fine is imposed in the period of the taxpayer status for any default to fulfill the obligation to issue invoices or receipts, unregistered employment, distribution of goods of unverified origin if the tax number is suspended if the enforceable tax debt of the tax-payer registered by the national tax authority exceeds HUF 1,000,000 at the end of the calendar quarter in the case of dissolution, liquidation, official cancellation proceedings if the becomes subject to restructuring when the average statistical headcount exceeds 50 employees For two calendar years following its termination, this taxpayer status may not be chosen again. TAX BASE (Art 20 of the The base of the small business tax shall correspond to the amount of the tax-payer s profit on a cash-flow basis increased by personnel expenditures, but at least the amount of personnel expenditures. The profit on a cash-flow basis shall be understood as the difference between the value of liquid assets (cash, electronic monies, cheques, bank deposits) in the year under review and the value of liquid assets in the year preceding the fiscal year. oldal 6/ Bp. Márvány u. 16.

7 ADÓ MÉRTÉKE (Tv. 21.) A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. Amennyiben kérdése, kérése merül fel a fentiekkel kapcsolatban, illetve személyes konzultációt szeretne igénybe venni kérem keresse meg kollégáinkat elérhetőségeinken. TAX BASE (Art 21 of the The rate of the small business tax shall be 16 percent of the tax base. The tax-payer of the small business tax shall be exempt from the payment of corporate income tax, social contribution tax and vocational training contribution. Should you have any question or request in association with the foregoing, or intend to demand personal consultation, please contact our colleagues at their respective contact details. Timár Anikó számviteli vezető Bundik Csilla számviteli vezető Ráth Zsolt pénzügyi vezető Anikó Timár accounting officer Csilla Bundik accounting officer Zsolt Ráth chief finance officer A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget! Felelősséget csak a velünk történt konzultáció után tudunk vállalni. The Newsletter contains general information. Therefore, its contents cannot be considered professional counseling or whole value information. The present information cannot extend on all details, especially all circumstances of a given transaction. Even if our ambition is to offer a full spectrum of circumstances, we cannot assume responsibility for the summarized review and explanation of the given rules. We can only assume responsibility after we have been consulted. Ezúton értesítjük kedves Ügyfeleinket, hogy az december 27-én, 28-án irodánk zárva tart. Az utolsó munkanapunk az ünnepek előtt december 21. péntek lesz, újév után az első napunk január 2. szerda. December 27-én a titkárságon ügyelet lesz, így küldeményeiket, anyagaikat át tudjuk venni. Erre az időszakra eső határidős munkákat természetesen elvégezzük, ezzel kapcsolatban kérjük egyeztessen könyvelőjével, bérszámfejtőjével. Amennyiben kérdésük van kollegáink készséggel állnak rendelkezésükre. Ráth Zsolt Könyvelési üzletág Rácz Emese Bérszámfejtési üzletág We would like to inform you that our office will be closed for the holidays between 22nd December 2012 and 1st January The last workday this year will be Friday, 21st December and the first workday next year will be Wednesday, 2nd January. Our secretary will be available on 27th December, so accounting documents might be delivered to our office that day. Naturally we aim to meet all deadlines which are during the above mentioned period. For further information please ask your accountant or payroll manager. If you have any questions please don t hesitate to contact us. Best wishes and happy holidays, Zsolt Ráth Accounting branch Emese Rácz Payroll branch oldal 7/ Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/13 JÚLIUS 2015 recent PAGE 1/13 JULY 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Dear Clients, érintő Personal income érintő rules of ation types Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 PAGE 1/6 JULY 2014 oldal/pagee 2 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

Vagyonőrként melyiket válasszam?

Vagyonőrként melyiket válasszam? Vagyonőrként melyiket válasszam? (felkínált lehetőségek a 2013. évi közterhek változásai tükrében) Egyre többször hangzik el a kérdés, hisz sürget az idő, decemberben a vállalkozásoknak dönteni kell, hogy

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai T/7954/6. szám ORSZÁGGYÜLLS HIVATAL A Érkezett : 2012 SZER 2 0. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben